Ujarlerit

Oqaatsit akuerisat

Oqaatsit akuerisat aakkit


Akuerisani ujarlerit

Ujarlerit
Kalaallisut Danskisut Tuluttut Ulloq
[inuk] attaveqaat kontaktperson 17.06.16
1. kinguaassiuutit atoqatigiinnerlu pillugit politikki
2. seksualpolitikki
seksualpolitik 14.10.16
ajornartoornermi qisuariarneq indsats ved nødsituation emergency response 05.04.16
ajornartoornermi qisuariarnissamut pilersaarut handlingsplan for nødsituationsindsats emergency response action plan 05.04.16
ajutoorutaasinnaasunik nalilersuineq risikovurdering risk assessment 05.04.16
akiuineq bekæmpelse combating 03.05.16
akiuinermi angallat bekæmpelsesfartøj combating vessel 05.04.16
akoorutissat tipillit aromater, lugtstoffer aromatics 05.04.16
akoq sukkatsisaat / ikummarissaat accelerator accelerant 05.04.16
akusiorneqartoq, suussusersiorneqartoq analyt analyte 05.04.16
allanngoriartorneq nedbrydning degradation 05.04.16
allaqqissaarneq grundskrift 14.10.16
angajoqqaatut akisussaatitaasoq værge 25.11.16
annaasaqarneq tab 14.10.16
anoraasuarsuaq orkan hurricane 17.06.16
aqqutissanik siulittuineq / paasiniaaneq bane modellering/analyse trajectory modelling/analysis 17.06.16
arrortinneqarsinnaanngitsunik akuugaq emulsion, blanding af tungtopløselige væsker emulsion 05.04.16
arrortinneqarsinnaanngitsunik akuuineq emulgering, danne emulsion emulsification 05.04.16
assartugaleriffik umiarsuarnillu kiffartuussivik forwarding & agency 24.11.16
assiaqut puttasoq flydespærrer boom 05.04.16
assiaqut puttasoq flydespærrer boom 05.04.16
atortunik isumaginnittut / atortuutinik isumaginnittut equipment management 24.11.16
attuumassuteqarneq / atassuteqarneq relation 22.08.16
atugarliorneq mistrivsel 17.06.16
ataatsimiinnissaq sioqqullugu piareersarluni naapinneq formøde 17.06.16
avatangiisini aalajangersimasuni uumassusillit, naasut aamma uumasut biota, flora og fauna biota 05.04.16
Avatangiisinut Iluaqutissavinnik Misissueqqissaarneq (NEBA) Netto Miljøfordels Analyse (NEBA) Net Environmental Benefit Analysis (NEBA) 05.04.16
Beaufortip anorimut uuttuutaa Beaufort vindskala Beaufort wind force scale 05.04.16
ernumanassutsimut uuttuut bekymringsbarometeret 17.06.16
ikuallalersinnaanerata killinga flammepunkt flash point 05.04.16
ikuallaaneq forbrænding incineration 05.04.16
ikuallaaneq forbrænding incineration 05.04.16
ikummatissat akuiagaanngitsut tamarmik samlede råolie kulbrinter total petroleum hydrocarbons (TPH) 05.04.16
ikummatissat kulbrintiusut – (uumassuseqarnikut ikummatissanngorsimasut) kulbrinter hydrocarbons 05.04.16
ikummatissat tipillit, tipittut polyaromatiske kulbrinter polyaromatic hydrocarbons (PAHs) 05.04.16
ilaqutaq/qanigisaq pårørende 22.08.16
ilisimasanik avitseqateqarneq vidensdeling 25.11.16
iltimik sunnerneqarneq/akuleruffigineqarneq oxidation, iltning oxidation 05.04.16
imeq uuliaqarfimmit avissaartitaq adskilt vand produced water 05.04.16
imermik pitagassaanngitsoq vandafvisende hydrophobic 05.04.16
imerpalasup qaavani ataqatigiinnut avissaartuutit overfladeaktive surfactants 05.04.16
imerpalasup qaavata ataqatigiissinnaasusaani nukik overfladespænding surface tension 05.04.16
imikoq spildevand effluents 05.04.16
immap itissutsini assigiinngitsuni pissusia vandsøjle water column 05.04.16
immap qaavani uuliaajaatit skimmere skimmer 05.04.16
immap qaavani uuliaajaatit puttasut skimmere skimmers 05.04.16
immikkut ilisimasaqarneq ekspertise 17.06.16
inatsisilerineq jura 17.06.16
ineriartortitsinermi/piianissami puilasuliaq udbygnings-/udnyttelsesbrønd development well 05.04.16
inersimasoq meeqqanik kinguaassiuutitigut kajungerisalik aamma/imaluunniit atornerluisartoq pædofil 22.08.16
inersimasup meeqqamik/nik kinguaassiuutitigut kajungerisaqarnera pædofili 22.08.16
