Ujarlerit

Godkendte ord

Hent godkendte ord som lister


Søg i godkendte ord

Grønlandsk Dansk Engelsk Dato
[inuk] attaveqaat kontaktperson 17.06.16
1. kinguaassiuutit atoqatigiinnerlu pillugit politikki 2. seksualpolitikki seksualpolitik 14.10.16
aalajangersimasunik timersuutillit kattuffiat specialforbund 16.11.15
aalalluni pinnguarnerit bevægelseslege 2017
aalanngorneq, aalarneq fordampning evaporation 05.04.16
aallarnisaasutut ingerlatseqatigiiffik iværksætterselskab 16.12.16
ajornartoornermi qisuariarneq indsats ved nødsituation emergency response 05.04.16
ajornartoornermi qisuariarnissamut pilersaarut handlingsplan for nødsituationsindsats emergency response action plan 05.04.16
ajornartorsiummik isiginiagalik problemorienterede 2017
ajutoorutaasinnaasunik nalilersuineq risikovurdering risk assessment 05.04.16
akisussaassuseqartumik pisiniartarneq ansvarligt indkøb 2017
akiuineq bekæmpelse combating 03.05.16
akiuinermi angallat bekæmpelsesfartøj combating vessel 05.04.16
akoorutissat tipillit aromater, lugtstoffer aromatics 05.04.16
akoq sukkatsisaat / ikummarissaat accelerator accelerant 05.04.16
akuerisamik radioqarnermut allagartaq radiotilladelse 2017
akuerisamik radioqarnermut ilisarnaat kaldesignal 2017
akuerisamik radioqarnermut killilikkamik allagartaq begrænset radiotilladelse 2017
akusiorneqartoq, suussusersiorneqartoq analyt analyte 05.04.16
allaffimmiu assistent 2017
allanngoriartorneq nedbrydning degradation 05.04.16
allaqqissaarneq grundskrift 14.10.16
allattoqarfimmi pisortaaneq administrationsdirektør 04.02.15
angajoqqaatut akisussaatitaasoq værge 25.11.16
angerlarsimaffik hjemsted 16.11.15
aningaasaleeqataasartut finanssektor 16.11.15
annaasaqarneq tab 14.10.16
anoraasuarsuaq orkan hurricane 17.06.16
apaapaqutsuk grønlandsk ringbug 12.06.18
aqqutissanik siulittuineq / paasiniaaneq bane modellering/analyse trajectory modelling/analysis 17.06.16
arrortinneqarsinnaanngitsunik akuugaq emulsion, blanding af tungtopløselige væsker emulsion 05.04.16
arrortinneqarsinnaanngitsunik akuuineq emulgering, danne emulsion emulsification 05.04.16
assartugaleriffik umiarsuarnillu kiffartuussivik forwarding & agency 24.11.16
assiaqut puttasoq flydespærrer boom 05.04.16
assiaqut puttasoq flydespærrer boom 05.04.16
assilissanik atuakkiat billedværker 2017
asuliinnartitsineqartaqanngitsumik aningaasanik aqutsineq cirkulær økonomi 2017
ataqatigiissuseq kohærens 2017
ataqatigiissaarisoq samordner 16.11.15
Atassuteqartitsineq, Kulturilerineq Nutserinerlu Kommunikation, Kultur og Tolke 19.03.15
atorluaaneq Cradle to cradle (C2C) 2017
atortunik isumaginnittut / atortuutinik isumaginnittut equipment management 24.11.16
attuumassuteqarneq / atassuteqarneq relation 22.08.16
atuagaq paasiumallugu iliuuseqarneq læseforståelsesstrategi 2017
atuagassap annertussusaa læsemængde 2017
atuakkami paasissutissat inississorneri tekstens informationsstruktur 2017
atuakkap ataqatigiissaarnera en teksts kohæsion 2017
atualinnginnermi iliuuseqarneq førlæsestrategi 2017
atuareernermi iliuuseqarneq efter-læsnings-aktivitet 2017
atuarneq afkodning 2017
atuarnermi piginnaasamik atuisinnaaneq funktionel læsekompetence 2017
atuarnermi pissarsiaq læseudbytte 2017
atuarnermi paasinnilersitsisoq pingaarutilik central meningsskabende funktion 2017
atuarnermi siunertaq læseformål 2017
atuarnermik isiginnittaaseq læsesyn 2017
atuarnermik piginnaasaqarneq læsekompetence 2017
atuarnerup ataqatigiissagaaneranik takutitassiaq interaktive læsemodel 2017
