Ujarlerit

ordbogêraĸ


ordbogêraĸ Jonathan Petersenip 1951-imi siullerpaamik naqitertippaa 1967-imilu saqqummerseqqinneqarpoq.

ordbogêraĸ oqaatsitsinnik sammisaqartunut atortuuvoq pitsassuaq.

Tamanna pissutigalugu Oqaasileriffiup ordbogêraĸ nittartakkamini tamanit alakkarneqarsinnaanngorlugu ikkuppaa.
Erik Fleischerip allattaasitoqqamik allassimasoq elektroniskinngorlugu nuuppaa kiisalu allattaasitaanngortillugu.
ordbogêraĸ elektroniskiusoq kingullermik 2017-imi Erik Fleischerip nutarterpaa kukkunerillu aaqqissuullugit, tamatumalu saniatigut oqaatsit ataasiakkaat uiguutigisinnaasaat nagguilersugaanngitsut nagguilersorlugit tamakkiisumik oqaasinngorlugit allallugit, taamaasilluni ujaasiffigiuminarninngorluni.

Ugguuna aasinnaavat:


Ordbogeeqqami oqaatsimik ujaasigit


Apummut sikumullu taaguutit

Allattaasitaaq

agdlausitoĸaĸ

a´, oqq (tupannermit, tupigutsannermit nilliut). á, oĸĸ (tupangnermit, tupigutsangnermit nivdliut).
aa, oqq = haa; pinnermat, ila anneqaanga. aamanna, upt aasanna, il. il., aa-qaa (asissuilluni); aakasik-una, aatsialak, aannguaq-una, aajikku; uumaak-aa, oql ukorsii-aa, il. il. â, oĸĸ = hâ; pínermat, ila áneĸaunga. âmána, upt âsavna, il. il., â-ĸâ (asigssuivdlune); âkasik-una, âtsialak, ãnguaĸ-una, âjigko; ûmâk-â, oĸl ukorsê-â, il. il.
a´-a, oqq mo a´-arpoq : perusuersarpoq. á-a, oĸĸ mo á-arpoĸ : perusuersarpoĸ.
allagaq, t allakkat allagassiaq allagartaq, allakkisarpoq, allagarsivoq, allagarsiat, allagarsiivik. agdlagaĸ, t agdlagkat agdlagagssiaĸ agdlagartaĸ, agdlagkissarpoĸ, agdlagarsivoĸ, agdlagarsiat, agdlagarsîvik.
allappoq, allappaa, (: allalersorpaa) allaffigaa, allattaaviit, allatsitaq = qinnut; allallaqippoq, allallaqqissoq, allattarfik, allatsi, allattaa, tk allattuiffiit, allaatigaa. agdlagpoĸ, agdlagpâ, (: agdlalersorpâ) agdlagfigâ, agdlagtaivît, agdlagtitaĸ = ĸínut; agdlatdlarĸigpoĸ, agdlatdlarĸigsoĸ, agdlagtarfik, agdlagte, agdlagtâ, tk agdlagtuivfît, agdlautigâ.
allak, t allattooq (aataaq inuusuttoq) (sikilingit 6); allakippoq, allakitsoq, allalersorpaa, allalik, allallit, allapappoq. agdlak, t agdlagtôĸ (âtâĸ inûsugtoĸ) (sikilingit 6); agdlakípoĸ, agdlakitsoĸ, agdlalersorpâ, agdlalik, agdlagdlit, agdlapagpoĸ.
allanneq, t allannerit, allanniakkat, tq allannerluppoq. agdlangneĸ, t agdlangnerit, agdlangniagkat, tĸ agdlangnerdlugpoĸ.
allapalaarivoq, allapalaarutissiat = allaatissat. agdlapalârivoĸ, agdlapalârutigssiat = agdlautigssat.
allaq, t : nanu qernertoq; allaaraq, allaaqqat, allarsuaq. agdlaĸ, t : nano ĸernertoĸ; agdlâraĸ, agdlârĸat, agdlarssuaĸ.
allaqqissaarfiit, tq. agdlarĸigsârfît, tĸ.
allaat, oqr s. i. alanngunut allaat aputaarput. agdlât, oĸr s. i. alángunut agdlât aputaerput.
allaaseq, t allaatsit, allaasia, tk allaaserput. agdlauseĸ, t agdlautsit, agdlausia, tk agdlauserput.
allaat, t allaatip, allaatit, allaasivik, allaatitaq, allaasiorpoq, allaatikoq. agdlaut, t agdlautip, agdlautit, agdlausivik, agdlautitaĸ, agdlausiorpoĸ, agdlautikoĸ.
alleq, t allerup, allerit, allerpalaaq. agdleĸ, t agdlerup, agdlerit, agdlerpalâĸ.
alleroq, t alleqqut, alleruusat, allerulavoq, allerulaarpoq. agdleroĸ, t agdlerĸut, agdlerûssat, agdlerulavoĸ, agdlerulaorpoĸ.
allerpaa : akilerpaa (suugaq). agdlerpâ : akilerpâ (sûgaĸ).
allerpoq : paqumisuppoq (upperisarsorluni), inorluni erniuvoq; allernaq : (aalisagaq) kamillartartoq, tarraleqisaaq, immap nattoralia; allerneq, allernerup. agdlerpoĸ : paĸumisugpoĸ (ugperissarssordlune), inordlune erniuvoĸ; agdlernaĸ : (aulisagaĸ) kamigdlartartoĸ, tarraleĸisâĸ, ímap nagtoralia; agdlerneĸ, agdlernerup.
allerut, t allerutip, allerutit : allernermut patsit. agdlerut, t agdlerutip, agdlerutit : agdlernermut patsit.
alligaq, t allikkat, alligarpaa, alligartorpaa (: naveerpaa, oqqappaa); alligaarserpoq, alligaarsersoq. agdligaĸ, t agdligkat, agdligarpâ, agdligartorpâ (: navêrpâ, orĸápâ); agdligaerserpoĸ, agdligaersersoĸ.
allikkisarpoq, allikkiserpoq, allikkisersoq. agdligkissarpoĸ, agdligkiserpoĸ, agdligkisersoĸ.
allikarpoq = appakarpoq ; allikaappoq, allikaruppoq, allikartippaa. agdlikarpoĸ = agpakarpoĸ ; agdlikáupoĸ, agdlikarúpoĸ, agdlikartípâ.
allippoq : akingippoq; allittartoq : kappoqqut naatittartoq. agdlípoĸ : akingípoĸ; agdlítartoĸ : káporĸut nâtítartoĸ.
allivoq, allivaa, allisaq, allisiippoq, allisiitsoq, allisitsiut, allisitsiuserpoq, allisoorpoq, allisippaa, allisitsivoq, allisarpoq, allisarpaa, allioruppoq, alliallappoq. agdlivoĸ, agdlivâ, agdlissaĸ, agdlisĩpoĸ, agdlisîtsoĸ, agdlisitsiut, agdlisitsiuserpoĸ, agdlissôrpoĸ, agdlisípâ, agdlisitsivoĸ, agdlisarpoĸ, agdlisarpâ, agdliorúpoĸ, agdliatdlagpoĸ.
allu, t : sikumi puisip anersaartorfia, alloqarpoq, allusiorpoq, alluitsoq. agdlo, t : sikume puissip anersârtorfia, agdloĸarpoĸ, agdlusiorpoĸ, agdluitsoĸ.
allorpaa : timmiaq uumasuugaq niulerpaa; allerua niussisippaa (katatsippaa). agdlorpâ : tingmiaĸ ûmassûgaĸ niulerpâ; agdlerua niússisípâ (katagtípâ).
allorpoq I : timmiaq immamut morsuppoq; alloraapput, alluumavoq. agdlorpoĸ I : tingmiaĸ ímamut morssugpoĸ; agdlorãput, agdlûmavoĸ.
allorpoq II : ipummerneq ajulerpoq. agdlorpoĸ II : ipúmerneĸ ajulerpoĸ.
alluaq, t, (allussat) : sikumi aalisarfik, allussat, allualiorpoq. agdluaĸ, t, (agdlússat) : sikume aulisarfik, agdlússat, agdlualiorpoĸ.
alluarpaa : avattap alinnera simialerpaa. agdluarpâ : avátap alingnera simialerpâ.
alluarpaa : nuffit suugalerfiat qupputitippaa. agdluarpâ : nugfit sûgalerfiat ĸúputitípâ.
alluppoq : seqineq nuissanit appakaappoq. agdlugpoĸ : seĸineĸ nuíssanit agpakáupoĸ.
allunaaq, t allunaap, allunaat, allunassat, allunaartaq. agdlunâĸ, t agdlunâp, agdlunât, agdlunássat, agdlunârtaĸ.
allunaariaqattaarpoq : allunaanik tasitanik kinngusaqattaartuusaarpoq. agdlunâriaĸátârpoĸ : agdlunânik tasitanik kíngussaĸátârtûssârpoĸ.
allunassivoq, allunassiorpoq, allunaaliorpoq. agdlunássivoĸ, agdlunássiorpoĸ, agdlunâliorpoĸ.
allunaasaq, t allunaasaaraq, allunaasaaqqat, allunaasiorpoq, allunaasiassat. agdlunaussaĸ, t agdlunaussâraĸ, agdlunaussârĸat, agdlunaussiorpoĸ, agdlunaussiagssat.
allussivoq = allualiorpoq. agdlússivoĸ = agdlualiorpoĸ.
affaq, (t) affaa (: trl) affaku, affassaq, affassaasaq, affarleq, affarleriit, tq. agfaĸ, (t) agfâ (: trdl) agfako, agfagsaĸ, agfagsaussaĸ, agfardleĸ, agfardlerît, tĸ.
aggaatsoq, t : atisaarnani sinittoq. aggaitsoĸ, t : atissaernane sinigtoĸ.
aggaatsoq, t : aalisagaq tissaatsoq panersiaq. aggaitsoĸ, t : aulisagaĸ tíssaitsoĸ panersiaĸ.
aggerpoq, aggersoq, aggerfik, aggiapput, aggiasut. aggerpoĸ, aggersoĸ, aggerfik, aggiáput, aggiassut.
aggiasoorpoq : anoraasuavoq, kaassaarpoq. aggiassôrpoĸ : anorâsuavoĸ, kâvssârpoĸ.
aggiuppaa, aggiussivoq, aggiussitippaa, aggiussaavoq. aggiúpâ, aggiússivoĸ, aggiússitípâ, aggiússauvoĸ.
aagiaq, t aagiai : tuttup nassuata isorlutai (nuungajui). âgiaĸ, t âgiai : tugtup nagssuata isordlutai (nûngajue).
agiaq, t agissat, agiarsuaq, agiarsuit. agiaĸ, t agíssat, agiarssuaĸ, agiarssuit.
agiarpoq, (agissamik, agiummik), agiaamavoq, agiartariaq, agiartarissat, agiarfik. agiarpoĸ, (agíssamik, agiúmik), agiaumavoĸ, agiartariaĸ, agiartaríssat, agiarfik.
aaginnarpoq, (imminut) : sapersippoq, tunniutiinnarpoq (akeqqamut). âgínarpoĸ, (ingminut) : saperssípoĸ, túniutĩnarpoĸ (akerĸamut).
agiorpoq : timmiaq kiiniakkaminut qulangiaavoq; agiorpaa, agiortorsuit : timmiarpassuit kiioraasut. agiorpoĸ : tingmiaĸ kîniagkaminut ĸulangiaivoĸ; agiorpâ, agiortorssuit : tingmiarpagssuit kîoraissut.
agissakut, tq : agiarnerlukut. agíssakut, tĸ : agiarnerdlukut.
agissapput = agiarrapput. agíssáput = agiarráput.
agissarippoq, agissarissoq, agissarissorsuaq. agíssarigpoĸ, agíssarigsoĸ, agíssarigsorssuaĸ.
agiuppaa, agiussivik; ulu agiullugu ipissarpaa, agiussaq. agiúpâ, agiússivik; ulo agiutdlugo ipigsarpâ, agiússaĸ.
agiut, t, agiutip, agiutit (: tagiut); agiussuaq, agiusiorpoq, agiutaarserpoq, agiutaarsersoq. agiut, t, agiutip, agiutit (: tagiut); agiússuaĸ, agiusiorpoĸ, agiutaerserpoĸ, agiutaersersoĸ.
aagooq, t = aavooq = miteq. âgôĸ, t = âvôĸ = miteĸ.
appaa : anippaa tak. : atserpai. agpâ : anípâ tak. : agterpai.
aappaa : timmiaq, nersut ameerpaa, tak. aattorpaa. âgpâ : tingmiaĸ, nerssut amêrpâ, tak. âgtorpâ.
appa, t appaaq, appaap, appaat (piaraq); appappoq, appataq, appaaraq = appaliarsuk, appaaqqat ; apparluk, appanniarpoq, appaarniarpoq. agpa, t agpâĸ, agpâp, agpât (piaraĸ); agpápoĸ, agpataĸ, agpâraĸ = agpaliarssuk, agpârĸat; agpardluk, agpániarpoĸ, agpaerniarpoĸ.
appakarpoq, appakaappoq, appakaassorput, appakaattoorpoq, appakaruppoq. agpakarpoĸ, agpakáupoĸ, agpakáussorput, agpakáutôrpoĸ, agpakarúpoĸ.
appippoq, appippaa, appiuppaa : nangarpaa, narsullugu oqarfigaa, appiffia, tk (erinnap). agpípoĸ, agpípâ, agpiúpâ : nangarpâ, narssutdlugo oĸarfigâ, agpivfia, tk (erínap).
appisaluuppaa : oqarfigipiloorpaa, naveerpaa. agpisalũpâ : oĸarfigipilôrpâ, navêrpâ.
assappaa : qaanni anaavaa perpallatsillugu kalerriiniarluni; assattorpoq, assattorpaa. agsagpâ : ĸáine anauvâ perpatdlagtitdlugo kalerrîniardlune; agsagtorpoĸ, agsagtorpâ.
assarnaaq, t assarnaap, assarnaannguaq, assarnaartorsuuvoq. agsarnâĸ, t agsarnâp, agsarnãnguaĸ, agsarnârtorssûvoĸ.
assarneq, t assarnerup assarnerpoq, assarnersoq, assarnersorsuuvoq. agsarneĸ, t agsarnerup agsarnerpoĸ, agsarnersoĸ, agsarnersorssûvoĸ.
assarput : aniserput (illumit tuperlutik). agsarput : aniserput (igdlumit tuperdlutik).
assikummattaq, t ~ assakummattaq ~ assakummattaq, sakamattaq. agsikúmagtaĸ, t ~ agsakúmagtaĸ ~ agssakúmagtaĸ, sakamagtaĸ.
assit, t assisaa : tuttup aqajaruata affarlia. agsit, t agsisâ : tugtup aĸajaruata agfardlia.
assivoq : aammik oriaavoq, anitsivoq; assisarpoq. agsivoĸ : aungmik oriaivoĸ, anitsivoĸ; agsissarpoĸ.
assivoq : aammik poorsivoq. agsivoĸ = agssivoĸ : aungmik pôrsivoĸ.
assororpoq ~ assoruppoq, assoruuppoq, assoruuppaa, assorunneq assoruunneq, assoruunnerup. agsororpoĸ ~ agsorugpoĸ, agsorũpoĸ, agsorũpâ, agsorungneĸ agsorũneĸ, agsorũnerup.
assaarsivoq, assaarsiguppoq = assaarsigajuppoq. agssaersivoĸ, agssaersigugpoĸ = agssaersigajugpoĸ.
assagiaq, t assagissat assagiarsuk = saattuaq. agssagiaĸ, t agssagíssat agssagiarssuk = sâgtuaĸ.
assagiikkut, t assagiikkutip, assagiikkutit : unaap piariikkap ilisivia saaneq; assagiikkuserpoq, assagiikkusiorpoq. agssagĩkut, t agssagĩkutip, agssagĩkutit : unâp piarîgkap ilissivia sauneĸ; agssagĩkuserpoĸ, agssagĩkusiorpoĸ.
assappaa, assaavoq, assaappaa, assaat, assaasiorpoq. agssagpâ, agssaivoĸ, agssáupâ, agssaut, agssausiorpoĸ.
assappoq : assammigut pullappoq kaaveqanngitsumik. agssagpoĸ : agssangmigut putdlagpoĸ kâveĸángitsumik.
assak, t assaap, assaat, assassorpoq, assakippoq, assakitsoq assassullaqqippoq, assassullaqqissoq. agssak, t agssaup, agssait, agssagssorpoĸ, agssakípoĸ, agssakitsoĸ agssagssutdlarĸigpoĸ, agssagssutdlarĸigsoĸ.
assakarpoq, assakaavoq, assakaasoq, assakaalaarpoq, assakattarpoq. agssakarpoĸ, agssakâvoĸ, agssakâssoĸ, agssakâlaorpoĸ, agssakátarpoĸ.
assakummattaq, t : nooqut ammalortoq (iperaattami) ~ assikummattak ~ assukummattak, sakamattaq. agssakúmagtaĸ = agsakúmagtaĸ, t : nôĸut angmalortoĸ (iperáutame) ~ agsikúmagtak ~ agsukúmagtak, sakamagtaĸ.
assalippaa, assaliguppaa, assaligut, assaligusiorpoq, assalittaavoq. agssaligpâ, agssaligúpâ, agssaligut, agssaligusiorpoĸ, agssaligtaivoĸ.
assammippaa : eqippaa assaasigut : assammissaapput (imminnut). agssangmigpâ : eĸípâ agssaisigut : agssangmigsáuput (ingmingnut).
assammiu, t assammiulisaarpoq, assammiulersorpoq. agssangmio, t agssangmiulissârpoĸ, agssangmiulersorpoĸ.
assammoorpaa : qujagaa (meeraq). agssangmôrpâ : ĸujagâ (mêraĸ).
assapalippoq : maniilakuluppoq (qajoq, imaq); assapalitsippoq (anorimit). agssapaligpoĸ : manîlakulugpoĸ (ĸajoĸ, imaĸ); agssapaligtípoĸ (anorimit).
assaq, t assassaq : assakkut pullanneq. agssaĸ, t agssagssaĸ : agssákut putdlangneĸ.
assarpoq : aallassalluni aqqussuivoq; assartorpaa, assartuut : palamma. agssarpoĸ : autdlásavdlune arĸússuivoĸ; agssartorpâ, agssartût : pal’áma.
assaqqoq, t (: qatanngutip qitornaa, jorngoq); assaqqoriipput, assaqqoriissut. agssarĸoĸ, t (: ĸatángutip ĸitornâ, jorngoĸ); agssarĸorîgput, agssarĸorîgsut.
assataq, t : angalalluni nassataq; assataraa. agssataĸ, t : angalavdlune nagsataĸ; agssatarâ.
assallappoq, assallappaa, assallaavoq, (: takornartatut oqaluppoq) assallatserpaa, assallatserut. agssatdlagpoĸ, agssatdlagpâ, agssatdlaivoĸ, (: takornartatut oĸalugpoĸ) agssatdlagterpâ, agssatdlagterut.
assaasat, tq (aalisakkap erlaviini). agssaussat, tĸ (aulisagkap erdlavîne).
assaat, t assaatip, assaatit : paffimmit ikusimmut; assaanermut atortoq. agssaut, t agssautip, agssautit : pavfingmit ikusingmut; agssainermut atortoĸ.
asserpaa : qajoq aammik akuaa; assigaq, assikkat (qajoq). agsserpâ : ĸajoĸ aungmik akuvâ; agssigaĸ, agssigkat (ĸajoĸ).
aassik, t (aassigup, aassigit) : pakkaluap qullugiaa, aassigit : ullorissat 2 ullukinnerup nalaani kangiagut ullaakkut nuisartut; nersut ersinartoq (oqaluttuani). âgssik, t (âgssigup, âgssigit) : pákaluap ĸugdlugiâ, âgssigit : uvdloríssat 2 uvdlukínerup nalâne kangiagut uvdlãkut nuissartut; nerssut ersinartoĸ (oĸalugtuane).
assiorpoq ~ aaliorpoq. agssiorpoĸ ~ auliorpoĸ.
assivoq : aammik poorsivoq. agssivoĸ = agsivoĸ : aungmik pôrsivoĸ.
assoq, t assorpoq, assorpaa, assoralivoq, assungerpaa, assoqquppoq, assoqquppaa, assorassimavoq, assortitaq : siku nunap assuagut tipisoq sikkuttoq. agssoĸ, t agssorpoĸ, agssorpâ, agssoralivoĸ, agssungerpâ, agssorĸúpoĸ, agssorĸúpâ, agssoragsimavoĸ, agssortitaĸ : siko nunap agssuagut tipissoĸ síkútoĸ.
assorippoq, assorissoq : aak kinertoq. agssorigpoĸ, agssorigsoĸ : auk kinertoĸ.
assortorpaa, assortornaarpaa : upperinngisani uppernarsillugu takuaa; assortuivoq, assortuupput. agssortorpâ, agssortornaerpâ : ugperíngisane ugpernarsivdlugo takuvâ; agssortuivoĸ, agssortũput.
assuaraa = assuarivaa, assuarlerpoq, assuarlersoq assuarnaarpaa : assortuutigisaraluarlugu paasilluarpaa; assuarnaappoq, assuarnaatsoq, assuarnaat. agssuarâ = agssuarivâ, agssuardlerpoĸ, agssuardlersoĸ agssuarnaerpâ : agssortûtigissaraluardlugo pâsivdluarpâ; agssuarnáipoĸ, agssuarnaitsoĸ, agssuarnaut.
aassutit, tq ~ aassigit. âgssutit, tĸ ~ âgssigit.
assuttaat, t assuttaatip, assuttaatit : pinnguaat naluttagaq. agsugtaut, t agsugtautip, agsugtautit : pínguaut nalugtagaĸ.
assukummattaq, t ~ assakummattaq, assakummattaq, assikummattaq. agsukúmagtaĸ, t ~ agsakúmagtaĸ, agssakúmagtaĸ, agsikúmagtaĸ.
assut, oqq, oqr assukanneq, assungaatsiaq, assorujussuaq. agsut, oĸĸ, oĸr agsukáneĸ, agsungâtsiaĸ, agsorujugssuaĸ.
attassaq, t : qimmit nerisassaannut pooq, pikoorfik. agtagssaĸ, t : ĸingmit nerissagssãnut pôĸ, pikôrfik.
attat, tq attakoorfik, attarfik ~ anitat. agtat, tĸ agtakôrfik, agtarfik ~ anitat.
atserpaa : annissorpai; atserivoq. agterpai : áníssorpai; agterivoĸ.
atsigaaq, ima atsigaaq, atsigiik : marluk angeqatigiik; = atsigivoq. agtigaoĸ, ima agtigaoĸ, agtigîk : mardluk angeĸatigîk; = agtigivoĸ.
atsigivoq, ima atsigivoq, atsigiik : marluk angeqatigiik; = atsigaaq. agtigivoĸ, ima agtigivoĸ, agtigîk : mardluk angeĸatigîk; = agtigaoĸ.
atsikkutigiipput : angeqatigiipput; atsikkutigiissaarpai. agtíkutigîgput : angeĸatigîgput; agtíkutigîgsârpai.
attu, (nunaqarfiup aqqa), attormiu, attuliarpoq, attuliaq. agto, (nunaĸarfiup arĸa), agtormio, agtuliarpoĸ, agtuliaĸ.
attoqisaarpaa, attoqisaagaavoq. agtoĸisârpâ, agtoĸisâgauvoĸ.
attoqut, t attoqutip, attoqutit attoquserpaa, attoqusersorpaa. agtoĸut, t agtoĸutip, agtoĸutit agtoĸuserpâ, agtoĸusersorpâ.
aattorpaa : tuttu amiiarpaa aggorlugulu tak. : aappaa. âgtorpâ : tugto amîarpâ avgordlugulo tak. : âgpâ.
attorpaa, attortaali : qitigiaq ~ malinguaaq; attorsuppoq, attortaalipput ~ attukuluupput, attupillappaa, attuussarpoq, attuuavaa, attunngisungarpaa. agtorpâ, agtortaile : ĸitigiaĸ ~ malinguâĸ; agtorsugpoĸ, agtortailíput ~ agtukulũput, agtupitdlagpâ, agtũssarpoĸ, agtûavâ, agtúngisungarpâ.
attukuluupput ~ attortaraapput (pinnguartut). agtukulũput ~ agtortaráuput (pínguartut).
attuuppoq, attuuppaa, attuussarpoq. agtũpoĸ, agtũpâ, agtũssarpoĸ.
aattuut, t aattuutip, aattuutit (savik); aattuutaarserpoq, aattuutaarsersoq aattuummik. âgtût, t âgtûtip, âgtûtit (savik); âgtûtaerserpoĸ, âgtûtaersersoĸ âgtũmik.
aaguk, oqq tunniukkiartoruk tak. : aappaa. âguk, oĸĸ túniúkiartoruk tak. : ãpâ.
aguna, t oqt : seqernup arnaasup aqqa ~ agut, ajut, maliina. aguna, t oĸt : seĸernup arnaussup arĸa ~ agut, ajut, malîna.
agusuppoq ~ avusuppoq. agusugpoĸ ~ avusugpoĸ.
ai, oqq : qanoq oqarpit? ~ hai. ai, oĸĸ : ĸanoĸ oĸarpit? ~ hai.
ai-aa, oqq : qasoqaanga (anersaaruluut). ai-â, oĸĸ : ĸasoĸaunga (anersârulût).
aallerpoq : aggiussiartorpoq; aalliuppaa, aallersippaa. aigdlerpoĸ : aggiússiartorpoĸ; aigdliúpâ, aigdlersípâ.
aassuk, t aassuit oqt ~ aassik. aigssuk, t aigssuit oĸt ~ âgssik.
aa-ila, oqq (oqr) tak. : aa. â-ila, oĸĸ (oĸr) tak. : â.
aalaq, aallat, aalarsunnippoq, aalarsunnitsoq, aalaarserfik tak. : aallerpoq. ailaĸ, aitdlat, ailarsungnípoĸ, ailarsungnitsoĸ, ailaerserfik tak. : aitdlerpoĸ.
aappaagu, oqr aappaaguagu. áipâgo, oĸr áipâguago.
aappaq, t aapparaa, aappaatsoq, aappakattaq, aappaarserpoq, aappaarsersoq, aappalisaat, aappassiaq, aappaat : 2-at, aappassaanik, aappalik, aappallit, aappanippoq. áipaĸ, t áiparâ, áipaitsoĸ, áipakátaĸ, áipaerserpoĸ, áipaersersoĸ, áipalissaut, áipagssiaĸ, áipât : 2-at, áipagssânik, áipalik, áipagdlit, áipanigpoĸ.
aapat, t oqt : nerisassaq. aipat, t oĸt : nerisagssaĸ.
aapavoq, aapaalingiappoq, aapaarpoq (imma), aapasortorpoq. aipavoĸ, aipâlingiagpoĸ, aipârpoĸ (ingma), aipassortorpoĸ.
aapperpaa, aappiivoq, aappisarpoq, aappersariaq, aappisaat, aappersarissat : q, k, t, il. il., aappiuppoq, aappiuppaa. áiperpâ, áipîvoĸ, áipissarpoĸ, áipersariaĸ, áipisaut, áipersaríssat : ĸ, k, t, il. il., áipiúpoĸ, áipiúpâ.
aat, oqq : taamaappa? piumavit? taamaaligit : pilara-aat. ait, oĸĸ : taimáipa? piumavit? taimailigit : pilara-ait.
aallerpoq, (kiagulluni masalerpoq), aallersoq aallioruppoq, aallersoorpoq tak. : aalaq. aitdlerpoĸ, (kiagugdlune masalerpoĸ), aitdlersoĸ aitdliorúpoĸ, aitdlersôrpoĸ tak. : ailaĸ.
aatsaarpoq, aatsaangaarama allungajappunga. aitsaorpoĸ, aitsaungârama agdlungajagpunga.
aatsarpoq, aatsanngappaa, aatsanngassivoq, aatsangavoq (: ikersippoq). aitsarpoĸ, aitsángápâ, aitsángássivoĸ, aitsangavoĸ (: ikersípoĸ).
aatsaat, oqr aatsaaginnaq, aatsaaqqissaaq ~ aatsaaqqinnaaq, aatsaakasik, oqq aatsaalli sussaq, aatsaarluinnaq, oqr. aitsât, oĸr aitsâgínaĸ, aitsârĸigsâĸ ~ aitsârĸingnâĸ, aitsâkasik, oĸĸ aitsâtdle sugssaĸ, aitsârdluínaĸ, oĸr.
aatsoq, t ~ aaqanngitsoq; aatsorsivoq. aitsoĸ, t ~ âĸángitsoĸ; aitsorsivoĸ.
aajuk, ~ aggiuguk! aiuk, ~ aggiuguk!
aavaa, aasippaa, aasaq tak. : aallerpoq. aivâ, aisípâ, aissaĸ tak. : aigdlerpoĸ.
aaja, oqq : naagga, piumanngilanga. âja, oĸĸ : nâgga, piumángilanga.
ajaa, oqq ajaajaartorpoq (taalliatoqqani) iaa, iaaja! ajâ, oĸĸ ajâjârtorpoĸ (taigdliatorĸane) iâ, iâja!
ajjaa, oqq alaa : ajjaaqqajarpoq, ajjaangajappoq; ajjaa, nakkaqqajaqaanga. ájâ, oĸĸ al’â : ájârĸajarpoĸ, ájângajagpoĸ; ájâ, nákarĸajaĸaunga.
aja, t ajaaraa, ajaasa, trl. aja, t ajârâ, ajaussa, trdl.
ajagaq, t ajakkat (pinnguaat); ajagarpoq. ajagaĸ, t ajagkat (pínguaut); ajagarpoĸ.
ajakkapput ~ ajagarrapput. ajagkáput ~ ajagarráput.
ajakkaat, t ~ ajagaq. ajagkaut, t ~ ajagaĸ.
ajakkippoq : toorlappoq, akimmippoq; ajakkisaarpoq. ajagkípoĸ : tôrdlagpoĸ, akingmípoĸ; ajagkisârpoĸ.
ajappaa (qajassaq, umiassaq); ajappattorpoq, ajappaarpoq, ajaamivaa ajassarpoq, ajassaatit, tq ajassaassuit, tq ajattaavoq, ajattaapput, ajattorpaa, ajatsippoq. ajagpâ (ĸajagssaĸ, umiagssaĸ); ajagpagtorpoĸ, ajagpaorpoĸ, ajaumivâ ajagssarpoĸ, ajagssautit, tĸ ajagssáussuit, tĸ ajagtaivoĸ, ajagtáuput, ajagtorpâ, ajagtípoĸ.
ajagulavoq, qeratavoq, eqarpoq, toorlappoq; ajagullarpoq, ajagullalaarpoq (imma). ajagulavoĸ, ĸeratavoĸ, eĸarpoĸ, tôrdlagpoĸ; ajagutdlarpoĸ, ajagutdlalârpoĸ (ingma).
ajagutaq, t ajaguttat ajagutarpaa, ajagutaqutserpaa, ajagutaaruppoq. ajagutaĸ, t ajagútat ajagutarpâ, ajagutaĸutserpâ, ajagutaerúpoĸ.
ajakkaarpoq, ajakkaaraa, ajakkaaruppaa ~ toorlagaa (: akimmippoq, inissaaruppoq). ajákaorpoĸ, ajákaorâ, ajákaorúpâ ~ tôrdlagâ (: akingmípoĸ, inigssaerúpoĸ).
ajakattarpaa, ajakattaavoq. ajakátarpâ, ajakátaivoĸ.
ajaluvoq, isasoorpoq, isalluni uppippoq; isasoorput; qamutit isapput. ajaluvoĸ, isassôrpoĸ, isavdlune úpípoĸ; isassôrput; ĸamutit isáput.
ajangippoq : aqqutissaarulluni uteriarpoq; tupannermit unippoq; ajangisippaa, ajangisaarpaa ~ ajorsippoq. ajangípoĸ : avĸutigssaerutdlune uteriarpoĸ; tupangnermit unigpoĸ; ajangisípâ, ajangisârpâ ~ ajorssípoĸ.
ajannguajaaq, t ajannguajaap, ajannguajaat : puugutaq qisuk. ajánguajâĸ, t ajánguajâp, ajánguajât : pûgutaĸ ĸissuk.
ajaarpoq : sikunik kiisimasunik toortaavoq. ajaorpoĸ : sikunik kîsimassunik tôrtaivoĸ.
ajappaa, ajallugu orlutippaa; ajatsivoq. ajápâ, ajatdlugo ordlutípâ; ajatsivoĸ.
ajaperpoq, ajaperpaa (: tillippaa); ajapersoorpoq. ajaperpoĸ, ajaperpâ (: tigdligpâ); ajapersôrpoĸ.
ajappuppaa, assani ajappullugu annersippaa. ajápúpâ, agssane ajáputdlugo ánersípâ.
ajaaq, t ajaap, ajaat, ajassat ajaavi, tk ajasserpaa, ajassersorpaa (qisuit qaannap apummaata ajassimasui). ajâĸ, t ajâp, ajât, ajássat ajâve, tk ajásserpâ, ajássersorpâ (ĸissuit ĸáinap apúmâta ajagsimassue).
ajaraq, t ajaqqat oqt : nuak. ajaraĸ, t ajarĸat oĸt : nuak.
ajaraarpoq : ninnguvoq tasisuavoq, sarajappoq (s. : niggoq). ajarârpoĸ : nínguvoĸ tasisuavoĸ, sarajagpoĸ (s. : nivgoĸ).
ajaqqisippaa, ~ ajakkisippaa. ajarĸisípâ, ~ ajagkisípâ.
ajasuu, oqq : tupinnaq; ajasoorpoq : tupigusuppoq; ajasoorutigaa, ajasoornaqaaq. ajasô, oĸĸ : tupingnaĸ; ajasôrpoĸ : tupigusugpoĸ; ajasôrutigâ, ajasôrnaĸaoĸ.
ajasserpaa, ajassersorpaa ~ ajaalersorpaa tak. : ajaaq. ajásserpâ, ajássersorpâ ~ ajâlersorpâ tak. : ajâĸ.
ajassuppaa : qaninaarpaa; ajassullugu uteriarpunga; ajassutivillugu nuivara. ajássúpâ : ĸaninârpâ; ajássutdlugo uteriarpunga; ajássutivigdlugo nuivara.
ajaappiaq, t ajaappissat, ajaappiarpoq, ajaappissiorpoq ajaappialiorpoq. ajáupiaĸ, t ajáupíssat, ajáupiarpoĸ, ajáupíssiorpoĸ ajáupialiorpoĸ.
ajaappoq : qaannap inua ikiniarluni niuniarluniluunniit kinnguvoq; ajaalluni ajunaarpoq. ajáupoĸ : ĸáinap inua ikiniardlune niuniardlunilũnît kínguvoĸ; ajautdlune ajunârpoĸ.
aajaasaarput : ilaminnik matoorillutik pinnguarput (aajassuaasaartitsisut). âjaussârput : ilamingnik matôrivdlutik pínguarput (âjagssuaussârtitsissut).
ajaataq, t ajaattat : toortaat, ajatsissut. ajautaĸ, t ajáutat : tôrtaut, ajagtíssut.
aajakku, upt qasseers. âjavko, upt ĸavsêrs.
aajanna, upt ataasers. âjavna, upt atausers.
aajikku, upt qasseers. (aa-ikku). âjigko, upt ĸavsêrs. (â-igko).
aajinnga, upt (aa-innga). âjínga, upt (â-ínga).
ajoqi, t ~ ajoqiit; ajoqissaq, ajoqiuneq, ajoqiunerup, ajoqiunerit. ajoĸe, t ~ ajoĸît; ajoĸigssaĸ, ajoĸiuneĸ, ajoĸiunerup, ajoĸiunerit.
ajoqerpaa, ~ ajoqersorpaa, ajoqersuuppaa, ajoqersugaq, ajoqersukkat ajoqersuisoq, ajoqersuut, ajoqersuinerluttoq, ajoqersorti, ajoqersortaavoq. ajoĸerpâ, ~ ajoĸersorpâ, ajoĸersũpâ, ajoĸersugaĸ, ajoĸersugkat ajoĸersuissoĸ, ajoĸersût, ajoĸersuinerdlugtoĸ, ajoĸersorte, ajoĸersortauvoĸ.
ajoqut, t ajoqutip, ajoqutit ajoquserpaa, ajoqutaavoq, ajoqutigaa. ajoĸut, t ajoĸutip, ajoĸutit ajoĸuserpâ, ajoĸutauvoĸ, ajoĸutigâ.
ajoraa = ajorivaa, ajorissaavoq, ~ ajorinnippoq, ajorikkuppaa, ajoraanga (ajorivinga)? ajorâ = ajorivâ ajorigssaivoĸ, ~ ajoringnigpoĸ, ajoríkúpâ, ajorainga (ajorivinga)?
ajorinngorpoq ajorinngujuitsoq, ajorinngorserpaa, ajorinngorsarpaa. ajoríngorpoĸ ajoríngujuitsoĸ, ajoríngorserpâ, ajoríngorsarpâ.
ajornarpoq, ~ sapernarpoq; ajornakusoorpoq ajornaallak, oqq ajornaasaarpoq, ajornarsivoq. ajornarpoĸ, ~ sapernarpoĸ; ajornakusôrpoĸ ajornâtdlak, oĸĸ ajornaisârpoĸ, ajornarsivoĸ.
ajorpaa, ~ saperpaa; ajorsitsaarpoq ajornaappoq, ajornaatsoq ajornaasaarpoq. ajorpâ, ~ saperpâ; ajorssitsârpoĸ ajornáipoĸ, ajornaitsoĸ ajornaisârpoĸ.
ajorpoq, ajorsaarpaa, ajorsivoq, ajortoorpoq. ajorpoĸ, ajorsârpâ, ajorsivoĸ, ajortôrpoĸ.
ajorsarpoq : pissaaleqivoq, sapersippoq; ajorsaat, ajorsaatip, ajorsaatit. ajorssarpoĸ : pigssaileĸivoĸ, saperssípoĸ; ajorssaut, ajorssautip, ajorssautit.
ajorsippoq, ajorsippaa : aqqutissaaruppoq; aqqutissaaruppaa : sapersippaa; ajorsitsaarpoq (isumamigut); ajorsitsaarpaa : sapersitsaarpaa. ajorssípoĸ, ajorssípâ : avĸutigssaerúpoĸ; avĸutigssaerúpâ : saperssípâ; ajorssitsârpoĸ (isumamigut); ajorssitsârpâ : saperssitsârpâ.
ajortaaruppoq, ajortaarussut, ajortaarussutip. ajortaerúpoĸ, ajortaerússut, ajortaerússutip.
ajortaatsoq : ajorteqanngitsoq. ajortaitsoĸ : ajorteĸángitsoĸ.
ajorti, t ajortisiaq ajortilik, ajortillit, ajorteqanngilaq, ajorteqanngillat, ajorteqanngitsoq. ajorte, t ajortisiaĸ ajortilik, ajortigdlit, ajorteĸángilaĸ, ajorteĸángitdlat, ajorteĸángitsoĸ.
ajortisarpaa, ajortunngorsarpaa. ajortisarpâ, ajortúngorsarpâ.
ajortoq, t ajortorsuaq, ajortulivoq, ajortuliaaseq, ajortuliaatsit. ajortoĸ, t ajortorssuaĸ, ajortulivoĸ, ajortuliauseĸ, ajortuliautsit.
ajoruummerpoq, : narrujuummerpoq, ajoruummersoq, ajoruummisippaa. ajorũmerpoĸ, : narrujũmerpoĸ, ajorũmersoĸ, ajorũmisípâ.
ajorunnaarpoq, ajorunnaarsippaa, ajorunnaarsitsivoq, ajorunnaarsarpaa. ajorungnaerpoĸ, ajorungnaersípâ, ajorungnaersitsivoĸ, ajorungnaersarpâ.
ajuaq, t ajussat, ajuarpoq, ajuaasaq : uiluik. ajuaĸ, t ajússat, ajuarpoĸ, ajuaussaĸ : uiluvik.
ajuallappoq : narrujuummerpoq; ajuallaatigaa, ajuallannarpoq, ajuallassaarpaa. ajuatdlagpoĸ : narrujũmerpoĸ; ajuatdlautigâ, ajuatdlangnarpoĸ, ajuatdlagsârpâ.
ajugaq, t ajukkat ajugaqanngilaq, ajugaqanngillat, ajugaqanngitsoq ajugaaruppoq : sapigaaruppoq; ajugaatsoq. ajugaĸ, t ajugkat ajugaĸángilaĸ, ajugaĸángitdlat, ajugaĸángitsoĸ ajugaerúpoĸ : sapigaerúpoĸ; ajugaitsoĸ.
ajugaavoq, ajugaavippoq, ajugaavissoq, ajugaaffik, ajugaaneq, ajugaaffigaa, ajugaalluarpoq. ajugauvoĸ, ajugauvigpoĸ, ajugauvigsoĸ, ajugauvfik, ajugauneĸ, ajugauvfigâ, ajugauvdluarpoĸ.
ajuippoq, ajuitsoq : ajorsaateqarnani oqarpoq; ajuisaarpoq. ajuípoĸ, ajuitsoĸ : ajorssauteĸarnane oĸarpoĸ; ajuisârpoĸ.
aajuku, upt qasseers. tak. : aajuna. âjuko, upt ĸavsêrs. tak. : âjuna.
ajukkuppoq, ajukkuppaa, ajukkunnarpoq, ajukkunnaappoq, ajukkunnaatsoq ajukkuffigaa. ajúkúpoĸ, ajúkúpâ, ajúkúnarpoĸ, ajúkúnáipoĸ, ajúkúnaitsoĸ ajúkuvfigâ.
ajulisaannarpoq : isumakkisserpoq. ajulisáinarpoĸ : isumákísserpoĸ.
ajuliut, t ajuliutip, ajuliutit ~ ajuut; ajuliutaavoq. ajuliut, t ajuliutip, ajuliutit ~ ajût; ajuliutauvoĸ.
ajuna, t oqt aguna; maliina. ajuna, t oĸt aguna; malîna.
aajuna, upt (aa-una) aana tak. : aajuku. âjuna, upt (â-una) auna tak. : âjuko.
ajunaarpoq, ajunaarsaasoq, ajunaanngilaq, ajunaanngillat, ajunaanngitsoq ajunaartippaa, ajunaartitsiniut, ajunaartitsiniutip, ajunaartitsiniutit. ajunârpoĸ, ajunârsaissoĸ, ajunãngilaĸ, ajunãngitdlat, ajunãngitsoĸ ajunârtípâ, ajunârtitsiniut, ajunârtitsiniutip, ajunârtitsiniutit.
ajunngilaq, ajunngillat, ajunngitsoq, ajunnginneq, ajunngissivoq, ajunngisaarpoq, ajunngilluinnarpoq, ajunngivippoq, ajunngivissoq ajunngilaa : sapinngilaa. ajúngilaĸ, ajúngitdlat, ajúngitsoĸ, ajúngíneĸ, ajúngísivoĸ, ajúngisârpoĸ, ajúngitdluínarpoĸ, ajúngivigpoĸ, ajúngivigsoĸ ajúngilâ : sapíngilâ.
ajunngitsoq, t ajunngitsuliorpoq, suliaq. ajúngitsoĸ, t ajúngitsuliorpoĸ, suliaĸ.
ajuppaa : neruttorpaa; ajutsivoq : killissani qaangerpaa. ajúpâ : nerugtorpâ; ajutsivoĸ : kigdligssane ĸângerpâ.
ajuuppaa : pissaqartinngilaa; ajuussivoq, ajuunnavianngilaa. ajũpâ : pigssaĸartíngilâ; ajũssivoĸ, ajũnaviángilâ.
ajupappoq, ajupataarpoq : ajukuluppoq, sanngiippoq, ajupajaarpoq. ajupagpoĸ, ajupatârpoĸ : ajukulugpoĸ, sángĩpoĸ, ajupajârpoĸ.
ajuuppoq : killissaminut apuuppoq; ajuunniupput, ajuulluarpoq. ajũpoĸ : kigdligssaminut apũpoĸ; ajũniúput, ajûtdluarpoĸ.
aajusaq, t : aaq naatsoq (arnap); aajusalersorpaa. âjussaĸ, t : âĸ naitsoĸ (arnap); âjussalersorpâ.
ajuusaarpoq : narrujuummisimalluni oqarpoq kukkunini pillugu; ajuusaarut. ajûssârpoĸ : narrujũmisimavdlune oĸarpoĸ kúkunine pivdlugo; ajûssârut.
ajusivaa : inulerlugu pinngilaa. ajussivâ : inulerdlugo píngilâ.
ajuut, ajuutip, ajuutit ajuutaa, ajuutaavoq, ajuutigaa (: piumaqaa). ajût, ajûtip, ajûtit ajûtâ, ajûtauvoĸ, ajûtigâ (: piumaĸâ).
ajut, t aguna, ajuna, maliina. ajut, t aguna, ajuna, malîna.
ajuutinngilaa : sapersaatinngilaa, pissaqartilluarpaa tak. : ajuuppaa. ajûtíngilâ : saperssautíngilâ, pigssaĸartitdluarpâ tak. : ajũpâ.
ajutoorpoq, ajutoorpaa : iluatsitsinngilaq, suliani iluatsinngilaa. ajutôrpoĸ, ajutôrpâ : iluagtitsíngilaĸ, suliane iluagtíngilâ.
aajugga, upo ~ aajuna (aa-ugga ~ aajuffa). âjuvga, upo ~ âjuna (â-uvga ~ âjuvfa).
ajuippoq, ajuissoq. ajuvigpoĸ, ajuvigsoĸ.
ajussaanngilaq, ajussaanngillat, ajussaanngitsoq : ajunngivippoq. ajuvsãngilaĸ, ajuvsãngitdlat, ajuvsãngitsoĸ : ajúngivigpoĸ.
ak, oqq : tiguuk ~ aak, akki! ak, oĸĸ : tigûk ~ âk, áke!
akkaa, trl tak. : akkak; akkaaraa, trl. ákâ, trdl tak. : ákak; ákârâ, trdl.
aakattuk, t : angisoorsuaq. âkagtuk, t : angisôrssuaĸ.
aakajaaq, t aakajaap, aakajaat : angilaartoq. âkajâĸ, t âkajâp, âkajât : angilârtoĸ.
akkak, t akkagaa, akkaasa, akkassuaa, trl. ákak, t ákagâ, ákaussa, ákagssuâ, trdl.
akaaraa = akaarivaa : iluaraa, nuannaraa, akaarinngilaa, akaarinngisaq. akârâ = akârivâ : iluarâ, nuánarâ, akâríngilâ, akâríngisaĸ.
akaarnaappoq, akaarnaatsoq : nuanninngilaq. akârnáipoĸ, akârnaitsoĸ : nuáníngilaĸ.
aakasik, oqq aa aakasik-una, aakasiit, aakasiinaasiit, aakasiit-uku, aakassassuaq tak. : aa. âkasik, oĸĸ â âkasik-una, âkasît, âkasînâsît, âkasît-uko, âkavsagssuaĸ tak. : â.
aki I, t ~ akileq; akimiippoq, akinni, il. il., akeqquppoq, akeqquppaa, akianiippoq. ake I, t ~ akileĸ; akimĩpoĸ, akivne, il. il., akerĸúpoĸ, akerĸúpâ, akianĩpoĸ.
aki II, t akeqarpoq, akissaq, akersiorpoq, akissaat, akissaaserpaa, akigippoq, akigissoq, akikippoq, akikitsoq akikinaarpaa, akitsorpoq, akitsuuserpaa, akisuvoq, akisooq, akiisorsivoq, akiisorsivaa, akiluppoq, akeeruppoq. ake II, t akeĸarpoĸ, akigssaĸ, akersiorpoĸ, akigssaut, akigssauserpâ, akigigpoĸ, akigigsoĸ, akikípoĸ, akikitsoĸ akikinârpâ, akitsorpoĸ, akitsûserpâ, akisuvoĸ, akisôĸ, akîsorsivoĸ, akîsorsivâ, akilugpoĸ, akêrúpoĸ.
akkequt, akkequtip, akkequtit akkequserpaa, akkequtaavoq. ákeĸut, ákeĸutip, ákeĸutit ákeĸuserpâ, ákeĸutauvoĸ.
akeraq, t akeqqat akerariipput, akerariissut akeramaarpaa, akeraavoq, akerartorpoq, akerartuupput. akeraĸ, t akerĸat akerarîgput, akerarîgsut akeramârpâ, akerauvoĸ, akerartorpoĸ, akerartũput.
akerleq, t akerliuvoq. akerdleĸ, t akerdliuvoĸ.
akerfineq, t akerfernit akerfinilersorpaa, akerfinikippoq, akerfinikitsoq. akerfineĸ, t akerfernit akerfinilersorpâ, akerfinikípoĸ, akerfinikitsoĸ.
akernappaa : akerliuffigaa, aportippaa. akernápâ : akerdliuvfigâ, aportípâ.
akeroq, t akeqqut akeruusiorpaa, akeruitsoq, akerulik, akerullit akerortooq. akeroĸ, t akerĸut akerûssiorpâ, akeruitsoĸ, akerulik, akerugdlit akerortôĸ.
akkerpaa, akkersagaq : aallaaseraq; akkersat : qarsorsat; akkersaraapput, akkersippoq. ákerpâ, ákersagaĸ : autdlaiseraĸ; ákersat : ĸarsorsat; ákersaráuput, ákersípoĸ.
akeqqerpoq, akeqqersoq akeqqiuppaa, akeqqiussaq. akerĸerpoĸ, akerĸersoĸ akerĸiúpâ, akerĸiússaĸ.
akersuuppoq ~ akiuuppoq; akersuuffik. akerssũpoĸ ~ akiũpoĸ; akerssûvfik.
akiarpoq, akiarpaa, akiartaatit, tq akiartippoq. akiarpoĸ, akiarpâ, akiartautit, tĸ akiartípoĸ.
akigaa, tak. : aki. akigâ, tak. : ake.
akigivaa, tak. : aki. akigivâ, tak. : ake.
akik, t akinga, tk akingippoq, akingitsoq. akik, t akinga, tk akingípoĸ, akingitsoĸ.
akileq, t akilia, tk akileriipput, akileriissut. akileĸ, t akilia, tk akilerîgput, akilerîgsut.
akileraarpoq, akileraarut, akileraartaat, akileraartaatit. akilerârpoĸ, akilerârut, akilerârtaut, akilerârtautit.
akilerna, tk tak. : akilineq; akilernaniippoq. akilerna, tk tak. : akilineĸ; akilernanĩpoĸ.
akilerpaa, akiliivoq. akilerpâ, akilîvoĸ.
akilerpoq, akilerpaa, akiliivoq, akiliisippaa, akiligassaq, akiligassarsivoq, akilersuivoq. akilerpoĸ, akilerpâ, akilîvoĸ, akilîsípâ, akiligagssaĸ, akiligagssarsivoĸ, akilersuivoĸ.
akilik, t akillit, akilimmik. akilik, t akigdlit, akilingmik.
akilineq, t akilernit ~ akileq; akilinermiut. akilineĸ, t akilernit ~ akileĸ; akilinermiut.
akiliuppaa, akiliussivoq, akiliunneqarpoq. akiliúpâ, akiliússivoĸ, akiliúneĸarpoĸ.
akiliut, t akiliutip, akiliutit akiliutaavoq. akiliut, t akiliutip, akiliutit akiliutauvoĸ.
akimmappoq, akimmaatigaa, akimmakkaluttuinnarpoq. akímagpoĸ, akímautigâ, akímagkalugtuínarpoĸ.
akimavoq, akimaneruvoq. akimavoĸ, akimaneruvoĸ.
akimorpaa : qaangerpaa, akippaa; akimorsimavaa, akimuippaa. akimorpâ : ĸângerpâ, akípâ; akimorsimavâ, akimuvigpâ.
akingerpaa, akingersorpaa, akingersimavaa. akingerpâ, akingersorpâ, akingersimavâ.
akingippoq, akingitsoq, t tak. : akik. akingípoĸ, akingitsoĸ, t tak. : akik.
akimmik, oqr : ingammik, sualummik. akingmik, oĸr : ingangmik, sualungmik.
akimmippoq, akimmisippaa, akimmisarpoq, akimmigarpoq. akingmípoĸ, akingmisípâ, akingmisarpoĸ, akingmigarpoĸ.
akinnappaa, akinnassivoq ~ akernappaa. akingnápâ, akingnássivoĸ ~ akernápâ.
akiniarpoq, akiniarpaa, akiniaavoq, akiniaagajuppoq, akiniartussaq, akinialeritooq. akiniarpoĸ, akiniarpâ, akiniaivoĸ, akiniaigajugpoĸ, akiniartugssaĸ, akinialeritôĸ.
akiniuppaa, akiniussivoq, akiniukkiartorpaa. akiniúpâ, akiniússivoĸ, akiniúkiartorpâ.
akiniut, t akiniutip, akiniutit akiniutigaa, akiniutaavoq. akiniut, t akiniutip, akiniutit akiniutigâ, akiniutauvoĸ.
akiorpoq, akiorpaa, akiortuarpoq, akiorsaraa. akiorpoĸ, akiorpâ, akiortuarpoĸ, akiorssarâ.
akippaa : qaangerpaa, akimorpaa tak. akitsivoq. akípâ : ĸângerpâ, akimorpâ tak. akitsivoĸ.
akkippoq, akkittartoq : naatittartoq (kappoqqut) tak. : akkisippaa. ákípoĸ, ákítartoĸ : nâtítartoĸ (káporĸut) tak. : ákisípâ.
akiippoq, akiitsoq : akeqanngilaq tak. : aki, akiitsorpoq. akĩpoĸ, akîtsoĸ : akeĸángilaĸ tak. : ake, akîtsorpoĸ.
akisaarpaa, akisaaruppoq tak. : akit, akiseq. akisaerpâ, akisaerúpoĸ tak. : akit, akiseĸ.
akisartorpoq, akisartortoq : meeqqap toqujaartup taartaa ateralugu; akisartortuuvoq, akisartu. akisartorpoĸ, akisartortoĸ : mêrĸap toĸujârtup taortâ ateralugo; akisartortûvoĸ, akisarto.
akisaataarpoq : nuanniitsoq nuannersumik taarsersippaa. akisâtârpoĸ : nuánîtsoĸ nuánersumik taorsersípâ.
akkiseq, t akkisia, tk ~ akkisaa : akissutaa; akkisissaaruppoq ~ akkit. ákiseĸ, t ákisia, tk ~ ákisâ : akíssutâ; ákisigssaerúpoĸ ~ ákit.
akiseq, t akitsit akisia, tk ~ akisaa, akisitaarpoq, akisissiaq. akiseĸ, t akitsit akisia, tk ~ akisâ, akisitârpoĸ, akisigssiaĸ.
akkisippaa, akkisillugu peerneq sapilerpaa tak. : akkippoq. ákisípâ, ákisitdlugo pêrneĸ sapilerpâ tak. : ákípoĸ.
akisooq, t akisoorsuaq, akisoorsuit. akisôĸ, t akisôrssuaĸ, akisôrssuit.
akisorngup tullia, akisornup tullia (annoraassaq) ~ akisunerup. akisorngup tugdlia, akisornup tugdlia (ánorâgssaĸ) ~ akisunerup.
akiisorsivoq, akiisorsivaa ~ akilersinniarpaa. akîsorsivoĸ, akîsorsivâ ~ akilersíniarpâ.
akissappaat ~ akiarrappaat. akíssápât ~ akiarrápât.
akisussaavoq, akisussaassuseq, akisussaassutsit. akissugssauvoĸ, akissugssáussuseĸ, akissugssáussutsit.
akissuppaa, akissunneqarpoq, akissullugu. akíssúpâ, akíssúneĸarpoĸ, akíssutdlugo.
akissut, t akissutip, akissutit akissutissaq, akissutissaaruppoq, akissuutaavoq. akíssut, t akíssutip, akíssutit akíssutigssaĸ, akíssutigssaerúpoĸ, akíssutauvoĸ.
akisuavoq, ~ akisuarpoq; akisuallarippoq, akisuallarissoq akisuaneq, akisuanerup, akisuanertooq. akisuavoĸ, ~ akisuarpoĸ; akisuatdlarigpoĸ, akisuatdlarigsoĸ akisuaneĸ, akisuanerup, akisuanertôĸ.
akisuppoq : qaamaavappoq; akisuguppoq : ersilerpoq; akisunneq, akisunnerup, akisunnerit. akisugpoĸ : ĸaumauagpoĸ; akisugúpoĸ : erssilerpoĸ; akisungneĸ, akisungnerup, akisungnerit.
akisuvoq, akisunaarpaa, akisuallaaqaaq, akisuneruvoq. akisuvoĸ, akisunârpâ, akisuvatdlâĸaoĸ, akisuneruvoĸ.
akkit, t akkitip, akkitit akkisaa, tk tak. : akkiseq. ákit, t ákitip, ákitit ákisâ, tk tak. : ákiseĸ.
akit, t akitsit akitserpoq, akitsersorpoq, akitsiuppaa, akitsiorpoq tak. : akiseq. akit, t akitsit akitserpoĸ, akitsersorpoĸ, akitsiúpâ, akitsiorpoĸ tak. : akiseĸ.
akitat, tk : akkersat; qarsorsat. akitat, tk : ákersat; ĸarsorsat.
akiillerpoq, akiillersoq : akissagaluarluni akinngitsoorpoq : akiillersippaa. akîtdlerpoĸ, akîtdlersoĸ : akísagaluardlune akíngitsôrpoĸ : akîtdlersípâ.
akitsivoq, : akimuivoq, akimmappoq; akitsisippaa tak. : akippaa. akitsivoĸ, : akimuivoĸ, akímagpoĸ; akitsisípâ tak. : akípâ.
akiitsorpoq : akiligassarsivoq; akiitsugaq, akiitsukkat akiitsorfigaa. akîtsorpoĸ : akiligagssarsivoĸ; akîtsugaĸ, akîtsugkat akîtsorfigâ.
akitsorpoq, akitsorterpoq akitsoraluttuinnarpoq tak. : aki II. akitsorpoĸ, akitsorterpoĸ akitsoralugtuínarpoĸ tak. : ake II.
akiuuppoq, akiuukkunnaarpoq, akiuukkunnaarsoq akiuussutigaa. akiũpoĸ, akiũkungnaerpoĸ, akiũkungnaersoĸ akiũssutigâ.
akkiut, t akkiutip, akkiutit akkiuserpaa, akkiutaaruppoq. ákiut, t ákiutip, ákiutit ákiuserpâ, ákiutaerúpoĸ.
akiut, t akiutip, akiutit akiusiorpoq, akiutaarpaa, akiummik. akiut, t akiutip, akiutit akiusiorpoĸ, akiutaerpâ, akiúmik.
akivoq, akivaa, akiorpaa, akiorsaraa, akilluarpaa. akivoĸ, akivâ, akiorpâ, akiorssarâ, akivdluarpâ.
aku, t akussaq, akulersorpaa tak. akoorpaa. ako, t akugssaĸ, akulersorpâ tak. akôrpâ.
akoq, t : puisip quttorassaralua, amaatip akua (ataanni isorlutaa); akortuvoq, akukippoq, akukitsoq (akukitsormiut, akilinermiut kalaallinut taaguutaat). akoĸ, t : puissip ĸugtoragssaralua, amautip akua (atáine isordlutâ); akortuvoĸ, akukípoĸ, akukitsoĸ (akukitsormiut, akilinermiut kalâtdlinut taigûtât).
akorloqquppai ~ akulloqquppai; akorloqquavai, akorloqqutsivoq. akordlorĸúpai ~ akugdlorĸúpai; akordlorĸuavai, akordlorĸutsivoĸ.
akorloruppaa : suliani unitsillugu alla tiguaa; akorlorullugu inerpara. akordlorúpâ : suliane unigtitdlugo avdla tiguvâ; akordlorutdlugo inerpara.
akorna, tk ~ akunnera (uuma); akornatigut (ukua), akornatsinniippoq. akorna, tk ~ akúnera (ûma); akornatigut (ukua), akornavtínĩpoĸ.
akornisigut ~ akunnerisigut. akornisigut ~ akúnerisigut.
akornut, t akornutip, akornutit akornuserpaa, akornusersorpaa, akornutaavoq, akornusiivoq, akornutaaruppoq. akornut, t akornutip, akornutit akornuserpâ, akornusersorpâ, akornutauvoĸ, akornusîvoĸ, akornutaerúpoĸ.
akorpaa (: akueraa); akorsivoq, akortaavoq, akortameeq : pattaat, arsaq. akorpâ (: akuerâ); akorsivoĸ, akortaivoĸ, akortamêĸ : pátaut, arssaĸ.
akoorpaa, akoorutissaq, akoorutissiaq, akoorivoq. akôrpâ, akôrutigssaĸ, akôrutigssiaĸ, akôrivoĸ.
akuaq, t akussat, akuattuvoq, tak. : akusserivoq akuamineq, akuamernit. akuaĸ, t akússat, akuagtuvoĸ, tak. : akússerivoĸ akuamineĸ, akuamernit.
akueraaq = akuerivoq, akueraa = akuerivaa, akuersivoq, akuereqatigiipput, akuereqatigiissut akuersaarpoq, akuersaanngilaq, akuersaanngillat, akuersaanngitsoq, akuersorpaa. akueraoĸ = akuerivoĸ, akuerâ = akuerivâ, akuerssivoĸ, akuereĸatigîgput, akuereĸatigîgsut akuerssârpoĸ, akuerssãngilaĸ, akuerssãngitdlat, akuerssãngitsoĸ, akuerssorpâ.
akueqqut, t akueqqutip, akueqqutit akueqqusersorpaa, akueqqutaavoq, akueqqutigaa. akuerĸut, t akuerĸutip, akuerĸutit akuerĸusersorpâ, akuerĸutauvoĸ, akuerĸutigâ.
akulleq, t akulliup akullersaq, akullersaavoq, akullersaat, tk akulliuvoq. akugdleĸ, t akugdliup akugdlersaĸ, akugdlersauvoĸ, akugdlersât, tk akugdliuvoĸ.
akullerpaa ~ akulerpaa; akulliivoq : oqaluussivoq; akullersorpaa. akugdlerpâ ~ akulerpâ; akugdlîvoĸ : oĸalũssivoĸ; akugdlersorpâ.
akulloqquppai ~ akorloqquppai, akulloqquavai, akorloqquavai. akugdlorĸúpai ~ akordlorĸúpai, akugdlorĸuavai, akordlorĸuavai.
akugiipput, akugiissut ~ akuleriipput; akugiissippai. akugîgput, akugîgsut ~ akulerîgput; akugîgsípai.
akuttuvoq, akuttusooq, akuttutsippoq, akuttujaaq, akuttujaap, akuttujaat akuttusivoq, akuttoqatigiissaarut. akugtuvoĸ, akugtusôĸ, akugtugtípoĸ, akugtujâĸ, akugtujâp, akugtujât akugtusivoĸ, akugtoĸatigîgsârut.
akuiarpaa, akuiaavoq, akuiagaavoq, tak. : aku. akuiarpâ, akuiaivoĸ, akuiagauvoĸ, tak. : ako.
akuilisaq, t akuilitsat, akuilisaarserpoq, akuilisaarsersoq, akuilitserpoq, akuilitsersoq, akuilitsivoq. akuilisaĸ, t akuilitsat, akuilisaerserpoĸ, akuilisaersersoĸ, akuilitserpoĸ, akuilitsersoĸ, akuilitsivoĸ.
akkujoorpoq : qinnuuloorpoq. ákujôrpoĸ : ĸínûlôrpoĸ.
akulangerpoq : akulikillivoq. akulangerpoĸ : akulikitdlivoĸ.
akulammippaa, tak. : akulaaq. akulangmigpâ, tak. : akulâĸ.
akulaaq, t akulaap, akulaat, akulassat, akulaalluppoq, akulasserpaa, akulaaviarpoq = akulaajarpoq. akulâĸ, t akulâp, akulât, akulássat, akulâgdlugpoĸ, akulásserpâ, akulâviarpoĸ = akulaiarpoĸ.
akulaasaq, t akulaasalik, akulaasallit s. i. erfalasup akulaasaa. akulaussaĸ, t akulaussalik, akulaussagdlit s. i. erfalasup akulaussâ.
akuleq, t akulersaat ~ akullersaat; akuleraarput, akuleriipput, akuleriissut akulersuupput, akulersuuppai, akuliuppaa. akuleĸ, t akulersât ~ akugdlersât; akulerârput, akulerîgput, akulerîgsut akulersũput, akulersũpai, akuliúpâ.
akuliaq, t akulissat akuliakippoq, akuliakitsoq akuliaruseq, akuliarutsit, akuliarusiarsuk. akuliaĸ, t akulíssat akuliakípoĸ, akuliakitsoĸ akuliaruseĸ, akuliarutsit, akuliarusiarssuk.
akulikippoq, akulikitsoq akulikillivoq : akulikitsooq (qitigiaq), akulikisuavoq. akulikípoĸ, akulikitsoĸ akulikitdlivoĸ : akulikitsôĸ (ĸitigiaĸ), akulikisuavoĸ.
akulissiorpoq, tak. : akuliaq. akulíssiorpoĸ, tak. : akuliaĸ.
akunnaaq t akunnaap, akunnaat, akunnaarmiu, akunnaani. akúnâĸ t akúnâp, akúnât, akúnârmio, akúnâne.
akuni, oqr : imunga, kigaatsumik; akunersuaq tunngilaq. akune, oĸr : imunga, kigaitsumik; akunerssuaĸ túngilaĸ.
akunneq, t akunnerup, akunnerit akunnequt, akunnequtserpai, akunnikippoq, akunnikitsoq akunnermippaa, akunnisippaa, akunniffigaa, akunnermiliuttoq, akunneraarput, akunneruppaa. akúneĸ, t akúnerup, akúnerit akúneĸut, akúneĸutserpai, akúnikípoĸ, akúnikitsoĸ akúnermigpâ, akúnisípâ, akúnivfigâ, akúnermiliútoĸ, akúnerârput, akúnerúpâ.
akummippaa ~ akunnermippaa. akungmigpâ ~ akúnermigpâ.
akunnappoq, akunnagaa, akunnassivoq, akunnattoorpoq, akunnattoorpaa, akunnakusoorpoq. akungnagpoĸ, akungnagâ, akungnagsivoĸ, akungnagtôrpoĸ, akungnagtôrpâ, akungnakusôrpoĸ.
akunnaappoq, akunnaatsoq, akunnaallivaa. akungnáipoĸ, akungnaitsoĸ, akungnaitdlivâ.
akunnippoq, akunnittarfik, akunnittarfimmiippoq, akunnisippaa, akunnisimavoq. akúnípoĸ, akúnítarfik, akúnítarfingmĩpoĸ, akúnisípâ, akúnisimavoĸ.
akunit, oqq : tuavi! akunit, oĸĸ : tuave!
akkuppaa : akuliuppaa; akkussaavoq, akkuppai : akuleriissippai. ákúpâ : akuliúpâ; ákússauvoĸ, ákúpai : akulerîgsípai.
akuppaa, tak. : akutaq. akúpâ, tak. : akutaĸ.
akusserivoq, tak. : akuaq. akússerivoĸ, tak. : akuaĸ.
akuut, t akuutip, akuutit akuutissaq. akût, t akûtip, akûtit akûtigssaĸ.
akutaq, t akuttat, akutassuk. akutaĸ, t akútat, akutagsuk.
akuttarippoq, akuttarissoq akuttatsippoq. akútarigpoĸ, akútarigsoĸ akútagtípoĸ.
akullapput ~ akullarput : siammalerput, akullarterpai, akullatserpai. akutdlagput ~ akutdlarput : siámalerput, akutdlarterpai, akutdlagterpai.
akutsuk, t akutsuit akutsunippoq : kitaata nuiaa issip pia suanngarpoq. akutsuk, t akutsuit akutsunigpoĸ : kitâta nuiâ íssip pia suángarpoĸ.
akuaa, akusaq, akusivoq. akuvâ, akussaĸ, akussivoĸ.
akussippoq, akussippaa, akussigaasarpoq, akussigaasarpaa, akussiut, akussinneq, akussinnerit. akuvsigpoĸ, akuvsípâ, akuvsigaussarpoĸ, akuvsigaussarpâ, akuvsiut, akuvsingneĸ, akuvsingnerit.
al’aa, oqq : al’aaqqajarpoq, eqqungajappaa, al’aaqqajaveqaa. al’â, oĸĸ : al’ârĸajarpoĸ, erĸungajagpâ, al’ârĸajaveĸâ.
alaatsinaappoq, alaatsinaappaa : alapernaappaa. alaitsináupoĸ, alaitsináupâ : alapernáipâ.
alakkarpoq, alakkarpaa, alakkarterpaa, alakkaamavoq, alakkariaq, alakkarissat. alákarpoĸ, alákarpâ, alákarterpâ, alákaumavoĸ, alákariaĸ, alákaríssat.
alaanngarpoq : pisunnermit alueruppoq. alãngarpoĸ : pisungnermit aluerúpoĸ.
alanngaarpoq, alanngaarpaa (ilinniakki), alanngaartaannarpoq, alanngaallaqqippoq, alanngaallaqqissoq. alángârpoĸ, alángârpâ (ilíniagke), alángârtáinarpoĸ, alángâtdlarĸigpoĸ, alángâtdlarĸigsoĸ.
alangavoq, alangaannarpoq, alangallugu… tak. : alarpoq. alangavoĸ, alangáinarpoĸ, alangavdlugo… tak. : alarpoĸ.
alanngerpoq, alanngersoq alanngersartoq, alanngersaat, alanngerarpoq, alanngialavoq, tak. : alanngoq, alanngippoq. alángerpoĸ, alángersoĸ alángersartoĸ, alángersaut, alángerarpoĸ, alángialavoĸ, tak. : alángoĸ, alángípoĸ.
alanngippoq, alanngippaa, alanngiserpoq, alanngisersoq, alanngiffik, alanngiffiup, alanngilluni …. alángípoĸ, alángípâ, alángiserpoĸ, alángisersoĸ, alángivfik, alángivfiup, alángitdlune ….
alanngoq, t alanngunippoq, alanngorippoq, alanngorissoq. alángoĸ, t alángunigpoĸ, alángorigpoĸ, alángorigsoĸ.
alapernaarsorpaa, alapernaarsuivoq. alapernaerssorpâ, alapernaerssuivoĸ.
alapernaappoq, alapernaatsoq, alapernaappaa, alapernaaserpaa alapernaakkajuppoq = alaatsinaappaa, sissuerpoq. alapernáipoĸ, alapernaitsoĸ, alapernáipâ, alapernaiserpâ alapernáikajugpoĸ = alaitsináupâ, sigssuerpoĸ.
alaaq, t alaap, alaat, alassat alaakippoq, alaakitsoq alaavi, tk : qipoqqaap sarpiisa allerni; aaqqatit annoraamernit quasinaveeqqutit (aalisaasit) tak. : alasserpaa ~ aloq (qamutit ataasa nungullarnaveeqqutaat). alâĸ, t alâp, alât, alássat alâkípoĸ, alâkitsoĸ alâve, tk : ĸiporĸaup sarpîsa atdlerne; ârĸatit ánorâmernit ĸuassinavêrĸutit (aulisausit) tak. : alásserpâ ~ aloĸ (ĸamutit ataisa nungutdlarnavêrĸutait).
alarpoq, alarpaa (soqutigiunnaarpaa); alartaaserpaa, alarterpaa. alarpoĸ, alarpâ (soĸutigiungnaerpâ); alartaiserpâ, alarterpâ.
alasserpaa, tak. alaaq. alásserpâ, tak. alâĸ.
alataq, t oqt : kusanaq, pikkorik; alataavoq. alataĸ, t oĸt : kussanaĸ, píkorik; alatauvoĸ.
alatariaqanngilaq ~ tunuttariaqanngilaq (kusanaqimmat). alatariaĸángilaĸ ~ tunútariaĸángilaĸ (kussanaĸingmat).
aali, oqr s. : aaliuna piniartoq (puisissananilu sakkoqarpiaranilu). âle, oĸr s. : âliuna piniartoĸ (puissísananilo sákoĸarpiaranilo).
aleq, t arlit alissaq, alissiaq, aleerserpoq, aleersersoq alissiorpoq. aleĸ, t ardlit aligssaĸ, aligssiaĸ, alêrserpoĸ, alêrsersoĸ aligssiorpoĸ.
aleqaq, t aleqaaraq, aleqaaqqat, aleqarsuaa, trl. aleĸaĸ, t aleĸâraĸ, aleĸârĸat, aleĸarssuâ, trdl.
aalerfiit, tq (nuffini) tak. : aaq. âlerfît, tĸ (nugfine) tak. : âĸ.
alersaaruppoq, alersaarussivaa. alersaerúpoĸ, alersaerússivâ.
alersaannaavoq. alersáinauvoĸ.
alerseq, t alersaa, tk alersissaq, alersikoq. alerseĸ, t alersâ, tk alersigssaĸ, alersikoĸ.
aalersorpaa (ilulleq, annoraaq), aalersorpai (nuffit). âlersorpâ (ilugdleĸ, ánorâĸ), âlersorpai (nugfit).
aliagaa = aliagivaa, aliasuppoq, aliatsappoq, aliatsaappaa, aliasaarpaa, alianarpoq, alianaq, oqq. aliagâ = aliagivâ, aliasugpoĸ, aliatsagpoĸ, aliatsáupâ, aliasârpâ, alianarpoĸ, alianaĸ, oĸĸ.
aliannaarpoq, aliannaarsaarpoq, aliannaarsaarut, t aliannaartippaa, aliannaarnaqaaq. aliánaerpoĸ, aliánaersârpoĸ, aliánaersârut, t aliánaertípâ, aliánaernaĸaoĸ.
alianaappoq, alianaatsoq ,alianaagaa, alianaallivoq, alianaassivoq, alianaak! oqq. alianáipoĸ, alianaitsoĸ, alianaigâ, alianaitdlivoĸ, alianáisivoĸ, alianaik! oĸĸ.
aliannivoq, ~ aliasuppaluppoq (isikkua). aliánivoĸ, ~ aliasugpalugpoĸ (issíkua).
aliasuut, t aliasuutip, aliasuutit aliasuutaavoq. aliasût, t aliasûtip, aliasûtit aliasûtauvoĸ.
aligaa : angigaa, arligaa tak. : alinnarpoq. aligâ : angigâ, ardligâ tak. : alingnarpoĸ.
aligoq, t alikkut, aligoqqik, (diamanti) aliguusaq. aligoĸ, t aligkut, aligorĸik, (diamante) aligûssaĸ.
alippoq, alippaa, alittuuppoq, alissivoq, alittorpoq, alittorpaa. aligpoĸ, aligpâ, aligtũpoĸ, aligsivoĸ, aligtorpoĸ, aligtorpâ.
aliikkut, aliikkutip, aliikkutit aliikkutaq; aliikkusersorpoq, aliikkusersorpaa, aliikkusiaq, aliikkusiaavoq. alĩkut, alĩkutip, alĩkutit alĩkutaĸ; alĩkusersorpoĸ, alĩkusersorpâ, alĩkusiaĸ, alĩkusiauvoĸ.
alimavoq, alimasiarpoq, alimasippoq, alimasissoq tak. : alivoq. alimavoĸ, alimasiarpoĸ, alimasigpoĸ, alimasigsoĸ tak. : alivoĸ.
alinnarpoq : suangavoq, takuminarpoq; alinnaraa. alingnarpoĸ : suangavoĸ, takuminarpoĸ; alingnarâ.
aliortorpoq, aliortugaq, aliortukkat aliortuavoq, aliortukkersaarpoq. aliortorpoĸ, aliortugaĸ, aliortugkat aliortuavoĸ, aliortugkerssârpoĸ.
aalisaq, t aalitsat : ungalisaq; aalisalerpaa = aalitserpaa. âlisaĸ, t âlitsat : ungalisaĸ; âlisalerpâ = âlitserpâ.
alisinngorpoq = anusinngorpoq. alisíngorpoĸ = anusíngorpoĸ.
aalitserpaa, aalitsiuppaa, aalitsiussaq. âlitserpâ, âlitsiúpâ, âlitsiússaĸ.
aaliut, t aaliutip, aaliutit : nuffit aavinut qilersuutit; aaliutissaq tak. : aaq. âliut, t âliutip, âliutit : nugfit âvinut ĸilerssûtit; âliutigssaĸ tak. : âĸ.
alivoq, alivaa, alisippoq, alisissoq alisippaa, alikkarpoq, aliartorpoq. alivoĸ, alivâ, alisigpoĸ, alisigsoĸ alisípâ, alivkarpoĸ, aliartorpoĸ.
aloq, allut, alorsivoq, alorsineq, alorsernit, alorserngit. aloĸ, atdlut, alorssivoĸ, alorssineĸ, alorsernit, alorserngit.
aloqut, t aloqutip, aloqutit aloquserpoq, aloqusersoq, aloquserpaa, aloqusiorpoq. aloĸut, t aloĸutip, aloĸutit aloĸuserpoĸ, aloĸusersoĸ, aloĸuserpâ, aloĸusiorpoĸ.
aloraq, t aloqqat : ameq meqqulik sisoraat; alorartaarpoq. aloraĸ, t alorĸat : ameĸ merĸulik sisoraut; alorartârpoĸ.
alueruppoq, alueruttoorpoq, aluerulluinnarpoq. aluerúpoĸ, aluerútôrpoĸ, aluerutdluínarpoĸ.
aluppoq, aluppaa, aluttorpoq, aluttorpaa, alussaat, alussaasiorpoq, alussaarpoq. alugpoĸ, alugpâ, alugtorpoĸ, alugtorpâ, alugssaut, alugssausiorpoĸ, alugssârpoĸ.
alussorpoq : inortumik ernigaluarpoq. alugsorpoĸ : inortumik ernigaluarpoĸ.
alussugaq, alussukkat : inorluni erniusoq. alugsugaĸ, alugsugkat : inordlune erniussoĸ.
aluk ~ alum ~ alung, oqq (meeqqap meeraqamminut inuulluaqqussutaa kingulleq). aluk ~ alum ~ alung, oĸĸ (mêrĸap mêraĸáminut inûvdluarĸússutâ kingugdleĸ).
alukumiaq, t ~ alugaasoq tak. : aluk. alukumiaĸ, t ~ alugaussoĸ tak. : aluk.
alumerarpoq, alumerarpaa, alumeragaq, alumerakkat, alumerartuinnaavoq. alumerarpoĸ, alumerarpâ, alumeragaĸ, alumeragkat, alumerartuínauvoĸ.
alunnguvoq, alunngunarpoq, alunngujuinaarpoq. alúnguvoĸ, alúngunarpoĸ, alúngujuinârpoĸ.
alupaarput (nuliariit malipput); alupaarajupput. alupârput (nuliarît maligput); alupârajugput.
alupaat, ~ alupaartut (nuliariit). alupât, ~ alupârtut (nuliarît).
alupissuinnarpoq : nerisaminik mamaraluartitsiinnarpoq. alupigsuínarpoĸ : nerissaminik mamaraluartitsĩnarpoĸ.
alutoraa = alutorivaa, alutorsarpoq, alutorsaat, t alutornarsaagaq, alutornarsaakkat alutornassusia! alutorâ = alutorivâ, alutorssarpoĸ, alutorssaut, t alutornarsâgaĸ, alutornarsâgkat alutornássusia!
aamma, oqr aammalu, oqq aammattaaq, aammaloorpoq, aammalissaaq, oqr aammali pigaluaripput. ãma, oĸr ãmalo, oĸĸ ãmátaoĸ, ãmalôrpoĸ, ãmalísaoĸ, oĸr ãmale pigaluaríput.
amakkerpoq, amakkerpaa, amakkiuppaa, amakkiussaq (amaamminut ikisivoq), aalakuulerpoq. amagkerpoĸ, amagkerpâ, amagkiúpâ, amagkiússaĸ (amáuminut ikissivoĸ), aulakûlerpoĸ.
amakkisaatarivoq : meriarpoq, nerilappoq. amagkisâtarivoĸ : meriarpoĸ, nerilagpoĸ.
amaalik, t ~ qaqujuk (miteq); amaaligaq : qupalorarsuk; amaaligaaraq, amaaligaaqqat. amâlik, t ~ ĸaĸujuk (miteĸ); amâligaĸ : ĸupalorarssuk; amâligâraĸ, amâligârĸat.
amaamak, t mo amaamagaq, amaamakkat, amaamappoq ~ miluppoq. amâmak, t mo amâmagaĸ, amâmagkat, amâmagpoĸ ~ milugpoĸ.
amanganeq, t amangarnit : aamanganiaq, aappalualuk (uumasuaraq). amanganeĸ, t amangarnit : aumanganiaĸ, augpalualuk (ûmassuaraĸ).
amannarpoq : kusanarpoq, torerpoq; amannaappoq, amannaatsoq : quniitsoq. amangnarpoĸ : kussanarpoĸ, torerpoĸ; amangnáipoĸ, amangnaitsoĸ : ĸunîtsoĸ.
amaaq I, t amaap, amaat amaannguaq, amaannguit : naalungiaq amaagaq. amâĸ I, t amâp, amât amãnguaĸ, amãnguit : nâlungiaĸ amâgaĸ.
amaaq II, t amaap, amaat : naasup, orpikkap sorlaata nukeruaa. amâĸ II, t amâp, amât : naussup, orpigkap sordlâta nukeruâ.
amaroq, t amaqqut , amarunippoq, amarueruppoq. amaroĸ, t amarĸut, amarunigpoĸ, amaruerúpoĸ.
amarpaa, amartippoq, amarsiniooq, t amartaavoq. amarpâ, amartípoĸ, amarsiniôĸ, t amartaivoĸ.
amaarpoq (: aalakoorpoq); amaarpaa, amaartuarrapput, amaartippoq. amârpoĸ (: aulakôrpoĸ); amârpâ, amârtuarráput, amârtípoĸ.
aammaarpoq : oqarpoq : aamma ~ aammaloorpoq. ãmârpoĸ : oĸarpoĸ : ãma ~ ãmalôrpoĸ.
amaasisaarpoq : amaat atorpaa. amausissârpoĸ : amaut atorpâ.
amaat, t amaatip, amaatit amaatitaarpoq, amaaserpoq, amaasersoq. amaut, t amautip, amautit amautitârpoĸ, amauserpoĸ, amausersoĸ.
amaateeraq, t amaateeqqat : appap amia erisagaq uusuliaq. amautêraĸ, t amautêrĸat : agpap amia erisagaĸ ûssuliaĸ.
ameq, t ammit, amersorpoq, amissaq, amersooq, ameeruppoq, amersivoq. ameĸ, t ámit, amersorpoĸ, amigssaĸ, amersôĸ, amêrúpoĸ, amersivoĸ.
amequsuppoq : eqingasulippoq, amequsulerpoq amequsulersoq, amequsutsippoq. ameĸusugpoĸ : eĸingasuligpoĸ, ameĸusulerpoĸ, ameĸusulersoĸ, ameĸusugtípoĸ.
ameraatsoq, t : tuttu angisoq meqquersunik nassulik. ameraitsoĸ, t : tugto angissoĸ merĸuersunik nagssulik.
ameraq, t ameqqat ameraasaq, ameraarneq. ameraĸ, t amerĸat ameraussaĸ, ameraerneĸ.
amerlapput, amerlasuut : ikattut; amerlaarsuit, amerlanaarpai, amerlaaluttut, amerlaqaserpai, amerlaneraarpoq. amerdláput, amerdlasût : ikagtut; amerdlârssuit, amerdlanârpai, amerdlâlugtut, amerdlaĸaserpai, amerdlanerârpoĸ.
amerlaqqingi : amerlaqatai (ikinnerunngitsut). amerdlarĸinge : amerdlaĸatai (ikingnerúngitsut).
amerlasooq, t amerlasoorpaa : amerlasuunik aallaavaa; amerlasoortaq. amerdlasôĸ, t amerdlasôrpâ : amerdlasûnik autdlaivâ; amerdlasôrtaĸ.
amerlasuut, tq : ikattut; amerlasoorpassuit, amerlasoorparujussuit. amerdlasût, tĸ : ikagtut; amerdlasôrpagssuit, amerdlasôrparujugssuit.
amerliinaarpoq : tamataqanngilaq = amerlujoraarpoq. amerdlînârpoĸ : tamataĸángilaĸ = amerdlujorârpoĸ.
amerlipput, amerlisarpai, amerlisippai. amerdlíput, amerdlisarpai, amerdlisípai.
amerloq, t : amitsoq; amerlormiu, amerlormiuuvoq. amerdloĸ, t : amitsoĸ; amerdlormio, amerdlormiûvoĸ.
amerluuppaat : qassiuppaat (suliartik). amerdlũpât : ĸavsiúpât (suliartik).
ammerivoq, ammerillaqqippoq, ammerillaqqissoq. ámerivoĸ, ámeritdlarĸigpoĸ, ámeritdlarĸigsoĸ.
amerneq, t (: qalipanneq); amernerutilik : qalipaatilik. amerneĸ, t (: ĸalipangneĸ); amernerutilik : ĸalipautilik.
ameerpoq (: ammimik tunisivoq); ameerpaa, ameerneq, ameernerup, ameernerit, ameersaq ~ amiigaq. amêrpoĸ (: ámimik tunissivoĸ); amêrpâ, amêrneĸ, amêrnerup, amêrnerit, amêrsaĸ ~ amîgaĸ.
amerpoq, amerpaa (qajaq, umiaq;) : qalipappaa. amerpoĸ, amerpâ (ĸajaĸ, umiaĸ;) : ĸalipagpâ.
aammeerpoq, oqs aammeerpaa : naggaserpaa : »aammen«. ãmêrpoĸ, oĸs ãmêrpâ : naggaserpâ : »ãmen«.
ameqqapput : nikittaallutik nerripput; ameqqasut. amerĸáput : nikítautdlutik nerríput; amerĸassut.
ameqqaq, t : Ameerikamioq. amerĸaĸ, t : Amêrikamioĸ.
ameqqaappai : suliani nikittaallugit suliarai. amerĸáupai : suliane nikítautdlugit suliarai.
ameersalaarpoq : amiilaammernermit timini sunnerpaa; ameersalaarnaqaaq. amêrsalârpoĸ : amîláumernermit timine súnerpâ; amêrsalârnaĸaoĸ.
amiakku, t amiakkuaa, amiakkuuvoq, amiakkueruppoq, amiakkusivoq : minarpoq. amiáko, t amiákuvâ, amiákûvoĸ, amiákuerúpoĸ, amiákussivoĸ : minarpoĸ.