ingerlatseqatigiiffik selskab 16.12.16
ingerlatseqatigiiffiutigisaq datterselskab 16.12.16
inissiineq indsættelse deployment 05.04.16
inissiineq indsættelse deployment 05.04.16
innarliisoq krænker 17.06.16
inniminniisarfik atuisunillu sullissivik booking & customer service 24.11.16
inuttalersuisut crewing 24.11.16
Issittumi ilisimatusarnerit – kulturi, oqaatsit inuiaqatigiinnilu pissutsit Arktiske studier – kultur, sprog og samfundsforhold 24.11.16
Issittumi ilisimatusarnerit – peqqissutsimut inuiaqatigiilerinermullu tunngasut Arktiske studier – sundheds- og samfundsforhold 24.11.16
Issittumi ilisimatusarnerit – pædagogikkimik ilinniartitsinermillu ilisimatusarneq Arktiske studier – pædagogik og uddannelsesvidenskab 24.11.16
issortitsissut geleringsmiddel gelling agent 05.04.16
issutsissaat, issorsaat solidifier, stivnelses,- størknings- & fortykningsmiddel solidifier 05.04.16
isumapiloqarneq tunngavigalugu tatiginnilersitsiniaaneq (grooming) grooming 17.06.16
isumaqatigiissitsiniarneq mediation 17.06.16
isumasioqatigiilluni ataatsimiinneq samrådsmøde 22.08.16
katsorsaaneq terapi 25.11.16
key account managerit key account manager 24.11.16
killigisakkanik qaangiineq grænseoverskridende 17.06.16
kinguaassiuutitigut atoqatigiinnikkullu killissanik qaangiilluni pissusilersorneq seksuel grænseoverskridende adfærd 14.10.16
kinguaassiuutitigut atornerluineq seksuelt misbrug 14.10.16
kinguaassiuutitigut kanngunarsaaneq seksuel krænkelse 14.10.16
kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigitinneq seksuel overgreb 14.10.16
kinguaassiuutitigut nakuuserneq seksuel vold 14.10.16
kinguaassiuutitigut… seksuel (seksuelt) 14.10.16
kinissuseq viskositet viscosity 05.04.16
kirsebærequt kirsebærtræ 22.08.16
kisitsisitigut paasissutissat statistik 14.10.16
kuuttoorneq, mingutitsineq udslip, forurening spill 05.04.16
malussarissutsit tunngavigalugit nunap assiliornerat følsomhedskort sensitivity map 05.04.16
meeqqanik qanillisitsiniartartoq børnelokker 17.06.16
meeqqanut suliassanik ilisimasalik børnesagkyndig 17.06.16
mikroplast mikroplast 24.11.16
milluaasartut absorberere, opslugere sorbents 05.04.16
milluaassut sorbent, sorptionsmiddel sorbent 05.04.16
nakkutilliineq (silaannakkut) overvågning (luftbåren) surveillance (airborne) 05.04.16
nakorsap pinerlussimanermik misissuinera retsmedicinsk undersøgelse 22.08.16
naliliineq vurdering 25.11.16
nalunaartussaatitaaneq underretningspligt 25.11.16
nalaassimasamik kingunerlutsitsineq traume 25.11.16
nalaatsinerlunneq krise 17.06.16
nappartat ullormut tønder olie om dagen barrels per day (BPD) 05.04.16
naqitsinikillisaalluni puilasuliaq trykaflastningsbrønd relief well 05.04.16
nassiussaleriffik allaffeqarfillu cargo expedition & administration 24.11.16
nassiussisarfik aallertarfillu, nassiussisarfik aamma aallertarfik unloading- & loading of cargo 24.11.16
natsimaneq anorersuannguuttartoq stormende kuling strong gale 26.02.16
nerisanut uutsitsissut metabolit metabolite 05.04.16
neriusaatut qillaallannerit regnbue glans rainbow sheen 05.04.16
nikanarsagaalluni tiingaffigineqarneq nikanarsaalluni tiingaffiginninneq seksuel chikane 14.10.16
nipangiussisussaatitaaneq tavshedspligt 25.11.16
Nunat tamat Umiarsuarnik uuliamik assartuutinik piginnittut Mingutsitsinermut Kattuffiat International Tankskibs ejernes Forurenings Føderation International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) 05.04.16
Nunat tamat Uuliamik akuiagaanngitsumik Nioqqutissiortut Avatangiisinik allanngutsaaliuinermik Kattuffiat International Råolie Industri Miljøbevarings Sammenslutning International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) 05.04.16