atuarnerup ingerlarnga/atuarnerup ingerlarna læseproces 2017
atuarnerup nalaani iliuuseqarneq under-læsnings-aktivitet 2017
atuarnerup sukkassusaa læsehastighed 2017
atuarnissamut piareeqqaneq aktiv læseindstilling 2017
atuarnissamut piareersimassuseq læseindstilling 2017
atuarsinnaassuseq læsefærdighed 2017
atuartitsissummut tunngasunik atuarneq faglig læsning 2017
atuartitsissut fag 2017
atugarliorneq mistrivsel 17.06.16
ataatsimiinnissaq sioqqullugu piareersarluni naapinneq formøde 17.06.16
autismemik innarluutilik en der har autisme 2017
autismeqarpoq han har autisme 2017
autisti autist 2017
autistiuvoq han er autist 2017
avatangiisini aalajangersimasuni uumassusillit, naasut aamma uumasut biota, flora og fauna biota 05.04.16
avatangiisinut iluaqutissavinnik misissueqqissaarneq (NEBA) netto miljøfordels analyse (NEBA) net environmental benefit analysis (NEBA) 05.04.16
avatangiisinut navianartoq miljøfare 2017
avaalaqiaq unnguusalik kirtel-birk 19.03.15
Beaufortip anorimut uuttuutaa Beaufort vindskala Beaufort wind force scale 05.04.16
biomasse (uumassusillit annertussutsimut aalajangersimasumut oqimaassusiat) biomasse 18.05.15
bussiutileqatigiiffik busselskab 2017
CSR CSR 2017
eqqartuussisarfik bitingsted 2017
eqqartuussisoq kredsdommer 2017
eqqartuussiviit qullersaat højesteret 2017
eqqugaasoq offer 2017
eqqaamasalersaarut erindringslitteratur 2017
ernumanassutsimut uuttuut bekymringsbarometeret 17.06.16
FN Global Compact FN Global Compact 2017
frekvens frekvens 2017
gassi naqitsinikkut immiussaq gasser under tryk 2017
ikuallajasoq brandfarlig 2017
ikuallalersinnaanerata killinga flammepunkt flash point 05.04.16
ikuallaaneq forbrænding incineration 05.04.16
ikuallaaneq forbrænding incineration 05.04.16
ikummarissaat brandnærende 2017
ikummatissat akuiagaanngitsut tamarmik samlede råolie kulbrinter total petroleum hydrocarbons (TPH) 05.04.16
ikummatissat kulbrintiusut – (uumassuseqarnikut ikummatissanngorsimasut) kulbrinter hydrocarbons 05.04.16
ikummatissat tipillit, tipittut polyaromatiske kulbrinter polyaromatic hydrocarbons (PAHs) 05.04.16
ilaqutaq/qanigisaq pårørende 22.08.16
ilaqutariinnik siunersioqatigiinneq familierådslagning 16.11.15
ilikkakkanik eqqaamannissinnaaneq langtidshukommelse 2017
ilinniarnertuunngorniarfinnut tunngasut for gymnasiale uddannelser 2017
ilisimariikkat forhåndsviden 2017
ilisimasanik avitseqateqarneq vidensdeling 25.11.16
iltimik sunnerneqarneq/akuleruffigineqarneq oxidation, iltning oxidation 05.04.16
imeq uuliaqarfimmit avissaartitaq adskilt vand produced water 05.04.16
imermik pitagassaanngitsoq vandafvisende hydrophobic 05.04.16
imerpalasup qaavani ataqatigiinnut avissaartuutit overfladeaktive surfactants 05.04.16
imerpalasup qaavata ataqatigiissinnaasusaani nukik overfladespænding surface tension 05.04.16
imikoq spildevand effluents 05.04.16
immap itissutsini assigiinngitsuni pissusia vandsøjle water column 05.04.16
immap qaavani uuliaajaatit skimmere skimmer 05.04.16
immap qaavani uuliaajaatit puttasut skimmere skimmers 05.04.16
immikkoortiterineq segregation 2017
immikkoortoqarfimmi aqutsisoq manager 2017
immikkoortortami pisortaq senior president 2017
immikkoortortaqarfimmi pisortaq general manager 2017
immikkut ilisimasaqarneq ekspertise 17.06.16
imminut eqqumaffigineq metabevidsthed 2017
imminut ilisimaarineq metakognitiv færdighed 2017
imminut ilisimaarinerup sunniutaa metakognitiv effekt 2017
imminut oqaluttuaraluni atuakkiaq selvbiografisk roman 2017