ammiaq, t ~ amiliaq; ammiameerpoq : ammimik meqqulimmik sisorarpoq. ámiaĸ, t ~ amiliaĸ; ámiamêrpoĸ : ámimik merĸulingmik sisorarpoĸ.
amiiarpaa, amiialikappoq, amiialitserpoq, amiiagaavoq. amîarpâ, amîalikagpoĸ, amîaligterpoĸ, amîagauvoĸ.
amiartaaq, t amiartaap, amiartaat, amiartaalik, amiartaallit. amiartâĸ, t amiartâp, amiartât, amiartâlik, amiartâgdlit.
amigaq, t amikkat (: qalipagaq). amigaĸ, t amigkat (: ĸalipagaĸ).
amiigaq, t amiikkat. amîgaĸ, t amîgkat.
amigarpoq, amigaraa, amigaat, amigaatit. amigarpoĸ, amigarâ, amigaut, amigautit.
amigivaa = amigaa, amigisoorpaa, amigilaarpaa. amigivâ = amigâ, amigissôrpâ, amigilârpâ.
amikkippoq, amikkitsoq, amikkitsoorpoq, amikkisaarpoq, amikkisaarut, amikkisaarutit. amigkípoĸ, amigkitsoĸ amigkitsôrpoĸ, amigkisârpoĸ, amigkisârut, amigkisârutit.
aamippaa, (nuffit aavanik) tak. : aaq. âmigpâ, (nugfit âvanik) tak. : âĸ.
ammippoq : aminippoq, ammissarpaa (qaanni, umiani). ámigpoĸ : aminigpoĸ, ámigsarpâ (ĸáine, umiane).
amissiorpoq, amissiorpaa. amigssiorpoĸ, amigssiorpâ.
amikkaku, t : inortoq, inersimanngitsoq; amikkakuuvoq. amíkako, t : inortoĸ, inersimángitsoĸ; amíkakûvoĸ.
amikoq, t (: immap uumasuisa ilaat); amikorsuaq, amikorsuit amikuaraq, amikuaqqat. amikoĸ, t (: ímap ûmassuisa ilât); amikorssuaĸ, amikorssuit amikuaraĸ, amikuarĸat.
amiilaarpoq, amiilaaraa, amiilaarivaa, amiilaarnarpoq, amiilaammivoq, amiilaammisaarpoq. amîlârpoĸ, amîlârâ, amîlârivâ, amîlârnarpoĸ, amîláumivoĸ, amîláumissârpoĸ.
amileraq, t amileqqat : nissup saarna aminneq; amileraajarpoq. amileraĸ, t amilerĸat : nísup saorna amíneĸ; amileraiarpoĸ.
amilivoq, amilipput, amilissut amilisarpaa. amilivoĸ, amilíput, amilíssut amilisarpâ.
amiluallappoq, amiluallaannarpoq, amiluallagaa. amiluatdlagpoĸ, amiluatdláinarpoĸ, amiluatdlagâ.
amiimii, oqq amiimeerpoq, amiimeersoq. amîmê, oĸĸ amîmêrpoĸ, amîmêrsoĸ.
aminaarpaa, aminaaqquppaa. aminârpâ, aminârĸúpâ.
ammiorpoq, ammiortoq. ámiorpoĸ, ámiortoĸ.
amippoq, amitsoq, amippallaarpoq, amippallaarneq. amípoĸ, amitsoĸ, amípatdlârpoĸ, amípatdlârneĸ.
amiisit, tq : qalipaasiutit; amiisissiat, amiisissaaruppoq. amîsit, tĸ : ĸalipausiutit; amîsigssiat, amîsigssaerúpoĸ.
amisut : aataarpassuit ataatsimiiuaartut; amisorsuit, amisorpassuit. amisut : âtârpagssuit atautsimîuaortut; amisorssuit, amisorpagssuit.
ammit, tq tak. : ameq. ámit, tĸ tak. : ameĸ.
amiitsoq, t : ameqanngitsoq. amîtsoĸ, t : ameĸángitsoĸ.
amitsoq, t amitsukujooq, amitsuaraq, amitsuaqqat, amitsuarsuk. amitsoĸ, t amitsukujôĸ, amitsuaraĸ, amitsuarĸat, amitsuarssuk.
amitsuaq, t amitsussat, amitsualivoq (umiaq usingaarami amitsuani tikillugit pukkilisimavoq), amitsussivaa. amitsuaĸ, t amitsússat, amitsualivoĸ (umiaĸ usingârame amitsuane tikitdlugit púkilisimavoĸ), amitsússivâ.
ammiuppaa, ~ amiliuppaa; ammiussorpai. ámiúpâ, ~ amiliúpâ; ámiússorpai.
amiut, t amiutip, (: qalipaat); amiutissaq, amiutaaruppoq. amiut, t amiutip, (: ĸalipaut); amiutigssaĸ, amiutaerúpoĸ.
amiivoq : qalipaavoq; amiisarpoq. amîvoĸ : ĸalipaivoĸ; amîssarpoĸ.
ammivoq, ammivaa : amini qerattartippaa. ámivoĸ, ámivâ : amine ĸerátartípâ.
amorappaa, amoraavoq, amorassaarpaa, amorassaartippaa. amoragpâ, amoraivoĸ, amoragsârpâ, amoragsârtípâ.
amoorpoq, amoorpaa, amoorneq, amoornerup, amoornerit, amoortippoq, amoortaapput, amoorfik, amoortaapput (: imminnut). amôrpoĸ, amôrpâ, amôrneĸ, amôrnerup, amôrnerit, amôrtípoĸ, amôrtáiput, amôrfik, amôrtáuput (: ingmingnut).
amorrapput, ~ amuarrapput; amorrarippoq, amorrarissoq. amorráput, ~ amuarráput; amorrarigpoĸ, amorrarigsoĸ.
amorraq, t amorraserpoq, amorrasersoq, amorrataarpoq. amorraĸ, t amorraserpoĸ, amorrasersoĸ, amorratârpoĸ.
ammorsorpoq tak. : ammut I. ámorssorpoĸ tak. : ámut I.
amoorut, t amoorutip, amoorutit ~ ammut; amoorutissaq. amôrut, t amôrutip, amôrutit ~ ámut; amôrutigssaĸ.
amuagaq, t amuakkat (: ungerutissiaq kanngussak, savimineq). amuagaĸ, t amuagkat (: ungerutigssiaĸ kángúsak, savimineĸ).
amuarpoq, amuarpaa, amuarfik. amuarpoĸ, amuarpâ, amuarfik.
ammukajaaq, t ammukajaap, ammukajaat, ammukarpoq, ammukajaannguaq. ámukajâĸ, t ámukajâp, ámukajât, ámukarpoĸ, ámukajãnguaĸ.
ammukaaq, t ammukaap, ammukaat ammukarpoq. ámukâĸ, t ámukâp, ámukât ámukarpoĸ.
ammukarpoq, ammukaapput, ammukaappaa, ammukaassivoq, ammukarnera : ukioriartornera. ámukarpoĸ, ámukãput, ámukáupâ, ámukáussivoĸ, ámukarnera : ukioriartornera.
ammuppaa, ammussivoq, ammussorpai. ámúpâ, ámússivoĸ, ámússorpai.
amusariaq, t amusarissat, amusariarsorpoq, amusariartaarpoq. amussariaĸ, t amussaríssat, amussariarssorpoĸ, amussariartârpoĸ.
amusartoq, t amusartumiippoq, amusartulik, amusartullit. amussartoĸ, t amussartumĩpoĸ, amussartulik, amussartugdlit.
amussippoq, amussippaa, amussittoorpoq. amússípoĸ, amússípâ, amússítôrpoĸ.
ammut I, tki ammuinnaq, tak. : ammukajaaq, ammukarpoq. ámut I, tki ámuínaĸ, tak. : ámukajâĸ, ámukarpoĸ.
ammut II, t ~ amutsit, amoorut; ammuserpaa, ammusiuppaa. ámut II, t ~ amutsit, amôrut; ámuserpâ, ámusiúpâ.
amuullarneq, t : erlaarneq. amûtdlarneĸ, t : erdlaerneĸ.
amutsit, t amutsisip, amutsisit amutsisaa, amutsisiliorpoq, amutsimmik. amutsit, t amutsisip, amutsisit amutsisâ, amutsisiliorpoĸ, amutsímik.
amutsivik ~ amusivik. amutsivik ~ amussivik.
amuvoq, amuaa, amusoorpaa, amusivoq. amuvoĸ, amuvâ, amussôrpâ, amussivoĸ.
anaa, tk ania, tak. : ani. anâ, tk ania, tak. : ane.
aanaa, trl, tk, tak. : aanaq. ânâ, trdl, tk, tak. : ânaĸ.
annaaqqarpaa, annaaqqavippaa. ánaerĸarpâ, ánaerĸavigpâ.
anagguppoq, anagguffik, anaggulluni …, anaggusimavoq. anaggúpoĸ, anagguvfik, anaggutdlune …, anaggusimavoĸ.
annagiarpoq : ajorsapalerami pilinnukarpoq, annagiarfik. ánagiarpoĸ : ajorssapalerame pilingnukarpoĸ, ánagiarfik.
annappoq, annaffik, annakkuummerpoq : annassangatsappoq; annakkajaarpoq ~ annakannajaarpoq, annaffilliorpoq, annatsippaa, annattussaavoq. ánagpoĸ, ánagfik, ánagkũmerpoĸ : ánásangatsagpoĸ; ánagkajârpoĸ ~ ánakánajârpoĸ, ánagfigdliorpoĸ, ánagtípâ, ánagtugssauvoĸ.
annaavaa, annaasaq, annaanaveerpaa, annaangajappaa. ánaivâ, ánaissaĸ, ánainavêrpâ, ánaingajagpâ.
anajorappoq ~ annarluppoq tak. : anaq. anajoragpoĸ ~ ánardlugpoĸ tak. : anaĸ.
anaana, trl. anâna, trdl.
anaanaq, t anaanaga, anaanasiaq = arnarsiaq. anânaĸ, t anânaga, anânasiaĸ = arnarsiaĸ.
anaanaartorpoq, paa. anânârtorpoĸ, pâ.
anaarluppoq, anaarluppaa, anaarlussaappoq, anaarlussaappaa, anaarluffigaa. anaordlugpoĸ, anaordlugpâ, anaordlugssáupoĸ, anaordlugssáupâ, anaordlugfigâ.
annapput ~ anarrapput; annattorsuupput tak. : annaserpoq. ánáput ~ anarráput; ánátorssũput tak. : ánaserpoĸ.
aanaq, t ~ ningioq; aanaqqiut, aanaqqiuu, trl. ânaĸ, t ~ ningioĸ; ânarĸiut, ânarĸiô, trdl.
anaq, t annat, anarluk : siku ipertooq; anarnippoq, anarnitsoq. anaĸ, t ánat, anardluk : siko ipertôĸ; anarnípoĸ, anarnitsoĸ.
anaaraq, t anaaqqat : orpimmiutaq; anaararpoq. anâraĸ, t anârĸat : orpingmiutaĸ; anârarpoĸ.
annarluppoq ~ anajorappoq. ánardlugpoĸ ~ anajoragpoĸ.
anariaq, t anarissat, anarianippoq, anariaaruppoq. anariaĸ, t anaríssat, anarianigpoĸ, anariaerúpoĸ.
anarnaq, t (mattalik soqqaqaranilu kiguteqanngitsoq); anarnarpoq. anarnaĸ, t (mátalik sorĸaĸaranilo kiguteĸángitsoĸ); anarnarpoĸ.
anarpoq, anarpaa (: akimorpaa); anarsarpaa, anarsaat, anarsaatip, anarsaatit, anarsaasiorpoq, anartarfik, anartarfiup. anarpoĸ, anarpâ (: akimorpâ); anarsarpâ, anarsaut, anarsautip, anarsautit, anarsausiorpoĸ, anartarfik, anartarfiup.
annaqqarpoq, annaqqaatigaa, annaqqarsimavoq. ánarĸarpoĸ, ánarĸautigâ, ánarĸarsimavoĸ.
anarusuppoq, anarusuutigaa, anarusunnarpoq. anarusugpoĸ, anarusûtigâ, anarusungnarpoĸ.
annaserpoq, annasersoq, annasersimavoq. ánaserpoĸ, ánasersoĸ, ánasersimavoĸ.
annassut, t annassutip, annassutaavoq, annassummik. ánássut, t ánássutip, ánássutauvoĸ, ánássúmik.
annaataraaq, annaatarivoq, annaataraa. ánâtaraoĸ, ánâtarivoĸ, ánâtarâ.
annaappaa, annaassivoq, annaassisoq, annaassut, annaassutip, annaakkiartorpaa, annaanniarpaa. ánáupâ, ánáussivoĸ, ánáussissoĸ, ánáussut, ánáussutip, ánáukiartorpâ, ánáuniarpâ.
anaasaq, t : kaageeraq ammalortuliaaraq. anaussaĸ, t : kâgêraĸ angmalortuliâraĸ.
anaataq, t anaattat, anaatsiuppaa. anautaĸ, t anáutat, anáutsiúpâ.
annaallugaa, annaallugivaa : annaajumanngilaa, iluatigaa; annaallugisaavoq. ánautdlugâ, ánautdlugivâ : ánaiumángilâ, iluatigâ; ánautdlugissauvoĸ.
annaatsartorpaa, oqt : annaakkiartorpaa. ánautsartorpâ, oĸt : ánáukiartorpâ.
anaavaa, anaalerpaa, anaalersaraa, anaasivoq, anaalerut, anaalerutip, anaaleruserpoq. anauvâ, anaulerpâ, anaulerssarâ, anaussivoĸ, anaulerut, anaulerutip, anauleruserpoĸ.
ani, t : arnap qatanngutaa angajulleq angut; aninnguaa, trl tak. : anaa. ane, t : arnap ĸatángutâ angajugdleĸ angut; anínguâ, trdl tak. : anâ.
aaneqatappaa : mersugaq aaqqatissiortutut mersorpaa (kilui ersitsuliarinagit). âneĸatagpâ : merssugaĸ ârĸatigssiortutut merssorpâ (kilue erssitsuliarinagit).
anneraa = annerivaa ~ anniaraa; anneraajuk (suna)? annerisaqarpoq, annerisaq. ánerâ = ánerivâ ~ ániarâ; áneraiuk (suna)? ánerissaĸarpoĸ, ánerissaĸ.
aneerasaarpoq, aneersuarpoq; aneerasaaruppaa, aneerasaarfik. anêrasârpoĸ, anêrssuarpoĸ; anêrasârúpâ, anêrasârfik.
anerlaaq, t anerlaap, anerlaat, anerlaavoq, anerlaajuvoq. anerdlâĸ, t anerdlâp, anerdlât, anerdlauvoĸ, anerdlâjuvoĸ.
anerneq, t anernerup, anernerit (~ anersaaq); anernerissaat, anernerissaatip, anernerissaatit, anernerissaasiorpoq, anerneeruppoq = anerningerpoq, anerningersoq anerningiappoq, anernilik, anernillit, anernikisaarpoq. anerneĸ, t anernerup, anernerit (~ anersâĸ); anernerigsaut, anernerigsautip, anernerigsautit, anernerigsausiorpoĸ, anernêrúpoĸ = anerningerpoĸ, anerningersoĸ anerningiagpoĸ, anernilik, anernigdlit, anernikisârpoĸ.
annerpoq, annernarpoq, annersippaa, annersitsivoq. ánerpoĸ, ánernarpoĸ, ánersípâ, ánersitsivoĸ.
aneerpoq, aneersoq, aneersuarpoq, aneersippaa, aneersitsivoq, aneersuarrapput, ~ aneersuffapput. anêrpoĸ, anêrsoĸ, anêrssuarpoĸ, anêrsípâ, anêrsitsivoĸ, anêrssuarráput, ~ anêrsuvfáput.
anersa, oqr anersa siallilissaqinngila; anersaana. anersa, oĸr anersa siagdlilísaĸíngila; anersauna.
anersalu, oqq : qujanartoq, tulluumminartoq : anersalunnguaraarsuk, oqq. anersalo, oĸĸ : ĸujanartoĸ, tugdlũminartoĸ : anersalúnguarârssuk, oĸĸ.
anersaaq, t anersaap, anersaat ( = anerneq); anersaakkoorneq, anersaapiluk, anersaapiluit, anersaalik, anersaallit, anersaa, tk ~ anersaava. anersâĸ, t anersâp, anersât ( = anerneĸ); anersãkôrneĸ, anersâpiluk, anersâpiluit, anersâlik, anersâgdlit, anersâ, tk ~ anersâva.
anersarpaa : eqqaaniarpaa (eqqartorpaa) erinnerluni. anersarpâ : erĸainiarpâ (erĸartorpâ) erínerdlune.
anersaarpoq, anersaartorpoq, anersaamivoq, ~ anersaammivoq, anersaammisaarpoq, anersaaruluppoq, anersaartuusaaq ~ erinaq. anersârpoĸ, anersârtorpoĸ, anersâmivoĸ, ~ anersãmivoĸ, anersãmissârpoĸ, anersârulugpoĸ, anersârtûssâĸ ~ erinaĸ.
anerteqisaarpoq, anerteqisaarutigaa. anerteĸisârpoĸ, anerteĸisârutigâ.
anerterivoq, anerterinertooq, t. anerterivoĸ, anerterinertôĸ, t.
anertikkarpoq, anertikkaatigaa. anertíkarpoĸ, anertíkautigâ.
angaa, trl tk. angâ, trdl tk.
anngajaaq, t anngajaap, anngajaat ~ aakajaaq, angilaartoq; anngajaarpoq, anngajaarsuaq, aakattuk. ángajâĸ, t ángajâp, ángajât ~ âkajâĸ, angilârtoĸ; ángajârpoĸ, ángajârssuaĸ, âkagtuk.
angajoq, t angaju, trl angajulleq, angajullersaat, angajullequt, angajullequtip. angajoĸ, t angajo, trdl angajugdleĸ, angajugdlersât, angajugdleĸut, angajugdleĸutip.
angajornoq, t : ukuaq, ningaaq angajulleq; angajornoriipput. angajornoĸ, t : ukuaĸ, ningâĸ angajugdleĸ; angajornorîgput.
angajoqqaat, tq angajoqqaajupput, angajoqqaaveruppoq ~ angajoqqaaruppoq. angajorĸât, tĸ angajorĸâjúput, angajorĸâverúpoĸ ~ angajorĸaerúpoĸ.
angajoqqaavoq ~ angajoqqaajuvoq; angajoqqaatserpoq, angajoqqaatsersoq, angajoqqaatserfigaa. angajorĸauvoĸ ~ angajorĸâjuvoĸ; angajorĸautserpoĸ, angajorĸautsersoĸ, angajorĸautserfigâ.
angak, t : anaanap qatanngutaa; angaasaq. angak, t : anânap ĸatángutâ; angaussaĸ.
angakkoq, t (puugutaq niaquusaaq), angakkuarpaa, angakkuusiarpoq, angakkussarpoq; angakkutsippoq, angakkuersaarpoq ~ angakkuarsaarpoq. angákoĸ, t (pûgutaĸ niaĸûssâĸ), angákuarpâ, angákûsiarpoĸ, angákugsarpoĸ; angákugtípoĸ, angákuerssârpoĸ ~ angákuarsârpoĸ.
angalavoq, angalaarpoq, angalaannartoq, angalatooq. angalavoĸ, angalaorpoĸ, angaláinartoĸ, angalatôĸ.
anngaluppoq : inneq naarallattarpoq; anngaluttuinnaavoq. ángalugpoĸ : ingneĸ naoratdlagtarpoĸ; ángalugtuínauvoĸ.
anngaluk, t : natsiaq. ángaluk, t : natsiaĸ.
anngaq, t anngarpaa (nersutip amia mamigissarpaa); anngaasaq. ángaĸ, t ángarpâ (nerssutip amia mamigigsarpâ); ángaussaĸ.
angaaraa, trl, tk tak. : angak. angârâ, trdl, tk tak. : angak.
angarlisarpoq : tarfivoq; angarlisaatigaa. angardlisarpoĸ : tarfivoĸ; angardlisautigâ.
anngarissaarpoq : angerluarpoq. ángarigsârpoĸ : angerdluarpoĸ.
angassaarpoq : aarsaarpoq, qaperattarpoq, saarlisaarpoq (saattukujooq). angásârpoĸ : aorsaorpoĸ, ĸaperagtarpoĸ, sârdlissârpoĸ (sãtukujôĸ).
anngallappoq : malaallappoq. ángatdlagpoĸ : malâtdlagpoĸ.
angallappaa, angallassivoq, angallassaq, angallapput, angallataq. angatdlápâ, angatdlássivoĸ, angatdlássaĸ, angatdláput, angatdlataĸ.
angallarluppoq, angallarlutsippoq. angatdlardlugpoĸ, angatdlardlugtípoĸ.
angallat, t angallatip, angallatit, angallataavoq, angallatigissaarpoq. angatdlat, t angatdlatip, angatdlatit, angatdlatauvoĸ, angatdlatigigsârpoĸ.
angavoq : isumakululluni nakangavoq. angavoĸ : isumakulugdlune nakangavoĸ.
anngaavoq, qalleqqissarluni angertarpoq; anngaatippaa. ángâvoĸ, ĸagdlerĸigsardlune angertarpoĸ; ángâtípâ.
angeqat, t angeqatip, angeqatit, angeqaserpaa, angeqataavoq. angeĸat, t angeĸatip, angeĸatit, angeĸaserpâ, angeĸatauvoĸ.
angeqi, oqq : angissusersua! angeĸe, oĸĸ : angíssuserssua!
angerlamut saappoq. angerdlamut sâgpoĸ.
angerlarpoq, angerlaapput (qassiit) , angerlaappaa, angerlaasut, angerlarserpoq, angerlarsersoq, angerlartussiaq : qajaaguni utertussaq (upperisaq) ~ anginiaq. angerdlarpoĸ, angerdlãput (ĸavsît) , angerdláupâ, angerdlâssut, angerdlarserpoĸ, angerdlarsersoĸ, angerdlartugssiaĸ : ĸajaugune utertugssaĸ (ugperissaĸ) ~ anginiaĸ.
angerloq, t : sarfap paarlassimanera; angerlorserpoq; ~ angerlortaq. angerdloĸ, t : sarfap pârdlagsimanera; angerdlorserpoĸ; ~ angerdlortaĸ.
angernaarluk, t angernaarluit : aqajaqqup affarlia (tamugartortuni) ~ angunnaarluk. angernârdluk, t angernârdluit : aĸajarĸup agfardlia (tamugartortune) ~ angúnârdluk.
angerpoq, angerpaa, angersarpaa, angerfigaa, angeqatigiipput, angeqatigiissut, angeqatigiissutip, angeqqippoq : apersortippoq. angerpoĸ, angerpâ, angersarpâ, angerfigâ, angeĸatigîgput, angeĸatigĩssut, angeĸatigĩssutip, angerĸigpoĸ : aperssortípoĸ.
anngerpoq, oqt : ikkingerpoq (sakku), nipaallivoq (annernartoq). ángerpoĸ, oĸt : ivkingerpoĸ (sáko), nipaitdlivoĸ (ánernartoĸ).
angeqqaa, tk ~ angeqqinga. angerĸâ, tk ~ angerĸinga.
angeqqik (t) angeqqinga, tk : annerusoq; angeqqisaapput : angineqqisaapput. angerĸik (t) angerĸinga, tk : angnerussoĸ; angerĸisáuput : anginerĸisáuput.
anngersippaa : noqqaassutaanik tunivaa, akueraa. ángersípâ : norĸáissutânik tunivâ, akuerâ.
angerut, t angerutip, = angeruseq, angerutsit angerutigaa, angerusisoqaq, angerusisoqqat (testamentitoqaq) angerusisaaq, angerusisaap (testamentitaaq). angerut, t angerutip, = angeruseĸ, angerutsit angerutigâ, angerusisoĸaĸ, angerusisorĸat (testamentitoĸaĸ) angerusisâĸ, angerusisâp (testamentitâĸ).
anngiaq, t anngissat : isertugaq; anngiaqarpoq, anngiaasaq : arsaq milluut. ángiaĸ, t ángíssat : issertugaĸ; ángiaĸarpoĸ, ángiaussaĸ : arssaĸ mitdlût.
anngiiarpoq, anngiiaat, anngiiarfigaa. ángîarpoĸ, ángîaut, ángîarfigâ.
angigaa = angigivaa, angigisaq, angigisaavoq, angigikkuppaa. angigâ = angigivâ, angigissaĸ, angigissauvoĸ, angigíkúpâ.
anngigaa = anngigivaa, anngigisaq, anngigisaavoq, anngiuppaa, anngiussaq, anngiussivoq. ángigâ = ángigivâ, ángigissaĸ, ángigissauvoĸ, ángiúpâ, ángiússaĸ, ángiússivoĸ.
anngik, t anngissaq, anngippoq, anngippaa anngissooq, anngiusaaq, anngiusaap, anngiusaat. ángik, t ángigssaĸ, ángigpoĸ, ángigpâ ángigsôĸ, ángiussâĸ, ángiussâp, ángiussât.
angikkuloqaaq : angivissorsuuvoq. angíkuloĸaoĸ : angivigsorssûvoĸ.
angiluttorpoq, angiluttuuppaa, angiluttujuippoq, angiluttujuitsoq. angilugtorpoĸ, angilugtũpâ, angilugtujuípoĸ, angilugtujuitsoĸ.
angimippoq, angimisivippaa tak.; angippoq. angimípoĸ, angimisivigpâ tak.; angípoĸ.
anginiaq, t ~ angerlartussiaq tak. : angerlarpoq. anginiaĸ, t ~ angerdlartugssiaĸ tak. : angerdlarpoĸ.
anngiorpoq, anngiorfigaa, anngiuppaa, anngiortaannarpoq. ángiorpoĸ, ángiorfigâ, ángiúpâ, ángiortáinarpoĸ.
angippoq, angippaa : masammit iluunngarmi sitserpoq, tapippaa; angilluinnarpoq. angípoĸ, angípâ : masangmit ilũngarme sitserpoĸ, tapípâ; angitdluínarpoĸ.
angisoq, t : tuttu (puisi) angut inersimasoq ; angisorpoq, angisorsuaq, angisorsuit. angissoĸ, t : tugto (puisse) angut inersimassoĸ ; angissorpoĸ, angissorssuaĸ, angissorssuit.
angittalaaq, t angittalaap, angittalaat : angilaartoq. angítalâĸ, t angítalâp, angítalât : angilârtoĸ.
angilloq, t : sarfap paarlassimanera; angillorsippoq; ~ angillortaq. angivdloĸ, t : sarfap pârdlagsimanera; angivdlorsípoĸ; ~ angivdlortaĸ.
angivoq, angigaa, angisooq, angisuatsiaq, angisuatsiaap, angisuatsiaat angigiilippoq, angisuukullak, angisuukullaap, angisuukullaat. angivoĸ, angigâ, angisôĸ, angisuatsiaĸ, angisuatsiaup, angisuatsiait angigîligpoĸ, angisûkutdlak, angisûkutdlaup, angisûkutdlait.
ankalaarput : pinnguaatinik naalakkersaapput. angkalârput : pínguautinik nâlagkersáuput.
ammassak, t ammassassuaq, ammassassuit ammassaaraq, ammassaaqqat. angmagssak, t angmagssagssuaĸ, angmagssagssuit angmagssâraĸ, angmagssârĸat.
ammassaat, ammassaatip, ammassaatit, ammassaassuaq, ammassaassuit. angmagssaut, angmagssautip, angmagssautit, angmagssáussuaĸ, angmagssáussuit.
ammassiarpoq, ammassiarfik ~ (tull. Takuuk). angmagssiarpoĸ, angmagssiarfik ~ (tugdl. takûk).
ammassivik, t ammassiviup, ammassivimmiippoq, ammassivinnaaq, ammassivinnaap, ammassivinnaat. angmagssivik, t angmagssiviup, angmagssivingmĩpoĸ, angmagssivingnâĸ, angmagssivingnâp, angmagssivingnât.
ammalataq, t : sikumi puiartut sikutsaalisaat; ammalatarsiorpoq, ammalatalik, ammalatallit. angmalataĸ, t : sikume puiartut sikutsailissât; angmalatarsiorpoĸ, angmalatalik, angmalatagdlit.
ammalorpoq, ammaloqisaaq, ammaloqisaap, ammaloqisaat (: tartu); ammalorsaat, ammalukullak, ammalukullaap, ammalukullaat. angmalorpoĸ, angmaloĸisâĸ, angmaloĸisâp, angmaloĸisât (: tarto); angmalorsaut, angmalukutdlak, angmalukutdlaup, angmalukutdlait.
ammaaq, t ammaap, ammaat : innattaat tungujuartoq itsaq qarsunut suukkiuttagaq. angmâĸ, t angmâp, angmât : ingnagtaut tungujuartoĸ itsaĸ ĸarssunut sûgkiútagaĸ.
ammarpoq, ammarpaa, ammarterpoq, ammarsaat, ammarsaatip, ammarsaatit ammaavoq, ammaappaa. angmarpoĸ, angmarpâ, angmarterpoĸ, angmarsaut, angmarsautip, angmarsautit angmaivoĸ, angmáupâ.
ammaqqoq, t ammaqqormiu (kangerluk, ikerasak imaannarmut sammisoq). angmarĸoĸ, t angmarĸormio (kangerdluk, ikerasak imáinarmut sangmissoĸ).
ammaqqorpaa, ammaqquuppoq, ammaqquussimavaa. angmarĸorpâ, angmarĸũpoĸ, angmarĸũsimavâ.
ammallorippoq, ammallorissoq, ammallorissaat, ammallorilluarippoq, ammallorilluarissoq. angmatdlorigpoĸ, angmatdlorigsoĸ, angmatdlorigsaut, angmatdlorigdluarigpoĸ, angmatdlorigdluarigsoĸ.
ammavoq, ammasoorpoq, ammanersaq, ammalavoq, ammaneq, ammarnit, ammarngit. angmavoĸ, angmassôrpoĸ, angmanerssaĸ, angmalavoĸ, angmaneĸ, angmarnit, angmarngit.
annaarpoq, annaarpaa, annaartuupput, annaaqquppoq (malik), annaarpallaarpaa. angnârpoĸ, angnârpâ, angnârtũput, angnârĸúpoĸ (malik), angnârpatdlârpâ.
anneq, t annerup, annerit annertooq, annertoqqut, annertoqquserpaa, annertuvoq, annerussaartoq : annerpaaq, annerpaap, annerpaat annerungaartoq, annerussivoq : pilernuvoq, sinngavoq. angneĸ, t angnerup, angnerit angnertôĸ, angnertorĸut, angnertorĸuserpâ, angnertuvoĸ, angneruvsârtoĸ : angnerpâĸ, angnerpâp, angnerpât angnerungârtoĸ, angnerússivoĸ : pilernuvoĸ, síngavoĸ.
annikippoq, annikitsoq annikilliorpoq, annikinaarpaa, annikigaa. angnikípoĸ, angnikitsoĸ angnikitdliorpoĸ, angnikinârpâ, angnikigâ.
angorniorpoq : nuannaajallannartumik, eqqumiitsumik oqarasuaateqarpoq; angorniuutigaa (tusakki). angorniorpoĸ : nuánâjatdlangnartumik, erĸumîtsumik oĸarasuauteĸarpoĸ; angorniûtigâ (tusagke).
angoorpoq, angoortaannarpoq. angôrpoĸ, angôrtáinarpoĸ.
angorsorput ~ angorarput. angorssorput ~ angorarput.
angorsuppoq : angugajuppoq. angorsugpoĸ : angugajugpoĸ.
aannguaq-una (oqq), aannguit-uku. ãnguaĸ-una (oĸĸ), ãnguit-uko.
anguarpoq, anguarti, anguartaavoq, anguartorpoq, anguallivoq, anguarput : upapput, arfanniarput. anguarpoĸ, anguarte, anguartauvoĸ, anguartorpoĸ, anguatdlivoĸ, anguarput : upagput, arfangniarput.
anguujaarpoq : ullaarorluni perusuersarpoq. angûjârpoĸ : uvdlârordlune perusuersarpoĸ.
angukulak, t angukulaap, angukulaat anguteralak, angukalak, angutikulooq. angukulak, t angukulaup, angukulait anguteralak, angukalak, angutikulôĸ.
angulaaq, t angulaap, angulaat angulasaq. angulâĸ, t angulâp, angulât angulassaĸ.
angulavoq, angulavaa, angulaarpoq, angulaarpaa. angulavoĸ, angulavâ, angulaorpoĸ, angulaorpâ.
angummappoq : kingulerutinngilaq; angummassimaannarpoq. angúmagpoĸ : kingulerutíngilaĸ; angúmagsimáinarpoĸ.
angumeraa = angumerivaa, angumeqquppoq, angumeqquppaa, angumersivoq, angumerisoorpaa. angumerâ = angumerivâ, angumerĸúpoĸ, angumerĸúpâ, angumerssivoĸ, angumerissôrpâ.
annguuna, oqr ~ asuuna. ángûna, oĸr ~ asûna.
angunnaq, t : meeqqap annoraava naatsoq (angutitooq); angunnaannalik, angunnaannallit. angúnaĸ, t : mêrĸap ánorâva naitsoĸ (angutitôĸ); angúnáinalik, angúnáinagdlit.
angunnaarluk t angunnaarluit ~ angernaarluk. angúnârdluk t angúnârdluit ~ angernârdluk.
angunnuneq, t : uisuk; angunnuneqarpoq (arnaq), angunnunertaarpoq. angúnuneĸ, t : uvisuk; angúnuneĸarpoĸ (arnaĸ) , angúnunertârpoĸ.
angunnunnisarpoq : uisoqarpoq. angúnúnissarpoĸ : uvisoĸarpoĸ.
annguppoq, annguppaa, annguttoorpoq, annguttuunngisaannarpoq. ángúpoĸ, ángúpâ, ángútôrpoĸ, ángútũngisáinarpoĸ.
angusalluk, t angusalluit : ammassak (aalisagaq) angut. angusatdluk, t angusatdluit : angmagssak (aulisagaĸ) angut.
anguseritooq, t (arnaq) anguseritoqaaq. anguseritôĸ, t (arnaĸ) anguseritoĸaoĸ.
anguusiorpoq ~ anguutiliorpoq. angûsiorpoĸ ~ angûtiliorpoĸ.
angusisarpoq (meeraq), angusisaatigaa, angusisavippoq, angusisavissoq. angusissarpoĸ (mêraĸ), angusissautigâ, angusissavigpoĸ, angusissavigsoĸ.
angussorpoq : masarujussuarpoq; angussortippai (atisani). angússorpoĸ : masarujugssuarpoĸ; angússortípai (atissane).
angusorsaavoq, : angulluaqqusivoq (upperisarsorluni). angussorsaivoĸ, : anguvdluarĸussivoĸ (ugperissarssordlune).
angut, t angutip, angutit anguteralak, anguteralaap, anguteralaat (savaasaq), angutilugaq : tarfiinnartoq; angutissaarsuaq, angutissaarsuit angutikkataannguaq, angutikkataannguit, angutikkusunnguakasik : nikanartoq; angutisiaq, angutissaq, angutitaavoq, angutiviaq, angutivissat, angutaasaq, angutivik. angut, t angutip, angutit anguteralak, anguteralaup, anguteralait (savaussaĸ), angutilugaĸ : tarfĩnartoĸ; angutíssârssuaĸ, angutíssârssuit angutíkatãnguaĸ, angutíkatãnguit, angutíkusúnguakasik : nikanartoĸ; angutisiaĸ, angutigssaĸ, angutitauvoĸ, angutiviaĸ, angutivíssat, angutaussaĸ, angutivik.
anguut, t anguutip, anguutit, anguutersorpoq, anguutilik, anguutillit. angût, t angûtip, angûtit, angûterssorpoĸ, angûtilik, angûtigdlit.
angutaa, tk ataataa. angutâ, tk atâtâ.
anguttarik, t anguttarivik, anguttariviuvoq. angútarik, t angútarivik, angútariviuvoĸ.
angutaavoq, angutaaserpoq, angutaasersoq : anneruniarpoq, pinngitsaaliivoq. angutauvoĸ, angutauserpoĸ, angutausersoĸ : angneruniarpoĸ, píngitsailîvoĸ.
anguttuummivoq, anguttuummisaarpoq, anguttuarpaluppoq : qatituumik oqaluppoq. angútũmivoĸ, angútũmissârpoĸ, angútuarpalugpoĸ : ĸatitûmik oĸalugpoĸ.
anguaa, angumavaa, angulersaraa, angumarsaraa, angumassaanngilaq, angumassaanngillat. anguvâ, angumavâ, angulerssarâ, angumarssarâ, angumagssáungilaĸ, angumagssáungitdlat.
anguffapput, anguffarippoq, anguffarissoq. anguvfáput, anguvfarigpoĸ, anguvfarigsoĸ.
anguffat, t ~ anguffaseq, anguffasilik, anguffasillit anguffaserpoq, anguffasersoq. anguvfat, t ~ anguvfaseĸ, anguvfasilik, anguvfasigdlit anguvfaserpoĸ, anguvfasersoĸ.
anguigaq, t anguikkat, anguigartorpaa (: naveerpaa, oqqappaa); anguikkiorpoq, anguikkerpoq, anguikkersoq. anguvigaĸ, t anguvigkat, anguvigartorpâ (: navêrpâ, orĸápâ); anguvigkiorpoĸ, anguvigkerpoĸ, anguvigkersoĸ.
annguik, t ~ anguffik ; annguigaa, annguissaqqippoq, annguissaqqissoq. ánguvik, t ~ anguvfik ; ánguvigâ, ánguvigssarĸigpoĸ, ánguvigssarĸigsoĸ.
anguilerpaa, anguilersaraa, anguilaarpaa, anguilerut, anguilerutip, anguilerutit. anguvilerpâ, anguvilerssarâ, anguvilârpâ, anguvilerut, anguvilerutip, anguvilerutit.
anguvoq, angusaq, angugajuppoq, angussaarpoq, angussaarsoq, angusaannarpoq. anguvoĸ, angussaĸ, angugajugpoĸ, angúsaerpoĸ, angúsaersoĸ, angussáinarpoĸ.
aniarpoq : aneqattaarpoq; aniarfik : aniariaq, aniarissat. aniarpoĸ : aneĸátârpoĸ; aniarfik : aniariaĸ, aniaríssat.
anniarpoq, anniaraa = anniarivaa, anniarfik, anniartippaa, anniartitsivik, anniartitsiviup. ániarpoĸ, ániarâ = ániarivâ, ániarfik, ániartípâ, ániartitsivik, ániartitsiviup.
anniaat, t anniaatip, anniaatit ~ anniut; anniaataavoq. ániaut, t ániautip, ániautit ~ ániut; ániautauvoĸ.
anniavoq, anniavallaaqaaq. ániavoĸ, ániavatdlâĸaoĸ.
aniggoq, t : anillaattarfik (ikerasak). aniggoĸ, t : anitdláutarfik (ikerasak).
anigorpaa, aniguivoq, anigorsarpaa, anigorluarpaa. anigorpâ, aniguivoĸ, anigorsarpâ, anigordluarpâ.
aniguuppoq, aniguuppaa, aniguussaq, aniguussaavoq, aniguussivoq. anigũpoĸ, anigũpâ, anigũssaĸ, anigũssauvoĸ, anigũssivoĸ.
annilaanngapput, annilaanngatigaa. ánilãngáput, ánilãngatigâ.
annilaangavoq, annilaangassutigaa, annilaarnaqaaq. ánilângavoĸ, ánilângássutigâ, ánilârnaĸaoĸ.
anilaarfik, t anilaarfiup : pujoorfik; anilaarfittaarpoq. anilaorfik, t anilaorfiup : pujôrfik; anilaorfigtârpoĸ.
annilaarpoq, annilaarsarpaa, annilaartippaa, annilaaruppaa. ánilârpoĸ, ánilârsarpâ, ánilârtípâ, ánilârúpâ.
animmiaa, oqq, mo animmiaarpoq, animmiaarta. anímiâ, oĸĸ, mo anímiârpoĸ, anímiârta.
aningaaq, t aningaap, aningaat oqt : qaammatip angutaasup aqqa ~ aningasina, aningat. aningâĸ, t aningâp, aningât oĸt : ĸáumatip angutaussup arĸa ~ aningasina, aningat.
aningaasaq, t aningaasaasaq, aningaasaatit, tq aningaasaaruppoq, aningaasakippoq, aningaasakitsoq, aningaasarsivoq. aningaussaĸ, t aningaussaussaĸ, aningaussautit, tĸ aningaussaerúpoĸ, aningaussakípoĸ, aningaussakitsoĸ, aningaussarsivoĸ.
aningaaserivoq, aningaaserisarfik, aningaaseritooq, aningaaserivik. aningausserivoĸ, aningausserissarfik, aningausseritôĸ, aningausserivik.
aningaasivik, t (aningaasiup), aningaasivilik, aningaasivillit, aningaasiviliorpoq, aningaasivimmiippoq. aningaussivik, t (aningaussiup), aningaussivilik, aningaussivigdlit, aningaussiviliorpoĸ, aningaussivingmĩpoĸ.
aniingavoq, aniingatippaa, aniinganeq, aniingarnit. anîngavoĸ, anîngatípâ, anînganeĸ, anîngarnit.
aniinnivoq, aniinniunnaarpoq, aniinniunnaarsoq. anĩnivoĸ, anĩniungnaerpoĸ, anĩniungnaersoĸ.
aniorpoq, aniornerit, tq aniorajuppoq. aniorpoĸ, aniornerit, tĸ aniorajugpoĸ.
annippaa, annissivoq, annissorpai, annissaq (: inunnguutsimit attataq). ánípâ, áníssivoĸ, áníssorpai, áníssaĸ (: inúngûtsimit átataĸ).
anippaa, anitsivoq, anissimavaa. anípâ, anitsivoĸ, anísimavâ.
anisarneq, t anisarnerup (anori), anisarnersorsuuvoq, anisarnerunnaarpoq, anisarnerunnaarsoq. anisarneĸ, t anisarnerup (anore), anisarnersorssûvoĸ, anisarnerungnaerpoĸ, anisarnerungnaersoĸ.
anillappoq, anillaavaa, anillaappoq, anillaassivoq, anillagiaq, anillagissat, anillakarpoq, anillakaappoq, anillangavoq. anitdlagpoĸ, anitdlaivâ, anitdláupoĸ, anitdláussivoĸ, anitdlagiaĸ, anitdlagíssat, anitdlakarpoĸ, anitdlakáupoĸ, anitdlangavoĸ.
anillatuarpoq. anitdlatuarpoĸ.
anniuppaa, anniussaq, anniussaavoq. ániúpâ, ániússaĸ, ániússauvoĸ.
anniut, t anniutigaa, (: killissutigaa). ániut, t ániutigâ, (: kivdlíssutigâ).
annivik, t annivigaa, annivissaaruppoq, annivissiorfik : poorski ~ aniffik. ánivik, t ánivigâ, ánivigssaerúpoĸ, ánivigsiorfik : pôrske ~ anivfik.
anivoq, aniavoq, aniorpoq, aniserpoq, anisersoq, anisivaa, aniaarpoq, anikullatsippoq, anisoorpoq, animavoq, anisarfik ~ aniarfik. anivoĸ, aniavoĸ, aniorpoĸ, aniserpoĸ, anisersoĸ, anissivâ, aniârpoĸ, anikutdlagtípoĸ, anissôrpoĸ, animavoĸ, anissarfik ~ aniarfik.
anu, t tak. : anut, anoorpai, anuerpaa. ano, t tak. : anut, anôrpai, anuerpâ.
anoraasappoq, anoraasatsippoq. anoraisagpoĸ, anoraisagtípoĸ.
annoraaq, t annoraap, annoraat, annorassat, annoraassaq, annoraassiassat, tq annoraarippoq, annoraarissoq annoraarpoq, annoraarpaa, annoraartaarpoq, annoraarluppoq. ánorâĸ, t ánorâp, ánorât, ánorássat, ánorâgssaĸ, ánorâgssiagssat, tĸ ánorârigpoĸ, ánorârigsoĸ ánorârpoĸ, ánorârpâ, ánorârtârpoĸ, ánorârdlugpoĸ.
annorasserpoq, annorassersoq, annorasserpaa ~ annoraalerpaa. ánorásserpoĸ, ánorássersoĸ, ánorásserpâ ~ ánorâlerpâ.
annorassivoq ~ annorassiorpoq. ánorássivoĸ ~ ánorássiorpoĸ.
anoraasuaq, t anoraasuarpoq ~ anoraasuavoq, anoraasuarsuaq. anorâsuaĸ, t anorâsuarpoĸ ~ anorâsuavoĸ, anorâsuarssuaĸ.
anoraasarpoq, (anorlivinnani, akornginnakkut, s. : neraasarpoq). anoraussarpoĸ, (anordlivingnane, akorngínákut, s. : neraussarpoĸ).
anorlerpoq, anorlersoq, anorlersorsuuvoq, anorliliuppaa, anorliliussaavoq, anorleqaaq. anordlerpoĸ, anordlersoĸ, anordlersorssûvoĸ, anordliliúpâ, anordliliússauvoĸ, anordleĸaoĸ.
anorliorpoq, anorliorfigaa, anorliortippaa. anordliorpoĸ, anordliorfigâ, anordliortípâ.
anori, t anorrit, anorersuaq, anorersualiuppaa, anorilliorpoq, anorisarpoq, anorisaat, anorisiorpoq. anore, t anorrit, anorerssuaĸ, anorerssualiugpâ, anorigdliorpoĸ, anorisarpoĸ, anorisaut, anorisiorpoĸ.
anoorpai : anulersorpai (qimmit qimuttut) tak. : anu, anut. anôrpai : anulersorpai (ĸingmit ĸimugtut) tak. : ano, anut.
anorrip ~ anorip. anorrip ~ anorip.
anorsaaq, t anorsaap, anorsaarpoq, anorsaannguaq, anorsaaluppoq, anorsalaallappoq. anorssâĸ, t anorssâp, anorssârpoĸ, anorssãnguaĸ, anorssâlugpoĸ, anorssalâtdlagpoĸ.
anuerpaa (qimmeq qimuttoq) tak. : anu, anut. anuerpâ (ĸingmeĸ ĸimugtoĸ) tak. : ano, anut.
annuppoq, annuataarpoq, annukullerpoq, annukullersoq, annuallappoq. ánugpoĸ, ánuatârpoĸ, ánukutdlerpoĸ, ánukutdlersoĸ, ánuatdlagpoĸ.
anusigaa = anusigivaa : ersigaa; (tullia tak.). anusigâ = anusigivâ : ersigâ; (tugdlia tak.).
anusinngorpoq, anusinngorsarpoq, anusinngorsarpaa, anusinngorsaat, anusinngujuippoq, anusinngujuitsoq, anusinngujuinaarpoq, anusinnguuppaa. anusíngorpoĸ, anusíngorsarpoĸ, anusíngorsarpâ, anusíngorsaut, anusíngujuípoĸ, anusíngujuitsoĸ, anusíngujuinârpoĸ, anusíngũpâ.
anut, tq. anut, tĸ.
anuaa ~ anulerpaa tak. : anu, anut, anoorpai. anuvâ ~ anulerpâ tak. : ano, anut, anôrpai.
aarfit, tq tak. : aaveq; ~ aarrit. aorfit, tĸ tak. : auveĸ; ~ aorrit.
aarnit, tq aanerit. aornit, tĸ aunerit.
aarpoq : sikukkut puisi paarngorfigalugu piniarpoq; aarpaa (puisi qassimasoq). aorpoĸ : sikúkut puisse paorngorfigalugo piniarpoĸ; aorpâ (puisse ĸagsimassoĸ).
aarrit, tq aarfit. aorrit, tĸ aorfit.
aarrusaq, t : aataasaq (qituttut ilaat) ; aarrusaqaqaaq. aorrussaĸ, t : âtaussaĸ (ĸitugtut ilât) ; aorrussaĸaĸaoĸ.
aarsaarpoq, aarsaarfigaa, aarsaaqattaarpoq, aarsaaqattaartippaa. aorsaorpoĸ, aorsaorfigâ, aorsaoĸátârpoĸ, aorsaoĸátârtípâ.
aap, oqq tak. : aanngooq, aappeerpoq. âp, oĸĸ tak. : âvngôĸ, ãpêrpoĸ.
appaa : anippaa tak. : atserpai. ápâ : anípâ tak. : agterpai.
aappaa, aanneqarpoq, tak. : aaginnarpoq, aaterivoq, aatsivoq, aaguk, ameerpaa. ãpâ, ãneĸarpoĸ, tak. : âgínarpoĸ, âterivoĸ, âtsivoĸ, âguk, amêrpâ.
appaavoq, appaalluni toquvoq ~ anerteriunnaarpoq, atsissumik oqaluppoq. ápaivoĸ, ápaivdlune toĸuvoĸ ~ anerteriungnaerpoĸ, atsigsumik oĸalugpoĸ.
appajuitsut, tq : aataarpassuit aqqajuitsut. ápajuitsut, tĸ : âtârpagssuit arĸajuitsut.
aapakaaq, t oqs aapakaap, aapakaat, aapakaassivoq, aapakaapput ~ aapakaajupput, aapakaanngorpoq. âpakâĸ, t oĸs âpakâp, âpakât, âpakâgssivoĸ, âpakáuput ~ âpakâjúput, âpakãngorpoĸ.
appakkit : ammut nuukkit. ápákit : ámut nũkit.
aapakorpoq : uppertitsiniarpoq. âpakorpoĸ : ugpertitsiniarpoĸ.
apaapa, oqq mu, tak. : apaapaartorpoq. apâpa, oĸĸ mo, tak. : apâpârtorpoĸ.
aapapaqutsuk, t aapapaqutsuit (aalisagaq, eqalussuup nulia). âpapaĸutsuk, t âpapaĸutsuit (aulisagaĸ, eĸalugssûp nulia).
apaapaartorpoq, (meeraq) tak. : apaapa. apâpârtorpoĸ, (mêraĸ) tak. : apâpa.
apparpoq, apparpaa, appartoorpoq, appartippaa, apparterpoq. áparpoĸ, áparpâ, ápartôrpoĸ, ápartípâ, áparterpoĸ.
apaasungarpaa : eqqoqqajarpaa ~ alaasungarpaa. apâsungarpâ : erĸorĸajarpâ ~ al’âsungarpâ.
appaallappoq, appaallatsippaa, appaallassimavoq. ápâtdlagpoĸ, ápâtdlagtípâ, ápâtdlagsimavoĸ.
appaamivoq, appaamisaarpoq, appaamigallaat. ápaumivoĸ, ápaumissârpoĸ, ápaumigatdlait.
aperaaq = aperivoq, aperaajuk, aperiviuk? apereqqaaruk. aperaoĸ = aperivoĸ, aperaiuk, aperiviuk? apererĸâruk.
aperlaaq, t aperlaap, aperlaat aperlaarsiorpoq, aperlaannguaq, aperlaannguit. aperdlâĸ, t aperdlâp, aperdlât aperdlârsiorpoĸ, aperdlãnguaĸ, aperdlãnguit.
aperlaat, t aperlaatip, aperlaatit aperlaammik nuna qaqortippoq. aperdlaut, t aperdlautip, aperdlautit aperdláumik nuna ĸaĸortípoĸ.
aappeerpoq : angerpoq. ãpêrpoĸ : angerpoĸ.
apeqqarippoq, apeqqarissoq apeqqarissaarpoq, apeqqarippallaaqinak! aperĸarigpoĸ, aperĸarigsoĸ aperĸarigsârpoĸ, aperĸarigpatdlâĸinak!
apeqqut, t apeqqutip, apeqqutit apeqquserpaa, apeqqutilliivoq. aperĸut, t aperĸutip, aperĸutit aperĸuserpâ, aperĸutigdlîvoĸ.
apersorpoq, apersorpaa, apersortippoq, apersortitsivoq, angeqqissitsivoq; apersorunnaarit. aperssorpoĸ, aperssorpâ, aperssortípoĸ, aperssortitsivoĸ, angerĸigsitsivoĸ; aperssorungnaerit.
apersuupput (imminnut) apersuukkunnaaritsi! aperssũput (ingmingnut) aperssũkungnaeritse!
apersuut, t apersuutip, apersuutit, (: ?) apersuuserpaa, apersuutaavoq. aperssût, t aperssûtip, aperssûtit, (: ?) aperssûserpâ, aperssûtauvoĸ.
aapikku, upt qasseers. aapikkua, tak. : aapinnga. âpigko, upt ĸavsêrs. âpigkua, tak. : âpínga.
apisseq, t : nannup illuigaa aput. apigseĸ, t : nánup igdluvigâ aput.
apissippoq, apissisippaa, apissikarpoq. apigsípoĸ, apigsisípâ, apigsikarpoĸ.
apikkarpoq, apikkaat, apikkaatip. apíkarpoĸ, apíkaut, apíkautip.
aapinnga, upt aapinngaralaannguaq tak. : aapikku. âpínga, upt âpíngaralãnguaĸ tak. : âpigko.
apipeerpoq : uippallerpoq; apipiivilluni. apipêrpoĸ : uípatdlerpoĸ; apipîvigdlune.
apivoq, apivaa, apisarpoq, apivippoq, apivissoq. apivoĸ, apivâ, apissarpoĸ, apivigpoĸ, apivigsoĸ.
aporappoq, aporappaa, aporassimavoq, aporassimavaa, aporaapput (imminnut). aporagpoĸ, aporagpâ, aporagsimavoĸ, aporagsimavâ, aporáuput (ingmingnut).
aporpoq (: avaakallappoq), aporpaa; aporallappoq, aporallaappaa : sorsaatigaa; aportippaa (: ajornartoortippaa); aportaapput, aporsaarpaa. aporpoĸ (: avâkatdlagpoĸ), aporpâ; aporatdlagpoĸ, aporatdláupâ : sorssautigâ; aportípâ (: ajornartôrtípâ); aportáuput, aporsârpâ.
apukkaarippoq, apukkaarissoq ~ apussarippoq; apukkaarissivoq, apussarissivoq. apúkârigpoĸ, apúkârigsoĸ ~ apússarigpoĸ; apúkârigsivoĸ, apússarigsivoĸ.
apukattarpoq, apukattartippaa, apukattaappaa. apukátarpoĸ, apukátartípâ, apukátáupâ.
apummak, t apummaap, apummaat : qaannap qisuttai saneraani illugiit (apummai). apúmak, t apúmaup, apúmait : ĸáinap ĸissugtai saneraine igdlugît (apúmai).
apummisimavoq : qaannap amia qasunganermit tuttoorpoq. apúmisimavoĸ : ĸáinap amia ĸasunganermit tugtôrpoĸ.
appuppaa, appussaq, appussaavoq, appukkaluttuinnarpaa, appulluinnarpaa. ápúpâ, ápússaĸ, ápússauvoĸ, ápúkalugtuínarpâ, áputdluínarpâ.
apuuppoq, apuuppaa, apuukkiartorpoq, apuussorpai, apuulluarpoq. apũpoĸ, apũpâ, apũkiartorpoĸ, apũssorpai, apûtdluarpoĸ.
apuserivoq, apuserisarpoq, apuserituvoq. apuserivoĸ, apuserissarpoĸ, apuserituvoĸ.
apusineq, t apusernit ~ qingartaraq. apusineĸ, t apusernit ~ ĸingartaraĸ.
apusiorpoq, ~ aputiliorpoq; apusiuut. apusiorpoĸ, ~ aputiliorpoĸ; apusiût.
apusivoq, ~ aputinippoq; apusineq, apusernit. apusivoĸ, ~ aputinigpoĸ; apusineĸ, apusernit.
apussarippoq, apussarissoq, apussarissivoq. apússarigpoĸ, apússarigsoĸ, apússarigsivoĸ.
apustili, t oqs : aallartitaq; apustiliuvoq. apustile, t oĸs : autdlartitaĸ; apustiliuvoĸ.
aput, t aputip, aputit apussuaq, apummiuvoq. aput, t aputip, aputit apússuaĸ, apúmiuvoĸ.
apputaa, tk ~ aputitaava. áputâ, tk ~ aputitâva.
aputaarpoq, aputaajaavoq, aputaajaarpoq, aputaasappoq. aputaerpoĸ, aputaiaivoĸ, aputaiârpoĸ, aputaisagpoĸ.
aaq, t aap, aat (nuffini, annoraami, ilullermi). âĸ, t âp, ât (nugfine, ánorâme, ilugdlerme).
aqagu, oqr aqaguagu, aqaguuppaa, aqaguussaq, aqaguppoq, aqagutaarpoq, aqagumisaaq, aqagumisaap, aqagumisaat, aqagusisaq. aĸago, oĸr aĸaguago, aĸagũpâ, aĸagũssaĸ, aĸagúpoĸ, aĸagutârpoĸ, aĸagumisâĸ, aĸagumisâp, aĸagumisât, aĸagusissaĸ.
aqassuppoq, aqassuppaa (meeraq inequllugu). aĸagsugpoĸ, aĸagsugpâ (mêraĸ ineĸutdlugo).
aqajak, t aqajaap, aqajaat, aqajaqanngitsoq : kavaajaq papeqilasoq; aqajamineq, aqajamernit, aqajannguummivoq. aĸajak, t aĸajaup, aĸajait, aĸajaĸángitsoĸ : kavâjaĸ papeĸilassoĸ; aĸajamineĸ, aĸajamernit, aĸajángũmivoĸ.
aqajaroq, t aqajaqqut, aqajaruluppoq, aqajaruusaq (pujortaatip); aqajarukippoq : nerrikippoq. aĸajaroĸ, t aĸajarĸut, aĸajarulugpoĸ, aĸajarûssaĸ (pujortautip); aĸajarukípoĸ : nerrikípoĸ.
aqajaqqivoq, : aqajaroq orsunik immerlugu pilivoq. aĸajarĸivoĸ, : aĸajaroĸ orssunik ímerdlugo pilivoĸ.
aaqanngitsoq, t ~ aatsoq tak. : aaq. âĸángitsoĸ, t ~ aitsoĸ tak. : âĸ.
aaqaaq, t : aleqaq : aaqa, trl. âĸâĸ, t : aleĸaĸ : âĸa, trdl.
aqarpoq, aqarpaa, aqartippoq (inequllugu oqaluffigaa). aĸarpoĸ, aĸarpâ, aĸartípoĸ (ineĸutdlugo oĸalugfigâ).
aqaasiorpoq, aqaasiorpaa (taallamik, erinnamik); aqaasiaq. aĸausiorpoĸ, aĸausiorpâ (taigdlamik, erínamik); aĸausiaĸ.
aqaat, t aqaatip, aqaatit aqaataa, tk. aĸaut, t aĸautip, aĸautit aĸautâ, tk.
aqerloq, t (: iluleq); aqerlorterivoq, aqerluliut, aqerlortigaq, aqerlortikkat. aĸerdloĸ, t (: iluleĸ); aĸerdlorterivoĸ, aĸerdluliut, aĸerdlortigaĸ, aĸerdlortigkat.
aqerluusaq, t aqerluusassaq, aqerluusiorpoq. aĸerdlûssaĸ, t aĸerdlûssagssaĸ, aĸerdlûssiorpoĸ.
aqisseq, t aqissiaq, aqissiusaq, aqisserpoq, aqissersoq aqisseeruppoq. aĸigsseĸ, t aĸigssiaĸ, aĸigssiussaĸ, aĸigsserpoĸ, aĸigssersoĸ aĸigssêrúpoĸ.
aqilileerpaa : tamuallugu aqilisarpaa. aĸililêrpâ : tamuavdlugo aĸilisarpâ.
aqiliorpoq, aqilitserpaa (ameq), aqiliortippaa. aĸiliorpoĸ, aĸilitserpâ (ameĸ), aĸiliortípâ.
aqiloruaq, t aqilorussat : piaqqap neqaa. aĸiloruaĸ, t aĸilorússat : piarĸap neĸâ.
aqilutuaraa, : aqigaa (s. : piaqqap neqaa). aĸilutuarâ, : aĸigâ (s. : piarĸap neĸâ).
aqippoq, aqitsoq, aqippallaaqaaq, aqinneruvoq. aĸípoĸ, aĸitsoĸ, aĸípatdlâĸaoĸ, aĸíneruvoĸ.
aqilluppoq (nerpik, neqi, aput). aĸitdlugpoĸ (nerpik, neĸe, aput).
aqivaa : isimmippaa (arsaq). aĸivâ : isingmigpâ (arssaĸ).
aqu, t aqorleq, aquaniippoq. aĸo, t aĸordleĸ, aĸuanĩpoĸ.
aqullaarpoq, aqullaaginnarpoq, aqullaartippaa. aĸugdlârpoĸ, aĸugdlâgínarpoĸ, aĸugdlârtípâ.
aquppoq I, ~ aquippoq; aqussippoq, aqutserpoq, aqutsersoq. aĸugpoĸ I, ~ aĸuípoĸ; aĸugssípoĸ, aĸugterpoĸ, aĸugtersoĸ.
aquppoq II, aquttoruseq, aquttorutsit, aquttuusinnaavoq. aĸugpoĸ II, aĸugtoruseĸ, aĸugtorutsit, aĸugtûsínauvoĸ.
aquippoq, aquitippaa, aquilluni aquiffik, aquimivoq. aĸuípoĸ, aĸuitípâ, aĸuitdlune aĸuivfik, aĸuimivoĸ.
aqunngavoq, aqunngavik, aqunngajoorpoq. aĸúngavoĸ, aĸúngavik, aĸúngajôrpoĸ.
aquppaa (angallat), aqulluarpaa. aĸúpâ (angatdlat), aĸutdluarpâ.
aqupeqqasoq (s. : tuttu). aĸuperĸassoĸ (s. : tugto).
aqupivoq, (nersut) aqupisippaa. aĸupivoĸ, (nerssut) aĸupisípâ.
aquut, t aquutip, aquutit aquutersorpoq, aquusiorpoq, aquutaajarpoq, aquunni, aquutaarserpoq, aquutaarsersoq. aĸût, t aĸûtip, aĸûtit aĸûterssorpoĸ, aĸûsiorpoĸ, aĸûtaiarpoĸ, aĸũne, aĸûtaerserpoĸ, aĸûtaersersoĸ.
aqutsivoq, tak. : aquppaa. aĸutsivoĸ, tak. : aĸúpâ.
araa, mo (meeraaqqap ilassinnissutaa). arâ, mo (mêrârĸap ilagsingníssutâ).
arajuppoq : mattalik nakappoq aqqaamassalluni; arajoqqavoq. arajugpoĸ : mátalik nakápoĸ arĸaumásavdlune; arajorĸavoĸ.
arajuppaa : qatsuppaa, avaannguuppaa; arajunnarpoq, arajunnarsivoq, arajussaavoq. arajúpâ : ĸatsúpâ, avãngũpâ; arajúnarpoĸ, arajúnarssivoĸ, arajússauvoĸ.
arajutsivoq, arajutsivaa, arajutsisippaa, arajutsisitsivoq, arajutsisaarpaa, arajutsiveqanngilaq, arajutsiveqanngillat, arajutsiveqanngitsoq. arajutsivoĸ, arajutsivâ, arajutsisípâ, arajutsisitsivoĸ, arajutsisârpâ, arajutsiveĸángilaĸ, arajutsiveĸángitdlat, arajutsiveĸángitsoĸ.
arammappoq, arammassimaarpoq. arámagpoĸ, arámagsimârpoĸ.
aramavoq, : kiammit perusuerpoq ~ arumavoq. aramavoĸ, : kiangmit perusuerpoĸ ~ arumavoĸ.
aaraq, t aaqqat : aarlunnaveeqqut; aarartaarpoq. âraĸ, t ârĸat : ârdlungnavêrĸut; ârartârpoĸ.
arla, tk ~ alia. ardla, tk ~ alia.
arlaaq, t : arnap ilumiuata puua. ardlâĸ, t : arnap ilumiuata pûa.
arlaq, t arlavut, arlallit, tq arlaanisaq, arlaanitsat : siornalisaq; arlaagut : qangaligami; arlariit, arlariipput, arlariissut. ardlaĸ, t ardlavut, ardlagdlit, tĸ ardlânisaĸ, ardlânitsat : sujornalisaĸ; ardlâgut : ĸangaligame; ardlarît, ardlarîgput, ardlarîgsut.
arlaarsarpaa, suialaarfigaa nillarsarlugu; arlaarsaat, arlaarsaasiorpoq. ardlârsarpâ, suvialârfigâ nigdlarsardlugo; ardlârsaut, ardlârsausiorpoĸ.
aarlaat, tk : qaammatip aappaa (fipruaari). ârdlât, tk : ĸáumatip áipâ (fipruâre).
arlaataq, t arlaattat arlaatariit, arlaataaruppoq. ardlautaĸ, t ardláutat ardlautarît, ardlautaerúpoĸ.
arlaatsisarpoq, arlaatsisaataa, tk. ardlautsissarpoĸ, ardlautsissautai, tk.
arli, tk : alini (ataasers.), alii (qass.). ardle, tk : aline (atausers.), alê (ĸavs.).
arlerarpoq : nuttarpoq (puisi). ardlerarpoĸ : nugtarpoĸ (puisse).
aarleriippoq, aarleriitsoq, aarleriisaarpoq, aarleriilluinnarpoq. ârdlerĩpoĸ, ârdlerîtsoĸ, ârdlerîsârpoĸ, ârdlerîtdluínarpoĸ.
aarlerivoq, aarleritsappoq, aarleritsaappaa, aarlerisaarpaa, aarlerinaqaaq. ârdlerivoĸ, ârdleritsagpoĸ, ârdleritsáupâ, ârdlerisârpâ, ârdlerinaĸaoĸ.
arlerpaa : aapperpaa : arliivoq, arliuppaa. ardlerpâ : áiperpâ : ardlîvoĸ, ardliúpâ.
aarleqquppaa, aarleqqussivoq, aarleqqullugu inerterpara. ârdlerĸúpâ, ârdlerĸússivoĸ, ârdlerĸutdlugo inerterpara.
arliarpoq : tigumiarpassuaqarpoq; arliaraa, arliaqaaq. ardliarpoĸ : tigumiarpagssuaĸarpoĸ; ardliarai, ardliaĸaoĸ.
arlippoq : amerlaneraavoq; arligai. ardligpoĸ : amerdlaneraivoĸ; ardligai.
arlit t ~ alit. ardlit t ~ alit.
arlivik, t : alermut ajorinngorserfik (qisuk ulamertoq). ardlivik, t : alermut ajoríngorserfik (ĸissuk ulamertoĸ).
arlivoq : aliliorpoq. ardlivoĸ : aliliorpoĸ.
arliivoq, : aappiivoq; arliisaannarpoq. ardlîvoĸ, : áipîvoĸ; ardlîssáinarpoĸ.
aarlorpoq : qummut isigaaq, malarpoq; aarlortippai (isini), aarlorsimavoq. ârdlorpoĸ : ĸúmut issigaoĸ, malarpoĸ; ârdlortípai (issine), ârdlorsimavoĸ.
aarloruppaa, aarlorussivoq, aarlorullugu imerpaa. ârdlorúpâ, ârdlorússivoĸ, ârdlorutdlugo imerpâ.
aarluppoq I, aarlorpoq : qiulernermit tikkuinnarpoq; aarlunnarpoq, aarlukkajuppoq. ârdlugpoĸ I, ârdlorpoĸ : ĸiulernermit tíkuínarpoĸ; ârdlungnarpoĸ, ârdlugkajugpoĸ.
aarluppoq II, : atsipaaq iloqqullugu masappoq. ârdlugpoĸ II, : atsipâĸ ilorĸutdlugo masagpoĸ.
aarluk, t aarluit, aarluppoq III, aarluppaa (: kalerrippaa), aarluarsuk, aarluarsuit. ârdluk, t ârdluit, ârdlugpoĸ III, ârdlugpâ (: kalerrípâ), ârdluarssuk, ârdluarssuit.
aarlungavoq, aarlungaarpoq, aarlungatippai (isini). ârdlungavoĸ, ârdlungârpoĸ, ârdlungatípai (issine).
areerpaa, ariinnarpaa : terlinganit isigaa, arajutsinaveersaarpaa. arêrpâ, arĩnarpâ : terdlinganit issigâ, arajutsinavêrsârpâ.
arfappoq : arfermik pisaqarpoq; arfassimapput. arfagpoĸ : arfermik pissaĸarpoĸ; arfagsimáput.
arfak, t arfaap, arfaat, arfammippaa, arfaneq ~ arfineq. arfak, t arfaup, arfait, arfangmigpâ, arfaneĸ ~ arfineĸ.
arfanniaq, t arfanniarpoq. arfangniaĸ, t arfangniarpoĸ.
arfanniut, t arfanniutip, arfanniutit, arfanniusiorpoq, arfanniutaavoq. arfangniut, t arfangniutip, arfangniutit, arfangniusiorpoĸ, arfangniutauvoĸ.
aarfi, tk ~ aavii tak. : aaveq. ârfe, tk ~ âvê tak. : âveĸ.
arfeq, t arferup, arferit, arfivik, arfiut, arfiusiorpoq. arfeĸ, t arferup, arferit, arfivik, arfiut, arfiusiorpoĸ.
arfernat, tk ~ 6-iat. arfernat, tk ~ 6-iat.
arfersaneq, tks ~ arfersanillit : 16, arfersaneq marluk : 17, il. il. arfersaneĸ, tks ~ arfersanigdlit : 16, arfersaneĸ mardluk : 17, il. il.
arfiataarpaa : aqqunni uteqattaarpaa. arfiatârpâ : avĸúne uteĸátârpâ.
arfineq, tks arfinillit : 6, arfineq marluk : 7, il. il., arfinilinnik qulillit : 60, arfinileraarpoq, arfineq aappaat : 7-iat, arfininngorpoq. arfineĸ, tks arfinigdlit : 6, arfineĸ mardluk : 7, il. il., arfinilingnik ĸuligdlit : 60, arfinilerârpoĸ, arfineĸ áipât : 7-iat, arfiníngorpoĸ.
arfinnerpai : 5 ataatsimik ilavai. arfínerpai : 5 atautsimik ilavai.
arfiorpoq, arfiorfik. arfiorpoĸ, arfiorfik.
arfiut, t arfiutip, arfiutit, arfiutaarserpoq, arfiutaarsersoq. arfiut, t arfiutip, arfiutit, arfiutaerserpoĸ, arfiutaersersoĸ.
aariak, t aariaap, aariaat : kiat; aariammippaa (: kuup aallaavia). âriak, t âriaup, âriait : kiat; âriangmigpâ (: kûp autdlâvia).
aarit, oqq aarimmi, aarilli, aarit-aasiit (aarinaasiit), aarimmiaasiit. ârit, oĸĸ âríme, âritdle, ârit-âsît (ârinâsît), ârímiâsît.
arnappoq : toqusimasoq sinnattorisaannalerlugu napparpoq; arnaffigaa. arnagpoĸ : toĸusimassoĸ singnagtorissáinalerdlugo náparpoĸ; arnagfigâ.
arnaq, t arnassaq, arnarsiaq, arnaasaq, arnaviaq, arnavissat arnarluk, arnarluit arnaatsiaat : ivikkat arlaat; arnalugaq, arnalukkat : arnaq inortoq; arnartaq, arnangavoq. arnaĸ, t arnagssaĸ, arnarsiaĸ, arnaussaĸ, arnaviaĸ, arnavíssat arnardluk, arnardluit arnâtsiait : ivigkat ardlait; arnalugaĸ, arnalugkat : arnaĸ inortoĸ; arnartaĸ, arnangavoĸ.
arnaqquassaaq, t arnaqquassaap, arnaqquassaat arnaqquassaakasik, arnaqquassaannguaq. arnarĸuássâĸ, t arnarĸuássâp, arnarĸuássât arnarĸuássâkasik, arnarĸuássãnguaĸ.
arnaaneq, t arnaaneqarpoq (angut) ~ uersaavoq. arnauneĸ, t arnauneĸarpoĸ (angut) ~ uverssaivoĸ.
arnerivoq, arneritooq. arnerivoĸ, arneritôĸ.
aarnertuvoq, : norsaq tigulertuvoq, qarsorsap inngia avasippoq. ârnertuvoĸ, : norssaĸ tigulertuvoĸ, ĸarsorsap íngia avasigpoĸ.
arng’, oqq : aarit, pileratarpoq. arng’, oĸĸ : ârit, pileratarpoĸ.
arngajuppoq : anersaaqqartorpoq; arngajuerpoq : kippunnagu imeruloorpoq; arngajuerserpoq, arngajuersersoq. arngajugpoĸ : anersârĸartorpoĸ; arngajuerpoĸ : kípúnago imerulôrpoĸ; arngajuerserpoĸ, arngajuersersoĸ.
arngilivoq = arnilivoq, arngilisippaa, arnilisippaa : anersaarneq ajulerpoq (annerluni) ~ arngilippoq, arnilippoq. arngilivoĸ = arnilivoĸ, arngilisípâ, arnilisípâ : anersârneĸ ajulerpoĸ (ánerdlune) ~ arngiligpoĸ, arniligpoĸ.
aarnikippoq, aarnikitsoq : aarnertunngilaq. ârnikípoĸ, ârnikitsoĸ : ârnertúngilaĸ.
arningiappoq : arnanik narruvoq (erniusunik). arningiagpoĸ : arnanik narruvoĸ (erniussunik).
arnisarpoq, arnisaat. arnissarpoĸ, arnissaut.
aarnuaq, t aarnussat : attataq sernissuut (upperisaq); aarnuartaarpoq, aarnuakoq. ârnuaĸ, t ârnússat : átataĸ sernigssût (ugperissaĸ); ârnuartârpoĸ, ârnuakoĸ.
aarnusserpoq, aarnussersoq, aarnussivoq, aarnussiorpoq. ârnússerpoĸ, ârnússersoĸ, ârnússivoĸ, ârnússiorpoĸ.
arpappoq, arpalersorpoq, arpasikaarpoq, arpaliuppaa, arpaliuteqattaarput, arpalukusoorpoq, arpaarpoq, arpaartitsivoq. arpagpoĸ, arpalerssorpoĸ, arpasikârpoĸ, arpaliúpâ, arpaliuteĸátârput, arpalukusôrpoĸ, arpaorpoĸ, arpaortitsivoĸ.
arpaannaq, oqr ingerlavoq. arpáinaĸ, oĸr ingerdlavoĸ.
arpaleraarpoq, (timmiaq), arpaleraarut, arpaleraarusilik, arpaleraarusillit. arpalerârpoĸ, (tingmiaĸ), arpalerârut, arpalerârusilik, arpalerârusigdlit.
arpappaa, arpatsivik, arpallugu…. arpápâ, arpatsivik, arpatdlugo….
arpik, t oqs : kukkilattariaq; arpissorpoq. arpik, t oĸs : kúkilagtariaĸ; arpigssorpoĸ.
arpingiappoq, arpingiagaa, arpingiannarpoq : kiarulunnermit merngornarpoq. arpingiagpoĸ, arpingiagâ, arpingiangnarpoĸ : kiarulungnermit merngornarpoĸ.
aarpoq, aarpaa : annoraami aava ativaa; aarsinneq : tunnoq tuttup qungasianit sakiaanut atasoq; aarsiinnaqaaq : aani atiinnaqaa. ârpoĸ, ârpâ : ánorâme âva ativâ; ârsíneĸ : túnoĸ tugtup ĸungasianit sakiainut atassoĸ; ârsĩnaĸaoĸ : âne atĩnaĸâ.
aqqa, tk ~ atia; aqqani, aqqagut. arĸa, tk ~ atia; arĸane, arĸagut.
aaqqaffaarsuk, t aaqqaffaarsuit, oqt : aataaq mikisoq allanertaq? ârĸagfârssuk, t ârĸagfârssuit, oĸt : âtâĸ mikissoĸ avdlanertaĸ?
aqqalavoq, tak. : aqqarpoq; aqqalaappoq, aqqalaatsoq. arĸalavoĸ, tak. : arĸarpoĸ; arĸaláipoĸ, arĸalaitsoĸ.
aqqaluaq, t aqqaluartaarpoq, aqqalua, trl. arĸaluaĸ, t arĸaluartârpoĸ, arĸalua, trdl.
aqqaluk, t aqqalussi aqqaluani, tk. arĸaluk, t arĸalússe arĸaluane, tk.
aqqaneq, aqqarnup tks aqqanillit, aqqaneq aappaat : 12-iat il. il. = isikkaneq. arĸaneĸ, arĸarnup tks arĸanigdlit, arĸaneĸ áipât : 12-iat il. il. = isigkaneĸ.
aqqarnat, tk : 11-at, aqqarnanniippoq. arĸarnat, tk : 11-at, arĸarnánĩpoĸ.
aqqarpoq : immamut, ammut, (: meeraq qiarululluni anersaanngilaq) ; aqqaappaa, aqqaavaa, aqqaamavoq, aqqaammartooq, aqqaavai (inisat), aqqarsaarpoq, aqqaaterpai. arĸarpoĸ : ímamut, ámut, (: mêraĸ ĸiarulugdlune anersãngilaĸ) ; arĸáupâ, arĸaivâ, arĸaumavoĸ, arĸáumartôĸ, arĸâvai (inissat), arĸarsârpoĸ, arĸâterpai.
aaqqat, t aaqqatip, aaqqatit aaqqassuit, aaqqataaruppoq, aaqqataarserpoq, aaqqataarsersoq, aaqqasivoq. ârĸat, t ârĸatip, ârĸatit ârĸássuit, ârĸataerúpoĸ, ârĸataerserpoĸ, ârĸataersersoĸ, ârĸasivoĸ.
aaqqat, tk tak. : aaraq. ârĸat, tk tak. : âraĸ.
aaqqiak, t : nuannarisaq, ikinngut, peqat; aaqqiagaa, aaqqiagiipput, aaqqiagiit, tq. ârĸiak, t : nuánarissaĸ, ikíngut, peĸat; ârĸiagâ, ârĸiagîgput, ârĸiagît, tĸ.
aaqqippoq, aaqqippaa : iluarsivaa : aaqqissorpaa, aaqqissuuppaa, aaqqissuussivoq, aaqqisimaarpoq. ârĸigpoĸ, ârĸigpâ : iluarsivâ : ârĸigssorpâ, ârĸigssũpâ, ârĸigssũssivoĸ, ârĸisimârpoĸ.
aqqitsoq, t : ateqanngitsoq. arĸitsoĸ, t : ateĸángitsoĸ.
aaqqiuppaa : toraartippaa, naleqqiuppaa. ârĸiúpâ : torârtípâ, nalerĸiúpâ.
aqqorippoq, aqqorissoq : aqullaqqippoq; aqqorissaarpoq. arĸorigpoĸ, arĸorigsoĸ : aĸutdlarĸigpoĸ; arĸorigsârpoĸ.
aqqunnaq, t ~ aqqunaassaq; aqqunnaku. arĸúnaĸ, t ~ arĸunáussaĸ; arĸúnako.
aqqunarpoq, aqqunaappaa, aqqunaassaq, aqqunartippaa. arĸunarpoĸ, arĸunáupâ, arĸunáussaĸ, arĸunartípâ.
aqquppaa, aqqussivoq, aqqussuivoq, aqqutitippaa. arĸúpâ, arĸússivoĸ, arĸússuivoĸ, arĸutitípâ.
aqquserpoq, t : aqulerpoq (aatsaat). arĸuserpoĸ, t : aĸulerpoĸ (aitsât).
arraa, oqq ~ harraa, ha´haa : takuuk, malugiuk! arrâ, oĸĸ ~ harrâ, háhâ : takûk, malugiuk!
arrappoq : kamalluni piumajunnaarpoq; arraavaa, arraappaa, arrannarpoq, arraatigaa. arragpoĸ : kamagdlune piumajungnaerpoĸ; arraivâ, arráupâ, arrangnarpoĸ, arrautigâ.
arriippoq, arriitsoq arriisaarpoq, arriillivoq, arriitsumik. arrĩpoĸ, arrîtsoĸ arrîsârpoĸ, arrîtdlivoĸ, arrîtsumik.
arrit, t arrisigaa, arrissutigaa. arrit, t arrisigâ, arríssutigâ.
arrivoq, arritsappoq, arritsaatigaa, arritsaappaa, arrissutigaa. arrivoĸ, arritsagpoĸ, arritsautigâ, arritsáupâ, arríssutigâ.
arrorpoq : masannermit aappoq, qitulivoq, ingussorpoq ; arrorsarpaa, arrortippaa ~ arrorpoq. arrorpoĸ : masangnermit augpoĸ, ĸitulivoĸ, inguvssorpoĸ ; arrorsarpâ, arrortípâ ~ avrorpoĸ.
arruuppoq, arruulluni …. arrũpoĸ, arrûtdlune ….
arsaarpaa, arsaaraapput (imminnut), arsaarpaat, arsaaqqat : pinngussat assagissaatit, nukinissaatit. arsârpâ, arsâráuput (ingmingnut), arsârpât, arsârĸat : píngússat agssagigsautit, nukinigsautit.
arsivoq : piisaarpoq; arsisorsuaq, arsisorsuit, arsitsappoq, arsigitsaappai (pini), arsissaarpoq, arsiunnaarpoq. arsivoĸ : pîssârpoĸ; arsissorssuaĸ, arsissorssuit, arsitsagpoĸ, arsigitsáupai (pine), arsísaerpoĸ, arsiungnaerpoĸ.
arsaangavoq, : nipaa isingavoq, erseqqinngilaq, qalipaataa taattuluppoq. arssângavoĸ, : nipâ issingavoĸ, ersserĸíngilaĸ, ĸalipautâ táutulugpoĸ.
arsaq, t arsaaraq, arsaaqqat, arsarsuaq, arsarsuit, arsaasaq : puisip aava panerserlugu ammalortuliaq. arssaĸ, t arssâraĸ, arssârĸat, arssarssuaĸ, arssarssuit, arssaussaĸ : puissip aua panerserdlugo angmalortuliaĸ.
arsaraa : eqqakattaraa. arssarâ : erĸakátarâ.
arsarnerit, tq arsarneqarpoq, arsarnerpoq, arsarnersoq. arssarnerit, tĸ arssarneĸarpoĸ, arssarnerpoĸ, arssarnersoĸ.
arsarpoq, (arsamik), arsaapput. arssarpoĸ, (arssamik), arssáuput.
arsat, tq arsakoorfik, arsaajaavik. arssat, tĸ arssakôrfik, arssaiaivik.
arsipput : arsaapput. arssíput : arssáuput.
aarsuaq-una, (oqq), aarsuit-uku! ârssuaĸ-una, (oĸĸ), ârssuit-uko!
arsuppaa : qujagaa, nuannaraa; arsugaq, arsukkat, arsugaavoq. arsugpâ : ĸujagâ, nuánarâ; arsugaĸ, arsugkat, arsugauvoĸ.
artorpoq, (imminut), artorpaa, artorsarpoq, artorsaatigaa, artorsaat, artorsippaa, artorsitsaarpaa, artorsajuippoq, artorsajuitsoq, artorunnaarpaa. artorpoĸ, (ingminut), artorpâ, artorssarpoĸ, artorssautigâ, artorssaut, artorssípâ, artorssitsârpâ, artorssajuípoĸ, artorssajuitsoĸ, artorungnaerpâ.
artugaq, t artukkat, artukkerpaa, artugaavoq. artugaĸ, t artugkat, artugkerpâ, artugauvoĸ.
arumavoq ~ aramavoq. arumavoĸ ~ aramavoĸ.
as’kummattaq, t ~ assakummattaq. as’kúmagtaĸ, t ~ agssakúmagtaĸ.
as’maniarpoq : kusanarniarpoq. as’maniarpoĸ : kussanarniarpoĸ.
asaloq, asallut, asaluusat, tq : ullorissat 7; asaloqqat, tq (aallaasip poortaanut). asaloĸ, asatdlut, asalûssat, tĸ : uvdloríssat 7; asalorĸat, tĸ (autdlaisip pôrtânut).
assammoorpaa = assammoorpaa : qujagaa (meeraq). ásámôrpâ = agssangmôrpâ : ĸujagâ (mêraĸ).
asannippoq, asannikkajuppoq, asannittuusaarpoq, asannissusia, tk asanninneq. asangnigpoĸ, asangnigkajugpoĸ, asangnigtûssârpoĸ, asangníssusia, tk asangningneĸ.
asaqatigiit, tq asaqagiipput, asaqagiissut. asaĸatigît, tĸ asaĸagîgput, asaĸagîgsut.
asaaraa = asaarivaa : asavippaa; asaarisaq, asaarisaavoq. asârâ = asârivâ : asavigpâ; asârissaĸ, asârissauvoĸ.
asaqqutooq, t asaqqutoorsuaq, asaqqutoorsuit, asaqqutuuvoq. asarĸutôĸ, t asarĸutôrssuaĸ, asarĸutôrssuit, asarĸutûvoĸ.
asasaq, t asasaraa, asasamaarpaa. asassaĸ, t asassarâ, asassamârpâ.
asasi, t asasima, asasivit, il. il. asasse, t asassima, asassivit, il. il.
asallerfik, t (taqqaq). asatdlerfik, t (tavĸaĸ).
asallut, tq tak. : asaloq. asatdlut, tĸ tak. : asaloĸ.
aasakku, upt qasseers. tak. : aasanna. âsavko, upt ĸavsêrs. tak. : âsavna.
aasanna, upt aasannarujussuaq. âsavna, upt âsavnarujugssuaĸ.
asavoq (imminut), asavaa, asanarpoq, asanaat, t asanerpaavaa, asalluarpaa, asavippaa. asavoĸ (ingminut), asavâ, asanarpoĸ, asanaut, t asanerpauvâ, asavdluarpâ, asavigpâ.
asi, t asimiu, asimiussivoq, asianerippoq, asianerissoq, aserpasippoq, aserpasissoq, asimiippoq, tak. : asiarpoq. ase, t asimio, asimiugssivoĸ, asianerigpoĸ, asianerigsoĸ, aserpasigpoĸ, aserpasigsoĸ, asimĩpoĸ, tak. : asiarpoĸ.
aserlivoq : kisimiikkumavoq, tarfivoq. aserdlivoĸ : kisimĩkumavoĸ, tarfivoĸ.