Nunat tamat Uuliamik Gassimillu Nioqqutissiortut Kattuffiat International Sammenslutning af Olie & Gas Producenter International Association of Oil & Gas Producers 05.04.16
nusussinermi nukik pullerttræk, trækkraft bollard pull 05.04.16
oqartussaaffiit ilisimasallu akimorlugit tapertariilluni suleqatigiinneq tværfagligt samarbejde 25.11.16
orsualikak saattuaraq oliefilm slick 05.04.16
paqumigisaq tabuiseret/tabubelagt 25.11.16
paquminartoq tabu 25.11.16
pasitsaassineq mistanke 17.06.16
peqatigiilluni ingerlatseqatigiiffik (I/S) interessentselskab (I/S), interessentskab (I/S) 16.12.16
piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat andelsboligforening 16.12.16
pilerfimmik aalajangiineq/suussusersiineq bestemmelse af oprindelse, oprindelsesangivelse fingerprinting 05.04.16
pilersaarusiornermik immikkoortortaqarfik operations management 24.11.16
pilertortumik nalilersuinermi pilersaarut hurtig vurderings program rapid assessment program (RAP) 05.04.16
pineqaatissinneqarsimannginnermik/pineqaatissinneqarsimanermik uppernarsaat straffeattest 14.10.16
pinngitsuusaarluni atoqatiginninniarneq tilsnigelse (seksuelt) 25.11.16
pinngortitami pissuseqatigiit ataqatigiinnerat økosystem ecosystem 05.04.16
puilasuliap inaarneqarnera brønd komplettering well completion 05.04.16
puilasuliap milittaa brøndhovedet well head 05.04.16
puilasuliatut qilligaq brøndboring well bore 05.04.16
puttasunik sapusiineq mekanisk inddæmning mechanical containment 05.04.16
puttasut atorlugit katersuineq/tigooraaneq/milluaaneq mekanisk inddrivning mechanical recovery 05.04.16
paasiniaaqqissaarneq udredning 25.11.16
qalipaat allanngulernermini taartoq (imaluunniit piviusoq) overgangsmørkt (eller ægte) farve transitional dark (or true) colour 05.04.16
qalipaat taartoq (imaluunniit qalipaativia) mørk (eller ægte) farve dark (or true) colour 05.04.16
qalliineq, nippunneq betrækning, dækning adsorption 05.04.16
qanilliartornerit, naapinnerit konvergens convergence 05.04.16
qillerinermi ruujorit borerør well casing 05.04.16
qillerivimmik imerpalasumik/marulliamik milissineq lukning med borevæske/syntetisk mudder static kill 05.04.16
qillerummik qiuutit afskæringsstempler shear rams 05.04.16
qillaalaneq (uuliap saattuaqqap qillaalanera) glans sheen 05.04.16
qillaallanneq qaamasoq lys glans light sheen 05.04.16
quassunngorlugu ungaluliaq, assiaqut volde berms 05.04.16
quppersagaaraq pjece 17.06.16
radari sanimoortoq sidelænssøgende flyradar SLAR 03.05.16
saffiugassatut pissusilik/isikkulik/qalipaatilik metallisk metallic 05.04.16
sakkortusisamik nalunaartussaatitaaneq skærpet underretningspligt 25.11.16
sarfaassaaneq ført væk med strøm entrainment 05.04.16
seksualiteti seksualitet 14.10.16
siammarneq spredning dispersion 05.04.16
siaruarnaveersaartitsineq / siaruatsaaliuineq inddæmning containment 05.04.16
siaruarsaatit dispergeringsmidler dispersants 05.04.16
Sinerissami Saliinissamik Nalilersuinermut Suleqatigiit Evaluerings Hold for Kystlinje Rensning Shoreline Clean-up Assessment Team (SCAT) 05.04.16
sioraaqqat silt 14.10.16
siunersiuineq sparring 14.10.16
suiaassuseq tunngavigalugu pissusilersorneq kønsrolle 17.06.16
suiaassutsikkut immikkoortitsineq sexisme 14.10.16
suleqatigiissitat samarbejdsgruppe 22.08.16
suliassamut immikkut ilinniarsimasoq fagperson 17.06.16
suliffeqarfissuaq immikkoortortalik koncern 16.12.16
sulisut biiliinut inissiivik staff parking 24.11.16
sullitat biiliinut inissiivik customer parking 24.11.16
sumiiffiit malussarissusillit følsomme områder sensitive areas 05.04.16
sumiiffimmi ikuallaaneq afbrænding på stedet in-situ burn (ISB) 05.04.16
supervision supervision 14.10.16