imminut oqaluttuarineq selvbiografi 2017
imminut sillimmasersimaneq livsforsikring 2017
inatsimmik (nutaamik) nalunaarutiginninneq bekendtgørelse af lov 04.02.15
inatsisilerineq jura 17.06.16
inatsisitigut pisinnaatitaasoq pisussaatitaasorlu juridisk person 2017
inatsisaareersut allannguutaanik eqikkarlugit nalunaarut lovbekendtgørelse 04.02.15
ineriartortitsinermi/piianissami puilasuliaq udbygnings-/udnyttelsesbrønd development well 05.04.16
inerniliineq danne interenser 2017
inersimasoq meeqqanik kinguaassiuutitigut kajungerisalik aamma/imaluunniit atornerluisartoq pædofil 22.08.16
inersimasup meeqqamik/nik kinguaassiuutitigut kajungerisaqarnera pædofili 22.08.16
ingerlatseqatigiiffik selskab 16.12.16
ingerlatseqatigiiffiutigisaq datterselskab 16.12.16
ingerlatsivimmi pisortaq director 2017
inissiineq indsættelse deployment 05.04.16
inissiineq indsættelse deployment 05.04.16
inissiisarfik anstalt 2017
innarliisoq krænker 17.06.16
inniminniisarfik atuisunillu sullissivik booking & customer service 24.11.16
innuttaasut peqqissusaannik misissuinerit befolkningsundersøgelser 2017
inoqatinut sammisunik nutaaliorluni aallarnisaaneq social entreprenørskab 2017
Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq Afdeling for Samfundsvidenskabelige og Økonomiske Studier 2017
inuiaqatigiinni pissutsinik isornartorsiuineq samfundskritik 2017
inuiaqatigiinnut akisussaassuseqarneq pillugu politikki CSR-politik 2017
inuiaqatigiinnut akisussaassuseqarnermi navialiffiusinnaasut CSR-risici 2017
inuiaqatigiinnut akisussaassuseqarnermi sammiviulersut CSR-tendenser 2017
inuiaqatigiinnut akisussaassuseqarnissamut piumasarisat CSR-krav 2017
inuiaqatigiinnut akisussaassuseqarnissamut suliniutit CSR-indsats 2017
inuiaqatigiit pillugit saqqummiussaqarneq samfundsskildring 2017
inummik oqaluttuarinninneq biografi 2017
inuttalersuisut crewing 24.11.16
inuttut ineriartorneq personlighedsudvikling 2017
inuttut pisinnaatitaaffik menneskerettighed 2017
inuunermi toqqammavissaaleqineq rodløshed 2017
inuussutissarsiorneq erhvervsliv 2017
inuusuttuaqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut anbragte unge 2017
inuusuttuaqqat sullinneqarsimasut namminersulernissaannut ikorfartuineq efterværn 2017
inuusuttunik isumaginninneq ungdomsforsorg 2017
isertitsivik detention 2017
isigammaasaaqqat koralrod 19.03.15
isigissut synssans 2017
issittumi ilisimatusarnerit – kulturi, oqaatsit inuiaqatigiinnilu pissutsit arktiske studier – kultur, sprog og samfundsforhold 24.11.16
issittumi ilisimatusarnerit – peqqissutsimut inuiaqatigiilerinermullu tunngasut arktiske studier – sundheds- og samfundsforhold 24.11.16
issittumi ilisimatusarnerit – pædagogikkimik ilinniartitsinermillu ilisimatusarneq arktiske studier – pædagogik og uddannelsesvidenskab 24.11.16
issortitsissut geleringsmiddel gelling agent 05.04.16
issutsissaat, issorsaat solidifier, stivnelses,- størknings- & fortykningsmiddel solidifier 05.04.16
isumapiloqarneq tunngavigalugu tatiginnilersitsiniaaneq (grooming) grooming 17.06.16
isumaqatigiissitsiniarneq mediation 17.06.16
isumasioqatigiilluni ataatsimiinneq samrådsmøde 22.08.16
isummakkut nappaatigalugu avissimasutut ilineq; aamma allanit allaanerusumik paasinnittarsinnaasoq skizofreni 18.05.15
ivigaq kajuartumik nooqutilik fjeld-gulaks 19.03.15
ivigaq narsaviarmiu eng-rapgræs 19.03.15
ivissuaq nakangasulik aks-frytle 19.03.15
ivissuaaraq pingasunik sikkersulik treblomstret siv 19.03.15
ivissuaaraq sikkersorpalik mangeblomstret frytle 19.03.15