aserfalavoq : nujualavoq, ussiippoq (s. : annoraassaq); aserfallappoq : pisoqarpallatsippoq; aserfallajuippoq, aserfallajuitsoq (: ikinngutaajuarpoq); aserfallajaappoq, aserfallajaatsoq. aserfalavoĸ : nujualavoĸ, uvsĩpoĸ (s. : ánorâgssaĸ); aserfatdlagpoĸ : pisoĸarpatdlagtípoĸ; aserfatdlajuípoĸ, aserfatdlajuitsoĸ (: ikíngutaujuarpoĸ); aserfatdlajáipoĸ, aserfatdlajaitsoĸ.
aserneq, t asernerup, asernerit : qaliap qaavisa teqqiaasernerisa ataat; asernikippoq, asernikitsoq. aserneĸ, t asernerup, asernerit : ĸaliap ĸâvisa terĸiaussernerisa atât; asernikípoĸ, asernikitsoĸ.
aserorpoq, aserorpaa; aseruuppoq, aserujavoq, aserorterivoq, aserorsarpaa, aserorsaavoq, aserorsaarivoq, aserujuippoq, aserujuitsoq, aserujaappoq, aserujaatsoq, aserorterut, aserorterutip, aserorterutit, aseruivaa. aserorpoĸ, aserorpâ; aserũpoĸ, aserujavoĸ, aserorterivoĸ, aserorsarpâ, aserorsaivoĸ, aserorsârivoĸ, aserujuípoĸ, aserujuitsoĸ, aserujáipoĸ, aserujaitsoĸ, aserorterut, aserorterutip, aserorterutit, aseruivâ.
aseerpaa : asiusussaagaluaq iluatigaa; aseerniaruk! asêrpâ : asiussugssaugaluaĸ iluatigâ; asêrniaruk!
aseqqoq, aseqquku, aseqqulavoq, aseqqorippoq, aseqqorissoq, aseqqorluppoq. aserĸoĸ, aserĸuko, aserĸulavoĸ, aserĸorigpoĸ, aserĸorigsoĸ, aserĸordlugpoĸ.
asialuuvoq, : inussiarniippoq; asialuippoq, asialuitsoq : inussiarnersoq. asialûvoĸ, : inugsiarnĩpoĸ; asialuípoĸ, asialuitsoĸ : inugsiarnersoĸ.
asiarpak, t asiarpaap, asiarpaat (naasoq). asiarpak, t asiarpaup, asiarpait (naussoĸ).
asiarpoq ~ asimukarpoq; asiarsimavoq, asiarajuppoq, asiaappaa. asiarpoĸ ~ asimukarpoĸ; asiarsimavoĸ, asiarajugpoĸ, asiáupâ.
asigaa : soqutiginngilaa, suutinngilaa; asiginnarpaa tak. : asissorpaa. asigâ : soĸutigíngilâ, sûtíngilâ; asigínarpâ tak. : asigssorpâ.
asissorpaa, asissuivoq. asigssorpâ, asigssuivoĸ.
aasik, oqq : piumanngilanga. âsik, oĸĸ : piumángilanga.
aasikasak, t oqq : qanormiaa taamak; = aaseralak. âsikasak, t oĸĸ : ĸanormiâ taimak; = âseralak.
asikatak, t asikataap, asikataat, asikataavoq : qarsupippoq. asikatak, t asikataup, asikatait, asikatauvoĸ : ĸarssupigpoĸ.
asiilavoq, asiilasooq, asiilanaarpaa. asîlavoĸ, asîlasôĸ, asîlanârpâ.
asileraa : soqutiginngilaa. asilerâ : soĸutigíngilâ.
asinngarpoq, asinngaappaa, asinngaallugu. asíngarpoĸ, asíngáupâ, asíngautdlugo.
asingavoq, asingaqaaq, asingavallaarpoq. asingavoĸ, asingaĸaoĸ, asingavatdlârpoĸ.
asinnarpoq : nikanarpoq, mikivoq. asingnarpoĸ : nikanarpoĸ, mikivoĸ.
aasiit, oqr (oqq) aasiit-aasiit (aasinaasiit), taannaqa-aasiit, aarit-aasiit, kiisami-aasiit, qujanaq-aasiit, aasiilli piisaalerput; ilaanni-aasiit. âsît, oĸr (oĸĸ) âsît-âsît (âsinâsît), táunaĸa-âsît, ârit-âsît, kîsame-âsît, ĸujanaĸ-âsît, âsîtdle pîssâlerput; ilãne-âsît.
asiillarpoq (: ilassiorunnaarpoq); asiillaavaa, asiillaruppoq, tak. : asiilavoq. asîtdlarpoĸ (: ilagsiorungnaerpoĸ); asîtdlaivâ, asîtdlarúpoĸ, tak. : asîlavoĸ.
asiuvoq, asiutippaa, asiutitsivoq, asiusoorpoq, asiunaveersarpaa. asiuvoĸ, asiutípâ, asiutitsivoĸ, asiussôrpoĸ, asiunavêrsarpâ.
asu, oqq : taamak, naammalerpoq; asu-aasiit piitsoq! asumi, oqr asumigooq-una : kiisami. aso, oĸĸ : taimak, nãmalerpoĸ; aso-âsît pîtsoĸ! asume, oĸr asumigôĸ-una : kîsame.
asoorpoq : soraarpoq; asooruppaa : taamaatippaa. asôrpoĸ : soraerpoĸ; asôrúpâ : taimaitípâ.
asaa, assaa, oqq : kakkaak; asaasakkaak, oqq. assâ = ássâ, oĸĸ : kákâk; assâssákâk, oĸĸ.
asaarnani : peqqarnani tunisivoq ~ asattaappoq. assaernane : perĸarnane tunissivoĸ ~ assagtáipoĸ.
asaarpoq : sipaarpoq, kittaarivoq. assaerpoĸ : sipârpoĸ, kigtârivoĸ.
asagaq, t tak. : asappoq. assagaĸ, t tak. : assagpoĸ.
asappoq, asappaa, asanneqarpoq, asatsippaa. assagpoĸ, assagpâ, assangneĸarpoĸ, assagtípâ.
asattaappoq, asattaatsoq : peqqartaappoq, annaarivoq; asattaallilluni tunisivoq. assagtáipoĸ, assagtaitsoĸ : perĸartáipoĸ, angnârivoĸ; assagtaitdlivdlune tunissivoĸ.
asattuarpoq : qajassuarpoq. assagtuarpoĸ : ĸajagssuarpoĸ.
asattuuppaa : qajassuuppaa; asattuussivoq, asattuussaavoq. assagtũpâ : ĸajagssũpâ; assagtũssivoĸ, assagtũssauvoĸ.
asaavoq, asaasoq, asaasarpoq, asaasaannarpoq, asaagajuppoq. assaivoĸ, assaissoĸ, assaissarpoĸ, assaissáinarpoĸ, assaigajugpoĸ.
asaat, t asaatip, asaatit, asaammik …. assaut, t assautip, assautit, assáumik ….
assi, t asseqarpoq, asseqanngilaq, asseqanngillat, asseqanngitsoq, assipassugaa, assingajagaa, assipalugaa. ásse, t ásseĸarpoĸ, ásseĸángilaĸ, ásseĸángitdlat, ásseĸángitsoĸ, ássipagsugâ, ássingajagâ, ássipalugâ.
assersuut, t assersuutip, assersuutit, assersuuppaa, assersuussivoq, assersuummik, assersuutaavoq. ássersût, t ássersûtip, ássersûtit, ássersũpâ, ássersũssivoĸ, ássersũmik, ássersûtauvoĸ.
assigaa = assigivaa, assigivippaa, assigiipput, assigiissut, assigiiaarput, assigiissaarpai, assimavaa, assigiimmik. ássigâ = ássigivâ, ássigivigpâ, ássigîgput, ássigîgsut, ássigîârput, ássigîgsârpai, ássimavâ, ássigîngmik.
assiliaq, t assilissat, assiliaat, assiliaavoq. ássiliaĸ, t ássilíssat, ássiliaut, ássiliauvoĸ.
assilivaa, assilisaq, assilisaavoq, assiliivoq, assilisippoq, assilisassiaq, assilisassippaa. ássilivâ, ássilissaĸ, ássilissauvoĸ, ássilîvoĸ, ássilisípoĸ, ássilissagssiaĸ, ássilissagssípâ.
assinga, tk ~ assia. ássinga, tk ~ ássia.
assinguvoq, assingusaarpoq, assingutippaa, assingutitsivoq. ássinguvoĸ, ássingusârpoĸ, ássingutípâ, ássingutitsivoĸ.
assorpai (atisani, assuutini). ássorpai (atissane, ássûtine).
asorut, t asorutip, asorutit (: inneruulap naasortaa) ; asorussuaq. assorut, t assorutip, assorutit (: ingnerûlap naussortâ) ; assorússuaĸ.
assuarpoq, assuataarpoq, assuartippaa. ássuarpoĸ, ássuatârpoĸ, ássuartípâ.
assukkerpoq, assukkersoq, assukkersorpoq, assukkersorpaa. ássugkerpoĸ, ássugkersoĸ, ássugkersorpoĸ, ássugkersorpâ.
assummaarippoq, assummaarissoq : torersunik atisaqarluni assuarpoq. ássúmârigpoĸ, ássúmârigsoĸ : torersunik atissaĸardlune ássuarpoĸ.
assuppaa : anitanut tiggullugu igippaa; assullugu tammarpaa. ássúpâ : anitanut tiggutdlugo igípâ; ássutdlugo támarpâ.
assuuserpoq, assuusersoq assuusisaarpoq. ássûserpoĸ, ássûsersoĸ ássûsissârpoĸ.
assuut, t assuutip, assuutit assuutinnaaq, assuutinnaavi, tk assuutaarpoq, assuutigaa. ássût, t ássûtip, ássûtit ássûtingnâĸ, ássûtingnâve, tk ássûtaerpoĸ, ássûtigâ.
assuffapput, assuffattut, assuffattorsuupput. ássuvfáput, ássuvfátut, ássuvfátorssũput.
asuk ~ asuki, ~ asukiaq, oqq : naluara. asuk ~ asuke, ~ asukiaĸ, oĸĸ : naluvara.
asukeerpoq, asukeertaannarpoq, asukeertuinnarpoq. asukêrpoĸ, asukêrtáinarpoĸ, asukêrtuínarpoĸ.
asuli, oqq, oqr asuleerpoq, asuleersoq : pimiinngilaq; asuliinnaq, asuliinnaavoq, asuliunngitsoq. asule, oĸĸ, oĸr asulêrpoĸ, asulêrsoĸ : pimĩngilaĸ; asulĩnaĸ, asulĩnauvoĸ, asuliúngitsoĸ.
asulu, oqr asulu pitsaaqaluni; asululuunniit. asulo, oĸr asulo pitsaoĸalune; asululũnît.
asuuna, oqr asuuna oqarmioq ~ annguuna. asûna, oĸr asûna oĸarmioĸ ~ ángûna.
aataa I, trl tak. : aataq. âtâ I, trdl tak. : âtaĸ.
aataa II, tk tak. : aappaa, s. : uuma uannut aataa qujallunga tiguara. âtâ II, tk tak. : ãpâ, s. : ûma uvavnut âtâ ĸujavdlunga tiguvara.
ata, oqq : takuuk, tusaajuk, sianiguuk; atali, oqq, oqr s. : atali illit pinnak ; atalusooq, ataliaasiit, atamanna nalugit. ata, oĸĸ : takûk, tusâjuk, sianigûk; atale, oĸĸ, oĸr s. : atale ivdlit pínak ; atalusôĸ, ataliâsît, atamána nalugit.
ataa, oqq : upaa; ataarpaa : upaarpaa. atâ, oĸĸ : upâ; atârpâ : upârpâ.
atallaaq, t atallaap, atallaat, : atisaq atasuinnaq (saloqqut). atagdlâĸ, t atagdlâp, atagdlât, : atissaĸ atassuínaĸ (salorĸut).
atagu, oqr s. atagu tusarumaarpat (maanna tusarnagu) ; atagu-aasiit, oqr s. : atagu-aa pisaqarumaarpoq ; ataguli, oqr takujumaarpat. atago, oĸr s. atago tusarumârpat (mãna tusarnago) ; atago-âsît, oĸr s. : atago-â pissaĸarumârpoĸ ; atagule, oĸr takujumârpat.
atasseq, t : arnap qaatiguua meqqulik meqqui qallinngukkat. atagseĸ, t : arnap ĸâtigûa merĸulik merĸue ĸagdlíngugkat.
aatak, t ~ aataq : ittoq, aataqqiut, aataga; tak. : aataa. âtak, t ~ âtaĸ : ítoĸ, âtarĸiut, âtaga; tak. : âtâ.
aataakulooq, t ~ aataarsuaq, aattarik. âtâkulôĸ, t ~ âtârssuaĸ, ãtarik.
atalippoq : uerivoq, kippussineq ajulerpoq; atalilluni. atalípoĸ : uverivoĸ, kípússineĸ ajulerpoĸ; atalitdlune.
atamanna, oqr s. : atamanna nalussanngikkit. atamána, oĸr s. : atamána nalúsángíkit.
atamaarput : kipisuitsoorput. atamaorput : kipisuitsôrput.
atammapput : qasseersuullutik ingerlaarput. atámáput : ĸavsêrssûvdlutik ingerdlaorput.
atamertaq, t : kisiartaq (qitornaq inuusutuaq, atisatuaq) ; atamertaavoq. atamertaĸ, t : kisiartaĸ (ĸitornaĸ inûssutuaĸ, atissatuaĸ) ; atamertauvoĸ.
ataneq, t atarnit, ataneeruppoq, atanitanngueruppoq, atanikippoq, atanikitsoq. ataneĸ, t atarnit, atanêrúpoĸ, atanitánguerúpoĸ, atanikípoĸ, atanikitsoĸ.
atangerpaa, atangiuppoq, atangiuppaa, atangiussaq, atangertippoq, atangersorpaa. atangerpâ, atangiúpoĸ, atangiúpâ, atangiússaĸ, atangertípoĸ, atangersorpâ.
atammik, t atammiup : kittorartaanngitsoq; atammiinnarsuuvoq : assigiipajaaginnaavoq. atangmik, t atangmiup : kigtorartãngitsoĸ; atangmĩnarssûvoĸ : ássigîpajâgínauvoĸ.
attappaa, attassivoq, attassaq, attassaavoq, attalluarsinnaavaa. átápâ, átássivoĸ, átássaĸ, átássauvoĸ, átatdluarsínauvâ.
atapallerpoq, tullia tak. atapagdlerpoĸ, tugdlia tak.
atapaavoq : ajukuluppoq (napparsimasoq) ~ parsangavoq. atapauvoĸ : ajukulugpoĸ (náparsimassoĸ) ~ parsangavoĸ.
aataaq, t aataap, aataat aataarsuaq, aataarsuit ~ aattarik; aataarpak : aaqqaffaarsuk (puisiusaq) tak. : aataakulooq, aataatsiaq, aataasaq, aataavaraq, aataarsiut, t : qassutissiaq qaqortoq. âtâĸ, t âtâp, âtât âtârssuaĸ, âtârssuit ~ ãtarik; âtârpak : ârĸagfârssuk (puissiussaĸ) tak. : âtâkulôĸ, âtâtsiaĸ, âtaussaĸ, âtâvaraĸ, âtârsiut, t : ĸagssutigssiaĸ ĸaĸortoĸ.
attaraa = attarivaa, attarinngilaa, attarnarunnaarpoq, attarnarunnaarsoq, attartuvoq, attartupput, attartooq. átarâ = átarivâ, átaríngilâ, átarnarungnaerpoĸ, átarnarungnaersoĸ, átartuvoĸ, átartúput, átartôĸ.
aattarik, t : aataarsuavik; aattarippoq, aattarissuaq. ãtarik, t : âtârssuavik; ãtarigpoĸ, ãtarigssuaĸ.
attarmeerpoq, attarmeersoq : atisani peernagit sinippoq. átarmêrpoĸ, átarmêrsoĸ : atissane pêrnagit sinigpoĸ.
attarmik, tk : katinngarmik. átarmik, tk : katíngarmik.
ataarpoq : sisorarpoq, aavartoq nunap timaanit sinerparpoq. atârpoĸ : sisorarpoĸ, auvartoĸ nunap timânit sinerparpoĸ.
ataqqarpoq, ataqqavippoq, ataqqavissoq, ataqqarluinnarpoq. atarĸarpoĸ, atarĸavigpoĸ, atarĸavigsoĸ, atarĸardluínarpoĸ.
ataqqeqqutooq, t ataqqeqqutuunngilaq, ataqqeqqutuunngillat, ataqqeqqutuunngitsoq. atarĸerĸutôĸ, t atarĸerĸutũngilaĸ, atarĸerĸutũngitdlat, atarĸerĸutũngitsoĸ.
ataqqivaa, ataqqinnippoq, ataqqinarpoq, ataqqinaat, ataqqinaaserpaa. atarĸivâ, atarĸingnigpoĸ, atarĸinarpoĸ, atarĸinaut, atarĸinauserpâ.
ataaqquppoq, ataaqquppaa tak. : ataa; ataaqqukkiartorpoq. atârĸúpoĸ, atârĸúpâ tak. : atâ; atârĸúkiartorpoĸ.
attarsivoq, attarsivaa : atorniarpoq, atorniarpaa. átarsivoĸ, átarsivâ : atorniarpoĸ, atorniarpâ.
attartooq, t ~ atanertooq; attartuvoq. átartôĸ, t ~ atanertôĸ; átartuvoĸ.
attartorpoq, attartoruupput, attartoruussaavoq. átartorpoĸ, átartorũput, átartorũssauvoĸ.
attartugaq, t attartukkat, attartugaavoq. átartugaĸ, t átartugkat, átartugauvoĸ.
attartuvoq, attartunersaavoq, attartunngeqaaq. átartuvoĸ, átartunerssauvoĸ, átartúngeĸaoĸ.
ataaruppaat (umiaq, tiffarlutik aavartut) ~ aqquppaat. atârúpât (umiaĸ, tivfardlutik auvartut) ~ arĸúpât.
ataarut : sisoraat. atârut : sisoraut.
attaserpaa, attasersorpaa, attasersuivoq. átaserpâ, átasersorpâ, átasersuivoĸ.
atassut, atassutip, atassutit, atassutigaa, atassutaaruppoq. atássut, atássutip, atássutit, atássutigâ, atássutaerúpoĸ.
attat, t attatip, attatit, attassuaq, attataasaq, attataarserpoq, attataarsersoq, attataajarpaa. átat, t átatip, átatit, átássuaĸ, átataussaĸ, átataerserpoĸ, átataersersoĸ, átataiarpâ.
ataata, trl ataataartorpoq. atâta, trdl atâtârtorpoĸ.
attataq, t ~ attataraa, attataavoq. átataĸ, t ~ átatarâ, átatauvoĸ.
ataataq, t ataatasiaq, ataataaruppoq, ataataavoq, ataatarpooq. atâtaĸ, t atâtasiaĸ, atâtaerúpoĸ, atâtauvoĸ, atâtarpôĸ.
attatserpaa ~ attatalerpaa; attatsiivoq. átatserpâ ~ átatalerpâ; átatsîvoĸ.
aataatsiaq, t : aataaq inuusukaaq. âtâtsiaĸ, t : âtâĸ inûsukâĸ.
atatsivoq, atatsipput, atatsisut : killissani qaangerlugu ingerlaannarpoq. atatsivoĸ, atatsíput, atatsissut : kigdligssane ĸângerdlugo ingerdláinarpoĸ.
ataavaavaa, ataavaapput. atauaivâ, atauáiput.
ataappaa, ~ ataaqquppaa; ataatsivoq. atáupâ, ~ atârĸúpâ; atautsivoĸ.
ataaseq, tks ataatsit, ataasiuvoq, ataasioqatigaa, ataaseerpaa, ataaseraarpoq, ataaserusaq, ataasiarpoq, ataasiakkaat, ataasiakkaarput. atauseĸ, tks atautsit, atausiuvoĸ, atausioĸatigâ, atausêrpâ, atauserârpoĸ, atauserussaĸ, atausiarpoĸ, atausiákât, atausiákârput.
attaaserpoq, attaaserpaa, attaasiivoq, tak. : attaat. átauserpoĸ, átauserpâ, átausîvoĸ, tak. : átaut.
ataasiaq, t ataasialisaarpoq. atausiaĸ, t atausialissârpoĸ.
ataasiartaq, t (atisaq), ataasiartaavoq. atausiartaĸ, t (atissaĸ), atausiartauvoĸ.
aataasivoq, aataasiaq, t : aataaq aalatinnagu pequusiaq. âtausivoĸ, âtausiaĸ, t : âtâĸ aulatínago peĸûsiaĸ.
aataasaq, t ~ aarrusaq (qituttut ilaat). âtaussaĸ, t ~ aorrussaĸ (ĸitugtut ilât).
ataasungarpoq, ataasungarpaa. atausungarpoĸ, atausungarpâ.
attaat, t attaatip, attaatit (pigisaq). átaut, t átautip, átautit (pigissaĸ).
attaat, t attaatip, attaatit, attaatigaa tak. : attaaserpoq. átaut, t átautip, átautit, átautigâ tak. : átauserpoĸ.
ataatsikkut, ataatsikkoorput. atautsíkut, atautsíkôrput.
ataatsimiipput, ataatsimiitippai, ataatsimiititsivoq. atautsimĩput, atautsimîtípai, atautsimîtitsivoĸ.
aataavaraq, t aataavaqqat : aataaq piaraq. âtâvaraĸ, t âtâvarĸat : âtâĸ piaraĸ.
attavik, t ~ ataffik; attavigaa, attavigilluarpaa, attaviulluarpoq. átavik, t ~ atavfik; átavigâ, átavigivdluarpâ, átaviuvdluarpoĸ.
atavoq, ataquserpaa, atatippaa, atalluarpoq. atavoĸ, ataĸuserpâ, atatípâ, atavdluarpoĸ.
allaq, t : timmissap qatiata neqaa; allatorpoq, allaarpaa. atdlaĸ, t : tingmíssap ĸatiata neĸâ; atdlatorpoĸ, atdlaerpâ.
allarpoq (qilak), allarneq, allarnerup, allarneeruppoq, allarnerasaarpoq. atdlarpoĸ (ĸilak), atdlarneĸ, atdlarnerup, atdlarnêrúpoĸ, atdlarnerasârpoĸ.
allaaqqippoq, allaaqqissoq, allaaqqissuuvoq. atdlârĸigpoĸ, atdlârĸigsoĸ, atdlârĸigssûvoĸ.
allarterpoq, allarterpaa, allarut, t allarutip, allarutissiaq. atdlarterpoĸ, atdlarterpâ, atdlarut, t atdlarutip, atdlarutigssiaĸ.
alleq, t (: qulleeraq natermut qaammaqqut); allersaq, allerpaaq, allerpaap, allerpaat, alliuvoq. atdleĸ, t (: ĸutdlêraĸ natermut ĸáumarĸut); atdlersaĸ, atdlerpâĸ, atdlerpâp, atdlerpât, atdliuvoĸ.
allequtaq, t allequttat, allequtaaruppoq, allequtserpaa, allequtsersorpaa. atdleĸutaĸ, t atdleĸútat, atdleĸutaerúpoĸ, atdleĸutserpâ, atdleĸutsersorpâ.
allia, tk (tiitorfiup ~ silarlia); allianiippoq. atdlia, tk (tîtorfiup ~ silardlia); atdlianĩpoĸ.
alliaq, t allissat, alliakippoq, alliakitsoq tak. : allisserpoq. atdliaĸ, t atdlíssat, atdliakípoĸ, atdliakitsoĸ tak. : atdlísserpoĸ.
alliaruseq, t alliarutsit : innersuit alliit ilaat (upperisaq). atdliaruseĸ, t atdliarutsit : ingnerssuit atdlît ilât (ugperissaĸ).
allineq, t allernit, allernermiippoq, alliniluppoq. atdlineĸ, t atdlernit, atdlernermĩpoĸ, atdlinilugpoĸ.
allinniorpoq, allinniortippaa. atdlíniorpoĸ, atdlíniortípâ.
alliorpoq : aluliorpoq, anngippoq; alliortaannarpoq. atdliorpoĸ : aluliorpoĸ, ángigpoĸ; atdliortáinarpoĸ.
allipaqut, t allipaqutip, allipaqutit, allipaqutserpoq, allipaqutserpaa. atdlipaĸut, t atdlipaĸutip, atdlipaĸutit, atdlipaĸutserpoĸ, atdlipaĸutserpâ.
allisserpoq, allissersorpoq, allissiuppaa. atdlísserpoĸ, atdlíssersorpoĸ, atdlíssiúpâ.
alliut, t alliutip, alliutit : meqqussuaq anngiut ~ aluliuut. atdliut, t atdliutip, atdliutit : merĸússuaĸ ángiut ~ aluliût.
alluiarfik = allungiarfik, t alluiartarfik, alluiartorfik, allungiartarfik, allungiartorfik. atdluiarfik = atdlungiarfik, t atdluiartarfik, atdluiartorfik, atdlungiartarfik, atdlungiartorfik.
allut, tq ~ alut tak. : aloq. atdlut, tĸ ~ alut tak. : aloĸ.
atii I, trl ateersuaa, trl. atê I, trdl atêrssuâ, trdl.
atii II, tk ~ aqqi. atê II, tk ~ arĸe.
ateq, t aqqit, atersorpoq, atersivaa, atertaarpoq. ateĸ, t arĸit, aterssorpoĸ, atersivâ, atertârpoĸ.
ateeq, t tak. : ateeraa, atii. atêĸ, t tak. : atêrâ, atê.
ateqaat, ateqaatersorpoq = atersorpoq. ateĸaut, ateĸauterssorpoĸ = aterssorpoĸ.
atequseq, t atequtsit, = ateruseq : kuissutaanngikkaluaq taaguusiussaq. ateĸuseĸ, t ateĸutsit, = ateruseĸ : kuíssutáungíkaluaĸ taigûsiússaĸ.
atequt, t atequtip, atequtit atequserpoq, atequsersoq, atequtitaarpoq. ateĸut, t ateĸutip, ateĸutit ateĸuserpoĸ, ateĸusersoĸ, ateĸutitârpoĸ.
ateeraa = ateerivaa, ateerisimavaa. atêrâ = atêrivâ, atêrisimavâ.
ateraa = aterivaa, aterivippaa. aterâ = aterivâ, aterivigpâ.
ateraq, t ateqqat ~ kameruaq, ateraasaq; aterartaarpoq. ateraĸ, t aterĸat ~ kameruaĸ, ateraussaĸ; aterartârpoĸ.
ateraasaq t ~ ateraq. ateraussaĸ t ~ ateraĸ.
ateraasiortoq, t ateraasiortuuvoq. ateraussiortoĸ, t ateraussiortûvoĸ.
aterlak, t aterlaap, aterlaat : atallaaq. aterdlak, t aterdlaup, aterdlait : atagdlâĸ.
atereq, t ateqqut : illerup niulua; aterertaarpoq, ateriiarpoq. atereĸ, t aterĸut : igdlerup niulua; aterertârpoĸ, aterîarpoĸ.
ateeriit, tq ateeriipput, ateeriissut, ateeriilluinnarput. atêrît, tĸ atêrîgput, atêrîgsut, atêrîtdluínarput.
aaterivoq, aaterisuuvoq, aaterisarpoq. âterivoĸ, âterissûvoĸ, âterissarpoĸ.
aterpoq, aterfiorpoq, aterfiorpaa, aterpoq, atersaarpoq. aterpoĸ, aterfiorpoĸ, aterfiorpâ, aterpoĸ, atersârpoĸ.
ateqqerfik, t ateqqerfiup, tak. : atereq. aterĸerfik, t aterĸerfiup, tak. : atereĸ.
atertaq, t : nanuaraq illuikkamiittoq. atertaĸ, t : nanuaraĸ igdluvigkamĩtoĸ.
atigeq, t : arnap annoraava tuttup amia meqqui qalliit ~ atasseq. atigeĸ, t : arnap ánorâva tugtup amia merĸue ĸagdlît ~ atagseĸ.
atittorpoq, atittorpaa, atittoqqut, atittoqquserpaa. atigtorpoĸ, atigtorpâ, atigtorĸut, atigtorĸuserpâ.
atikippoq, atikitsoq, atikillivaa, atikinaarpaa. atikípoĸ, atikitsoĸ, atikitdlivâ, atikinârpâ.
atikoq, t : kuisimanngitsup aqqa atsiussaq; atikoraa, atikulerpaa. atikoĸ, t : kuisimángitsup arĸa atsiússaĸ; atikorâ, atikulerpâ.
atiimaarpaa, atiimaartaannarpaa. atîmârpâ, atîmârtáinarpâ.
atipalaaq, t atipalaap, atipalaat (s. : Sikkisaanngi, Uukapak). atipalâĸ, t atipalâp, atipalât (s. : Síkisãnge, Ûkapak).
aatippoq, aatippaa, tak. : aappaa. âtípoĸ, âtípâ, tak. : ãpâ.
atisaq, t atisalersorpoq, atisaasivik, t atisassaq, atisassiorpoq, atisakoq. atissaĸ, t atissalersorpoĸ, atissausivik, t atissagssaĸ, atissagssiorpoĸ, atissakoĸ.
atitooq, t atitoorsuaq. atitôĸ, t atitôrssuaĸ.
atituvoq, atitunaarpaa, atituneruvoq. atituvoĸ, atitunârpâ, atituneruvoĸ.
ativoq, ativaa, atitippaa, atisivoq. ativoĸ, ativâ, atitípâ, atissivoĸ.
atorfik, t atorfiup atorfinippoq, atorfissarsivoq, atorfissarsiorpoq, atorfissaaruppoq. atorfik, t atorfiup atorfinigpoĸ, atorfigssarsivoĸ, atorfigssarsiorpoĸ, atorfigssaerúpoĸ.
atorpoq, atorpaa, atornerluppaa, atorsuppoq, atorniku, atorneeruppoq, atoqqaartippaa, atoqqaartitsivoq. atorpoĸ, atorpâ, atornerdlugpâ, atorsugpoĸ, atorniko, atornêrúpoĸ, atorĸârtípâ, atorĸârtitsivoĸ.
atorsaavoq, atorsaasoq, atorsarorpoq, atorsaruuppaa, atorsarorsiivoq. atorssauvoĸ, atorssaussoĸ, atorssarorpoĸ, atorssarũpâ, atorssarorsîvoĸ.
atsaa, trl, tk. atsâ, trdl, tk.
atsak, atsaap, atsaat : ataatap qatanngutaa arnaq; atsaasaq. atsak, atsaup, atsait : atâtap ĸatángutâ arnaĸ; atsaussaĸ.
atserarpaa, atseraat, atseraatit (s. : „Kikkik”). atserarpâ, atseraut, atserautit (s. : „Kíkik”).
atserpaa, atsersorpaa, atsigaq, atsikkat ~ atilerpaa. atserpâ, atsersorpâ, atsigaĸ, atsigkat ~ atilerpâ.
aatserpoq : aataanippoq; aatsersorsuuvoq (imaq). âtserpoĸ : âtânigpoĸ; âtsersorssûvoĸ (imaĸ).
aatsialaq, t aatsialaap, aatsialaat : pinnarnaq, kusanaq; aatsialaavoq. âtsialaĸ, t âtsialaup, âtsialait : pínarnaĸ, kussanaĸ; âtsialauvoĸ.
atsiaq, t atsiaavoq, atsiaraa. atsiaĸ, t atsiauvoĸ, atsiarâ.
atsigaq, t atsikkat, atsigaavoq ~ atiligaq. atsigaĸ, t atsigkat, atsigauvoĸ ~ atiligaĸ.
atsippoq, atsissoq atsissivoq, atsinneq. atsigpoĸ, atsigsoĸ atsigsivoĸ, atsingneĸ.
atsineq, t atsernit : annoraap aavata timitaminut tuffia; atsinikippoq, atsinikitsoq, atsinertuvoq. atsineĸ, t atsernit : ánorâp âvata timitaminut tugfia; atsinikípoĸ, atsinikitsoĸ, atsinertuvoĸ.
atsiorpoq, atsiorpaa, atsiuuseq, atsiuutsit, atsiorpai (allakkani). atsiorpoĸ, atsiorpâ, atsiûseĸ, atsiûtsit, atsiorpai (agdlagkane).
atsipaaq, t atsipaap, atsipaat, atsipaaqut, atsipaaquserpoq, atsipaaquserpaa ~ atsip paava. atsipâĸ, t atsipâp, atsipât, atsipâĸut, atsipâĸuserpoĸ, atsipâĸuserpâ ~ atsip pâva.
atsiuppaa, atsiussivoq, atsiussaavoq. atsiúpâ, atsiússivoĸ, atsiússauvoĸ.
atsivoq : aaliorpoq s. : (annoraamut); atsivaa, atsiorpoq tak. : aaq. atsivoĸ : âliorpoĸ s. : (ánorâmut); atsivâ, atsiorpoĸ tak. : âĸ.
aatsivoq, aatsivigaa, aatsiumavoq, tak. : aappaa. âtsivoĸ, âtsivigâ, âtsiumavoĸ, tak. : ãpâ.
aatsorpaa : tunillappaa; (nappaat); aatsuivoq, aatsornarpoq. âtsorpâ : tunitdlagpâ; (nápaut); âtsuivoĸ, âtsornarpoĸ.
atsungerpaa : qilerneq patanaarlugu qilerpaa; atsungerfik. atsungerpâ : ĸilerneĸ patanaerdlugo ĸilerpâ; atsungerfik.
aatsuuppoq, (nappaat), aatsuukkiartorpoq. âtsũpoĸ, (nápaut), âtsũkiartorpoĸ.
atuagaq, t atuakkat, atuagalliutit, tq atuagassiorpoq, atuagaasat, tq atuagaatit, tk. atuagaĸ, t atuagkat, atuagagdliutit, tĸ atuagagssiorpoĸ, atuagaussat, tĸ atuagautit, tk.
atuakkiaq, t atuakkiaavoq. atuagkiaĸ, t atuagkiauvoĸ.
atuakkiorpoq, atuakkiortoq, atuakkiortuuvoq. atuagkiorpoĸ, atuagkiortoĸ, atuagkiortûvoĸ.
atuaavoq ~ atuffassivoq. atuaivoĸ ~ atuvfássivoĸ.
atuarpoq, atuarpaa, atuartoq, atuarfik, atuarsinnaalerpoq, atuarsinnaanngorpoq, atuartippaa, atuartitsivoq, atuartitsissut, atuarajuppoq. atuarpoĸ, atuarpâ, atuartoĸ, atuarfik, atuarsínaulerpoĸ, atuarsínãngorpoĸ, atuartípâ, atuartitsivoĸ, atuartitsíssut, atuarajugpoĸ.
atuarseq, t : nigeq; atuarserpoq, atuarsersoq. atuarseĸ, t : nigeĸ; atuarserpoĸ, atuarsersoĸ.
atuallappaa : aqqutigilerpaa. atuatdlagpâ : avĸutigilerpâ.
atuaaseraa = atuaaserivaa : katerusertippaa; atuaaseritippoq. atuauserâ = atuauserivâ : katerusertípâ; atuauseritípoĸ.
atuertoq, t : qimmeq kisermaajulluni erniusoq (qilukkunigooq asuliissanngitsoq). atuertoĸ, t : ĸingmeĸ kisermâjuvdlune erniussoĸ (ĸilugkunigôĸ asulĩsángitsoĸ).
atugaq, t atukkat, atugarliorpoq, atugassaq, atugartooq, atugaavoq. atugaĸ, t atugkat, atugardliorpoĸ, atugagssaĸ, atugartôĸ, atugauvoĸ.
atukkerpoq, atukkerpaa : atisalerpaa ; atukkersorpoq. atugkerpoĸ, atugkerpâ : atissalerpâ ; atugkersorpoĸ.
atukkippaa, atukkiuppaa, atukkiussaq, atukkiussaavoq. atugkípâ, atugkiúpâ, atugkiússaĸ, atugkiússauvoĸ.
atugu, oqr ~ atagu. atugo, oĸr ~ atago.
atussaavoq, atussaanngilaq, atussaanngillat, atussaanngitsoq. atugssauvoĸ, atugssáungilaĸ, atugssáungitdlat, atugssáungitsoĸ.
atuivoq, atuillaqqippoq, atuillaqqissoq, atuinerluppoq, atuinertooq. atuivoĸ, atuitdlarĸigpoĸ, atuitdlarĸigsoĸ, atuinerdlugpoĸ, atuinertôĸ.
atukulugaq, t atukulukkat : atisaq ulluinnarsiut, sullit. atukulugaĸ, t atukulugkat : atissaĸ uvdluínarsiut, sutdlit.
atungak, t atunngat, atungassaq, atungassiaq, atungassivoq. atungak, t atúngat, atungagssaĸ, atungagssiaĸ, atungagssivoĸ.
atunngerpoq, atunngersoq, atunngerpaa, atunngerlaaq, atunngerlaap, atunngerlaat, atunngillaqqippoq, atunngillaqqissoq, atunngillaqqissuuvoq. atúngerpoĸ, atúngersoĸ, atúngerpâ, atúngerdlâĸ, atúngerdlâp, atúngerdlât, atúngitdlarĸigpoĸ, atúngitdlarĸigsoĸ, atúngitdlarĸigsûvoĸ.
atunngilaq, atunngillat, atunngitsoq, atunngilluinnarpoq, atunngitsoorpoq, atunngisaq. atúngilaĸ, atúngitdlat, atúngitsoĸ, atúngitdluínarpoĸ, atúngitsôrpoĸ, atúngisaĸ.
atunngiut, t atunngiutip, atunngiutit (meqqut, ujaloq), atunngiutissaq, atunngiutigaa. atúngiut, t atúngiutip, atúngiutit (merĸut, ujaloĸ), atúngiutigssaĸ, atúngiutigâ.
atunngivoq, ~ atungassivoq. atúngivoĸ, ~ atungagssivoĸ.
atunnivoq, atunnilaarpoq, atunneqaaq. atúnivoĸ, atúnilârpoĸ, atúneĸaoĸ.
atuuppoq, atuuppaa : atunngitsuunngilaa; atuulluarpoq. atũpoĸ, atũpâ : atúngitsũngilâ; atûtdluarpoĸ.
atuusarpoq, atuusarpaa : atisani pitsaagaluartoq ulluinnarsiutigaa; atuusaavoq, atuusagaq, atuusakkat. atûssarpoĸ, atûssarpâ : atissane pitsaugaluartoĸ uvdluínarsiutigâ; atûssaivoĸ, atûssagaĸ, atûssagkat.
atuffapput, atuffappaa, atuffassivoq. atuvfáput, atuvfápâ, atuvfássivoĸ.
atuffarippoq, atuffarissoq, atuffarissivoq, atuffarissaarpoq, atuffarluppoq. atuvfarigpoĸ, atuvfarigsoĸ, atuvfarigsivoĸ, atuvfarigsârpoĸ, atuvfardlugpoĸ.
atuffaseq, t atuffaserpoq, atuffasersoq, atuffasia, tk. atuvfaseĸ, t atuvfaserpoĸ, atuvfasersoĸ, atuvfasia, tk.
aava, tk aavanik, aavagut tak. : aak. aua, tk auanik, auagut tak. : auk.
aaverluerpoq, aaverluersoq aaverluersimavoq. auerdluerpoĸ, auerdluersoĸ auerdluersimavoĸ.
aaverpoq, aaversoq, aaviarpaa, aaveruppoq, aavingajappoq. auerpoĸ, auersoĸ, auerpâ, auerúpoĸ, auingajagpoĸ.
aagasappoq, aagasaarpoq tak. : aak. augasagpoĸ, augasârpoĸ tak. : auk.
aagiak, t aagissat, aagiaap, aagiaat, aagiappoq, aagialippoq, aagiaannaavoq, aagiassuaq, aagiassuit. augiak, t augíssat, augiaup, augiait, augiagpoĸ, augialigpoĸ, augiáinauvoĸ, augiagssuaĸ, augiagssuit.
aappalaartoq, t (: erfalasorput) ; aappalaartulersorput, aappalaartuliuppaa. augpalârtoĸ, t (: erfalassorput) ; augpalârtulersorput, augpalârtuliúpâ.
aappaluppoq, aappalunguserpoq, aappalungusersoq, aappaluarpoq ~ aappalujappoq, aappalussivoq. augpalugpoĸ, augpalunguserpoĸ, augpalungusersoĸ, augpaluarpoĸ ~ augpalujagpoĸ, augpalugsivoĸ.
aappallarippoq, aappallarissoq, aappallarissaat, aappallarissivoq. augpatdlarigpoĸ, augpatdlarigsoĸ, augpatdlarigsaut, augpatdlarigsivoĸ.
aappalloqqut, t aappalloqqutip, aappalloqqutit (qarsorsani); aappalloqquserpaa, aappalloqqutaavoq. augpatdlorĸut, t augpatdlorĸutip, augpatdlorĸutit (ĸarsorsane); augpatdlorĸuserpâ, augpatdlorĸutauvoĸ.
aappilattoq, t (: immap naasuisa ilaat). augpilagtoĸ, t (: ímap naussuisa ilât).
aappilavoq, aappilajaarpoq, aappilaqaaq, aappillarippoq, aappillarissoq. augpilavoĸ, augpilajârpoĸ, augpilaĸaoĸ, augpitdlarigpoĸ, augpitdlarigsoĸ.
aappillerpoq, aappillersoq, aappillerneq : (nappaat amikkut malunniuttartoq); aappillersarpaa, aappillersaat, aappillersaatip, aappillersaatit. augpitdlerpoĸ, augpitdlersoĸ, augpitdlerneĸ : (nápaut amíkut malungniútartoĸ); augpitdlersarpâ, augpitdlersaut, augpitdlersautip, augpitdlersautit.
aappoq I : arrorpoq; aasserpaa, aatsippaa, aatsitsivoq, aatsitsivik, aatsitassaq, aatsitassarsiorfik; aassiivaa. augpoĸ I : arrorpoĸ; augserpâ, augtípâ, augtitsivoĸ, augtitsivik, augtitagssaĸ, augtitagssarsiorfik; augsîvâ.
aappoq II : sorlummigut aammik anitsivoq; aakkajuppoq, aakkunnaarpoq. augpoĸ II : sordlungmigut aungmik anitsivoĸ; augkajugpoĸ, augkungnaerpoĸ.
aassuappoq : ersiarsuppoq, aanngajuppoq; aassuatsippoq. augsuagpoĸ : erssiarssugpoĸ, áungajugpoĸ; augsuagtípoĸ.
aaguppaa, aagussaq, aagussaavoq. augúpâ, augússaĸ, augússauvoĸ.
aaviak, t aavissat, aaviaap, aaviaat, aaviappoq, aavialippoq, aaviaannaavoq, aaviassuaq, aaviassuit. auiak, t auíssat, auiaup, auiait, auiagpoĸ, auialigpoĸ, auiáinauvoĸ, auiagssuaĸ, auiagssuit.
aaviarpoq, aaviarpaa, aaviaavoq. auiarpoĸ, auiarpâ, auiaivoĸ.
aavinnaavoq, aavinnarsuuvoq. auínauvoĸ, auínarssûvoĸ.
aaviivoq, aaviineq, aaviisoq. auîvoĸ, auîneĸ, auîssoĸ.
aajuppoq : ajorsapappoq, sutsiaarpoq. aujugpoĸ : ajorssapagpoĸ, sutsiaerpoĸ.
aak, t aatserpoq, aatserpaa, aattooq, aassiorpaa. auk, t augterpoĸ, augterpâ, augtôĸ, augsiorpâ.
aakassaarpoq : nuak aammik akoqalaarpoq. aukagsârpoĸ : nuak aungmik akoĸalârpoĸ.
aakkarneq, t aakkarnerup, aakkarnerit : sikup aqiliornera; aakkarnerasaarpoq. áukarneĸ, t áukarnerup, áukarnerit : sikup aĸiliornera; áukarnerasârpoĸ.
aakkarpoq : aangajappoq. áukarpoĸ : aungajagpoĸ.
aakippoq, aakitsoq, aakilliorpoq. aukípoĸ, aukitsoĸ, aukitdliorpoĸ.
aalassappoq (: puisi, imaq); aalassaatigaa, aalassarluppoq, aalassanngilaq, aalassanngillat, aalassanngitsoq, aalassarippoq, aalassarissoq (: pikippoq). aulagsagpoĸ (: puisse, imaĸ); aulagsautigâ, aulagsardlugpoĸ, aulagsángilaĸ, aulagsángitdlat, aulagsángitsoĸ, aulagsarigpoĸ, aulagsarigsoĸ (: pikigpoĸ).
aalaakkak, t aalaakkaap, aalaakkaat, aalaakkaavoq, aalaakkaanngilaq, aalaakkaanngillat, aalaakkaanngitsoq. auláikak, t auláikaup, auláikait, auláikauvoĸ, auláikáungilaĸ, auláikáungitdlat, auláikáungitsoĸ.
aalaakkerpaa : toqukkarpaa; aalaakkivippoq, aalaakkivippaa, aalaakkeqqinnaarpaa. auláikerpâ : toĸúkarpâ; auláikivigpoĸ, auláikivigpâ, auláikerĸingnârpâ.
aalaatsoorpoq, aalaatsoorpaa (: naakkiakki), aalaatsoorajuppoq. aulaitsôrpoĸ, aulaitsôrpâ (: nâgkiagke), aulaitsôrajugpoĸ.
aalajaappoq, aalajaatsoq, aalajaalluinnarpoq, aalajaatsorsuuvoq. aulajáipoĸ, aulajaitsoĸ, aulajaitdluínarpoĸ, aulajaitsorssûvoĸ.
aalajavoq, aalajangerpoq, aalajangerpaa, aalajangersarpaa, aalajangiuppaa, aalajataarpoq. aulajavoĸ, aulajangerpoĸ, aulajangerpâ, aulajangersarpâ, aulajangiúpâ, aulajatârpoĸ.
aalakkapput, aalakkattorsuit. aulákáput, aulákátorssuit.
aalakoorpoq : putumavoq, qanngorpoq; aalakoorajuppoq, aalakuujaappoq, aalakuujaatsoq. aulakôrpoĸ : putumavoĸ, ĸángorpoĸ; aulakôrajugpoĸ, aulakûjáipoĸ, aulakûjaitsoĸ.
aalanngaat tk ~ aalatinnagu, tamuanagu iivaa; aalanngaasa, tk qasseers. aulángât tk ~ aulatínago, tamuanago îvâ; aulángaisa, tk ĸavsêrs.
aalanguserpoq, aalangusersoq (sila); aalanguserunnaarpoq, aalanguserunnaarsoq. aulanguserpoĸ, aulangusersoĸ (sila); aulanguserungnaerpoĸ, aulanguserungnaersoĸ.
aalappaa, aalaterpaa, aalallugu. aulápâ, aulaterpâ, aulatdlugo.
aalasarpoq ~ aalisarpoq. aulasarpoĸ ~ aulisarpoĸ.
aalasinanngilaq, aalasinanngillat, aalasinanngitsoq : allamut assingunngilaq; aalasinanngivippoq, aalasinanngivissoq. aulassinángilaĸ, aulassinángitdlat, aulassinángitsoĸ : avdlamut ássingúngilaĸ; aulassinángivigpoĸ, aulassinángivigsoĸ.
aalaterpaa, aalaterivoq, aalaterut, aalaterusiorpoq, aalaterutaaruppoq. aulaterpâ, aulaterivoĸ, aulaterut, aulaterusiorpoĸ, aulaterutaerúpoĸ.
aalatsivoq, (ikkattumi), aalatsivik. aulatsivoĸ, (íkátume), aulatsivik.
aalaavataarpoq ~ aalaniataarpoq. aulauatârpoĸ ~ aulaniatârpoĸ.
aalavoq, aalaniarpoq, aalaniuppaa, aalangeerpaa, aalataarpoq, aalataarpaa, aalaqqataarpoq, aalanerrarippoq, aalanerrarissoq, aalavapput : arsaapput; aalaallappoq, aalaqqajuppoq, aalatseriippoq, aalatseriitsoq. aulavoĸ, aulaniarpoĸ, aulaniúpâ, aulangêrpâ, aulatârpoĸ, aulatârpâ, aularĸatârpoĸ, aulanerrarigpoĸ, aulanerrarigsoĸ, aulavagput : arssáuput; aulâtdlagpoĸ, aularĸajugpoĸ, aulatserĩpoĸ, aulatserîtsoĸ.
aalersorpaa : aatsilerpaa. aulerssorpâ : augtilerpâ.
aalisagaq, t aalisakkat, aalisagaaraq, aalisagaarniarpoq, aalisaganippoq, aalisagaaruppoq. aulisagaĸ, t aulisagkat, aulisagâraĸ, aulisagaerniarpoĸ, aulisaganigpoĸ, aulisagaerúpoĸ.
aalisakkerpoq ~ aalisaganippoq. aulisagkerpoĸ ~ aulisaganigpoĸ.
aalisarpoq, aalisarpaa (: apersorpaa, paasiniarpaa); aalisaannartoq, aalisarajuppoq. aulisarpoĸ, aulisarpâ (: aperssorpâ, pâsiniarpâ); aulisáinartoĸ, aulisarajugpoĸ.
aalisaat, t aalisaatip, aalisaatit, aalisaatissiaq, aalisaataaruppoq, aalisaataarserpoq, aalisaataarsersoq. aulisaut, t aulisautip, aulisautit, aulisautigssiaĸ, aulisautaerúpoĸ, aulisautaerserpoĸ, aulisautaersersoĸ.
aalitsapput ~ aalisarrapput; aalitsattorsuit, aalitsattorpassuit. aulitsáput ~ aulisarráput; aulitsátorssuit, aulitsátorpagssuit.
aama, aamaq t aammat, aamalivik, aamakoq, aamaliorpoq, aamakippoq, aamakitsoq. auma, aumaĸ t áumat, aumalivik, aumakoĸ, aumaliorpoĸ, aumakípoĸ, aumakitsoĸ.
aamaaruppoq, aamaarulluinnarpoq, aamaarutiaarpoq. aumaerúpoĸ, aumaerutdluínarpoĸ, aumaerutiârpoĸ.
aamaajaat, t aamaajaataarserpoq, aamaajaataarsersoq, aamajaammik …. aumaiaut, t aumaiautaerserpoĸ, aumaiautaersersoĸ, aumaiáumik ….
aamaajuitsoq, t : svampi panertitaq. aumâjuitsoĸ, t : svampe panertitaĸ.
aamanganiaq, t ~ amanganeq, qalerualik, oqilaaluk. aumanganiaĸ, t ~ amanganeĸ, ĸalerualik, oĸilailuk.
aamaarpoq, aamaartippaa, aamaarunnaarpoq, aamaarunnaarsoq, aamaarnikippoq, aamaarnikitsoq. aumaorpoĸ, aumaortípâ, aumaorungnaerpoĸ, aumaorungnaersoĸ, aumaornikípoĸ, aumaornikitsoĸ.
aamaroorpoq, ~ aamaarpoq. aumarôrpoĸ, ~ aumaorpoĸ.
aamarsuaasorpoq. aumarssuaisorpoĸ.
aamarsuaasivik, t aamarsuaasiviup, aamarsuaasivimmiippoq, aamarsuaasivissuaq. aumarssuausivik, t aumarssuausiviup, aumarssuausivingmĩpoĸ, aumarssuausivigssuaĸ.
aamarsuit, tq = aamaruutissat, tq. aumarssuit, tĸ = aumarûtigssat, tĸ.
aamaruutissat, tq = aamarsuit. aumarûtigssat, tĸ = aumarssuit.
aamaruutissivik, t aamaruutissivimmi. aumarûtigssivik, t aumarûtigssivingme.
aammat, tq ~ aamat. áumat, tĸ ~ aumat.
aamaasaq, t (ujarak, aappaluttoq, sapangaq); aamaasaavoq, aamaasarsiorpoq. aumaussaĸ, t (ujarak, augpalugtoĸ, sapangaĸ); aumaussauvoĸ, aumaussarsiorpoĸ.
aamavoq, : qerivinngilaq. aumavoĸ, : ĸerivíngilaĸ.
aammerpoq, aammersoq, aammerpaa, aammersimaarpoq, aammiuppoq. áumerpoĸ, áumersoĸ, áumerpâ, áumersimârpoĸ, áumiúpoĸ.
aamingaarpoq : paamaarpoq, minngaappoq. aumingârpoĸ : pâmârpoĸ, míngáipoĸ.
aammit, t aammisip, aammisit : toqusup immutaa ameq mersugaq; aammisaa, tk aammisissaq, aammisersorpaa, aammisersugaq, aammisersukkat, aammisaannalik, aammisaannallit. áumit, t áumisip, áumisit : toĸussup ímutâ ameĸ merssugaĸ; áumisâ, tk áumisigssaĸ, áumisersorpâ, áumisersugaĸ, áumisersugkat, áumisáinalik, áumisáinagdlit.
aana, upt ~ aajuna tak. : aa. auna, upt ~ âjuna tak. : â.
aanaarpoq, aanaalersorpaa, aanaaverusaat, aanaarunnaarpoq, aanaarunnaarsoq, aanaartitsivoq. aunârpoĸ, aunâlerssorpâ, aunâverusaut, aunârungnaerpoĸ, aunârungnaersoĸ, aunârtitsivoĸ.
aaneq, t aanerup, aanerit, aanikoq, aaningavoq, aanersuit, tq tak. : aarnit. auneĸ, t aunerup, aunerit, aunikoĸ, auningavoĸ, aunerssuit, tĸ tak. : aornit.
aangaappoq, aangaatsoq : nipaa erseqqippoq, kisiippoq; aangaallilluni oqarpoq. aungáipoĸ, aungáitsoĸ : nipâ ersserĸigpoĸ, kissĩpoĸ; aungaitdlivdlune oĸarpoĸ.
aanngaavaa, aanngaallugu tammaavaa, aanngaavippaa. áungaivâ, áungaivdlugo támaivâ, áungaivigpâ.
aanngaavoq (imminut) : sinilerpoq, aanngaalaarpoq ~ ilanngaavoq. áungaivoĸ (ingminut) : sinilerpoĸ, áungailârpoĸ ~ ilángaivoĸ.
aanngarpoq, aanngarpaa, aanngasippoq, aanngajuppoq, aanngaamavoq, aanngaamavaa. áungarpoĸ, áungarpâ, áungasigpoĸ, áungajugpoĸ, áungaumavoĸ, áungaumavâ.
aangavoq, : nipaa erseqqinngilaq tak. aangaappoq. aungavoĸ, : nipâ ersserĸíngilaĸ tak. aungáipoĸ.
aanneq, t aannerup aannerit, aannersaq, aannerseraarpoq, aanneqanngilaq ~ aannikippoq. aungneĸ, t aungnerup aungnerit, aungnerssaĸ, aungnersserârpoĸ, aungneĸángilaĸ ~ aungnikípoĸ.
aannertooq, t : nungujaatsoq; aannertoorsuaq. aungnertôĸ, t : nungujaitsoĸ; aungnertôrssuaĸ.
aannertuvoq, aannertusaarpaa : ileqqaarpaa. aungnertuvoĸ, aungnertusârpâ : ilevĸârpâ.
aannikippoq, aannikitsoq : nungujavoq. aungnikípoĸ, aungnikitsoĸ : nungujavoĸ.
aappaa, : aatsippaa. áupâ, : augtípâ.
aasiak, t aasiaap, aasiaat, aasiassuaq, aasiaaraq, aasiaaqqat aasiammiu. ausiak, t ausiaup, ausiait, ausiagssuaĸ, ausiâraĸ, ausiârĸat ausiangmio.
aasingavoq, : aamingaarpoq, aramavoq, minngaappoq; aasingavallaaqinak. ausingavoĸ, : aumingârpoĸ, aramavoĸ, míngáipoĸ; ausingavatdlâĸinak.
aasaq, t aasaavoq, aasarpoq, aasarippoq, aasarissoq, aasarissaarpoq, aasarsiorpoq, aasakippoq, aasakitsoq. aussaĸ, t aussauvoĸ, aussarpoĸ, aussarigpoĸ, aussarigsoĸ, aussarigsârpoĸ, aussarsiorpoĸ, aussakípoĸ, aussakitsoĸ.
aasivoq, aasivissippoq, aasigatta : siorna (aasami). aussivoĸ, aussivigssípoĸ, aussigavta : sujorna (aussame).
aasoq, t aasoorpoq. aussoĸ, t aussôrpoĸ.
aasuppoq, aasuppoq : erivilluni qitulivoq, aasusserpaa, aasutsippoq, aasusserpaa, aasutsippoq. ausugpoĸ = aussugpoĸ : erivitdlune ĸitulivoĸ, ausugserpâ, ausugtípoĸ, aussugserpâ, aussugtípoĸ.
aallaariarpoq, aallaariallaqqippoq, aallaariallaqqissoq. autdlaeriarpoĸ, autdlaeriatdlarĸigpoĸ, autdlaeriatdlarĸigsoĸ.
aallaarsaraa, aallaarsaraat : eqqaappaat. autdlaerssarâ, autdlaerssarât : erĸáupât.
aallaarsuuppaat. autdlaerssũpât.
aallagiikkut, t aallagiikkutip, aallagiikkutit : unaami norsap putuanut allermut ikkuttartoq (unaami). autdlagĩkut, t autdlagĩkutip, autdlagĩkutit : unâme norssap putuanut atdlermut íkútartoĸ (unâme).
aallaaniarpoq, aallaaniarfik, aallaaniarajuppoq. autdlainiarpoĸ, autdlainiarfik, autdlainiarajugpoĸ.
aallaasaarserpoq, aallaasaarsersoq. autdlaisaerserpoĸ, autdlaisaersersoĸ.
aallaasaajarpoq. autdlaisaiarpoĸ.
aallaaseraq, t aallaaseqqat ~ akkersagaq; aallaaseqqiorpoq, aallaaserarpoq. autdlaiseraĸ, t autdlaiserĸat ~ ákersagaĸ; autdlaiserĸiorpoĸ, autdlaiserarpoĸ.
aallaasersorpoq, aallaasersullaqqippoq, aallaasersullaqqissoq. autdlaiserssorpoĸ, autdlaiserssutdlarĸigpoĸ, autdlaiserssutdlarĸigsoĸ.
aallaasitaarpoq, aallaasitaartippaa. autdlaisitârpoĸ, autdlaisitârtípâ.
aallaat, t aallaasip, aallaasit, aallaammik pisivoq, aallaalliorpoq. autdlait, t autdlaisip, autdlaisit, autdláimik pisivoĸ, autdlaitdliorpoĸ.
aallaavoq, aallaavaa, aallaasaq, aallaannippoq. autdlaivoĸ, autdlaivâ, autdlaissaĸ, autdlaingnigpoĸ.
aallakaapput, ~ aallaapput. autdlakãput, ~ autdlãput.
aallaarpoq, aallaarsimavoq, aallaarrapput, aallaarsimaffik, aallaarsimaffiup, aallaartaannarpoq. autdlaorpoĸ, autdlaorsimavoĸ, autdlaorráput, autdlaorsimavfik, autdlaorsimavfiup, autdlaortáinarpoĸ.
aallaapput, aallaasimapput, aallaallutik. autdlãput, autdlâsimáput, autdlâvdlutik.
aallarnerpoq, aallarnerpaa, aallarniivoq, aallarnersaavoq, aallarniut, aallarniuserpaa. autdlarnerpoĸ, autdlarnerpâ, autdlarnîvoĸ, autdlarnersaivoĸ, autdlarniut, autdlarniuserpâ.
aallarpoq, aallartaannarpoq, aallanngisaannarpoq, aallaruppaa, aallarussaavoq, aallarussivoq, aallaatippai, aallarataarpoq, aallasatsappoq, aallarassimaarpoq, aallartippaa, aallaqqaarpoq, aallaqqaanniupput. autdlarpoĸ, autdlartáinarpoĸ, autdlángisáinarpoĸ, autdlarúpâ, autdlarússauvoĸ, autdlarússivoĸ, autdlâtípai, autdlaratârpoĸ, autdlasatsagpoĸ, autdlaragsimârpoĸ, autdlartípâ, autdlarĸârpoĸ, autdlarĸãniúput.
aallaqqaat, t aallaqqaatip, aallaqqaatit, aallaqqaasiut, aallaqqaaserpaa, aallaqqaataavoq. autdlarĸaut, t autdlarĸautip, autdlarĸautit, autdlarĸausiut, autdlarĸauserpâ, autdlarĸautauvoĸ.
aallat, t aallatip, aallatit : aallaarut, angallat; aallatigaa. autdlat, t autdlatip, autdlatit : autdlaorut, angatdlat; autdlatigâ.
aalluppaa : suliani taamaatikumanngilaa; aallullugu suliaruuk! autdlúpâ : suliane taimaitikumángilâ; autdlutdlugo suliarûk!
aatororpoq : qasunermit uernalerpoq, merngorpoq. autororpoĸ : ĸasunermit uernalerpoĸ, merngorpoĸ.
aatsaarpaa : aannersaarpaa, ileqqaarpaa. autsârpâ : aungnersârpâ, ilevĸârpâ.
aatsorsaarpaa ~ aatsaarpaa. autsorsârpâ ~ autsârpâ.
aavarpoq, aavariaq, aavarfik, aavarajuppoq, aavaatigalugu. auvarpoĸ, auvariaĸ, auvarfik, auvarajugpoĸ, auvautigalugo.
aaveq, t aarfit, aarrit, aavilik, aavillit tak. : aarfit, aarrit. auveĸ, t aorfit, aorrit, auvilik, auvigdlit tak. : aorfit, aorrit.
aaffaffaq, t aaffaffaap, aaffaffaat : nersut ersinartoq (itsaq). auvfagfaĸ, t auvfagfaup, auvfagfait : nerssut ersinartoĸ (itsaĸ).
aaffappoq : aavermik pisaqarpoq; aaffattaq. auvfagpoĸ : auvermik pissaĸarpoĸ; auvfagtaĸ.
aaffanniaq, t : aaverniartoq; aaffanniarpoq. auvfangniaĸ, t : auverniartoĸ; auvfangniarpoĸ.
aaffanniut, aaffanniutip, aaffanniutit, aaffanniusiorpoq, aaffanniutaaruppoq, aaffanniutaavoq. auvfangniut, auvfangniutip, auvfangniutit, auvfangniusiorpoĸ, auvfangniutaerúpoĸ, auvfangniutauvoĸ.
aaffaq, t : aavarfik; aaffarmiippoq. auvfaĸ, t : auvarfik; auvfarmĩpoĸ.
aavoq, aasunnippoq, aasunnitsoq, aatserpaa, aasoorpoq, aasoortippaa, aalluni …. auvoĸ, ausungnípoĸ, ausungnitsoĸ, autserpâ, aussôrpoĸ, aussôrtípâ, auvdlune ….
aava, tk (annoraap) tak. : aavi, aaq. âva, tk (ánorâp) tak. : âve, âĸ.
avaagaa = avaagivaa, avaaginnippoq, avaannarpoq : tunineqarajuppoq; avaassorpaa : isumassorpaa, angajoqqaatserfigaa. avâgâ = avâgivâ, avâgingnigpoĸ, avângnarpoĸ : tunineĸarajugpoĸ; avâgssorpâ : isumagssorpâ, angajorĸautserfigâ.
avaakallappoq, avaakallaappaa, avaakallaassivoq, avaakallatsippaa. avâkatdlagpoĸ, avâkatdláupâ, avâkatdláussivoĸ, avâkatdlagtípâ.
avalagiaq, t avalagissat, avalagiarfik. avalagiaĸ, t avalagíssat, avalagiarfik.
avalappoq, avalappaa, avalanneq, avalannerup, avalannerit, avalaappaa, avalaassaq, avalaassivoq, avalatsippaa, avalattaat, avalattaaserpaa, avalassaarpoq, avalagarput, avalakaasut, tq avalaavaa. avalagpoĸ, avalagpâ, avalangneĸ, avalangnerup, avalangnerit, avaláupâ, avaláussaĸ, avaláussivoĸ, avalagtípâ, avalagtaut, avalagtauserpâ, avalagsârpoĸ, avalagarput, avalakâssut, tĸ avalaivâ.
avalaajaq, t avalaajarpassuit, tq. avalaiaĸ, t avalaiarpagssuit, tĸ.
avalaavik, t : avalaallerfik. avalaivik, t : avalaigdlerfik.
avalaavoq, avalaallerpoq, avalaallersoq. avalaivoĸ, avalaigdlerpoĸ, avalaigdlersoĸ.
avalaapput (qassiit) ~ avalakaapput; avalaallutik. avalãput (ĸavsît) ~ avalakãput; avalâvdlutik.
avaalaqiaq, t avaalaqissat, avaalaqiaaluit, tq avaalaqissiarpoq, avaalaqissiartaat, tk. avâlaĸiaĸ, t avâlaĸíssat, avâlaĸiâluit, tĸ avâlaĸíssiarpoĸ, avâlaĸíssiartât, tk.
avaalavoq, avaalavaa, avaalaarpoq, avaalaartorpoq, avaalaartorpaa, avaalaartortuarpaa. avâlavoĸ, avâlavâ, avâlaorpoĸ, avâlaortorpoĸ, avâlaortorpâ, avâlaortortuarpâ.
avaleq, t avalia, tk. avaleĸ, t avalia, tk.
avalequt, t avalequtip avalequtit, avalequtaaruppoq, avalequsersorpaa, avalequtaavoq. avaleĸut, t avaleĸutip avaleĸutit, avaleĸutaerúpoĸ, avaleĸusersorpâ, avaleĸutauvoĸ.
avaleraq, t avaleqqat, avaleraasat, tq avalerartooq, avalerartorpoq, avaleraasartooq. avaleraĸ, t avalerĸat, avaleraussat, tĸ avalerartôĸ, avalerartorpoĸ, avaleraussartôĸ.
avaleqqoq, t avaleqqunippoq. avalerĸoĸ, t avalerĸunigpoĸ.
avalisaq, t avalitsat (qisuk qaannap usiagaanut nakkarnaveeqqut); avalisaarserpoq, avalisaarsersoq avalitserpoq, avalitsersorpoq. avalisaĸ, t avalitsat (ĸissuk ĸáinap usiagainut nákarnavêrĸut); avalisaerserpoĸ, avalisaersersoĸ avalitserpoĸ, avalitsersorpoĸ.
avammukarpoq, avammukaapput, avammukaappaa. avámukarpoĸ, avámukãput, avámukáupâ.
avammut, tki avammuinnaq. avámut, tki avámuínaĸ.
avani, upki avaniippoq, avanissaaq, avaningaatsiaq, oqr avanersuaq; avaneraallak, oqr. avane, upki avanĩpoĸ, avanísaoĸ, avaningâtsiaĸ, oĸr avanerssuaĸ; avanerâtdlak, oĸr.
avannga, upki avannga sik (anori), avanngasippoq, avanngasissoq, avanngasissoorpoq : tamakkiivoq; avanngarnisaq, avanngarnitsat, avanngaanniit. avánga, upki avánga -sik (anore), avángasigpoĸ, avángasigsoĸ, avángasigsôrpoĸ : tamákîvoĸ; avángarnisaĸ, avángarnitsat, avángãnît.
avannaamioq, t (aviisi), avannaamiuuvoq, avannaamiuik. avangnâmioĸ, t (avîse), avangnâmiûvoĸ, avangnâmiuvik.
avannaq, t (: anori), avannarleq, avannaasaq, avannamukaapput, avannamukaappaa, avannarpasippoq, avannarpasissoq, avannarpasinaarpoq, avannarpasinaarpaa, avannaannguaq. avangnaĸ, t (: anore), avangnardleĸ, avangnaussaĸ, avangnamukãput, avangnamukáupâ, avangnarpasigpoĸ, avangnarpasigsoĸ, avangnarpasinârpoĸ, avangnarpasinârpâ, avangnãnguaĸ.
avannerpoq, avannersoq, avannerajuppoq, avannerajussivoq, avannersorsuuvoq. avangnerpoĸ, avangnersoĸ, avangnerajugpoĸ, avangnerajugsivoĸ, avangnersorssûvoĸ.
avaannguvoq, avaanngunarpoq, avaannguuppaa, avaannguussivoq. avãnguvoĸ, avãngunarpoĸ, avãngũpâ, avãngũssivoĸ.
avaaq, t avaap, avaat, avaarpoq, avaarpaa, avaartaat, avaartaasiorpoq, avaartaavoq. avâĸ, t avâp, avât, avârpoĸ, avârpâ, avârtaut, avârtausiorpoĸ, avârtaivoĸ.
avaarpoq, avaartippaa, tak. : avaaq, = (: avaakallappoq). avârpoĸ, avârtípâ, tak. : avâĸ, = (: avâkatdlagpoĸ).
avaqquppoq, avaqquppaa, avaqqutsivoq, avaqqutsorpoq. avarĸúpoĸ, avarĸúpâ, avarĸutsivoĸ, avarĸutsorpoĸ.
avarrallappoq ~ avaannguussivoq. avarratdlagpoĸ ~ avãngũssivoĸ.
avaaruppaa, avaarussivoq, avaarunnarsivoq. avârúpâ, avârússivoĸ, avârúnarsivoĸ.
avaserpoq, avasersoq, avaserpaa, avasersorpaa, avasiuppaa. avaserpoĸ, avasersoĸ, avaserpâ, avasersorpâ, avasiúpâ.
avasippoq, avasissoq, avasissoorpoq, avasissumiippoq. avasigpoĸ, avasigsoĸ, avasigsôrpoĸ, avasigsumĩpoĸ.
avassilavoq : silasippoq. avásilavoĸ : silasigpoĸ.
avat, t avatip, avatit (arnap annoraavani), avalleq, avallersaq, avalliussaavoq, avalluppoq. avat, t avatip, avatit (arnap ánorâvane), avatdleĸ, avatdlersaĸ, avatdliússauvoĸ, avatdlugpoĸ.
avataarpoq, avataarserpoq, avataarsersoq avataaruppoq. avataerpoĸ, avataerserpoĸ, avataersersoĸ avataerúpoĸ.
avattappoq : anniarnermit pikippoq; avattaatigaa. avátagpoĸ : ániarnermit pikigpoĸ; avátautigâ.
avataajarpoq (talerminik, niuminik). avataiarpoĸ (talerminik, niuminik).
avatangerpaa, avatangersorpaa, avatangiuppoq. avatangerpâ, avatangersorpâ, avatangiúpoĸ.
avataaq, t avataap, avataat : iggiaq avataasaq allikkat nakerutaat; avataartaarpoq. avatâĸ, t avatâp, avatât : iggiaĸ avataussaĸ agdligkat nakerutât; avatârtârpoĸ.
avataq, t avattat, avatassaq, avatassivoq, avatassiaq, avatartaq, avatarserpaa. avataĸ, t avátat, avatagssaĸ, avatagssivoĸ, avatagssiaĸ, avatartaĸ, avatarserpâ.
avatarpaarpoq ~ avatarpoorpoq, mu, avatarpoortippaa. avatarpârpoĸ ~ avatarpôrpoĸ, mo, avatarpôrtípâ.
avataasaq, t (: angutip annoraavani); avataasalerpaa, avataasaliuppaa. avataussaĸ, t (: angutip ánorâvane); avataussalerpâ, avataussaliúpâ.
avataasiorpoq, avataasiuuppaa. avataussiorpoĸ, avataussiũpâ.
avaallattut, avaallappaat. avâtdlátut, avâtdlápât.
avatissaq, t avatissaaruppoq, avatissarsivoq. avatigssaĸ, t avatigssaerúpoĸ, avatigssarsivoĸ.
avatikkaarpoq : meriarlunilu anartorsuuvoq (nappaammit). avatíkârpoĸ : meriardlunilo anartorssûvoĸ (nápáumit).
avatimmippoq, avatimmippai : qaannap usiani, ilaat siumippai. avatingmigpoĸ, avatingmigpai : ĸáinap usiane, ilait sujumigpai.
avatserpoq, avatsersoq ~ avatalerpoq; avatsiuppaa. avatserpoĸ, avatsersoĸ ~ avatalerpoĸ; avatsiúpâ.
avatsivoq, ~ avataliorpoq; avatsisaarpoq. avatsivoĸ, ~ avataliorpoĸ; avatsissârpoĸ.
alla, t allaavoq, allasiorpoq, allanertaq, allajuppoq, allaasaarpoq, allaassutigaa, allanngorpoq; allanngujuippoq, allanngujuitsoq, allalimaarpoq, allaatippaa, allanarpoq. avdla, t avdlauvoĸ, avdlasiorpoĸ, avdlanertaĸ, avdlajugpoĸ, avdlaussârpoĸ, avdláussutigâ, avdlángorpoĸ; avdlángujuípoĸ, avdlángujuitsoĸ, avdlalimârpoĸ, avdlautípâ, avdlanarpoĸ.
allakkajaaq, t allakkajaap, allakkajaat, allakkajaavoq. avdlákajâĸ, t avdlákajâp, avdlákajât, avdlákajauvoĸ.
allassarpoq. avdlássarpoĸ.
allaangavoq, allaangasoorpoq. avdlaungavoĸ, avdlaungassôrpoĸ.
allaappoq, allaattartut, tq allaattoorpoq, allaattorpoq : qaanni ikinagu nissut avallinngorlugit kaamisarlugu qajartorpoq. avdláupoĸ, avdláutartut, tĸ avdláutôrpoĸ, avdláutorpoĸ : ĸáine ikinago nísut avatdlíngordlugit kâmissardlugo ĸajartorpoĸ.
allorassaarpoq ~ allornertusaarpoq. avdlorássârpoĸ ~ avdlornertusârpoĸ.
alloreq, t alloriusaq : matup tummariaa (tupermi kalaallisuumi). avdloreĸ, t avdloriussaĸ : matup tungmariâ (tuperme kalâtdlisûme).
allorpoq, allorarpoq, allorniusaq, alloriaq, allorissat allornikippoq, allornikitsoq. avdlorpoĸ, avdlorarpoĸ, avdlorniussaĸ, avdloriaĸ, avdloríssat avdlornikípoĸ, avdlornikitsoĸ.
allukaarpoq. avdlukârpoĸ.
aavi, tk qasseers. (annoraap, nuffit); aavisa, allam. âve, tk ĸavsêrs. (ánorâp, nugfit); âvisa, avdlam.
aaveq, t aarfit, aarrit : illup qulaasa ikaarutaat; aavissaq, aavilersorpaa, aavilerpaa. âveĸ, t ârfit, ârrit : igdlup ĸulaisa ikârutât; âvigssaĸ, âvilersorpâ, âvilerpâ.
averorpoq : qoqernartumik nilliavoq = averrulavoq. averorpoĸ : ĸoĸernartumik nivdliavoĸ = averrulavoĸ.
averrulavoq, averrulasorsuuvoq. averrulavoĸ, averrulassorssûvoĸ.
averrullappoq : uisaruserpoq; averrullapput nillerrapput. averrutdlagpoĸ : uisaruserpoĸ; averrutdlagput nivdlerráput.
affa, upo (s. : inuk affa ; kinami taava?). avfa, upo (s. : inuk avfa ; kiname tauva?).
aggorpoq, aggorpaa, aggortippaa, aggortitsivoq, (aningaasamik), aggornersiaq tak. : avippoq; aggortorfik : errortorfik. avgorpoĸ, avgorpâ, avgortípâ, avgortitsivoĸ, (aningaussamik), avgornersiaĸ tak. : avigpoĸ; avgortorfik : errortorfik.
agguaavoq, agguaasarpoq. avguaivoĸ, avguaissarpoĸ.
agguaat, t agguaatip, agguaatit. avguaut, t avguautip, avguautit.
aggulavoq, aggulaarpoq. avgulavoĸ, avgulaorpoĸ.
agguluppai (agguakkani), agguluivoq. avgulugpai (avguagkane), avguluivoĸ.
agguut; t agguutip, agguutit, agguusiorpoq, agguusersorpaa : iseqqivaa. avgût; t avgûtip, avgûtit, avgûsiorpoĸ, avgûsersorpâ : isserĸivâ.
aaviarpoq, aaviarpai (nuffit). âviarpoĸ, âviarpai (nugfit).
avigasuarpoq : tamanut saataarpoq. avigasuarpoĸ : tamanut sâtârpoĸ.
avigialik, t avigiallit. avigialik, t avigiagdlit.
avippoq (: tinupasuaranippoq akussamigut), aviffigaa, avissivoq, avissaarpoq, avippaa, avissaaqquppoq, avittut (nuliariit). avigpoĸ (: tinupassuaranigpoĸ akússamigut), avigfigâ, avigsivoĸ, avigsârpoĸ, avigpâ, avigsârĸúpoĸ, avigtut (nuliarît).
avittarpoq, avittaat, avittaasiorpoq. avigtarpoĸ, avigtaut, avigtausiorpoĸ.
aviliaq, t : nuliaqat (uimut); aviliariit, aviliariipput, aviliariissut. aviliaĸ, t : nuliaĸat (uvimut); aviliarît, aviliarîgput, aviliarîgsut.
avilorpoq, avilortaat, avilortaaserpaa, avilortulik : niaqortooq (timmiaq). avilorpoĸ, avilortaut, avilortauserpâ, avilortulik : niaĸortôĸ (tingmiaĸ).
avilualavoq, avilualaarpoq, aviluarpaluppoq. avilualavoĸ, avilualaorpoĸ, aviluarpalugpoĸ.
avinngaq, t (nersut kikkaasut ilaat). avíngaĸ, t (nerssut kivkaissut ilât).
avinngaruppoq : immikkuulerpoq; avinngarulluni. avíngarúpoĸ : ingmíkûlerpoĸ; avíngarutdlune.
avinneq, t avinnerup, avinnerit : nuliaq aapparminit qimataq, piaraq arnaminit, nappaat akussami tinupasuaqqatigut, qarliit qupinerat; avinnerluppaa. avingneĸ, t avingnerup, avingnerit : nuliaĸ áiparminit ĸimataĸ, piaraĸ arnaminit, nápaut akússame tinupassuarĸatigut, ĸardlît ĸupinerat; avingnerdlugpâ.
aviorpoq : qarlorpoq, qitivippoq; aviorpaa. aviorpoĸ : ĸardlorpoĸ, ĸitivípoĸ; aviorpâ.
aviorput, (siutikka) sianerput. aviorput, (siutíka) sujanerput.
avippaa (: nulii), avitippai (avitippaa), avitsivoq, avissutit (allakkat). avípâ (: nulê), avitípai (avitípâ), avitsivoĸ, avíssutit (agdlagkat).
aviisi, t oqs aviisiliorpoq, aviisiliortoq, aviisisivoq, aviisertaaq, aviisertaap, aviisertaat. avîse, t oĸs avîsiliorpoĸ, avîsiliortoĸ, avîsisivoĸ, avîsertâĸ, avîsertâp, avîsertât.
aaviisorpoq, tak. : aaveq. âvîsorpoĸ, tak. : âveĸ.
aviuvoq, : sianaalaarpoq; aviusivoq, : siutit sianertillugit; aviusarput : uisaruserput. aviuvoĸ, : sujanâlaorpoĸ; aviussivoĸ, : siutit sujanertitdlugit; aviussarput : uisaruserput.
akku, upt qasseers. akkua, allam. akkorsii, oql. avko, upt ĸavsêrs. avkua, avdlam. avkorsê, oĸl.
anna, upt tak. : akku, assuma. avna, upt tak. : avko, avssuma.
aanngooq, oqq tak. : aap. âvngôĸ, oĸĸ tak. : âp.
aavoq, : inukullerpoq. âvoĸ, : inukutdlerpoĸ.
aavooq, t aagooq : miteq; aavoorpaluppoq, aavoorniarpoq. âvôĸ, t âgôĸ : miteĸ; âvôrpalugpoĸ, âvôrniarpoĸ.
avoqqaaraa = avoqqaarivaa : assuaraa, naveerpaa; avoqqaartuutigaa, avoqqaarlerpoq, avoqqaarlersoq, avoqqaarlerajuppoq, avoqqaarliut, avoqqaarliutip, avoqqaarliutit. avorĸârâ = avorĸârivâ : agssuarâ, navêrpâ; avorĸârtûtigâ, avorĸârdlerpoĸ, avorĸârdlersoĸ, avorĸârdlerajugpoĸ, avorĸârdliut, avorĸârdliutip, avorĸârdliutit.
aqqusaarpaa, aqqusaaruppaa, aqqusaarsivoq, aqqusaalutoraa, aqqusaarivoq, aqqusaanngilaa. avĸusârpâ, avĸusârúpâ, avĸusârssivoĸ, avĸusâlutorâ, avĸusârivoĸ, avĸusãngilâ.
aqqusineq, t aqqusernit, aqqusiniliaq, aqqusinersuaq, aqqusinersuit. avĸusineĸ, t avĸusernit, avĸusiniliaĸ, avĸusinerssuaĸ, avĸusinerssuit.
aqqusinnerpoq, aqqusinnerpaa, aqqusinniorpoq, aqqusinniaq. avĸusínerpoĸ, avĸusínerpâ, avĸusíniorpoĸ, avĸusíniaĸ.
aqqut, t aqqutip, aqqutit, aqqulluk, aqqulluit aqqulliorpoq, aqqulluppoq, aqqummigut …. avĸut, t avĸutip, avĸutit, avĸutdluk, avĸutdluit avĸutdliorpoĸ, avĸutdlugpoĸ, avĸúmigut ….
arrorpoq ~ arrorpoq. avrorpoĸ ~ arrorpoĸ.
assaarpoq, assaarpaa, assaarit! avssaerpoĸ, avssaerpâ, avssaerit!
assaq, t ~ asseq; assaqutaq, assaquttat. avssaĸ, t ~ avsseĸ; avssaĸutaĸ, avssaĸútat.
asseq, t asseraa. avsseĸ, t avsserâ.
asserpaa, assersorpaa, assiaqattaarpaa. avsserpâ, avssersorpâ, avssiaĸátârpâ.
assiaq, t assiaraa, assiaqut, assiaquserpaa, assiaqutaavoq. avssiaĸ, t avssiarâ, avssiaĸut, avssiaĸuserpâ, avssiaĸutauvoĸ.
assiuvoq, assiuppoq. avssiuvoĸ, avssiúpoĸ.
assuma, upt allam. tak. : anna, akku, assumaak, oql. avssuma, upt avdlam. tak. : avna, avko, avssumâk, oĸl.
avuuna, upki avuunaqquppoq, avuunaqquppaa, avuunaraallak, oqr. avûna, upki avûnarĸúpoĸ, avûnarĸúpâ, avûnarâtdlak, oĸr.
avunga, upki avungarsuaq, avungaannarpoq. avunga, upki avungarssuaĸ, avungáinarpoĸ.
avunnarpoq, avunnaappaa, avunnaapput (qassiit), avunnaasut. avungnarpoĸ, avungnáupâ, avungnãput (ĸavsît), avungnâssut.
avuvoq, : milutsitsisoq sanigorpoq; avusuppoq : arnaq ilumittoq illigisartusivoq. avuvoĸ, : milugtitsissoĸ sanigorpoĸ; avusugpoĸ : arnaĸ ilumigtoĸ igdligissartusivoĸ.
baalia, t oqs : errorsivik. bâlia, t oĸs : errorsivik.
biibili, t oqs biibiliutiga. bîbile, t oĸs bîbiliutiga.
biilit, tq oqs : qamutit motorillit. bîlit, tĸ oĸs : ĸamutit motorigdlit.
bilitsi, t oqs : allagartaq isissutissaq, ilaassutissaq. bilíte, t oĸs : agdlagartaĸ isíssutigssaĸ, iláussutigssaĸ.
biskorpi, t oqs biskorpinngorpoq, biskorpiuneq, biskorpiunerup, biskorpiunerit. biskorpe, t oĸs biskorpíngorpoĸ, biskorpiuneĸ, biskorpiunerup, biskorpiunerit.
danskeq, t oqs danskiuvoq, danskisoorpoq, danskisooq, danskit oqaasii. danskeĸ, t oĸs danskiuvoĸ, danskisôrpoĸ, danskisôĸ, danskit oĸausê.
ii, oqq eeraa : maajugaa, iingagaa; eersuaq-una tak. : eeraa eertarpoq. ê, oĸĸ êrâ : maujugâ, îngagâ; êrssuaĸ-una tak. : êrâ êrtarpoĸ.
ii-ii, oqq (kalerrisaarissut); tak. : eertarpoq. ê-ê, oĸĸ (kalerrisâríssut); tak. : êrtarpoĸ.
eeq, oqq (mitallernerup imaluunniit tupigutsannerup nipaa). êĸ, oĸĸ (mitagdlernerup imalũnît tupigutsangnerup nipâ).
eeq-aa, oqq : ersinaq heeq-aa. êĸ-â, oĸĸ : ersinaĸ hêĸ-â.
eqaarsaarpoq, eqaarsaarfik, eqaarsaarfiup eqaarsaallaqqippoq, eqaarsaallaqqissoq. eĸaersârpoĸ, eĸaersârfik, eĸaersârfiup eĸaersâtdlarĸigpoĸ, eĸaersâtdlarĸigsoĸ.
eqaappoq, eqaatsoq, eqaannersaavoq, eqaallisarpoq. eĸáipoĸ, eĸaitsoĸ, eĸáinerssauvoĸ, eĸaitdlisarpoĸ.
eeqak, t : peqat, ikinngut, eqqarleq ~ eeqqa. êĸak, t : peĸat, ikíngut, erĸardleĸ ~ êrĸa.
eqaloraq, t eqaloqqat ~ eqalugaq, eqalukkat. eĸaloraĸ, t eĸalorĸat ~ eĸalugaĸ, eĸalugkat.
eqalugiaq, eqalugissat. eĸalugiaĸ, eĸalugíssat.
eqalussuaq, t eqalussuit, eqalussuannguvoq : qimmeq qimuttoq. eĸalugssuaĸ, t eĸalugssuit, eĸalugssuánguvoĸ : ĸingmeĸ ĸimugtoĸ.
eqaluk, t eqaluit, eqallut; eqalunniarpoq, eqaluit suaasaat ~ saakut; eqalussiorpoq. eĸaluk, t eĸaluit, eĸatdlut; eĸalungniarpoĸ, eĸaluit suaussait ~ sâkut; eĸalugsiorpoĸ.
eqarpoq, eqatalaarpoq, eqartippoq. eĸarpoĸ, eĸatalârpoĸ, eĸartípoĸ.
eqartaa, tk = eqartia : qaatungaa. eĸartâ, tk = eĸartia : ĸâ’tungâ.
eqartangerpoq, eqartangersoq ~ eqartaaruppoq. eĸartangerpoĸ, eĸartangersoĸ ~ eĸartaerúpoĸ.
eqarti, t eqartiluppoq, eqartillerpoq, eqartillersoq. eĸarte, t eĸartilugpoĸ, eĸartigdlerpoĸ, eĸartigdlersoĸ.