supisoornaveersaat udblæsningssikkerhedsventil blowout preventer (BOP) 05.04.16
supisoorneq udblæsning blowout 05.04.16
supisoortumik matusineq/milissineq capping, indsætning af dæksel (lukning) capping 05.04.16
sølvitut/sølvisut qillaalaneq sølv glans silver sheen 05.04.16
saaffiginniffik ataaseq ”en-dørsprincip” 17.06.16
tapersersuutaasumik oqaloqatigiinneq støttende samtale 14.10.16
terminalilerisut terminal operations 24.11.16
toqunassuseq toksicitet, giftighed toxicity 05.04.16
toqunassutsip nalinga giftighedsindeks toxicity index 05.04.16
tunaartaqarluni iliuusissanik pilersaarusiorneq strategi 14.10.16
ulamertumik immap qaavani uuliaajaatit tromle skimmere drum skimmer 05.04.16
umiarsuarnik ingerlatsisut fleet management 24.11.16
umiarsuup orsussaa bunker/skibs (olie) bunker (oil) 05.04.16
ungasissumiit uuttortaaneq fjern måling (telemåling) remote sensing 05.04.16
ungasissuseq umiarsuup quleruaaniit immap killinganut fribord freeboard 05.04.16
upalungaarsimanermut pilersaarut beredskabsplan contingency plan 05.04.16
upalungaarsimanermut pilersaarut beredskabsplan contingency plan 05.04.16
upalungaarsimanissamut pilersaarut beredskabsplan 17.06.16
usingiaaneq aamma usilersorneq lægtering/lastning og løsning lightering or lightening 05.04.16
usserummit arsaasat tjære bolde tar balls 05.04.16
usserummit simertiternerit tjære måtter tarmats 05.04.16
ussissutsip imermut naleqqiullugu annertussusaa vægtfylde, jo tættere materiale jo større vægtfylde specific gravity 05.04.16
ussissutsip imermut naleqqiullugu annertussusaa vægtfylde, jo tættere materiale jo større vægtfylde specific gravity (cf relative density) 05.04.16
uulia akuiagaanngitsumik saliineq afvaskning med råolie crude oil washing 05.04.16
uulia immap qaani puttasoq – uuliaarluarneq olie der flyder – olieforurening oil slick 05.04.16
uulia kajortoq brun olie brown oil 05.04.16
uulia pannakaatut ilusilik. (olie) pandekager pancakes 05.04.16
uulia qernertoq sort olie black oil 05.04.16
uulia seerisoq olie sivning oil seep 05.04.16
uuliakoorfik sloptank slop tank 05.04.16
uuliamik kuuttoorneq, uuliakoorneq olieudslip oil spill 05.04.16
uuliamik kuuttoornermi akiuineq oliespild indsats oil spill response 05.04.16
uuliamik piiaaneq fjernelse af olie removal 05.04.16
uuliamut kajungersoq oleofile (olietiltrækning) oleophilic 05.04.16
uuliap (anorimit sunnerneqarnerminit) titarninngorluni siaruarnera oliesamling i linier eller striber windrows 05.04.16
uuliap ingerlariarfigisinnaasaa/siaruarfigisinnaasaa olie progression oil trajectory 05.04.16
Uuliaarluarnermik Piiaanermi Suleqatigiiffik Organisation for Fjernelse af Olieudslip Oil Spill Removal Organization (OSRO) 05.04.16
uuliaarnerit titarninngorlutik katersuunnerat oliesamling i linier eller striber streamers 05.04.16
uumassuseqartunit sananeqaatit aalannguutiasut flygtige organiske forbindelser volatile organic compounds (VOCs) 05.04.16
uumassuseqartunit sananeqaatit aalannguutiasut flygtige organiske forbindelser volatile organic compounds (VOCs) 05.04.16
uumassusilinnik uummarissaaneq biostimulering biostimulation 05.04.16
uumassusilit pioreersut nukittorsarniarlugit amerlineqarneri/ilaneqarneri bioaugmentation, bioforstærkning bioaugmentation 05.04.16
uumassusillit atorlugit iluarsaaneq bioudbedring bioremediation 05.04.16
uumassusillit katinngasut/ataatsimoortut biologisk samfund biological community 05.04.16
uumasuaraq tappiorannartoq microorganisme, mikrobe microorganism 05.04.16
uumassusillit atorlugit allannguineq/akiuineq bionedbrydning biodegradation 05.04.16
videukkut killissiuineq videoafhøring 25.11.16
aalanngorneq, aalarneq fordampning evaporation 05.04.16
aallarnisaasutut ingerlatseqatigiiffik iværksætterselskab 16.12.16