kakkaffik talent 14.08.15
Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneq Landsdommeren i Grønland 2017
Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviit Grønlands Domstole 2017
Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik Retten i Grønland 2017
Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmi Eqqartuussisoq Dommeren ved Retten i Grønland 2017
kalaallit qalipagaat grønlandsk malerkunst 2017
katsorsarneqarsinnaanngitsumik ajoqusiisinnaasoq kronisk sundhedsfare 2017
katsorsaaneq terapi 25.11.16
key account managerit key account manager 24.11.16
killigisakkanik qaangiineq grænseoverskridende 17.06.16
kingunerlutsitsinermi atuakkiaq traumelitteratur 2017
kinguaariit immikkoorutaat generationsmodsætning 2017
kinguaassiutiminik nittaassisartoq blotter 2017
kinguaassiuutinut atoqatigiinnermullu sammisumik oqaatsinik atuineq seksualiserende sprog 2017
kinguaassiuutinut atoqatigiinnermullu sammisumik pissusilersorneq seksualiserende adfærd 2017
kinguaassiuutitigut atoqatigiinnikkullu killissanik qaangiilluni pissusilersorneq seksuel grænseoverskridende adfærd 14.10.16
kinguaassiuutitigut atornerluineq seksuelt misbrug 14.10.16
kinguaassiuutitigut kanngunarsaaneq seksuel krænkelse 14.10.16
kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigitinneq seksuel overgreb 14.10.16
kinguaassiuutitigut nakuuserneq seksuel vold 14.10.16
kinguaassiuutitigut… seksuel (seksuelt) 14.10.16
kinissuseq viskositet viscosity 05.04.16
kirsebærequt kirsebærtræ 22.08.16
kisitsisitigut paasissutissat statistik 14.10.16
kukiffaajooq jærv 2017
kulturit aporaannerat kultursammenstød 2017
kulturit naapinnerat kulturmøde 2017
kuuttoorneq, mingutitsineq udslip, forurening spill 05.04.16
kaarsi narsaviarmiu engkarse 19.03.15
malugissut sans 2017
malugissut følesans 2017
malussarissutsit tunngavigalugit nunap assiliornerat følsomhedskort sensitivity map 05.04.16
meeqqanik qanillisitsiniartartoq børnelokker 17.06.16
meeqqanut suliassanik ilisimasalik børnesagkyndig 17.06.16
meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut anbragte børn 2017
meeqqat pillugit ilisimasalik børnesagkyndig 2017
mikroplast mikroplast 24.11.16
milluaasartut absorberere, opslugere sorbents 05.04.16
milluaassut sorbent, sorptionsmiddel sorbent 05.04.16
Najukkani Eqqartuussiviit (ataasersiutinngorlugu: Najukkami Eqqartuussivik) Kredsretter 2017
nakkutilliineq (silaannakkut) overvågning (luftbåren) surveillance (airborne) 05.04.16
nakorsap pinerlussimanermik misissuinera retsmedicinsk undersøgelse 22.08.16
nalerput sen-moderne 18.05.15
naliliineq vurdering 25.11.16
nalliuttorsiornermut atatillugu atuakkiaq, nalliuttorsiornermut atatillugu allakkiaq jubilæumsskrift 2017
nalunaartussaatitaaneq underretningspligt 25.11.16
nalaassimasamik kingunerlutsitsineq traume 25.11.16
nalaatsinerlunneq krise 17.06.16
napparsimmavik ajorunnaarsinnaanngitsut toqujartorfissaat / ajorunnaarsinnaanngitsut eqqissiartortarfiat hospice 18.05.15
nappartat ullormut tønder olie om dagen barrels per day (BPD) 05.04.16
nappaammik/innarluummik suussusiliineq diagnose 2017
nappaatit kinguaassiutitigut tuniluuttartut seksuelt overførte sygdomme 2017
naqinnermik nipaanillu ilisimasaqarneq bogstav-lyd kendskab 2017
naqinnernik katiterisinnaaneq afkodningsevne 2017
naqitsinikillisaalluni puilasuliaq trykaflastningsbrønd relief well 05.04.16
nassiussaleriffik allaffeqarfillu cargo expedition & administration 24.11.16