eqallerpoq, eqallersoq. eĸatdlerpoĸ, eĸatdlersoĸ.
eqalliarpoq, eqalliarfik, eqalliarajuppoq. eĸatdliarpoĸ, eĸatdliarfik, eĸatdliarajugpoĸ.
eqallut, tq ~ eqaluit. eĸatdlut, tĸ ~ eĸaluit.
eqi, t (: kangerluup qinnguani kangerlersimaneeraq, sikup sinaavani); eqiluppoq, eqillerpoq, eqillersoq tak. : eqinga ~ isu. eĸe, t (: kangerdlûp ĸínguane kangerdlersimanêraĸ, sikup sinâvane); eĸilugpoĸ, eĸigdlerpoĸ, eĸigdlersoĸ tak. : eĸinga ~ iso.
eqeerpoq, eqeersoq eqeersarpaa, eqeersaat, eqeersoorpoq, eqeersuummivoq, eqeersuummisaarpoq. eĸêrpoĸ, eĸêrsoĸ eĸêrsarpâ, eĸêrsaut, eĸêrsôrpoĸ, eĸêrsũmivoĸ, eĸêrsũmissârpoĸ.
eqeqqoq, t eqeqqormippaa. eĸerĸoĸ, t eĸerĸormigpâ.
eqiagaa = eqiagivaa, eqiattarpoq, eqianarpoq, eqiannivoq, eqiasuppoq, eqiasuippoq, eqiasuitsoq, eqiatsaappaa, eqiatitaarpoq. eĸiagâ = eĸiagivâ, eĸiagtarpoĸ, eĸianarpoĸ, eĸiánivoĸ, eĸiasugpoĸ, eĸiasuípoĸ, eĸiasuitsoĸ, eĸiatsáupâ, eĸiatitârpoĸ.
eqiiallappoq, eqiiallaatigaa. eĸîatdlagpoĸ, eĸîatdlautigâ.
eqigaaq : imminut suliaqanngigaaq. eĸigaoĸ : ingminut suliaĸángigaoĸ.
eqimattat, tq ~ eqimmattut; eqimattaaluit, eqimattakkuutaarput. eĸimagtat, tĸ ~ eĸímátut; eĸimagtâluit, eĸimagtákûtârput.
eqimmapput ~ eqimarrapput; eqimmattorsuit. eĸímáput ~ eĸimarráput; eĸímátorssuit.
eqimapput, (eqimavoq), eqimallutik, eqimasut (paarnat). eĸimáput, (eĸimavoĸ), eĸimavdlutik, eĸimassut (paornat).
eqinga, tk tak. : eqi eqik; eqinganiippoq. eĸinga, tk tak. : eĸe eĸik; eĸinganĩpoĸ.
eqiingavoq, eqiingasaarpoq. eĸîngavoĸ, eĸîngasârpoĸ.
eqingavoq, eqingasoorpoq. eĸingavoĸ, eĸingassôrpoĸ.
eqiingavoq, eqiingasuuvoq. eĸîngavoĸ, eĸîngassûvoĸ.
eqinnaappoq, eqinnaatsoq : suliumatuvoq, eqinnaasaarpoq, eqinnaalliorpoq, eqinnaaserpoq, eqinnaasersoq. eĸingnáipoĸ, eĸingnaitsoĸ : suliumatuvoĸ, eĸingnaisârpoĸ, eĸingnaitdliorpoĸ, eĸingnaiserpoĸ, eĸingnaisersoĸ.
eqippaa, eqittaapput (imminnut); eqittaapput (ilassiuisut). eĸípâ, eĸítáuput (ingmingnut); eĸítáiput (ilagsiuissut).
eqippoq ~ ungerpoq, qumarpoq (ameq); eqikkarpoq. eĸípoĸ ~ ungerpoĸ, ĸumarpoĸ (ameĸ); eĸíkarpoĸ.
eqisaluppoq, eqisalutsippoq. eĸisalugpoĸ, eĸisalugtípoĸ.
eqisimaarput, eqisimaarpaa, eqisimmapput. eĸisimârput, eĸisimârpâ, eĸisímáput.
eqisimiaq, : assaap imaa; eqisimiarpaa, eqisimisserpoq, eqisimissersoq, eqisimissiuppaa. eĸisimiaĸ, : agssaup imâ; eĸisimiarpâ, eĸisimísserpoĸ, eĸisimíssersoĸ, eĸisimíssiúpâ.
eqisaavaq, t : ippernap quperlua tatsimiittartoq ~ pequsaavaq. eĸissâvaĸ, t : ípernap ĸuperdlua tatsimĩtartoĸ ~ peĸussâvaĸ.
eqissuppoq, (imminut) = eqigaaq; eqissuppaa, eqissussivoq, eqissullugu …. eĸíssúpoĸ, (ingminut) = eĸigaoĸ; eĸíssúpâ, eĸíssússivoĸ, eĸíssutdlugo ….
eqitaq, t ; qisumineq ulamertoq nukkersaarut (noqqullugu); eqitarsorput. eĸitaĸ, t ; ĸissumineĸ ulamertoĸ núkerssârut (norĸutdlugo); eĸitarssorput.
eqiterput, eqiterivoq, eqiteriffik, eqitikkat, tq eqiterupput. eĸiterput, eĸiterivoĸ, eĸiterivfik, eĸitigkat, tĸ eĸiterúput.
eqiterutit, tq eqiterutitaarpoq. eĸiterutit, tĸ eĸiterutitârpoĸ.
eqitippaa s. : (ameq). eĸitípâ s. : (ameĸ).
eqitsit, t eqitsisip, eqitsisit ~ eqiterfik. eĸitsit, t eĸitsisip, eĸitsisit ~ eĸiterfik.
eqitsivoq, tak. : eqippaa. eĸitsivoĸ, tak. : eĸípâ.
eqivoq, eqisarpoq, eqisaluppoq, eqingasulippoq. eĸivoĸ, eĸissarpoĸ, eĸisalugpoĸ, eĸingasuligpoĸ.
eqoqittarpaa : salloqittarpaa; eqoqittaavoq. eĸoĸítarpâ : sagdloĸítarpâ; eĸoĸítaivoĸ.
eqoriippoq, eqoriitsoq : sapigaqanngitsoq, tamatigoortoq. eĸorĩpoĸ, eĸorîtsoĸ : sapigaĸángitsoĸ, tamatigôrtoĸ.
eqorpoq, eqorpaa (: ajorsippaa); eqortippoq, eqortorpoq. eĸorpoĸ, eĸorpâ (: ajorssípâ); eĸortípoĸ, eĸortorpoĸ.
eequjavoq, : aalajavoq, patanarpoq. êĸujavoĸ, : aulajavoĸ, patanarpoĸ.
equsaavaq, t ~ eqisaavaq. eĸussâvaĸ, t ~ eĸissâvaĸ.
equut, t equutip, equutit (: qeqqussat). eĸût, t eĸûtip, eĸûtit (: ĸerĸússat).
equtaa, tk : igalaap inalumerngup sinaakkutaa amimineq. eĸutâ, tk : igalâp inalumerngup sinãkutâ amimineĸ.
equvoq, equsaarpoq, equngavoq, equsoorpoq, equngaarpoq (imma equvoq), equngaaluk. eĸuvoĸ, eĸussârpoĸ, eĸungavoĸ, eĸussôrpoĸ, eĸungârpoĸ (ingma eĸuvoĸ), eĸungâluk.
eeraa : maajugaa tak. : ii. êrâ : maujugâ tak. : ê.
erlaarpoq, erlaarpaa (ujalu); erlaarsivoq. erdlaerpoĸ, erdlaerpâ (ujalo); erdlaersivoĸ.
erlappoq, : ersappoq (kiisortoq). erdlagpoĸ, : erssagpoĸ (kîsortoĸ).
erlaq, t : ujallup qisuulluunniit nujaarnera tak. : erlaarpoq. erdlaĸ, t : ujatdlup ĸissûvdlũnît nujaernera tak. : erdlaerpoĸ.
erlavik, t erlaveersiniooq (erlaveersortoq) qaammatip inua (oqaluttuani); erlavissorpoq, erlavissorpaa. erdlavik, t erdlavêrsiniôĸ (erdlavêrsortoĸ) ĸáumatip inua (oĸalugtuane); erdlavigsorpoĸ, erdlavigsorpâ.
erleq, t soqqallip soqqaaraa (meqquusaannangajak). erdleĸ, t sorĸagdlip sorĸârâ (merĸûssáinangajak).
erlerpaa : qulliup kalaallisuup iperaa ikummarissarpaa; erliataarpoq qulleq innertuvoq. erdlerpâ : ĸutdliup kalâtdlisûp iperâ ikúmarigsarpâ; erdliatârpoĸ ĸutdleĸ ingnertuvoĸ.
erlippak, t erlippaap, erlippaat erlippanippoq : kigut qinngorliit ilaat. erdligpak, t erdligpaup, erdligpait erdligpanigpoĸ : kigut ĸíngordlît ilât.
erlippoq, erligaa, erligisaq, erlikkeerpaa, erliguuppaa, erliguussaq, erliguussivoq. erdligpoĸ, erdligâ, erdligissaĸ, erdlíkêrpâ, erdligũpâ, erdligũssaĸ, erdligũssivoĸ.
erlinnarpoq, erlinnartoq (: aatsitassaq, ujarak akisooq); erlinnartorsiorpoq, erlinnartuut. erdlingnarpoĸ, erdlingnartoĸ (: augtitagssaĸ, ujarak akisôĸ); erdlingnartorsiorpoĸ, erdlingnartût.
erloq, t ~ erluk. erdloĸ, t ~ erdluk.
erloqivoq, erloqissutigaa, erloqisippaa, erloqisitsivoq. erdloĸivoĸ, erdloĸíssutigâ, erdloĸisípâ, erdloĸisitsivoĸ.
erloqquppaa : pinngitsaalivaa, tamaviaaruppaa; erloqqussivoq. erdlorĸúpâ : píngitsailivâ, tamaviârúpâ; erdlorĸússivoĸ.
erluk, t erluit erlunnguummivoq, erlunnguummisaarpoq. erdluk, t erdluit erdlúngũmivoĸ, erdlúngũmissârpoĸ.
erfalavoq, erfalaarpoq, erfalaarpoq (imma). erfalavoĸ, erfalaorpoĸ, erfalârpoĸ (ingma).
erfaq, t : saloqqut, sialussiut; erfalivoq ~ erfivoq. erfaĸ, t : salorĸut, sialugsiut; erfalivoĸ ~ erfivoĸ.
erfarpoq : iperaappoq; erfaappoq, erfagiuppaa, erfagiussaavoq. erfarpoĸ : iperáupoĸ; erfáupoĸ, erfagiúpâ, erfagiússauvoĸ.
erfivoq : erfaliorpoq. erfivoĸ : erfaliorpoĸ.
eriagaa : erligaa, nalinginnariumanngilaa : eriagisaq; ~ erligaa. eriagâ : erdligâ, nalingínariumángilâ : eriagissaĸ; ~ erdligâ.
eriaq, t : qattaavaq. eriaĸ, t : ĸátauaĸ.
erinaq, t erinnat, erinarsorpoq, erinarsuut, erinarsuutip, erinarsuutit, erinagippoq, erinagissoq, erinalik, erinallit, erinallerpoq, erinallersoq, erinaqatigiipput, erinaqatigiissut. erinaĸ, t erínat, erinarssorpoĸ, erinarssût, erinarssûtip, erinarssûtit, erinagigpoĸ, erinagigsoĸ, erinalik, erinagdlit, erinagdlerpoĸ, erinagdlersoĸ, erinaĸatigîgput, erinaĸatigîgsut.
erinnerpoq, erinnersaarpoq (palasi); erinnersaarut, erinnersaallaqqippoq, erinnersaallaqqissoq. erínerpoĸ, erínersârpoĸ (palase); erínersârut, erínersâtdlarĸigpoĸ, erínersâtdlarĸigsoĸ.
erinniorpoq, erinniugaq, erinniukkat, erinniortartoq, erinniugassiaq. eríniorpoĸ, eríniugaĸ, eríniugkat, eríniortartoĸ, eríniugagssiaĸ.
erinitsappoq, erinitsaappaa, erinitsaarluerpoq, erinitsaarluersoq. erinitsagpoĸ, erinitsáupâ, erinitsaerdluerpoĸ, erinitsaerdluersoĸ.
erinivoq, erinigaa, eriniusaarpoq, erininarpoq, erineersaarpoq, eriniikkusersorpaa, erinikkuppaa, erinikkussivoq. erinivoĸ, erinigâ, eriniussârpoĸ, erininarpoĸ, erinêrsârpoĸ, erinĩkusersorpâ, eriníkúpâ, eriníkússivoĸ.
erippoq, erippaa : meqqoq nusuppaa; erissaarpoq : manippoq, meqquippoq, soqanngilaq (meqqunik); eritsiaq : utitsiaq; eritserpaa tak. : erussaarpoq. erípoĸ, erípâ : merĸoĸ nusúpâ; erísârpoĸ : manigpoĸ, merĸuípoĸ, soĸángilaĸ (merĸunik); eritsiaĸ : utitsiaĸ; eritserpâ tak. : erúsârpoĸ.
erissaaq, t erissaap, erissaat : aataarsuaq illaalik. erísâĸ, t erísâp, erísât : âtârssuaĸ igdlâlik.
erisaaq, t erisaap, erisaat, erisaartaarpoq, erisaalik, erisaallit, erisaamineq, erisaaminernit. erisâĸ, t erisâp, erisât, erisârtârpoĸ, erisâlik, erisâgdlit, erisâmineĸ, erisâminernit.
erisarpoq, erisarpaa, erisaat, erisaatip, erisaatit erisagaq, erisakkat. erisarpoĸ, erisarpâ, erisaut, erisautip, erisautit erisagaĸ, erisagkat.
erisassivoq : erisaaliorpoq. erisássivoĸ : erisâliorpoĸ.
eritaq, t : ameq erisagaq. eritaĸ, t : ameĸ erisagaĸ.
eritsapput, eritsaserpoq, eritsasersoq. eritsáput, eritsaserpoĸ, eritsasersoĸ.
eritsaq, t eritsakut, eritsaatsoq (ameq). eritsaĸ, t eritsakut, eritsaitsoĸ (ameĸ).
erivippoq : masalaarpoq ~ eruippoq, erivitippaa, erivilluarpoq. erivípoĸ : masalârpoĸ ~ eruípoĸ, erivitípâ, erivitdluarpoĸ.
erma, tk ~ imia. erma, tk ~ imia.
ermalisaq, t ermalitsat ~ erngalisaq; ermalitserpoq, ermalitsersoq : qaannap issiaataa alleq. ermalisaĸ, t ermalitsat ~ ervngalisaĸ; ermalitserpoĸ, ermalitsersoĸ : ĸáinap igsiautâ atdleĸ.
ermi, tk ~ imii. erme, tk ~ imê.
ermiaq, t imiliaq imertarfissaq. ermiaĸ, t imiliaĸ imertarfigssaĸ.
ermippoq, ermippaa, ermiffik, ermiaqqaannivoq. ermigpoĸ, ermigpâ, ermigfik, ermiarĸãnivoĸ.
ermik, t : qasigiaq siornalisaq; = qasigiinnaq. ermik, t : ĸasigiaĸ sujornalisaĸ; = ĸasigĩnaĸ.
ermiorpoq ~ imiliorpoq. ermiorpoĸ ~ imiliorpoĸ.
ermiugaq, t ermiukkat. ermiugaĸ, t ermiugkat.
ermupput ~ erngupput; ermuttorsuupput. ermúput ~ ervngúput; ermútorssũput.
ermuseq, t ermutsit, ernguseq, puiaasaq. ermuseĸ, t ermutsit, ervnguseĸ, puiaussaĸ.
ernannaq, t : unaaq suluusalik; ernannartaarpoq, ernannaaruppoq. ernangnaĸ, t : unâĸ sulûssalik; ernangnartârpoĸ, ernangnaerúpoĸ.
ernaaq, t ernaap, ernaat, qisuup qiteraa : ernaava = illaava tak. : illaaq. ernâĸ, t ernâp, ernât, ĸissûp ĸiterâ : ernâva = igdlaua tak. : igdlaoĸ.
ernaat, t ernaatip, ernaatit, ernaaserfik, ernaataasaq : mamangaaq, siilipi; = erngaat. ernaut, t ernautip, ernautit, ernauserfik, ernautaussaĸ : mamangâĸ, sîlipe; = erngaut.
erneq, t ernerup, ernerit ernii, trl ernersiaq, ernissaq, ernertaappaa, ernertaarpoq, ernikoq : erniugaluup aqqa (atia); ernituaq. erneĸ, t ernerup, ernerit ernê, trdl ernersiaĸ, ernigssaĸ, ernertáupâ, ernertârpoĸ, ernikoĸ : erniugalûp arĸa (atia); ernituaĸ.
ernerluni ~ erniinnaq; ernerlugu, ernerlutit, il. il. ernerdlune ~ ernĩnaĸ; ernerdlugo, ernerdlutit, il. il.
ernertuvoq : norsaq tigulertuvoq. ernertuvoĸ : norssaĸ tigulertuvoĸ.
erngaluttut tq = ernaluttut : ullorissat aappillersartut. erngalugtut tĸ = ernalugtut : uvdloríssat augpitdlersartut.
erngarpoq = ernarpoq, erngarpaluppoq, ernarpaluppoq. erngarpoĸ = ernarpoĸ, erngarpalugpoĸ, ernarpalugpoĸ.
erngasuppoq : uernarpoq. erngasugpoĸ : uernarpoĸ.
erngaat, t erngaatip, erngaatit, erngaaserfik, erngaataasaq : mamangaaq, siilipi; = ernaat. erngaut, t erngautip, erngautit, erngauserfik, erngautaussaĸ : mamangâĸ, sîlipe; = ernaut.
erngerluni ~ erngiinnaq; erngerlugu, erngerlutit, il. il. erngerdlune ~ erngĩnaĸ; erngerdlugo, erngerdlutit, il. il.
erniaq, t erniaraa (erniarivaa). erniaĸ, t erniarâ (erniarivâ).
erniinnaq = erngiinnaq oqr erniinnaarlunga, erngiinnaarlunga, il. il. ernĩnaĸ = erngĩnaĸ oĸr ernĩnârdlunga, erngĩnârdlunga, il. il.
erniuvoq, ernioqqippoq, ernioqqissoq. erniuvoĸ, erniorĸigpoĸ, erniorĸigsoĸ.
ernivoq, erniorpoq, ernisuppoq, ernisuippoq, ernisuitsoq, ernisussiortoq, ernisussiorneq, ernisussiornerit. ernivoĸ, erniorpoĸ, ernisugpoĸ, ernisuípoĸ, ernisuitsoĸ, ernisugsiortoĸ, ernisugsiorneĸ, ernisugsiornerit.
ernumavoq = erngumavoq, ernumagaa, erngumagaa, ernummappaa, erngummappaa, ernummassutigaa, erngumassutigaa. ernumavoĸ = erngumavoĸ, ernumagâ, erngumagâ, ernúmápâ, erngúmápâ, ernúmássutigâ, erngumássutigâ.
ernutaq = erngutaq, t ernuttat, ernguttat, ernutaqqiut, erngutaqqiut, ernutartaarpoq, erngutartaarpoq. ernutaĸ = erngutaĸ, t ernútat, erngútat, ernutarĸiut, erngutarĸiut, ernutartârpoĸ, erngutartârpoĸ.
eeqqa, tk : eqqarlia. êrĸa, tk : erĸardlia.
eqqa, tk : itia : eqqagut. erĸa, tk : itia : erĸagut.
eqqaa, tk tak. : eqqaq; eqqaani, eqqaagut, eqqaaniippoq, eqqaasiorpaa, eqqaamiu. erĸâ, tk tak. : erĸaĸ; erĸâne, erĸâgut, erĸânĩpoĸ, erĸâsiorpâ, erĸâmio.
eqqagaa : isumakuluuppaa; eqqasuppoq, eqqasuuppaa : noqqaassuppaa. erĸagâ : isumakulũpâ; erĸasugpoĸ, erĸasũpâ : norĸáissúpâ.
eqqaamavoq, eqqaamavaa, eqqaamassut, eqqaamannippoq, eqqaamasaaruppoq. erĸaimavoĸ, erĸaimavâ, erĸaimássut, erĸaimangnigpoĸ, erĸaimassaerúpoĸ.
eqqaavoq, eqqaavaa, eqqaasippaa, eqqaassutissaq, eqqaassutissiaq, eqqaassaarpaa. erĸaivoĸ, erĸaivâ, erĸaisípâ, erĸáissutigssaĸ, erĸáissutigssiaĸ, erĸáisaerpâ.
eqqaluk, t eqqaluit : peqquusaq. erĸaluk, t erĸaluit : perĸûssaĸ.
eqqaamiu, t eqqaamioraa, eqqaamiorivaa. erĸâmio, t erĸâmiorâ, erĸâmiorivâ.
eqqanaarpoq (eqqasukkumanani); eqqanaarsarpoq, eqqanaarsaat, eqqanaarsaappaa. erĸanaerpoĸ (erĸasugkumanane); erĸanaersarpoĸ, erĸanaersaut, erĸanaersáupâ.
eqqanaq, oqq eqqanaarpoq (siooranermit); eqqanaraluttuaq, eqqanarsilat. erĸanaĸ, oĸĸ erĸanârpoĸ (sujôranermit); erĸanaralugtuaĸ, erĸanarsilat.
eqqaq, t eqqarput; tak. : eqqaa. erĸaĸ, t erĸarput; tak. : erĸâ.
eqqaaraa : igittaqattaarpaa; eqqaariinnarpaa. erĸârâ : igítaĸátârpâ; erĸârĩnarpâ.
eqqarleq, t eqqarleriipput, eqqarleriissut, eqqarlimaarpaa, eqqarleraa. erĸardleĸ, t erĸardlerîgput, erĸardlerîgsut, erĸardlimârpâ, erĸardlerâ.
eqqarpai ~ igeeqqarpai; eqqaavoq, eqqaavik : pikoorfik; eqqarsarai, eqqartippai. erĸarpai ~ igêrĸarpai; erĸaivoĸ, erĸaivik : pikôrfik; erĸarssarai, erĸartípai.
eqqarpoq (aallaammik), eqqarpaluk, eqqarpaluit. erĸarpoĸ (autdláimik), erĸarpaluk, erĸarpaluit.
eqqarsarpoq, eqqarsaat, eqqarsaatip, eqqarsaatit eqqarsaatersorpoq, eqqarsallaqqippoq, eqqarsallaqqissoq. erĸarsarpoĸ, erĸarsaut, erĸarsautip, erĸarsautit erĸarsauterssorpoĸ, erĸarsatdlarĸigpoĸ, erĸarsatdlarĸigsoĸ.
eqqaarsuppoq : naalikkajuppoq. erĸârsugpoĸ : nauligkajugpoĸ.
eqqartorpaa, eqqartuivoq, eqqartunnaagaraa, eqqartukulavaa. erĸartorpâ, erĸartuivoĸ, erĸartungnâgarâ, erĸartukulavâ.
eqqartuuppaa, eqqartuussivoq, eqqartuussut, eqqartuussaq, eqqartuussaavoq, eqqartuutiffissaq, eqqartuussivik, eqqartuussissut. erĸartũpâ, erĸartũssivoĸ, erĸartũssut, erĸartũssaĸ, erĸartũssauvoĸ, erĸartûtivfigssaĸ, erĸartũssivik, erĸartũssíssut.
eqqasuppoq : isumakuluppoq, piumasaqarpoq; eqqasunniarit. erĸasugpoĸ : isumakulugpoĸ, piumassaĸarpoĸ; erĸasungniarit.
eqqattaraa = eqqattarivaa , eqqakattaraa, eqqattaarpoq (saaqqummik) : nakkiaqattaarpoq. erĸátarâ = erĸátarivâ , erĸakátarâ, erĸátârpoĸ (sârĸúmik) : nagkiaĸátârpoĸ.
eqqatsappoq, eqqatsaatigaa, eqqatsaappaa, eqqatsannarpoq. erĸatsagpoĸ, erĸatsautigâ, erĸatsáupâ, erĸatsangnarpoĸ.
eeqqatuk, t : qatanngutip arnap qitornaa ~ assaqqoq. êrĸatuk, t : ĸatángutip arnap ĸitornâ ~ agssarĸoĸ.
eqqaappaa, eqqaassivoq. erĸáupâ, erĸáussivoĸ.
eqqeq, t eqqinippoq, eqqiliorpoq. erĸeĸ, t erĸinigpoĸ, erĸiliorpoĸ.
eqqippoq ~ eqqissaarpoq; ; eqqissisimaarpoq; eqqissivoq, eqqissaarunnaarpoq, eqqissisaavoq, eqqissivissioqatigiipput, eqqissivissioqatigiissut, eqqissiviitsoq. erĸigpoĸ ~ erĸigsârpoĸ; ; erĸigsisimârpoĸ; erĸigsivoĸ, erĸigsârungnaerpoĸ, erĸigsisaivoĸ, erĸigsivigssioĸatigîgput, erĸigsivigssioĸatigîgsut, erĸigsivîtsoĸ.
eqqilik, t eqqillit : tornit ilaat. erĸilik, t erĸigdlit : tornit ilait.
eqqoq, t eqqorsorpoq ~ tivavoq. erĸoĸ, t erĸorssorpoĸ ~ tivavoĸ.
eqqorpoq, eqqorpaa, eqqorniaavoq, eqqorsimavoq, eqqornaveeqqut, eqqornaveeqqutip, eqqornaveeqqutit, eqqortippaa (oqaatsi) ; eqqorsuppoq, eqqortaaliorpoq. erĸorpoĸ, erĸorpâ, erĸorniaivoĸ, erĸorsimavoĸ, erĸornavêrĸut, erĸornavêrĸutip, erĸornavêrĸutit, erĸortípâ (oĸautse) ; erĸorsugpoĸ, erĸortailiorpoĸ.
eqqorutit, tq : oqummersat sisamarallit. erĸorutit, tĸ : oĸúmersat sisamaragdlit.
eqquivoq, eqquigajuppoq. erĸuivoĸ, erĸuigajugpoĸ.
eqqujooq, t : aliortugaq ersinartoq ~ oqqujooq. erĸujôĸ, t : aliortugaĸ ersinartoĸ ~ orĸujôĸ.
eqqumavaa : avataq isersimavaa (immamut); eqqumasivoq, eqqumatippaa (avatsi). erĸumavâ : avataĸ issersimavâ (ímamut); erĸumassivoĸ, erĸumatípâ (avatse).
eqqumavoq, eqqummapput, eqqummarippoq, eqqummarissoq. erĸumavoĸ, erĸúmáput, erĸúmarigpoĸ, erĸúmarigsoĸ.
eqqumiippoq, eqqumiitsoq, eqqumiilliorpoq, eqqumiitsuliortoq, eqqumiiluallappoq. erĸumĩpoĸ, erĸumîtsoĸ, erĸumîtdliorpoĸ, erĸumîtsuliortoĸ, erĸumîluatdlagpoĸ.
eqquppaa, eqqussivoq, eqqussaavoq, eqqussorpai, eqqussuivoq. erĸúpâ, erĸússivoĸ, erĸússauvoĸ, erĸússorpai, erĸússuivoĸ.
eqquuppoq, eqquuppaa, eqquukkiartorpoq, eqquussimavaa. erĸũpoĸ, erĸũpâ, erĸũkiartorpoĸ, erĸũsimavâ.
eqqusaq, t (avalerallit ilaat). erĸussaĸ, t (avaleragdlit ilât).
errorpaa, errortaq, errortorpaa, errortorfik, errorsivoq, errorsivik, errorsissuppaa, errugaq, errukkat errortoriaq, errortorissat : tuttup aqajaruata affarlia; errorsarpoq : timmiaq uffarpoq. errorpâ, errortaĸ, errortorpâ, errortorfik, errorsivoĸ, errorsivik, errorsíssúpâ, errugaĸ, errugkat errortoriaĸ, errortoríssat : tugtup aĸajaruata agfardlia; errorsarpoĸ : tingmiaĸ uvfarpoĸ.
erruppaa : nuna pallippaa; errutivillugu : tikivillugu…. errúpâ : nuna patdligpâ; errutivigdlugo : tikivigdlugo….
erruut, t erruutip, erruutit erruuserpoq. errût, t errûtip, errûtit errûserpoĸ.
ersappoq : kiisortoq nerrerilluni aatsarpoq. ersagpoĸ : kîsortoĸ nerrerivdlune aitsarpoĸ.
ersalippoq, : maniilakuluppoq; ersalitsivilluni. ersaligpoĸ, : manîlakulugpoĸ; ersaligtivigdlune.
ersangavoq, : kujataamiorpaluppoq, s. : ajinngilaq; maajuppoq. ersangavoĸ, : kujatâmiorpalugpoĸ, s. : ajíngilaĸ; maujugpoĸ.
ersaroq, t ersaqqut : uummatip qallupiaa; ersarunnguvoq, (eqqartorneqaraangamigooq, upperisaq); ersaroqut : sakissami milak qaqortoq. ersaroĸ, t ersarĸut : ũmatip ĸagdlupiâ; ersarúnguvoĸ, (erĸartorneĸarângamigôĸ, ugperissaĸ); ersaroĸut : sakíssame milak ĸaĸortoĸ.
eersiorpoq ~ eertaliorpoq. êrsiorpoĸ ~ êrtaliorpoĸ.
ersivoq, ersigaa, ersiorpoq, ersisaarpaa, ersitsappoq, ersitsaappaa, ersitooq, ersinaqaaq. ersivoĸ, ersigâ, ersiorpoĸ, ersisârpâ, ersitsagpoĸ, ersitsáupâ, ersitôĸ, ersinaĸaoĸ.
ersorpoq, ersorpaa : nersutip amia mamigissarpaa tasitsarlugulu : ersorsivoq, ersorsit (anngaq, ujarak qaqortoq), ersorsisaa (arnap), ersortaq. ersorpoĸ, ersorpâ : nerssutip amia mamigigsarpâ tasitsardlugulo : ersorsivoĸ, ersorsit (ángaĸ, ujarak ĸaĸortoĸ), ersorsisâ (arnap), ersortaĸ.
ersaappoq, ersaatsoq ~ equvoq. erssáipoĸ, erssaitsoĸ ~ eĸuvoĸ.
ersaq, t ersarissarpaa (inequgalugu), ersarmippaa, ersarut, t : hiistip nerinaveeqqutaa; ersarutserpaa, ersarutit (umiit). erssaĸ, t erssarigsarpâ (ineĸugalugo), erssarmigpâ, erssarut, t : hîstip nerinavêrĸutâ; erssarutserpâ, erssarutit (umît).
ersarippoq : erseqqippoq, ersarissoq. erssarigpoĸ : ersserĸigpoĸ, erssarigsoĸ.
ersaarpaa : ersaagut patippaa; ersaartarpai (assani). erssârpâ : erssâgut patípâ; erssârtarpai (agssane).
erserpoq, ersersoq, erserpaa, erseqqippoq, erseqqissoq, erseqqissarpaa, erseqqissaavoq, erseqqissaat. ersserpoĸ, erssersoĸ, ersserpâ, ersserĸigpoĸ, ersserĸigsoĸ, ersserĸigsarpâ, ersserĸigsaivoĸ, ersserĸigsaut.
ersik, t ersinga, tk : tuip itersiumarna. erssik, t erssinga, tk : tuvip iterssiumarna.
ersippoq, ersitsoq, ersikkunnaarpoq, ersinneeruppoq, ersinngitsoq. erssípoĸ, erssitsoĸ, erssíkungnaerpoĸ, erssínêrúpoĸ, erssíngitsoĸ.
ersiuppaa ~ ersukkiuppaa; ersiullugu majuuppaa. erssiúpâ ~ erssugkiúpâ; erssiutdlugo majũpâ.
ersiut, t ersiutip, ersiutit : a, i (i), u (o); ersiutaatsoq. erssiut, t erssiutip, erssiutit : a, i (e), u (o); erssiutaitsoĸ.
ersugaq, t ersukkerpoq, ersukkersorpoq, ersuttaat. erssugaĸ, t erssugkerpoĸ, erssugkersorpoĸ, erssugtaut.
ersuppoq, ersuppaa (tuimigut). erssugpoĸ, erssugpâ (tuvimigut).
ersuppaa (toqqorluni), ersussivoq, ersulligaapput (meeqqat). erssúpâ (torĸordlune), erssússivoĸ, erssutdligáuput (mêrĸat).
ersut, t ersutip, ersutit : arnap ernisimasup tassia, ujatsiutaasaq (s. kunngip). erssut, t erssutip, erssutit : arnap ernisimassup tavsia, ujatsiutaussaĸ (s. kúngip).
ersuut, t ersuutip, ersuutit ersuusiorpoq. erssût, t erssûtip, erssûtit erssûsiorpoĸ.
eertaq, t oqs eertaasaq. êrtaĸ, t oĸs êrtaussaĸ.
eertarpoq I : maajuttarpoq; eertaappoq, eertaatsoq. êrtarpoĸ I : maujugtarpoĸ; êrtáipoĸ, êrtaitsoĸ.
eertarpoq II (qajaq kalerrisaarilluni); eertarpaluk, eertarpalunneq, eertarpalunnerup. êrtarpoĸ II (ĸajaĸ kalerrisârivdlune); êrtarpaluk, êrtarpalungneĸ, êrtarpalungnerup.
eruippoq ~ erivippoq, eruisarpaa. eruípoĸ ~ erivípoĸ, eruisarpâ.
erussaarpoq ~ erissaarpoq. erúsârpoĸ ~ erísârpoĸ.
erusserpaa : erivissiivaa. erúserpâ : erivísîvâ.
erulluppoq : amerluppoq; erulluk, erulluit. erutdlugpoĸ : amerdlugpoĸ; erutdluk, erutdluit.
erngalisaq ~ ermalisaq. ervngalisaĸ ~ ermalisaĸ.
ernguseq, t erngutsit ~ ermuseq. ervnguseĸ, t ervngutsit ~ ermuseĸ.
eqqerpoq ~ ipeeruppoq. evĸerpoĸ ~ ipêrúpoĸ.
eqqiarpoq : ipiiarpoq; eqqiarpaa, eqqiaat. evĸiarpoĸ : ipîarpoĸ; evĸiarpâ, evĸiaut.
eqqiluippoq, eqqiluitsoq, eqqiluillisaarpoq (eqqiluisaarpoq) ~ ipiippoq. evĸiluípoĸ, evĸiluitsoĸ, evĸiluitdlisârpoĸ (evĸiluisârpoĸ) ~ ipĩpoĸ.
eqqippoq, eqqitsoq : ipeqanngivippoq. evĸípoĸ, evĸitsoĸ : ipeĸángivigpoĸ.
Guuti, t Guutiliaq, guutipiluk, guutipilussiorpoq, Guutisiorneq, Guutimik nalusoq. Gûte, t Gûtiliaĸ, gûtipiluk, gûtipilugsiorpoĸ, Gûtisiorneĸ, Gûtimik nalussoĸ.
ha´, oqq : qanoq oqarpit? há, oĸĸ : ĸanoĸ oĸarpit?
haa, oqq : takuuk (uparuartuilluni). hâ, oĸĸ : takûk (uparuartuivdlune).
haj, oqq haa uumaak-aa, ukorsii-aa. haj, oĸĸ hâ ûmâk-â, ukorsê-â.
harraa, oqq ~ arraa, iarraa. harrâ, oĸĸ ~ arrâ, iarrâ.
heeq-aa, oqq ~ eeq-aa (ersisaarut). hêĸ-â, oĸĸ ~ êĸ-â (ersisârut).
hi´, oqq (arnat uissuummillutik nilliutaat). hí, oĸĸ (arnat uivssũmivdlutik nivdliutât).
hii, oqq = ii. hî, oĸĸ = î.
hiisti, t oqs hiisterpoq, hiistilik, hiistillit. hîste, t oĸs hîsterpoĸ, hîstilik, hîstigdlit.
histooria t oqs : pisimasunik oqaluttuaq. histôria t oĸs : pisimassunik oĸalugtuaĸ.
huu, oqq (kalerrisaarut). hô, oĸĸ (kalerrisârut).
huaa, oqq huaartorpoq, tak. : uaa. huâ, oĸĸ huârtorpoĸ, tak. : uâ.
ii, oqq (tupigutsannerup, aliannaarnerup nipaa); iiminaqaaq : alianaaqaaq. î, oĸĸ (tupigutsangnerup, aliánaernerup nipâ); îminaĸaoĸ : alianaeĸaoĸ.
ii-aa, oqq (uissuumminerup nipaa). î-â, oĸĸ (uivssũminerup nipâ).
iaa-iaa-iaa jaa, oqq (ivertut pisiminni atortagaat, nuannaarnerup nilliutaa). iâ-iâ-iâ jâ, oĸĸ (ivertut pisimingne atortagât, nuánârnerup nivdliutâ).
iaamivoq, iaaminarpoq : alianaaqaaq, pinneqaaq tak. iaa. iâmivoĸ, iâminarpoĸ : alianaeĸaoĸ, píneĸaoĸ tak. iâ.
iangavoq : taattoqarluanngilaq, nipi nikingavoq; iangasoorpoq. iangavoĸ : táutoĸardluángilaĸ, nipe nikingavoĸ; iangassôrpoĸ.
iarraa, oqq ~ harraa. iarrâ, oĸĸ ~ harrâ.
iasilat, oqq iasilaraluttuaq, iasilaarpoq (: ileqqaarpoq). iasilat, oĸĸ iasilaralugtuaĸ, iasilârpoĸ (: ilevĸârpoĸ).
iasoorpoq ~ ajasoorpoq. iasôrpoĸ ~ ajasôrpoĸ.
iatappoq : isummani taamaatippaa. iatagpoĸ : isúmane taimaitípâ.
iga = igaq t igaasaq, igaaraq, igaaqqat. iga = igaĸ t igaussaĸ, igâraĸ, igârĸat.
igaa, igivaa, s. : qanoq igaajuk? igâ, igivâ, s. : ĸanoĸ igaiuk?
iigai, tk tak. iigaq. îgai, tk tak. îgaĸ.
igajak, t igajaap, igajaat : taateraaq siornalisaq ~ kuukujuk, tuusak. igajak, t igajaup, igajait : tâterâĸ sujornalisaĸ ~ kûkujuk, tûsak.
igalaaq, t igalaap, igalaat, igalassat, igalaassaq, igalaassiaq, igalaamineq, igalaamernit, igalaasaq (siummi), igalaasarpoq : imeq saattukujuunngorluni qorlortoq. igalâĸ, t igalâp, igalât, igalássat, igalâgssaĸ, igalâgssiaĸ, igalâmineĸ, igalâmernit, igalaussaĸ (siúme), igalaussarpoĸ : imeĸ sãtukujũngordlune ĸordlortoĸ.
igalasserpaa, igalassersorpaa, igalassiuppaa. igalásserpâ, igalássersorpâ, igalássiúpâ.
igaleq, t igarlit : torsuup qarajalluani iggavik; igalermiippoq. igaleĸ, t igardlit : torssûp ĸarajagdluane iggavik; igalermĩpoĸ.
igalilik, t igalillit : tornit ilaat (oqaluttuani). igalilik, t igaligdlit : tornit ilât (oĸalugtuane).
igaaq, t igaap, igaat igaavi, igaakka, il. il. igaarsunnippoq, igaarsunnitsoq. igâĸ, t igâp, igât igâve, igãka, il. il. igârsungnípoĸ, igârsungnitsoĸ.
iigaq, t iikkat, iigarmiu. îgaĸ, t îgkat, îgarmio.
igarla, tk ~ igalia. igardla, tk ~ igalia.
iigarpoq (: sermeq kangerluup qinnguagut uukkarpoq); iigarfilik, iigarfillit, iigarterpoq. îgarpoĸ (: sermeĸ kangerdlûp ĸínguagut ũkarpoĸ); îgarfilik, îgarfigdlit, îgarterpoĸ.
igavoq, igaffik, igaffiup, igaarpoq, igaartorpoq, igaasarpoq. igavoĸ, igavfik, igavfiup, igaorpoĸ, igaortorpoĸ, igaussarpoĸ.
illaarpoq, illaarpaa, illaarsaarpoq, illaarsivoq : qamutit pituutaannik ilaajaavoq. igdlaerpoĸ, igdlaerpâ, igdlaersârpoĸ, igdlaersivoĸ : ĸamutit pitûtáinik ilaiaivoĸ.
illassaqanngilaq, illassaqanngillat. igdlagssaĸángilaĸ, igdlagssaĸángitdlat.
illaagutit, tq illaagutaasat, illaagutaarserpoq, illaagutaarsersoq. igdlaigutit, tĸ igdlaigutaussat, igdlaigutaerserpoĸ, igdlaigutaersersoĸ.
illaaq, t illaava tk : puisip naartua, qisuup qiteraa; (ernaava tak. : ernaaq) illaalik, illaallit, illaattorpoq, illaallerpoq, illaallersoq. igdlaoĸ, t igdlaua tk : puissip nârtua, ĸissûp ĸiterâ; (ernâva tak. : ernâĸ) igdlaulik, igdlaugdlit, igdlaugtorpoĸ, igdlaugdlerpoĸ, igdlaugdlersoĸ.
illarpoq, illarpalaaq, illalaarpoq, illarrapput, illarasaarpoq, illarsarpoq, illakuluppoq, illaruarpoq, illarsaarivoq, illasuutigaa, illaatigaa. igdlarpoĸ, igdlarpalâĸ, igdlalaorpoĸ, igdlarráput, igdlarasârpoĸ, igdlarsarpoĸ, igdlakulugpoĸ, igdlaruarpoĸ, igdlarsârivoĸ, igdlassûtigâ, igdlautigâ.
illaarsuk, t oqt : naalungiaq inoorlaaq, nukappiarannguaq. igdlârssuk, t oĸt : nâlungiaĸ inôrdlâĸ, nukagpiaránguaĸ.
illat, tq : ilannerit, qimmit qimuttut pituutaat, qassutit nigartaat. igdlat, tĸ : ilangnerit, ĸingmit ĸimugtut pitûtait, ĸagssutit nigartait.
illeq, t illerup, illerit, illermiippoq, illertaarpoq. igdleĸ, t igdlerup, igdlerit, igdlermĩpoĸ, igdlertârpoĸ.
illeraq, t illeqqat : arferup kumaa. igdleraĸ, t igdlerĸat : arferup kumâ.
illerarpoq = illikaavoq. igdlerarpoĸ = igdlikâvoĸ.
illerfik, t illerfiup (toqusup ilivia); illerfiusaq, illerfissuaq. igdlerfik, t igdlerfiup (toĸussup ilivia); igdlerfiussaĸ, igdlerfigssuaĸ.
illernaq, t illernaasaq, illernannguaq; = salliarnaq. igdlernaĸ, t igdlernaussaĸ, igdlernánguaĸ; = sagdliarnaĸ.
illerpaa : illersorpaa, illersuivoq, illersuisi, illersissaq. igdlerpâ : igdlersorpâ, igdlersuivoĸ, igdlersuise, igdlersigssaĸ.
illerpoq, illerpaa : illikartippaa, illuartippaa; illersippaa, illersartut : tammuut. igdlerpoĸ, igdlerpâ : igdlikartípâ, igdluartípâ; igdlersípâ, igdlersartut : támût.
illerusaarpoq (meeraq); illerusaarfik, illerusaarrapput. igdlerussârpoĸ (mêraĸ); igdlerussârfik, igdlerussârráput.
illiaq, t illissat : meeqqap arnami iluanit aqqutaa; illialuppoq. igdliaĸ, t igdlíssat : mêrĸap arname iluanit avĸutâ; igdlialugpoĸ.
illigaa = illigivaa, illiguppoq, illissaarpaa, illigutsappoq, illigutsaappaa, illipoorpoq, illipoorpaa, illinnarpoq, illinnaappoq, illinnaatsoq. igdligâ = igdligivâ, igdligugpoĸ, igdligsârpâ, igdligutsagpoĸ, igdligutsáupâ, igdlipôrpoĸ, igdlipôrpâ, igdlingnarpoĸ, igdlingnáipoĸ, igdlingnaitsoĸ.
illigaq, t : illuagaq, taperserniagaq. igdligaĸ, t : igdluagaĸ, taperserniagaĸ.
illikarpoq, illikartippaa, illikartoorpoq, illikarsinnaanngilaq, illikarsinnaanngillat. igdlikarpoĸ, igdlikartípâ, igdlikartôrpoĸ, igdlikarsínáungilaĸ, igdlikarsínáungitdlat.
illikaattoorpoq, illikaattoorsimavoq, illikaattoortippaa. igdlikáutôrpoĸ, igdlikáutôrsimavoĸ, igdlikáutôrtípâ.
illikaavoq, : nikisarpoq, illikaasimapput, illikaajuarput, illikaatippai. igdlikâvoĸ, : nikissarpoĸ, igdlikâsimáput, igdlikâjuarput, igdlikâtípai.
illineq, t illernit, illerngit : qamutit, sisoraatit aputikkut aqqusinnerneri. igdlineĸ, t igdlernit, igdlerngit : ĸamutit, sisorautit aputíkut avĸusínernere.
illippaa : pequt (pigisaq) toqusumut ilanngullugu ilivermut ilivaa; illissaavoq. igdlípâ : peĸut (pigissaĸ) toĸussumut ilángutdlugo ilivermut ilivâ; igdlíssauvoĸ.
illippoq : utoqqaanermit „uterpoq” (meeqqatut iliorluni). igdlípoĸ : utorĸaunermit „uterpoĸ” (mêrĸatut iliordlune).
illisaajarpoq, illisaajarpaa, illisaajarsimavoq. igdlisaiarpoĸ, igdlisaiarpâ, igdlisaiarsimavoĸ.
illiseq, t illisaa, tk illisissat, illisilersorpaa. igdliseĸ, t igdlisâ, tk igdlisigssat, igdlisilersorpâ.
illit, t = illiseq; illitsersorpaa. igdlit, t = igdliseĸ; igdlitsersorpâ.
illiuppoq, : ililiuppoq, illiuppaa, illiukkumavoq. igdliúpoĸ, : ililiúpoĸ, igdliúpâ, igdliúkumavoĸ.
illiivoq, illiisuuvoq, illiiumanngilaq, illiiumanngillat. igdlîvoĸ, igdlîssûvoĸ, igdlîumángilaĸ, igdlîumángitdlat.
illu, t illorsuaq, illorpaat. illoqat, illoqasiuppaa, illorpassuit. igdlo, t igdlorssuaĸ, igdlorpait. igdloĸat, igdloĸasiúpâ, igdlorpagssuit.
illoq, t illoriipput, illoriissut, illoriit. igdloĸ, t igdlorîgput, igdlorîgsut, igdlorît.
illorfik, t = illerfik. igdlorfik, t = igdlerfik.
illoorpoq : illuutinik, tamanut tammikaavoq. igdlôrpoĸ : igdlûtinik, tamanut tangmikâvoĸ.
illoqquppaa : tarrisimatippaa (mallip qaffarneragut) ; illoqqullugu takunngilaa. igdlorĸúpâ : tarrisimatípâ (magdlip ĸagfarneragut) ; igdlorĸutdlugo takúngilâ.
illua tungaa = illuata tungaa (illua’tungaa), illua tungaaniippoq. igdlua tungâ = igdluata tungâ (igdlua’tungâ), igdlua tungânĩpoĸ.
illua, tk illuata, allam. illuagut, illuatigoorpoq. igdlua, tk igdluata, avdlam. igdluagut, igdluatigôrpoĸ.
illuarpoq, illuarpaa, illuartoorpoq, illuartippaa, illuaamivoq, illuaamivaa = nikisippaa; illuartaq (amissaq). igdluarpoĸ, igdluarpâ, igdluartôrpoĸ, igdluartípâ, igdluaumivoĸ, igdluaumivâ = nikisípâ; igdluartaĸ (amigssaĸ).
illuerpoq, illuersoq (qaammat), illuersimavoq, illueruppoq. igdluerpoĸ, igdluersoĸ (ĸáumat), igdluersimavoĸ, igdluerúpoĸ.
illugaa = illugivaa (qitilluni). igdlugâ = igdlugivâ (ĸitigdlune).
illugippoq, illugissoq, illugissaarpoq, illugissivoq, illugissaatit. igdlugigpoĸ, igdlugigsoĸ, igdlugigsârpoĸ, igdlugigsivoĸ, igdlugigsautit.
illugiipput, illugiissut, illugiissaarpai, illugiissitaarput, illugiissitaarpai, illugiinngillat. igdlugîgput, igdlugîgsut, igdlugîgsârpai, igdlugîgsitârput, igdlugîgsitârpai, igdlugĩngitdlat.
illugiit, tq illugiikkuutaat. igdlugît, tĸ igdlugĩkûtât.
illuttorpoq, illuttoruuppaa, illuttoruullugu kivippaa. igdlugtorpoĸ, igdlugtorũpâ, igdlugtorûtdlugo kivípâ.
illuttut tigummivilik. igdlugtut tigúmivilik.
illuinnarsuut, t illuinnarsuutip, illuinnarsuutit, aallaaseeraq, illuinnarsuutilik, illuinnarsuutillit. igdluínarssût, t igdluínarssûtip, igdluínarssûtit, autdlaisêraĸ, igdluínarssûtilik, igdluínarssûtigdlit.
illuuk, trl = illora! igdlûk, trdl = igdlora!
illukasik, t illukasiup, illukasimmiu. igdlukasik, t igdlukasiup, igdlukasingmio.
illukisaarpoq, illukisaarpaa, illukisaarlugu isattarpaa. igdlukisârpoĸ, igdlukisârpâ, igdlukisârdlugo isagtarpâ.
illuku = illukoq, illukorsuaq, illukorpassuit. igdluko = igdlukoĸ, igdlukorssuaĸ, igdlukorpagssuit.
illungavoq : sissangavoq; illungavallaaqaaq. igdlungavoĸ : sivsangavoĸ; igdlungavatdlâĸaoĸ.
illunnaaq, t illunnaap, illunnaat, illunnaannguara. igdlungnâĸ, t igdlungnâp, igdlungnât, igdlungnãnguara.
illunnguusaq t illunnguusaavoq. igdlúngûssaĸ t igdlúngûssauvoĸ.
illunippoq (qaammat), illunikkiartorpoq. igdlunigpoĸ (ĸáumat), igdlunigkiartorpoĸ.
illupalaaq, t illupalaap, illupalaat, illupalaannguaq, illupalaarsuaq. igdlupalâĸ, t igdlupalâp, igdlupalât, igdlupalãnguaĸ, igdlupalârssuaĸ.
illuperaarpoq, illuperaarpaa : nerisani allamik akoorpaa. igdluperârpoĸ, igdluperârpâ : nerissane avdlamik akôrpâ.
illupiarpoq = illuttorpoq. igdlupiarpoĸ = igdlugtorpoĸ.
illusarpaa (illusaammik), illusariarpoq, illusariarpaa. igdlusarpâ (igdlusáumik), igdlusariarpoĸ, igdlusariarpâ.
illusaat, t illusaatit, illusaatip, illoorut; illusaatilik, illusaatillit. igdlusaut, t igdlusautit, igdlusautip, igdlôrut; igdlusautilik, igdlusautigdlit.
illusippoq, illusissoq, illusippallaaqaaq, illusinaarpaa. igdlusigpoĸ, igdlusigsoĸ, igdlusigpatdlâĸaoĸ, igdlusinârpâ.
illusimmavik, t illusimmaviup, illusimmavippassuaqarpoq (nunani allani). igdlusímavik, t igdlusímaviup, igdlusímavigpagssuaĸarpoĸ (nunane avdlane).
illusivoq, illusisippaa, illusisitsivoq, illusisarfik. igdlusivoĸ, igdlusisípâ, igdlusisitsivoĸ, igdlusissarfik.
illuusaq, t illuusaqarpunga (eqqarlinnik), illuusaaruppunga. igdlûssaĸ, t igdlûssaĸarpunga (erĸardlivnik), igdlûssaerúpunga.
illussaarsuaq, t illussaarsuit, illussaarsuaqaqaaq (nunani allani). igdlússârssuaĸ, t igdlússârssuit, igdlússârssuaĸaĸaoĸ (nunane avdlane).
illuut, illuutip, illuutit (: illu pigisaq); = illusaat. igdlût, igdlûtip, igdlûtit (: igdlo pigissaĸ); = igdlusaut.
illutaaq, t illutaap, illutaat, illutaarpassuit, illutaarpoq. igdlutâĸ, t igdlutâp, igdlutât, igdlutârpagssuit, igdlutârpoĸ.
illuigaq, t illuikkat (aput), illuigartaarpoq, illuigaavoq. igdluvigaĸ, t igdluvigkat (aput), igdluvigartârpoĸ, igdluvigauvoĸ.
illuikkiorpoq = illuikkivoq. igdluvigkiorpoĸ = igdluvigkivoĸ.
igerpallappoq ~ seqqorpallappoq. igerpatdlagpoĸ ~ serĸorpatdlagpoĸ.
igeeqqarpai ~ eqqarpai; igeeqqaavik. igêrĸarpai ~ erĸarpai; igêrĸaivik.
iffiaq, t iffiarsivoq, (: ivikkanit mersugaq); iffia’qaqortoq. igfiaĸ, t igfiarsivoĸ, (: ivigkanit merssugaĸ); igfia’ĸaĸortoĸ.
iffiarpoq ~ ivigartarniarpoq. igfiarpoĸ ~ ivigartarniarpoĸ.
iffiorpoq, iffiorfik, iffiugaq, iffiukkat. igfiorpoĸ, igfiorfik, igfiugaĸ, igfiugkat.
iffit, tq ~ iviit. igfit, tĸ ~ ivît.
igg = iggu, oqq : nallinnaq; iggoraarsunnguaq. igg = iggo, oĸĸ : nagdlingnaĸ; iggorârssúnguaĸ.
iggappaa, iggassivoq. iggápâ, iggássivoĸ.
iggarippoq, iggarissoq, iggarissaarpoq, iggarissusia. iggarigpoĸ, iggarigsoĸ, iggarigsârpoĸ, iggaríssusia.
iggaserpoq, iggasersoq, = igalerpoq. iggaserpoĸ, iggasersoĸ, = igalerpoĸ.
iggavik, t = igaffik; iggavigaa. iggavik, t = igavfik; iggavigâ.
iggerivoq, iggerisuuvoq, iggersaarpoq : igassalluni igaq piareersarpaa. iggerivoĸ, iggerissûvoĸ, iggerssârpoĸ : igásavdlune igaĸ piarêrsarpâ.
iggeeruppoq ~ iggiaaruppoq (nillianermit, nuammit). iggêrúpoĸ ~ iggiaerúpoĸ (nivdlianermit, nuangmit).
iggiaq, t iggissat, iggiaarpaa, iggiarippoq, iggiarissoq. iggiaĸ, t iggíssat, iggiaerpâ, iggiarigpoĸ, iggiarigsoĸ.
iggiinngarpoq. iggĩngarpoĸ.
iggiingavoq, iggiingaannarpoq. iggîngavoĸ, iggîngáinarpoĸ.
iggippaa : ilanngullugu iivaa; iggissaq; isai iggipput (uernarnermit), iggisimaannarpoq : neriuaraluarluni puallariartunngilaq. iggípâ : ilángutdlugo îvâ; iggíssaĸ; issai iggíput (uernarnermit), iggisimáinarpoĸ : neriuaraluardlune puatdlariartúngilaĸ.
iggiserpaa (iiuminaatsitani). iggiserpâ (îumináititane).
iggisissaq, t (imeq, immiaq, orsoq). iggisigssaĸ, t (imeĸ, ímiaĸ, orssoĸ).
iggit, t iggisip, iggisit, iggisaa, iggisaavoq. iggit, t iggisip, iggisit, iggisâ, iggisauvoĸ.
igguagassaq, t tuttup quttoraata ujaluata neqitaa (panertoq). igguagagssaĸ, t tugtup ĸugtorâta ujaluata neĸitâ (panertoĸ).
igguppaa : timmissap, puisip amiata maminga tamuallugu orsuiarpaa; iggulluarpoq. iggúpâ : tingmíssap, puissip amiata maminga tamuavdlugo orssuiarpâ; iggutdluarpoĸ.
igileq, t igerlut : kiggeq (ammimi); = iguleq. igileĸ, t igerdlut : kiggeĸ (ámime); = iguleĸ.
igimaaq, t igimaap, igimaat : allikkap, mameqqap suugaa torrutaa ilanngullugu. igimâĸ, t igimâp, igimât : agdligkap, mamerĸap sûgâ torrutâ ilángutdlugo.
igimaq, t igimmat : unaami tuukkap ikkuffia (saaneq paallattartoq); igimarpaa, igimartaarpoq. igimaĸ, t igímat : unâme tũkap íkuvfia (sauneĸ pâtdlagtartoĸ); igimarpâ, igimartârpoĸ.
iginneq, t iginnerup, = igineq; tak. : igivoq. igíneĸ, t igínerup, = igineĸ; tak. : igivoĸ.
iginnerut, t iginnerutip, iginnerutit : orsup issera; iginnerutaaruppoq, iginnerusisarpoq. igínerut, t igínerutip, igínerutit : orssup ivsera; igínerutaerúpoĸ, igínerusissarpoĸ.
igippaa, igitsivoq, igissimavaa, igikkumanngilaa. igípâ, igitsivoĸ, igísimavâ, igíkumángilâ.
igippoq : aallaammik seqqorpoq. igípoĸ : autdláimik serĸorpoĸ.
igisarpoq : saaqqummik naakkiarpoq. igisarpoĸ : sârĸúmik nâgkiarpoĸ.
igitaq, t igitassaq igitassaannaavoq, igitaavoq. igitaĸ, t igitagssaĸ igitagssáinauvoĸ, igitauvoĸ.
igitserpaa (orsoq), igitsiivoq, igitsiivaa, igitsiaq. igitserpâ (orssoĸ), igitsîvoĸ, igitsîvâ, igitsiaĸ.
igitsit, t igitsisip, igitsisit, igitsisaa, tk igitsissuaq. igitsit, t igitsisip, igitsisit, igitsisâ, tk igitsíssuaĸ.
igitsivoq, igitsisaannarpoq, igitsivigaa. igitsivoĸ, igitsissáinarpoĸ, igitsivigâ.
igivoq, igisoorpoq, igisoortippaa, igiulavoq. igivoĸ, igissôrpoĸ, igissôrtípâ, igiulavoĸ.
iikkat, tq tak. : iigaq; iikkaniippoq. îgkat, tĸ tak. : îgaĸ; îgkanĩpoĸ.
iikkerpaa, iikkersorpaa, iikkersuivoq. îgkerpâ, îgkersorpâ, îgkersuivoĸ.
ikkik, t ikkingi, tk ikkiluppoq. igkik, t igkinge, tk igkilugpoĸ.
ikku, upt qasseers. ikkua, allam. tak. : innga. igko, upt ĸavsêrs. igkua, avdlam. tak. : ínga.
ippassaq, oqr ippassaani, ippassaaniini, ippassarli. igpagssaĸ, oĸr igpagssâne, igpagssânîne, igpagssardle.
ippassigami = ippassaaniini. igpagssigame = igpagssânîne.
ippiarsuk, t ippiarsuit : puunnguaq ameq (puuluttaq); ippiarsuusaq : nuarluk. igpiarssuk, t igpiarssuit : pũnguaĸ ameĸ (pûlugtaĸ); igpiarssûssaĸ : nuardluk.
ippigaa = ippigivaa, ippigisaq, ippigisaaruppoq, ippigusuppoq, ippiorpoq, ippiginnippoq. igpigâ = igpigivâ, igpigissaĸ, igpigissaerúpoĸ, igpigusugpoĸ, igpiorpoĸ, igpigingnigpoĸ.
ippigarpoq : qattutsilluni nillikarpoq pukkililluni niaqqi imaanut mangullugu naalaarluni (puisi). igpigarpoĸ : ĸagtugtitdlune nitdlikarpoĸ púkilivdlune niarĸe imânut mangutdlugo nâlaordlune (puisse).
ippik, t ippissuaq, ippigaaq. igpik, t igpigssuaĸ, igpigâĸ.
ippiliugaq, t ippiliukkat : sakkutuut illersorfiliaat; ippiliugarsuaq, ippiliugalik, ippiliugallit. igpiliugaĸ, t igpiliugkat : sákutût igdlersorfiliât; igpiliugarssuaĸ, igpiliugalik, igpiliugagdlit.
ippingiagaa = ippingiagivaa, ippingiatorpoq, ippingiatornaqaaq. igpingiagâ = igpingiagivâ, igpingiatorpoĸ, igpingiatornaĸaoĸ.
ippinnarpoq, ippinnarsivoq, ippinnaat, ippinnarunnaarpoq, ippinnarunnaarsoq. igpingnarpoĸ, igpingnarsivoĸ, igpingnaut, igpingnarungnaerpoĸ, igpingnarungnaersoĸ.
issakajaarpoq, issakajaartippaa, issakajaarfik. igsakajârpoĸ, igsakajârtípâ, igsakajârfik.
issakatsiaarpoq, issakatsiaarrapput, issakatsiaarfik. igsakatsiârpoĸ, igsakatsiârráput, igsakatsiârfik.
issaapput tak. issaasut, issaallutik. igsãput tak. igsâssut, igsâvdlutik.
issaareerput, issaareersut, issaariikatapput. igsârêrput, igsârêrsut, igsârîkatagput.
issarpoq, issarpaluk, issariarpoq, issarneq : sikunti; issartoq. igsarpoĸ, igsarpaluk, igsariarpoĸ, igsarneĸ : sikunte; igsartoĸ.
issaasut, t issaasorpassuit, issaasueruppoq. igsâssut, t igsâssorpagssuit, igsâssuerúpoĸ.
issaallappoq, issaallattuinnaavoq. igsâtdlagpoĸ, igsâtdlagtuínauvoĸ.
issaallutik unipput. igsâvdlutik unigput.
isserfik, t : qaannap paavata kingornatungaa. igserfik, t : ĸáinap pâvata kingornatungâ.
isserpoq : ingippoq (qaannamut), = aqupivoq (nersut). igserpoĸ : ingípoĸ (ĸáinamut), = aĸupivoĸ (nerssut).
issiallappoq, issiallaappaa, issiallatsippaa, issiallannartoq. igsiatdlagpoĸ, igsiatdláupâ, igsiatdlagtípâ, igsiatdlangnartoĸ.
issiaataq, t issiaattat, issiaatartaarpoq. igsiautaĸ, t igsiáutat, igsiautartârpoĸ.
issiaatserpoq, issiaatsersoq, issiaatsersorpoq. igsiautserpoĸ, igsiautsersoĸ, igsiautsersorpoĸ.
issiavik, t issiaviup, issiavimmiippoq, issiavittaarpoq, issiavissaarsuaq. igsiavik, t igsiaviup, igsiavingmĩpoĸ, igsiavigtârpoĸ, igsiavíssârssuaĸ.
issiavoq, issiaqqissaarpoq, issiakatappoq, issiaavarpoq, = issiajuarpoq. igsiavoĸ, igsiarĸigsârpoĸ, igsiakatagpoĸ, igsiauarpoĸ, = igsiajuarpoĸ.
issippoq : aquilluni pappappoq. igsigpoĸ : aĸuitdlune pápagpoĸ.
issinnarpaa : erligigaluarlugu piumaneqarmat pitiinnarpaa (pisiaritippaa). igsínarpâ : erdligigaluardlugo piumaneĸarmat pitĩnarpâ (pisiaritípâ).
issingavoq : tuukkaq igimmami uppingavoq. igsingavoĸ : tũkaĸ igímame úpingavoĸ.
issinneq, t issinnerit : sikup sissamut torrusimarngi tininnerup nallugai. igsingneĸ, t igsingnerit : sikup sigssamut torrusimarnge tiningnerup navdlugai.
issipippoq : eqqormiinnarluni ingipalaarpoq; issipikkunnaarit. igsipigpoĸ : erĸormĩnardlune ingipalârpoĸ; igsipigkungnaerit.
issiffapput = issiarrapput; issiffarippoq, issiffarissoq, issiffarissaarpoq, issiffarissaartut. igsivfáput = igsiarráput; igsivfarigpoĸ, igsivfarigsoĸ, igsivfarigsârpoĸ, igsivfarigsârtut.
issiffarluppoq : issialluarneq saperpoq (ippiorluni). igsivfardlugpoĸ : igsiavdluarneĸ saperpoĸ (igpiordlune).
issiffarmi tuppoq. igsivfarme tugpoĸ.
issoraq, t issoqqat, issorartaarpoq, issorakippoq, issorakitsoq, issoraajarpoq. igsoraĸ, t igsorĸat, igsorartârpoĸ, igsorakípoĸ, igsorakitsoĸ, igsoraiarpoĸ.
issoqqerpoq, issoqqerpaa, issoqqersorpaa (angallat). igsorĸerpoĸ, igsorĸerpâ, igsorĸersorpâ (angatdlat).
issoqqiuppaa = issoraliuppaa; issoqqiussuuppai. igsorĸiúpâ = igsoraliúpâ; igsorĸiússũpai.
issaq, t : ikisaq, issaavi, tk : arlup siuani tapertaleriinneri; issalerfii : tuukkap, igimap putui arlup puttuffii. igssaĸ, t : ikissaĸ, igssâve, tk : ardlup sujuane tapertalerîngnere; igssalerfê : tũkap, igimap putue ardlup pútuvfê.
issarpaa : imermut misuttarpaa; issagaq, issakkat. igssarpâ : imermut misugtarpâ; igssagaĸ, igssagkat.
issimavoq : ikisimavoq; issimasut : ilaasut (angallammi). igssimavoĸ : ikisimavoĸ; igssimassut : … (angatdláme).
issivoq : ikisivoq; issivik. igssivoĸ : ikissivoĸ; igssivik.
issoraapput = ikioraapput; issoraasut. igssorãput = ikiorãput; igssorâssut.
issorarpoq, issorarsimavoq, issoravippoq, issoravissoq. igssorarpoĸ, igssorarsimavoĸ, igssoravigpoĸ, igssoravigsoĸ.
issorarput : ikiorarput, issoraavoq, issoraappai. igssorarput : ikiorarput, igssoraivoĸ, igssoráupai.
issorpoq, issortippaa, issortitaq, issorsimavoq. igssorpoĸ, igssortípâ, igssortitaĸ, igssorsimavoĸ.
issoqqak, t issoqqaap, issoqqaat issoqqaavoq, ila, ilaq, issoqqassuaq. igssorĸak, t igssorĸaup, igssorĸait igssorĸauvoĸ, ila, ilaĸ, igssorĸagssuaĸ.
issoqqaarippoq, issoqqaarissoq, toqqippoq sanerai sisamat takeqatigiit; issoqqaarissaarpai. igssorĸârigpoĸ, igssorĸârigsoĸ, torĸigpoĸ sanerai sisamat takeĸatigît; igssorĸârigsârpai.
issorsuupput, issorsuuppaat : ataatsikkut issuppaat. igssorssũput, igssorssũpât : atautsíkut igssúpât.
issuk, t issuit, issuusaq, katorfili, naatsiiaq; issuppoq, issuiagaq, issuiakkat. igssuk, t igssuit, igssûssaĸ, katorfile, nautsîaĸ; igssugpoĸ, igssuiagaĸ, igssuiagkat.
issulik, t issullit : kuanneq inerittussalik; issulittarpoq. igssulik, t igssugdlit : kuáneĸ inerítugssalik; igssuligtarpoĸ.
issuma, upt allam. tak. : innga, ikku. igssuma, upt avdlam. tak. : ínga, igko.
issuumavoq : issungajassimavoq. igssûmavoĸ : igssungajagsimavoĸ.
issuppaa (aallaammik), issussivoq, issulluarpaa. igssúpâ (autdláimik), igssússivoĸ, igssutdluarpâ.
issutaq, t issutassaaleqivoq. igssutaĸ, t igssutagssaileĸivoĸ.
issutit, tq = ikissutit : paarnaqutaasat avannarpasinnerusumi qutsinnerusumiluunniit naasartut. igssutit, tĸ = ikíssutit : paornaĸutaussat avangnarpasingnerussume ĸutsingnerussumilũnît naussartut.
ittappoq : nuannaaginnarnermit nukappoq; ittassarpoq, ittassaat. igtagpoĸ : nuánâgínarnermit nukagpoĸ; igtagsarpoĸ, igtagsaut.
ittoorpoq, ittoornaappoq, ittoornaatsoq, ittoorunnaarpoq, ittoorunnaarsoq. igtôrpoĸ, igtôrnáipoĸ, igtôrnaitsoĸ, igtôrungnaerpoĸ, igtôrungnaersoĸ.
ittuppoq, ittutsitsivoq (siutiminik), ittuppaluppoq. igtugpoĸ, igtugtitsivoĸ (siutiminik), igtugpalugpoĸ.
ittuujuippoq, ittuujuitsoq, ittuujuillivoq, ittuujuitsoq. igtûjuípoĸ, igtûjuitsoĸ, igtûjuitdlivoĸ, igtûjuitsoĸ.
ittuk, t ittuppaluk, ittunneq. igtuk, t igtugpaluk, igtungneĸ.
ittuukuluppoq : peqqusiileqivoq. igtûkulugpoĸ : perĸusîleĸivoĸ.
ittulaarpoq, ittulaartorsuuvoq, ittulaarneq. igtulârpoĸ, igtulârtorssûvoĸ, igtulârneĸ.
iguleq, t igorlit : puisip kiggiminit qilerua aqiliortoq; = igileq. iguleĸ, t igordlit : puissip kiggiminit ĸilerua aĸiliortoĸ; = igileĸ.
igunaq, t igunnat, igunarnippoq, igunarnitsoq. igunaĸ, t igúnat, igunarnípoĸ, igunarnitsoĸ.
igunarpoq, igunarserpaa, igunalaarpoq. igunarpoĸ, igunarserpâ, igunalârpoĸ.
iiguppaa tak. : iivaa (sarfap). îgúpâ tak. : îvâ (sarfap).
iguppaa, igutsivoq : mamarliivoq, = inguppaa. igúpâ, igutsivoĸ : mamardlîvoĸ, = ingúpâ.
iguut, t iguutip, iguutit, iguummik : kapuut (sullinerni). igût, t igûtip, igûtit, igũmik : kapût (sugdlinerne).
iguutaaruppoq, iguutaarutivippoq, iguutaarutivissoq. igûtaerúpoĸ, igûtaerutivigpoĸ, igûtaerutivigsoĸ.
iguutilik, t iguutillit. igûtilik, t igûtigdlit.
igutsak, t igutsaap, igutsaat igutsassuaq, igutsappalaaq, igutsappalaap, igutsaaraq, igutsaaqqat. igutsak, t igutsaup, igutsait igutsagssuaĸ, igutsagpalâĸ, igutsagpalâp, igutsâraĸ, igutsârĸat.
ikka, upt = innga. íka, upt = ínga.
ikkagaa = ikkagivaa, ikkalivoq, ikkagisoorpaa. íkagâ = íkagivâ, íkalivoĸ, íkagissôrpâ.
ikappoq : asuleerpoq; ikatsitsivoq, ikakkajuppoq. ikagpoĸ : asulêrpoĸ; ikagtitsivoĸ, ikagkajugpoĸ.
iikajavoq : aalajavoq, issarpoq; iikajataarpoq. îkajavoĸ : aulajavoĸ, igsarpoĸ; îkajatârpoĸ.
ikajuut, t ikajuutip, ikajuutit : kalut kingullersiut; ikajuuserpaa, ikajuutaarserpoq, ikajuutaarsersoq. ikajût, t ikajûtip, ikajûtit : kalut kingugdlersiut; ikajûserpâ, ikajûtaerserpoĸ, ikajûtaersersoĸ.
ikaaliorpoq, ikaaliortitsivoq. ikâliorpoĸ, ikâliortitsivoĸ.
ikalipput = amerlipput. ikalíput = amerdlíput.
ikkaaluppoq, ikkaalutsitsivoq, ikkaaluttuinnaavoq. íkâlugpoĸ, íkâlugtitsivoĸ, íkâlugtuínauvoĸ.
ikani, upki ikaniippoq, ikaniitippaa. ikane, upki ikanĩpoĸ, ikanîtípâ.
ikannga, upki = ikanngaanniit. ikánga, upki = ikángãnît.
ikkannippoq, ikkannikkiartorpoq. íkánípoĸ, íkáníkiartorpoĸ.
ikkappoq, ikkanneq, ikkappallaaqaaq. íkápoĸ, íkáneĸ, íkápatdlâĸaoĸ.
ikapput : amerlapput tak. ikatippai. ikáput : amerdláput tak. ikatípai.
ikaaq, t ikaap, ikaat, ikaartaarpoq, ikaarsuit, ikaassarsivoq. ikâĸ, t ikâp, ikât, ikârtârpoĸ, ikârssuit, ikâgssarsivoĸ.
ikaqat, t ikaqatip, ikaqatit, ikaqasiuppaa, ikaqataavoq. ikaĸat, t ikaĸatip, ikaĸatit, ikaĸasiúpâ, ikaĸatauvoĸ.
ikkaraa = ikkarivaa, ikkarnarpoq, ikkarnaallappoq. íkarâ = íkarivâ, íkarnarpoĸ, íkarnâtdlagpoĸ.
ikarasak, t ikarasaap, ikarasaat, = ikerasak. ikarasak, t ikarasaup, ikarasait, = ikerasak.
ikkarlippoq, ikkarlisaarpoq, ikkarlisippaa, ikkarliffik. íkardlípoĸ, íkardlisârpoĸ, íkardlisípâ, íkardlivfik.
ikkarluk, t ikkarluit, ikkarlussuaq, ikkarluisappoq. íkardluk, t íkardluit, íkardlugssuaĸ, íkardluisagpoĸ.
ikaariaq, t ikaarissat, ikaariarmiu. ikâriaĸ, t ikâríssat, ikâriarmio.
ikaarpoq, ikaarpaa, ikaartippoq, ikaartippaa, ikaartarfik, ikaarsimaarpoq : assuataarpoq; ikaartaat, ikaartaasiorpoq, ikaartitaarpoq. ikârpoĸ, ikârpâ, ikârtípoĸ, ikârtípâ, ikârtarfik, ikârsimârpoĸ : ássuatârpoĸ; ikârtaut, ikârtausiorpoĸ, ikârtitârpoĸ.
ikaartiterpaa, ikaartiterivoq, ikaartiterivik, ikaartitigaq, ikaartitikkat. ikârtiterpâ, ikârtiterivoĸ, ikârtiterivik, ikârtitigaĸ, ikârtitigkat.
ikaarut, t ikaarutip, ikaarutit, ikaaruserpaa, ikaarutsiuppoq, ikaarutsiuppaa. ikârut, t ikârutip, ikârutit, ikâruserpâ, ikârutsiúpoĸ, ikârutsiúpâ.
ikasarpoq, ikasaatigaa, ikasartuaannaqinak. ikasarpoĸ, ikasautigâ, ikasartuáinaĸinak.
ikkaserpoq, ikkasersoq; = ikalerpoq. íkaserpoĸ, íkasersoĸ; = ikalerpoĸ.
iikasilliaasiit, oqr : taamaalerpoq-aasiit. îkasigdliâsît, oĸr : taimailerpoĸ-âsît.
ikkat, t ikkatip, ikkatit, ikkataavoq. íkat, t íkatip, íkatit, íkatauvoĸ.
ikaat, tq tak. : ikaaq. ikât, tĸ tak. : ikâĸ.
ikkatigaa = ikkatigivaa, ikkatilliivoq. íkatigâ = íkatigivâ, íkatigdlîvoĸ.
ikatippai, ikatitsivoq : amerlanaarsivoq, ussassivoq (s. saarullinnik). ikatípai, ikatitsivoĸ : amerdlanârsivoĸ, ússássivoĸ (s. sârugdlingnik).
ikkattoq, t = ikkanneq. íkátoĸ, t = íkáneĸ.
ikatuvoq : ikakkajuppoq. ikatuvoĸ : ikagkajugpoĸ.
ikaappaa, ikaassivoq, ikaassaq, ikaassorpai. ikáupâ, ikáussivoĸ, ikáussaĸ, ikáussorpai.
ikaasaaq, t ikaasaap, ikaasaat : timmissap qutui. ikaussâĸ, t ikaussâp, ikaussât : tingmíssap ĸutue.
ikaat, t ikaatip, ikaatit, ikaasiorpoq, ikaataavoq. ikaut, t ikautip, ikautit, ikausiorpoĸ, ikautauvoĸ.
ikkii, oqq (masak, nilleq), ikkeernarpoq, ikkeertorpoq. íkê, oĸĸ (masak, nigdleĸ), íkêrnarpoĸ, íkêrtorpoĸ.
iki, t ikeqarpoq tak. : ikigippoq, ikilerpaa, ikisivoq, ikiluppoq, ikillaavoq. ike, t ikeĸarpoĸ tak. : ikigigpoĸ, ikilerpâ, ikisivoĸ, ikilugpoĸ, ikitdlâvoĸ.
ikkeq, t ikkerup, ikkerit : qisuk ninngusooq : ikkertalik, ikkertallit. íkeĸ, t íkerup, íkerit : ĸissuk níngusôĸ : íkertalik, íkertagdlit.
ikeq, t ikerup, ikerit, ikersiorpoq, ikerparpoq, ikerpasippoq, ikerpasissoq, ikertooq; tak. : ikikippoq. ikeĸ, t ikerup, ikerit, ikersiorpoĸ, ikerparpoĸ, ikerpasigpoĸ, ikerpasigsoĸ, ikertôĸ; tak. : ikikípoĸ.
ikerasak, t ikerasaap, ikerasaat, ikerasaatsiaq, ikerasaarsuk, ikerasakitsoq, ikerasaliaq, ikerasassuaq. ikerasak, t ikerasaup, ikerasait, ikerasâtsiaĸ, ikerasârssuk, ikerasakitsoĸ, ikerasaliaĸ, ikerasagssuaĸ.
ikeratserpoq, ikeratsersoq, = ikerasanippoq, ikerasak ammaqquuppoq. ikeratserpoĸ, ikeratsersoĸ, = ikerasanigpoĸ, ikerasak angmarĸũpoĸ.
ikerinnaq, t ikerinnaap, ikerinnarsiorpoq, ikerinnaaniippoq. ikerínaĸ, t ikerínaup, ikerínarsiorpoĸ, ikerínânĩpoĸ.
ikeritsuvoq : angalaarumatuvoq, merserisaqanngilaq. ikeritsuvoĸ : angalaorumatuvoĸ, merserissaĸángilaĸ.
ikernuk, t : aloqut; ikernuaq, ikernguaq, ikernussat, ikerngussat : alersip alua; ikerngusserpaa, ikernusserpaa, ikernussersorpai, ikerngussersorpai, ikernguaaruppoq, ikernuaaruppoq. ikernuk, t : aloĸut; ikernuaĸ, ikernguaĸ, ikernússat, ikerngússat : alersip alua; ikerngússerpâ, ikernússerpâ, ikernússersorpai, ikerngússersorpai, ikernguaerúpoĸ, ikernuaerúpoĸ.
ikerpoq, ikersippoq, ikersippaa, ikersiguk. ikerpoĸ, ikersípoĸ, ikersípâ, ikersiguk.
ikiagaq, t ikiakkat, ikiagaavoq. ikiagaĸ, t ikiagkat, ikiagauvoĸ.
ikiagut, t ikiagutip, ikiagutit : aamarsuaq ujarangasoq; ikiagussuaq. ikiagut, t ikiagutip, ikiagutit : aumarssuaĸ ujarangassoĸ; ikiagússuaĸ.
ikiaq, t ikiaqut, ikiaquserpaa, ikiaqutissiaq, ikialitsippoq, ikiarsivoq (: silassorluppoq). ikiaĸ, t ikiaĸut, ikiaĸuserpâ, ikiaĸutigssiaĸ, ikialigtípoĸ, ikiarsivoĸ (: silagssordlugpoĸ).
ikiarissaarpoq (neqi orsumik). ikiaríssârpoĸ (neĸe orssumik).
ikiaroorpoq (: silannisaanngilaq); ikiaroortuaannarpoq. ikiarôrpoĸ (: silánissãngilaĸ); ikiarôrtuáinarpoĸ.
ikiarpoq, ikiarpaa, ikialavoq, ikiariigaq, ikiariikkat : salliligaq saattoq. ikiarpoĸ, ikiarpâ, ikialavoĸ, ikiarîgaĸ, ikiarîgkat : sagdliligaĸ sãtoĸ.
ikigai = ikigivai : sullugai. ikigai = ikigivai : sugdlugai.
ikigaasigik? ikigaisigik?
ikigippoq, ikigissoq, ikigissaarpoq (uumasuugaq). ikigigpoĸ, ikigigsoĸ, ikigigsârpoĸ (ûmassûgaĸ).
ikipput : amerlanngillat; ikittunnguit, ikippallaaqaat, ikillipput = ikilipput. ikigput : amerdlángitdlat; ikigtúnguit, ikigpatdlâĸaut, ikigdlíput = ikilíput.
ikikippoq, ikikitsoq, ikikinaarpaa, ikikillivoq. ikikípoĸ, ikikitsoĸ, ikikinârpâ, ikikitdlivoĸ.
ikilerpaa, ikilersorpaa. ikilerpâ, ikilersorpâ.
ikiligaq, t ikilikkat, ikiligaavoq. ikiligaĸ, t ikiligkat, ikiligauvoĸ.
ikilik, t ikillit, ikilissuuvoq. ikilik, t ikigdlit, ikiligssûvoĸ.
ikilipput = ikillipput; ikiliartorput. ikilíput = ikigdlíput; ikiliartorput.
ikiluppoq, ikilulluinnarpoq, ikilutsippoq. ikilugpoĸ, ikilugdluínarpoĸ, ikilugtípoĸ.
ikinaarpai, ikinaaqquppaa, ikinaarunnaarlugit tunniuppai. ikinârpai, ikinârĸúpâ, ikinârungnaerdlugit túniúpai.
ikineq, t ikernit, ikinerpaluppoq : sila isorpoq aappilarujullunilu. ikineĸ, t ikernit, ikinerpalugpoĸ : sila isorpoĸ augpilarujugdlunilo.
ikinnerit, tq ikinnerupput, ikinnerullutik. ikingnerit, tĸ ikingnerúput, ikingneruvdlutik.
ikinngut, t ikinngutip, ikinngutit, ikinngutaavoq, ikinngutigaa, ikinngutinnerpoq, ikinngutinnersoq, ikinngutigiipput, ikinngutigiissut, ikinngutinnaaq, ikinngutigiit. ikíngut, t ikíngutip, ikíngutit, ikíngutauvoĸ, ikíngutigâ, ikíngutingnerpoĸ, ikíngutingnersoĸ, ikíngutigîgput, ikíngutigîgsut, ikíngutingnâĸ, ikíngutigît.
ikiorpoq, ikiorpaa, ikiorti, ikiortigaa, ikiortiseraa, ikiorserpaa, ikiortaavoq, ikiortaaruppoq, ikioqqutsivoq = ikioqqutuuvoq; ikiortilliorpoq. ikiorpoĸ, ikiorpâ, ikiorte, ikiortigâ, ikiortiserâ, ikiorserpâ, ikiortauvoĸ, ikiortaerúpoĸ, ikiorĸutsivoĸ = ikiorĸutûvoĸ; ikiortigdliorpoĸ.
ikippoq, ikippaa, ikittaat, ikittaaserpaa, ikissimavoq. ikípoĸ, ikípâ, ikítaut, ikítauserpâ, ikísimavoĸ.
ikisivoq : ikini ippiuutigaa, = ikillaavoq. ikisivoĸ : ikine igpiûtigâ, = ikitdlâvoĸ.
ikissaq, t : ikiarneq; ikissakut. ikíssaĸ, t : ikiarneĸ; ikíssakut.
ikitsit, t ikitsisip, ikitsisit (: innerit, ikittartut); ikitsisaarniaq, ikitsisaavoq. ikitsit, t ikitsisip, ikitsisit (: ingnerit, ikítartut); ikitsisaerniaĸ, ikitsisauvoĸ.
ikitsivoq, ikitsisuuvoq, ikitsissuppaa. ikitsivoĸ, ikitsissûvoĸ, ikitsíssúpâ.
ikiuivoq, ikiuigajuppoq, ikiuiumatuuvoq. ikiuivoĸ, ikiuigajugpoĸ, ikiuiumatûvoĸ.
ikiuluppoq, ikiuluppaa = ikiupersaarpoq, ikiupisisaarpoq; ikiuluttaannarpoq. ikiulugpoĸ, ikiulugpâ = ikiuperssârpoĸ, ikiupisisârpoĸ; ikiulugtáinarpoĸ.
ikiuuppoq, ikiuuttuarpoq, ikiuulluarpoq, ikiuukkumatoqaaq, ikiuunniarsaraaq. ikiũpoĸ, ikiũtuarpoĸ, ikiûtdluarpoĸ, ikiũkumatoĸaoĸ, ikiũniarssaraoĸ.
ikiuut, t ikiuutip, ikiuutit, ikiuutaavoq, ikiuutisivoq, ikiuutaalluarpoq. ikiût, t ikiûtip, ikiûtit, ikiûtauvoĸ, ikiûtisivoĸ, ikiûtauvdluarpoĸ.
ikkivigaa = ikkivigivaa = ikiffigaa; ikkivigiinnarpaa. íkivigâ = íkivigivâ = ikivfigâ; íkivigĩnarpâ.
ikkivik, t = ikiffik; ikkivissaaruppoq, ikkivissarsivoq. íkivik, t = ikivfik; íkivigssaerúpoĸ, íkivigssarsivoĸ.
ikikkarpaa, ikikkaavik, ikikkartippaa, ikikkagaavoq. ikivkarpâ, ikivkaivik, ikivkartípâ, ikivkagauvoĸ.
ikivoq I : ikuallaappoq; ikisorsuuvoq. ikivoĸ I : ikuatdláupoĸ; ikissorssûvoĸ.
ikivoq, II, ikivaa, = ikkivigaa; ikisivoq, ikisivik = issivik. ikivoĸ, II, ikivâ, = íkivigâ; ikissivoĸ, ikissivik = igssivik.
ikorfaq, t ikorfaavoq, ikorfassaq. ikorfaĸ, t ikorfauvoĸ, ikorfagssaĸ.
ikorfarpaa, ikorfartorpaa. ikorfarpâ, ikorfartorpâ.