nassiussisarfik aallertarfillu, nassiussisarfik aamma aallertarfik unloading- & loading of cargo 24.11.16
natsimaneq anorersuannguuttartoq stormende kuling strong gale 26.02.16
navianassutsimut ilisarnaat faresymbol 2017
nerisanut uutsitsissut metabolit metabolite 05.04.16
neriuisartoq ætsende 2017
neriusaatut qillaallannerit regnbue glans rainbow sheen 05.04.16
nikanarsagaalluni tiingaffigineqarneq nikanarsaalluni tiingaffiginninneq seksuel chikane 14.10.16
nipangiussisussaatitaaneq tavshedspligt 25.11.16
nipitaliussaq asynkronlyd 2017
nipitavik reallyd 2017
nuisitsineq/nittarsaaneq udbud 04.02.15
nuisitsinermi tulleriissitaarineq udbudsprocesser 04.02.15
nuisitsinermi tunngavissat udbudsmaterialer 04.02.15
nukissanik iluarsaaneq energirenovering 2017
nuna aaqqissuisuusoq værtsland 16.11.15
nunarsuarmi piujuartitsilluni ineriartornermut Naalagaaffiit Peqatigiit anguniagaat FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 2017
nunasiaateqalerneq kolonisering 2017
nunat issittumiittut polarlandene 2017
nunat sikuiuitsumiittut sydpolarlandene 2017
nunat tamat umiarsuarnik uuliamik assartuutinik piginnittut mingutsitsinermut kattuffiat international tankskibs ejernes forurenings føderation international tanker owners pollution federation (ITOPF) 05.04.16
nunat tamat uuliamik akuiagaanngitsumik nioqqutissiortut avatangiisinik allanngutsaaliuinermik kattuffiat international råolie industri miljøbevarings sammenslutning international petroleum industry environmental conservation association (IPIECA) 05.04.16
nunat tamat uuliamik gassimillu nioqqutissiortut kattuffiat international sammenslutning af olie & gas producenter international association of oil & gas producers 05.04.16
Nunatsinni Inuussutissarsiutillit Grønlands Erhverv 19.03.15
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia Grønlands Landsret 2017
nungusaataanngitsumik tunisassiat bæredygtige produkter 2017
nusussinermi nukik pullerttræk, trækkraft bollard pull 05.04.16
nutaaliat det moderne 18.05.15
Naalagaaffiit Peqatigiit inuussutissarsiornermut inuillu pisinnaatitaaffiinut najoqqutassiai FN’s retningslinjer for Erhvervsliv og Menneskerettigheder 2017
naamassut lugtesans 2017
oqalualaartuusunga det fortællende jeg 2017
oqaluttuartuusunga det fortalte jeg 2017
oqartussaaffeqarfik myndighedsafdeling 19.03.15
oqartussaaffiit ilisimasallu akimorlugit tapertariilluni suleqatigiinneq tværfagligt samarbejde 25.11.16
oqaasertalersugaanngitsumik pisimasulersaarneq den observerende dokumentar 2017
oqaatsinik ilisarsineq ordbillede 2017
oqaatsinik ilisimasaqarneq ordkendskab 2017
oqaatsit qaqutigoortut fag-faglige ord 2017
orsualikak saattuaraq oliefilm slick 05.04.16
paqumigisaq tabuiseret/tabubelagt 25.11.16
paquminartoq tabu 25.11.16
pasisaq mistænkt 2017
pasitsaassineq mistanke 17.06.16
peqatigiilluni ingerlatseqatigiiffik (I/S) interessentselskab (I/S), interessentskab (I/S) 16.12.16
peqataasartutut ilaasortaq associeret medlemskab 04.02.15
peqqissutsimut navianartoq sundhedsfare 2017
perorsaanermik suliaqarneq; pamersaanermik suliaqarneq pædagogisk arbejde 2017
piartortunik/peruluttunik ippinnarunnaarsaaneq palliation 18.05.15
piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat andelsboligforening 16.12.16
piginnaasaq kompetence 2017
piginnaasaqalernissamut anguniagaq kompetencemål 2017
pilerfimmik aalajangiineq/suussusersiineq bestemmelse af oprindelse, oprindelsesangivelse fingerprinting 05.04.16
pilersaarusiornermik immikkoortortaqarfik operations management 24.11.16
pilertortumik nalilersuinermi pilersaarut hurtig vurderings program rapid assessment program (RAP) 05.04.16
pilikkiusaq salt-ensian 19.03.15
pineqaatissinneqarsimannginnermik/pineqaatissinneqarsimanermik uppernarsaat straffeattest 14.10.16
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik anstalt for domsfældte 2017
pinngitsuusaarluni atoqatiginninniarneq tilsnigelse (seksuelt) 25.11.16
pinngortitami pissuseqatigiit ataqatigiinnerat økosystem ecosystem 05.04.16
pinngortitamik immikkut ilisimasallit naturvidenskabelig faggruppe 2017
piorsarsimassuseq almen dannelse 16.11.15
pisartakkanik isumaginniffik ydelsesafdeling 19.03.15
pisimasulersaarut itisiliisoq den dybdeborende dokumentar 2017
pisinnaasaq færdighed 2017
pisinnaasassatut anguniakkat færdighedsmål 2017
pisiortorfinnik aqutsineq leverandørstyring 2017
pisiortornissamik iliuusissiortoq strategisk indkøber 19.03.15
pisiortortoq operationel indkøber 19.03.15
pisortaaneq chief executive officer (CEO) 2017
pisortaanerup tullia vice president 2017
pissanganarsaakkamik pisimasulersaarneq den dramatiserende dokumentar 2017
pissanganarsaarineq dramaturgi 2017
pissarsiat afkast 2017
pissusilerissut, taggisinut taliguttut adjektiver 2017
pissutissalimmik pasisaq sigtet 2017
pisuniilluni tusagassiaq reportage 2017
pitsaasumik takutitsinermut uuttuut key performance indicator 2017
piujuartitsineq bæredygtig 19.09.19
piujuartitsineq bæredygtighed 19.09.19
piujuartitsilluni aalisarneq bæredygtigt fiskeri 19.09.19
piujuartitsilluni atorluaaneq bæredygtig udnyttelse 19.09.19
piujuartitsilluni ineriartorneq bæredygtig udvikling 19.09.19
piujuartitsilluni nunalerineq bæredygtigt landbrug 19.09.19
piujuartitsilluni piniarneq bæredygtig fangst 19.09.19
piujuartitsinissamut saqinneq grøn omstilling 2017
piujuartitsinissaq siunertaralugu aqutsineq grøn ledelse 2017
piujuartitsinissaq siunertaralugu suliniutit grønne initiativer 2017
piujuartitsisutut isigineqarneq grønt image 2017
politikkikkut ineriartorneq politisk udvikling 2017
printeri/naqitsissut printer 04.02.15
psykologeqarfik psykologisk klinik 14.08.15
puigortunngortoq dement 16.11.15
puilasuliap inaarneqarnera brønd komplettering well completion 05.04.16
puilasuliap milittaa brøndhovedet well head 05.04.16
puilasuliatut qilligaq brøndboring well bore 05.04.16
puttasunik sapusiineq mekanisk inddæmning mechanical containment 05.04.16
puttasut atorlugit katersuineq/tigooraaneq/milluaaneq mekanisk inddrivning mechanical recovery 05.04.16
paasiniaaqqissaarneq udredning 25.11.16
paasinnilluni atuarneq læseforståelse 2017
paasissutissat assigiinngitsut ataqatigiissinerisigut inerniliisinnaaneq evne til at drage følgeslutninger 2017
Qalasersuup Imartaa Centrale Arktiske Højsø 19.09.19
qalipaat allanngulernermini taartoq (imaluunniit piviusoq) overgangsmørkt (eller ægte) farve transitional dark (or true) colour 05.04.16
qalipaat taartoq (imaluunniit qalipaativia) mørk (eller ægte) farve dark (or true) colour 05.04.16
qalliineq, nippunneq betrækning, dækning adsorption 05.04.16
qamuuna assilianngortitsineq danne indre billeder 2017
qangatut det traditionelle 18.05.15
qanilleqqusinnginneq tilhold 2017
qanilliartornerit, naapinnerit konvergens convergence 05.04.16
qappik grævling 2017
qaqqorissunnguaq mælke-dueurt 19.03.15
qerinnarfik frysepunkt 2017
qillerinermi ruujorit borerør well casing 05.04.16
qillerivimmik imerpalasumik/marulliamik milissineq lukning med borevæske/syntetisk mudder static kill 05.04.16