ikorfik, t ikorfiup, = ikorsimmavik. ikorfik, t ikorfiup, = ikorsímavik.
ikorfiuppaa, ikorfiussaq, ikorfiussaavoq. ikorfiúpâ, ikorfiússaĸ, ikorfiússauvoĸ.
ikorput : tuttunniat aavarfissaminnut tammaarput; ikorsimmavik, ikorsimmavissipput. ikorput : tugtúniat auvarfigssamingnut tangmârput; ikorsímavik, ikorsímavigssíput.
ikualavoq, ikualaarpoq, ikualasorsuuvoq, ikualaneq, ikualarnit. ikualavoĸ, ikualaorpoĸ, ikualassorssûvoĸ, ikualaneĸ, ikualarnit.
ikuarpaa : orsoq qerisoq kaavarpaa; ikuartaq. ikuarpâ : orssoĸ ĸerissoĸ kauarpâ; ikuartaĸ.
ikuallappoq, ikuallassaat, ikuallassaaserpaa, ikuallajavoq, ikuallaappoq. ikuatdlagpoĸ, ikuatdlagsaut, ikuatdlagsauserpâ, ikuatdlajavoĸ, ikuatdláupoĸ.
ikugaq, t ikukkat, = ikutaq; ikugaavoq = ikutaavoq. ikugaĸ, t ikugkat, = ikutaĸ; ikugauvoĸ = ikutauvoĸ.
ikuppoq, ikuppaa, ikuttaat, ikuttaasiorpoq, ikuttaavoq, ikussivoq. ikugpoĸ, ikugpâ, ikugtaut, ikugtausiorpoĸ, ikugtaivoĸ, ikugsivoĸ.
ikummappoq = ikuallaappoq. ikúmagpoĸ = ikuatdláupoĸ.
ikummarluppoq, ikummarlussivoq, ikummarluttuaannarpoq. ikúmardlugpoĸ, ikúmardlugsivoĸ, ikúmardlugtuáinarpoĸ.
ikummarippoq, ikummarissoq, ikummarissaat, ikummarissaarpoq. ikúmarigpoĸ, ikúmarigsoĸ, ikúmarigsaut, ikúmarigsârpoĸ.
ikummat, t ikummatip, ikummatit, ikummaserpaa, ikummasersorpaa, ikummatissaq, ikummataavoq. ikúmat, t ikúmatip, ikúmatit, ikúmaserpâ, ikúmasersorpâ, ikúmatigssaĸ, ikúmatauvoĸ.
ikumavoq, ikumalluarpoq, ikumajuarpoq = ikumaavarpoq. ikumavoĸ, ikumavdluarpoĸ, ikumajuarpoĸ = ikumauarpoĸ.
ikuuna, upki ikuunaqquppoq. ikûna, upki ikûnarĸúpoĸ.
ikuunnappoq : ilaginnagaanermit uerivoq; ikuunnanniaqinak. ikũnagpoĸ : ilagínagaunermit uverivoĸ; ikũnangniaĸinak.
ikunga, upki ikungakanneq, ikungaannarpoq. ikunga, upki ikungakáneĸ, ikungáinarpoĸ.
ikkungavoq : toriitsunik iseqarpoq; ikkungalaarpoq. íkungavoĸ : torîtsunik isseĸarpoĸ; íkungalârpoĸ.
ikunnarpoq, ikunnaappaa, ikunnaapput (qassiit). ikungnarpoĸ, ikungnáupâ, ikungnãput (ĸavsît).
ikuppaa, ikutsivoq, ikutaq tak. : ikuppoq. ikúpâ, ikutsivoĸ, ikutaĸ tak. : ikugpoĸ.
ikkuppoq, ikkuppaa, ikkussaq, ikkussaavoq, ikkussivoq, ikkussorpai, ikkullerpaa, ikkulluarpoq. íkúpoĸ, íkúpâ, íkússaĸ, íkússauvoĸ, íkússivoĸ, íkússorpai, íkutdlerpâ, íkutdluarpoĸ.
ikusik, t ikutsit, ikusippaa, ikusimmippoq, ikusimmippaa, ikusimiartorpoq. ikusik, t ikutsit, ikusigpâ, ikusingmigpoĸ, ikusingmigpâ, ikusimiartorpoĸ.
ikuut, t ikuutip, ikuutit = ikuttaat; ikuusiorpoq. ikût, t ikûtip, ikûtit = ikugtaut; ikûsiorpoĸ.
ikkutaq, t ikkutaavoq, ikkutassaq. íkutaĸ, t íkutauvoĸ, íkutagssaĸ.
ikutsi, tk ikutsimigut. ikutse, tk ikutsimigut.
ikkuffik, t ikkuffiup, ikkuffissaaruppaa, ikkuffissarsivoq, ikkuffissarsivaa. íkuvfik, t íkuvfiup, íkuvfigssaerúpâ, íkuvfigssarsivoĸ, íkuvfigssarsivâ.
ikuuvoq : kusanarpoq. ikûvoĸ : kussanarpoĸ.
ila = ilaq, t = ilagisaq; ilataarpoq, ilataaraa, ilataarivaa, ilakunnappoq, ilakuuerpoq : tamaviaarpoq; ilannaaq, ilannaap, ilannaat, ilarpassui. ila = ilaĸ, t = ilagissaĸ; ilatârpoĸ, ilatârâ, ilatârivâ, ilakúnagpoĸ, ilakûerpoĸ : tamaviârpoĸ; ilangnâĸ, ilangnâp, ilangnât, ilarpagssue.
ilaa, I, oqr (s. : taamaappoq, ilaa? akiss. : massami, taamaappoq). ilâ, I, oĸr (s. : taimáipoĸ, ilâ? akíss. : mássame, taimáipoĸ).
ilaa, II, tk = ilagisaa. ilâ, II, tk = ilagissâ.
ila, oqq ilaana, ila-ila (apers. tuavioqaat? akiss. : ilaanaqaat), ilami, oqr. ila, oĸĸ ilauna, ila-ila (aperss. tuavioĸait? akíss. : ilaunaĸait), ilame, oĸr.
ilaaruppoq = ilagisaaruppoq tak. : ila, ilaq. ilaerúpoĸ = ilagissaerúpoĸ tak. : ila, ilaĸ.
ilagaa = ilagivaa, ilagisaq, ilagiipput, ilagiissut, ilagiissai. ilagâ = ilagivâ, ilagissaĸ, ilagîgput, ilagîgsut, ilagîgsai.
ilaginnarpaa = sumiginnarpaa; ilaginnaavoq, ilaginnaajuippoq ilaginnaaqinak. ilagínarpâ = sumigínarpâ; ilagínaivoĸ, ilagínaiuípoĸ ilagínaeĸinak.
ilagiinneq, t ilagiinnerup, ilagiinnerat, tk. ilagîngneĸ, t ilagîngnerup, ilagîngnerat, tk.
ilagiissut, t ilagiissutip, ilagiissutaavoq, ilagiissummik. ilagĩssut, t ilagĩssutip, ilagĩssutauvoĸ, ilagĩssúmik.
ilagiit, tq ilagiinni, ilagiinnit, ilagiinnut, ilagiimmi. ilagît, tĸ ilagîngne, ilagîngnit, ilagîngnut, ilagĩme.
ilappoq, ilatsippaa, ilattoorpoq, ilattoorsimavoq. ilagpoĸ, ilagtípâ, ilagtôrpoĸ, ilagtôrsimavoĸ.
ilasseraanngilaq, ilasseraanngillat, ilasseraanngitsoq, ilassilluartanngilaq. ilagserãngilaĸ, ilagserãngitdlat, ilagserãngitsoĸ, ilagsivdluartángilaĸ.
ilassivoq, ilassivaa, ilassissaarpoq, ilassissaarpaa, ilassiorpoq, ilassiorpaa. ilagsivoĸ, ilagsivâ, ilagsísaerpoĸ, ilagsísaerpâ, ilagsiorpoĸ, ilagsiorpâ.
ilassaq, t ilassaaruppoq, ilassarsiorpoq, ilassarsivoq. ilagssaĸ, t ilagssaerúpoĸ, ilagssarsiorpoĸ, ilagssarsivoĸ.
ilassuuppoq, ilassuutiuippoq, ilassuutiuitsoq. ilagssũpoĸ, ilagssûtiuípoĸ, ilagssûtiuitsoĸ.
ilassunnaappoq, ilassunnaatsoq : soqutigineqanngitsoq, pingaanngitsoq. ilagsungnáipoĸ, ilagsungnaitsoĸ : soĸutigineĸángitsoĸ, pingãngitsoĸ.
ilattarpaa : mersukki kujapigaasarpaa. ilagtarpâ : merssugke kujapigaussarpâ.
ilattorpoq, („ilaqanngitsuusaaq ilattortarpoq”). ilagtorpoĸ, („ilaĸángitsûssâĸ ilagtortarpoĸ”).
ilaguuppoq : akiunngilaq; ilaguussaarpoq, ilaguuttaqinak. ilagũpoĸ : akiúngilaĸ; ilagũssârpoĸ, ilagũtaĸinak.
ilaguppoq tak. : ilappoq; ilagulluinnarpoq, ilagutivippoq. ilagúpoĸ tak. : ilagpoĸ; ilagutdluínarpoĸ, ilagutivigpoĸ.
ilaajaavoq, ilaajaasarniarit. ilaiaivoĸ, ilaiaissarniarit.
ilaajarpaa = ilanniiarpaa. ilaiarpâ = ilangnîarpâ.
ilaajaat, t ilaajaatip, ilaajaatit, ilaajaataavoq. ilaiaut, t ilaiautip, ilaiautit, ilaiautauvoĸ.
ilaannaq, t ilaannaasa, tk ilaannagiinngilaq, ilaannagiinngillat, ilaannagiinngitsoq : tamatigoortoq ilaannaavoq = ilaannakuuvoq. iláinaĸ, t iláinaisa, tk iláinagĩngilaĸ, iláinagĩngitdlat, iláinagĩngitsoĸ : tamatigôrtoĸ iláinauvoĸ = iláinakûvoĸ.
ilaasa, tk qasseers. allam., ilaasagooq. ilaisa, tk ĸasêrs. avdlam., ilaisagôĸ.
ilaat, tk qasseers, ilaammi, ilaanni. ilait, tk ĸavsêrs, iláime, iláine.
ilak, t = ilanneq; tak. : ilappoq. ilak, t = ilangneĸ; tak. : ilagpoĸ.
iilak, t iilaap, iilaat : nerreritooq; iilaavoq. îlak, t îlaup, îlait : nerreritôĸ; îlauvoĸ.
ilakkuminarpoq = ilagiuminarpoq. ilákuminarpoĸ = ilagiuminarpoĸ.
ilalaarpoq = naammagittarpoq; ilalaartuaannarpoq, ilalaanngilaq, ilalaanngillat, ilalaanngitsoq. ilalârpoĸ = nãmagigtarpoĸ; ilalârtuáinarpoĸ, ilalãngilaĸ, ilalãngitdlat, ilalãngitsoĸ.
ilaali (ilaa’lli), oqr pimmioq : eqqumiiallak. ilâle (ilâ’dle), oĸr pímioĸ : erĸumîatdlak.
ilalerpaa : akuerilluarpaa, taperserpaa; ilaliinnarpaa. ilalerpâ : akuerivdluarpâ, taperserpâ; ilalĩnarpâ.
ilalisarpoq = ilaqutalisarpoq; ilalisaatigaa. ilalissarpoĸ = ilaĸutalissarpoĸ; ilalissautigâ.
ilaliuppoq, ilaliuppaa = ilannguppaa; ilaliulluinnarpoq. ilaliúpoĸ, ilaliúpâ = ilángúpâ; ilaliutdluínarpoĸ.
ilamaarpaa (s. ipunneq tingerlaammik, eqqarlimaarpaa). ilamârpâ (s. ipungneĸ tingerdláumik, erĸardlimârpâ).
ilamerngi, tk = ilaminii. ilamernge, tk = ilaminê.
ilaanni, oqr, tk ki (s. ullut ilaanni ataatsimi), ilaannigooq-una, ilaanniaasiit. ilãne, oĸr, tk ki (s. uvdlut ilãne atautsime), ilãnigôĸ-una, ilãniâsît.
ilanngarpaa, ilanngaavoq (: sinilaarpoq), ilanngarsimavoq, ilanngartuuppaa, ilanngartuussivoq. ilángarpâ, ilángaivoĸ (: sinilârpoĸ), ilángarsimavoĸ, ilángartũpâ, ilángartũssivoĸ.
ilangaaqqut, t ilangaaqqutip, ilangaaqqutit, ilangaaqqutaavoq, ilangaaqqusiuppaa. ilangârĸut, t ilangârĸutip, ilangârĸutit, ilangârĸutauvoĸ, ilangârĸusiúpâ.
ilanngaat, t ilanngaatip, ilanngaatit, ilanngaaserpaa, ilanngaaserisoq, ilanngaataavoq. ilángaut, t ilángautip, ilángautit, ilángauserpâ, ilángauserissoĸ, ilángautauvoĸ.
ilangerpaa, ilangiivoq, ilangiisippaa : sunnginnaveerpaa; ilangiiuippoq, ilangiiuitsoq. ilangerpâ, ilangîvoĸ, ilangîsípâ : súngínavêrpâ; ilangîuípoĸ, ilangîuitsoĸ.
ilannaaq, t ilannaap, ilannaat, ilannaaraa, ilannaarivaa. ilangnâĸ, t ilangnâp, ilangnât, ilangnârâ, ilangnârivâ.
ilannguppoq, ilannguppaa = ilaliuppaa, ilanngussaavoq, ilanngussivoq. ilángúpoĸ, ilángúpâ = ilaliúpâ, ilángússauvoĸ, ilángússivoĸ.
ilanngutaq, t = ilanngussaq. ilángutaĸ, t = ilángússaĸ.
ilaaqquppoq, ilaaqqukkajuppoq. ilaorĸúpoĸ, ilaorĸúkajugpoĸ.
ilaartorput, ilaartorpai = ilajortorpai; tak. : ilavoq. ilaortorput, ilaortorpai = ilajortorpai; tak. : ilavoĸ.
ilapittuut, t ilapittuutip, ilapittuutit, ilapittuutaavoq, ilapittuutigaa, ilapittuutigivaa. ilapigtût, t ilapigtûtip, ilapigtûtit, ilapigtûtauvoĸ, ilapigtûtigâ, ilapigtûtigivâ.
ilaaq, t ilaap, ilaat, ilaassaq, ilaassamaat, ilaartooq, ilaarpassuit. ilâĸ, t ilâp, ilât, ilâgssaĸ, ilâgssamaut, ilârtôĸ, ilârpagssuit.
ilaaqarpoq, ilaaqarpallaaqaaq. ilâĸarpoĸ, ilâĸarpatdlâĸaoĸ.
ilaqarpoq, ilaqartaannarpoq, ilaqajuippoq, ilaqajuitsoq. ilaĸarpoĸ, ilaĸartáinarpoĸ, ilaĸajuípoĸ, ilaĸajuitsoĸ.
ilaqutaq, t ilaquttat, ilaqutariit, ilaqutariipput ilaqutariissut, ilaqutariikkuutaat. ilaĸutaĸ, t ilaĸútat, ilaĸutarît, ilaĸutarîgput ilaĸutarîgsut, ilaĸutarĩkûtât.
ilarpaa : ilaammik, qinuiaammik alluaq qinuiarpaa. ilarpâ : iláumik, ĸinuiáumik agdluaĸ ĸinuiarpâ.
ilarpa : ilaana (ajorpa? – ilarpa : ajoqaaq). ilarpa : ilauna (ajorpa? – ilarpa : ajoĸaoĸ).
ilaarpaa, I : issuarpaa; ilaarsivoq, ilaartaavoq, ilaarsigajuppoq, ilaarsiniooq. ilârpâ, I : íssuarpâ; ilârsivoĸ, ilârtaivoĸ, ilârsigajugpoĸ, ilârsiniôĸ.
ilaarpaa, II : ilaamik matutarpaa; ilaartuutissaq. ilârpâ, II : ilâmik matutarpâ; ilârtûtigssaĸ.
ilarpaaneerpaa : …. ilarpânêrpâ : ….
ilarpoq : minitaanini pillugu naammagittaalliorpoq; ilarnaveeqqut, ilarnaveeqquserpaa. ilarpoĸ : minitaunine pivdlugo nãmagigtaitdliorpoĸ; ilarnavêrĸut, ilarnavêrĸuserpâ.
ilarrallattaarpaa = ilarfallattaarpaa : tusagaq sinnerlugu oqalualaaraa; ilarrallattaarivoq. ilarratdlagtârpâ = ilarfatdlagtârpâ : tusagaĸ sivnerdlugo oĸalualârâ; ilarratdlagtârivoĸ.
ilaarunnarpoq : qungujunngitsoorfiunngilaq; ilaarunnaqaaq : tissinaqaaq. ilârúnarpoĸ : ĸungujúngitsôrfiúngilaĸ; ilârúnaĸaoĸ : tivsinaĸaoĸ.
ilaarut, t ilaarutip, ilaarutit : ilarrallattaagaq; ilaarutigaa, ilaarutilliivoq : mitallerpoq tissisaarummik. ilârut, t ilârutip, ilârutit : ilarratdlagtâgaĸ; ilârutigâ, ilârutigdlîvoĸ : mitagdlerpoĸ tivsisârúmik.
ilaserpoq, ilasersoq, ilaserpaa = ilaseraa; ilasertuaannarpoq. ilaserpoĸ, ilasersoĸ, ilaserpâ = ilaserâ; ilasertuáinarpoĸ.
ilasiaq, t ilasiaraa, ilasiaavoq, ilasiassarsiorpoq. ilasiaĸ, t ilasiarâ, ilasiauvoĸ, ilasiagssarsiorpoĸ.
ilasaarpaa = ilarrallattaarpaa; ilasaarillaqqippoq, ilasaarillaqqissoq. ilassârpâ = ilarratdlagtârpâ; ilassâritdlarĸigpoĸ, ilassâritdlarĸigsoĸ.
ilallattaarivoq = ilasaarivoq. ilatdlagtârivoĸ = ilassârivoĸ.
ilatsaasorpoq, ilatsaasorpaa, ilatsaasuivoq : pileraluttuinnarpoq, naammatsiuippoq. ilatsaisorpoĸ, ilatsaisorpâ, ilatsaisuivoĸ : pileralugtuínarpoĸ, nãmagtiuípoĸ.
ilatserpoq, ilatsersoq, ilatsiinnarpoq : utaqqiinnarpoq suniarnani (imminut ikiornani). ilatserpoĸ, ilatsersoĸ, ilatsĩnarpoĸ : utarĸĩnarpoĸ suniarnane (ingminut ikiornane).
ilaana, oqq (apers. : qasoqaat? Akiss. : ilaana, ilaanaqaat) tak. : ila. ilauna, oĸĸ (aperss. : ĸasoĸait? Akíss. : ilauna, ilaunaĸait) tak. : ila.
ilaat, t ilaatip, ilaatit : qinuiaat (allumi); ilaaserpoq. ilaut, t ilautip, ilautit : ĸinuiaut (agdlume); ilauserpoĸ.
ilaavoq, ilaaginnarpoq, ilaasuinnaavoq, ilaasussaaruppoq. ilauvoĸ, ilaugínarpoĸ, ilaussuínauvoĸ, ilaussugssaerúpoĸ.
ilavoq, ilavaa, ilasivoq, ilasaarivoq, ilajortorput, ilasarpaa, ilasaat. ilavoĸ, ilavâ, ilassivoĸ, ilassârivoĸ, ilajortorput, ilasarpâ, ilasaut.
ilassi, tk allam. ilassinni, ilassinnut, ilassinnit. ilavse, tk avdlam. ilavsíne, ilavsínut, ilavsínit.
ilatta, tk allam. ilavta, tk avdlam.
ilavut, tk ilavuttaaq, ilavulluunniit. ilavut, tk ilavútaoĸ, ilavutdlũnît.
ili, t ileqarpunga; tak. : iligaa, ilik, iliippoq, iliuvoq. ile, t ileĸarpunga; tak. : iligâ, ilik, ilĩpoĸ, iliuvoĸ.
ili-ilili, oqq (qimminut qimuttunut naalakkiut : talerpiup tungaanut!). ile-ilile, oĸĸ (ĸingminut ĸimugtunut nâlagkiut : talerpiup tungânut!).
ileqilavoq : niaqqi sajutsippaa unitsissinnaanagu; ileqilasorsuaq. ileĸilavoĸ : niarĸe sajugtípâ unigtísínaunago; ileĸilassorssuaĸ.
ileqimisattorpoq (tupigusulluni, uissuummilluni). ileĸimisagtorpoĸ (tupigusugdlune, uivssũmivdlune).
ileqimisaarpoq : niaqquminik naaggaarpoq (oqarnani); ileqimisaartuinnarpoq. ileĸimisârpoĸ : niarĸuminik nâggârpoĸ (oĸarnane); ileĸimisârtuínarpoĸ.
ileragaa = ileragivaa, ilerasuppoq, ileratsappoq, ileratsaappaa, ilerattaappoq, ileraappoq, ilerattaatsoq = ileraatsoq, ilerasujuippoq, ilerasujuitsoq, ileranaqaaq, ileranaappoq, ileranaatsoq. ileragâ = ileragivâ, ilerasugpoĸ, ileratsagpoĸ, ileratsáupâ, ileragtáipoĸ, ileráipoĸ, ileragtaitsoĸ = ileraitsoĸ, ilerasujuípoĸ, ilerasujuitsoĸ, ileranaĸaoĸ, ileranáipoĸ, ileranaitsoĸ.
ilerfa, tk = ilerra, ilorfa, ilivia. ilerfa, tk = ilerra, ilorfa, ilivia.
ilerfiaq, t = ilerriaq (Jiisusip ilerfanut); ilerfiarpoq, ilerfiarpassuit. ilerfiaĸ, t = ilerriaĸ (Jîsusip ilerfanut); ilerfiarpoĸ, ilerfiarpagssuit.
ilerfiorpoq, ilerfiorpaa; = iliviliorpoq. ilerfiorpoĸ, ilerfiorpâ; = iliviliorpoĸ.
ilerfit, tq = ilerrit; tak. : iliveq. ilerfit, tĸ = ilerrit; tak. : iliveĸ.
ilerniku = ilernikoq, t : pillarluku; ilernikuliorpoq, ilernikuliorpaa, ilernikoraa. ilerniko = ilernikoĸ, t : pitdlardluko; ilernikuliorpoĸ, ilernikuliorpâ, ilernikorâ.
ileqqiserpaa : ilerfanit peerlugu allamut nuullugu ilivaa. ilerĸiserpâ : ilerfanit pêrdlugo avdlamut nûtdlugo ilivâ.
ileqqoq, t ileqqorippoq, ileqqorissoq, ileqqorissaarpoq, ileqqortaaq, ileqqutoqaq, ileqqutoqqat, ileqqumisoorpoq, ileqqorluppoq, ileqqussaq. ilerĸoĸ, t ilerĸorigpoĸ, ilerĸorigsoĸ, ilerĸorigsârpoĸ, ilerĸortâĸ, ilerĸutoĸaĸ, ilerĸutorĸat, ilerĸumisôrpoĸ, ilerĸordlugpoĸ, ilerĸugssaĸ.
ileqqorsorpoq : qiimasumik erinarsorpoq; ileqqorsorajuppoq. ilerĸorssorpoĸ : ĸîmassumik erinarssorpoĸ; ilerĸorssorajugpoĸ.
ileqqorsuut, t ileqqorsuutip, ileqqorsuutit, ileqqorsuusiorpoq, ileqqorsuusiaq. ilerĸorssût, t ilerĸorssûtip, ilerĸorssûtit, ilerĸorssûsiorpoĸ, ilerĸorssûsiaĸ.
ilerra, tk = ilerfa. ilerra, tk = ilerfa.
ilerrit, tq = ilerfit. ilerrit, tĸ = ilerfit.
ilerruvoq : toquffimmini ilisaavoq (asimiluunniit) ; ilerruffigaa (nuna). ilerruvoĸ : toĸuvfingmine ilissauvoĸ (asimilũnît) ; ilerruvfigâ (nuna).
ilersaq, t : ujalu ujalussiaq, qilattagassaq; ilersaasat imassaaqqat. ilerssaĸ, t : ujalo ujalugssiaĸ, ĸilagtagagssaĸ; ilerssaussat imagssârĸat.
ilersivoq (ujallumik), ilersivaa. ilerssivoĸ (ujatdlumik), ilerssivâ.
ileqqaarpoq, ileqqaarpaa : aannertusaarpaa; ileqqaallaqqippoq, ileqqaallaqqissoq, ileqqaappaa, ileqqaaruppaa. ilevĸârpoĸ, ilevĸârpâ : aungnertusârpâ; ilevĸâtdlarĸigpoĸ, ilevĸâtdlarĸigsoĸ, ilevĸáupâ, ilevĸârúpâ.
iliarsororpoq : tamanik angajoqqaaveruppoq. iliarssororpoĸ : tamanik angajorĸâverúpoĸ.
iliarsoqqik, t = iliarsuik. iliarssorĸik, t = iliarssuvik.
iliarsuk, t iliarsuit, iliarsunnguaq. iliarssuk, t iliarssuit, iliarssúnguaĸ.
iligaa, iligivaa, iligiipput, iligiissut, iligilluarpaa; nipini iligalugu : nilliaatigaluni; iligiinni. iligâ = iligivâ, iligîgput, iligîgsut, iligivdluarpâ; nipine iligalugo : nivdliautigalune; iligîngne.
iligiit, tq iligiimmi taamaapput. iligît, tĸ iligĩme taimáiput.
ilikkut, tk, ki : illit aqqutigalutit. iligkut, tk, ki : ivdlit avĸutigalutit.
ilippoq : uuararpoq; ilissunnippoq, ilissunnitsoq, ilitsippaa. iligpoĸ : ûararpoĸ; iligsungnípoĸ, iligsungnitsoĸ, iligtípâ.
ilisserpoq, ilissersoq, ilisserpaa, ilisserillaqqippoq, ilisserillaqqissoq, ilissigaavoq. iligserpoĸ, iligsersoĸ, iligserpâ, iligseritdlarĸigpoĸ, iligseritdlarĸigsoĸ, iligsigauvoĸ.
ilisserut, t ilisserutip, ilisserutit, ilisserusiorpoq, ilisserutaavoq. iligserut, t iligserutip, iligserutit, iligserusiorpoĸ, iligserutauvoĸ.
ilissaq, t : ilissarsivoq, ilissaavoq. iligssaĸ, t : iligssarsivoĸ, iligssauvoĸ.
ilissuaq, t : inupilorujussuaq. iligssuaĸ, t : inupilorujugssuaĸ.
ilittut, tk, ki ippunga. iligtut, tk, ki ípunga.
ilik, t = ili; tak. : iligaa; ilissamaat, ilissamaaserpoq, ilissamaasersoq. ilik, t = ile; tak. : iligâ; iligssamaut, iligssamauserpoĸ, iligssamausersoĸ.
ilikkarpoq, ilikkarpaa, = ilippaa; ilikkaappaa, ilikkaassivoq, ilikkartippaa, ilikkarseriippoq, ilikkarseriitsoq, ilikkajavoq. ilíkarpoĸ, ilíkarpâ, = ilípâ; ilíkáupâ, ilíkáussivoĸ, ilíkartípâ, ilíkarserĩpoĸ, ilíkarserîtsoĸ, ilíkajavoĸ.
ilimagaa = ilimagivaa, ilimasuppoq, ilimatsappoq, ilimatsaappaa, ilimakkeerpaa, ilimasuerpoq, ilimasuersoq ilimanaqaaq, ilimasaarpaa. ilimagâ = ilimagivâ, ilimasugpoĸ, ilimatsagpoĸ, ilimatsáupâ, ilimákêrpâ, ilimasuerpoĸ, ilimasuersoĸ ilimanaĸaoĸ, ilimasârpâ.
ilimmarpoq : angakkoq silaannakkut aallarpoq toornilluni. ilímarpoĸ : angákoĸ siláinákut autdlarpoĸ tôrnivdlune.
ilimasuut, t ilimasuutip, ilimasuutit, ilimasuutaavoq. ilimasût, t ilimasûtip, ilimasûtit, ilimasûtauvoĸ.
ilimmaasaq, t : unaap igimaata ikkuttarfia tinupaninnguaq qaataaniittoq. ilímaussaĸ, t : unâp igimâta íkútarfia tinupanínguaĸ ĸâtânĩtoĸ.
ilinngappoq, (: nikallorpoq); ilinngassarpoq, ilinngassarpai (nutsani), ilinngassaat. ilíngagpoĸ, (: nikatdlorpoĸ); ilíngagsarpoĸ, ilíngagsarpai (nutsane), ilíngagsaut.
ilingavoq, (: nikallungavoq); ilingasunik nujaqarpoq. ilingavoĸ, (: nikatdlungavoĸ); ilingassunik nujaĸarpoĸ.
ilingisuppoq : ilassaminik noqqaavoq. ilingisugpoĸ : ilagssaminik norĸaivoĸ.
ilinni, tk, ki ilinniippoq, ilinnissaaq. ilingne, tk, ki ilingnĩpoĸ, ilingnísaoĸ.
ilinnikoq, t = qilunnikoq. ilingnikoĸ, t = ĸilungnikoĸ.
ilinnut, tk, ki tunniuppara; ilinnuttaaq, ilinnuinnaq. ilingnut, tk, ki túniúpara; ilingnútaoĸ, ilingnuínaĸ.
ilinniarpoq, ilinniarpaa, ilinniaqqaat, ilinniartippaa, ilinniartitsivoq, ilinniagaatsoq, ilinniarfissuaq, ilinniarnertooq. ilíniarpoĸ, ilíniarpâ, ilíniarĸaut, ilíniartípâ, ilíniartitsivoĸ, ilíniagaitsoĸ, ilíniarfigssuaĸ, ilíniarnertôĸ.
iliorarpai = ilioqqarpai, ilioqqaavoq, ilioraavik, ilioqqaavik. iliorarpai = iliorĸarpai, iliorĸaivoĸ, ilioraivik, iliorĸaivik.
ilioriaaseq, t ilioriaatsit, ilioriaatsimisut iliorpoq. ilioriauseĸ, t ilioriautsit, ilioriautsimisut iliorpoĸ.
iliorpoq, iliorpaa, = iliorfigaa, iliorneq; tak. : taamaaliorpoq, imaaliorpoq. iliorpoĸ, iliorpâ, = iliorfigâ, iliorneĸ; tak. : taimailiorpoĸ, imailiorpoĸ.
ilioruupput : sinnersaraapput. iliorũput : sivnersaráuput.
ilippagaa, ilippagivaa : sungiusimavaa; ilippanarpoq; piukkunnarpoq. ilípagâ = ilípagivâ : sungiusimavâ; ilípanarpoĸ; piúkúnarpoĸ.
iliippoq, = ileqanngilaq; iliillivaa, iliillisaavoq. ilĩpoĸ, = ileĸángilaĸ; ilîtdlivâ, ilîtdlissauvoĸ.
ilippoq, ilippaa = ilikkarpoq, ilikkarpaa; tak. : ilinniarpoq, ilitsivoq. ilípoĸ, ilípâ = ilíkarpoĸ, ilíkarpâ; tak. : ilíniarpoĸ, ilitsivoĸ.
ilisaraa, ilisarivaa, ilisarisaq, ilisarisaavoq, ilisarnarpoq, ilisarsaavoq, ilisarsaanngilaq, ilisarsaanngillat, ilisarsaanngitsoq. ilisarsivoq, ilisarnaat, ilisarnaaserpaa, ilisarivippaa. ilisarâ, ilisarivâ, ilisarissaĸ, ilisarissauvoĸ, ilisarnarpoĸ, ilisarssauvoĸ, ilisarssáungilaĸ, ilisarssáungitdlat, ilisarssáungitsoĸ. ilisarssivoĸ, ilisarnaut, ilisarnauserpâ, ilisarivigpâ.
ilisimaappoq, ilisimaatsoq, ilisimaatsorpassuit. ilisimáipoĸ, ilisimaitsoĸ, ilisimaitsorpagssuit.
ilisimaaraa = ilisimaarivaa, ilisimaarilluarpaa, ilisimaarilluinnarpaa, ilisimaarisaq. ilisimârâ = ilisimârivâ, ilisimârivdluarpâ, ilisimârivdluínarpâ, ilisimârissaĸ.
ilisimmarpoq, ilisimmarsaat, ilisimmaappaa, ilisimmarippoq, ilisimmarissoq. ilisímarpoĸ, ilisímarsaut, ilisímáupâ, ilisímarigpoĸ, ilisímarigsoĸ.
ilisimassuseq, t ilisimassutsit, ilisimassusersua, tk. ilisimássuseĸ, t ilisimássutsit, ilisimássuserssua, tk.
ilisimatooq, t ilisimatoorsuaq, ilisimatoorpassuaqarpoq. ilisimatôĸ, t ilisimatôrssuaĸ, ilisimatôrpagssuaĸarpoĸ.
ilisimavoq, ilisimasaq, ilisimasassarsiorpoq, ilisimasorsuaq, ilisimasortaq, ilisimaqaaq, ilisimavallaanngilaq, ilisimavallaanngillat, ilisimavallaanngitsoq. ilisimavoĸ, ilisimassaĸ, ilisimassagssarsiorpoĸ, ilisimassorssuaĸ, ilisimassortaĸ, ilisimaĸaoĸ, ilisimavatdlãngilaĸ, ilisimavatdlãngitdlat, ilisimavatdlãngitsoĸ.
ilisippaa = ilikkartippaa. ilisípâ = ilíkartípâ.
ilisiippoq, ilisiitsoq, ilisiippaa : ajortumeerniarpaa (allat nalusaannik); ilisiinniusiorpoq. ilisĩpoĸ, ilisîtsoĸ, ilisĩpâ : ajortumêrniarpâ (avdlat nalussãnik); ilisĩniusiorpoĸ.
ilisaq, t ilisaavoq, qanoq ilisaava? ilissaĸ, t ilissauvoĸ, ĸanoĸ ilissauva?
ilisivik, t ilisiviup, ilisivilersorpaa, ilisivittaarpoq, ilisiveeruppoq, ilisiveerussivaa. ilissivik, t ilissiviup, ilissivilersorpâ, ilissivigtârpoĸ, ilissivêrúpoĸ, ilissivêrússivâ.
ilitserpaa, = ilitsersorpaa, ilitsersuut, ilitsersuusiorpoq, ilitsersuuppaa, ilitsersuussivoq, ilitsersuivoq; = ilutserpaa. ilitserpâ, = ilitsersorpâ, ilitsersût, ilitsersûsiorpoĸ, ilitsersũpâ, ilitsersũssivoĸ, ilitsersuivoĸ; = ilutserpâ.
ilitsiut, t ilitsiutip, ilitsiutit, = ilitsersuut, peqqussut. ilitsiut, t ilitsiutip, ilitsiutit, = ilitsersût, perĸússut.
ilitsivik, t = ilisivik. ilitsivik, t = ilissivik.
ilitsivoq = ilikkarpoq. ilitsivoĸ = ilíkarpoĸ.
ilitsiivoq, ilitsiisarpoq, ilitsiisuuvoq. ilitsîvoĸ, ilitsîssarpoĸ, ilitsîssûvoĸ.
ilitsoraaq = ilitsorivoq, ilitsoqquppaa, ilitsoqqussivoq, ilitsorilluarpoq. ilitsoraoĸ = ilitsorivoĸ, ilitsorĸúpâ, ilitsorĸússivoĸ, ilitsorivdluarpoĸ.
iliuuseq, t iliuutsit qanoq iliuuseq, = periaaseq. iliûseĸ, t iliûtsit ĸanoĸ iliûseĸ, = periauseĸ.
iliuvoq, iliulluarpoq, iliugajuppoq; tak. : ili. iliuvoĸ, iliuvdluarpoĸ, iliugajugpoĸ; tak. : ile.
ilivaa, ilisaq, ilisaavoq, ilisivoq. ilivâ, ilissaĸ, ilissauvoĸ, ilissivoĸ.
iliveq, t ilerfit, ilerrit, iliversiortoq = iliversiooq, iliveqarfik; = ilueq. iliveĸ, t ilerfit, ilerrit, iliversiortoĸ = iliversiôĸ, iliveĸarfik; = iluveĸ.
iliverpaa : ilivermut ilivaa. iliverpâ : ilivermut ilivâ.
iliveqquik, t iliveqquiup, = iliveqqavik : neqaasivik ujaqqanit eqitikkanit. iliverĸuvik, t iliverĸuviup, = iliverĸavik : neĸausivik ujarĸanit eĸitigkanit.
ilivippoq, ilivitsoq : tamarmiuvoq, = iluippoq; ilivitsukaaq. ilivípoĸ, ilivitsoĸ : tamarmiuvoĸ, = iluípoĸ; ilivitsukâĸ.
ilivitsoq, t ilivitsuusiaq : puisi ammaannarlugu pissamaasiaq; = iluitsoq. ilivitsoĸ, t ilivitsûsiaĸ : puisse angmáinardlugo pigssamausiaĸ; = iluitsoĸ.
ilivoq, ilisoq : taama ilivoq, iliuupput : akioriipput. ilivoĸ, ilisoĸ : taima ilivoĸ, iliũput : akiorîgput.
ilissi, tk ilissisut, ilissigut, ilissinniippoq, ilississaaq. ilivse, tk ilivsisut, ilivsigut, ilivsínĩpoĸ, ilivsísaoĸ.
ilu, t iloqquppaa, iloqqutsivoq (: qarlimmi iluannut quivoq); ilorpasippoq, ilorpasissoq. ilo, t ilorĸúpâ, ilorĸutsivoĸ (: ĸardlingme iluánut ĸuivoĸ); ilorpasigpoĸ, ilorpasigsoĸ.
iloq, t : igalaap sikua (aalamit); ilorsuaq, iloqaqaaq. iloĸ, t : igalâp sikua (ailamit); ilorssuaĸ, iloĸaĸaoĸ.
iloqiak, t iloqiaap, iloqiaat, iloqissat, iloqiaavoq, iloqianngorpoq. iloĸiak, t iloĸiaup, iloĸiait, iloĸíssat, iloĸiauvoĸ, iloĸiángorpoĸ.
iloqisserpoq, iloqissersoq, iloqissiorpoq (: eqqumiilliorpoq). iloĸísserpoĸ, iloĸíssersoĸ, iloĸíssiorpoĸ (: erĸumîtdliorpoĸ).
iloqut, t iloqutip, iloqutit, iloqutaarpaa, iloqussuit. iloĸut, t iloĸutip, iloĸutit, iloĸutaerpâ, iloĸússuit.
ilorla, tk ilulia (: qoorortuup aqerlua). ilordla, tk ilulia (: ĸôrortûp aĸerdlua).
ilorleq, t ilorliuvoq, ilorlersaat, tk ilorlerpaaq; tak. : ilu; ilorliit : ilupaqutit. ilordleĸ, t ilordliuvoĸ, ilordlersât, tk ilordlerpâĸ; tak. : ilo; ilordlît : ilupaĸutit.
ilorlit, tq = ilulit; tak. : ilorla. ilordlit, tĸ = ilulit; tak. : ilordla.
ilorfa, tk = ilerfa. ilorfa, tk = ilerfa.
ilorfaq, t ilorfaap, ilorfaata tungaa, = ilorraq; ilorfarmippaa, ilorfarmoorpaa. ilorfaĸ, t ilorfaup, ilorfâta tungâ, = ilorraĸ; ilorfarmigpâ, ilorfarmôrpâ.
ilorfaallak, oqq = ilorraallak, ilorfaallappoq, ilorfaallagaa = iluaallagaa. ilorfâtdlak, oĸĸ = ilorrâtdlak, ilorfâtdlagpoĸ, ilorfâtdlagâ = iluâtdlagâ.
iloqqapput : ammalortunngorlutik avatangiipput. ilorĸáput : angmalortúngordlutik avatangĩput.
iloqqasut, tq (: oqummersat arlalinnik qarsorsallit). ilorĸassut, tĸ (: oĸúmersat ardlalingnik ĸarsorsagdlit).
iloqqavaat : ungoqqavaat. ilorĸavât : ungorĸavât.
ilorraq, t ilorraap = ilorfaq; ilorrarmoorpoq, ilorrarmoorpaa. ilorraĸ, t ilorraup = ilorfaĸ; ilorrarmôrpoĸ, ilorrarmôrpâ.
ilorraallak, oqq = ilorfaallak; ilorraallagaa, ilorraallatsippaa. ilorrâtdlak, oĸĸ = ilorfâtdlak; ilorrâtdlagâ, ilorrâtdlagtípâ.
ilorrippoq : aaqqippoq; ilorrisimaarpoq, ilorrisaarpoq. ilorrípoĸ : ârĸigpoĸ; ilorrisimârpoĸ, ilorrissârpoĸ.
ilorruvoq = ilerruvoq. ilorruvoĸ = ilerruvoĸ.
ilua, tk iluaniippoq; tak. : ilu; iluatigooq : iluatigut atisaq. ilua, tk iluanĩpoĸ; tak. : ilo; iluatigôĸ : iluatigut atissaĸ.
iluatsippaa = iluartippaa; iluatsitsivoq, iluatsikkiartorpoq, iluatsitaarivoq. iluagtípâ = iluartípâ; iluagtitsivoĸ, iluagtíkiartorpoĸ, iluagtitârivoĸ.
iluaagaa = iluaagivaa : ajoraa, iluarinngilaa. iluaigâ = iluaigivâ : ajorâ, iluaríngilâ.
iluaappoq, iluaatsoq, iluaallivoq, = iluaallerpoq, iluaallersoq (: nappakuluppoq); iluaakkunnaarpoq, iluaakkunnaarsoq (: peqqissivoq); iluaakujuppoq, iluaatsuliorpoq. iluáipoĸ, iluaitsoĸ, iluaitdlivoĸ, = iluaitdlerpoĸ, iluaitdlersoĸ (: nápakulugpoĸ); iluáikungnaerpoĸ, iluáikungnaersoĸ (: perĸigsivoĸ); iluaikujugpoĸ, iluaitsuliorpoĸ.
iluaatsoq, t = iluanngitsoq, ajortoq, nappakuluttoq; iluaatsuliorpoq, iluaatsuliaq. iluaitsoĸ, t = iluángitsoĸ, ajortoĸ, nápakulugtoĸ; iluaitsuliorpoĸ, iluaitsuliaĸ.
iluameerpoq, iluameersoq, iluamik pivoq, iliorpoq; iluameersitsiniarpoq. iluamêrpoĸ, iluamêrsoĸ, iluamik pivoĸ, iliorpoĸ; iluamêrsitsiniarpoĸ.
iluamik, oqr iluamik oqarpoq = eqqortumik, ilumoortumik. iluamik, oĸr iluamik oĸarpoĸ = erĸortumik, ilumôrtumik.
iluanaarpoq, iluanaaruppaa, iluanaarut, iluanaartitsivoq, iluanaarpallaanngilaq, iluanaanngilaq, iluanaanngillat, iluanaanngitsoq. iluanaarutigaa. iluanârpoĸ, iluanârúpâ, iluanârut, iluanârtitsivoĸ, iluanârpatdlãngilaĸ, iluanãngilaĸ, iluanãngitdlat, iluanãngitsoĸ. iluanârutigâ.
iluangerpoq, iluangersoq : nappakuluppoq; iluangerajuppoq, iluangertaannarpoq. iluangerpoĸ, iluangersoĸ : nápakulugpoĸ; iluangerajugpoĸ, iluangertáinarpoĸ.
iluaq, t : iluagut tapinnaaqut (s. tupermi) tak. : ilussat. iluaĸ, t : iluagut tapínaeĸut (s. tuperme) tak. : ilússat.
iluaqut, t iluaquserpaa, iluaqusersorpaa, iluaqutaavoq, iluaqusersuut, iluaqusiuppaa, iluaqutigaa. iluaĸut, t iluaĸuserpâ, iluaĸusersorpâ, iluaĸutauvoĸ, iluaĸusersût, iluaĸusiúpâ, iluaĸutigâ.
iluaraa = iluarivaa, iluaraajuk? iluarisaavoq, iluarinnippoq, iluariinnarpaa. iluarâ = iluarivâ, iluaraiuk? iluarissauvoĸ, iluaringnigpoĸ, iluarĩnarpâ.
iluarneq, t iluarnerup, iluarnerit, iluarnersiorpaa = pitsaanersiorpaa. iluarneĸ, t iluarnerup, iluarnerit, iluarnersiorpâ = pitsaunersiorpâ.
iluarpoq, iluarsivoq, iluarsivaa, iluartuuvoq, iluartuusaarpoq, iluartuutippaa, iluartuutitsivoq, iluartuussut, iluartippaa = iluatsippaa; iluarsarpaa, iluarsartuuppaa, iluarsaavoq, iluarsaappaa, iluarsaassivoq, iluarsuseq, iluarsutsit, iluarnerpaaq, iluarnersaq. iluarpoĸ, iluarsivoĸ, iluarsivâ, iluartûvoĸ, iluartûssârpoĸ, iluartûtípâ, iluartûtitsivoĸ, iluartũssut, iluartípâ = iluagtípâ; iluarsarpâ, iluarsartũpâ, iluarsaivoĸ, iluarsáupâ, iluarsáussivoĸ, iluarssuseĸ, iluarssutsit, iluarnerpâĸ, iluarnerssaĸ.
iluartumik, oqr. iluartumik, oĸr.
iluasaarpoq : peqqissaarpoq, ajunngisaarpoq; iluasaartaannarpoq, iluasaaqqissaarpoq = iluasaaqqinnaarpoq. iluasârpoĸ : perĸigsârpoĸ, ajúngisârpoĸ; iluasârtáinarpoĸ, iluasârĸigsârpoĸ = iluasârĸingnârpoĸ.
iluaallappoq, iluaallaatigaa, iluaallannarpoq. iluâtdlagpoĸ, iluâtdlautigâ, iluâtdlangnarpoĸ.
iluaallak, oqq = pitsaajallak. iluâtdlak, oĸĸ = pitsaujatdlak.
iluatigaa = iluatigivaa, iluatinnarpoq, iluatissarpoq, iluatissaavoq. iluatigâ = iluatigivâ, iluatingnarpoĸ, iluatigssarpoĸ, iluatigssaivoĸ.
iluatikkuppaa, iluatikkunnaqaaq. iluatíkúpâ, iluatíkúnaĸaoĸ.
ilulleq, t ilullersaarpoq. ilugdleĸ, t ilugdlersârpoĸ.
ilullerpaa : ilulilerpaa (qoorortooq). ilugdlerpâ : ilulilerpâ (ĸôrortôĸ).
ilullerpoq, ilullersoq : ilulutsippoq. ilugdlerpoĸ, ilugdlersoĸ : ilulugtípoĸ.
ilullit, t qarajallit; ilullisaa, tk. ilugdlit, t ĸarajagdlit; ilugdlisâ, tk.
ilulliuppaat : unguaat (s. sikut); ilulliussaavoq. ilugdliúpât : unguvât (s. sikut); ilugdliússauvoĸ.
ilullivoq, ilullivaa : qarajallivaa, iluagut mersorpaa; ilullisaq, ilullisaavoq. ilugdlivoĸ, ilugdlivâ : ĸarajagdlivâ, iluagut merssorpâ; ilugdlissaĸ, ilugdlissauvoĸ.
iluttoruppoq : qarajallivoq (iki marnermit). ilugtorúpoĸ : ĸarajagdlivoĸ (ike marnermit).
iluttuarpaluppoq : qangataarpaluppoq. ilugtuarpalugpoĸ : ĸangataorpalugpoĸ.
iluilaq, t = iluileq : nunaqarfik qeqertaasamiittoq; iluilarmiu, iluilarmiippoq. iluilaĸ, t = iluileĸ : nunaĸarfik ĸeĸertaussamĩtoĸ; iluilarmio, iluilarmĩpoĸ.
iluilaarsuk, t iluilaarsummiu. iluilârssuk, t iluilârssungmio.
iluippoq, iluitsoq, = ilivippoq; iluitsukaaq, iluilluinnarpoq. iluípoĸ, iluitsoĸ, = ilivípoĸ; iluitsukâĸ, iluitdluínarpoĸ.
iluk, t = ilu; tak. : ilummut, ilummoorpoq, ilummukarpoq. iluk, t = ilo; tak. : ilungmut, ilungmôrpoĸ, ilungmukarpoĸ.
ilukippoq, ilukitsoq. ilukípoĸ, ilukitsoĸ.
iluleq, t ilorlit (: aqerloq igissutassaq); ilulersuaq. iluleĸ, t ilordlit (: aĸerdloĸ igíssutagssaĸ); ilulerssuaĸ.
ilulequt, t ilulequtip, ilulequtit, ilulequtaavoq, ilulequtserpaa. iluleĸut, t iluleĸutip, iluleĸutit, iluleĸutauvoĸ, iluleĸutserpâ.
iluleriipput, iluleriissut, iluleriissaarput = iluleriissitaarput. ilulerîgput, ilulerîgsut, ilulerîgsârput = ilulerîgsitârput.
iluliaq, t ilulissat, iluliaruseq, iluliarutsit : qatiip neqaata ilupaqutaa (: ernutaqqiut); iluliarmiu, iluliarsuaq. iluliaĸ, t ilulíssat, iluliaruseĸ, iluliarutsit : ĸatîp neĸâta ilupaĸutâ (: ernutarĸiut); iluliarmio, iluliarssuaĸ.
iluliiaat, t iluliiaatip, iluliiaatit : aqerlussamik piiaat; iluliiaataaruppoq. ilulîaut, t ilulîautip, ilulîautit : aĸerdlugssamik pîaut; ilulîautaerúpoĸ.
ilulisserpoq, ilulissersoq = ilulianippoq; ilulissersorsuuvoq. ilulísserpoĸ, ilulíssersoĸ = ilulianigpoĸ; ilulíssersorssûvoĸ.
iluliummarpoq, iluliummaappoq, iluliummartippaa. iluliúmarpoĸ, iluliúmáupoĸ, iluliúmartípâ.
iluliusaq, t : iluliamineq; iluliusanippoq. iluliussaĸ, t : iluliamineĸ; iluliussanigpoĸ.
ilumippoq (: naartuvoq); ilumikkerpoq, ilumikkersoq : puiuikkiussivoq; ilumikkiuppaa. ilumigpoĸ (: nârtuvoĸ); ilumigkerpoĸ, ilumigkersoĸ : puiuíkiússivoĸ; ilumigkiúpâ.
ilumiu, t ilumioqarpoq, ilumiuuvoq (: naartu). ilumio, t ilumioĸarpoĸ, ilumiûvoĸ (: nârto).
ilumoorpoq, ilumoortaannarpoq, ilumoorsaarpoq, ilumoortuaannarpoq, ilumooruppaa, ilumoorussivoq, ilumoorneq, ilumoortoq. ilumôrpoĸ, ilumôrtáinarpoĸ, ilumôrsârpoĸ, ilumôrtuáinarpoĸ, ilumôrúpâ, ilumôrússivoĸ, ilumôrneĸ, ilumôrtoĸ.
ilumuussuseq, t ilumuussutsit, ilumuussusia, tk. ilumũssuseĸ, t ilumũssutsit, ilumũssusia, tk.
ilumut, oqq, oqr ilumulli takugaluarukku …. ilumut, oĸĸ, oĸr ilumutdle takugaluarugko ….
iluunngaq, (t) : tamarmiusoq; iluunngarma, iluunngarmi, iluunngarpit, iluunngaasa, iluunngaat, iluunngatta, iluunngassi, tk. ilũngaĸ, (t) : tamarmiussoĸ; ilũngarma, ilũngarme, ilũngarpit, ilũngaisa, ilũngât, ilũngavta, ilũngavse, tk.
ilungerpoq, ilungerpaa; ilua tamakkerpaa, ulikkaarpaa. ilungerpoĸ, ilungerpâ; ilua tamákerpâ, ulivkârpâ.
ilungersorpoq, ilungersuavoq, ilungersuuppaa, ilungersuussivoq, ilungersornaqaaq. ilungersorpoĸ, ilungersuavoĸ, ilungersũpâ, ilungersũssivoĸ, ilungersornaĸaoĸ.
ilummoorpoq, ilummoorneq : nappaat nuaap ilakutaa; ilummuulaaginnarpoq. ilungmôrpoĸ, ilungmôrneĸ : nápaut nuaup ilakutâ; ilungmûlâgínarpoĸ.
ilummukarpoq, ilummukaappaa, ilummukaassivoq. ilungmukarpoĸ, ilungmukáupâ, ilungmukáussivoĸ.
ilummut, oqr ilummuinnaq, oqr. ilungmut, oĸr ilungmuínaĸ, oĸr.
ilunnguvoq (: qiasunnguvoq); ilunnguummivoq, ilunnguutigaa = ilunngussutigaa. ilúnguvoĸ (: ĸiasúnguvoĸ); ilúngũmivoĸ, ilúngûtigâ = ilúngússutigâ.
ilupaaq, t ilupaap, ilupaat : ilulleq; ilupaassiaq, ilupaartaarpoq. ilupâĸ, t ilupâp, ilupât : ilugdleĸ; ilupâgssiaĸ, ilupârtârpoĸ.
ilupaqut, t ilupaqutit, ilupaquserpaa, ilupaqusersorpaa, ilupaqutit : qarliit ilorlii; ilupaqutserpoq, ilupaqutserpaa. ilupaĸut, t ilupaĸutit, ilupaĸuserpâ, ilupaĸusersorpâ, ilupaĸutit : ĸardlît ilordlê; ilupaĸutserpoĸ, ilupaĸutserpâ.
ilupaarut, t = ilupaaruseq, ilupaarutsit, ilupaaruserpoq, ilupaaruserpaa. ilupârut, t = ilupâruseĸ, ilupârutsit, ilupâruserpoĸ, ilupâruserpâ.
ilupasserpaa = ilullilerpaa. ilupásserpâ = ilugdlilerpâ.
ilusaa, tk ilusia. ilusâ, tk ilusia.
iluseq, t ilutsit, iluserippoq, iluserissoq, ilusiluppoq = iluserluppoq. iluseĸ, t ilutsit, iluserigpoĸ, iluserigsoĸ, ilusilugpoĸ = iluserdlugpoĸ.
iluseerpoq, iluseersoq (: nikavoq, isumakuluppoq). ilusêrpoĸ, ilusêrsoĸ (: nikavoĸ, isumakulugpoĸ).
ilussat, tq : toqqup kalaallisuup ilupaqutaa tak. : iluaq. ilússat, tĸ : tovĸup kalâtdlisûp ilupaĸutai tak. : iluaĸ.
ilut, t ilutip, ilutit, ukioqat; ilutikka, ilutaaruppoq. ilut, t ilutip, ilutit, ukioĸat; ilutíka, ilutaerúpoĸ.
ilutak, t iluttat, = akulaaq; ilutammippoq, ilutammippaa. ilutak, t ilútat, = akulâĸ; ilutangmigpoĸ, ilutangmigpâ.
ilutserpaa, ilutsersorpaa = ilitsersorpaa. ilutserpâ, ilutsersorpâ = ilitsersorpâ.
ilutuvoq, ilutunersaavoq, ilutuallaaqaaq. ilutuvoĸ, ilutunerssauvoĸ, ilutuvatdlâĸaoĸ.
iluaa : unguaa, ungaluaa. iluvâ : unguvâ, ungaluvâ.
ilueq, t ilorfit, ilorrit; = iliveq. iluveĸ, t ilorfit, ilorrit; = iliveĸ.
iluerpaa = iliverpaa. iluverpâ = iliverpâ.
ilunni, tk, ki ilunni ippoq = ilunniippoq, ilunnissaaq. iluvne, tk, ki iluvne ípoĸ = iluvnĩpoĸ, iluvnísaoĸ.
iluvoq : igalaaq sermerpoq. iluvoĸ : igalâĸ sermerpoĸ.
imaa, tk tak. : imaq, I, II. imâ, tk tak. : imaĸ, I, II.
ima, upo ilivoq = imaalivoq, taamaalivoq. ima, upo ilivoĸ = imailivoĸ, taimailivoĸ.
imaarpoq, imaarpaa, imaarsarpaa, imaarsaavoq, imaarsaat. imaerpoĸ, imaerpâ, imaersarpâ, imaersaivoĸ, imaersaut.
imaaruppoq, imaaruppaa, imaarutivippoq, imaarutivissoq, imaaruttoorpoq. imaerúpoĸ, imaerúpâ, imaerutivigpoĸ, imaerutivigsoĸ, imaerútôrpoĸ.
imaallaat, oqr imaallaammi; tak. : taamaallaat. imâgdlât, oĸr imâgdlãme; tak. : taimâgdlât.
immappoq, immatserpoq, immattoorpoq. ímagpoĸ, ímagterpoĸ, ímagtôrpoĸ.
imassat, tq imassaaruppoq, imassaaqqat. imagssat, tĸ imagssaerúpoĸ, imagssârĸat.
imassaat, imassaatip, imassaatit : patruuni imalik; imassaataaruppoq. imagssaut, imagssautip, imagssautit : patrûne imalik; imagssautaerúpoĸ.
imaajarpaa, imaajaavoq, imaajaat. imaiarpâ, imaiaivoĸ, imaiaut.
imaakajaarpoq : silaqarluanngilaq; imaakajaarutigaa. imaikajârpoĸ : silaĸardluángilaĸ; imaikajârutigâ.
imaalivoq, imaalivaa, imaaliinnartoq, imaalillaqqaarluni : utoqqalilluni; tak. : ima, ilivoq. imailivoĸ, imailivâ, imailĩnartoĸ, imailitdlarĸârdlune : utorĸalivdlune; tak. : ima, ilivoĸ.
imaannaanngilaq, imaannaanngillat, imaannaanngitsoq : kinguneqannginnavianngilaq, suunngitsuunngilaq, inniminarpoq, akineqarumaarpoq; imaannaanngitsuuvoq. imáináungilaĸ, imáináungitdlat, imáináungitsoĸ : kinguneĸángínaviángilaĸ, sũngitsũngilaĸ, íniminarpoĸ, akineĸarumârpoĸ; imáináungitsûvoĸ.
imaappoq, imaakkajuppoq; tak. : taamaappoq. imáipoĸ, imáikajugpoĸ; tak. : taimáipoĸ.
imaasivoq, imaasivaa, = imaalivoq, imaalivaa. imaisivoĸ, imaisivâ, = imailivoĸ, imailivâ.
imaattu, oqq imaattoqanngilaq, imaattoqanngillat, imaattorsimagami. imáito, oĸĸ imáitoĸángilaĸ, imáitoĸángitdlat, imáitorsimagame.
imaattuaannalerput, imaattuaannalersut : kipisuitsoorput. imáituáinalerput, imáituáinalersut : kipisuitsôrput.
imaattuarsinnarpoq : suliaqarumanngilaq, napaannarpoq. imáituarsínarpoĸ : suliaĸarumángilaĸ, napáinarpoĸ.
immaavoq (iviangeq immummik). ímaivoĸ (iviangeĸ ímungmik).
imakippoq, imakitsoq, imakillivoq, imakinaarpaa; (: atuagassiaq pikkunaappoq). imakípoĸ, imakitsoĸ, imakitdlivoĸ, imakinârpâ; (: atuagagssiaĸ píkunáipoĸ).
imakut, tq : pujortaatip imaa sukuluussat; imakutorpoq, imakunngerpoq, imakunngersoq. imakut, tĸ : pujortautip imai sukulûgssat; imakutorpoĸ, imakúngerpoĸ, imakúngersoĸ.
imaliliorpoq : masattunik qannerpoq. imaliliorpoĸ : masagtunik ĸangnerpoĸ.
imanna, upo imannaalivoq = imaalivoq. imána, upo imánailivoĸ = imailivoĸ.
imannaapput = imaapput. imánáuput = imáiput.
imaneq, t imarnit, imarngit : uiluusaq, uiluik. imaneĸ, t imarnit, imarngit : uilûssaĸ, uiluvik.
imannga, oqr imanngarsuaq, imanngasippoq, imanngasissoq. imánga, oĸr imángarssuaĸ, imángasigpoĸ, imángasigsoĸ.
imangerpoq, imangersoq : qiajunnaarpoq; imangersarpaa, imangersaavoq. imangerpoĸ, imangersoĸ : ĸiajungnaerpoĸ; imangersarpâ, imangersaivoĸ.
imangertaq, t : nersuteeraq suluusalik. imangertaĸ, t : nerssutêraĸ sulûssalik.
immanneq, t immannerup tak. : immappoq. ímangneĸ, t ímangnerup tak. : ímagpoĸ.
immap naqqa, qaava tak. : imaq, I. ímap narĸa, ĸâva tak. : imaĸ, I.
immapput = erngupput, erngupput. ímáput = erngúput, ervngúput.
imaq, II; imartoqaaq (s. oqaluuseq). imaĸ, II; imartoĸaoĸ (s. oĸalûseĸ).
imaq, t immat, I; imarnersaq, imarsiorpoq, imarsiut, imarsiullaqqippoq, imarsiullaqqissoq, imarpaluppoq, imarsarneq, imarsuaq, imarsunni, imartuneq. imaĸ, t ímat, I; imarnerssaĸ, imarsiorpoĸ, imarsiut, imarsiutdlarĸigpoĸ, imarsiutdlarĸigsoĸ, imarpalugpoĸ, imarsarneĸ, imarssuaĸ, imarsungne, imartuneĸ.
immaqa, oqq, oqr : tamaassimavoq; immaqa neqitoraanni; immaqaluunniit, immaqami. ímaĸa, oĸĸ, oĸr : tamáisimavoĸ; ímaĸa neĸitoráine; ímaĸalũnît, ímaĸame.
imaqarpoq, imaqarluarpoq = imartoqaaq. imaĸarpoĸ, imaĸardluarpoĸ = imartoĸaoĸ.
immaqaarpoq; oqarpoq : immaqa. ímaĸârpoĸ; oĸarpoĸ : ímaĸa.
immaqattaaq, immaqattaarmi, oqr. ímaĸátaoĸ, ímaĸátaorme, oĸr.
imaqulatsivoq = imaasappoq, pullarinngilaq. imaĸulatsivoĸ = imaisagpoĸ, putdlaríngilaĸ.
imaraa = imarivaa, imarigajuppaa. imarâ = imarivâ, imarigajugpâ.
imariaq, t imarissat (naggussani). imariaĸ, t imaríssat (navgússane).
imarippoq, imarissoq, imarissivoq, imarissorsuuvoq. imarigpoĸ, imarigsoĸ, imarigsivoĸ, imarigsorssûvoĸ.
imarnersaq, t imarnersanippoq, imarnersaaruppoq. imarnerssaĸ, t imarnerssanigpoĸ, imarnerssaerúpoĸ.
imarorpoq : sikueruppoq; imaruuppaa, imaruussaavoq. imarorpoĸ : sikuerúpoĸ; imarũpâ, imarũssauvoĸ.
imarpaa (ameq), imarlugu errorpaa, imartippaa. imarpâ (ameĸ), imardlugo errorpâ, imartípâ.
imarpik, t imarpiup, = imavik, imarsuaq; imarpissuaq. imarpik, t imarpiup, = imavik, imarssuaĸ; imarpigssuaĸ.
imaqqinneq, t imaqqinnerup, imaqqinnerit. imarĸingneĸ, t imarĸingnerup, imarĸingnerit.
imaqqortuvoq (s. qattaq, atuagassiaq); imaqqortunersaavoq; tak. : imartuvoq. imarĸortuvoĸ (s. ĸátaĸ, atuagagssiaĸ); imarĸortunerssauvoĸ; tak. : imartuvoĸ.
imartuneq, t imartornit, imartorngit, imartunersaq. imartuneĸ, t imartornit, imartorngit, imartunerssaĸ.
imarualavoq, imaruarpaluppoq. imarualavoĸ, imaruarpalugpoĸ.
imaruarpaluppoq, imaruarpaluttuinnaavoq. imaruarpalugpoĸ, imaruarpalugtuínauvoĸ.
imaavarpoq : imaqarluarpoq. imauarpoĸ : imaĸardluarpoĸ.
immaappaa : masaap angumalerpaa; immaassorpai. ímáupâ : masaup angumalerpâ; ímáussorpai.
imaviartaq, t = imarnersaq; imaviartaavoq. imaviartaĸ, t = imarnerssaĸ; imaviartauvoĸ.
imavik, t = imarpik; imavissuaq. imavik, t = imarpik; imavigssuaĸ.
imeq, t ermit, imersunnippoq, imersunnitsoq, imersiorpoq, imerterpaa, imersivoq, imermiu. imeĸ, t ermit, imersungnípoĸ, imersungnitsoĸ, imersiorpoĸ, imerterpâ, imersivoĸ, imermio.
imeratsippoq = imissivoq; imeratikkaangat …. imeragtípoĸ = imigsivoĸ; imeragtíkângat ….
imerajuppoq = iminngerpoq (aalakoornartumik); imerajussivoq, imerajuppallaaqaaq. imerajugpoĸ = imíngerpoĸ (aulakôrnartumik); imerajugsivoĸ, imerajugpatdlâĸaoĸ.
immerarpoq, immerarpaa, immerarteqattaarpoq, immerartippoq, immerartikkunnaarpoq. ímerarpoĸ, ímerarpâ, ímerarteĸátârpoĸ, ímerartípoĸ, ímerartíkungnaerpoĸ.
imeraarput (isaa), imeraartitsivoq; tak. : imerlaarsivoq. imerârput (issai), imerârtitsivoĸ; tak. : imerdlârsivoĸ.
immeraapput, immeraatigaat, immeraaffigaat, immeraakkajupput. ímeráuput, ímerautigât, ímerauvfigât, ímeráukajugput.
immeraat, t immeraatip, immeraatit, immeraataavoq. ímeraut, t ímerautip, ímerautit, ímerautauvoĸ.
imerlaarsivoq (isimigut). imerdlârsivoĸ (issimigut).
imerippoq, imerissoq, imerissormiu, imerissorsuuvoq, imerissivoq. imerigpoĸ, imerigsoĸ, imerigsormio, imerigsorssûvoĸ, imerigsivoĸ.
imeriilippoq : tarajuerutivippoq. imerîligpoĸ : tarajuerutivigpoĸ.
immerivoq (: ueqattaarpoq, qaannamik kinngusaqattaarpoq); immerisaannarpoq. ímerivoĸ (: uveĸátârpoĸ, ĸáinamik kíngussaĸátârpoĸ); ímerissáinarpoĸ.
imernaalavoq, imernaallappoq, imernaalaarpoq, imernaalaartuinnaavoq, = imerngaalavoq. imernâlavoĸ, imernâtdlagpoĸ, imernâlaorpoĸ, imernâlaortuínauvoĸ, = imerngâlavoĸ.
imerngaalavoq, imerngaallappoq, imerngaalaarpoq, imerngaalaartuinnaavoq, = imernaalavoq. imerngâlavoĸ, imerngâtdlagpoĸ, imerngâlaorpoĸ, imerngâlaortuínauvoĸ, = imernâlavoĸ.
immerpaa, immersagaq, immersakkat, immertippaa. ímerpâ, ímersagaĸ, ímersagkat, ímertípâ.
imerpalavoq, imerpalasooq, imerpallappoq, imerpallassarpaa, imerpalalaarpoq. imerpalavoĸ, imerpalasôĸ, imerpatdlagpoĸ, imerpatdlagsarpâ, imerpalalârpoĸ.
immerpoq (imeraattuni); immertussaavoq. ímerpoĸ (imeráutune); ímertugssauvoĸ.
imerpoq, imerpaa, imertarfik. imerpoĸ, imerpâ, imertarfik.
immeqqaavoq, tak. : immippaa; immeqqaasarpoq, immeqqaajunnaarpoq, immeqqaajunnaarsoq. ímerĸaivoĸ, tak. : ímípâ; ímerĸaissarpoĸ, ímerĸaiungnaerpoĸ, ímerĸaiungnaersoĸ.
imeqqutak, t imeqqutaap, imeqqutaat : akulaaq; imeqqutaalaq, imeqqutaallat, imeqqutammippaa. imerĸutak, t imerĸutaup, imerĸutait : akulâĸ; imerĸutailaĸ, imerĸutaitdlat, imerĸutangmigpâ.
immersorpoq : atammersorpoq, inuummersorpoq. ímersorpoĸ : atámersorpoĸ, inũmersorpoĸ.
imertarpoq, imertaappaa, imertarajuppoq, imertarfinnaaq. imertarpoĸ, imertáupâ, imertarajugpoĸ, imertarfingnâĸ.
imertaat, t imertaatip, imertaatit, imertaaserpoq, imertaassuaq. imertaut, t imertautip, imertautit, imertauserpoĸ, imertáussuaĸ.
imerterut, t imerterutip, imerterutit, imerterussuaq. imerterut, t imerterutip, imerterutit, imerterússuaĸ.
imeruppoq = imerusuppoq; imerusuersarpoq, imerukkunnaarpoq, imerukkunnaarsoq. imerugpoĸ = imerusugpoĸ; imerusuersarpoĸ, imerugkungnaerpoĸ, imerugkungnaersoĸ.
imeruuppai (inuit, sialuup) : imissaaleqiunnaarsippai. imerũpai (inuit, sialûp) : imigssaileĸiungnaersípai.
imeeruppoq, imeerunnaveersaarpoq, imeerutissaarpoq, imeerutissaarsoq, imeerukkallanngilaq, imeerukkallanngillat. imêrúpoĸ, imêrúnavêrsârpoĸ, imêrutísaerpoĸ, imêrutísaersoĸ, imêrúkatdlángilaĸ, imêrúkatdlángitdlat.
immiaq, t I immiassat, tq immialaat, tq immiarsivoq, immiarsunnippoq, immiarsunnitsoq. ímiaĸ, t I ímiagssat, tĸ ímialât, tĸ ímiarsivoĸ, ímiarsungnípoĸ, ímiarsungnitsoĸ.
immiaq, t II immiarsiaq (ajugaanikkut), immiarsivoq, immiarsiaraa, immiarsiarivaa. ímiaĸ, t II ímiarsiaĸ (ajugauníkut), ímiarsivoĸ, ímiarsiarâ, ímiarsiarivâ.
imiavoq (nipi silaannakkut), imiaraa; tak. : iminnarpoq. imiavoĸ (nipe siláinákut), imiarâ; tak. : imingnarpoĸ.
imigaq, t imikkat, imigassaq, imigassarsivoq, imigassaajunnaarpoq, imigassaajunnaarsoq, imigaavoq. imigaĸ, t imigkat, imigagssaĸ, imigagssarsivoĸ, imigagssaujungnaerpoĸ, imigagssaujungnaersoĸ, imigauvoĸ.
immigaq, t immikkat, immigaavoq, immigaalluarpoq. ímigaĸ, t ímigkat, ímigauvoĸ, ímigauvdluarpoĸ.
immigiaq, t : imaanukartoq. ímigiaĸ, t : imânukartoĸ.
immigiarpoq : nuna, siku itivillugu immamut piartorpoq. ímigiarpoĸ : nuna, siko itivitdlugo ímamut piartorpoĸ.
immikkiorpoq = immigaliorpoq (s. timmissamik); immikkiortaannarpoq. ímigkiorpoĸ = ímigaliorpoĸ (s. tingmíssamik); ímigkiortáinarpoĸ.
imippoq, I : ilulilik singarpoq; imippaa, imitsippaa, (s. qattaq), imilluppoq, imilluttaat, imilluttaasiorpoq (pinnguaammik). imigpoĸ, I : ilulilik singarpoĸ; imigpâ, imigtípâ, (s. ĸátaĸ), imigdlugpoĸ, imigdlugtaut, imigdlugtausiorpoĸ (pínguáumik).
imippoq, II : nippappoq; imissarpaa (agissap tagiutaa), imissaat : nippassaat. imigpoĸ, II : nípagpoĸ; imigsarpâ (agíssap tagiutâ), imigsaut : nípagsaut.
imissivoq : qaammat ulikkaarpoq = imeratsippoq. imigsivoĸ : ĸáumat ulivkârpoĸ = imeragtípoĸ.
imissaq, t imissaaruppoq, imissamaasivik. imigssaĸ, t imigssaerúpoĸ, imigssamausivik.
imiguaq, t imigussat : pateq. imiguaĸ, t imigússat : pateĸ.
imiilatsivoq, imiilatsisorsuupput, imiilatsinaqaaq, imiilatsiunnaarput. imîlatsivoĸ, imîlatsissorssũput, imîlatsinaĸaoĸ, imîlatsiungnaerput.
immilitserpaa (tarajornitsoq) = immitserpaa. ímilitserpâ (tarajornitsoĸ) = ímitserpâ.
imiinnaq, t imiinnaap, imiinnaat, imiinnaliorpoq, imiinnaavoq. imĩnaĸ, t imĩnaup, imĩnait, imĩnaliorpoĸ, imĩnauvoĸ.
iiminaqaaq (s. sila alianaavippoq); tak. : ii, iimivoq. îminaĸaoĸ (s. sila alianaivigpoĸ); tak. : î, îmivoĸ.
iminngerpoq, iminngersoq, = imerajuppoq; iminngersorsuuvoq, iminngersuunngilaq, iminngersuunngillat. imíngerpoĸ, imíngersoĸ, = imerajugpoĸ; imíngersorssûvoĸ, imíngersũngilaĸ, imíngersũngitdlat.
iminnarpoq, iminnaqaaq, iminnaappoq, iminnaatsoq, iminnarunnaarpoq, iminnarunnaarsoq. imingnarpoĸ, imingnaĸaoĸ, imingnáipoĸ, imingnaitsoĸ, imingnarungnaerpoĸ, imingnarungnaersoĸ.
iminneq, t iminnerup, iminnerit tak. : imippoq, I. imingneĸ, t imingnerup, imingnerit tak. : imigpoĸ, I.
immiorpoq, immiortitsivoq, immiorajuppoq, immiorfik, immiornerlukut. ímiorpoĸ, ímiortitsivoĸ, ímiorajugpoĸ, ímiorfik, ímiornerdlukut.
immippaa, immikkallannga, immikkallaak, immitsiannga. ímípâ, ímíkatdlánga, ímíkatdlauk, ímitsiánga.
immippoq : imaanut tuppoq, pivoq. ímípoĸ : imânut tugpoĸ, pivoĸ.
imippoq, imippaa : suliassippaa; tak. : imitippoq. imípoĸ, imípâ : suliagssípâ; tak. : imitípoĸ.
imiippoq, imiitsoq, = imiisappoq. imĩpoĸ, imîtsoĸ, = imîsagpoĸ.
immiisaa, tk = immiisia; tak. : immiit. ímîsâ, tk = ímîsia; tak. : ímît.
immiisissaq, t immiisissarsivoq, immiisissaaruppoq. ímîsigssaĸ, t ímîsigssarsivoĸ, ímîsigssaerúpoĸ.
immisippaa, (s. atisaq imaanut); tak. : immippoq. ímisípâ, (s. atissaĸ imânut); tak. : ímípoĸ.
imiisivik, t imiisiviup, imiisivissaq, imiisivittaarpoq. imîsivik, t imîsiviup, imîsivigssaĸ, imîsivigtârpoĸ.
imiisorpoq, imiisorfik, imiisortaannarpoq. imîsorpoĸ, imîsorfik, imîsortáinarpoĸ.
imissut, t imissutip, imissutit, imissutigaa, imissutaavoq; tak. : imippoq. imíssut, t imíssutip, imíssutit, imíssutigâ, imíssutauvoĸ; tak. : imípoĸ.
imitippoq tak. imippaa. imitípoĸ tak. imípâ.
immitserpaa = immilitserpaa. ímitserpâ = ímilitserpâ.
immitsivoq, immitsisaannarpoq, immitsiuippoq, immitsiuitsoq. ímitsivoĸ, ímitsissáinarpoĸ, ímitsijuípoĸ, ímitsijuitsoĸ.
immitsiivoq, immitsiivik, immitsiisarfik. ímitsîvoĸ, ímitsîvik, ímitsîssarfik.
immiuppaa, immiussivoq, immiussaq, immiussaavoq. ímiúpâ, ímiússivoĸ, ímiússaĸ, ímiússauvoĸ.
imiusivik, t = imiisivik. imiusivik, t = imîsivik.
imiut, t imiutaaruppoq. imiut, t imiutaerúpoĸ.
iimivoq, I iimisaarpoq : imaq tiniimisaarpoq. îmivoĸ, I îmissârpoĸ : imaĸ tinîmissârpoĸ.
iimivoq, II (aliannaarnermit); tak. : ii. îmivoĸ, II (aliánaernermit); tak. : î.
imoorpoq : imoqattaarpoq (s. malik); imoortuinnaavoq. imôrpoĸ : imoĸátârpoĸ (s. malik); imôrtuínauvoĸ.
immoqqut, t immoqqutip, immoqqutit, immoqquserpaa, immoqqusersorpaa, immoqquik. ímorĸut, t ímorĸutip, ímorĸutit, ímorĸuserpâ, ímorĸusersorpâ, ímorĸuvik.
immuattalik, t immuattallit : qivittutoqaq. ímuagtalik, t ímuagtagdlit : ĸivítutoĸaĸ.
immueruppoq, immuerulluinnarpoq, immuerutivippoq, immuerutivissoq. ímuerúpoĸ, ímuerutdluínarpoĸ, ímuerutivigpoĸ, ímuerutivigsoĸ.
immugippoq, immugissoq, immugissivoq. ímugigpoĸ, ímugigsoĸ, ímugigsivoĸ.
immuiarpaa, immuiaavoq, immuiaasuuvoq. ímuiarpâ, ímuiaivoĸ, ímuiaissûvoĸ.
immuisorpoq, immuisortitsivoq, immuisorfik. ímuisorpoĸ, ímuisortitsivoĸ, ímuisorfik.
immuk, t immuit, immussuaq, immullerpoq, immullersoq, immuttorpoq, immummik. ímuk, t ímuit, ímugssuaĸ, ímugdlerpoĸ, ímugdlersoĸ, ímugtorpoĸ, ímungmik.
immumavoq : ungingavoq, eqingavoq. ímumavoĸ : ungingavoĸ, eĸingavoĸ.
imunga, oqr imungarsuaq, imungaraallak, imungarujussuaq : sivisoorsuarmik. imunga, oĸr imungarssuaĸ, imungarâtdlak, imungarujugssuaĸ : sivisôrssuarmik.
imungaarpoq : paamaarpoq, piumaarnertuvoq. imungârpoĸ : pâmârpoĸ, piumârnertuvoĸ.
imungassaatsiarsuaq, oqr = imungaraallak. imungássâtsiarssuaĸ, oĸr = imungarâtdlak.
immunippoq, immunikkiartorpoq. ímunigpoĸ, ímunigkiartorpoĸ.
immuppoq, immuppaa, immussaarpaa, immussaajarpaa, immussaavoq. ímúpoĸ, ímúpâ, ímússaerpâ, ímússaiarpâ, ímússauvoĸ.
immuserpaa, immusersorpaa = immutilerpaa. ímuserpâ, ímusersorpâ = ímutilerpâ.
immut, t immutip, immutit : imusissut. ímut, t ímutip, ímutit : imussíssut.
immutaa, tk : imunera (s. arlup). ímutâ, tk : imunera (s. ardlup).
immulluk, t immulluit : itersiusimaneq; immulluuvoq : itersaqaqaaq, maneeqaaq. ímutdluk, t ímutdluit : iterssiusimaneĸ; ímutdlûvoĸ : iterssaĸaĸaoĸ, manêĸaoĸ.
immuik, t : imusiffik; immuissaajarpaa. ímuvik, t : imussivfik; ímuvigssaiarpâ.
imuvoq, imuaa, imujoraarpoq, imusarpaa, imusarpai (nutsat), imusaavoq, imusaavik. imuvoĸ, imuvâ, imujorârpoĸ, imusarpâ, imusarpai (nutsat), imusaivoĸ, imusaivik.
inaa, tk = inia; inaani, inaanut, inaatigut, inaaniippoq. inâ, tk = inia; inâne, inânut, inâtigut, inânĩpoĸ.
inaannaa, tk inaannaani, inaannaanut, inaannaaniippoq. ináinâ, tk ináinâne, ináinânut, ináinânĩpoĸ.
inaannaq, t inaannarpaa, inaannarorpaa. ináinaĸ, t ináinarpâ, ináinarorpâ.
inaasuavoq = inissaasuavoq. inaisuavoĸ = inigssaisuavoĸ.
innajaarpoq, innajaalluvoq, innajaallusivoq. ínajârpoĸ, ínajâtdluvoĸ, ínajâtdlusivoĸ.
inaalippoq, inaalippaa : inaanut ilivaa; inaalilluartaruk, inaalisiterpai. inâlípoĸ, inâlípâ : inânut ilivâ; inâlitdluartaruk, inâlisiterpai.
inalu, t inaluaq, inalussat, = inalugaq, inalukkat, inaluaasat, inalualik, inaluallit, inaluaaraq, inalugaaraq inaluaaqqat, inalugaaqqat : qipinngoq; inaluusaq, inaluarnaq, inalugarnaq (inoorlaami). inalo, t inaluaĸ, inalússat, = inalugaĸ, inalugkat, inaluaussat, inalualik, inaluagdlit, inaluâraĸ, inalugâraĸ inaluârĸat, inalugârĸat : ĸipíngoĸ; inalûssaĸ, inaluarnaĸ, inalugarnaĸ (inôrdlâme).
innanngavik, t innanngaviup, innanngavissiorpoq, innanngavissaaruppoq. ínángavik, t ínángaviup, ínángavigssiorpoĸ, ínángavigssaerúpoĸ.
innangavoq, innanganertuvoq, innangavallaaqaaq. ínangavoĸ, ínanganertuvoĸ, ínangavatdlâĸaoĸ.
inangerpaa, inangiisoq (‘) = inissaannaq, inangertippoq. inangerpâ, inangîssoĸ (‘) = inigssáinaĸ, inangertípoĸ.
inappaa, inattaqattaapput (imminnut), inakkunnaaruk. inápâ, inátaĸátáuput (ingmingnut), inákungnaeruk.
innaapput, innaanngillat, innaajunnarsipput, innaariarmata …. ínãput, ínãngitdlat, ínâjungnarsíput, ínâriarmata ….
innaq, t innavissuaq, inerluarsimasoq, angivissorsuaq. ínaĸ, t ínavigssuaĸ, inerdluarsimassoĸ, angivigsorssuaĸ.
innaqatsivoq : qaannamik ueqattaarpoq; innaqatsillaqqippoq, innaqatsillaqqissoq. ínaĸatsivoĸ : ĸáinamik uveĸátârpoĸ; ínaĸatsitdlarĸigpoĸ, ínaĸatsitdlarĸigsoĸ.
innarlerpoq, innarlersoq, innarlerpaa, innarliuppoq, innarlersippaa. ínardlerpoĸ, ínardlersoĸ, ínardlerpâ, ínardliúpoĸ, ínardlersípâ.
innarluppoq, innarluippoq, innarluitsoq, innarluissut, innarlulaarpoq. ínardlugpoĸ, ínardluípoĸ, ínardluitsoĸ, ínardluíssut, ínardlulârpoĸ.
innarluk, t killup tungaa; innarlummoorpoq. ínardluk, t kigdlup tungâ; ínardlungmôrpoĸ.
innarluut, t innarluutip, innarluutit, innarluutaavoq, innarluummik. ínardlût, t ínardlûtip, ínardlûtit, ínardlûtauvoĸ, ínardlũmik.
inaarpaa : inivippaa; inaarsarpaa, inaarsivoq, inaarsaat. inârpâ : inivigpâ; inârsarpâ, inârsivoĸ, inârsaut.
innarpoq, innartippaa, innajaanngilaq, innajaanngillat. ínarpoĸ, ínartípâ, ínajãngilaĸ, ínajãngitdlat.
innaasut tusarpakka. ínâssut tusarpáka.
inassut, t inassutip, inassutit, inassutaavoq, inassutigaa. inássut, t inássutip, inássutit, inássutauvoĸ, inássutigâ.
inatseriippoq, inatseriitsoq : naalasseriippoq. inatserĩpoĸ, inatserîtsoĸ : nâlagserĩpoĸ.
inatsit, t inatsisip, inatsisit, inatsisaa, tk inatsisaavoq, inatsisissaq, inatsisaappoq, inatsisaatsoq, inatsimmik, inatsisiliortut. inatsit, t inatsisip, inatsisit, inatsisâ, tk inatsisauvoĸ, inatsisigssaĸ, inatsisáipoĸ, inatsisaitsoĸ, inatsímik, inatsisiliortut.
inatsivoq, inatsisartut, inatsilluarpoq. inatsivoĸ, inatsissartut, inatsivdluarpoĸ.
innaappaa, innaassivoq, innaassaavoq. ínáupâ, ínáussivoĸ, ínáussauvoĸ.
inaasarpoq = iniusarpoq (inipalaarpoq). inaussarpoĸ = iniussarpoĸ (inipalârpoĸ).
ini, t ineqat, ineqataavoq, inersuaq, ineqarpoq, ineqatigaa, inerpassuit. ine, t ineĸat, ineĸatauvoĸ, inerssuaĸ, ineĸarpoĸ, ineĸatigâ, inerpagssuit.
inequgaa = inequgivaa, inequnaqaaq, inequnarpoq, inequnaappoq, inequnaatsoq. ineĸugâ = ineĸugivâ, ineĸunaĸaoĸ, ineĸunarpoĸ, ineĸunáipoĸ, ineĸunaitsoĸ.
inequppoq, inequppaa, inequssuuppaa, inequsuppoq, inequtsaappaa, inequtsaassivoq. ineĸúpoĸ, ineĸúpâ, ineĸússũpâ, ineĸusugpoĸ, ineĸutsáupâ, ineĸutsáussivoĸ.
inerappoq, inerappaa = inerarpaa, ineraarpaa (kigaatsumik), ineraqattarpaa. ineragpoĸ, ineragpâ = inerarpâ, inerârpâ (kigaitsumik), ineraĸátarpâ.
inereruttorpoq = inerilluarpoq. inererugtorpoĸ = ineritdluarpoĸ.
inerippoq inerluarpoq; inerikkiartorpoq. inerípoĸ inerdluarpoĸ; ineríkiartorpoĸ.
inerititaq, t inerititaaruppoq, inerititaatsoq, inerititarsiorpaa. inerititaĸ, t inerititaerúpoĸ, inerititaitsoĸ, inerititarsiorpâ.
innerivoq : inulerivoq; innerituallaarpoq. ínerivoĸ : inulerivoĸ; ínerituvatdlârpoĸ.