qillerummik qiuutit afskæringsstempler shear rams 05.04.16
qillaalaneq (uuliap saattuaqqap qillaalanera) glans sheen 05.04.16
qillaallanneq qaamasoq lys glans light sheen 05.04.16
qinngortartoq (seqerneqarluni qaammartartoq) refleks 16.11.15
quassunngorlugu ungaluliaq, assiaqut volde berms 05.04.16
quppersagaaraq pjece 17.06.16
qaarsinnaasoq eksplosiv 2017
radari sanimoortoq sidelænssøgende flyradar SLAR 03.05.16
radioqarnermik ingerlatsivik radioforvaltningen 2017
radiumik atuinissamut allagartaq radiocertifikat 2017
saffiugassatut pissusilik/isikkulik/qalipaatilik metallisk metallic 05.04.16
sakkortusisamik nalunaartussaatitaaneq skærpet underretningspligt 25.11.16
sammisamik ilisimasaqarneq emnekendskab 2017
saqqummersumik naliliineq anmeldelser 2017
sarfaassaaneq ført væk med strøm entrainment 05.04.16
seernaq almindelig syre 19.03.15
seksualiteti seksualitet 14.10.16
siammarneq spredning dispersion 05.04.16
siaruarnaveersaartitsineq / siaruatsaaliuineq inddæmning containment 05.04.16
siaruarsaatit dispergeringsmidler dispersants 05.04.16
sinerissami saliinissamik nalilersuinermut suleqatigiit evaluerings hold for kystlinje rensning shoreline clean-up assessment team (SCAT) 05.04.16
sioraaqqat silt 14.10.16
siunersioqatigiinnik siunnersuisoq initiativtager 16.11.15
siunersiuineq sparring 14.10.16
soqutigisaqaqat interessent 2017
soqutigisaqaqatigiinnik oqaloqateqarneq interessentdialog 2017
suiaassuseq tunngavigalugu pissusilersorneq kønsrolle 17.06.16
suiaassutsikkut immikkoortitsineq sexisme 14.10.16
suleqatigiinni aqutsisoq senior supervisor 2017
suleqatigiissitat samarbejdsgruppe 22.08.16
suleqatigiit allanngortitserusuttut transformative partnerskaber 2017
suliamik aqutsisoq supervisor 2017
suliaqarnermi eqqaamannissinnaaneq arbejdshukommelse 2017
suliassamut immikkut ilinniarsimasoq fagperson 17.06.16
suliffeqarfissuaq immikkoortortalik koncern 16.12.16
suliffeqarneq inissaqartitsisoq rummeligt arbejdsmarked 2017
suliffissanik pilersitsineq jobskabelse 2017
suliffissaqartitsiniarnermi politikki beskæftigelsespolitik 2017
sulisoqarnermi inatsisilerinermut isumaqatigiissutilerinermullu allaffik kontoret for personalejura og overenskomster 18.05.15
sulisoqarnermut qitiusumik immikkoortortaq Selvstyrets centrale personaleenhed 19.03.15
sulisut biiliinut inissiivik staff parking 24.11.16
sullitat biiliinut inissiivik customer parking 24.11.16
sumiiffiit malussarissusillit følsomme områder sensitive areas 05.04.16
sumiiffimmi ikuallaaneq afbrænding på stedet in-situ burn (ISB) 05.04.16
sumiiffinni pinngortitalerineq naturgeografi 2017
sungaartoq isugutammiu sne-ranunkel 19.03.15
sungaartuaraq killavaartoq bidende ranunkel 19.03.15
supervision supervision 14.10.16
supisoornaveersaat udblæsningssikkerhedsventil blowout preventer (BOP) 05.04.16
supisoorneq udblæsning blowout 05.04.16
supisoortumik matusineq/milissineq capping, indsætning af dæksel (lukning) capping 05.04.16
susunnimut malugissut smagssans 2017
suussutsinik ilisimasaqarneq genrekendskab 2017
sølvitut/sølvisut qillaalaneq sølv glans silver sheen 05.04.16
saaffiginniffik ataaseq ”en-dørsprincip” 17.06.16
tamakkiisumik ilaasortaq fuldgyldigt medlemskab 04.02.15
tamanut sammisoq almen retning 16.11.15
tapersersuutaasumik oqaloqatigiinneq støttende samtale 14.10.16
teori atorneqartoq praksisteori 2017
terminalilerisut terminal operations 24.11.16
timersuut sapiisernertalik ekstremsport 2017
timersuutinik unammiuaarnerit idrætslege 2017
timi aalatillugu sammisaqarneq fysisk aktivitet 2017
timimik aalatitsineq fysisk aktivitet 2017
toqunartoq akut giftig 2017
toqunassuseq toksicitet, giftighed toxicity 05.04.16
toqunassutsip nalinga giftighedsindeks toxicity index 05.04.16
tunaartaqarluni iliuusissanik pilersaarusiorneq strategi 14.10.16
tusaassut høresans 2017
taalliortorpalaartumik/anersaaqarpalaartumik pisimasulersaarneq den poetiske dokumentar 2017
ukaliusaq tukattoq smalbladet kæruld 19.03.15
ulamertumik immap qaavani uuliaajaatit tromle skimmere drum skimmer 05.04.16
ulloriaasannguaq fuglegræs 19.03.15
umiarsuarnik ingerlatsisut fleet management 24.11.16
umiarsuup orsussaa bunker/skibs (olie) bunker (oil) 05.04.16
ungasissumiit uuttortaaneq fjern måling (telemåling) remote sensing 05.04.16
ungasissuseq umiarsuup quleruaaniit immap killinganut fribord freeboard 05.04.16
upalungaarsimanermut pilersaarut beredskabsplan contingency plan 05.04.16
upalungaarsimanermut pilersaarut beredskabsplan contingency plan 05.04.16
upalungaarsimanissamut pilersaarut beredskabsplan 17.06.16
usingiaaneq aamma usilersorneq lægtering/lastning og løsning lightering or lightening 05.04.16
usserummit arsaasat tjære bolde tar balls 05.04.16
usserummit simertiternerit tjære måtter tarmats 05.04.16
ussissutsip imermut naleqqiullugu annertussusaa vægtfylde, jo tættere materiale jo større vægtfylde specific gravity 05.04.16
ussissutsip imermut naleqqiullugu annertussusaa vægtfylde, jo tættere materiale jo større vægtfylde specific gravity (cf relative density) 05.04.16
uulia akuiagaanngitsumik saliineq afvaskning med råolie crude oil washing 05.04.16
uulia immap qaani puttasoq – uuliaarluarneq olie der flyder – olieforurening oil slick 05.04.16
uulia kajortoq brun olie brown oil 05.04.16
uulia pannakaatut ilusilik. (olie) pandekager pancakes 05.04.16
uulia qernertoq sort olie black oil 05.04.16
uulia seerisoq olie sivning oil seep 05.04.16
uuliakoorfik sloptank slop tank 05.04.16
uuliamik kuuttoorneq, uuliakoorneq olieudslip oil spill 05.04.16
uuliamik kuuttoornermi akiuineq oliespild indsats oil spill response 05.04.16
uuliamik piiaaneq fjernelse af olie removal 05.04.16
uuliamut kajungersoq oleofile (olietiltrækning) oleophilic 05.04.16
uuliap (anorimit sunnerneqarnerminit) titarninngorluni siaruarnera oliesamling i linier eller striber windrows 05.04.16
uuliap ingerlariarfigisinnaasaa/siaruarfigisinnaasaa olie progression oil trajectory 05.04.16
uuliaarluarnermik piiaanermi suleqatigiiffik organisation for fjernelse af olieudslip oil spill removal organization (OSRO) 05.04.16
uuliaarnerit titarninngorlutik katersuunnerat oliesamling i linier eller striber streamers 05.04.16
uumassuseqartunit sananeqaatit aalannguutiasut flygtige organiske forbindelser volatile organic compounds (VOCs) 05.04.16
uumassuseqartunit sananeqaatit aalannguutiasut flygtige organiske forbindelser volatile organic compounds (VOCs) 05.04.16
uumassusilinnik uummarissaaneq biostimulering biostimulation 05.04.16
uumassusilit pioreersut nukittorsarniarlugit amerlineqarneri/ilaneqarneri bioaugmentation, bioforstærkning bioaugmentation 05.04.16
uumassusillit atorlugit allannguineq/akiuineq bionedbrydning biodegradation 05.04.16
uumassusillit atorlugit iluarsaaneq bioudbedring bioremediation 05.04.16
uumassusillit katinngasut/ataatsimoortut biologisk samfund biological community 05.04.16
uumasuaraq tappiorannartoq microorganisme, mikrobe microorganism 05.04.16
videukkut killissiuineq videoafhøring 25.11.16