innerpoq, I, innerpaa : ameq tasillugu noqartorpaa; innerfik. ínerpoĸ, I, ínerpâ : ameĸ tasitdlugo noĸartorpâ; ínerfik.
innerpoq, II : inunippoq; innersorpaa. ínerpoĸ, II : inunigpoĸ; ínersorpâ.
inerpoq, inerpaa, inersimavoq, inertiterpai = inertorpai. inerpoĸ, inerpâ, inersimavoĸ, inertiterpai = inertorpai.
inersussat, tq = tupersussat. inerssússat, tĸ = tuperssússat.
innersuuppaa : peqquaa, tigoqquaa; innersuussaq, innersuussivoq. ínersũpâ : perĸuvâ, tigorĸuvâ; ínersũssaĸ, ínersũssivoĸ.
inerterpaa = nangartarpaa; inerterivoq, inerteqqut, inerterseriippoq, inerterseriitsoq. inerterpâ = nangartarpâ; inerterivoĸ, inerterĸut, inerterserĩpoĸ, inerterserîtsoĸ.
innga, upt tak. : ikka, aajinnga. ínga, upt tak. : íka, âjínga.
iingagaa = iingagivaa : maajugaa, eeraa; iingagivallaaqaa. îngagâ = îngagivâ : maujugâ, êrâ; îngagivatdlâĸâ.
iingagaa = iingagivaa : paqumigaa (taassagaluarlugu); iingagiunnaarniaruk. îngagâ = îngagivâ : paĸumigâ (táisagaluardlugo); îngagiungnaerniaruk.
ingappoq, ingatsippoq, ingattaappaa, ingattarpoq, ingappallaaqaaq = ingasappoq. ingagpoĸ, ingagtípoĸ, ingagtáupâ, ingagtarpoĸ, ingagpatdlâĸaoĸ = ingassagpoĸ.
ingalappoq, ingalappaa : niguallappaa; ingalassaanngilaq, ingalassaanngillat, ingalatserpaa. ingalagpoĸ, ingalagpâ : niguatdlagpâ; ingalagssáungilaĸ, ingalagssáungitdlat, ingalagterpâ.
inngaluppoq : nillialuppoq; tak. : inngaallappoq. íngalugpoĸ : nivdlialugpoĸ; tak. : íngâtdlagpoĸ.
innganeq, t inngarngit, inngarnit : naqqanikoq; innganikut, innganersiorpoq, = kinnganeq. ínganeĸ, t íngarngit, íngarnit : narĸanikoĸ; ínganikut, ínganersiorpoĸ, = kínganeĸ.
ingammik, oqr = pingaartumik, akimmik. ingangmik, oĸr = pingârtumik, akingmik.
ingasappoq, ingasappaa, ingasaappaa, ingasaassivoq, ingasappallaaqaatit, ingasattajaarpoq, ingasaluatsiarpoq. ingassagpoĸ, ingassagpâ, ingassáupâ, ingassáussivoĸ, ingassagpatdlâĸautit, ingassagtajârpoĸ, ingassaluatsiarpoĸ.
ingasak, oqq. ingassak, oĸĸ.
inngaallappoq : nilliallappoq. íngâtdlagpoĸ : nivdliatdlagpoĸ.
iingavoq, iingalavoq : meerujuuvoq, oruluvoq, iingatooq : maajutooq. îngavoĸ, îngalavoĸ : mêrujûvoĸ, oruluvoĸ, îngatôĸ : maujutôĸ.
ingi = ingeq, t ingersooq, ingermippoq. inge = ingeĸ, t ingersôĸ, ingermigpoĸ.
inngeq, t : aalisagaq tattattoorsuaq itisoormioq = tupput (tupissut). íngeĸ, t : aulisagaĸ tavtagtôrssuaĸ itissôrmioĸ, = túput (tupíssut).
ingerlappaa, ingerlassivoq, ingerlatsivoq, ingerlakkunnaarpaa. ingerdlápâ, ingerdlássivoĸ, ingerdlatsivoĸ, ingerdlákungnaerpâ.
ingerlaaq, t ingerlaap, ingerlaat : natsersuaq, aataaq avannamukaaq. ingerdlâĸ, t ingerdlâp, ingerdlât : natserssuaĸ, âtâĸ avangnamukâĸ.
ingerlavoq, ingerlavaa, ingerlaarpoq, ingerlarsorpoq, ingerlarujutaarpoq, ingerlaqat, ingerlaniupput, ingerlaniataarpoq, ingerlalluarpoq. ingerdlavoĸ, ingerdlavâ, ingerdlaorpoĸ, ingerdlarssorpoĸ, ingerdlarujutârpoĸ, ingerdlaĸat, ingerdlaniúput, ingerdlaniatârpoĸ, ingerdlavdluarpoĸ.
ingerluppoq : ingipiloorpoq. ingerdlugpoĸ : ingipilôrpoĸ.
ingeerpoq, ingeersarpoq, ingeersarpaa. ingêrpoĸ, ingêrsarpoĸ, ingêrsarpâ.
inngeeruppoq, inngeerulluinnarpoq. íngêrúpoĸ, íngêrutdluínarpoĸ.
inngiagaa, inngiagivaa, inngiasuppoq, inngianarsivoq, inngianaqaaq. íngiagâ, íngiagivâ, íngiasugpoĸ, íngianarsivoĸ, íngianaĸaoĸ.
ingiaqat, t ingiaqatip, ingiaqatit = ingerlaqat; ingiaqasiuppaa, ingiaqataavoq, ingiaqatigiipput, ingiaqatigiipput. ingiaĸat, t ingiaĸatip, ingiaĸatit = ingerdlaĸat; ingiaĸasiúpâ, ingiaĸatauvoĸ, ingiaĸatigîgput, ingiaĸatigîgput.
inngiarpaa : inngia napivaa; inngiartaannarpoq, inngiagaavoq. íngiarpâ : íngia napivâ; íngiartáinarpoĸ, íngiagauvoĸ.
ingiarpaa, ingiarsaaraa, ingiaqattaapput, ingiarniupput, ingiaaniarpoq. ingiarpâ, ingiarssârâ, ingiaĸátáuput, ingiarniúput, ingiainiarpoĸ.
ingiallorpaa, ingialluuppoq, ingiallortaraa. ingiatdlorpâ, ingiatdlũpoĸ, ingiatdlortarâ.
inngigippoq, inngigissoq, inngigissarpaa, inngigissaavoq, inngigeqqissaarpoq. íngigigpoĸ, íngigigsoĸ, íngigigsarpâ, íngigigsaivoĸ, íngigerĸigsârpoĸ.
inngik, t inngiup, inngilluppoq, inngittooq. íngik, t íngiup, íngigdlugpoĸ, íngigtôĸ.
inngikippoq, t inngikitsoq, inngikitsulik, inngikitsullit. íngikípoĸ, t íngikitsoĸ, íngikitsulik, íngikitsugdlit.
inngikujooq, t inngikujuulik, inngikujuullit, inngikujoorsuaq. íngikujôĸ, t íngikujûlik, íngikujûgdlit, íngikujôrssuaĸ.
inngili, t oqs inngiliuneq, inngiliunerup, inngiliunerit, inngilerpaat, inngilerpassuit. íngile, t oĸs íngiliuneĸ, íngiliunerup, íngiliunerit, íngilerpait, íngilerpagssuit.
ingimippoq, ingimippaa : isavoq, arrorpoq; ingimitsippaa, ingimittoorpoq; = ingumippoq. ingimigpoĸ, ingimigpâ : isavoĸ, arrorpoĸ; ingimigtípâ, ingimigtôrpoĸ; = ingumigpoĸ.
ingiorpaa : erinarsortoq, tussiartoq ilannguffigaa, tulluartulersorpaa; ingiortigiipput, ingiortigiissut ingiortaavoq, ingiorluarpaa. ingiorpâ : erinarssortoĸ, tugsiartoĸ ilánguvfigâ, tugdluartulersorpâ; ingiortigîgput, ingiortigîgsut ingiortauvoĸ, ingiordluarpâ.
ingippoq, ingitippaa, ingivippoq, ingivissoq. ingípoĸ, ingitípâ, ingivigpoĸ, ingivigsoĸ.
ingiullerpoq, ingiullersoq, ingiullersorsuuvoq, ingiullerajuppoq, ingiullerajussivoq. ingiugdlerpoĸ, ingiugdlersoĸ, ingiugdlersorsûvoĸ, ingiugdlerajugpoĸ, ingiugdlerajugsivoĸ.
ingiuleeruppoq, ingiuleerutivippoq, ingiuleerutivissoq. ingiulêrúpoĸ, ingiulêrutivigpoĸ, ingiulêrutivigsoĸ.
ingiulippoq, ingiuligaarpoq, ingiulittorsuuvoq. ingiuligpoĸ, ingiuligârpoĸ, ingiuligtorssûvoĸ.
ingiulik, t ingiullit, ingiulissiorpoq, ingiulissuaq. ingiulik, t ingiugdlit, ingiuligsiorpoĸ, ingiuligssuaĸ.
ingiffik, t ingiffigaa, ingiffissaq, ingiffissaaruppoq. ingivfik, t ingivfigâ, ingivfigssaĸ, ingivfigssaerúpoĸ.
ingitserpoq, ingitserpaa, = ingutserpoq, ingutserpaa; ingitsertuinnaavoq, ingutsertuinnaavoq. ingivterpoĸ, ingivterpâ, = inguvterpoĸ, inguvterpâ; ingivtertuínauvoĸ, inguvtertuínauvoĸ.
ingitsigaq, t ingitsikkat, ingitsigassaq, ingitsigaavoq. ingivtigaĸ, t ingivtigkat, ingivtigagssaĸ, ingivtigauvoĸ.
ingitsilavoq, ingitsilajunnaarpoq, ingitsilajunnaarsoq. ingivtilavoĸ, ingivtilajungnaerpoĸ, ingivtilajungnaersoĸ.
imma, oqr immatsiaq, oqq immakanneq, immaralaannguaq, immannguaq, immannguaannaq. ingma, oĸr ingmatsiaĸ, oĸĸ ingmakáneĸ, ingmaralãnguaĸ, ingmánguaĸ, ingmánguáinaĸ.
immaarnani anorlileqaaq = assut anorlileqaaq. ingmârnane anordlileĸaoĸ = agsut anordlileĸaoĸ.
immerpoq oqt : erinarsorpoq (kisimiilluni); immertaarpoq, = inngerpoq. ingmerpoĸ oĸt : erinarssorpoĸ (kisimîtdlune); ingmertârpoĸ, = ivngerpoĸ.
immissoorpoq : namminermisut iliorpoq. ingmigsôrpoĸ : nangminermisut iliorpoĸ.
immikkoorpoq, immikkoortippaa, immikkoortitsivoq, immikkoortortaq, immikkoortuisa 1-at, immikkuulupput, immikkuutaarput. ingmíkôrpoĸ, ingmíkôrtípâ, ingmíkôrtitsivoĸ, ingmíkôrtortaĸ, ingmíkôrtuisa 1-at, ingmíkûlugput, ingmíkûtârput.
immikkut, oqr ippoq. ingmíkut, oĸr ípoĸ.
immineerpoq, immineersoq, immineertaannarpoq, immineersippaa. ingminêrpoĸ, ingminêrsoĸ, ingminêrtáinarpoĸ, ingminêrsípâ.
imminnguaq, t (aalisagaq itisoormiu). ingmínguaĸ, t (aulisagaĸ itissôrmio).
imminik, imminnik, tk ki imminiiginnarli. ingminik, ingmingnik, tk ki ingminîgínardle.
immisoorpoq, immissoorpoq : (pisarnini malillugu iliorpoq). ingmisôrpoĸ, ingmigsôrpoĸ : (pissarnine maligdlugo iliorpoĸ).
immisut pivaanga. ingmisut pivânga.
immissinnik suligitsi. ingmivsínik suligitse.
inna, upt = innga; tak. : ikku. ingna, upt = ínga; tak. : igko.
innappoq, innattaat, innanniarpoq, innattarfik. ingnagpoĸ, ingnagtaut, ingnangniarpoĸ, ingnagtarfik.
innaaluppoq, innaaluttuarpoq. ingnâlugpoĸ, ingnâlugtuarpoĸ.
innaallappoq, innaallagiaq, innaallagissat, innaallattaat. ingnâtdlagpoĸ, ingnâtdlagiaĸ, ingnâtdlagíssat, ingnâtdlagtaut.
inneq, t innerup, innerit inneerserpoq, innersivoq, innersuaq (upperisaq). ingneĸ, t ingnerup, ingnerit ingnêrserpoĸ, ingnersivoĸ, ingnerssuaĸ (ugperissaĸ).
innersit, t innersisip, innersisit, innersisaa, tk. ingnersit, t ingnersisip, ingnersisit, ingnersisâ, tk.
inneruulaq, t inneruullat, inneruularpassuit, inneruulanippoq, inneruularparujussuit. ingnerûlaĸ, t ingnerûtdlat, ingnerûlarpagssuit, ingnerûlanigpoĸ, ingnerûlarparujugssuit.
inneruulavoq (imaq taartumi), inneruulanerpassuit. ingnerûlavoĸ (imaĸ târtume), ingnerûlanerpagssuit.
innissiaq, t : spriti; innissiaavoq. ingnigssiaĸ, t : spríte; ingnigssiauvoĸ.
innikuluk, t innikuluit : innaallagiaq ajortuusorisaq. ingnikuluk, t ingnikuluit : ingnâtdlagiaĸ ajortûsorissaĸ.
inninnguujuk, t inninnguujuit (silaannarmi takkuttoq). ingníngûjuk, t ingníngûjuit (siláinarme tákútoĸ).
ingoreq, t : qamutit issiaataat, = ingoraq. ingoreĸ, t : ĸamutit igsiautât, = ingoraĸ.
ingumippoq, ingumippaa; sipitatsippaa. ingumigpoĸ, ingumigpâ; sipitagtípâ.
inguneq, t ingunerit : isaneq (s. siku). inguneĸ, t ingunerit : isaneĸ (s. siko).
inguppaa : mamarlerpaa; ingutsivoq = iguppaa. ingúpâ : mamardlerpâ; ingutsivoĸ = igúpâ.
ingussippaa, = ingussivaa : ajorsippaa, sapersippaa, akimorpaa; ingussittaapput. ingúsípâ, = ingússivâ : ajorssípâ, saperssípâ, akimorpâ; ingúsítáuput.
inguvoq : isavoq, aserorterpoq (s. siku) : inguffigaa, ingusoorpoq. inguvoĸ : isavoĸ, aserorterpoĸ (s. siko) : inguvfigâ, ingussôrpoĸ.
ingussorpoq, ingussorpaa, ingussorarpoq : aalasuugaluaq aalajunnaarluni qerattarpoq. inguvssorpoĸ, inguvssorpâ, inguvssorarpoĸ : aulassûgaluaĸ aulajungnaerdlune ĸerátarpoĸ.
ingutserpoq, ingutserpaa, ingutsigaq, ingutsikkat, = ingitserpoq. inguvterpoĸ, inguvterpâ, inguvtigaĸ, inguvtigkat, = ingivterpoĸ.
inniarpoq = inuliarpoq : nunaqarfinnik takusaavoq (s. i. : palasi). íniarpoĸ = inuliarpoĸ : nunaĸarfingnik takusaivoĸ (s. i. : palase).
innigiarpoq : inunnukarpoq (kiserliorumanani). ínigiarpoĸ : inungnukarpoĸ (kiserdliorumanane).
inigippoq, inigissoq, inigissaarpoq, inigissivoq. inigigpoĸ, inigigsoĸ, inigigsârpoĸ, inigigsivoĸ.
inissaannaq, t (: inangiisoq); inissaannaavoq. inigssáinaĸ, t (: inangîssoĸ); inigssáinauvoĸ.
inissaasuavoq = inissaaleqivoq; inissaasuatippaa, inissaasuatitaavoq. inigssaisuavoĸ = inigssaileĸivoĸ; inigssaisuatípâ, inigssaisuatitauvoĸ.
inissaq, t inissarsivoq, inissaannaq : 0 (nul), inissaaruppoq. inigssaĸ, t inigssarsivoĸ, inigssáinaĸ : 0 (nul), inigssaerúpoĸ.
inissiorpoq, inissiorpaa = iniliorpaa. inigssiorpoĸ, inigssiorpâ = iniliorpâ.
inissippoq, inissippaa, inissisinneqarpoq. inigssípoĸ, inigssípâ, inigssisíneĸarpoĸ.
inittorpoq, inittorpaa; tak. : initooq; inittortippaa, inittorsarpaa. inigtorpoĸ, inigtorpâ; tak. : initôĸ; inigtortípâ, inigtorsarpâ.
inikippoq, inikitsoq, inikillivoq, inikilliorpoq, inikitsuuvoq. inikípoĸ, inikitsoĸ, inikitdlivoĸ, inikitdliorpoĸ, inikitsûvoĸ.
iniluppoq, inilulluinnarpoq, inilussivoq, inilukkunnaarpoq, inilukkunnaarsoq. inilugpoĸ, inilugdluínarpoĸ, inilugsivoĸ, inilugkungnaerpoĸ, inilugkungnaersoĸ.
innimigaa = innimigivaa, innimisuppoq, innimisunnarpoq, inniminnerpaa. ínimigâ = ínimigivâ, ínimisugpoĸ, ínimisungnarpoĸ, ínimingnerpâ.
innimiippoq, innimiitsoq, innimiiserpoq, innimiisersoq. ínimĩpoĸ, ínimîtsoĸ, ínimîserpoĸ, ínimîsersoĸ.
inningiappoq : inoqarissaavoq; inningiannaqaaq. íningiagpoĸ : inoĸarigssaivoĸ; íningiangnaĸaoĸ.
ininnguaat, t ininnguaatip, ininnguaatit (: timmiaaqqap ulluliorfia). inínguaut, t inínguautip, inínguautit (: tingmiârĸap uvdluliorfia).
inioqqaavik, t = inioraavik = inisivik. iniorĸaivik, t = inioraivik = inissivik.
inioqqaavoq, inioqqaasaannarpoq, inioqqaagajuppoq. iniorĸaivoĸ, iniorĸaissáinarpoĸ, iniorĸaigajugpoĸ.
inioqqat, t inioqqatip, inioqqatit, inioqqaserpaa, inioqqasersorpaa. iniorĸat, t iniorĸatip, iniorĸatit, iniorĸaserpâ, iniorĸasersorpâ.
innippoq = inilippoq; tak. : inniffigaa. ínípoĸ = inilípoĸ; tak. : ínivfigâ.
innisaq, t innitsat, innisaasat, innisalersorpaa = innitsersorpaa. ínisaĸ, t ínitsat, ínisaussat, ínisalersorpâ = ínitsersorpâ.
inisimmavik, t inisimmaviup, inisimmaveeruppoq, inisimmavikippoq, inisimmavikitsoq, inisimmavissaaruppoq. inisímavik, t inisímaviup, inisímavêrúpoĸ, inisímavikípoĸ, inisímavikitsoĸ, inisímavigssaerúpoĸ.
inisivoq = inissippoq; inisiffissaaruppoq. inisivoĸ = inigssípoĸ; inisivfigssaerúpoĸ.
initooq, t initoorsuaq. initôĸ, t initôrssuaĸ.
innitsersorpaa = innisalersorpaa. ínitsersorpâ = ínisalersorpâ.
inituvoq, initunersaq, initunersaavoq, initunaarpaa, inituallaaqaaq; tak. : inittorpoq. inituvoĸ, initunerssaĸ, initunerssauvoĸ, initunârpâ, inituvatdlâĸaoĸ; tak. : inigtorpoĸ.
inniut, t inniutip, inniutit : innerluni noqartuut; inniuserpoq, inniusersoq, inniuserpaa, inniutaarserpoq, inniutaarsersoq, inniummik, inniutaavoq. íniut, t íniutip, íniutit : ínerdlune noĸartût; íniuserpoĸ, íniusersoĸ, íniuserpâ, íniutaerserpoĸ, íniutaersersoĸ, íniúmik, íniutauvoĸ.
inivaa, iniorarpai = inioqqarpai, inisivoq, inisivik. inivâ, iniorarpai = iniorĸarpai, inissivoĸ, inissivik.
inniffigaa = inniffigivaa = inisiffigaa. ínivfigâ = ínivfigivâ = inissivfigâ.
inoqajuitsoq, t = inuilaaq; inoqajuitsumiippoq, inoqajuitsorsuaq. inoĸajuitsoĸ, t = inuilâĸ; inoĸajuitsumĩpoĸ, inoĸajuitsorssuaĸ.
inoqarpoq, inoqarfik, inoqaaluppoq, inoqaqaaq. inoĸarpoĸ, inoĸarfik, inoĸâlugpoĸ, inoĸaĸaoĸ.
inoqat, t inoqatip, inoqatit, inoqativut, inoqammut, inoqasiuppaa, inoqataavoq. inoĸat, t inoĸatip, inoĸatit, inoĸativut, inoĸámut, inoĸasiúpâ, inoĸatauvoĸ.
inoqut, t inoqutip, inoqutit, inoqutaavoq, inoqusiuppaa. inoĸut, t inoĸutip, inoĸutit, inoĸutauvoĸ, inoĸusiúpâ.
inoorlaaq, t inoorlaap, inoorlaat, = inooqqaaq; inoorlaannguaq. inôrdlâĸ, t inôrdlâp, inôrdlât, = inôrĸâĸ; inôrdlãnguaĸ.
innorluppoq, innorluttoq : aqqunnalik, tumarnilik. ínordlugpoĸ, ínordlugtoĸ : arĸúnalik, tumarnilik.
inorluk, t inorluit : inupalaaq; inorluuvoq. inordluk, t inordluit : inupalâĸ; inordlûvoĸ.
inorerpoq, inorersoq : inummik toqutsigajuppoq; inorersorsuaq. inorerpoĸ, inorersoĸ : inungmik toĸutsigajugpoĸ; inorersorssuaĸ.
inoriarpoq (s. anori) = inoriaqqerpoq, inoriaqqersoq. inoriarpoĸ (s. anore) = inoriarĸerpoĸ, inoriarĸersoĸ.
inororpoq = perorpoq; inororsarpaa, inororsaavoq, inororsarfik. inororpoĸ = perorpoĸ; inororsarpâ, inororsaivoĸ, inororsarfik.
inoroorpoq, inoroorsaarpoq : inussiarnisaarpoq; inoroorsaat, = inoorsaarpoq. inorôrpoĸ, inorôrsârpoĸ : inugsiarnisârpoĸ; inorôrsaut, = inôrsârpoĸ.
inorpoq : amigarpoq; inorpaa : angunngilaa; inorsarpoq, inorsaatigaa, inortuuppoq. inorpoĸ : amigarpoĸ; inorpâ : angúngilâ; inorssarpoĸ, inorssautigâ, inortũpoĸ.
inoqqaava, tk inoqqaavi. inorĸâva, tk inorĸâve.
inoqqik, t : inuk pitsaasoq; inoqqiviuvoq. inorĸik, t : inuk pitsaussoĸ; inorĸiviuvoĸ.
inoqquassaaq, t inoqquassaap, inoqquassaat; = inutoqaq. inorĸuássâĸ, t inorĸuássâp, inorĸuássât; = inutoĸaĸ.
inorroorpoq : uumasuinnaq inuttut ilerpoq; inorroortitsivoq. inorrôrpoĸ : ûmassuínaĸ inugtut ilerpoĸ; inorrôrtitsivoĸ.
inoorsaarpoq : inussiarnersaarpoq. inôrsârpoĸ : inugsiarnersârpoĸ.
inortorpaa = angumerinngilaa; inortuivoq, inortuigajuppoq, inortusungarpaa. inortorpâ = angumeríngilâ; inortuivoĸ, inortuigajugpoĸ, inortusungarpâ.
inorujussuaq, t inorujussuit, inorujussuaqarpoq. inorujugssuaĸ, t inorujugssuit, inorujugssuaĸarpoĸ.
inorujuk, t inorujuit : inupalaaq. inorujuk, t inorujuit : inupalâĸ.
inorujutaq, t inorujutaap, inorujutaat; = inussaarsuaq. inorujutaĸ, t inorujutaup, inorujutait; = inússârssuaĸ.
inoruseq, t inorutsit : qaqqap inua (ersikkunnaartartorooq). inoruseĸ, t inorutsit : ĸáĸap inua (erssíkungnaertartorôĸ).
inoruut, t inoruutip, inoruutit : nerisaq ilitsoqqussaq; inoruutitorpoq. inorût, t inorûtip, inorûtit : nerissaĸ ilitsorĸússaĸ; inorûtitorpoĸ.
inua, tk (: piginnittua). inua, tk (: pigingnigtua).
inuaq = inugaq, t I, inukkat, inussat, inuaap, inuaat, inuaaruppoq, inugaaruppoq. inuaĸ = inugaĸ, t I, inugkat, inússat, inuaup, inuait, inuaerúpoĸ, inugaerúpoĸ.
inuaqivoq : inuppaluppoq, inuaqerpaluppoq. inuaĸivoĸ : inugpalugpoĸ, inuaĸerpalugpoĸ.
inuarpoq : inummik toqutsivoq, inuartaq, inuarajuppoq. inuarpoĸ : inungmik toĸutsivoĸ, inuartaĸ, inuarajugpoĸ.
inuuarpoq = inuujuarpoq; inuuarsinnarpoq : inuummarinngilaq. inûarpoĸ = inûjuarpoĸ; inûarsínarpoĸ : inũmaríngilaĸ.
inuarsaarpoq (mannik), inuarsaalersoq. inuarssârpoĸ (mánik), inuarssâlersoĸ.
inuarsoralak, t inuarsoralaap, inuarsoralaat : inoorpiaanngitsukasik. inuarssoralak, t inuarssoralaup, inuarssoralait : inôrpiáungitsukasik.
inuarulligaq, t inuarullikkat : inuaraarannguaq (aliortugaq). inuarutdligaĸ, t inuarutdligkat : inuarâránguaĸ (aliortugaĸ).
inuerneq, t inuernerup, inuernerit : toqusup qimataa. inuerneĸ, t inuernerup, inuernerit : toĸussup ĸimatâ.
inuerniaq, t : inunnik nioqqutilik; inuerniaavoq. inuerniaĸ, t : inungnik niorĸutilik; inuerniauvoĸ.
inueruppoq, inuerunneq, inuerussorput. inuerúpoĸ, inuerúneĸ, inuerússorput.
inugaq, t II, inukkat : nallukattaq; tak. : inugarpoq. inugaĸ, t II, inugkat : natdlukátaĸ; tak. : inugarpoĸ.
inugarpoq : nallukattarpoq;, inugarajuppoq, inugallaqqippoq, inugallaqqissoq. inugarpoĸ : natdlukátarpoĸ;, inugarajugpoĸ, inugatdlarĸigpoĸ, inugatdlarĸigsoĸ.
inugasaarpoq, inugasaarunnaarpoq, inugasaarunnaarsoq inugasaanngilaq, inugasaanngillat. inugasârpoĸ, inugasârungnaerpoĸ, inugasârungnaersoĸ inugasãngilaĸ, inugasãngitdlat.
inugiappoq = inuiappoq : inoqaqaaq. inugiagpoĸ = inuiagpoĸ : inoĸaĸaoĸ.
inugippoq, inugissoq : perorsarluagaavoq. inugigpoĸ, inugigsoĸ : perorsardluagauvoĸ.
inukkat, tq nallukattat; tak. : inugaq. inugkat, tĸ natdlukátat; tak. : inugaĸ.
inuppaaq, t inuppaap, inuppaat : kalaalivik; inuppaavoq, I, II. inugpâĸ, t inugpâp, inugpât : kalâlivik; inugpauvoĸ, I, II.
innuppoq, I = inuarpoq; innuttaq, innuffik. ínugpoĸ, I = inuarpoĸ; ínugtaĸ, ínugfik.
innuppoq, II = inunippoq (mannik); innussorput (manniit). ínugpoĸ, II = inunigpoĸ (mánik); ínugssorput (mánît).
inussiaq, t inussiaavoq, inussiaarniaq; tak. : inuerniaq. inugsiaĸ, t inugsiauvoĸ, inugsiaerniaĸ; tak. : inuerniaĸ.
inussiarnerpoq, inussiarnersoq, inussiarnersaarpoq, inussiarnersorsuuvoq. inugsiarnerpoĸ, inugsiarnersoĸ, inugsiarnersârpoĸ, inugsiarnersorssûvoĸ.
inussiarniippoq, inussiarniitsoq, inussiarniillivoq, inussiarniilikaarpoq. inugsiarnĩpoĸ, inugsiarnîtsoĸ, inugsiarnîtdlivoĸ, inugsiarnîlikârpoĸ.
inussuk, t inussuit, inussugaq, inussukkat, inussukkiorpoq, inussussuaq, inussuttaaq. inugsuk, t inugsuit, inugsugaĸ, inugsugkat, inugsugkiorpoĸ, inugsugssuaĸ, inugsugtâĸ.
innuttaq, t innuttai, tk innuttassarsivoq, innuttaavoq. ínugtaĸ, t ínugtai, tk ínugtagssarsivoĸ, ínugtauvoĸ.
inuugujoq, oqq (ilassinnissut). inûgujoĸ, oĸĸ (ilagsingníssut).
inuiaat, tq inugiak, inuiak; = inugiaat. inuiait, tĸ inugiak, inuiak; = inugiait.
inuiak, t inuiaat, inuiassuit. inuiak, t inuiait, inuiagssuit.
inuiaqat, t inuiaqataa, tk inuiaqatigiit, inuiaqatigiinnut, inuiaqatigiisuseq, inuiaqatigiisutsit. inuiaĸat, t inuiaĸatai, tk inuiaĸatigît, inuiaĸatigîngnut, inuiaĸatigîssuseĸ, inuiaĸatigîssutsit.
inuiarpaa, inuiaavoq. inuiarpâ, inuiaivoĸ.
inuilaq, t = inuilaaq, inuilaap, inuilaat : nuna inoqanngitsoq, naggorluttoq; inuilaarsiorpoq. inuilaĸ, t = inuilâĸ, inuilâp, inuilât : nuna inoĸángitsoĸ, naggordlugtoĸ; inuilârsiorpoĸ.
inuilatsivoq, inuilatsinaqaaq. inuilatsivoĸ, inuilatsinaĸaoĸ.
inuillivoq : inoqanngitsumiilerpoq, qivippoq. inuitdlivoĸ : inoĸángitsumîlerpoĸ, ĸivípoĸ.
inuk naallugu : 20. inuk nâvdlugo : 20.
inuk, t inuit (: kalaaleq); inuttaq, inuttuumavoq, inuppassuit, inuppalaarpoq : meeraaraq ilassiorpoq; inussisimanngitsoq : soqutigittaatsoq, soqqusaatsoq; inussiorpoq, inussivoq, inuttaaq, inussunni, inussuaq, inussarpoq : inulimmukarpoq. inuk, t inuit (: kalâleĸ); inugtaĸ, inugtûmavoĸ, inugpagssuit, inugpalârpoĸ : mêrâraĸ ilagsiorpoĸ; inugsisimángitsoĸ : soĸutigigtaitsoĸ, sorĸusaitsoĸ; inugsiorpoĸ, inugsivoĸ, inugtâĸ, inugsungne, inugssuaĸ, inugsarpoĸ : inulingmukarpoĸ.
inukkoorpoq : tusagaq uppernanngitsuuvoq; inukkoorut. inúkôrpoĸ : tusagaĸ ugpernángitsûvoĸ; inúkôrut.
inukuluk, t inukuluit : inuk nallinnartoq. inukuluk, t inukuluit : inuk nagdlingnartoĸ.
inukullerpoq, inukullersoq, = inuuserlerpoq; inukullersarpoq, inukulliatarivoq. inukutdlerpoĸ, inukutdlersoĸ, = inûserdlerpoĸ; inukutdlersarpoĸ, inukutdliatarivoĸ.
inukkutigaa = inukkutigivaa : ikkatigaa, mitaatigaa; inukkutigisaavoq. inúkutigâ = inúkutigivâ : íkatigâ, mitautigâ; inúkutigissauvoĸ.
inulik, t inullit, inummi, inummiippoq. inulik, t inugdlit, inungme, inungmĩpoĸ.
inuluuvoq : peqataajumanngilaq; inuluugajuppoq, inuluusaannarpoq. inulûvoĸ : peĸataujumángilaĸ; inulûgajugpoĸ, inulûssáinarpoĸ.
inuummarippoq, inuummarissoq, inuummarissivoq, inuummarissaarpoq, inuummarissaat, inuummarissarpoq, inuummarissarpaa, inuummarikkunnaarpoq, inuummarikkunnaarsoq. inũmarigpoĸ, inũmarigsoĸ, inũmarigsivoĸ, inũmarigsârpoĸ, inũmarigsaut, inũmarigsarpoĸ, inũmarigsarpâ, inũmarigkungnaerpoĸ, inũmarigkungnaersoĸ.
inuummersorpoq, inuummersuutigaa. inũmersorpoĸ, inũmersûtigâ.
inumineq, t inumerngit, inumernit : kalaallit nerisassaataat. inumineĸ, t inumerngit, inumernit : kalâtdlit nerissagssautât.
inuunartoq, t inuunartuik, inuunartulik, inuunartullit. inûnartoĸ, t inûnartuvik, inûnartulik, inûnartugdlit.
inuuneq, t inuunerup, inuunertuvoq, inuunertooq, inuunertoorsuaq, inuunerluppoq, inuunerippoq, inuunerissoq. inûneĸ, t inûnerup, inûnertuvoĸ, inûnertôĸ, inûnertôrssuaĸ, inûnerdlugpoĸ, inûnerigpoĸ, inûnerigsoĸ.
inungaappoq, inungaatsoq : sorraappoq, makitavoq, ittuujuippoq; inungaalliorpoq. inungáipoĸ, inungaitsoĸ : sorráipoĸ, makitavoĸ, igtûjuípoĸ; inungaitdliorpoĸ.
inungavoq (: kalaalingavoq); inungaqaaq. inungavoĸ (: kalâlingavoĸ); inungaĸaoĸ.
inummatak, t inummataap, inummataat, = inupalaaq, ileqqorluttoq; inummataavoq. inungmatak, t inungmataup, inungmatait, = inupalâĸ, ilerĸordlugtoĸ; inungmatauvoĸ.
innunniaq, t innunniaavoq; tak. : innuppoq, I. ínungniaĸ, t ínungniauvoĸ; tak. : ínugpoĸ, I.
inunngorpoq = erniuvoq; inunngorfik. inúngorpoĸ = erniuvoĸ; inúngorfik.
inuunnguarpappoq : sivisuumik inuuvoq. inũnguarpagpoĸ : sivisûmik inûvoĸ.
inunippoq : mannik tukersussanippoq; inoqalerpoq; inunippallaarpoq. inunigpoĸ : mánik tukersugssanigpoĸ; inoĸalerpoĸ; inunigpatdlârpoĸ.
inupalaaq, t inupalaap, inupalaat, inupalaavoq, inupalaarsuaq, inupalaanngorpoq. inupalâĸ, t inupalâp, inupalât, inupalauvoĸ, inupalârssuaĸ, inupalãngorpoĸ.
inupiluk, t inupiluit = inupalaaq; inupilussuuvoq. inupiluk, t inupiluit = inupalâĸ; inupilugssûvoĸ.
inuuppoq : anngutinngilaq; inuuttoorpoq, inuutivippoq, inuutivissoq inuukkunnaarpoq, inuukkunnaarsoq. inũpoĸ : ángutíngilaĸ; inũtôrpoĸ, inûtivigpoĸ, inûtivigsoĸ inũkungnaerpoĸ, inũkungnaersoĸ.
inuusaarpoq : inussiarnersaarpoq; inuusaarnertooq. inûsârpoĸ : inugsiarnersârpoĸ; inûsârnertôĸ.
inuuseq, t inuutsit, inuuseraa, inuuserippoq, inuuserissoq (: ileqqorippoq), inuuserliorpoq. inûseĸ, t inûtsit, inûserâ, inûserigpoĸ, inûserigsoĸ (: ilerĸorigpoĸ), inûserdliorpoĸ.
inuuserlerpoq, inuuserlersoq = inukullerpoq; inuuserlerajuppoq. inûserdlerpoĸ, inûserdlersoĸ = inukutdlerpoĸ; inûserdlerajugpoĸ.
inuusaq, t inuusarpoq, inuusartaarpoq, inuusaliaq, inuusaliortoq. inûssaĸ, t inûssarpoĸ, inûssartârpoĸ, inûssaliaĸ, inûssaliortoĸ.
inuusaarpoq (inuunngitsoq); inuusaartippaa. inûssârpoĸ (inũngitsoĸ); inûssârtípâ.
inussaarsuaq, t inussaarsuit = inorujutaq. inússârssuaĸ, t inússârssuit = inorujutaĸ.
inuussuseq, t inuussutsit, inuussusia, tk = inuunera. inũssuseĸ, t inũssutsit, inũssusia, tk = inûnera.
inuussut, t inuussutip, inuussutit, inuussutaavoq, inuussutigaa. inũssut, t inũssutip, inũssutit, inũssutauvoĸ, inũssutigâ.
inuusuppoq, inuusuppaluppoq, inuusuppalussivoq, inuusuppallaarpoq. inûsugpoĸ, inûsugpalugpoĸ, inûsugpalugsivoĸ, inûsugpatdlârpoĸ.
inuusuttoq, t inuusuttuaraq, inuusuttorpassuit. inûsugtoĸ, t inûsugtuaraĸ, inûsugtorpagssuit.
inuusuit, tq = inuusuttut. inûsuit, tĸ = inûsugtut.
inuusukaaq, t inuusukaap, inuusukaat inuusukaaqaqaaq. inûsukâĸ, t inûsukâp, inûsukât inûsukâĸaĸaoĸ.
inuut, t inuutip, inuutit, = inuussut; (: ikinngut); inuutigaa, inuutissat. inût, t inûtip, inûtit, = inũssut; (: ikíngut); inûtigâ, inûtigssat.
inuutsappoq = inororpoq; inuutsarippoq, inuutsaruttorpoq. inûtsagpoĸ = inororpoĸ; inûtsarigpoĸ, inûtsarugtorpoĸ.
inuuttuinnarpoq : soraajuitsumik inuuvoq; inuuttuinnarfik; = inuuarpoq, inuujuarpoq. inũtuínarpoĸ : soraiuitsumik inûvoĸ; inũtuínarfik; = inûarpoĸ, inûjuarpoĸ.
inuulluarpoq, inuulluarit, inuulluarnaappoq, inuulluarnaatsoq, inuulluataarpoq, inuulluartippaa, inuulluartitsivoq. inûvdluarpoĸ, inûvdluarit, inûvdluarnáipoĸ, inûvdluarnaitsoĸ, inûvdluatârpoĸ, inûvdluartípâ, inûvdluartitsivoĸ.
inuulluaat, t inuulluaatip, inuulluaatit, inuulluaataavoq. inûvdluaut, t inûvdluautip, inûvdluautit, inûvdluautauvoĸ.
inuulluut, t inuulluutip, inuulluutit (nerisaq); inuulluutaavoq, inuulluumminik …. inûvdlût, t inûvdlûtip, inûvdlûtit (nerissaĸ); inûvdlûtauvoĸ, inûvdlũminik ….
inuuik, t (ulloq) = inuuffik (nuna); inuuissiorpoq, inuuissiorfik, inuueqat. inûvik, t (uvdloĸ) = inûvfik (nuna); inûvigsiorpoĸ, inûvigsiorfik, inûveĸat.
inuuvoq (: inunngorpoq); inuuarpoq, = inuujuarpoq, inuuffik, inuuluttaarpoq : suli inuupalaarpoq. inûvoĸ (: inúngorpoĸ); inûarpoĸ, = inûjuarpoĸ, inûvfik, inûlugtârpoĸ : sule inûpalârpoĸ.
iuu, oqq = iuv, iuju (qimuttunut naalakkiut, saamiup tungaanut!). iô, oĸĸ = iuv, iujo (ĸimugtunut nâlagkiut, sâmiup tungânut!).
iiorarpaa, iioraavoq, iioraasippaa. îorarpâ, îoraivoĸ, îoraisípâ.
ippaa, tk : ippagassartaa; tak. : ipparpoq; ippaanut allaat nerivaa. ípâ, tk : ípagagssartâ; tak. : íparpoĸ; ípânut agdlât nerivâ.
ipagippoq, ipagissoq (qisuk), ipagissaarpoq, ipagilluinnarpoq. ipagigpoĸ, ipagigsoĸ (ĸissuk), ipagigsârpoĸ, ipagigdluínarpoĸ.
ippappoq, ippassaavoq, ippapallaaqaaq. ípagpoĸ, ípagsaivoĸ, ípagpatdlâĸaoĸ.
ipaguaq, t ipagussat, ipaguarsarpaa (s. qisuk qillersagassaq); ipaguaarpoq. ipaguaĸ, t ipagússat, ipaguarsarpâ (s. ĸissuk ĸivdlersagagssaĸ); ipaguaorpoĸ.
ipaatsoq, t = ipaqanngitsoq. ipaitsoĸ, t = ipaĸángitsoĸ.
ipajaarpoq (s. allatut ipajaarpoq, alla assingajagaa). ipajârpoĸ (s. avdlatut ipajârpoĸ, avdla ássingajagâ).
ippajavoq, ippajaappoq, ippajaatsoq. ípajavoĸ, ípajáipoĸ, ípajaitsoĸ.
ipak, t ipaap, ipaat, ipai, tk ipattooq, ipattoorsuaq, ipalluppoq, ipattuvoq. ipak, t ipaup, ipait, ipai, tk ipagtôĸ, ipagtôrssuaĸ, ipagdlugpoĸ, ipagtuvoĸ.
ippak, t ippaap, ippaat, ippammiu : nalunaaqutaaraq. ípak, t ípaup, ípait, ípangmio : nalunaeĸutâraĸ.
ipakippoq, ipakitsoq, ipakilluinnaqaaq. ipakípoĸ, ipakitsoĸ, ipakitdluínaĸaoĸ.
ippaluppoq, ippaluppaa, ippaluttaqinak. ípalugpoĸ, ípalugpâ, ípalugtaĸinak.
ippammiippoq, ippammiitippaa; tak. : ippat. ípámĩpoĸ, ípámîtípâ; tak. : ípat.
iparaq, t ipaqqat, = iperaq. iparaĸ, t iparĸat, = iperaĸ.
ipararpaa = iperarpaa; iparartorpaa, iparartorsaraa. ipararpâ = iperarpâ; iparartorpâ, iparartorssarâ.
iparaataq, t iparaattat, = iperaataq. iparautaĸ, t iparáutat, = iperautaĸ.
ipparpoq, ipparpaa, ippaqqissaarpaa. íparpoĸ, íparpâ, íparĸigsârpâ.
ipaqqarippoq, ipaqqarissoq : iperartullaqqippoq. iparĸarigpoĸ, iparĸarigsoĸ : iperartutdlarĸigpoĸ.
ippaaqqat, tq : qarliit amiusut ippaanni allat (kilunngaataasat), = tunnerit. ípârĸat, tĸ : ĸardlît amiussut ípáine agdlat (kilúngautaussat), = tuvnerit.
ippasiorpoq = ippatiliorpoq. ípasiorpoĸ = ípatiliorpoĸ.
ippat, t ippatip, ippatit, ippataa, tk, ippataaniippoq. ípat, t ípatip, ípatit, ípatâ, tk, ípatânĩpoĸ.
ippaappoq, ippaappaa, ippaalluinnarpoq, ippaakkaluttuinnarpoq. ípáupoĸ, ípáupâ, ípautdluínarpoĸ, ípáukalugtuínarpoĸ.
ippaat, t ippaatip, ippaatit; = ippassut. ípaut, t ípautip, ípautit; = ípássut.
ipi, t : tigummivik (s. qattap). ipe, t : tigúmivik (s. ĸátap).
ipeq, t eqqit tak. : eqqa, eqqiarpoq; ipertooq, ipertoorsuaq, ipertuallaaqaaq. ipeĸ, t evĸit tak. : evĸa, evĸiarpoĸ; ipertôĸ, ipertôrssuaĸ, ipertuvatdlâĸaoĸ.
ippeqivoq, ippeqinaqaaq, ippeqivallaaqinak. ípeĸivoĸ, ípeĸinaĸaoĸ, ípeĸivatdlâĸinak.
iperagaq, t iperakkat tak. : iperarpaa, I, II iperagaavoq, iperagaalluinnarpoq. iperagaĸ, t iperagkat tak. : iperarpâ, I, II iperagauvoĸ, iperagauvdluínarpoĸ.
iperaq, t ipeqqat (: kukuutissaq, maneq); iperassiaq; (aleq naatsoq sikumi atortagaq), = iparaq. iperaĸ, t iperĸat (: kukûtigssaĸ, maneĸ); iperagssiaĸ; (aleĸ naitsoĸ sikume atortagaĸ), = iparaĸ.
iperaariaq, t : naloraariaq, masarsuk. iperâriaĸ, t : nalorâriaĸ, masarsuk.
iperarpaa, I : tigummiunnaarpaa, atorunnaarpaa; iperartoorpaa, iperajaappaa. iperarpâ, I : tigúmiungnaerpâ, atorungnaerpâ; iperartôrpâ, iperajáipâ.
iperarpaa, II iperartorpaa, iperartuivoq, = ipararpaa. iperarpâ, II iperartorpâ, iperartuivoĸ, = ipararpâ.
iperaarpoq : naloraarpoq. iperârpoĸ : nalorârpoĸ.
iperartaq, t : atisaq atorunnaagaq; iperartaanngilaq, iperartaanngillat. iperartaĸ, t : atissaĸ atorungnaigaĸ; iperartáungilaĸ, iperartáungitdlat.
iperaappoq, iperaappaa, iperaassorpaa, iperaappaa. iperáupoĸ, iperáupâ, iperáussorpâ, iperáupâ.
iperaataq, t iperaattat, iperaatarsorpoq, iperaataaruppoq. iperautaĸ, t iperáutat, iperautarssorpoĸ, iperautaerúpoĸ.
ipeerluerpoq, ipeerluerpaa, ipeerluernaqaaq. ipêrdluerpoĸ, ipêrdluerpâ, ipêrdluernaĸaoĸ.
iperippoq, iperippaa, iperisippai (uigusat); iperinnerussaarput. iperípoĸ, iperípâ, iperisípai (uigussat); iperínerússaerput.
iperna, ipernga, tk = ipinia. iperna, ipernga, tk = ipinia.
ippernaaqqut, t ippernaaqqutip, ippernaaqqutit : nermusaat. ípernaerĸut, t ípernaerĸutip, ípernaerĸutit : nermusaut.
ippernaarsaarpoq (pujoorilluni). ípernaersârpoĸ (pujôrivdlune).
ippernaq, t ippernaaraq, ippernarsuaq, ippernaasaq. ípernaĸ, t ípernâraĸ, ípernarssuaĸ, ípernaussaĸ.
ipperpaa : ipulerpaa; ippersorpai, ippersorfik. íperpâ : ipulerpâ; ípersorpai, ípersorfik.
ipperpai : sikut anigorpai; tak. : ippikarpai. íperpai : sikut anigorpai; tak. : ípikarpai.
iperpoq : toqqissivoq. iperpoĸ : torĸigsivoĸ.
ipeqqavoq; ipikatareersimavoq, = peqqavoq; ipereersoq. iperĸavoĸ; ipikatarêrsimavoĸ, = perĸavoĸ; iperêrsoĸ.
ipeqqerpaa (qulleq), ipeqqersuivoq. iperĸerpâ (ĸutdleĸ), iperĸersuivoĸ.
ipeqqiuppaa, ipeqqiussaq, ipeqqiussorpai. iperĸiúpâ, iperĸiússaĸ, iperĸiússorpai.
iperruserpoq = ipingajappoq. iperruserpoĸ = ipingajagpoĸ.
ipeersaarpoq, ipeersaarpaa, ipeersaaruppaa, ipeersaagaavoq. ipêrsârpoĸ, ipêrsârpâ, ipêrsârúpâ, ipêrsâgauvoĸ.
ippertooq, t ippertoorsuaq : atitoorsuaq. ípertôĸ, t ípertôrssuaĸ : atitôrssuaĸ.
ippertuvoq, ippertuallaarpoq, ippertunersaavoq, ippertussusia; tak. : ippikippoq. ípertuvoĸ, ípertuvatdlârpoĸ, ípertunerssauvoĸ, ípertússusia; tak. : ípikípoĸ.
iperuuppoq, iperuulluinnarpoq. iperũpoĸ, iperûtdluínarpoĸ.
ipeeruppoq, ipeerutivippoq, ipeerutivissoq. ipêrúpoĸ, ipêrutivigpoĸ, ipêrutivigsoĸ.
ipiiarpoq, I ipiiarpaa : ipia aserorpaa. ipîarpoĸ, I ipîarpâ : ipia aserorpâ.
ipiiarpoq, II, ipiiarpaa, ipiiarluarpoq, ipiiarluarpaa, ipiiarneqanngitsoq. ipîarpoĸ, II, ipîarpâ, ipîardluarpoĸ, ipîardluarpâ, ipîarneĸángitsoĸ.
ipippoq, ipissarpaa, ipissaavoq, ipikkunnaarpoq, ipikkunnaarsoq, ipissivoq. ipigpoĸ, ipigsarpâ, ipigsaivoĸ, ipigkungnaerpoĸ, ipigkungnaersoĸ, ipigsivoĸ.
ipissaannaq, t : uiluusaq. ipigsáunaĸ, t : uilûssaĸ.
ipigunarsaavoq = ipissaavoq. ipigunarsaivoĸ = ipigsaivoĸ.
ippikarpai (sikut atasukujuut) : anigorpai. ípikarpai (sikut atassukujût) : anigorpai.
ippikippoq, ippikitsoq : atanikippoq, atitunngilaq. ípikípoĸ, ípikitsoĸ : atanikípoĸ, atitúngilaĸ.
ipikujuppoq, ipikujuttorujussuuvoq. ipikujugpoĸ, ipikujugtorujugssûvoĸ.
iipili, t oqs iipilitorpoq, iipilisivoq. îpile, t oĸs îpilitorpoĸ, îpilisivoĸ.
ipiinnaavoq. ipĩnauvoĸ.
ipineq, t iperngit, ipernit, ipinertorpoq. ipineĸ, t iperngit, ipernit, ipinertorpoĸ.
ipippaa, ipittarpaa, ipittaavoq, ipittaavik, ipittaat, ipittaaserpaa; tak. : ipiterpaa. ipípâ, ipítarpâ, ipítaivoĸ, ipítaivik, ipítaut, ipítauserpâ; tak. : ipiterpâ.
ipiippoq, ipiitsoq = ipeqanngivippoq, eqqiluippoq; ipiikkunnaarpoq, ipiikkunnaarsoq. ipĩpoĸ, ipîtsoĸ = ipeĸángivigpoĸ, evĸiluípoĸ; ipĩkungnaerpoĸ, ipĩkungnaersoĸ.
ippisarpoq = ippisaarpoq (sakkuminik). ípissarpoĸ = ípissârpoĸ (sákuminik).
ipisortaq, t : ipitillugu toqutaq. ipissortaĸ, t : ipititdlugo toĸutaĸ.
ipitaqquppoq, ipitaqquppaa, ipitaqqutaarpoq, ipitaqqullugu napivaa. ipitarĸúpoĸ, ipitarĸúpâ, ipitarĸutârpoĸ, ipitarĸutdlugo napivâ.
ipiillivoq, ipiillisaarpoq. ipîtdlivoĸ, ipîtdlisârpoĸ.
ipiterpaa (aquunni), ipiterivoq, ipiterillaqqippoq, ipiterillaqqissoq. ipiterpâ (aĸũne), ipiterivoĸ, ipiteritdlarĸigpoĸ, ipiteritdlarĸigsoĸ.
ipiterut, t ipiterutip, ipiterutit, ipiterussuaq, ipiterutaajarpoq. ipiterut, t ipiterutip, ipiterutit, ipiterússuaĸ, ipiterutaiarpoĸ.
ipiutaq, t ipiuttat : ataneq amitsoq; ipiutaannarminik atavoq, ipiutaaraq, ipiutaaqqat (isip ipiutaa), ipiutakippoq, ipiutakitsoq. ipiutaĸ, t ipiútat : ataneĸ amitsoĸ; ipiutáinarminik atavoĸ, ipiutâraĸ, ipiutârĸat (issip ipiutâ), ipiutakípoĸ, ipiutakitsoĸ.
ipivoq, ipiavoq, ipisarpaa, ipikaassippoq : ipingajappoq, ipisaannguvoq, ipitippaa, ipivippoq, ipivissoq. ipivoĸ, ipiavoĸ, ipisarpâ, ipikáusípoĸ : ipingajagpoĸ, ipisãnguvoĸ, ipitípâ, ipivigpoĸ, ipivigsoĸ.
ipu, t : tigummivik = ipi. ipo, t : tigúmivik = ipe.
ippoq, (s. taama-ippoq, uani ippoq; tak. : taamaappoq, uaniippoq, il. il.). ípoĸ, (s. taima-ípoĸ, uvane ípoĸ; tak. : taimáipoĸ, uvanĩpoĸ, il. il.).
ipporluppoq, ipporluttuiuvoq, ipporlukkunnaarpoq. ípordlugpoĸ, ípordlugtuviuvoĸ, ípordlugkungnaerpoĸ.
ipporippoq, ipporissoq : ipullaqqippoq, ipporissaarpoq, ipporissivoq, ipporippallaanngilaq, ipporippallaanngillat. íporigpoĸ, íporigsoĸ : iputdlarĸigpoĸ, íporigsârpoĸ, íporigsivoĸ, íporigpatdlãngilaĸ, íporigpatdlãngitdlat.
iporsuupput (sukkaniuttut), iporsuuttorsuupput. iporssũput (súkaniútut), iporssũtorssũput.
ipua, tk ipuaniippoq, ipuarippoq, ipuarissoq = ipugippoq. ipua, tk ipuanĩpoĸ, ipuarigpoĸ, ipuarigsoĸ = ipugigpoĸ.
ipueruppoq, ipueruttoorpoq, ipuerutivippoq, ipuerutivissoq. ipuerúpoĸ, ipuerútôrpoĸ, ipuerutivigpoĸ, ipuerutivigsoĸ.
ipuppoq, ipussorataarpoq, ipussinnaavoq, iputtaavoq. ipugpoĸ, ipugssoratârpoĸ, ipugsínauvoĸ, ipugtauvoĸ.
ippuissaarpoq : ipua katappoq. ípuíssârpoĸ : ipua katagpoĸ.
ipuligaq, t ipulikkat (anguikkap ulornaa). ipuligaĸ, t ipuligkat (anguvigkap ulornâ).
ipulikkerpaa (anguikki). ipuligkerpâ (anguvigke).
ipulik, t ipullit, ipulittatuaavoq. ipulik, t ipugdlit, ipuligtatuauvoĸ.
ipulutaq, t ipuluttat : kanaartaq; ipulutakippoq, ipulutakitsoq. ipulutaĸ, t ipulútat : kanârtaĸ; ipulutakípoĸ, ipulutakitsoĸ.
ipummerpoq, ipummersoq, ipummersippaa, ipummerluarpoq. ipúmerpoĸ, ipúmersoĸ, ipúmersípâ, ipúmerdluarpoĸ.
ipummingavoq, ipummingavippoq, ipummingavissoq. ipúmingavoĸ, ipúmingavigpoĸ, ipúmingavigsoĸ.
ipummiuppaa, ipummiussaq, ipummiussivoq. ipúmiúpâ, ipúmiússaĸ, ipúmiússivoĸ.
ipuppaa (angallat); ipullugu ingerlatippaa. ipúpâ (angatdlat); iputdlugo ingerdlatípâ.
ippuppaa, ipputivippaa, ippulluinnarpaa, ipputingajappaa. ípúpâ, íputivigpâ, íputdluínarpâ, íputingajagpâ.
ipuserfik, t ipuserfiup, ipuserfilersorpaa. ipuserfik, t ipuserfiup, ipuserfilersorpâ.
ipuserpoq = iputilerpoq; ipusersorpoq. ipuserpoĸ = iputilerpoĸ; ipusersorpoĸ.
ippuserpoq, ippusersoq : ipulerpoq. ípuserpoĸ, ípusersoĸ : ipulerpoĸ.
ipussaarpoq, ipussaartitsivoq. ipússârpoĸ, ipússârtitsivoĸ.
iput, t iputip, iputit, ipummik. iput, t iputip, iputit, ipúmik.
iputaarpoq, iputaarpaa, iputaarserpoq, iputaarsersoq. iputaerpoĸ, iputaerpâ, iputaerserpoĸ, iputaersersoĸ.
iputaajarpoq, iputaajarpaa, iputaajarajuppoq. iputaiarpoĸ, iputaiarpâ, iputaiarajugpoĸ.
iputissiaq, t iputissiaavoq, iputisserivoq. iputigssiaĸ, t iputigssiauvoĸ, iputigsserivoĸ.
iputooq, t : qajarmioq, sanarfit. iputôĸ, t : ĸajarmioĸ, sanarfit.
isa, I, oqq. isa, I, oĸĸ.
isa, II, t : tingisui, isasoq. isa, II, t : tingisue, isassoĸ.
isaa, tk : noqartaa (agissap). isâ, tk : noĸartâ (agíssap).
iisaarserpoq, iisaarsersoq tak. : iisaq. îsaerserpoĸ, îsaersersoĸ tak. : îsaĸ.
isaagaq, t isaakkat : tallimut uuttugaq. isâgaĸ, t isâgkat : tatdlimut ûgtugaĸ.
isappaa, isattarpaa, isattaapput (imminnut). isagpâ, isagtarpâ, isagtáuput (ingmingnut).
isaappoq (talliminik). isâgpoĸ (tatdliminik).
isappoq, isappaa, isattorpaa, isassivoq, isattariaq, isatsitaq : tuilikumit puuliaq, ammassaassuaq. isagpoĸ, isagpâ, isagtorpâ, isagsivoĸ, isagtariaĸ, isagtitaĸ : tuvilikumit pûliaĸ, angmagssáussuaĸ.
isaguippoq, isaguitsoq : eqiasuitsuunngilaq. isaguípoĸ, isaguitsoĸ : eĸiasuitsũngilaĸ.
isaguppaa : tunniunniarpaa, tiguniarpaa (ilaginnarnagu). isagúpâ : túniúniarpâ, tiguniarpâ (ilagínarnago).
isagutai, tq, tk : nataarnap avalerai. isagutai, tĸ, tk : natârnap avalerai.
isagutaq : nataarnap avaleraa. isagutaĸ : natârnap avalerâ.
isajanngappaa (tiguniakki), isajanngassaq, isajanngassivoq. isajángápâ (tiguniagke), isajángássaĸ, isajángássivoĸ.
isanneq, t isannerup, isannerit, isannermut uuttorpaa. isangneĸ, t isangnerup, isangnerit, isangnermut ûgtorpâ.
isaapput, tak. : isaavoq. isãput, tak. : isâvoĸ.
iisaq, t : oqummersap siutaata ataatungaa, iisaarserpoq, iisassarsivoq. îsaĸ, t : oĸúmersap sujutâta atâtungâ, îsaerserpoĸ, îsagssarsivoĸ.
isaariaq, t isaariissat, isaariartaarpoq, isaariakippoq, isaariakitsoq. isâriaĸ, t isâriíssat, isâriartârpoĸ, isâriakípoĸ, isâriakitsoĸ.
isaroq, t isaqqut, isarukitsoq, isarukitsorsuaq, isaroqqortooq. isaroĸ, t isarĸut, isarukitsoĸ, isarukitsorssuaĸ, isarorĸortôĸ.
isaqqivoq, isaqqilavoq, isaqqilaarpoq, isaqqillappoq. isarĸivoĸ, isarĸilavoĸ, isarĸilaorpoĸ, isarĸitdlagpoĸ.
isarrat, t : assak. isarrat, t : agssak.
isaruariarpoq : akuersaarluarpoq, maanga iliinnarpoq. isaruariarpoĸ : akuerssârdluarpoĸ, maunga ilĩnarpoĸ.
isaruarpaa : isarua napivaa; isaruartaq. isaruarpâ : isarua napivâ; isaruartaĸ.
isaruarpoq : timmiaq mannini, piaqqani pillugit nujuiserluni mitsimmarmi isaqqilaavarpoq. isaruarpoĸ : tingmiaĸ mánine, piarĸane pivdlugit nujuiserdlune mitsímarme isarĸilauarpoĸ.
isaasut, isaasukippoq, isaasukitsoq. isâssut, isâssukípoĸ, isâssukitsoĸ.
isataq t isattat : iputip tigulia; isatakippoq, isatakitsoq = isassaq. isataĸ t isátat : iputip tigulia; isatakípoĸ, isatakitsoĸ = isagssaĸ.
isaappaa (s. assani), isaanneq, isaannerup, isaannerit, isaassivoq. isáupâ (s. agssane), isáuneĸ, isáunerup, isáunerit, isáussivoĸ.
isaaffik, t isaaffiup, isaaffissuaq, isaaffiusaq. isâvfik, t isâvfiup, isâvfigssuaĸ, isâvfiussaĸ.
isavoq (: timmiaq tingisuinngorpoq); isasoorpoq, isaterpaa, isaqqajaavoq. isavoĸ (: tingmiaĸ tingisuíngorpoĸ); isassôrpoĸ, isaterpâ, isarĸajâvoĸ.
isaavoq (s. pujoq, persoq), isaatippai, isaatitsivoq, isaatitsissut, isaasorsuupput, isaareerput, isaareersut. isâvoĸ (s. pujoĸ, persoĸ), isâtípai, isâtitsivoĸ, isâtitsíssut, isâssorssũput, isârêrput, isârêrsut.
isassoraq, t isassoqqat : ujukkuaq; isassorartorpoq. isavssoraĸ, t isavssorĸat : ujúkuaĸ; isavssorartorpoĸ.
isi, isi, t : qilaatip umeraminertaa, agissap noqartaa, isigattap siumut isua. ise, isse, t : ĸilautip umeraminertâ, agíssap noĸartâ, isigagtap sujumut isua.
issi, t oqs (nallukattani). íse, t oĸs (natdlukátane).
iseq, t : pujoorneq, iseriak; isersorsuuvoq; tak. : itsivoq; iserpoq, isersoq. iseĸ, t : pujôrneĸ, iseriak; isersorssûvoĸ; tak. : itsivoĸ; iserpoĸ, isersoĸ.
iseraq, t iseqqat : inuarulligaq (ersikkunnaartartorooq). iseraĸ, t iserĸat : inuarutdligaĸ (erssíkungnaertartorôĸ).
iserfiluk, t : itip qummut isua. iserfiluk, t : itip ĸúmut isua.
iseriappoq, iseriattorsuuvoq. iseriagpoĸ, iseriagtorssûvoĸ.
iseriak, t iseriaap, iserissat, iseriassuaq. iseriak, t iseriaup, iseríssat, iseriagssuaĸ.
iserisserpoq, iserissersoq, = iserianippoq. iserísserpoĸ, iseríssersoĸ, = iserianigpoĸ.
iseriusaarpoq : iserialaarpoq. iseriussârpoĸ : iserialârpoĸ.
iserpoq, iserpaa, iserfigaa, isersimmat, isersimmaserpoq, iserterpoq, iserterivik, isertarfik = isaaffik. iserpoĸ, iserpâ, iserfigâ, isersímat, isersímaserpoĸ, iserterpoĸ, iserterivik, isertarfik = isâvfik.
iseqqavoq : isavoq, aggorpoq (siku). iserĸavoĸ : isavoĸ, avgorpoĸ (siko).
iseqqumisaarpoq = iseqqimisaarpoq : tasisaarpoq (eqeersuummilluni). iserĸumissârpoĸ = iserĸimissârpoĸ : tasissârpoĸ (eĸêrsũmivdlune).
isersarneq, t isersarnerup, isersarnersuaq. isersarneĸ, t isersarnerup, isersarnerssuaĸ.
isersarnerpoq, isersarnersoq, isersarnerajuppoq. isersarnerpoĸ, isersarnersoĸ, isersarnerajugpoĸ.
isersiutit, tk : toqqup paavani qarmat qulisat oqqooqutit. isersiutit, tk : tovĸup pâvane ĸarmat ĸulissat orĸôĸutit.
isiarni, oqq : isersunnilaarni. isiarne, oĸĸ : isersungnilârne.
isigaarsivoq, isigaarsigajuppoq, isigaarsilaarpoq. isigaersivoĸ, isigaersigajugpoĸ, isigaersilârpoĸ.
isigappak, t isigappaap, isigappaat : isigaasaq (niulumi). isigagpak, t isigagpaup, isigagpait : isigaussaĸ (niulume).
isigaalerpoq, isigaalivippunga. isigailerpoĸ, isigailivigpunga.
isigak, t isikkat, isigassorpoq, isigassoriaq, isigassorialik (pattagiaq), isigassoriallit, isigattooq. isigak, t isigkat, isigagssorpoĸ, isigagssoriaĸ, isigagssorialik (pátagiaĸ), isigagssoriagdlit, isigagtôĸ.
isissaq, t : noqartissaq. isigssaĸ = issigssaĸ, t : noĸartigssaĸ.
isikigaa (kamik) tak. : isi. isikigâ (kamik) tak. : ise, isse.
isimmarpoq, isimmarippoq, isimmarissoq, isimmartoorpoq, isimmarsarpaa, isimmartippaa. isímarpoĸ, isímarigpoĸ, isímarigsoĸ, isímartôrpoĸ, isímarsarpâ, isímartípâ.
isingavoq = isingavoq (nipaa) : erseqqinngilaq; isingavallaarpoq, isingasoorpoq, isingavallaarpoq, isingasoorpoq. isingavoĸ = issingavoĸ (nipâ) : ersserĸíngilaĸ; isingavatdlârpoĸ, isingassôrpoĸ, issingavatdlârpoĸ, issingassôrpoĸ.
isinngavoq = isunngavoq; isinngalluarpoq, isinngaannarpoq. isíngavoĸ = isúngavoĸ; isíngavdluarpoĸ, isíngáinarpoĸ.
iisinngilaq, iisinngillat, iisinnginiarfik, iisinnginiarfiup. îsíngilaĸ, îsíngitdlat, îsínginiarfik, îsínginiarfiup.
isimmippaa, isimmissarpaa, isimmissaapput (imminnut), isimmissaapput (arsamik), isimmikattarpaa. isingmigpâ, isingmigsarpâ, isingmigsáuput (ingmingnut), isingmigsáiput (arssamik), isingmikátarpâ.
isiulavoq : pujuulaarpoq (qulleq). isiulavoĸ : pujûlârpoĸ (ĸutdleĸ).
isiuffa, oqr = usiuffa, usiiffa. isiuvfa, oĸr = usiuvfa, usîvfa.
isiffallappoq = isiviallappoq. isivfatdlagpoĸ = isiviatdlagpoĸ.
isivippoq = isuippoq; isivisarpaa, isivitaq, isivitippaa; tak. : isitserpaa. isivípoĸ = isuípoĸ; isivisarpâ, isivitaĸ, isivitípâ; tak. : isivterpâ.
isikkarpoq = isukkarpoq. isivkarpoĸ = isuvkarpoĸ.
isivoq = ilivoq (taamaasivoq). isivoĸ = ilivoĸ (taimaisivoĸ).
iisivoq tak. : iivaa, iisinngilaq; iisilluanngilaq. îsivoĸ tak. : îvâ, îsíngilaĸ; îsivdluángilaĸ.
isitserpaa = isutserpaa, isitsersimavoq. isivterpâ = isuvterpâ, isivtersimavoĸ.
isu, t isoqut, isoquserpaa, isorleq, isoqarpoq, isoqanngilaq, isoqanngillat, isoqanngitsoq. iso, t isoĸut, isoĸuserpâ, isordleĸ, isoĸarpoĸ, isoĸángilaĸ, isoĸángitdlat, isoĸángitsoĸ.
isoq, t : isorneq; isortorsuuvoq. isoĸ, t : isorneĸ; isortorssûvoĸ.
isorakippoq, isorakitsoq : naappoq; isorakillivaa, isorakinaarpaa. isorakípoĸ, isorakitsoĸ : náipoĸ; isorakitdlivâ, isorakinârpâ.
isorartooq, t isorartoorsuaq. isorartôĸ, t isorartôrssuaĸ.
isorartuvoq, isorartuneq, isorartorna, isorartornga, isorartorni, isorartorngi, isorartunaarpaa, isorartusivoq. isorartuvoĸ, isorartuneĸ, isorartorna, isorartornga, isorartorne, isorartornge, isorartunârpâ, isorartusivoĸ.
isorlutaq, t isorlutakippoq, isorlutakitsoq, isorlutartooq. isordlutaĸ, t isordlutakípoĸ, isordlutakitsoĸ, isordlutartôĸ.
isorlutaaqivoq (s. orloqqajartoq pernerliaqivoq); isorlutaaqinaqaaq. isordlutâĸivoĸ (s. ordlorĸajartoĸ pernerdliaĸivoĸ); isordlutâĸinaĸaoĸ.
isorpoq, isortippoq, isortaq : qilaluaq piaraq, qilalugaq piaraq; isortoq, isortuarsuk. isorpoĸ, isortípoĸ, isortaĸ : ĸilaluaĸ piaraĸ, ĸilalugaĸ piaraĸ; isortoĸ, isortuarssuk.
isaarpaa, isaarnikoq (meqqut), isaartippoq. issaerpâ, issaernikoĸ (merĸut), issaertípoĸ.
issaajarpoq = isaruaajarpoq. íssaiarpoĸ = issaruaiarpoĸ.
isaajarpoq, isaajarpaa, isaajaappaa (nakuniarnermit). issaiarpoĸ, issaiarpâ, issaiáupâ (nakuniarnermit).
isaak, t marlors. : isarussat inngiasunnaveeqqutit amimineq qisulluunnit putullugu. issaik, t mardlors. : issarússat íngiasungnavêrĸutit amimineĸ ĸissugdlũnit putuvdlugo.
issaasappoq, issaasatsippoq, issaasassivoq. íssaisagpoĸ, íssaisagtípoĸ, íssaisagsivoĸ.
isalunneq, t isalunnerup = isilunneq. issalungneĸ, t issalungnerup = issilungneĸ.
issangerpoq, issangersoq = issikillivoq; issangersarpoq, issangersimaannalerpoq. íssangerpoĸ, íssangersoĸ = íssikitdlivoĸ; íssangersarpoĸ, íssangersimáinalerpoĸ.
issangiarpoq, issangiataarpoq, issangiarpallappoq. íssangiarpoĸ, íssangiatârpoĸ, íssangiarpatdlagpoĸ.
issangisserpoq, issangissersoq, issangissertaannarpoq, issangisserajussivoq. íssangísserpoĸ, íssangíssersoĸ, íssangíssertáinarpoĸ, íssangísserajugsivoĸ.
iisaq, t iisassaq, iisasserivoq, iisartagaq, iisartakkat (katsorsaat). îssaĸ, t îssagssaĸ, îssagsserivoĸ, îssartagaĸ, îssartagkat (katsorsaut).
isaquk, t : isimigut ajoqutilik, qaqorsisimasumik, isilik. issaĸuk, t : issimigut ajoĸutilik, ĸaĸorsisimassumik, issilik.
isaquppoq : isimigut ajoquteqarpoq. issaĸúpoĸ : issimigut ajoĸuteĸarpoĸ.
iisaqusappoq : tamuaaminik iisisarluni anillatsittaqattaarivoq, imaq tiniimisaarpoq, tassaarpoq. îssaĸussagpoĸ : tamuâminik îsissardlune anitdlagtítaĸátârivoĸ, imaĸ tinîmissârpoĸ, tagsârpoĸ.
isarorpaa, isarortippoq. issarorpâ, issarortípoĸ.
isaruaq, t : isip qulaani milak (qimmip); isarussat, tq. issaruaĸ, t : issip ĸulâne milak (ĸingmip); issarússat, tĸ.
isarusserpoq, isarussersoq, = isarualerpoq. issarússerpoĸ, issarússersoĸ, = issarualerpoĸ.
isarussiorpoq = isarualiorpoq; isarussiortuuvoq. issarússiorpoĸ = issarualiorpoĸ; issarússiortûvoĸ.
issat, tq = isarussat. íssat, tĸ = issarússat.
isaasaq, t (: quttoqqap qummut ikkuffia kuutsermiittoq). issaussaĸ, t (: ĸugtorĸap ĸúmut íkuvfia kûtsermĩtoĸ).
isaasat, tq : „—– ”. issaussat, tĸ : „—– ”.
isi, t isersorpoq; tak. : isimmippaa. isse, t isserssorpoĸ; tak. : issingmigpâ.
issi, t issersuaq; tak. : issik, isseqaaq, issikippoq, issangerpoq. ísse, t ísserssuaĸ; tak. : íssik, ísseĸaoĸ, íssikípoĸ, íssangerpoĸ.
iserartorpoq (timmiaq immami). isserartorpoĸ (tingmiaĸ ímame).
iserfik, t iserfiup, iserfikippoq, iserfikitsoq (atungaq). isserfik, t isserfiup, isserfikípoĸ, isserfikitsoĸ (atungaĸ).
iserpoq, iserpaa (: avataq immamut), isertaq, isertaraa, isertorpoq, isertuuppaa, isertuussivoq, isertujuippoq, isertujuitsoq, = isertuiuippoq, isertuiuitsoq, isertugaq, isertukkat, isertuarpoq = isertukujuppoq. isserpoĸ, isserpâ (: avataĸ ímamut), issertaĸ, issertarâ, issertorpoĸ, issertũpâ, issertũssivoĸ, issertujuípoĸ, issertujuitsoĸ, = issertuiuípoĸ, issertuiuitsoĸ, issertugaĸ, issertugkat, issertuarpoĸ = issertukujugpoĸ.
iseqqisat, tq : agguusersukkat s. tamorasaassat. isserĸissat, tĸ : avgûsersugkat s. tamorassâgssat.
iseqqivai : agguusersorpai; iseqqiusaarpoq : igalaasartuvoq. isserĸivai : avgûsersorpai; isserĸiussârpoĸ : igalaussartuvoĸ.
issiavoq, issiaterpoq (isimigut), issianaqaaq. íssiavoĸ, íssiaterpoĸ (issimigut), íssianaĸaoĸ.
isigaaq = isigivaa, isigaat (isigipput), isigerluppaa, isigisoorpaa, isigiarsuppoq, isigiarsuppaa, isiginnippoq, isiginngitsuusaarpaa, isiginnippaa, isigilluarpoq, isigilluarpaa. issigaoĸ = issigivâ, issigaut (issigíput), issigerdlugpâ, issigissôrpâ, issigiarssugpoĸ, issigiarssugpâ, issigingnigpoĸ, issigíngitsûssârpâ, issigingnigpâ, issigivdluarpoĸ, issigivdluarpâ.
isillerpoq, isillersoq, isillersarpoq, isillersaatigaa, isillernaqaaq. issigdlerpoĸ, issigdlersoĸ, issigdlersarpoĸ, issigdlersautigâ, issigdlernaĸaoĸ.
isigippoq, isigissoq, isigissaat, isigissivoq, isigissuuvoq. issigigpoĸ, issigigsoĸ, issigigsaut, issigigsivoĸ, issigigsûvoĸ.
isiginnaagassiaq, t isiginnaagassialiortoq. issigingnâgagssiaĸ, t issigingnâgagssialiortoĸ.
isiginnaarpoq, isiginnaarpaa, isiginnaartippaa, isiginnaartitsivoq, isiginnaartitsisartoq, isiginnaartorpassuit. issigingnârpoĸ, issigingnârpâ, issigingnârtípâ, issigingnârtitsivoĸ, issigingnârtitsissartoĸ, issigingnârtorpagssuit.
isikkuminarpoq = isigiuminarpoq; isikkuminarsivoq. issigkuminarpoĸ = issigiuminarpoĸ; issigkuminarsivoĸ.
issippoq, issikkunnaarpoq, issikkunnaarsoq, issippallaaqaaq, issippallaanngilaq, issippallaanngillat. íssigpoĸ, íssigkungnaerpoĸ, íssigkungnaersoĸ, íssigpatdlâĸaoĸ, íssigpatdlãngilaĸ, íssigpatdlãngitdlat.
isissaavoq : takussaavoq. issigssauvoĸ : takugssauvoĸ.
isissuarpaa, isikkorluppaa, isigeruloorpaa. issigssuarpâ, issíkordlugpâ, issigerulôrpâ.
issik, t = issi; tak. : issinga. íssik, t = ísse; tak. : íssinga.
isikkileerpoq, isikkileersoq : nerisunut isigiinnartoq sutornani; isikkileersippaa, isikkileersitsivoq. issíkilêrpoĸ, issíkilêrsoĸ : nerissunut issigĩnartoĸ sutornane; issíkilêrsípâ, issíkilêrsitsivoĸ.
issikippoq, issikitsoq, issikilliartorpoq. íssikípoĸ, íssikitsoĸ, íssikitdliartorpoĸ.
isikippoq, isikitsoq. isikillivoq, isikippallaarpoq. issikípoĸ, issikitsoĸ. issikitdlivoĸ, issikípatdlârpoĸ.
isikkivik, t isikkiviup, isikkivikippoq, isikkivikitsoq isikkivigippoq, isikkivigissoq, isikkiveeruppoq, isikkivittooq. issíkivik, t issíkiviup, issíkivikípoĸ, issíkivikitsoĸ issíkivigigpoĸ, issíkivigigsoĸ, issíkivêrúpoĸ, issíkivigtôĸ.
isikku, t isikkuluppoq, isikkunippoq, isikkorippoq, isikkorissoq, isikkorluppoq, isikkorluppaa. issíko, t issíkulugpoĸ, issíkunigpoĸ, issíkorigpoĸ, issíkorigsoĸ, issíkordlugpoĸ, issíkordlugpâ.
isikkortooq, t. issíkortôĸ, t.
isikkortuvoq, isikkortuippoq, isikkortuissoq, isikkortunersaat. issíkortuvoĸ, issíkortuvigpoĸ, issíkortuvigsoĸ, issíkortunerssât.
isikkupput (imminnut), isikkuppaat, isikkussaqarput. issíkúput (ingmingnut), issíkúpât, issíkússaĸarput.
isiluppoq, isilukkunnaarpoq, isilukkunnaarsoq, isiluppallaaqaaq. issilugpoĸ, issilugkungnaerpoĸ, issilugkungnaersoĸ, issilugpatdlâĸaoĸ.
issinga, tk tak. : issik. íssinga, tk tak. : íssik.
isimmippaa, isimigut kalerrippaa; isimmigaapput (imminnut). issingmigpâ, issimigut kalerrípâ; issingmigáuput (ingmingnut).
isinngusat, tq : isarussat. issíngussat, tĸ : issarússat.
issinnguvoq : isseruloorpoq. íssínguvoĸ : ísserulôrpoĸ.
issippoq (isimigut); tak. : issiavoq. íssípoĸ (issimigut); tak. : íssiavoĸ.
isippoq : immamut nakkarpoq; isinniaqinak. issípoĸ : ímamut nákarpoĸ; issíniaĸinak.
issisiorpoq, issisiornaqaaq, issisiornarunnaarpoq, issisiornarunnaarsoq. íssisiorpoĸ, íssisiornaĸaoĸ, íssisiornarungnaerpoĸ, íssisiornarungnaersoĸ.
issisiut, t issisiutip, issisiutit, issisiutaavoq, issisiutaarserpoq, issisiutaarsersoq. íssisiut, t íssisiutip, íssisiutit, íssisiutauvoĸ, íssisiutaerserpoĸ, íssisiutaersersoĸ.
isitaa, tk (s. qinngutip) = igalaartaa. issitâ, tk (s. ĸíngutip) = igalârtâ.
isitalaarpoq, isitalaartippaa. issitalârpoĸ, issitalârtípâ.
isilluni ipivoq. issitdlune ipivoĸ.
issilluni qullipajulerpoq. íssitdlune ĸuvdlipajulerpoĸ.
issitooq, t issitoorsuaq, issitoorsuuvoq. íssitôĸ, t íssitôrssuaĸ, íssitôrssûvoĸ.
isitooq, t isitoorsuaq. issitôĸ, t issitôrssuaĸ.
isitooraq, t isitooqqat (qituttut ilaat); isitooraqaqaaq, isitoorarpassuit : aalisakkap piaraa. issitôraĸ, t issitôrĸat (ĸitugtut ilât); issitôraĸaĸaoĸ, issitôrarpagssuit : aulisagkap piarâ.
issituvoq, issitukuluppoq, issitunersaat. íssituvoĸ, íssitukulugpoĸ, íssitunerssât.
issiut, t issiutip, issiutit, issiutaarpaa. íssiut, t íssiutip, íssiutit, íssiutaerpâ.
isiffik, t isiffiup, isiffiusarpoq, isiffissaannaavoq. issivfik, t issivfiup, issivfiussarpoĸ, issivfigssáinauvoĸ.
isoraa = isorivaa, isorajuppoq, isorinnippoq. issorâ = issorivâ, issorajugpoĸ, issoringnigpoĸ.
isorpoq, isornarpoq, isornaat, isornaappoq, isornaatsoq tak. : isoraa. issorpoĸ, issornarpoĸ, issornaut, issornáipoĸ, issornaitsoĸ tak. : issorâ.
iisortaq, t : ujukkuartugaq; iisorniut, iisorniuserpoq, iisorniusersoq. îssortaĸ, t : ujúkuartugaĸ; îssorniut, îssorniuserpoĸ, îssorniusersoĸ.
issuarpaa, issuaavoq, issuaat, issuaasiorpoq; = ilaarpaa. íssuarpâ, íssuaivoĸ, íssuaut, íssuausiorpoĸ; = ilârpâ.
issuppoq, oqt : qiimmattarpoq. íssugpoĸ, oĸt : ĸĩmagtarpoĸ.
isua, tk isuaniippoq, isuanit, isuanut, isuagut. isua, tk isuanĩpoĸ, isuanit, isuanut, isuagut.
isuarpoq, isualaarpoq. isuarpoĸ, isualârpoĸ.
isulleq, t = isorleq. isugdleĸ, t = isordleĸ.
isulluk, t : allikkat aleeraat; isulluttaarpoq. isugdluk, t : agdligkat alêrât; isugdlugtârpoĸ.
isugutaarserpoq, isugutaarsersoq, isugutaarserpaa. isugutaerserpoĸ, isugutaersersoĸ, isugutaerserpâ.
isugutaaruppoq, isugutaarukkiartorpoq. isugutaerúpoĸ, isugutaerúkiartorpoĸ.
isugutaappoq, isugutaatsoq, isugutaavippoq, isugutaavissoq. isugutáipoĸ, isugutaitsoĸ, isugutaivigpoĸ, isugutaivigsoĸ.
isugutak, t isugutaap, isuguttat, isugutserneq, isugutattorsuuvoq, isugutassuaq. isugutak, t isugutaup, isugútat, isugutserneĸ, isugutagtorssûvoĸ, isugutagssuaĸ.
isuguttarpoq, isuguttaappaa, isuguttartippaa, isuguttarnaveeqqut. isugútarpoĸ, isugútáupâ, isugútartípâ, isugútarnavêrĸut.
isugutavoq, isugutalaarpoq, isugutavippoq, isugutavissoq. isugutavoĸ, isugutalârpoĸ, isugutavigpoĸ, isugutavigsoĸ.
isugutserpoq, isugutsersoq, isugutsiuppoq, isugutserpaa. isugutserpoĸ, isugutsersoĸ, isugutsiúpoĸ, isugutserpâ.
isuippoq, II, isuippaa, = isivippoq, isivippaa. isuípoĸ, II, isuípâ, = isivípoĸ, isivípâ.
issuippoq, issuitsoq : isaguippoq, eqiatitaarpoq. ísuípoĸ, ísuitsoĸ : isaguípoĸ, eĸiatitârpoĸ.
isuippoq, isuitsoq I, : isoqanngitsoq; tak. : isuitsoq. isuípoĸ, isuitsoĸ I, : isoĸángitsoĸ; tak. : isuitsoĸ.
isuitsoq, t = isoqanngitsoq, naggateqanngitsoq. isuitsoĸ, t = isoĸángitsoĸ, naggateĸángitsoĸ.
isukkarpoq = isukkarpoq : isivittoorpoq; isukkarluarpoq : tasilluarpoq. isúkarpoĸ = issúkarpoĸ : isivítôrpoĸ; isúkardluarpoĸ, issúkardluarpoĸ : tasivdluarpoĸ.
isulippoq, isulippaa : isua tikippaa. isulípoĸ, isulípâ : isua tikípâ.
isuma, t isummat, isumagippoq, isumagissoq, isumalliorpoq, isumassarsivoq, isumakippoq, isumakitsoq, isumaqarpoq, isumaqat, isumaleritooq, isumalersuivoq, isumaluppoq, isumamineerpoq : piumasarsorpoq; isumatooq, isumasiorpaa, isumatusaarpoq. isuma, t isúmat, isumagigpoĸ, isumagigsoĸ, isumagdliorpoĸ, isumagssarsivoĸ, isumakípoĸ, isumakitsoĸ, isumaĸarpoĸ, isumaĸat, isumaleritôĸ, isumalersuivoĸ, isumalugpoĸ, isumaminêrpoĸ : piumassarssorpoĸ; isumatôĸ, isumasiorpâ, isumatusârpoĸ.
isumaaruppoq, isumaarussinnaanngilaq, isumaarussinnaanngillat, isumaarukkiartorpoq. isumaerúpoĸ, isumaerúsínáungilaĸ, isumaerúsínáungitdlat, isumaerúkiartorpoĸ.
isumagaa = isumagivaa, isumassorpaa, isumagiunnaarpaa, isumassuut. isumagâ = isumagivâ, isumagssorpâ, isumagiungnaerpâ, isumagssût.
isumassaavoq, isumassaavallaaqaaq. isumagssaivoĸ, isumagssaivatdlâĸaoĸ.
isumaappoq, isumaatsoq, isumaalliorpoq, isumaakkunnaarpoq, isumaatsoorpoq. isumáipoĸ, isumaitsoĸ, isumaitdliorpoĸ, isumáikungnaerpoĸ, isumaitsôrpoĸ.
isumakkeerpaa : soqutigiunnaarpaa; isumakkeerfigaa, isumakkeerfigisinnaanngilaa. isumákêrpâ : soĸutigiungnaerpâ; isumákêrfigâ, isumákêrfigisínáungilâ.
isumakkerpoq, isumakkerfigaa : puiuinnanngilaa. isumákerpoĸ, isumákerfigâ : puiuínángilâ.
isumakkissiuppaa : puiorumanngilaa (s. oqaaseq narrujuumminartoq). isumákíssiúpâ : puiorumángilâ (s. oĸauseĸ narrujũminartoĸ).
isumakullerpoq, isumakullersoq, isumakulliuppaa. isumakugdlerpoĸ, isumakugdlersoĸ, isumakugdliúpâ.
isumakuluppoq, isumakuluttaannarpoq. isumakulugpoĸ, isumakulugtáinarpoĸ.
isumaliorpoq, isumaliorajuppoq, isumaliortaaseq, isumaliortaatsit, isumalioqqissaarpoq. isumaliorpoĸ, isumaliorajugpoĸ, isumaliortauseĸ, isumaliortautsit, isumaliorĸigsârpoĸ.
isumaliut, t isumaliutip, isumaliutit, isumaaliutigaa, isumaliutaavoq, isumaliummik, isumaliutissippaa. isumaliut, t isumaliutip, isumaliutit, isumaliutigâ, isumaliutauvoĸ, isumaliúmik, isumaliutigssípâ.
isumaaluppoq, isumaalugaa, isumaalunnarpoq, isumaalukkajuppoq, isumaaluppallaaqaaq. isumâlugpoĸ, isumâlugâ, isumâlungnarpoĸ, isumâlugkajugpoĸ, isumâlugpatdlâĸaoĸ.
isumannaarpaa, isumannaarsarpaa. isumangnaerpâ, isumangnaersarpâ.
isumannarpoq, isumannarsivoq, isumannarunnaarpoq, isumannarunnaarsoq, isumannaajarpaa, isumannaappoq, isumannaatsoq. isumangnarpoĸ, isumangnarsivoĸ, isumangnarungnaerpoĸ, isumangnarungnaersoĸ, isumangnaiarpâ, isumangnáipoĸ, isumangnaitsoĸ.
isummappaa, isummakkunnaanngilaa = isumagiuarpaa. isúmápâ, isúmákungnáingilâ = isumagiuarpâ.
isumavoq, isumatsappoq, isumatsiarpoq isumamineerpoq, isumamineersoq, isumanerluppoq, isumarujuppoq, isumalluarpoq, isumalluut, isumalluuserpoq, isumalluusersoq, isumalluusiaq. isumavoĸ, isumatsagpoĸ, isumatsiarpoĸ isumaminêrpoĸ, isumaminêrsoĸ, isumanerdlugpoĸ, isumarujugpoĸ, isumavdluarpoĸ, isumavdlût, isumavdlûserpoĸ, isumavdlûsersoĸ, isumavdlûsiaĸ.
isummerpoq, isummersoq, isummerpaa, isummersuivoq, isummersorpaa. isúmerpoĸ, isúmersoĸ, isúmerpâ, isúmersuivoĸ, isúmersorpâ.
isunngaaq, t isunngaap, isunngaat : isunngaaraq. isúngâĸ, t isúngâp, isúngât : isúngâraĸ.
isunngaq, t isunngarpoq. isúngaĸ, t isúngarpoĸ.
isunngavoq = isinngavoq; isunngalluarpoq. isúngavoĸ = isíngavoĸ; isúngavdluarpoĸ.
isusivaa, isusissaavoq, isusissaanngilaq, isusissaanngillat, isusissaanngitsoq. isusivâ, isusigssauvoĸ, isusigssáungilaĸ, isusigssáungitdlat, isusigssáungitsoĸ.
isukkarpaa, isukkartippaa, isukkarluinnarlugu …. isuvkarpâ, isuvkartípâ, isuvkardluínardlugo ….
isussuppoq, isussuuppaa, isussukuluppoq, isussukuluupput, isussualuppoq. isuvssugpoĸ, isuvssũpâ, isuvssukulugpoĸ, isuvssukulũput, isuvssualugpoĸ.
isussuut, t isussuutip, isussuutit, isussuutigaa. isuvssût, t isuvssûtip, isuvssûtit, isuvssûtigâ.
iitappoq : qajaralappoq; iitannarpoq. îtagpoĸ : ĸajaralagpoĸ; îtangnarpoĸ.
itakassak (oqq) (quiasuut). itakavsak (oĸĸ) (ĸuiasût).
italak, t italaap, italaat : pikatak, kusanaatsuliortoq; italappoq. italak, t italaup, italait : pikatak, kussanaitsuliortoĸ; italagpoĸ.
ittanneq, t ittannerup, ittannerit : silattorneq = mallak. ítangneĸ, t ítangnerup, ítangnerit : silagtorneĸ = magdlak.
itarsuaq-una : aarsuaq-una. itarssuaĸ-una : ârssuaĸ-una.
iillarippoq, iillarissoq : nerrerippoq. îtdlarigpoĸ, îtdlarigsoĸ : nerrerigpoĸ.
illuppoq : isiluppoq; illunnarpoq. itdlugpoĸ : issilugpoĸ; itdlungnarpoĸ.
illuppaat : qassiiullutik iluaat. itdlúpât : ĸavsîuvdlutik iluvât.
iteeq, oqq (: arajutsinngilara). itêĸ, oĸĸ (: arajutsíngilara).
iteq, t eqqut, itersineq, iterserngit, itersiut kissanersiut; itersorpoq tak. : eqqa. iteĸ, t erĸut, itersineĸ, iterserngit, itersiut kíssanersiut; iterssorpoĸ tak. : erĸa.
iterlak, t iterlaap, iterlaat, iterlassuaq, iterlaamaneq : kangerliumaneq. iterdlak, t iterdlaup, iterdlait, iterdlagssuaĸ, iterdlaumaneĸ : kangerdliumaneĸ.
iteriarpoq, iterialluvoq, iteriallusooq. iteriarpoĸ, iteriatdluvoĸ, iteriatdlusôĸ.
iteroq, t iteqqut, iterornippoq, iterornitsoq : quutoqaq. iteroĸ, t iterĸut, iterornípoĸ, iterornitsoĸ : ĸûtoĸaĸ.
iterorpoq : milluut sorruppoq; iterortitsivoq. iterorpoĸ : mitdlût sorrúpoĸ; iterortitsivoĸ.
iteerpaa (anartoq). itêrpâ (anartoĸ).
iterpoq, itertippaa, itersarpaa, itersaavoq, iteqqaanniuu, iteqqaat, iteqqaaserpoq, iteqqaaserpaa, iteqqaarluut, iteqqaarluusiorpoq, iternerluppoq. iterpoĸ, itertípâ, itersarpâ, itersaivoĸ, iterĸãniô, iterĸaut, iterĸauserpoĸ, iterĸauserpâ, iterĸârdlût, iterĸârdlûsiorpoĸ, iternerdlugpoĸ.
iteqqilivaa : ameq iteqqumut kinippaa aqilisarlugu. iterĸilivâ : ameĸ iterĸumut kinípâ aĸilisardlugo.
itersaq, t itersarsuaq, itersaliaq, itersaruaq, itersaruarpoq, itersaamaneq, itersaamarngit. iterssaĸ, t iterssarssuaĸ, iterssaliaĸ, iterssaruaĸ, iterssaruarpoĸ, iterssaumaneĸ, iterssaumarngit.
iterserpoq, iterserpaa = itersivaa, itersersorpaa, iterserpaa. itersserpoĸ, itersserpâ = iterssivâ, iterssersorpâ, itersserpâ.
iteruinnarsuuvoq : sorrulluarpoq. iteruínarssûvoĸ : sorrutdluarpoĸ.
iteeruppoq (killeeruppoq) iteerulluinnarpoq = iteerutivippoq, iteerutivissoq. itêrúpoĸ (kigdlêrúpoĸ) itêrutdluínarpoĸ = itêrutivigpoĸ, itêrutivigsoĸ.
iteruut, t oqt sikumi allukkut kapisiniartup issiavia. iterût, t oĸt sikume agdlúkut kapissiniartup igsiavia.
iteqqippoq = itoqqippoq, iteqqisippaa, iteqqisaarpoq, iteqqilluni …. itevĸípoĸ = itovĸípoĸ, itevĸisípâ, itevĸisârpoĸ, itevĸitdlune ….
itiaarpoq, itiaalluvoq, itiaallusooq. itiârpoĸ, itiâtdluvoĸ, itiâtdlusôĸ.
itigarpoq, itigarpaa, itigartippaa, itigartitaavoq. itigarpoĸ, itigarpâ, itigartípâ, itigartitauvoĸ.
itikkajaaq, t itikkajaap, itikkajaat, itikkajaavoq, itikkajaarsuaq, itikkajaannguaq. itíkajâĸ, t itíkajâp, itíkajât, itíkajauvoĸ, itíkajârssuaĸ, itíkajãnguaĸ.
itikkangavoq : paasisimasaqarpianngilaq. itíkangavoĸ : pâsisimassaĸarpiángilaĸ.
itikkappaat, itikkallugu annaavaat (s. qipoqqaq). itíkápât, itíkatdlugo ánaivât (s. ĸiporĸaĸ).
itikkaavoq = itigaqattaarpoq; itikkaallugu …. itíkâvoĸ = itigaĸátârpoĸ; itíkâvdlugo ….
itikillak, t itikillaap, itikillaat, = kanajorlak, qivaaqi. itikitdlak, t itikitdlaup, itikitdlait, = kanajordlak, ĸivâĸe.
itineq, t iterngit, itinersiorpoq, itinersiorpaa, itinermiipoq, itinersuaq. itineĸ, t iterngit, itinersiorpoĸ, itinersiorpâ, itinermîpoĸ, itinerssuaĸ.
itinneraarpoq : imaq aalavoq (ingiulimmit); itinneraaqaaq. itínerârpoĸ : imaĸ aulavoĸ (ingiulingmit); itínerâĸaoĸ.
itinnguvoq, itinngugaa : suliassi avaanngugaa; itinnguuppaa, itinngunaqaaq. itínguvoĸ, itíngugâ : suliagsse avãngugâ; itíngũpâ, itíngunaĸaoĸ.
itinnippoq : itinermut pivoq; itinnilluni …. itínípoĸ : itinermut pivoĸ; itínitdlune ….
itilleq, t itillermiu, itilliatsiaq, itilliatsiaap; = itunneq. itivdleĸ, t itivdlermio, itivdliatsiaĸ, itivdliatsiaup; = ituvneĸ.
itillioruppoq = itisioruppoq (mallip naqillineranut). itivdliorúpoĸ = itisiorúpoĸ (magdlip naĸigdlineranut).
itillippoq = itillivoq; itillinganarpoq, itillingaasarpoq, itilliguppoq, itillisippaa, itilliut. itivdlípoĸ = itivdlivoĸ; itivdlinganarpoĸ, itivdlingaussarpoĸ, itivdligugpoĸ, itivdlisípâ, itivdliut.
itivi, t : itivittarfik. itive, t : itivítarfik.
itivippoq = ituippoq; itivigiaq, itivigissat; itivittarfik. itivípoĸ = ituípoĸ; itivigiaĸ, itivigíssat; itivítarfik.
itinneq, t itinnerup, itinnerit : itivigiaq ippikitsoq; itinnertooq, itinnera, tk = itivi. itivneĸ, t itivnerup, itivnerit : itivigiaĸ ípikitsoĸ; itivnertôĸ, itivnera, tk = itive.
itivoq, itisooq, itisivoq, itisioruppoq (iki), itisoq, itisorsiut (aalisaat). itivoĸ, itisôĸ, itisivoĸ, itisiorúpoĸ (ike), itissoĸ, itissorsiut (aulisaut).
itissaaq, t itissaap, itissaat; = itussaaq. itivsâĸ, t itivsâp, itivsât; = ituvsâĸ.
ittoq, t : angut utoqqartaq; illup naalagaa, aataq; ittortaat, tk. ítoĸ, t : angut utorĸartaĸ; igdlup nâlagâ, âtaĸ; ítortât, tk.
ittoqut, t ittoqutip, ittoqutit : qimmit qimuttut siuttuat (nakuunersaat). ítoĸut, t ítoĸutip, ítoĸutit : ĸingmit ĸimugtut sujugtuat (nakûnerssât).
itoqqippoq = iteqqippoq. itovĸípoĸ = itevĸípoĸ.
itsaq, oqr itsarsuaq, itsarnisaq, itsarnitsat, itsakkajaaq, itsakkajaap, itsakkajaat itsaligami. itsaĸ, oĸr itsarssuaĸ, itsarnisaĸ, itsarnitsat, itsákajâĸ, itsákajâp, itsákajât itsaligame.
itsaarpoq : anguteralak narajorpoq (arnartaminut). itsârpoĸ : anguteralak narajorpoĸ (arnartaminut).
itsat, tq : toqqup kalaallisuup ilupaqutaa ammit, illup qilaavi kusernaveeqqutit. itsat, tĸ : tovĸup kalâtdlisûp ilupaĸutai ámit, igdlup ĸilâve kusernavêrĸutit.
iitsallarippoq, iitsallarissoq, = iillarippoq, nerrerippoq. îtsatdlarigpoĸ, îtsatdlarigsoĸ, = îtdlarigpoĸ, nerrerigpoĸ.
itsiaarsaappai = ittujaarsaappai; itsiaarsaassivoq, ittujaarsaassivoq. itsiaersáupai = ítujaersáupai; itsiaersáussivoĸ, ítujaersáussivoĸ.
itsiangerluni ingippoq : toqqissilluni ingippoq. itsiangerdlune ingípoĸ : torĸigsivdlune ingípoĸ.
itsik, t : manniip qaqortortaa (itsinga). itsik, t : mánîp ĸaĸortortâ (itsinga).
itsineq, t itserngit : angallatip, ilulissap morsusimarnga; itsinertooq, itsinikippoq, itsinikitsoq. itsineĸ, t itserngit : angatdlatip, ilulíssap morssusimarnga; itsinertôĸ, itsinikípoĸ, itsinikitsoĸ.
itsiorpaa : itersivaa (qaquiseq nakersagaq). itsiorpâ : iterssivâ (ĸaĸuiseĸ nakersagaĸ).
itsiuupput : akioriipput, oqaloqatigiipput. itsiũput : akiorîgput, oĸaloĸatigîgput.
itsiutiinnarput : siulliusussaq utaqqiinnalerpaat akiuukkumallutik. itsiutĩnarput : sujugdliussugssaĸ utarĸĩnalerpât akiũkumavdlutik.
iitsiveeruppoq : iiseqqinneq sapilerpoq. îtsivêrúpoĸ : îserĸingneĸ sapilerpoĸ.
itsivoq : pujoorsivoq; itsinaqaaq. itsivoĸ : pujôrsivoĸ; itsinaĸaoĸ.
itsorpoq = itsuarpoq. itsorpoĸ = itsuarpoĸ.
itsuarpoq, itsuannisaarpoq, itsuannisaarfik, itsuartuut : puisip alluagut kapisiniut. itsuarpoĸ, itsuánissârpoĸ, itsuánissârfik, itsuartût : puissip agdluagut kapissiniut.
ittuarsinnarpoq : suliumanngilaq, eqiasuppoq. ítuarsínarpoĸ : suliumángilaĸ, eĸiasugpoĸ.
ittuinnarpoq : soraaruippoq : ittuinnartoq : naassaanngitsoq, isoqanngitsoq. ítuínarpoĸ : soraeruípoĸ : ítuínartoĸ : nâgssáungitsoĸ, isoĸángitsoĸ.
ituippoq = itivippoq; ituiffik. ituípoĸ = itivípoĸ; ituivfik.
ittujaarpaa, ittujaarsarpaa, ittujaarsaavoq : torersaavoq; ittujaarsaappai. ítujaerpâ, ítujaersarpâ, ítujaersaivoĸ : torersaivoĸ; ítujaersáupai.
itumak, t itummat, itummippoq, itummippaa, itumattooq. itumak, t itúmat, itungmigpoĸ, itungmigpâ, itumagtôĸ.
itummiarpoq, itummiuppaa : itummap imai eqisimiarpai. itúmiarpoĸ, itúmiúpâ : itúmap imai eĸisimiarpai.
itullippoq : itillippoq; itullisippaa, itullikkajuppoq, itillikkajuppoq. ituvdlípoĸ : itivdlípoĸ; ituvdlisípâ, ituvdlíkajugpoĸ, itivdlíkajugpoĸ.
itunneq, t itunnerup, itunnerit : itinneq. ituvneĸ, t ituvnerup, ituvnerit : itivneĸ.
itussaaq, t itussaap, itussaat : itissaaq. ituvsâĸ, t ituvsâp, ituvsât : itivsâĸ.
itussorpoq, itussorpai, itussuuppai, itussuppaa. ituvssorpoĸ, ituvssorpai, ituvssũpai, ituvssúpâ.
iuujoortorpaa : uumisaarfigaa = juujoortorpaa. iûjôrtorpâ : ûmisârfigâ = jûjôrtorpâ.
iva = ivaq t : suak aneriigaq; ivatorpoq, ivattorpoq. iva = ivaĸ t : suak anerîgaĸ; ivatorpoĸ, ivagtorpoĸ.
iivaa, iilerpaa, (: qiassani); tak. : iisaq. îvâ, îlerpâ, (: ĸiagssane); tak. : îssaĸ.
ivaallerpoq, ivaallersoq (timmiaq). ivâgdlerpoĸ, ivâgdlersoĸ (tingmiaĸ).
ivammappoq : ninnippoq; ivammaffaarippoq, ivammaffaarissoq, ivammattuinnaavoq, ivammaguupput : attuutivillutik…. ivámagpoĸ : nivnípoĸ; ivámagfârigpoĸ, ivámagfârigsoĸ, ivámagtuínauvoĸ, ivámagũput : agtûtivigdlutik….
iivankkiiliu, t oqs : nalunaarut nuannersoq; iivankkiiliulersaartoq. îvangkîlio, t oĸs : nalunaerut nuánersoĸ; îvangkîliulerssârtoĸ.
ivanippoq, ivanitsoq. ivanippallaaqaaq. ivanípoĸ, ivanitsoĸ. ivanípatdlâĸaoĸ.
ivanitsoq, t = uanitsoq. ivanitsoĸ, t = uvanitsoĸ.
ivaaq, t ivaap, ivaat, ivaaraa, ivaarivaa; = ivasaq. ivâĸ, t ivâp, ivât, ivârâ, ivârivâ; = ivassaĸ.
ivavoq, ivavaa, ivasaq, ivaffik, ivagajuppoq, ivalluarpoq, ivalluarpaa, ivannivoq. ivavoĸ, ivavâ, ivassaĸ, ivavfik, ivagajugpoĸ, ivavdluarpoĸ, ivavdluarpâ, ivánivoĸ.
illeraa, illerivaa, illernarpoq, illernartuut, illeruuppaa : erliguuppaa; illerisaq, illernarsili, illernartitaavoq. ivdlerâ, ivdlerivâ, ivdlernarpoĸ, ivdlernartût, ivdlerũpâ : erdligũpâ; ivdlerissaĸ, ivdlernarsile, ivdlernartitauvoĸ.
illit, tk illittaaq, illimmi; tak. : ilissi. ivdlit, tk ivdlítaoĸ, ivdlíme; tak. : ilivse.
iverpaa : unguaa, tamakkerpaa (s. anorip kangerluk iverpaa); iversarneq : sueq, anori tamanit tamaannga, anisarneq, qoororsarneq; iverluni erinarsorfigaa. iverpâ : unguvâ, tamákerpâ (s. anorip kangerdluk iverpâ); iversarneĸ : suveĸ, anore tamanit tamãnga, anisarneĸ, ĸôrorsarneĸ; iverdlune erinarssorfigâ.
iverpoq, iversoq iverput : ivertut imminnut akiuupput; ivertuusaarput. iverpoĸ, iversoĸ iverput : ivertut ingmingnut akiũput; ivertûssârput.
ivertippoq, ivertippaa, ivertitsivoq, ivertissorpai, ivertitaavoq. ivertípoĸ, ivertípâ, ivertitsivoĸ, ivertíssorpai, ivertitauvoĸ.
iverut, t iverutip, iverutit, iverutaarserpoq, iverutaarsersoq, iveruserpoq, iverusersoq, iverussuaq. iverut, t iverutip, iverutit, iverutaerserpoĸ, iverutaersersoĸ, iveruserpoĸ, iverusersoĸ, iverússuaĸ.
iffaatsoq, t : mannik ivaneerussimasoq, inuk perorsarneqanngitsoq. ivfaitsoĸ, t : mánik ivanêrúsimassoĸ, inuk perorsarneĸángitsoĸ.
iffaavai : sangujoraartut tamaasa ipparlugit ingerlavigai. ivfaivai : sangujorârtut tamaisa ípardlugit ingerdlavigai.
iffapput : imminnut attuumatiterput. ivfáput : ingmingnut agtûmatiterput.
iffarippoq, iffarissoq, iffarissaarpoq. ivfarigpoĸ, ivfarigsoĸ, ivfarigsârpoĸ.
iffaserpaa = ivalerpaa. ivfaserpâ = ivalerpâ.
iffigaq, t iffikkat iffikkiat, tq. ivfigaĸ, t ivfigkat ivfigkiat, tĸ.
iffipput (imminnut), iffittorsuupput. ivfíput (ingmingnut), ivfítorssũput.
iffiussuupput : imminnut ivapput; iffiussuulluarlutik …. ivfiússũput : ingmingnut iváput; ivfiússûtdluardlutik ….
iggit, tq = iffit, iviit. ivgit, tĸ = igfit, ivît.
iggut, t iggutip, iggutit : naggut, iveeraq; igguteeraq, igguteeqqat, nagguteeraq, nagguteeqqat. ivgut, t ivgutip, ivgutit : navgut, ivêraĸ; ivgutêraĸ, ivgutêrĸat, navgutêraĸ, navgutêrĸat.
iviangeq, t ivianngit, iviangersooq, iviangiusat, iviangerluppoq. iviangeĸ, t iviángit, iviangersôĸ, iviangiussat, iviangerdlugpoĸ.
ivigaq, t I, ivikkat, ivigaaraq, ivigalik, ivigarsuaq, ivigartarpoq. ivigaĸ, t I, ivigkat, ivigâraĸ, ivigalik, ivigarssuaĸ, ivigartarpoĸ.
ivigaq, t II, ivikkat : ivertup saassussaa. ivigaĸ, t II, ivigkat : ivertup sãssússâ.
ivikkarippoq, ivikkarissoq, = ivigarippoq. ivigkarigpoĸ, ivigkarigsoĸ, = ivigarigpoĸ.
ivikkiarpoq, ivikkiartaannarpoq. ivigkiarpoĸ, ivigkiartáinarpoĸ.
ivissugaaq, t ivissugaakkat, ivissugaarippoq, ivissugaarissoq = ivigarissoq. ivigsugâĸ, t ivigsugâgkat, ivigsugârigpoĸ, ivigsugârigsoĸ = ivigarigsoĸ.
ivik, t iffit (: ivigaq); ivissuit ivittarpoq = ivigartarpoq; ivissivoq. ivik, t igfit (: ivigaĸ); ivigssuit ivigtarpoĸ = ivigartarpoĸ; ivigsivoĸ.
ivisaaq, t ivisaap, ivisaat : ujarak aappilajaartoq (qalipaataasartoq). ivisâĸ, t ivisâp, ivisât : ujarak augpilajârtoĸ (ĸalipautaussartoĸ).
ivisaaroq, t : eqaluk aappilajaartunik naalik; ivisaarunippoq. ivisâroĸ, t : eĸaluk augpilajârtunik nâlik; ivisârunigpoĸ.
ikkingerpoq, ikkingersoq, ikkingersoorpoq, ikkingersinnaanngilaq. ivkingerpoĸ, ivkingersoĸ, ivkingersôrpoĸ, ivkingersínáungilaĸ.
ikkiippoq, ikkiitsoq, ikkiillivoq. ivkĩpoĸ, ivkîtsoĸ, ivkîtdlivoĸ.
ikku, upt qasseers. tak. : inna; ikkorsii, oql. ivko, upt ĸavsêrs. tak. : ivna; ivkorsê, oĸl.
ikkua, upt qasseers. allam. tak. : inna, ikku, issuma. ivkua, upt ĸavsêrs. avdlam. tak. : ivna, ivko, ivssuma.
ikkulaarpoq, tull. tak. : ivkulârpoĸ, tugdl. tak. :
ikkuluppoq, ikkulutsitsivoq, ikkuluttuinnaavoq. ivkulugpoĸ, ivkulugtitsivoĸ, ivkulugtuínauvoĸ.
inna, upt innagooq, innattaaq; tak. : ikku, ikkua, issuma. ivna, upt ivnagôĸ, ivnátaoĸ; tak. : ivko, ivkua, ivssuma.
innaannaq, t innaannaavoq, innaannarsuaq. ivnáinaĸ, t ivnáinauvoĸ, ivnáinarssuaĸ.
innajuattoq, t : innakujuuinnaq. ivnajuagtoĸ, t : ivnakujûínaĸ.
innajuuvoq = qutaarluuvoq. ivnajûvoĸ = ĸutârdlûvoĸ.
innappoq = innippoq : innaq akimmiffigaa. ivnápoĸ = ivnípoĸ : ivnaĸ akingmivfigâ.
innaq, t innarsiorpoq, innaavoq, innarsuaq, innatsiaq. ivnaĸ, t ivnarsiorpoĸ, ivnauvoĸ, ivnarssuaĸ, ivnatsiaĸ.
innaaqqippoq, innaaqqissoq, innaaqqissuinnaavoq, innaaqqilluinnarpoq. ivnârĸigpoĸ, ivnârĸigsoĸ, ivnârĸigsuínauvoĸ, ivnârĸigdluínarpoĸ.
innaarsuk, t it innaarsussuaq, innaarsuttaq, innaarsuinnaavoq. ivnârssuk, t it ivnârssugssuaĸ, ivnârssugtaĸ, ivnârssuínauvoĸ.
innersaq, t = innartaq annikitsoq. ivnersaĸ, t = ivnartaĸ angnikitsoĸ.
inngasuppoq : misarpaluppoq (qaneq). ivngasugpoĸ : misarpalugpoĸ (ĸaneĸ).
inngerpoq, inngersoq, = immerpoq; inngersuuvoq, inngertaarpoq. ivngerpoĸ, ivngersoĸ, = ingmerpoĸ; ivngersûvoĸ, ivngertârpoĸ.
inngerut, t inngerutip, inngerutit : erinarsuut (itsarnisaq); inngerusiorpoq. ivngerut, t ivngerutip, ivngerutit : erinarssût (itsarnisaĸ); ivngerusiorpoĸ.
inngiulaarpoq = inngerusaarpoq, niperujoorpoq. ivngiulârpoĸ = ivngerussârpoĸ, niperujôrpoĸ.
issannguvoq : ipisaannguvoq, issannguatorpoq, issannguuppaa, issanngunaqaaq, issanngusarpoq. ivsánguvoĸ : ipisãnguvoĸ, ivsánguatorpoĸ, ivsángũpâ, ivsángunaĸaoĸ, ivsángussarpoĸ.
issaq, oqr issaligami, issaannaq, issaralaannguaq, issaliguni. ivsaĸ, oĸr ivsaligame, ivsáinaĸ, ivsaralãnguaĸ, ivsaligune.
issarpaa = ipisarpaa. ivsarpâ = ipisarpâ.
issarut, t issarutip, issarutit : ersarut nerinaveeqqut (nersutaatini); issaruserpaa. ivsarut, t ivsarutip, ivsarutit : ersarut nerinavêrĸut (nerssutautine); ivsaruserpâ.
isseq, t isseraa, isseqarpoq, isseqarluarpoq. ivseĸ, t ivserâ, ivseĸarpoĸ, ivseĸardluarpoĸ.
isseeruppoq, isseerutivippoq, isseerulluanngilaq. ivsêrúpoĸ, ivsêrutivigpoĸ, ivsêrutdluángilaĸ.
issingerpaa, issingersit : nakkartitsivik. ivsingerpâ, ivsingersit : nákartitsivik.
issingigaq, t issingikkat issingigassat : qorlortitat; issingigaavoq. ivsingigaĸ, t ivsingigkat ivsingigagssat : ĸordlortitat; ivsingigauvoĸ.
issaq, t : ipisisaq (s. ammassak paannittuni). ivssaĸ, t : ipississaĸ (s. angmagssak pângnigtune).
isserivoq = issulerivoq. ivsserivoĸ = ivssulerivoĸ.
isserpaa : issumik matuaa, issumeerpaa. ivsserpâ : ivssumik matuvâ, ivssumêrpâ.
issippoq : issumut ilaguuppoq, ikkuppoq (naggulluni); issilluarpoq. ivssípoĸ : ivssumut ilagũpoĸ, íkúpoĸ (naggutdlune); ivssitdluarpoĸ.
issivaa = ipisivaa. ivssivâ = ipissivâ.
issoq, t issortarpoq, issortaat, issortaat (piliat), issorsunnippoq, issorsunnitsoq, issorsiut (nivaataq). ivssoĸ, t ivssortarpoĸ, ivssortaut, ivssortât (piliat), ivssorsungnípoĸ, ivssorsungnitsoĸ, ivssorsiut (nivautaĸ).
issorrajuk, t = issupalaaq. ivssorrajuk, t = ivssupalâĸ.
issuaq, t issuatsiaq, issuatsiaap, issuatsiaat : issoqqiunngitsoq. ivssuaĸ, t ivssuatsiaĸ, ivssuatsiaup, ivssuatsiait : ivssorĸiúngitsoĸ.
issuma, upt allam. tak. : inna. ivssuma, upt avdlam. tak. : ivna.
issumeerpaa (toqusoq ilerrani). ivssumêrpâ (toĸussoĸ ilerrane).
issuvoq, issusooq, issutsippoq, issuallaaqaaq, issujaarsuaq. ivssuvoĸ, ivssusôĸ, ivssugtípoĸ, ivssuvatdlâĸaoĸ, ivssujârssuaĸ.
issuarpoq : qiangajappoq. ivsuarpoĸ : ĸiangajagpoĸ.
issugiuppaa, issugiussaavoq. ivsugiúpâ, ivsugiússauvoĸ.
issuppoq, issuppaa, issuttuuppaa, issuttaarpoq, issuttorpoq, issuttorpaa. ivsugpoĸ, ivsugpâ, ivsugtũpâ, ivsugtârpoĸ, ivsugtorpoĸ, ivsugtorpâ.
issulaarpoq, issulaartuinnaavoq (nipi), issulaartitsivoq. ivsulaorpoĸ, ivsulaortuínauvoĸ (nipe), ivsulaortitsivoĸ.
issulippoq, issulittaat : sajukulaartaat. ivsuligpoĸ, ivsuligtaut : sajukulârtaut.
ittoqerpoq, ittoqersoq, = uttoqippoq. ivtoĸerpoĸ, ivtoĸersoĸ, = uvtoĸigpoĸ.
ivuvoq, ivuneq, ivorngit : inguneq, sikumerngit nallornerit sikup sinaanut qallortut. ivuvoĸ, ivuneĸ, ivorngit : inguneĸ, sikumerngit navdlornerit sikup sinânut ĸavdlortut.
jaajatsiaarput (pinnguartut) : pattaapput (arsaq akortarlugu igittarlugulu). jâjatsiârput (pínguartut) : pátáuput (arssaĸ akortardlugo igítardlugulo).
joorli, t oqr = juulli; joorlisiorpoq, juullisiorpoq. jôrdle, t oĸr = jûtdle; jôrdlisiorpoĸ, jûtdlisiorpoĸ.
jormortaatit, tq : uiffaat. jormortautit, tĸ : uivfait.
jorngoq, t = ujoroq, qatanngutip (arnap) qitornaa. jorngoĸ, t = ujoroĸ, ĸatángutip (arnap) ĸitornâ.
juujooq, oqq juujoortorpaa, uumisaarfigaa. jûjôĸ, oĸĸ jûjôrtorpâ, ûmisârfigâ.
juulaarpoq oqs : iluarisannguaminik nuannaataarpoq; juulaarnersuaq, juulaaginnaq. jûlârpoĸ oĸs : iluarissánguaminik nuánâtârpoĸ; jûlârnerssuaĸ, jûlâgínaĸ.
juuli, juli (qaammatit 7-iat). jûle, juli, t oĸs (ĸáumatit 7-iat).
juumooq, t oqs : ernisussiortoq. jûmôĸ, t oĸs : ernisugsiortoĸ.
juuni, juni (qaammatit arferngat). jûne, juni (ĸáumatit arferngat).
juulli, t oqs = joorli; juulliaraq, juulliaqqap juullisiut, juullikkunni. jûtdle, t oĸs = jôrdle; jûtdliaraĸ, jûtdliarĸap jûtdlisiut, jûtdlíkúne.
kalleq, t kallerup, kallerit, kallersuaq. kagdleĸ, t kagdlerup, kagdlerit, kagdlerssuaĸ.
kallerpoq, kallersoq, kallersorsuuvoq, kallerpaluppoq, kalleqqammerpoq, kalleqqammersoq. kagdlerpoĸ, kagdlersoĸ, kagdlersorssûvoĸ, kagdlerpalugpoĸ, kagdlerĸámerpoĸ, kagdlerĸámersoĸ.
kallilerpoq, kalliliussaavoq. kagdlilerpoĸ, kagdliliússauvoĸ.
kalloorpaa : napiarniarpaa (timmisoq, s. appaliarsuk); kalloorfik. kagdlôrpâ : napiarniarpâ (tingmissoĸ, s. agpaliarssuk); kagdlôrfik.
kalluagaq, t kalluakkat (paatit kalluakkat). kagdluagaĸ, t kagdluagkat (pautit kagdluagkat).
kalluarpaa, kalluaavoq, kalluartippoq, (: piumallersippaa). kagdluarpâ, kagdluaivoĸ, kagdluartípoĸ, (: piumatdlersípâ).
kallummarmi : kigaatsumik; kallummarsuarmi : nangaasorsuarmik. kagdlúmarme : kigaitsumik; kagdlúmarssuarme : nangâssorssuarmik.
kalluuppoq (: ilannguppoq, s. oqallittunut), kalluuppaa, kalluussarpoq, kalluussaappoq, kalluussaappaa : kasuussaappoq, kasuussaappaa. kagdlũpoĸ (: ilángúpoĸ, s. oĸatdlítunut), kagdlũpâ, kagdlũssarpoĸ, kagdlũssáupoĸ, kagdlũssáupâ : kasũssáupoĸ, kasũssáupâ.
kalluppoq, kalluppaa, kallullugu aserorpaa, kallussaq, kallussarpoq = kalluussarpoq. kagdlúpoĸ, kagdlúpâ, kagdlutdlugo aserorpâ, kagdlússaĸ, kagdlússarpoĸ = kagdlũssarpoĸ.
kaagi, t oqs kaagisorpoq, kaagillerpoq, kaagillersoq, kaagiliorpoq. kâge, t oĸs kâgisorpoĸ, kâgigdlerpoĸ, kâgigdlersoĸ, kâgiliorpoĸ.
kaggerluppaa = kaannerluppaa, kaggerluisaqinak; = kaggorluppaa. kaggerdlugpâ = káunerdlugpâ, kaggerdluissaĸinak; = kaggordlugpâ.
kaappoq, kaakkunnaarpoq, kaappatsappoq, kaasserpoq, kaassersoq, kaattorpoq : kaappatsalluni nereqqaarpoq. kâgpoĸ, kâgkungnaerpoĸ, kâgpatsagpoĸ, kâgserpoĸ, kâgsersoĸ, kâgtorpoĸ : kâgpatsagdlune nererĸârpoĸ.
kaassorpoq aquilluni ingerlavoq; kaassuarpoq : qamutinik ingerlapalaarpoq. kâgsorpoĸ aĸuitdlune ingerdlavoĸ; kâgsuarpoĸ : ĸamutinik ingerdlapalârpoĸ.
kasserivoq : perlilerpoq, nererusutsappoq. kagsserivoĸ : perdlilerpoĸ, nererusutsagpoĸ.
kassoq, t : iluliaq tungujortoq (imiinnangajak); kassorpassuit. kagssoĸ, t : iluliaĸ tungujortoĸ (imĩnangajak); kagssorpagssuit.
kassuppoq : kaavartaappoq, kasuussaappoq; kassuttorujussuuvoq. kagssugpoĸ : kauartáupoĸ, kasũssáupoĸ; kagssugtorujugssûvoĸ.
kassunippoq, kassunikkaluttuinnarpoq. kagssunigpoĸ, kagssunigkalugtuínarpoĸ.
kaasari, t oqs kaasariuvoq, kaasarissaq, kaasareqarpoq. kaisare, t oĸs kaisariuvoĸ, kaisarigssaĸ, kaisareĸarpoĸ.
kajaappoq, kajaatsoq : peqataajumavoq (s. aallartussanut); kajaallivoq. kajáipoĸ, kajaitsoĸ : peĸataujumavoĸ (s. autdlartugssanut); kajaitdlivoĸ.
kajaaserpoq, kajaasersoq, kajaataannarpoq, kajaasiuippoq, kajaasiuitsoq. kajaiserpoĸ, kajaisersoĸ, kajaitáinarpoĸ, kajaisiuípoĸ, kajaisiuitsoĸ.
kaajaaq, t kaajaap, kaajaat : ilutak; kaajaarmippaa. kâjâĸ, t kâjâp, kâjât : ilutak; kâjârmigpâ.
kajarpoq : peqataajumanngilaq; kajarnianngilaq, kajarnianngillat; = kajaappoq. kajarpoĸ : peĸataujumángilaĸ; kajarniángilaĸ, kajarniángitdlat; = kajáipoĸ.
kajoq, t (s. qimmeq kajortoq) = kajortoq. kajoĸ, t (s. ĸingmeĸ kajortoĸ) = kajortoĸ.
kajooq, t : miteq katsorik; kajoorpoq. kajôĸ, t : miteĸ katsorik; kajôrpoĸ.
kajoravoq = kajorravoq : qasoqqavoq, perusuerpoq; kajoraammerpoq, kajoragaa merseraa = kajorappoq. kajoravoĸ = kajorravoĸ : ĸasorĸavoĸ, perusuerpoĸ; kajoráumerpoĸ, kajoragâ merserâ = kajoragpoĸ.
kajorpoq, kajortippoq, kajortuinnaavoq, kajortoq. kajorpoĸ, kajortípoĸ, kajortuínauvoĸ, kajortoĸ.
kajorraq, t : merngorneq. kajorraĸ, t : merngorneĸ.
kajorutsippoq, kajorutsikkaluttuinnarpoq. kajorugtípoĸ, kajorugtíkalugtuínarpoĸ.
kajorujuttoq, t kajorujuttuinnaq. kajorujugtoĸ, t kajorujugtuínaĸ.
kajorueq, t : qajorlak (naloraarusilik). kajoruveĸ, t : ĸajordlak (nalorârusilik).
kajuarpoq = kajuaarpoq, kajualaarpoq. kajuarpoĸ = kajuârpoĸ, kajualârpoĸ.
kajussuppoq = kajupappoq. kajugsugpoĸ = kajupagpoĸ.
kajujuummivoq, kajujuummisaarpoq, kajujuummisippaa, kajujuummisaat. kajujũmivoĸ, kajujũmissârpoĸ, kajujũmisípâ, kajujũmissaut.
kajumigaa = kajumigivaa, kajumiginngilaa, kajumigeqaa. kajumigâ = kajumigivâ, kajumigíngilâ, kajumigeĸâ.
kajumippoq, kajumissaarpaa, kajumitsippoq, kajumissaat, kajumissaaserpaa, kajumissivoq, kajuminnaqaaq. kajumigpoĸ, kajumigsârpâ, kajumigtípoĸ, kajumigsaut, kajumigsauserpâ, kajumigsivoĸ, kajumingnaĸaoĸ.
kajumingerpoq, kajumingersoq : inuummarikkunnaarpoq; kajumingertaannarpoq. kajumingerpoĸ, kajumingersoĸ : inũmarigkungnaerpoĸ; kajumingertáinarpoĸ.
kajumiippoq, kajumiitsoq (: iluaalliorpoq), kajumiillivoq, kajumiilliorpoq, kajumiikkunnaarpoq, kajumiikkunnaarsoq. kajumĩpoĸ, kajumîtsoĸ (: iluaitdliorpoĸ), kajumîtdlivoĸ, kajumîtdliorpoĸ, kajumĩkungnaerpoĸ, kajumĩkungnaersoĸ.
kajummisaarpoq, kajummisaartippaa, kajummisaavippoq, kajummisaavissoq, kajummisaarutigaa. kajúmissârpoĸ, kajúmissârtípâ, kajúmissâvigpoĸ, kajúmissâvigsoĸ, kajúmissârutigâ.
kajungeraa = kajungerivaa, kajungerisaq, kajungerineruaa, kajungerivallaanngilaa. kajungerâ = kajungerivâ, kajungerissaĸ, kajungerineruvâ, kajungerivatdlãngilâ.
kajungerpoq, kajungersoq, kajungernaqaaq, kajungersaarpaa, kajungersippaa, kajungerneq, kajungersaat. kajungerpoĸ, kajungersoĸ, kajungernaĸaoĸ, kajungersârpâ, kajungersípâ, kajungerneĸ, kajungersaut.
kajunngut, t kajunngutip, kajunngutit, kajunngutaavoq, kajunngutigaa, kajunngutigiipput, kajunngutigiissut. kajúngut, t kajúngutip, kajúngutit, kajúngutauvoĸ, kajúngutigâ, kajúngutigîgput, kajúngutigîgsut.
kajupappoq = kajussuppoq. kajupagpoĸ = kajugsugpoĸ.
kajusivoq : uninngitsoorpoq, (: uteriiserpoq pilerisaarilluni). kajussivoĸ : uníngitsôrpoĸ, (: uterîserpoĸ pilerisârivdlune).
kakagaa = kakagivaa : sualugaa; kakagitippoq. kakagâ = kakagivâ : sualugâ; kakagitípoĸ.
kakagaq = kakagivaa : niaqqup qaagut nassataq, aamma niaqoq allaatsillugu ersutaq. kakagaĸ = kakagivâ : niarĸup ĸâgut nagsataĸ, ãma niaĸoĸ avdláutitdlugo erssutaĸ.
kakappaa : niaqormioraa (nassatani), ersuppaa; kakakkiuppaa. kakagpâ : niaĸormiorâ (nagsatane), erssugpâ; kakagkiúpâ.
kakappoq : sualoqaaq, ingasaqaaq, sanngivoq; kakattorsuuvoq; tak. : kakagaa. kakagpoĸ : sualoĸaoĸ, ingassaĸaoĸ, sángivoĸ; kakagtorssûvoĸ; tak. : kakagâ.
kakassaq, t kakassaap, kakassaat : kukkilisip (kappoqqutip) niaquusaa; = qaquiseq. kakagsaĸ, t kakagsaup, kakagsait : kúkilisip (káporĸutip) niaĸûssâ; = ĸaĸuiseĸ.
kakkaak, oqq = asaa, asaasakkaak. kákâk, oĸĸ = assâ, assâssákâk.
kakkakkaa (terianniap qarlornera); kakkakkaartorpoq, kakkakkaartorpaluppoq. kákákâ (teriangniap ĸardlornera); kákákârtorpoĸ, kákákârtorpalugpoĸ.
kakammik, oqr : sualummik. kakangmik, oĸr : sualungmik.
kakaqaaq = kakkaqaaq, sualoqaaq. kakaĸaoĸ = kákaĸaoĸ, sualoĸaoĸ.
kakkersarpaa, kakkersaavoq, kakkersaavik, kakkersarpai (atuakkat), kakkerneritsut. kákerssarpâ, kákerssaivoĸ, kákerssaivik, kákerssarpai (atuagkat), kákerneritsut.
kakkersorpaa, kakkersuuppaa (: paasinerluilluni paarlaappaa); tak. : mangussappoq. kákerssorpâ, kákerssũpâ (: pâsinerdluivdlune pârdláupâ); tak. : manguvsagpoĸ.
kakiak, t kakissat, kakiaap, kakiaat; = kakujak (: kapisiniut). kakiak, t kakíssat, kakiaup, kakiait; = kakujak (: kapissiniut).
kakkippoq, kakkippaa, kakkissarfik, kakkissaat, kakkissaaserpoq, kakkissaassuaq. kákigpoĸ, kákigpâ, kákigsarfik, kákigsaut, kákigsauserpoĸ, kákigsáussuaĸ.
kakkik, t kakkissorpoq. kákik, t kákigsorpoĸ.
kakikkalaarpoq, kakikkalaartuinnaavoq, kakikkalaartitsivoq. kakíkalârpoĸ, kakíkalârtuínauvoĸ, kakíkalârtitsivoĸ.
kakikkaaluppoq, kakikkaalutsitsivoq, kakikkaalutsippoq. kakíkâlugpoĸ, kakíkâlugtitsivoĸ, kakíkâlugtípoĸ.
kakkilertavoq, kakkilertaqaaq. kákilertavoĸ, kákilertaĸaoĸ.
kakilisak, t kakilitsat, kakilisaap, kakilisaat, kakilisanniarpoq, kakilisaaraq, kakilisaaqqat. kakilisak, t kakilitsat, kakilisaup, kakilisait, kakilisangniarpoĸ, kakilisâraĸ, kakilisârĸat.
kakineq, t kakinerup, kakinerit; = kakiorneq (ammimi). kakineĸ, t kakinerup, kakinerit; = kakiorneĸ (ámime).
kakkippaa (meqqummik), kakkitsivoq, kakkiffik, kakkissorpaa. kákípâ (merĸúmik), kákitsivoĸ, kákivfik, kákíssorpâ.
kakipattuuppaa : mersupalaarpaa; kakipattuussivoq, paarlaappaa. kakipagtũpâ : merssupalârpâ; kakipagtũssivoĸ, pârdláupâ.
kakillalaarpoq, kakillalaartitsivoq. kakitdlalârpoĸ, kakitdlalârtitsivoĸ.
kakillaaluppoq = kapukaaluppoq; kakillaaluttuinnaavoq. kakitdlâlugpoĸ = kapukâlugpoĸ; kakitdlâlugtuínauvoĸ.
kakillarnaq, t = kakillarnaqut : paarnaqulluk, paarngaqulluk; kakillarnartarpoq, kakillarnartaat, kakillarnaqutaasaq : kapinartoq. kakitdlarnaĸ, t = kakitdlarnaĸut : paornaĸutdluk, paorngaĸutdluk; kakitdlarnartarpoĸ, kakitdlarnartât, kakitdlarnaĸutaussaĸ : kapinartoĸ.
kakkiviaq, t kakkivissat kakkiviakippoq, kakkiviakitsoq, kakkiviakkaaq, kakkiviartooq. kákiviaĸ, t kákivíssat kákiviakípoĸ, kákiviakitsoĸ, kákiviákâĸ, kákiviartôĸ.
kakivippoq : qiiarluppoq = qanimavoq. kakivigpoĸ : ĸîardlugpoĸ = ĸanimavoĸ.
kakkivik, t = kakkiffik (: meqqummut) = kappuffik; kakkiviliorpoq, kakkittaarpoq. kákivik, t = kákivfik (: merĸúmut) = kápuvfik; kákiviliorpoĸ, kákigtârpoĸ.
kakivoq, kakivaa, kakisivoq, kakiorpoq, kakiorpaa, kakiornerit, kakioraat. kakivoĸ, kakivâ, kakissivoĸ, kakiorpoĸ, kakiorpâ, kakiornerit, kakioraut.
kakku, upt qasseers. tak. : kanna. káko, upt ĸavsêrs. tak. : kána.
kakkua, upt qasseers. allam. tak. : kanna. kákua, upt ĸavsêrs. avdlam. tak. : kána.
kakujak, t kakujaap, kakujaat, kakussat; = kakiak. kakujak, t kakujaup, kakujait, kakússat; = kakiak.
kaakkuppaa, kaakkussivoq, kaakkussaq, kaakkullugu tunivaa. kãkúpâ, kãkússivoĸ, kãkússaĸ, kãkutdlugo tunivâ.
kalak, t kalaap, kalaat, kalaaleq; kalallivoq = kalassivoq, kalattoorpoq (qitilluni). kalak, t kalaup, kalait, kalâleĸ; kalagdlivoĸ = kalagssivoĸ, kalagtôrpoĸ (ĸitigdlune).
kalaallarik, t = kalaalivik, akutaanngitsoq. kalâtdlarik, t = kalâlivik, akutáungitsoĸ.
kalaallisooq, t (oqaaseq, atisaq allaluunniit). kalâtdlisôĸ, t (oĸauseĸ, atissaĸ avdlalũnît).
kalaallisoorpoq : kalaallisut oqaluppoq, iliorpoq; kalaallisoortaannarpoq. kalâtdlisôrpoĸ : kalâtdlisut oĸalugpoĸ, iliorpoĸ; kalâtdlisôrtáinarpoĸ.
kaalerpoq, kaalersoq, kaalersoorpoq, kaalerpit? tak. : kaappoq. kâlerpoĸ, kâlersoĸ, kâlersôrpoĸ, kâlerpit? tak. : kâgpoĸ.
kalerrappoq : kilisattutut perpaluppoq. kalerragpoĸ : kilisagtutut perpalugpoĸ.
kalerraq, t kalerraap, kalerraat, kalerraqarpoq (anorimit). kalerraĸ, t kalerraup, kalerrait, kalerraĸarpoĸ (anorimit).
kalerrippoq, kalerrippaa, kalerritsorpoq, kalerrisaarpaa, kalerriuppaa. kalerrípoĸ, kalerrípâ, kalerritsorpoĸ, kalerrisârpâ, kalerriúpâ.
kaliappoq : torsuvoq tukallunilu, qasiarpoq, qaamarujuppoq; kaliattuinnaavoq. kaliagpoĸ : torssuvoĸ tukagdlunilo, ĸassiarpoĸ, ĸaumarujugpoĸ; kaliagtuínauvoĸ.
kaligaa = kaligivaa, kaligalugu tikiuppaa. kaligâ = kaligivâ, kaligalugo tikiúpâ.
kaligiikkut, t aallaasip nusuttagaata puua, qilaanngusaasaq. kaligĩkut, t autdlaisip nusugtagâta pûa, ĸiláungussaussaĸ.
kalippoq, kalitsippaa, kalittaat, kalikkiarpoq, kalippaa, kalittoq. kaligpoĸ, kaligtípâ, kaligtaut, kaligkiarpoĸ, kaligpâ, kaligtoĸ.
kalikalaarpoq, kalikalaarpaa, kalikalaartuinnaavoq. kalikalârpoĸ, kalikalârpâ, kalikalârtuínauvoĸ.
kalikattaq, t kalikattaavoq, kalikattaraa. kalikátaĸ, t kalikátauvoĸ, kalikátarâ.
kalippaa, kalitippaa, kalillugu tikiuppaa, tak. : kalitaq. kalípâ, kalitípâ, kalitdlugo tikiúpâ, tak. : kalitaĸ.
kalisappoq (iggiaq), kalisattorsuuvoq. kalisagpoĸ (iggiaĸ), kalisagtorssûvoĸ.
kalitaq, t kalitaaruppoq, kalitaqarpoq. kalitaĸ, t kalitaerúpoĸ, kalitaĸarpoĸ.
kaluppoq : pikataavoq, toorlappoq, = kaluuvoq. kalugpoĸ : pikatauvoĸ, tôrdlagpoĸ, = kalûvoĸ.
kalussarpoq : ornikkumasaminut noqqaavoq, kalussarfigaa. kalugssarpoĸ : ornigkumassaminut norĸaivoĸ, kalugssarfigâ.
kaluttugaa = kaluttugivaa : kisigaa, ittooraa; kalunnaqaaq. kalugtugâ = kalugtugivâ : kissigâ, igtôrâ; kalungnaĸaoĸ.
kaluippoq : malussitsaarpoq; kaluisimavoq; = kalupippoq. kaluípoĸ : malugssitsârpoĸ; kaluisimavoĸ; = kalupípoĸ.
kalummaraa, kalummarivaa : tipimik sunnerpaa; kalummarisaq. kalungmarâ, kalungmarivâ : tipimik súnerpâ; kalungmarissaĸ.
kalunneq, t kalunnerit : kitsinngit. kalungneĸ, t kalungnerit : kítíngit.
kalupippoq = kaluippoq; kalupisimavoq, kalupittaannarpoq. kalupípoĸ = kaluípoĸ; kalupisimavoĸ, kalupítáinarpoĸ.
kaluserpoq, kaluserpaa, kaluserfik, kalusiuppaa, kalusiussaq. kaluserpoĸ, kaluserpâ, kaluserfik, kalusiúpâ, kalusiússaĸ.
kalut, t kalutip, kalutit kalutaarpaa, kalutaavoq. kalut, t kalutip, kalutit kalutaerpâ, kalutauvoĸ.
kaluuvoq : mianersuaappoq, aseruigajuppoq, = kaluppoq. kalûvoĸ : mianerssuáipoĸ, aseruigajugpoĸ, = kalugpoĸ.
kamagaa = kamagivaa : iluaraa, akaaraa, nuannaraa; kamaginnippoq, kamagittarpoq : naakkittarpoq, kamajuippoq; kamagittaappoq, kamagittaatsoq, kamanarpoq. kamagâ = kamagivâ : iluarâ, akârâ, nuánarâ; kamagingnigpoĸ, kamagigtarpoĸ : nãkigtarpoĸ, kamajuípoĸ; kamagigtáipoĸ, kamagigtaitsoĸ, kamanarpoĸ.
kaammappaa : killippaa, kajumissisippaa; kaammattorpaa : noqqaavigaa (uniinnaqqunagu); kaammattuivoq, kaammattuisaannarpoq, kaammattugaq, kaammattukkat. kãmagpâ : kivdligpâ, kajumigsisípâ; kãmagtorpâ : norĸaivigâ (unĩnarĸunago); kãmagtuivoĸ, kãmagtuissáinarpoĸ, kãmagtugaĸ, kãmagtugkat.
kamappoq, kamakkajuppoq, kamassuppoq, = ninngappoq. kamagpoĸ, kamagkajugpoĸ, kamagsugpoĸ, = níngagpoĸ.
kamajavoq, kamajaappoq, kamajaatsoq, kamajasorsuuvoq. kamajavoĸ, kamajáipoĸ, kamajaitsoĸ, kamajassorssûvoĸ.
kamajuippoq, kamajuitsoq, kamajuillivoq, kamajuinaarpoq, kamajuinaarpaa. kamajuípoĸ, kamajuitsoĸ, kamajuitdlivoĸ, kamajuinârpoĸ, kamajuinârpâ.
kamanaappoq, kamanaatsoq : nuanniippoq, akaarnaappoq; kamanaatsuliorpoq. kamanáipoĸ, kamanaitsoĸ : nuánĩpoĸ, akârnáipoĸ; kamanaitsuliorpoĸ.
kamanneq, t kamannerup, kamannerit, kamannertoqaaq. kamangneĸ, t kamangnerup, kamangnerit, kamangnertoĸaoĸ.
kammartooq, t kammartoorsuaq. kámartôĸ, t kámartôrssuaĸ.
kammaserpoq, kammasersoq; = kamalerpoq. kámaserpoĸ, kámasersoĸ; = kamalerpoĸ.
kamasuppoq : kamakujuppoq. kamasugpoĸ : kamakujugpoĸ.
kammat, t = kamassut, kamaat. kámat, t = kamássut, kamaut.
kammatigaa = kammatigivaa = kamaatigaa. kámatigâ = kámatigivâ = kamautigâ.
kamaappaa, kamaapput (imminnut), kamaassivoq, kamaassaavoq, kamaallugu anisippaa. kamáupâ, kamáuput (ingmingnut), kamáussivoĸ, kamáussauvoĸ, kamautdlugo anisípâ.
kamaat, t = kamassut. kamaut, t = kamássut.
kamaatigaa = kamaatigivaa, kamaatigivallaaqaa. kamautigâ = kamautigivâ, kamautigivatdlâĸâ.
kamii, tk (uuma), kamiisa. kamê, tk (ûma), kamîsa.
kameraq, t kameqqat : aavartup aloraa. kameraĸ, t kamerĸat : auvartup alorâ.
kameruaq, t kamerussat : kamik qaatigooq. kameruaĸ, t kamerússat : kamik ĸâtigôĸ.
kamerusserpoq, kamerussersoq = kamerualerpoq. kamerússerpoĸ, kamerússersoĸ = kamerualerpoĸ.
kamillaangavoq, kamillaangasaannarpoq, kamillaangasaqinak. kamigdlângavoĸ, kamigdlângassáinarpoĸ, kamigdlângassaĸinak.
kamillarpoq, kamillarpaa, kamillarterpoq, kamillartersimavoq. kamigdlarpoĸ, kamigdlarpâ, kamigdlarterpoĸ, kamigdlartersimavoĸ.
kamillaarpoq, kamillaartaqinak. kamigdlârpoĸ, kamigdlârtaĸinak.
kamillaat, t kamillaatip, kamillaatit. kamigdlaut, t kamigdlautip, kamigdlautit.
kamillerpoq, kamillersoq : kamilutsippoq. kamigdlerpoĸ, kamigdlersoĸ : kamilugtípoĸ.
kamippak, t kamippaap, kamippaat, kamippattaarpoq, kamippassivoq. kamigpak, t kamigpaup, kamigpait, kamigpagtârpoĸ, kamigpagsivoĸ.
kamippoq, kamissimavoq. kamigpoĸ, kamigsimavoĸ.
kamik, t kammit kamittaarpoq, kamittaat, kamittaq : kamiip isigattaa tak. : kanngit, kanngit, kamiit, kammit. kamik, t kangmit kamigtârpoĸ, kamigtât, kamigtaĸ : kamîp isigagtâ tak. : kángit, kavngit, kamît, kangmit.
kamikka, tk = kammakka. kamíka, tk = kangmáka.
kaamippaa, kaamitsivoq, kaamittariaq, kaamikkiartorpaa. kâmípâ, kâmitsivoĸ, kâmítariaĸ, kâmíkiartorpâ.
kamisaq, t kamitsat, kamisartaarpoq, kamisat (: kamiit tungujorsiat, angutit kamii), kamisaleeraq, kamisaleeqqat : ippernaq niukitsoq (kiisinertooq). kamisaĸ, t kamitsat, kamisartârpoĸ, kamisat (: kamît tungujorsiat, angutit kamê), kamisalêraĸ, kamisalêrĸat : ípernaĸ niukitsoĸ (kîsinertôĸ).
kaamisarpaa, kaamisaavoq, kaamisartippoq. kâmissarpâ, kâmissaivoĸ, kâmissartípoĸ.
kaamisaat, t kaamisaatip, kaamisaatit, kaamisaatigaa, kaamisaasiorpoq. kâmissaut, t kâmissautip, kâmissautit, kâmissautigâ, kâmissausiorpoĸ.
kamiit, tq = kanngit, kanngit, kammit. kamît, tĸ = kángit, kavngit, kangmit.
kamitsivoq : kamisaliorpoq; kamitsisaarpoq : kamisalisaarpoq. kamitsivoĸ : kamisaliorpoĸ; kamitsissârpoĸ : kamisalissârpoĸ.
kamivut, tk (uagut). kamivut, tk (uvagut).
kaamuumivoq : atatsivoq, uerivoq, atalippoq; kaamuumisaarpoq. kâmûmivoĸ : atatsivoĸ, uverivoĸ, atalípoĸ; kâmûmissârpoĸ.
kanna, upt tak. : kakku, kassuma, katuma; aakanna, kanani. kána, upt tak. : káko, kássuma, katuma; âkána, kanane.
kanajajoorpoq = kaniajoorpoq : kappiasuppoq, tusuvoq; kanajajuukkuppaa : usorukkuppaa. kanajajôrpoĸ = kaniajôrpoĸ : kápiasugpoĸ, tusuvoĸ; kanajajũkúpâ : usorúkúpâ.
kanajaat, t kanajaatip, kanajaatit, kanajaasiorpoq. kanajaut, t kanajautip, kanajautit, kanajausiorpoĸ.
kanajoq, t kanassut, = kanioq; kanajorlak, kanajorlaap, kanajorlaat, kanajorsiutit, kanajorpoq, kanajortaq. kanajoĸ, t kanásut, = kanioĸ; kanajordlak, kanajordlaup, kanajordlait, kanajorsiutit, kanajorpoĸ, kanajortaĸ.
kannak, t kannaap, kannaat kannaa, tk (umiap isuini, siuusaq). kának, t kánaup, kánait kánai, tk (umiap isuine, sujûssaĸ).
kanani, upki kananiippoq, kananiatungaa. kanane, upki kananĩpoĸ, kananiatungâ.
kanannga, upki kananngaanniit, kananngakanneq. kanánga, upki kanángãnît, kanángakáneĸ.
kanannaq, t kanannarsuaq, kanannaasarpoq, kanannaannguaq = nakangasoq. kanangnaĸ, t kanangnarssuaĸ, kanangnaussarpoĸ, kanangnãnguaĸ = nakangassoĸ.
kanannerpoq, kanannersoq, kanannerajuppoq, kanannersorsuuvoq. kanangnerpoĸ, kanangnersoĸ, kanangnerajugpoĸ, kanangnersorssûvoĸ.
kanaaq, t kanaap, kanaat : niup ataatungaa (seeqqumit ammut); kanaarmippoq, = qingartaq. kanâĸ, t kanâp, kanât : niup atâtungâ (sêrĸumit ámut); kanârmigpoĸ, = ĸingartaĸ.
kanaartaq, t kanaartaa, tk : timitaa (s. naasup); kanaartakippoq, kanaartakitsoq. kanârtaĸ, t kanârtâ, tk : timitâ (s. naussup); kanârtakípoĸ, kanârtakitsoĸ.
kanasserpoq = kanajunippoq. kanáserpoĸ = kanajunigpoĸ.
kanassiorpoq = kanajuliorpoq. kanásiorpoĸ = kanajuliorpoĸ.
kanneq, t = katinneq, uiguneq; kannermigut napivoq kaanngarpoq. káneĸ, t = katíneĸ, uiguneĸ; kánermigut napivoĸ kãngarpoĸ.
kaneq, t isuguttarneq qerisoq. kaneĸ, t isugútarneĸ ĸerissoĸ.
kanerpoq, kanersoq, kanerneq, kanernerup, kanernerit, kanersorsuuvoq. kanerpoĸ, kanersoĸ, kanerneĸ, kanernerup, kanernerit, kanersorssûvoĸ.
kaangalavoq : katagalavoq; kaangalasuinnaavoq. kângalavoĸ : katagalavoĸ; kângalassuínauvoĸ.
kangaaq, t kangaap, kangaat kangaarsuk, kangaatsiaq, kangaatsiaap, kangaatsiaat, kangaannguaq; = kangeq. kangâĸ, t kangâp, kangât kangârssuk, kangâtsiaĸ, kangâtsiaup, kangâtsiait, kangãnguaĸ; = kangeĸ.
kanngaarippoq, kanngaarissoq tinupparippoq; kanngaarissunik ulualik. kángârigpoĸ, kángârigsoĸ tinúparigpoĸ; kángârigsunik ulualik.
kaanngarpoq, kaanngaapput, kaanngaasut, kaanngartippaa, kaanngartikkuminaappoq, kaanngartikkuminaatsoq. kãngarpoĸ, kãngãput, kãngâssut, kãngartípâ, kãngartíkumináipoĸ, kãngartíkuminaitsoĸ.
kaangallappoq = kaanngalerpoq. kângatdlagpoĸ = kãngalerpoĸ.
kaanngaatippai = kaanngarartippai. kãngâtípai = kãngarartípai.
kangaasannguaq, t kangaasannguit; = kangiusannguaq. kangaussánguaĸ, t kangaussánguit; = kangiussánguaĸ.
kangi, t kangeqquppaa (: manngoqquppaa). kange, t kangerĸúpâ (: mángorĸúpâ).
kangeq, t kangerup, kangerit, kangersuaq, kangersooq, kangerpasippoq, kangerpasissoq kangermiu ( = kaaveq). kangeĸ, t kangerup, kangerit, kangerssuaĸ, kangersôĸ, kangerpasigpoĸ, kangerpasigsoĸ kangermio ( = kâveĸ).
kangerlersimaneq, t kangerlersimarnit, kangerlersimarngit, kangerlersimanersuaq = iterlak. kangerdlersimaneĸ, t kangerdlersimarnit, kangerdlersimarngit, kangerdlersimanerssuaĸ = iterdlak.
kangerliumaneq, t kangerliumarnit, kangerliumarngit, kangerliumaninnguaq. kangerdliumaneĸ, t kangerdliumarnit, kangerdliumarngit, kangerdliumanínguaĸ.
kangerluk, t kangerluit kangerlussuaq, kangerluatsiaq, kangerluatsiaap, kangerluarsuk, kangerluatsiaq, kangerluatsiaap, kangerluatsiaat kangerluusaq, kangerlummiu. kangerdluk, t kangerdluit kangerdlugssuaĸ, kangerdluatsiaĸ, kangerdluatsiaup, kangerdluarssuk, kangerdluatsiaĸ, kangerdluatsiaup, kangerdluatsiait kangerdlûssaĸ, kangerdlungmio.
kangeqquppoq, kangeqquppaa, kangeqqutsivoq. kangerĸúpoĸ, kangerĸúpâ, kangerĸutsivoĸ.
kangersuneq, t kangersornit, kangersorngit : kangerluup qinngoqutaa; kangersunermiippoq. kangersuneĸ, t kangersornit, kangersorngit : kangerdlûp ĸíngoĸutâ; kangersunermĩpoĸ.
kanngeruppoq = kameeruttoorpoq. kángerúpoĸ = kamêrútôrpoĸ.
kangiarpoq = kangujarpoq. kangiarpoĸ = kangujarpoĸ.
kangilleq, t kangillermiu, kangilliuvoq, kangillersaat. kangigdleĸ, t kangigdlermio, kangigdliuvoĸ, kangigdlersât.
kangileq, t kangileraa, kangileriipput, kangileriissut. kangileĸ, t kangilerâ, kangilerîgput, kangilerîgsut.
kangilerna = kangilernga, tk = kangilia; kangilernatigoorpoq, kangilerngatigoorpoq. kangilerna = kangilernga, tk = kangilia; kangilernatigôrpoĸ, kangilerngatigôrpoĸ.
kangilineq, t : kangilequt; kangilinermiu, kangilinermiippoq. kangilineĸ, t : kangileĸut; kangilinermio, kangilinermĩpoĸ.
kangimukarpoq, kangimukaappaa, kangimukaassivoq. kangimukarpoĸ, kangimukáupâ, kangimukáussivoĸ.
kangimut, oqr kangimuinnaq aallarpoq. kangimut, oĸr kangimuínaĸ autdlarpoĸ.
kanginngupput (isikka, inngiasunnermit), kanginngutippai (isini). kangíngúput (issíka, íngiasungnermit), kangíngutípai (issine).
kanngippoq = qinngippoq; : akimmippoq, kanngisippaa (: unitsippaa, pitsaalivaa); kanngisaarut : ajornakusoorut; kanngiffigaa : aporfigaa, akimmiffigaa. kángípoĸ = ĸíngípoĸ; : akingmípoĸ, kángisípâ (: unigtípâ, pitsailivâ); kángisârut : ajornakusôrut; kángivfigâ : aporfigâ, akingmivfigâ.
kanngit, tq = kamiit, kanngit. kángit, tĸ = kamît, kavngit.
kammakka, tk = kamikka. kangmáka, tk = kamíka.
kammi, tk = kamii. kangme, tk = kamê.
kammeraaq = kammerivoq, kammerisuuvoq, kammerivaa, kammerisigaa. kangmeraoĸ = kangmerivoĸ, kangmerissûvoĸ, kangmerivâ, kangmerissigâ.
kammiorpoq, kammiorpaa, kammiortaa, kammiortippaa, kammiortariaqarpoq. kangmiorpoĸ, kangmiorpâ, kangmiortâ, kangmiortípâ, kangmiortariaĸarpoĸ.
kammit, tq = kamiit, kanngit, kanngit. kangmit, tĸ = kamît, kángit, kavngit.
kammiugaq, t kammiukkat kammiugassaq, kammiugaavoq. kangmiugaĸ, t kangmiugkat kangmiugagssaĸ, kangmiugauvoĸ.
kammiut, t kammiutip, kammiutit, kammiusiorpoq, kammiutaarserpoq, kammiutaaruppoq, kammiutisivoq. kangmiut, t kangmiutip, kangmiutit, kangmiusiorpoĸ, kangmiutaerserpoĸ, kangmiutaerúpoĸ, kangmiutisivoĸ.
kammivoq, kammivaa, kammisarpoq, kammillaqqippoq, kammillaqqissoq, kammisippaa. kangmivoĸ, kangmivâ, kangmissarpoĸ, kangmitdlarĸigpoĸ, kangmitdlarĸigsoĸ, kangmisípâ.
kaannarpoq, kaannarsivoq, kaannarunnaarpoq, kaannarunnaarsoq, kaannartueruppoq. kângnarpoĸ, kângnarsivoĸ, kângnarungnaerpoĸ, kângnarungnaersoĸ, kângnartuerúpoĸ.
kaanneq, t kaannerup, kaannerit kaannersuaq. kângneĸ, t kângnerup, kângnerit kângnerssuaĸ.
kannussak, t kannussaap, kannussaat; = kanngussak. kangnúsak, t kangnúsaup, kangnúsait; = kángúsak.
kanngoq, t : nerlersuaq. kángoĸ, t : nerdlerssuaĸ.
kanngugaaq, kanngugivoq, kanngugaa, kanngugisaq, kanngusuppoq, kanngusuut, kanngusuutigaa, kanngutsappoq, kanngutsaappaa, kanngusujuippoq, kanngusujuitsoq, kannguttarpoq, kannguttaappoq, kannguttaatsoq, kanngunarpoq, kanngunaat, kanngusaarpaa. kángugaoĸ, kángugivoĸ, kángugâ, kángugissaĸ, kángusugpoĸ, kángusût, kángusûtigâ, kángutsagpoĸ, kángutsáupâ, kángusujuípoĸ, kángusujuitsoĸ, kángugtarpoĸ, kángugtáipoĸ, kángugtaitsoĸ, kángunarpoĸ, kángunaut, kángusârpâ.
kangujarpoq = kangiarpoq. kangujarpoĸ = kangiarpoĸ.
kanngunaq, oqr. kángunaĸ, oĸr.
kannguppaa : atitippaa (s. kamik alersaanut); kanngusimavai : qarliimmi ataa kamimmi qulaannut mangusimavai. kángúpâ : atitípâ (s. kamik alersânut); kángusimavai : ĸardlĩme atai kamingme ĸuláinut mangusimavai.
kanngussak, t kanngussaap, kanngussaat; = kannussak; kanngussaaqivoq, kanngussaalaqivoq, kanngussaasaq, kanngussarissoq, kanngussassaq. kángúsak, t kángúsaup, kángúsait; = kangnúsak; kángúsaoĸivoĸ, kángúsâlaĸivoĸ, kángúsaussaĸ, kángúsarigsoĸ, kángúsagssaĸ.
kanngutsippoq, kanngutsissutigaa, kanngutsissinnaanngilaq, kanngutsissinnaanngillat. kángutsípoĸ, kángutsíssutigâ, kángutsísínáungilaĸ, kángutsísínáungitdlat.
kannilik, t kannillit : katinnilik. kánilik, t kánigdlit : katínilik.
kanioq, t kanissut, = kanajoq; kanioruppoq. kanioĸ, t kanísut, = kanajoĸ; kaniorugpoĸ.
kaannivoq, kaannisorsuupput. kãnivoĸ, kãnissorssũput.
kanuuna, upki kanuunaqquppoq, kanuunaralaannguaq. kanûna, upki kanûnarĸúpoĸ, kanûnaralãnguaĸ.
kanunga, upki kanungakaappaa, kanungaannarpoq. kanunga, upki kanungakáupâ, kanungáinarpoĸ.
kanunnarpoq, kanunnaasut, kanunnaapput, kanunnaappaa, kanunnaassivoq. kanungnarpoĸ, kanungnâssut, kanungnãput, kanungnáupâ, kanungnáussivoĸ.
kanunneq, t kanunnerup, kanunnerit : orpik tipigissoq; = kanunngeq. kanungneĸ, t kanungnerup, kanungnerit : orpik tipigigsoĸ; = kanúngeĸ.
kaaqqippaa, tullia tak. kaaqquarpaa. kaorĸípâ, tugdlia tak. kaorĸuarpâ.
kaaqquarpaa : annikitsumut atitillugu inivaa (s. kamik); = qaaqquarpaa. kaorĸuarpâ : angnikitsumut atititdlugo inivâ (s. kamik); = ĸârĸuarpâ.
kaapajaarpoq : suisuavoq (nerisakilaarnermit) = kaaperaarpoq. kâpajârpoĸ : suisuavoĸ (nerissakilârnermit) = kâperârpoĸ.
kaaperaarpoq. kâperârpoĸ.
kaperlak, t kaperlaap, kaperlaat : ukiumi seqineeruffik; kaperlappoq, kaperlaavoq. kaperdlak, t kaperdlaup, kaperdlait : ukiume seĸinêruvfik; kaperdlagpoĸ, kaperdlauvoĸ.
kaperluk, t : timmissap qatigaa; kaperlui, tk. kaperdluk, t : tingmíssap ĸatigâ; kaperdlue, tk.
kappiagaa = kappiagivaa : ernumagaa, aarlerigaa; kappiasuppoq, kappiasuutigaa. kápiagâ = kápiagivâ : ernumagâ, ârdlerigâ; kápiasugpoĸ, kápiasûtigâ.
kappialavoq, kappialaarpoq : upittorsuuvoq; kappialaatigaa. kápialavoĸ, kápialaorpoĸ : upítorssûvoĸ; kápialautigâ.
kapinartoq, t kapinartulik, kapinartullit (naasoq, orpik), kapinartueruppoq. kapinartoĸ, t kapinartulik, kapinartugdlit (naussoĸ, orpik), kapinartuerúpoĸ.
kapineq, t kapinerup, kapinerit; = kappoq. kapineĸ, t kapinerup, kapinerit; = kápoĸ.
kapinngualuppoq, kapinngualutsitsivoq, kapinngualuttuarpoq. kapíngualugpoĸ, kapíngualugtitsivoĸ, kapíngualugtuarpoĸ.
kapinnguallattarpoq, kapinnguallatsitsivoq. kapínguatdlagtarpoĸ, kapínguatdlagtitsivoĸ.
kapippaa (s. kamik); kapitsivoq, kapiterivoq. kapípâ (s. kamik); kapitsivoĸ, kapiterivoĸ.
kapippoq : qaatiguulerpoq; kapippaa (annoraaq timmianut). kapípoĸ : ĸâtigûlerpoĸ; kapípâ (ánorâĸ tingmianut).
kapiseq, t : inalunit tuilik, saloqqut (masannartorsiut). kapiseĸ, t : inalunit tuvilik, salorĸut (masangnartorsiut).
kapisiaraa = kapisiarivaa : akisuatippaa (s. qaqqat kapisiaralugit erinarsorput). kapisiarâ = kapisiarivâ : akisuatípâ (s. ĸáĸat kapisiaralugit erinarssorput).
kapisilliarpoq = kapisilinnukarpoq. kapisigdliarpoĸ = kapisilingnukarpoĸ.
kapisileeraq, t kapisileeqqat, = ammassassuaq. kapisilêraĸ, t kapisilêrĸat, = angmagssagssuaĸ.
kapisilik, t kapisillit, kapisilissuaq, kapisilimmiu. kapisilik, t kapisigdlit, kapisiligssuaĸ, kapisilingmio.
kapitagiit, tq : tapertalerit, iluleriit, attarmeersut; kapitagiipput, kapitagiissut. kapitagît, tĸ : tapertalerit, ilulerît, átarmêrsut; kapitagîgput, kapitagîgsut.
kapitak, t kapitaat : tuilik (saloqqut); kapitattaarpoq, kapitaaruppoq. kapitak, t kapitait : tuvilik (salorĸut); kapitagtârpoĸ, kapitaerúpoĸ.
kapillattarpoq, kapillattartitsivoq, kapillattartippaa (s. iki). kapitdlagtarpoĸ, kapitdlagtartitsivoĸ, kapitdlagtartípâ (s. ike).
kapiterpoq : kapitani ativaa. kapiterpoĸ : kapitane ativâ.
kapitsiorpoq = kapitaliorpoq. kapitsiorpoĸ = kapitaliorpoĸ.
kappivoq : ajorsapappoq, suisuavoq. kápivoĸ : ajorssapagpoĸ, suisuavoĸ.
kapivoq, kapivaa, kapisivoq, kapitippoq, kapisoorpoq, kapisoorpaa, kapisaq; = kapuvoq tak. : kapukarpoq. kapivoĸ, kapivâ, kapissivoĸ, kapitípoĸ, kapissôrpoĸ, kapissôrpâ, kapissaĸ; = kapuvoĸ tak. : kapukarpoĸ.
kappoq, t = kapineq. kápoĸ, t = kapineĸ.
kaporpoq, kaporpaa, kaportitsivoq, kaportuarpoq, kaportuapaa, kaporneq. kaporpoĸ, kaporpâ, kaportitsivoĸ, kaportuarpoĸ, kaportuapâ, kaporneĸ.
kappoqqut, t kappoqqutip, kappoqqutit, = kukkilit; kappoqquserpaa, kappoqqusersorpaa. káporĸut, t káporĸutip, káporĸutit, = kúkilit; káporĸuserpâ, káporĸusersorpâ.
kapoorut, t kapoorutip, kapoorutit, kapoorummik, kapoorutaavoq. kapôrut, t kapôrutip, kapôrutit, kapôrúmik, kapôrutauvoĸ.
kapugaq, t kapukkat, kapugaavoq. kapugaĸ, t kapugkat, kapugauvoĸ.
kapuivoq, kapuisarpoq, kapuineq. kapuivoĸ, kapuissarpoĸ, kapuineĸ.
kapukaaluppoq, kapukaaluttuinnaavoq. kapukâlugpoĸ, kapukâlugtuínauvoĸ.
kapukarpoq, kapukartippaa, kapukartaannarpoq, kapukaappoq. kapukarpoĸ, kapukartípâ, kapukartáinarpoĸ, kapukáupoĸ.
kapumavoq (s. sissaq), kapumaannartoq = arriitsumik appariartortoq. kapumavoĸ (s. sigssaĸ), kapumáinartoĸ = arrîtsumik ápariartortoĸ.
kapumisaarpaa : anguilaarpaa. kapumissârpâ : anguvilârpâ.
kapuppoq, kapuppaa, kapussivik, kaputtoorpoq. kapúpoĸ, kapúpâ, kapússivik, kapútôrpoĸ.
kapuuppoq, kapuuttuarpoq, kapuupput (imminnut). kapũpoĸ, kapũtuarpoĸ, kapũput (ingmingnut).
kapuut, t kapuutip, kapuutit, kapuuserpoq, kapuusersoq, kapuusersuuppaa, kapuusiuppaa, kapuussuaq. kapût, t kapûtip, kapûtit, kapûserpoĸ, kapûsersoĸ, kapûsersũpâ, kapûsiúpâ, kapũssuaĸ.
kapput, t kapputip, kapputit; = kapissut (s. kikiak); kapputaavoq. káput, t káputip, káputit; = kapíssut (s. kikiak); káputauvoĸ.
kaputarpaa, kaputaappoq, kaputaavoq. kaputarpâ, kaputáupoĸ, kaputaivoĸ.
kaarfa, tk = kaarra, kaavia. kârfa, tk = kârra, kâvia.
karnalaq = karngalaq, t karnalaap, karnalaat, karngalaap, karngalaat : tuttu katanneq. karnalaĸ = karngalaĸ, t karnalaup, karnalait, karngalaup, karngalait : tugto katangneĸ.
karnalavoq = karngalavoq : meqquminik kataavoq; karnalanikut, karngalanikut : nakkaalanikut (s. nerrivimmit); karnalatserut, karngalatserut : nakkalatserut; karnalatsigaq, karngalatsigaq : nakkalatsigaq. karnalavoĸ = karngalavoĸ : merĸuminik kataivoĸ; karnalanikut, karngalanikut : nákâlanikut (s. nerrivingmit); karnalagterut, karngalagterut : nákalagterut; karnalagtigaĸ, karngalagtigaĸ : nákalagtigaĸ.
kaarra, tk = kaarfa, kaavia. kârra, tk = kârfa, kâvia.
karra, tk nunap nuua, naasup nuua; karraqquppoq, karraqquppaa. karra, tk nunap nûa, naussup nûa; karrarĸúpoĸ, karrarĸúpâ.
karri, t kaavequt, inerititaq; karreqalerpoq, karreqalersoq, karriiarnikut. karre, t kâveĸut, inerititaĸ; karreĸalerpoĸ, karreĸalersoĸ, karrîarnikut.
karsi, t oqs : illerfiusaq, karsisivoq, karsersuaq; aningaasaatit, s. kommuunikarsi. karse, t oĸs : igdlerfiussaĸ, karsisivoĸ, karserssuaĸ; aningaussautit, s. kommûnekarse.
kassuma, upt allam. = katuma. kássuma, upt avdlam. = katuma.
kassumaak, oql kassumaak-aa = katumaak. kássumâk, oĸl kássumâk-â = katumâk.
kasuppoq, kasuttagaq, kasuttakkat : innattaat; kasuttaat, kasuttaaserpaa (s. sianeq), kasuttorpoq, kasuttorpaa, kasuttuivoq. kasugpoĸ, kasugtagaĸ, kasugtagkat : ingnagtaut; kasugtaut, kasugtauserpâ (s. sujaneĸ), kasugtorpoĸ, kasugtorpâ, kasugtuivoĸ.
kasuppaa, kasutaq, kasutsivoq. kasúpâ, kasutaĸ, kasutsivoĸ.
kasuuppoq = kalluuppoq; kasuussarpoq, kasuussaappoq, kasuussaappaa, kasuussaapput (imminnut), kasuupput (imertarfimmik). kasũpoĸ = kagdlũpoĸ; kasũssarpoĸ, kasũssáupoĸ, kasũssáupâ, kasũssáuput (ingmingnut), kasũput (imertarfingmik).
katagaavoq, katagaajuarpoq, katagaanngivippoq, katagaanngivissoq. katagaivoĸ, katagaiuarpoĸ, katagáingivigpoĸ, katagáingivigsoĸ.
katagalavoq, katagalaannarpoq, katagalanngilaq, katagalanngillat. katagalavoĸ, katagaláinarpoĸ, katagalángilaĸ, katagalángitdlat.
katagarpoq, katagarpaa, katagartippai, katagartuarput. katagarpoĸ, katagarpâ, katagartípai, katagartuarput.
katagaapput (imminnut), katagaakkunnaarput. katagáuput (ingmingnut), katagáukungnaerput.
katappoq (meqquminik), katakkiartorpoq, katatsippaa. katagpoĸ (merĸuminik), katagkiartorpoĸ, katagtípâ.
kataavoq = katagaqarpoq. kataivoĸ = katagaĸarpoĸ.
katajaappoq, katajaatsoq, katajaalluinnarpoq. katajáipoĸ, katajaitsoĸ, katajaitdluínarpoĸ.
katajavoq, katajavallaaqaaq = kaanngajavoq. katajavoĸ, katajavatdlâĸaoĸ = kãngajavoĸ.
katak, t kataap, kataat : illup kalaallisuup isaariaa ilorleq qaqisariaq; katalleq : kataap iluatungaani inissaq (illeq); kataasaq : innaarsunnguaq. katak, t kataup, katait : igdlup kalâtdlisûp isâriâ ilordleĸ ĸaĸissariaĸ; katagdleĸ : kataup iluatungâne inigssaĸ (igdleĸ); kataussaĸ : ivnârssúnguaĸ.
kattaku, t katanniku (nassuk). kátako, t katangniko (nagssuk).
katanneq, t (meqqulik), katannerup, katannerit, katanniku = kattaku. katangneĸ, t (merĸulik), katangnerup, katangnerit, katangniko = kátako.
katappaa, katatsivoq, katassimavaa; tak. : katataq. katápâ, katatsivoĸ, katásimavâ; tak. : katataĸ.
kattari, t oqs : ajoqersuinerluttuusorisaq (katuullinit); kattariunngilaq, kattariunngillat (s. Lutseri). kátare, t oĸs : ajoĸersuinerdlugtûsorissaĸ (katûgdlinit); kátariúngilaĸ, kátariúngitdlat (s. Lútere).
katataq, t katataavoq. katataĸ, t katatauvoĸ.
kataappoq : kinguleruppoq, atisarlerpoq; kataakkaluttuinnarpoq, kataanniku. katáupoĸ : kingulerúpoĸ, atissardlerpoĸ; katáukalugtuínarpoĸ, katáuniko.
kallangavoq = qallangavoq, qalangavoq; kallangaappoq, sorraappoq. katdlangavoĸ = ĸatdlangavoĸ, ĸalangavoĸ; katdlangáipoĸ, sorráipoĸ.
kallannippoq, kallannitsoq : tipiluppoq. katdlangnípoĸ, katdlangnitsoĸ : tipilugpoĸ.
kallupput : qassiiullutik kalipput; kalluppaat. katdlúput : ĸavsîuvdlutik kaligput; katdlúpât.
kalluserpaa = kalilerpaa. katdluserpâ = kalilerpâ.
kallut, t kallutip, kallutit : kalut, kaligut; kalluserpoq, kallusersoq = kaliguserpoq. katdlut, t katdlutip, katdlutit : kalut, kaligut; katdluserpoĸ, katdlusersoĸ = kaliguserpoĸ.
katerippoq, kateripput (imminnut), katerisarpai, katerisaavoq, katerisimaarput. katerípoĸ, kateríput (ingmingnut), katerisarpai, katerisaivoĸ, katerisimârput.
katernaaq, t katernaap, katernaat, katernaavoq = katernaajuvoq, katernaaffik. katernâĸ, t katernâp, katernât, katernauvoĸ = katernâjuvoĸ, katernâvfik.
katerngaaq, t katerngaap, katerngaat, katerngaavoq = katerngaajuvoq, katerngaaffik. katerngâĸ, t katerngâp, katerngât, katerngauvoĸ = katerngâjuvoĸ, katerngâvfik.
katersat, tq katersarsuit, = katersaarsuit, = katersarpassuit. katerssat, tĸ katerssarssuit, = katerssârssuit, = katerssarpagssuit.
katersivoq = katersuivoq; katersigallarniarit. katerssivoĸ = katerssuivoĸ; katerssigatdlarniarit.
katersorput, katersorpai, katersorfik, katersorsuivoq, katersorsuiffik, katersugaasivik, katersukkat. katerssorput, katerssorpai, katerssorfik, katerssorssuivoĸ, katerssorssuivfik, katerssugausivik, katerssugkat.
katersuupput, katersuuppai, katersuuttorsuupput, katersuukkiartorput. katerssũput, katerssũpai, katerssũtorssũput, katerssũkiartorput.
kateruserput, katerusersut (aappariikkumasut); katerusertippai = atuaaserai. kateruserput, katerusersut (áiparîgkumassut); katerusertípai = atuauserai.
katiguppoq = katuguppoq; katigussorput, katiguttoorput. katigúpoĸ = katugúpoĸ; katigússorput, katigútôrput.
katinneq, t katinnerup, katinnerit; = kanneq. katíneĸ, t katínerup, katínerit; = káneĸ.
katinngarmik, tk = iluunngarmik, attarmik. katíngarmik, tk = ilũngarmik, átarmik.
katinngat, t katinngatip, katinngatit (: erfalasoq, sakkutuunut); katinngataavoq, katinngatigaat. katíngat, t katíngatip, katíngatit (: erfalassoĸ, sákutûnut); katíngatauvoĸ, katíngatigât.
katinngavoq, katinngasut. katíngavoĸ, katíngassut.
katinngatta, tk = iluunngatta. katíngavta, tk = ilũngavta.
kaatippaa, kaatitsivoq, kaatitaq (ameq); tak. : kaavoq. kâtípâ, kâtitsivoĸ, kâtitaĸ (ameĸ); tak. : kâvoĸ.
katippai (katitassat), katiterpai, katiterivoq. katípai (katitagssat), katiterpai, katiterivoĸ.
katipalupput, katipaluppai (mikisualuit). katipalugput, katipalugpai (mikissualuit).
katipput (aappariissat), katikkiarput, katittoorput, katissut. katíput (áiparîgssat), katíkiarput, katítôrput, katíssut.
katisimapput (: naalagiarput); katisimarrapput. katisimáput (: nâlagiarput); katisimarráput.
katisimmavik, t katisimmaviup, katisimmavimmiipput. katisímavik, t katisímaviup, katisímavingmĩput.
katitaq, t katitaavoq. katitaĸ, t katitauvoĸ.
katitippai (katittussat), katititsivoq, katititat. katitípai (katítugssat), katititsivoĸ, katititat.
katittorsiut, t katittorsiutip, katittorsiutit, katittorsiummik nerersuarput. katítorsiut, t katítorsiutip, katítorsiutit, katítorsiúmik nererssuarput.
katitsivoq, katitsillaqqippoq, katitsillaqqissoq, katitsilluarpoq. katitsivoĸ, katitsitdlarĸigpoĸ, katitsitdlarĸigsoĸ, katitsivdluarpoĸ.
katittut, tq katittunut qaaqqusaavoq; katittuniippoq. katítut, tĸ katítunut ĸaerĸussauvoĸ; katítunĩpoĸ.
katiffik, t katiffiup, katiffissiorput, katiffissiorfik. kativfik, t kativfiup, kativfigsiorput, kativfigsiorfik.
katu, t : qilaatip anaalerutaa; tak. : katuarpaa. kato, t : ĸilautip anaulerutâ; tak. : katuarpâ.
katsorani = katsornani : erniinnaarluni …, erngiinnaarluni …. katsorane = katsornane : ernĩnârdlune …, erngĩnârdlune ….
katsorluinnanngilaq, katsorluinnanngillat : uniiminngilaq. katsordluínángilaĸ, katsordluínángitdlat : unîmíngilaĸ.
katsorippoq, katsorissoq, katsorilluinnarpoq, katsorissuuvoq. katsorigpoĸ, katsorigsoĸ, katsorigdluínarpoĸ, katsorigsûvoĸ.
katsorik, t katsorissuaq. katsorik, t katsorigssuaĸ.
katsorna, oqr : erniinnaq, erngiinnaq; katsornannguaq. katsorna, oĸr : ernĩnaĸ, erngĩnaĸ; katsornánguaĸ.
katsorpoq : aakkunnaarpoq (sorlummigut), (: noqqillappoq). katsorpoĸ : augkungnaerpoĸ (sordlungmigut), (: norĸitdlagpoĸ).
katsorsaasoq, t : nakorsaq. katsorsaissoĸ, t : nakorsaĸ.
katsorsaat, t katsorsaatip, katsorsaatit : nakorsaat; katsorsaaserpaa, katsorsaasiortoq, katsorsaammik. katsorsaut, t katsorsautip, katsorsautit : nakorsaut; katsorsauserpâ, katsorsausiortoĸ, katsorsáumik.
katsuaq, t : assaqqup neqaa nukissualik; katsuakippoq, katsuakitsoq, katsuartooq. katsuaĸ, t : agssarĸup neĸâ nukigssualik; katsuakípoĸ, katsuakitsoĸ, katsuartôĸ.
katsungaarsorpoq, katsungaatsut : eqqissinngilaq; katsungaaserpoq, katsungaasersoq. katsungaerssorpoĸ, katsungaitsut : erĸigsíngilaĸ; katsungaiserpoĸ, katsungaisersoĸ.
katsunngilaq, katsunngillat : ingerlaannarpoq, noqqillanngilaq; katsunngivilluni iserpoq. katsúngilaĸ, katsúngitdlat : ingerdláinarpoĸ, norĸitdlángilaĸ; katsúngivigdlune iserpoĸ.
katuaq, t : qilaat = kasuttagaq. katuaĸ, t : ĸilaut = kasugtagaĸ.
katuarpaa : katumik qilaat (tumerparpaaq) anaalaarpaa. katuarpâ : katumik ĸilaut (tumerparpâĸ) anaulaorpâ.
katuppaa : ataasiarlugu kasuppaa (qilaat). katugpâ : atausiardlugo kasúpâ (ĸilaut).
katuguppoq : akuliutivippoq; katuguppaa, katugulluarpoq, katugulluarpaa. katugúpoĸ : akuliutivigpoĸ; katugúpâ, katugutdluarpoĸ, katugutdluarpâ.
katuma, upt allam. = kassuma. katuma, upt avdlam. = kássuma.
kaattungiaq, t kaattungissat : qaleruallit ilaat; kaattungiaarutinngilaq, kaattungiaarutinngillat, kaattungiaasaq. kãtungiaĸ, t kãtungíssat : ĸaleruagdlit ilât; kãtungiaerutíngilaĸ, kãtungiaerutíngitdlat, kãtungiaussaĸ.
kattuppoq : akuliuppoq; kattuppaa, kattupput, kattullutik akiliipput; kattuppaat : kiserngaappaat, kattullutik akiorpaat; kattussaq, kattussaavoq, kattussipput, kattussuupput. kátúpoĸ : akuliúpoĸ; kátúpâ, kátúput, kátutdlutik akilĩput; kátúpât : kiserngáupât, kátutdlutik akiorpât; kátússaĸ, kátússauvoĸ, kátússíput, kátússũput.
kattut, t kattutip, kattutit : katissut; kattutissaq : katissutissaq (atisaq). kátut, t kátutip, kátutit : katíssut; kátutigssaĸ : katíssutigssaĸ (atissaĸ).
katuut, t katuutip, katuutit = katu. katût, t katûtip, katûtit = kato.
kattutaarput, kattutaarpaat = tamakkiuppaat. kátutârput, kátutârpât = tamákiúpât.
kaavaavoq, kaavaavik, kaavaasarpoq. kauaivoĸ, kauaivik, kauaissarpoĸ.
kaavalaneq, t kaavalanerit, kaavalarnit, kaavalarngit : iluliamernit sequnneri, iluliamerngit sequnneri (eqimasut). kaualaneĸ, t kaualanerit, kaualarnit, kaualarngit : iluliamernit seĸungnere, iluliamerngit seĸungnere (eĸimassut).
kaavarpoq, kaavarpaa : (orsoq qerisoq); kaavarsit : mattallip (s. kigutilissuup), kaavarsisaa tk kaavarsivoq, kaavartaq. kauarpoĸ, kauarpâ : (orssoĸ ĸerissoĸ); kauarsit : mátagdlip (s. kigutiligssûp), kauarsisâ tk kauarsivoĸ, kauartaĸ.
kaaguppaa : ativaa; kaagussaq. kaugúpâ : ativâ; kaugússaĸ.
kaajaluippoq : kaajallaappoq; kaajaluinneq. kaujaluípoĸ : kaujatdláupoĸ; kaujaluíneĸ.
kaajaluivoq, kaajaluivaa (atunngikki, pussarummik); kaajaluisaq : kaajallaattumik pussarutilik (kamik); kaajaluisalik : illorsuaq katinngasuinnaq qulisaanngitsumik akunnilik. kaujaluivoĸ, kaujaluivâ (atúngigke, pússarúmik); kaujaluissaĸ : kaujatdláutumik pússarutilik (kamik); kaujaluissalik : igdlorssuaĸ katíngassuínaĸ ĸulissáungitsumik akúnilik.
kaajalukaarpoq : kaajallattarpoq; kaajalukaartippaa, kaajalukaartillugu. kaujalukârpoĸ : kaujatdlagtarpoĸ; kaujalukârtípâ, kaujalukârtitdlugo.
kaajarnaq, t : anoraasuaq kaavittuliortoq. kaujarnaĸ, t : anorâsuaĸ kâvigtuliortoĸ.
kaajallappoq, kaajallappaa, kaajallaappoq, kaajallatsippaa. kaujatdlagpoĸ, kaujatdlagpâ, kaujatdláupoĸ, kaujatdlagtípâ.
kaajallaavoq, kaajallaasitat (allakkat ingerlatitat, allattaaq atuagassaat). kaujatdlaivoĸ, kaujatdlaisitat (agdlagkat ingerdlatitat, avdlátaoĸ atuagagssait).
kaajallak, t kaajallaap, kaajallaat = kissaallak, silaarunnartoq. kaujatdlak, t kaujatdlaup, kaujatdlait = kíssâtdlak, silaerúnartoĸ.
kaak, t : aarfup amia; kaattorpoq, kaassua, tk. kauk, t : aorfup amia; kaugtorpoĸ, kaugssua, tk.
kaakkippaa : kaallugu (atitillugu) inivaa (s. aaqqat). káukípâ : kauvdlugo (atititdlugo) inivâ (s. ârĸat).
kaakkivaa, kaakkippaat : unguaat, kaajallappaat (pinngitsuerullugu). káukivâ, káukípât : unguvât, kaujatdlagpât (píngitsuerutdlugo).
kaammaqqut, t kaammaqqutip, kaammaqqutit : qussaatsiut, kaasivik; kaammaqquserpaa. káumarĸut, t káumarĸutip, káumarĸutit : ĸuvssautsiut, kaussivik; káumarĸuserpâ.
kaappoq, kaappaa, kaattorpoq, kaattorpaa, kaattarpaa, kaattaapput, kaattaappaa, kaattaat, kaattariaq, kaattarissat : ukkiaarneq; kaattuivoq. káupoĸ, káupâ, káutorpoĸ, káutorpâ, káutarpâ, káutáiput, káutáupâ, káutaut, káutariaĸ, káutaríssat : úkiârneĸ; káutuivoĸ.
kaasimaarpoq, kaasimaarfik, kaasimaartuarpoq, kaasimaarajuppoq. kausimârpoĸ, kausimârfik, kausimârtuarpoĸ, kausimârajugpoĸ.
kaasaq, t = kaaneqartoq, iluagut qerattaqqusigaq. kaussaĸ, t = kauneĸartoĸ, iluagut ĸerátarĸusigaĸ.
kaasarfik, t kaasarfimmiu, kaasarfilik, kaasarfillit, kaasarfissorpoq, kaasarfissorpaa. kaussarfik, t kaussarfingmio, kaussarfilik, kaussarfigdlit, kaussarfigssorpoĸ, kaussarfigssorpâ.
kaasivoq, kaasivik, kaasivissaq. kaussivoĸ, kaussivik, kaussivigssaĸ.
kaataq, t kaattat, kaatarsuaq, kaataaraq. kautaĸ, t káutat, kautarssuaĸ, kautâraĸ.
kaallugu qitulisippaa, aserorpaa. kautdlugo ĸitulisípâ, aserorpâ.
kaatorpoq, kaatorpaa, kaatornianngilaa. kautorpoĸ, kautorpâ, kautorniángilâ.
kaatsiorpoq = kaataliorpoq. kautsiorpoĸ = kautaliorpoĸ.
kaatsivoq = kaassivoq. kautsivoĸ = káusivoĸ.
kaatuarpoq, kaatuarpaa (kuummi eqalunniaq). kautuarpoĸ, kautuarpâ (kûngme eĸalungniaĸ).
kaatuivoq, kaatuiumanngilaq, kaatuiumanngillat. kautuivoĸ, kautuiumángilaĸ, kautuiumángitdlat.
kaavaa, kaasaq, kaasariaq, kaasoorpaa, kaallugu ammuppaa. kauvâ, kaussaĸ, kaussariaĸ, kaussôrpâ, kauvdlugo ámúpâ.
kaaffik, t kaaffiup, kaaffissuaq, kaaffissaq; tak. : kaappaa. kauvfik, t kauvfiup, kauvfigssuaĸ, kauvfigssaĸ; tak. : káupâ.
kavaajaq, t oqs kavaajartaarpoq, kavaajarsuaq, kavaajakoq. kavâjaĸ, t oĸs kavâjartârpoĸ, kavâjarssuaĸ, kavâjakoĸ.
kavasappaa : kalluarpaa. kavasagpâ : kagdluarpâ.
kavasserpoq, kavassersoq; = kavaajalerpoq. kavásserpoĸ, kavássersoĸ; = kavâjalerpoĸ.
kavassisaarpoq, kavassisaarumatoqaaq. kavássissârpoĸ, kavássissârumatoĸaoĸ.
kallu, t (paatit isoqutaat saaneq); kallussaq, kallormippaa, kalluarpai (paatit), kallulerpai. kavdlo, t (pautit isoĸutât sauneĸ); kavdlugssaĸ, kavdlormigpâ, kavdluarpai (pautit), kavdlulerpai.
kaaveq, t kaarfit = kaarri; kaavequt, kaavequtip, kaavequtit kaavequtilik, kaavequtillit, kaavequtaavoq; tak. : kaarfa. kâveĸ, t kârfit = kârre; kâveĸut, kâveĸutip, kâveĸutit kâveĸutilik, kâveĸutigdlit, kâveĸutauvoĸ; tak. : kârfa.
kaaveriaq, t kaaverissat tak. : kaavippoq. kâveriaĸ, t kâveríssat tak. : kâvigpoĸ.
kaaverissiortoq, t kaaverissiullaqqissoq. kâveríssiortoĸ, t kâveríssiutdlarĸigsoĸ.
kaaffapput = kaaverrapput; kaaffattut, kaaffallutik. kâvfáput = kâverráput; kâvfátut, kâvfatdlutik.
kaaffarluppoq : kaavinnerluppoq. kâvfardlugpoĸ : kâvingnerdlugpoĸ.
kaaffarippoq, kaaffarissoq, = kaavillaqqippoq; kaaffarissaarpoq, kaaffarissorsivoq. kâvfarigpoĸ, kâvfarigsoĸ, = kâvitdlarĸigpoĸ; kâvfarigsârpoĸ, kâvfarigsorsivoĸ.
kaaffaserpoq, kaaffasersoq, kaaffaseruttorluni …. kâvfaserpoĸ, kâvfasersoĸ, kâvfaserugtordlune ….
kaffi, t oqs (qalataq); kaffisunni, kaffillerpoq, kaffillersoq, kaffisorpoq, kaffisorfik, kaffisuupput, kaffiliut, kaffiliuserpoq, kaffiliusersoq. kavfe, t oĸs (ĸalataĸ); kavfisungne, kavfigdlerpoĸ, kavfigdlersoĸ, kavfisorpoĸ, kavfisorfik, kavfisũput, kavfiliut, kavfiliuserpoĸ, kavfiliusersoĸ.
kaffiina, t oqs = kaffilaaq, kaffilaap, kaffilaat, kaffiinasivoq, kaffilaarsivoq. kavfîna, t oĸs = kavfilâĸ, kavfilâp, kavfilât, kavfînasivoĸ, kavfilârsivoĸ.
kaffit, tq (uunneqanngitsut); kaffisivoq. kavfit, tĸ (ũneĸángitsut); kavfisivoĸ.
kaaviiaarpoq, kaaviiaarpaa, kaaviiaaruppaa. kâvîârpoĸ, kâvîârpâ, kâvîârúpâ.
kaavippoq, kaaviffik, kaavittariaq, kaavittarissat = kaaveriaq, kaaviinnaq; kaavittoq, kaavittuarpoq, kaavittuliorpoq (anoraasuaq). kâvigpoĸ, kâvigfik, kâvigtariaĸ, kâvigtaríssat = kâveriaĸ, kâvĩnaĸ; kâvigtoĸ, kâvigtuarpoĸ, kâvigtuliorpoĸ (anorâsuaĸ).
kaavikajaarpoq, kaavikajaartippaa, kaavikajaaruppaa; = kaaviiaarpoq. kâvikajârpoĸ, kâvikajârtípâ, kâvikajârúpâ; = kâvîârpoĸ.
kaavikiak, t kaavikiaap, kaavikiaat; = kaavitiaaq. kâvikiak, t kâvikiaup, kâvikiait; = kâvitiâĸ.
kaavikoorpoq : aalakoorpoq; kaavikoorajuppoq. kâvikôrpoĸ : aulakôrpoĸ; kâvikôrajugpoĸ.
kaaviinnaq, t = saqisaaq (qitigiaq). kâvĩnaĸ, t = saĸissâĸ (ĸitigiaĸ).
kaavinneq, t kaavinnerup, kaavinnersua. kâvingneĸ, t kâvingnerup, kâvingnerssua.
kaavippaa, kaavissuppaa, kaavitippaa, kaavittuarpaa. kâvípâ, kâvíssúpâ, kâvitípâ, kâvítuarpâ.
kaavitiaaq, t kaavitiaap, kaavitiaat (pinnguaq); = kaavikiak. kâvitiâĸ, t kâvitiâp, kâvitiât (pínguaĸ); = kâvikiak.
kaavititsivoq, kaavititsisarpoq, kaavititsivik. kâvititsivoĸ, kâvititsissarpoĸ, kâvititsivik.
kanngit, tq = kamiit, kammit. kavngit, tĸ = kamît, kangmit.
kanniarpoq : kaporniarpoq (s. eqalunnik); kanniarfik. kavniarpoĸ : kaporniarpoĸ (s. eĸalungnik); kavniarfik.
kaavoq, kaasoorpoq, kaalluni utivoq; tak. : kaatippaa. kâvoĸ, kâssôrpoĸ, kâvdlune utivoĸ; tak. : kâtípâ.
kaassak, t kaassaap, kaassaat (: taaliap kaavittua), kaassalerpaa. kâvsak, t kâvsaup, kâvsait (: tâliap kâvigtua), kâvsalerpâ.
kaassalivoq : kajujuummivoq; kaassalisaarpoq (malitsigut). kâvsalivoĸ : kajujũmivoĸ; kâvsalissârpoĸ (maligtigut).
kaassaaq, t kaassaap, kaassaat : kaavitiaaq. kâvsâĸ, t kâvsâp, kâvsât : kâvitiâĸ.
kaassorpoq, kaassuarpoq : sikuliakkut qaannamik; kaassuarput (qamutit usituut). kâvsorpoĸ, kâvsuarpoĸ : sikuliákut ĸáinamik; kâvsuarput (ĸamutit usitût).
kaassaaq, t kaassaap, kaassaat : anoraasuaq kaavittuliortoq; kaassaarpoq. kâvssâĸ, t kâvssâp, kâvssât : anorâsuaĸ kâvigtuliortoĸ; kâvssârpoĸ.
kasseq, t kasserup, kasserit, kassequt, kassequserpoq, kassermippaa. kavsseĸ, t kavsserup, kavsserit, kavsseĸut, kavsseĸuserpoĸ, kavssermigpâ.
kaassuppaa : atukkani (tusaasani) sinnattoraa. kâvssúpâ : atugkane (tusâssane) singnagtorâ.
kii = keeq, oqq : tassa, maanna (ataatsikkoorniartut); keerpoq : tassaarpoq; keermi, keermiaasiit : aarimmiaasiit, aarinaasiit. kê = kêĸ, oĸĸ : tássa, mãna (atautsíkôrniartut); kêrpoĸ : tássârpoĸ; kêrme, kêrmiâsît : ârímiâsît, ârinâsît.
keeriarpaa, keeriarsaraa, keeriartuusaarpaa. kêriarpâ, kêriarssarâ, kêriartûssârpâ.
keersarpaat : sikut angallat kiggippaat; keersagaavoq. kêrssarpât : sikut angatdlat kiggípât; kêrssagauvoĸ.
keeruppoq : kiisiumattorpoq; keeruttorsuupput (aalisakkat). kêrugpoĸ : kîsiumagtorpoĸ; kêrugtorssũput (aulisagkat).
keeruippoq, keeruitsoq (: neriumanngilaq, neriumanngillat, neriumanngitsoq); keeruillivoq. kêruípoĸ, kêruitsoĸ (: neriumángilaĸ, neriumángitdlat, neriumángitsoĸ); kêruitdlivoĸ.
keqqavoq = kiveqqavoq; keqqasoorpoq. kevĸavoĸ = kiverĸavoĸ; kevĸassôrpoĸ.
kia, upt allam. tak. : kina; kia una (kiaana), kiamaanna, kialikiaq : kiami-taava? = kisua, tak. : kisu. kia, upt avdlam. tak. : kina; kia una (kiauna), kiamãna, kialikiaĸ : kiame-tauva? = kisua, tak. : kiso.
kiaaruppoq, kiaarukkiartorpoq, kiaarunnavianngilaq, kiaarunnavianngillat. kiaerúpoĸ, kiaerúkiartorpoĸ, kiaerúnaviángilaĸ, kiaerúnaviángitdlat.
kiakkerpoq, kiakkersoq, kiakkiuppaa, kiakkernertooq. kiagkerpoĸ, kiagkersoĸ, kiagkiúpâ, kiagkernertôĸ.
kiappoq, kiatsippoq, kiatsikkaluttuinnarpoq, kiakkortuvoq, kiattagaq, kiattakkat : ameq orsulik uutagaq nerisassaq; kiassaat, kiassaaserpaa, kiappallaaqaaq. kiagpoĸ, kiagtípoĸ, kiagtíkalugtuínarpoĸ, kiagkortuvoĸ, kiagtagaĸ, kiagtagkat : ameĸ orssulik ûtagaĸ nerissagssaĸ; kiagsaut, kiagsauserpâ, kiagpatdlâĸaoĸ.
kiattoq, t kiattormiu, kiattorsuaq. kiagtoĸ, t kiagtormio, kiagtorssuaĸ.
kiaguppoq, kiaguttorsuuvoq, kiagukkunnaarpoq. kiagugpoĸ, kiagugtorssûvoĸ, kiagugkungnaerpoĸ.
kiagunneq, t kiagunnerup, kiagunnersuaq. kiagungneĸ, t kiagungnerup, kiagungnerssuaĸ.
kiak, t kiaap, kiammiuvoq, kiassuaq. kiak, t kiaup, kiangmiuvoĸ, kiagssuaĸ.
kialaarpoq (: kialaartumut pivoq), kialaartuannguarpoq. kialârpoĸ (: kialârtumut pivoĸ), kialârtuánguarpoĸ.
kiani, kigani upki ippoq (kiganiippoq), kianissaatsiaq, kiganissaatsiaq. kiane, kigane upki ípoĸ (kiganĩpoĸ), kianíssâtsiaĸ, kiganíssâtsiaĸ.
kiannga = kigannga, upki kianngarpoq, kiganngarpoq, kianngarpasippoq, kiganngarpasippoq, kianngarpasissoq, kiganngarpasissoq. kiánga = kigánga, upki kiángarpoĸ, kigángarpoĸ, kiángarpasigpoĸ, kigángarpasigpoĸ, kiángarpasigsoĸ, kigángarpasigsoĸ.
kianngaanniit, kiganngaanniit, upki = kiannga, kigannga. kiángãnît, kigángãnît, upki = kiánga, kigánga.
kianngaq = kiganngaq, t : nigeq; kianngaaluk, kiganngaaluk, kianngaaluppoq, kiganngaaluppoq, kianngarsuaq, kiganngarsuaq. kiángaĸ = kigángaĸ, t : nigeĸ; kiángâluk, kigángâluk, kiángâlugpoĸ, kigángâlugpoĸ, kiángarssuaĸ, kigángarssuaĸ.
kianneq, t kiannerup, kiannersaavoq, kiannertooq. kiangneĸ, t kiangnerup, kiangnerssauvoĸ, kiangnertôĸ.
kianneeruppoq = kissarneeruppoq. kiangnêrúpoĸ = kíssarnêrúpoĸ.
kiapequt, t kiapequtip, kiapequtit, kiapequserpoq, kiapequtaavoq, kiapequtaaruppoq. kiapeĸut, t kiapeĸutip, kiapeĸutit, kiapeĸuserpoĸ, kiapeĸutauvoĸ, kiapeĸutaerúpoĸ.
kiapersorpoq, kiapersorfigaa. kiaperssorpoĸ, kiaperssorfigâ.
kiiarput (iputtut, qitittut) : akuttusuut akulikitsullu nikittarlugit. kîarput (ipugtut, ĸitigtut) : akugtusût akulikitsutdlo nikítardlugit.
kiasik t kiatsit, kiasiusaq, kiasissorpoq. kiasik t kiatsit, kiasiussaĸ, kiasigsorpoĸ.
kiassarippoq, kiassarissoq, kiassarissivoq, kiassarivippoq, kiassarivissoq tak. : kiat. kiássarigpoĸ, kiássarigsoĸ, kiássarigsivoĸ, kiássarivigpoĸ, kiássarivigsoĸ tak. : kiat.
kiat, t kiatip, kiatit, kiatikippoq, kiatikitsoq, kiataa, tk. kiat, t kiatip, kiatit, kiatikípoĸ, kiatikitsoĸ, kiatâ, tk.
kiataarsivoq, kiataarsinaqaaq. kiataersivoĸ, kiataersinaĸaoĸ.
kiataq, t unniliaq (ameq); kiataavoq. kiataĸ, t úniliaĸ (ameĸ); kiatauvoĸ.
kiaallappoq, kiaallagaa, kiaallatsippaa. kiâtdlagpoĸ, kiâtdlagâ, kiâtdlagtípâ.
kiatsi, tk = kiatini, kiasini. kiatse, tk = kiatine, kiasine.
kigaaqut, t kigaaqutip, kigaaqutit, kigaaqutaavoq, kigaaquserpaa. kigaeĸut, t kigaeĸutip, kigaeĸutit, kigaeĸutauvoĸ, kigaeĸuserpâ.
kigaarpoq : uniimivoq (s. aanaarneq); kigaartippaa. kigaerpoĸ : unîmivoĸ (s. aunârneĸ); kigaertípâ.
kigaalaarpoq : oqilaalliorpoq. kigailaorpoĸ : oĸilaitdliorpoĸ.
kigaalavoq, kigaalaniarpoq, kigaalaqutaavoq, kigaalavallaaqaaq. kigailavoĸ, kigailaniarpoĸ, kigailaĸutauvoĸ, kigailavatdlâĸaoĸ.
kigaappoq, kigaatsoq, kigaappallaanngilaq, kigaappallaanngillat. kigáipoĸ, kigaitsoĸ, kigáipatdlãngilaĸ, kigáipatdlãngitdlat.
kigaallappoq, kigaallakkiartorpoq, kigaallassaat, kigaallassaaserpaa, kigaallakkaluttuinnarpoq. kigaitdlagpoĸ, kigaitdlagkiartorpoĸ, kigaitdlagsaut, kigaitdlagsauserpâ, kigaitdlagkalugtuínarpoĸ.
kigaallivoq, kigaallisaarpoq, kigaallisaarutigaa. kigaitdlivoĸ, kigaitdlisârpoĸ, kigaitdlisârutigâ.
kigaatsumik, oqr kigaatsunnguamik, kigaatsoralaannguamik. kigaitsumik, oĸr kigaitsúnguamik, kigaitsoralãnguamik.
kigajaq, t : norsami, (aallaammi) kullup (tikip) inaa (kigarneq). kigajaĸ, t : norssame, (autdláime) kuvdlup (tikip) inâ (kigarneĸ).
kigalavoq : periataarpoq. kigalavoĸ : periatârpoĸ.
kigarpoq, kigarpaa, kigartuivoq, kigartuut, kigartuusiorpoq, kigarneq. kigarpoĸ, kigarpâ, kigartuivoĸ, kigartût, kigartûsiorpoĸ, kigarneĸ.
kigaruppoq, kigarukkiartorpoq, kigarusimavoq. kigarúpoĸ, kigarúkiartorpoĸ, kigarusimavoĸ.
killaagut, t killaagutip, killaagutit : meqqussuaq; killaagutaarserpoq, killaagutaarsersoq. kigdlaigut, t kigdlaigutip, kigdlaigutit : merĸússuaĸ; kigdlaigutaerserpoĸ, kigdlaigutaersersoĸ.
killalaarpoq : ammaruttoorpoq. kigdlalârpoĸ : angmarútôrpoĸ.
killaq, t : kilanneq, alinneq, putu; killaa, tk : putunera; killaarpaa : alinneq mersorpaa, ilaarpaa. kigdlaĸ, t : kilangneĸ, alingneĸ, puto; kigdlâ, tk : putunera; kigdlaerpâ : alingneĸ merssorpâ, ilârpâ.
killaserpoq, killasersoq; = kilalerpoq. kigdlaserpoĸ, kigdlasersoĸ; = kilalerpoĸ.
killattut : kilarrattut. kigdlátut : kilarrátut.
killavaaq, t killavaap, killavaat, killavaaliorpoq, killavaarsuit, killavaalik, killavaallit. kigdlavâĸ, t kigdlavâp, kigdlavât, kigdlavâliorpoĸ, kigdlavârssuit, kigdlavâlik, kigdlavâgdlit.
killavaarpaa, killavaartoq. kigdlavârpâ, kigdlavârtoĸ.
killeq, t I : kilerneq; killerippoq, killerissoq, : ikigippoq. kigdleĸ, t I : kilerneĸ; kigdlerigpoĸ, kigdlerigsoĸ, : ikigigpoĸ.
killeq, t II, tak. : killik. kigdleĸ, t II, tak. : kigdlik.
killeqanngilaq, killeqanngillat, killeqanngitsoq (: silaaserinertuvoq), killeqanngisaarpoq, killeqanngisaarut. kigdleĸángilaĸ, kigdleĸángitdlat, kigdleĸángitsoĸ (: silaiserinertuvoĸ), kigdleĸángisârpoĸ, kigdleĸángisârut.
killeqarpoq (-mut), killeqaannarpoq. kigdleĸarpoĸ (-mut), kigdleĸáinarpoĸ.
killerarpaa, killeraannarlugu : sioqqutilaaginnarlugu. kigdlerarpâ, kigdleráinardlugo : sujorĸutilâgínardlugo.
killerpaa = kilulerpaa (mersugaq); killersorpaa. kigdlerpâ = kilulerpâ (merssugaĸ); kigdlersorpâ.
killeqquppaa, killeqqutiinnarpaa, killeqqullugu. kigdlerĸúpâ, kigdlerĸutĩnarpâ, kigdlerĸutdlugo.
killeeruppoq (: silaaserilerpoq); killeerutiuippoq, killeerutiuitsoq. kigdlêrúpoĸ (: silaiserilerpoĸ); kigdlêrutiuípoĸ, kigdlêrutiuitsoĸ.
killiaqut, t killiaqutip, killiaqutit killiaquserpaa; = sinaakkut. kigdliaĸut, t kigdliaĸutip, kigdliaĸutit kigdliaĸuserpâ; = sinãkut.
killiavoq, killiaterpoq : kilersiterpoq. kigdliavoĸ, kigdliaterpoĸ : kilersiterpoĸ.
killippoq (-mut), killigaa, killigisaq, killiffik, killiffigaa. kigdligpoĸ (-mut), kigdligâ, kigdligissaĸ, kigdligfik, kigdligfigâ.
killik, (t), killissaq, killinga, tk = killeq, II. kigdlik, (t), kigdligssaĸ, kigdlinga, tk = kigdleĸ, II.
killingiussaarippoq, killingiussaarissoq : killinga erseqqippoq; killingiussaarissivoq. kigdlingiússârigpoĸ, kigdlingiússârigsoĸ : kigdlinga ersserĸigpoĸ; kigdlingiússârigsivoĸ.
killiisaarpoq : silaaserivoq. kigdlîsârpoĸ : silaiserivoĸ.
killisaat, t killisaatip, killisaatit : illerup sinaa; killisaaserpaa. kigdlisaut, t kigdlisautip, kigdlisautit : igdlerup sinâ; kigdlisauserpâ.
killisivaa, killisissaanngilaq, killisissaanngillat, killisissaanngitsoq, killisiorpaa : paasiniarpaa; killisiuivoq, killisiuisoqatigiit. kigdlisivâ, kigdlisigssáungilaĸ, kigdlisigssáungitdlat, kigdlisigssáungitsoĸ, kigdlisiorpâ : pâsiniarpâ; kigdlisiuivoĸ, kigdlisiuissoĸatigît.
killu, t tak. : killut. kigdlo, t tak. : kigdlut.
killoq, t = innarluk; killormut saappoq; killormooq (qitigiaq), killormoorpoq, killormooruppaa. kigdloĸ, t = ínardluk; kigdlormut sâgpoĸ; kigdlormôĸ (ĸitigiaĸ), kigdlormôrpoĸ, kigdlormôrúpâ.
killornguvoq = killornuvoq killorngulluni takkutinngilaq, killornulluni takkutinngilaq, (takkuttariaqaraluarluni). kigdlornguvoĸ = kigdlornuvoĸ kigdlornguvdlune tákutíngilaĸ, kigdlornuvdlune tákutíngilaĸ, (tákútariaĸaraluardlune).
killorpaa : anngiortumik oqallisigaa; tak. : killuutigaa. kigdlorpâ : ángiortumik oĸatdlisigâ; tak. : kigdlûtigâ.
killua tungaa, killuata tungaa, illua tungaaniippoq, killuata tungaaniippoq. kigdlua tungâ, kigdluata tungâ, igdlua tungânĩpoĸ, kigdluata tungânĩpoĸ.
killussaq, t killussaaruppoq, killussarsivoq. kigdlugssaĸ, t kigdlugssaerúpoĸ, kigdlugssarsivoĸ.
killussiaq, t : qarmasissiaq; killussiarsivoq. kigdlugssiaĸ, t : ĸarmasigssiaĸ; kigdlugssiarsivoĸ.
killuivoq : mamarliivoq; killuigajuppoq. kigdluivoĸ : mamardlîvoĸ; kigdluigajugpoĸ.
killukasik neqitortoq. kigdlukasik neĸitortoĸ.
killuliorpoq, killuliorpaa; tak. : killu. kigdluliorpoĸ, kigdluliorpâ; tak. : kigdlo.
killuunnivaa : tusugaa, sinngagaa. kigdlũnivâ : tusugâ, síngagâ.
killuussivoq = killuivoq; killuussisaa, tk. kigdlũssivoĸ = kigdluivoĸ; kigdlũssissâ, tk.
killuut, t killuutip, killuutit; = mamarliut. kigdlût, t kigdlûtip, kigdlûtit; = mamardliut.
killut, tq = killuut, killuliuuppaa. kigdlut, tĸ = kigdlût, kigdluliũpâ.
killuutigaa = killuutigivaa : mamarlerpaa, oqaatigaa; killuutigeqinagu. kigdlûtigâ = kigdlûtigivâ : mamardlerpâ, oĸautigâ; kigdlûtigeĸinago.
killuulluni … , killuulluneerpoq. kigdlûvdlune … , kigdlûvdlunêrpoĸ.
kigerpaa : qimmip qimuttup pituuttani tamuavaa; tak. : kingerpaa. kigerpâ : ĸingmip ĸimugtup pitũtane tamuavâ; tak. : kingerpâ.
kigga, upo (kiganiittoq uparuaannarlugu). kigga, upo (kiganĩtoĸ uparuáinardlugo).
kiggaq, t : kigarneq, iluliumaneq annikitsoq. kiggaĸ, t : kigarneĸ, iluliumaneĸ angnikitsoĸ.
kiggeq, t = kiineq; kiggertooq, = kiggersooq, kiggersuaq. kiggeĸ, t = kîneĸ; kiggertôĸ, = kiggersôĸ, kiggerssuaĸ.
kiggeqqut, t kiggeqqutip, kiggeqqutit (errortanut); kiggequtisivoq, kiggequtitaarpoq. kiggerĸut, t kiggerĸutip, kiggerĸutit (errortanut); kiggeĸutisivoĸ, kiggeĸutitârpoĸ.
kiggiaq, t kiggissat : nersut kikkaasut ilaat. kiggiaĸ, t kiggíssat : nerssut kivkaissut ilât.
kiggippaa (s. matumut); kiggippaat : qassiiullutik kiivaat (: saassuppaat, oqqappaat); kiggissaq. kiggípâ (s. matumut); kiggípât : ĸavsîuvdlutik kîvât (: sãssúpât, orĸápât); kiggíssaĸ.
kiggippoq, kiggitsivoq, kiggissorput. kiggípoĸ, kiggitsivoĸ, kiggíssorput.
kigippoq : aanaarunnaarpoq (ikeq) = kigaarpoq. kigípoĸ : aunârungnaerpoĸ (ikeĸ) = kigaerpoĸ.
kikku, upt qasseers. tak. : kinnga. kigko, upt ĸavsêrs. tak. : kínga.
kikkorsii, oql kikkorsii-aa. kigkorsê, oĸl kigkorsê-â.
kikkua, upt qasseers. allam. kigkua, upt ĸavsêrs. avdlam.
kikkuleq, t : allu, putu, alinneq; kikkulivarsuk : ujarak aanikoq sullorserartoq; kikkuliartaarpoq : qupivoq (qarlimmigut, ilupaqutimigut). kigkuleĸ, t : agdlo, puto, alingneĸ; kigkulivarssuk : ujarak aunikoĸ suvdlorsserartoĸ; kigkuliartârpoĸ : ĸupivoĸ (ĸardlingmigut, ilupaĸutimigut).
kigorput : meqqui nungullarput (s. ilupaarutsip sinaani). kigorput : merĸue nungutdlarput (s. ilupârutsip sinâne).
kissarpoq = kissaateqarpoq; kissarluarpoq, kissarnerluppoq. kigsarpoĸ = kigsauteĸarpoĸ; kigsardluarpoĸ, kigsarnerdlugpoĸ.
kissaappaa, kissaalluarpaa, kissaannerluppaa, kissaassivoq. kigsáupâ, kigsautdluarpâ, kigsáunerdlugpâ, kigsáussivoĸ.
kissaat, t kissaatip, kissaatit, kissaataavoq. kigsaut, t kigsautip, kigsautit, kigsautauvoĸ.
kissaatigaa = kissaatigivaa, kissaatigivippaa, kissaatigilluinnarpaa. kigsautigâ = kigsautigivâ, kigsautigivigpâ, kigsautigivdluínarpâ.
kissaatit, tq : iloqutit. kigsautit, tĸ : iloĸutit.
kissi, t oqs : naggut (iviusaq). kigse, t oĸs : navgut (iviussaĸ).
kissavaasaq, t = kissuaasaq : uiluusaq. kigssavaussaĸ, t = kigssuaussaĸ : uilûssaĸ.
kissaviarsuk, t kissaviarsuit, kissaviarsugaq, kissaviarsukkat; = kissuiarsuk. kigssaviarssuk, t kigssaviarssuit, kigssaviarssugaĸ, kigssaviarssugkat; = kigssuviarssuk.
kissavik, t kissaviup : kiinaaleeraq. kigssavik, t kigssaviup : kînâlêraĸ.
kissugaq, t kissukkat, = kussugaq; kissugaasaq. kigssugaĸ, t kigssugkat, = kugssugaĸ; kigssugaussaĸ.
kissuma, upt allam. tak. : kinnga, kikku. kigssuma, upt avdlam. tak. : kínga, kigko.
kittaq, t : kilitaq (s. iffiaq). kigtaĸ, t : kilitaĸ (s. igfiaĸ).
kittaarpaa : aannertusaarpaa; kittaarivoq, kittaarluarpaa. kigtârpâ : aungnertusârpâ; kigtârivoĸ, kigtârdluarpâ.
gigti, t oqs gigteqarpoq, = gigterpoq, gigtinippoq. kigte, t oĸs kigteĸarpoĸ, = kigterpoĸ, kigtinigpoĸ.
kitserpaa (s. iffiaq), kitserivik. kigterpâ (s. igfiaĸ), kigterivik.
kitsigaq, t kitsikkat, kitsigarpassuit; tak. : kilippoq, kilippaa. kigtigaĸ, t kigtigkat, kigtigarpagssuit; tak. : kiligpoĸ, kiligpâ.
kittorarpoq, kittorarpaa, kittoraavoq (qassiinngorluni), kittoraavaa, kittorartoorpoq, kittorartaarpoq. kigtorarpoĸ, kigtorarpâ, kigtorâvoĸ (ĸavsĩngordlune), kigtoraivâ, kigtorartôrpoĸ, kigtorartârpoĸ.
kittoraassivaa, kittoraassillugu annaavaa. kigtoráussivâ, kigtoráussivdlugo ánaivâ.
kittoqqaq, t : kittorarneq; kittoqqaa, tk. kigtorĸaĸ, t : kigtorarneĸ; kigtorĸâ, tk.
kiguuna, upki kiguunaqquppoq, kiguunaqquppaa, kiguunaralaannguaq. kigûna, upki kigûnarĸúpoĸ, kigûnarĸúpâ, kigûnaralãnguaĸ.
kigunga, upki kigungakarpoq, kigungakaappaa, kigungakaassivoq. kigunga, upki kigungakarpoĸ, kigungakáupâ, kigungakáussivoĸ.
kigungaannarpoq, kigungaannarsimavoq. kigungáinarpoĸ, kigungáinarsimavoĸ.
kigunnarpoq, kigunnaappaa, kigunnaapput (qassiit). kigungnarpoĸ, kigungnáupâ, kigungnãput (ĸavsît).
kiguserfik, t kiguserfiluppoq, kiguserfinnguvoq. kiguserfik, t kiguserfilugpoĸ, kiguserfínguvoĸ.
kiguserivoq, kiguserigajuppoq, kiguserisaannarpoq. kiguserivoĸ, kiguserigajugpoĸ, kiguserissáinarpoĸ.
kiguserpaa = kigutilerpaa; kiguserfik. kiguserpâ = kigutilerpâ; kiguserfik.
kigusivoq = kigutinippoq; kigusineq : kiisami kigutip inaa. kigusivoĸ = kigutinigpoĸ; kigusineĸ : kîssame kigutip inâ.
kigut, kigutip, kigutit, kigussuaq, kigutaasat, tq kigutilik, kigutillit (: qeeraq), kigutilissuaq (mattalik), kigutitaarpoq. kigut, kigutip, kigutit, kigússuaĸ, kigutaussat, tĸ kigutilik, kigutigdlit (: ĸêraĸ), kigutiligssuaĸ (mátalik), kigutitârpoĸ.
kigutaarnaq, kigutaarngaq, t kigutaarnartorpoq, kigutaarngartorpoq, kigutaarnanippoq, kigutaarnganippoq. kigutaernaĸ, kigutaerngaĸ, t kigutaernartorpoĸ, kigutaerngartorpoĸ, kigutaernanigpoĸ, kigutaernganigpoĸ.
kigutaarpaa, kigutaarsippoq, kigutaarsiutit, tq. kigutaerpâ, kigutaersípoĸ, kigutaersiutit, tĸ.
kigutaatsoq, t = kiguteqanngitsoq. kigutaitsoĸ, t = kiguteĸángitsoĸ.
kikeerpoq, kikeersippai (talini, suluni). kikêrpoĸ, kikêrsípai (taline, sulune).
kikiappaa, kikiattorpaa, kikiattuuppaa, kikiattugaq, kikiattukkat, kikiaffik, kikiaguppaa, kikiagussaq, kikiannera, tk. kikiagpâ, kikiagtorpâ, kikiagtũpâ, kikiagtugaĸ, kikiagtugkat, kikiagfik, kikiagúpâ, kikiagússaĸ, kikiangnera, tk.
kikiak, t kikissat, kikiassuaq, kikiaaraq, tq kikiappassuit, tq. kikiak, t kikíssat, kikiagssuaĸ, kikiâraĸ, tĸ kikiagpagssuit, tĸ.
kiikiik, oqq (kissaviarsuup qarlornera issuarlugu meeqqat nilliaataat). kîkîk, oĸĸ (kigssaviarssûp ĸardlornera íssuardlugo mêrĸat nivdliautât).
kikkik, t = kikkiik oqr : quniitsoq, aarsuaq-una; kikkissuaq. kíkik, t = kíkîk oĸr : ĸunîtsoĸ, ârssuaĸ-una; kíkigssuaĸ.
kikineq, t kikernit, kikerngit, kikinersuaq; = kiggaq. kikineĸ, t kikernit, kikerngit, kikinerssuaĸ; = kiggaĸ.
kikiingavoq = kiikiingavoq; tak. : kikeerpoq. kikîngavoĸ = kîkîngavoĸ; tak. : kikêrpoĸ.
kikissat, tq tak. : kikiak. kikíssat, tĸ tak. : kikiak.
kikisserpaa, kikissersorpaa, kikissiuppaa. kikísserpâ, kikíssersorpâ, kikíssiúpâ.
kikivoq, kikivaa, kikisaq, kikineq. kikivoĸ, kikivâ, kikissaĸ, kikineĸ.
kikkut, upt kikkut-uku (kikkunuku), kikkunniippa? kikkummi taava? kikkulluunnit. kíkut, upt kíkut-uko (kíkunuko), kíkúnĩpa? kíkúme tauva? kíkutdlũnit.
kilappoq (: alippoq), kilappaa : ammarpaa; kilanneq = killaq; kilattoq. kilagpoĸ (: aligpoĸ), kilagpâ : angmarpâ; kilangneĸ = kigdlaĸ; kilagtoĸ.
kilak, t kilaap, kilaat, kilaarsaat, kilaarsaaserpaa, kilaaqqat, tq. kilak, t kilaup, kilait, kilaersaut, kilaersauserpâ, kilârĸat, tĸ.
kilerpoq, kilerpaa, kilerneq, kilersiterpoq, kilersiterpaa. kilerpoĸ, kilerpâ, kilerneĸ, kilersiterpoĸ, kilersiterpâ.
kiligaq, t kilikkat (timmissap amia). kiligaĸ, t kiligkat (tingmíssap amia).
kiligarpoq, kiligarpai (paarnat, paarngat), kiligartaavoq, kiligakkat (paarnat qerisut, paarngat qerisut). kiligarpoĸ, kiligarpai (paornat, paorngat), kiligartaivoĸ, kiligagkat (paornat ĸerissut, paorngat ĸerissut).
kiligaat, kiligaatip, kiligaatit kiligaasiorpoq, kiligaassuit, tq. kiligaut, kiligautip, kiligautit kiligausiorpoĸ, kiligáussuit, tĸ.
kilippaa : kalerrippaa, oqajamaaffigaa (oqaatigeqqunngisamik); kilittaapput (imminnut). kiligpâ : kalerrípâ, oĸajamauvfigâ (oĸautigerĸúngisamik); kiligtáuput (ingmingnut).
kilippoq, kilippaa, kilitsippaa (timmissap amiata maminga). kiligpoĸ, kiligpâ, kiligtípâ (tingmíssap amiata maminga).
kilitsi, t kilitsissaq (kilitsissiaq) : arajutsinaveersaartoq kalerriiumalluni, oqajamaaq. kiligte, t kiligtigssaĸ (kiligtigssiaĸ) : arajutsinavêrsârtoĸ kalerrîumavdlune, oĸajamâĸ.
kilineq, t kilernit, kilerngit : orsup issera kiliukkamit. kilineĸ, t kilernit, kilerngit : orssup ivsera kiliugkamit.
kilinngavoq : angakkunngorniarluni piareersarpoq. kilíngavoĸ : angákúngorniardlune piarêrsarpoĸ.
kilinneq, t kilinnerup, kilinnerit tak. : kilippoq. kilingneĸ, t kilingnerup, kilingnerit tak. : kiligpoĸ.
kiliorpoq, kiliorpaa, kiliortuut (: uiloq); kiliortuusiorpoq, kiliortorpaa, kiliortuivoq. kiliorpoĸ, kiliorpâ, kiliortût (: uiloĸ); kiliortûsiorpoĸ, kiliortorpâ, kiliortuivoĸ.
kilippoq, kilippaa : avilluni kaanngarpoq (s. aput sisoortussaq); kilittoortippaa, kilissut. kilípoĸ, kilípâ : avigdlune kãngarpoĸ (s. aput sisôrtugssaĸ); kilítôrtípâ, kilíssut.
kilisappoq, kilisappaa, kilisaavoq, kilisaat, kilisaaserpoq, kilisaasersoq. kilisagpoĸ, kilisagpâ, kilisaivoĸ, kilisaut, kilisauserpoĸ, kilisausersoĸ.
kilitaq, t : avitaq (s. iffiaq) = kittaq. kilitaĸ, t : avitaĸ (s. igfiaĸ) = kigtaĸ.
kiliugaq, t kiliukkat. kiliugassaq; tak. : kiliorpoq. kiliugaĸ, t kiliugkat. kiliugagssaĸ; tak. : kiliorpoĸ.
kiliut, t kiliutip, kiliutit, = kiliutaq, kiliuttat, kiliutaarserpoq, kiliutaarsersoq, kiliutaaruppoq. kiliut, t kiliutip, kiliutit, = kiliutaĸ, kiliútat, kiliutaerserpoĸ, kiliutaersersoĸ, kiliutaerúpoĸ.
kiliffak, t kiliffaap, kiliffaat oqt : nagguaatsuusarsuaq. kilivfak, t kilivfaup, kilivfait oĸt : navguaitsûssarssuaĸ.
kilu, t : igalaat akiat, illup tunuata iigaa; tak. : kiluarpoq, kilummoorpoq, kilumiuuvoq. kilo, t : igalât akiat, igdlup tunuata îgâ; tak. : kiluarpoĸ, kilúmôrpoĸ, kilumiûvoĸ.
kilorraq, t kilorraap, kilorraat, kilorrarterpaa : mersupalaarpaa. kilorraĸ, t kilorraup, kilorrait, kilorrarterpâ : merssupalârpâ.
kiluarpoq, I kiluarterpoq, kiluarsimavoq; tak. : kilu. kiluarpoĸ, I kiluarterpoĸ, kiluarsimavoĸ; tak. : kilo.
kiluarpoq, II = kiluerpoq; kiluartiterpoq, kiluartoorpoq. kiluarpoĸ, II = kiluerpoĸ; kiluartiterpoĸ, kiluartôrpoĸ.
kiluerpoq = kiluarpoq; kiluersinnaanngilaq, kiluersinnaanngillat, kiluersoorpoq. kiluerpoĸ = kiluarpoĸ; kiluersínáungilaĸ, kiluersínáungitdlat, kiluersôrpoĸ.
kilugippoq, kilugissoq, kilugissaarpoq, kilugivippoq, kilugivissoq, kilugissuunngilaq, kilugissuunngillat. kilugigpoĸ, kilugigsoĸ. kilugigsârpoĸ, kilugivigpoĸ, kilugivigsoĸ, kilugigsũngilaĸ, kilugigsũngitdlat.
kiluppatserpaa : akuttusuunik kilulersorpaa. kilugpagterpâ : akugtusûnik kilulersorpâ.
kiluttooq, t (: qaleq ipattooq). kilugtôĸ, t (: ĸaleĸ ipagtôĸ).
kiluk, t kilussui, tk kilulluppoq; tak. : kiluttooq. kiluk, t kilugssue, tk kilugdlugpoĸ; tak. : kilugtôĸ.
kilukippoq, kilukitsoq, kilukisaarpaa (mersukki), kilukivippoq, kilukivissoq, kilukillisaarpaa. kilukípoĸ, kilukitsoĸ, kilukisârpâ (merssugke), kilukivigpoĸ, kilukivigsoĸ, kilukitdlisârpâ.
kilumiuuvoq, kilumiuusarpoq. kilumiûvoĸ, kilumiûssarpoĸ.
kilummoorpoq, kilummoorluni sinippoq. kilúmôrpoĸ, kilúmôrdlune sinigpoĸ.
kilunngarpaa : sinaakkuserpaa. kilúngarpâ : sinãkuserpâ.
kilunngaat, t kilunngaatip, kilunngaatit, kilunngaaserpaa, kilunngaasersorpaa, kilunngaatissaq. kilúngaut, t kilúngautip, kilúngautit, kilúngauserpâ, kilúngausersorpâ, kilúngautigssaĸ.
kimattuut, t kimattuutip, kimattuutit, matup, ulup tigusarfia; kimattuuserpaa. kimagtût, t kimagtûtip, kimagtûtit, matup, ulup tigussarfia; kimagtûserpâ.
kimi, upt kimi-ippa, kimiippa? kime, upt kime-ípa, kimĩpa?
kimeqarpoq : sunniisinnaavoq; kimeqaqaaq, kimeqarluarpoq, kimeqanngilaq, kimeqanngillat. kimeĸarpoĸ : súnîsínauvoĸ; kimeĸaĸaoĸ, kimeĸardluarpoĸ, kimeĸángilaĸ, kimeĸángitdlat.
kimigiiserpoq, kimigiisersoq : oqalulluni kimittusaarpoq, noqqaavoq, inatsivoq kimigiiserfigaa : uteriiserfigaa. kimigîserpoĸ, kimigîsersoĸ : oĸalugdlune kimigtusârpoĸ, norĸaivoĸ, inatsivoĸ kimigîserfigâ : uterîserfigâ.
kimik, t kimittuvoq, kimittusaarpoq, kimittusivoq, kimittutsippoq, kimittooq. kimik, t kimigtuvoĸ, kimigtusârpoĸ, kimigtusivoĸ, kimigtugtípoĸ, kimigtôĸ.
kimikippoq, kimikitsoq, kimikillivoq, kimikinaarpaa. kimikípoĸ, kimikitsoĸ, kimikitdlivoĸ, kimikinârpâ.
kimippaa, kimitsivoq, kiminniarpaa, kimitaavoq. kimípâ, kimitsivoĸ, kimíniarpâ, kimitauvoĸ.
kimiippoq, kimiitsoq kimiillivoq, kimiinneruvoq. kimĩpoĸ, kimîtsoĸ kimîtdlivoĸ, kimĩneruvoĸ.
kimit, upt piviuk? kimilluunniit, kimimmi? kimit, upt piviuk? kimitdlũnît, kimíme?
kimillappoq, kimillappaa, kimillaarsuppoq, kimillatsiterpoq, kimillatsiterpaa. kimitdlagpoĸ, kimitdlagpâ, kimitdlârssugpoĸ, kimitdlagtiterpoĸ, kimitdlagtiterpâ.
kimillanneq, t kimillannerup, kimillannerit, kimillannersuaq. kimitdlangneĸ, t kimitdlangnerup, kimitdlangnerit, kimitdlangnerssuaĸ.
kimmoorpoq : kimmut ingerlavoq. kímôrpoĸ : kímut ingerdlavoĸ.
kimmukarpoq, kimmukaappaa, kimmukaassivoq, kimmukaapput (qassiit). kímukarpoĸ, kímukáupâ, kímukáussivoĸ, kímukãput (ĸavsît).
kimmut, tki kimmuinnaq aallarpoq. kímut, tki kímuínaĸ autdlarpoĸ.
kimut, upt tunniuppiuk? kimulluunnit, kimummi? kimut, upt túniúpiuk? kimutdlũnit, kimúme?
kiinaa, tk (: saviip, sakkup). kînâ, tk (: savîp, sákup).
kina, upt kinatoq, kinami-taava oqartussaq : oqartoqanngivippoq; kinalikiaq = kinami-taava? kina-maanna (kinamaanna, eqqaaniarlugu). kina, upt kinatoĸ, kiname-tauva oĸartugssaĸ : oĸartoĸángivigpoĸ; kinalikiaĸ = kiname-tauva? kina-mãna (kinamãna, erĸainiardlugo).
kiinaarpoq, kiinaarpaa (: sakku); kiinaarnaveqqut, kiinaarnaveqquserpaa. kînaerpoĸ, kînaerpâ (: sáko); kînaernaverĸut, kînaernaverĸuserpâ.
kiinnappaa (sakku) : ipissarpaa; kiinnatsippaa, kiinnatsilluarpaa. kĩnagpâ (sáko) : ipigsarpâ; kĩnagtípâ, kĩnagtitdluarpâ.
kiinaalisaq, t kiinaalitsat : kiinaarnaveeqqut (qajarmiup kiinaanut pooq). kînailisaĸ, t kînailitsat : kînaernavêrĸut (ĸajarmiup kînânut pôĸ).
kinaanna, oqq kina oqarpa? kinaivna, oĸĸ kina oĸarpa?
kiinnaavoq : ipissaavoq; kiinnaavik. kĩnaivoĸ : ipigsaivoĸ; kĩnaivik.
kiinaaleeraq, t kiinaaleeqqat : kissaviarsuk qernertoq (tuattoq). kînâlêraĸ, t kînâlêrĸat : kigssaviarssuk ĸernertoĸ (tuagtoĸ).
kiinalik, t kiinallit (s. savik), kiinalimmik. kînalik, t kînagdlit (s. savik), kînalingmik.
kiinnamigut, tki milortippoq. kĩnamigut, tki milortípoĸ.
kiinannguvoq : peqqusiileqivoq; kiinanngunaqaaq, kiinanngujuippoq, kiinanngujuitsoq : kannguttaappoq. kînánguvoĸ : perĸusîleĸivoĸ; kînángunaĸaoĸ, kînángujuípoĸ, kînángujuitsoĸ : kángugtáipoĸ.
kiinaaq, t kiinaap, kiinaat (aattariip), kiinaava, tk kiinaartooq. kînâĸ, t kînâp, kînât (ãtarîp), kînâva, tk kînârtôĸ.
kiinaq, t kiinnat, kiinarsorpoq : mitaarpoq, mitaartaavoq; kiinarsiorpoq : inussiarnerpoq, kiinarsivaa : takuaa (tusaamaannarnagu); kiinarluppoq, kiinarlerpoq, kiinarlersoq. kînaĸ, t kĩnat, kînarssorpoĸ : mitârpoĸ, mitârtaivoĸ; kînarsiorpoĸ : inugsiarnerpoĸ, kînarsivâ : takuvâ (tusâmáinarnago); kînardlugpoĸ, kînardlerpoĸ, kînardlersoĸ.
kinaqut, t kinaqutip, kinaqutit = kinequt; kinaqutaavoq, kinaqusiorpoq. kinaĸut, t kinaĸutip, kinaĸutit = kineĸut; kinaĸutauvoĸ, kinaĸusiorpoĸ.
kiinnarippoq, kiinnarissoq, kiinnarissorsuaq, kiinnarivippoq, kiinnarivissoq. kĩnarigpoĸ, kĩnarigsoĸ, kĩnarigsorssuaĸ, kĩnarivigpoĸ, kĩnarivigsoĸ.
kiinaroq, t kiinaqqut, puisip niaquata amiani; kiinarorsivoq, kiinarorippoq, kiinarorissoq. kînaroĸ, t kînarĸut, puissip niaĸuata amiane; kînarorsivoĸ, kînarorigpoĸ, kînarorigsoĸ.
kiinarpak, t = kiinappak, kiinarpaap, kiinarpaat, kiinarpalerpoq, kiinarpalersoq, kiinarpassuaq. kînarpak, t = kînagpak, kînarpaup, kînarpait, kînarpalerpoĸ, kînarpalersoĸ, kînarpagssuaĸ.
kiinarpoq : kiinnamigut pullappoq. kînarpoĸ : kĩnamigut putdlagpoĸ.
kiinassarippoq, kiinassarissoq, kiinartoqaaq. kînássarigpoĸ, kînássarigsoĸ, kînartoĸaoĸ.
kiinnat, tq, tk. kĩnat, tĸ, tk.
kinaallak, oqq kinaallappoq, kinaallagaa. kinâtdlak, oĸĸ kinâtdlagpoĸ, kinâtdlagâ.
kinnallak, t kinnallaap : kinivissoq; kinnallaavoq. kínatdlak, t kínatdlaup : kinivigsoĸ; kínatdlauvoĸ.
kinaatsoorpoq = kinertoorpoq. kinâtsôrpoĸ = kinertôrpoĸ.
kinaana? upt apers. kinauna? upt aperss.
kinaava? apers. kinaavit? kinaavunga? tak. : kina. kinauva? aperss. kinauvit? kinauvunga? tak. : kina.
kini, t : amaatip naalungissamut ikisarfia; kinertuvoq. kine, t : amautip nâlungíssamut ikissarfia; kinertuvoĸ.
kiinni, tk = kiinnani; kiinnerpoq : qiviarpoq isigalunilu; kiinneraanngilaq, kiinneraanngillat : inussiarniippoq. kĩne, tk = kĩnane; kĩnerpoĸ : ĸiviarpoĸ issigalunilo; kĩnerãngilaĸ, kĩnerãngitdlat : inugsiarnĩpoĸ.
kinneq, t : kivineq; kinnersuaq; = tangeq. kíneĸ, t : kivineĸ; kínerssuaĸ; = tangeĸ.
kiineq, t kiinerup, kiinerit = kiggeq; kiinersuaq, kiineqanngilaq, kiineqanngillat. kîneĸ, t kînerup, kînerit = kiggeĸ; kînerssuaĸ, kîneĸángilaĸ, kîneĸángitdlat.
kinequt, t kinequtip, kinequtit kinequserpaa, kinequtaavoq; = kinaqut. kineĸut, t kineĸutip, kineĸutit kineĸuserpâ, kineĸutauvoĸ; = kinaĸut.
kinerfippoq : saarmippoq, pakkussisimavoq (nassataminik). kinerfigpoĸ : sârmigpoĸ, pákússisimavoĸ (nagsataminik).
kinerpoq, kinersarpoq, kinertippoq, kinersaat, kinersaaserpaa, kinertoq, kinertuliorpoq, kinertoorpoq. kinerpoĸ, kinerssarpoĸ, kinertípoĸ, kinersaut, kinersauserpâ, kinertoĸ, kinertuliorpoĸ, kinertôrpoĸ.
kinerserpaa (masattoq) : saluarserpaa. kinerserpâ (masagtoĸ) : saluvarserpâ.
kinnga, upt tak. : kikku, kissuma. kínga, upt tak. : kigko, kigssuma.
kinnganeq, t kinngarngit : kivinikoq, tangertaq; kinnganersiorpaa, kinnganikoq. kínganeĸ, t kíngarngit : kivinikoĸ, tangertaĸ; kínganersiorpâ, kínganikoĸ.
kinngaq, t = kiggaq; kinnganippoq. kíngaĸ, t = kiggaĸ; kínganigpoĸ.
kinngeq, t : ikkik kigutaarunneq; kinnginippoq, kinngersooq. kíngeĸ, t : igkik kigutaerúneĸ; kínginigpoĸ, kíngersôĸ.
kingeqaaq : portoqaaq; tak. : kingippoq. kingeĸaoĸ : portoĸaoĸ; tak. : kingigpoĸ.
kingerpaa : tamuavaa (qimmip qimuttup, allunaaq); = kigerpaa. kingerpâ : tamuavâ (ĸingmip ĸimugtup, agdlunâĸ); = kigerpâ.
kingippoq : portuvoq; kingittoq, kingittorsuaq, kingittuarsuk, kingissivoq. kingigpoĸ : portuvoĸ; kingigtoĸ, kingigtorssuaĸ, kingigtuarssuk, kingigsivoĸ.
kingittulivoq : pinngortussaanngitsumik ilumippoq (arnaq). kingigtulivoĸ : píngortugssáungitsumik ilumigpoĸ (arnaĸ).
kinginneq, t kinginnerup, kinginnerit, kinginnersaq, kinginnersaavoq, kinginneruvoq. kingingneĸ, t kingingnerup, kingingnerit, kingingnerssaĸ, kingingnerssauvoĸ, kingingneruvoĸ.
kimmaavoq, kimmaagajuppoq. kingmaivoĸ, kingmaigajugpoĸ.
kimmalippaa, kimmalittarpaa (ameq mersukki). kingmaligpâ, kingmaligtarpâ (ameĸ merssugke).
kimmaaq, t = kimmagaq; kimmaaraa. kingmâĸ, t = kingmagaĸ; kingmârâ.
kimmarpoq, kimmarpaa, kimmarsaraa, kimmarpaluppaa. kingmarpoĸ, kingmarpâ, kingmarssarâ, kingmarpalugpâ.
kimmernaq, t kimmernaasaq (paarnaq, paarngaq). kingmernaĸ, t kingmernaussaĸ (paornaĸ, paorngaĸ).
kimmeqqoq, t : tuttup nassuisa isorlutaasa tunorlersaat. kingmerĸoĸ, t : tugtup nagssuisa isordlutaisa tunordlersât.
kimmeqqut, t kimmeqqutip, kimmeqqutit, nuisaartoq (s. annoraap avataasaani, atunngikkap pussarutaa); kimmeqquserpaa, kimmeqqusersorpai; kimmeqquut : nuffit aaliutaat manngorleq. kingmerĸut, t kingmerĸutip, kingmerĸutit, nuisârtoĸ (s. ánorâp avataussâne, atúngigkap pússarutâ); kingmerĸuserpâ, kingmerĸusersorpai; kingmerĸût : nugfit âliutât mángordleĸ.
kimmiaq, t kimmissat = oqummiaq, niortuutip torruffia. kingmiaĸ, t kingmíssat = oĸúmiaĸ, niortûtip torruvfia.
kimmiarpoq, kimmiarpaa, kimmiaraa (: qiassi, qiangajappoq). kingmiarpoĸ, kingmiarpâ, kingmiarâ (: ĸiagsse, ĸiangajagpoĸ).
kimmik, t kimmissarpaa, kimmissaat, kimmissaaserpaa (hiisti), kimmimmippaa, kimmilluppoq, kimmittooq. kingmik, t kingmigsarpâ, kingmigsaut, kingmigsauserpâ (hîste), kingmingmigpâ, kingmigdlugpoĸ, kingmigtôĸ.
kimmisserpaa = kimmialerpaa; kimmissersorpaa, kimmissiuppaa. kingmísserpâ = kingmialerpâ; kingmíssersorpâ, kingmíssiúpâ.
kimmivik, t kimmiviup, kimmittooq, kimmivikippoq, kimmivikitsoq. kingmivik, t kingmiviup, kingmigtôĸ, kingmivikípoĸ, kingmivikitsoĸ.
kimmivoq, kimmivaa, kimmisoortippaa, kimmipput (imminnut). kingmivoĸ, kingmivâ, kingmissôrtípâ, kingmíput (ingmingnut).
kinneq, t kinnerup, kinnerit, kigarneq. kingneĸ, t kingnerup, kingnerit, kigarneĸ.
kinnerpoq : siku qupivoq, aatsarpoq; kinnerput : torrusimasut avissaarput; kinneqqiiminngillat : kipisuitsoorput, kittoranngillat. kingnerpoĸ : siko ĸupivoĸ, aitsarpoĸ; kingnerput : torrusimassut avigsârput; kingnerĸîmíngitdlat : kipisuitsôrput, kigtorángitdlat.
kinnertaq, t : aatsarneq; kinnertatannguerupput : tattuuttuarput (s. sikut). kingnertaĸ, t : aitsarneĸ; kingnertatánguerúput : tátũtuarput (s. sikut).
kinniiminngillat : kipiiminngillat, kittoranngivipput (s. ingerlaartut). kingnîmíngitdlat : kipîmíngitdlat, kigtorángivigput (s. ingerdlaortut).
kingu, t (: qaannami), kingoqquppaa, kingoqqutsivoq, kingoqqerpaa, kingoqqersorpaa. kingo, t (: ĸáiname), kingorĸúpâ, kingorĸutsivoĸ, kingorĸerpâ, kingorĸersorpâ.
kingoraq, t kingoqqat, kingorarluppoq, kingoraaneerpaa. kingoraĸ, t kingorĸat, kingorardlugpoĸ, kingorânêrpâ.
kingorarpaa, kingoraavoq, kingoraagajuppoq. kingorarpâ, kingoraivoĸ, kingoraigajugpoĸ.
kingoraarpaa, kingoraarsivoq, kingoraartaapput, kingoraartippoq, kingoraartippaa, kingoraarti, kingoraartigaa, kingoraartaavoq. kingorârpâ, kingorârsivoĸ, kingorârtáuput, kingorârtípoĸ, kingorârtípâ, kingorârte, kingorârtigâ, kingorârtauvoĸ.
kinngorarput, kinngorarsimapput; tak. : kinnguvoq. kíngorarput, kíngorarsimáput; tak. : kínguvoĸ.
kingorasserpaa, kingorassersorpaa, kingorassiuppaa, kingorassigaavoq. kingorásserpâ, kingorássersorpâ, kingorássiúpâ, kingorássigauvoĸ.
kingorna, oqr (: kingunera, tk). kingorna, oĸr (: kingunera, tk).
kingornguppaa, kingorngussivoq, kingorngussaq, kingorngussaavoq, kingorngussaraa, kingorngussisussaq, kingorngussisussaavoq. kingorngúpâ, kingorngússivoĸ, kingorngússaĸ, kingorngússauvoĸ, kingorngússarâ, kingorngússissugssaĸ, kingorngússissugssauvoĸ.
kingornguvoq, kingornguaa : maqaasivoq, maqaasivaa; kingorngunersaavoq. kingornguvoĸ, kingornguvâ : maĸaissivoĸ, maĸaissivâ; kingorngunerssauvoĸ.
kingornuppaa, kingornussivoq, kingornussaq, kingornussaavoq, kingornussaraa, kingornussisussaq, kingornussisussaavoq. kingornúpâ, kingornússivoĸ, kingornússaĸ, kingornússauvoĸ, kingornússarâ, kingornússissugssaĸ, kingornússissugssauvoĸ.
kingornuvoq, kingornuaa : maqaasivoq, maqaasivaa; kingornunersaavoq. kingornuvoĸ, kingornuvâ : maĸaissivoĸ, maĸaissivâ; kingornunerssauvoĸ.
kingoqqivoq, kingoqqivaa, kingoqqiuppoq, kingoqqiussorput, kingoqqiussivaa, kingoqqiulluarpoq. kingorĸivoĸ, kingorĸivâ, kingorĸiúpoĸ, kingorĸiússorput, kingorĸiúsivâ, kingorĸiutdluarpoĸ.
kingua, tk kinguaniippoq, kinguagut; tak. : kingu. kingua, tk kinguanĩpoĸ, kinguagut; tak. : kingo.
kinguaaq, t kinguaap, kinguaat, kinguaassiorpoq, kinguaassiuut, kinguaassiaq, kinguaaraa, kinguaajuvoq, kinguaartooq. kinguâĸ, t kinguâp, kinguât, kinguâgssiorpoĸ, kinguâgssiût, kinguâgssiaĸ, kinguârâ, kinguâjuvoĸ, kinguârtôĸ.
kinguarpoq, kinguaavaa, kinguaattoorpoq, kinguaamivoq, kinguaatigaa. kinguarpoĸ, kinguaivâ, kinguáutôrpoĸ, kinguaumivoĸ, kinguautigâ.
kingulleeq, t kingulleersooq, kingulliikippoq, kingulliikitsoq. kingugdlêĸ, t kingugdlêrsôĸ, kingugdlîkípoĸ, kingugdlîkitsoĸ.
kingulleq, t kingulliup, kingullermik, kingullermeerpoq, kingullermeersoq, kingullerpaaq, kingullertaat, tk kingullersaat. kingugdleĸ, t kingugdliup, kingugdlermik, kingugdlermêrpoĸ, kingugdlermêrsoĸ, kingugdlerpâĸ, kingugdlertât, tk kingugdlersât.
kingulliarpoq : sineqqippoq; kingulliarnertoqaaq (: ukioq, issi sivisunaaqaaq). kingugdliarpoĸ : sinerĸigpoĸ; kingugdliarnertoĸaoĸ (: ukioĸ, ísse sivisunâĸaoĸ).
kingulliarsuk, t kingulliarsuit : inooqatigiit nutaat; kingulliarsuppaluppoq. kingugdliarssuk, t kingugdliarssuit : inôĸatigît nutât; kingugdliarssugpalugpoĸ.
kingulliat, tq = kingulliarsuit. kingugdliat, tĸ = kingugdliarssuit.
kingulliuppaa, kingulliussaavoq, kingulliukkallaak. kingugdliúpâ, kingugdliússauvoĸ, kingugdliúkatdlauk.
kingulliuvoq, kingulliunianngeqaaq, kingulliujuaannarpoq, kingulliusussaarupput. kingugdliuvoĸ, kingugdliuniángeĸaoĸ, kingugdliujuáinarpoĸ, kingugdliussugssaerúput.
kinguffappoq, kinguffatsippaa : assinganik taarsertippaa; kinguffakkumaarpoq. kingugfagpoĸ, kingugfagtípâ : ássinganik taorsertípâ; kingugfagkumârpoĸ.
kinguppiarpoq : kingumut sammivoq (s. erniusoq, quisoq, angallat); kinguppiartippaa. kingugpiarpoĸ : kingumut sangmivoĸ (s. erniussoĸ, ĸuissoĸ, angatdlat); kingugpiartípâ.
kinguk, t kinguit, kinguppak : kingussuaq; kinguppaat (ameq kinisaq sissami), kingugaq, kingukkat kingunniku. kinguk, t kinguit, kingugpak : kingugssuaĸ; kingugpât (ameĸ kinisaĸ sigssame), kingugaĸ, kingugkat kingungniko.
kinguleq, t kinguleraa, kingulia, tk. kinguleĸ, t kingulerâ, kingulia, tk.
kinguleriipput, kinguleriissut, kinguleriissitaarput = kinguleriissaarput, kinguleriikkunnaarput. kingulerîgput, kingulerîgsut, kingulerîgsitârput = kingulerîgsârput, kingulerîgkungnaerput.
kinguleriit, tq kinguleriiaat, kinguleriiaarpassuit. kingulerît, tĸ kingulerîât, kingulerîârpagssuit.
kinguleruppoq, kingulerukkiartorpoq, kingulerussinnaanngilaq, kingulerussinnaanngillat = kataappoq. kingulerúpoĸ, kingulerúkiartorpoĸ, kingulerúsínáungilaĸ, kingulerúsínáungitdlat = katáupoĸ.
kinguliaqut, t kinguliaqutip, kinguliaqutit, kinguliaqutigaa, kinguliaqutaavoq, kinguliaquserpaa, kinguliaqusiuppaa. kinguliaĸut, t kinguliaĸutip, kinguliaĸutit, kinguliaĸutigâ, kinguliaĸutauvoĸ, kinguliaĸuserpâ, kinguliaĸusiúpâ.
kinguliitsoq, t = kinguleqanngitsoq; kinguliitsortaraa. kingulîtsoĸ, t = kinguleĸángitsoĸ; kingulîtsortarâ.
kingumoorpoq = kingupoorpoq. kingumôrpoĸ = kingupôrpoĸ.
kingumukarpoq, kingumukaappaa; kingumukartippaa, kingumukartuarpoq. kingumukarpoĸ, kingumukáupâ; kingumukartípâ, kingumukartuarpoĸ.
kingumut, tki ingerlavoq; oqr : kingumut aamma nangillugu. kingumut, tki ingerdlavoĸ; oĸr : kingumut ãma nangitdlugo.
kingunnakkut, tki = kingunikkut. kingúnavkut, tki = kingunivkut.
kinguneq, t kingornit, kingorngit, kingunertoqaaq, kingunerpaa, kingunertooq, kingunissaq. kinguneĸ, t kingornit, kingorngit, kingunertoĸaoĸ, kingunerpâ, kingunertôĸ, kingunigssaĸ.
kinguneqarpoq, kinguneqanngilaq, kinguneqanngillat, kinguneqanngitsoq, kinguneqanngitsoorsinnaanngilaq, kinguneqanngitsoorsinnaanngillat. kinguneĸarpoĸ, kinguneĸángilaĸ, kinguneĸángitdlat, kinguneĸángitsoĸ, kinguneĸángitsôrsínáungilaĸ, kinguneĸángitsôrsínáungitdlat.
kingunikkut, tki (illit), kingunissinni, kingunissigut. kingunigkut, tki (ivdlit), kingunivsíne, kingunivsigut.
kingunikoq, t kingunikusiorpoq, kingunikusiorpaa, kingunikut, tq : tangikut. kingunikoĸ, t kingunikusiorpoĸ, kingunikusiorpâ, kingunikut, tĸ : tangikut.
kingunikkut, tki (uanga), = kingunnakkut. kingunivkut, tki (uvanga), = kingúnavkut.
kingupoorpoq = kingumoorpoq : kuuffini tungaallugu kuuppoq (kuisaq). kingupôrpoĸ = kingumôrpoĸ : kûgfine tungautdlugo kûgpoĸ (kuissaĸ).
kinguporsorpoq : kingumut saalluni pisuppoq; kinguporsuuppaa. kinguporssorpoĸ : kingumut sâgdlune pisugpoĸ; kinguporssũpâ.
kingupput : qaangiupput (s. appat). kingúput : ĸângiúput (s. agpat).
kingusippoq, kingusissoq, kingusissoorpoq, kingusinneruvoq, kingusippallaaqaaq. kingusigpoĸ, kingusigsoĸ, kingusigsôrpoĸ, kingusingneruvoĸ, kingusigpatdlâĸaoĸ.
kingusinaarpoq (piffissaminik); kingusinaartuaannarpoq. kingusinârpoĸ (pivfigssaminik); kingusinârtuáinarpoĸ.
kingusiinnarsuakkut aatsaat pitaruppoq. kingusĩnarssuákut aitsât pitarúpoĸ.
kinnguvoq, kinngujavoq, kinngujaappoq, kinngujaatsoq, kinngusoorpoq, kinngusaqattaarpoq (qaannamik), kinngutippaa. kínguvoĸ, kíngujavoĸ, kíngujáipoĸ, kíngujaitsoĸ, kíngussôrpoĸ, kíngussaĸátârpoĸ (ĸáinamik), kíngutípâ.
kinguvoq, tak. : kingupput. kinguvoĸ, tak. : kingúput.
kinnikut, tq : innganikut. kínikut, tĸ : ínganikut.
kinipavoq, = kinimavoq : aasussimavoq, qituarpoq; kinipasussaq : panertuunngitsoq (nerisassaq). kinipavoĸ, = kinimavoĸ : ausugsimavoĸ, ĸituarpoĸ; kinipassugssaĸ : panertũngitsoĸ (nerissagssaĸ).
kinippoq, kinippaa, kinitsivoq, kiniorsarpaa = kinisarpaa. kinípoĸ, kinípâ, kinitsivoĸ, kiniorsarpâ = kinisarpâ.
kinisaq, t = kinitaq; kinisaaruppoq. kinisaĸ, t = kinitaĸ; kinisaerúpoĸ.
kinitalappoq = kinitalaarpoq, kinitalattuinnaavoq, kinitalatsippoq. kinitalagpoĸ = kinitalârpoĸ, kinitalagtuínauvoĸ, kinitalagtípoĸ.
kinitsivik, t kinitsivissaq. kinitsivik, t kinitsivigssaĸ.
kinivaa : meeraq perusuersartinniarpaa; kinisivoq. kinivâ : mêraĸ perusuersartíniarpâ; kinissivoĸ.
kiioraavoq, kiioraasorsuupput (s. taateraat immamit), kiioraasitsivoq. kîoraivoĸ, kîoraissorssũput (s. tâterât ímamit), kîoraisitsivoĸ.
kiorpaa : angerpaa, akueraa. kiorpâ : angerpâ, akuerâ.
kippaku, t kippakuuvoq, kippakunnappoq. kípako, t kípakûvoĸ, kípakúnagpoĸ.
kippakulluk, t kippakulluit, kippakullummik aqoqarpoq. kípakutdluk, t kípakutdluit, kípakutdlungmik aĸoĸarpoĸ.
kippaq, t kipparlukoq, kippassaa. kípaĸ, t kípardlukoĸ, kípagssâ.
kippari, t (nallukattani). kípare, t (natdlukátane).
kippaarippoq, kippaarissoq, kipparilluinnarpoq, kipiinnakkanik nujaajarpoq; kippaaritsippoq. kípârigpoĸ, kípârigsoĸ, kíparigdluínarpoĸ, kipĩnagkanik nujaiarpoĸ; kípârigtípoĸ.
kipparippoq, kipparissoq, kipparissortooq, kipparissivoq, kipparilluinnarpoq. kíparigpoĸ, kíparigsoĸ, kíparigsortôĸ, kíparigsivoĸ, kíparigdluínarpoĸ.
kipparpoq, kipparsimavoq, kipparsimaffik, kipparterpoq, kipparteruppaa. kíparpoĸ, kíparsimavoĸ, kíparsimavfik, kíparterpoĸ, kíparterúpâ.
kippasippoq, kippasissoq, kippasippallaaqaaq, kippasissumiippoq. kípasigpoĸ, kípasigsoĸ, kípasigpatdlâĸaoĸ, kípasigsumĩpoĸ.
kipaallappaa : kipilaarpaa. kipâtdlagpâ : kipilârpâ.
kippaappaa, kippaattoorpaa, kippaakkiartorpaa. kípáupâ, kípáutôrpâ, kípáukiartorpâ.
kiperivoq : kajungerpoq, sakimmerpoq; kiperiffigaa. kiperivoĸ : kajungerpoĸ, sakímerpoĸ; kiperivfigâ.
kipilerpoq, kipilersoq : takorusuilerpoq; kipilerfigaa. kipilerpoĸ, kipilersoĸ : takorusuilerpoĸ; kipilerfigâ.
kipiluttorpoq : noqqaavoq, erinitsappoq kipiluttunarpoq. kipilugtorpoĸ : norĸaivoĸ, erinitsagpoĸ kipilugtunarpoĸ.
kipinnguvoq : uteriippoq, noqqaanertuvoq; kipinngunaqaaq, kipinngutsappoq, kipinngusaarpoq. kipínguvoĸ : uterĩpoĸ, norĸainertuvoĸ; kipíngunaĸaoĸ, kipíngutsagpoĸ, kipíngusârpoĸ.
kipippoq : kipisanermit toquvoq; kipikkaluttuinnarpoq, kipilluni toquvoq. kipípoĸ : kipisanermit toĸuvoĸ; kipíkalugtuínarpoĸ, kipitdlune toĸuvoĸ.
kipisavoq = kipilernermit eqqissisimajunnaarpoq; kipisagisaq, kipisaqaaq. kipisavoĸ = kipilernermit erĸigsisimajungnaerpoĸ; kipisagissaĸ, kipisaĸaoĸ.
kipitsaarpoq, kipitsaarluni pulaarpoq. kipitsaerpoĸ, kipitsaerdlune pulârpoĸ.
kipitsat, t kipitsatip, kipitsatit : kipisagisaq; kipitsatigaa, kipitsataavoq. kipitsat, t kipitsatip, kipitsatit : kipisagissaĸ; kipitsatigâ, kipitsatauvoĸ.
kipitsavik, t kipitsaviup, kipitsavigaa, kipitsavigeqaakkit. kipitsavik, t kipitsaviup, kipitsavigâ, kipitsavigeĸâvkit.
kippiveqanngilaq, kippiveqanngillat (: neriunnaarumanngilaq) = kippuik. kípiveĸángilaĸ, kípiveĸángitdlat (: neriungnaerumángilaĸ) = kípuvik.
kippiveeruppoq, kippiveerulluinnarpoq, kippiveerutivippoq, kippiveerutivissoq. kípivêrúpoĸ, kípivêrutdluínarpoĸ, kípivêrutivigpoĸ, kípivêrutivigsoĸ.
kippivik, t = kipiffik; kippivia, tk kippivissaa. kípivik, t = kipivfik; kípivia, tk kípivigssâ.
kipivoq, kipivaa, kipineqarpoq, kipisuippoq, kipisuitsoq kipisuitsoorput, kipisaq, kipisaavoq, kipitippaa. kipivoĸ, kipivâ, kipineĸarpoĸ, kipisuípoĸ, kipisuitsoĸ kipisuitsôrput, kipissaĸ, kipissauvoĸ, kipitípâ.
kippoq : kivivoq; kisserpaa, kinnikoq, kissimavoq. kípoĸ : kivivoĸ; kíserpâ, kínikoĸ, kísimavoĸ.
kipukannerpoq, kipukannersoq kipukannersillugu titarpaa. kipukánerpoĸ, kipukánersoĸ kipukánersitdlugo titarpâ.
kipungavoq, kipungaarpoq (imma), kipungasoorpoq, kipungaqaaq; = equngavoq. kipungavoĸ, kipungârpoĸ (ingma), kipungassôrpoĸ, kipungaĸaoĸ; = eĸungavoĸ.
kippuppaa : soraaruppaa; kippunnagu suliaraa, kippunnaveersaarpaa, kipputinngilaa. kípúpâ : soraerúpâ; kípúnago suliarâ, kípúnavêrsârpâ, kíputíngilâ.
kipuppoq, kipuppaa, kiputtartoq, kiputtaarpoq, kipukkiartorpoq. kipúpoĸ, kipúpâ, kipútartoĸ, kipútârpoĸ, kipúkiartorpoĸ.
kiipput (imminnut); tak. : kiivaa, kiivoq. kĩput (ingmingnut); tak. : kîvâ, kîvoĸ.
kipput, t kipputip, kipputit : kipissut; kipputigaa, kipputaavoq. kíput, t kíputip, kíputit : kipíssut; kíputigâ, kíputauvoĸ.
kiputippaa, kiputittoorpaa; tak. : kipuppoq. kiputípâ, kiputítôrpâ; tak. : kipúpoĸ.
kippuik, t kippueqanngilaq, kippueqanngillat, kippueeruppoq; tak. : kippiveqanngilaq. kípuvik, t kípuveĸángilaĸ, kípuveĸángitdlat, kípuvêrúpoĸ; tak. : kípiveĸángilaĸ.
kipuvoq, kipusarpoq, kipusoorpoq, kipusaqattaarpoq, kiputippaa, = kipuppoq. kipuvoĸ, kipussarpoĸ, kipussôrpoĸ, kipussaĸátârpoĸ, kiputípâ, = kipúpoĸ.
kiisa, oqr kiisami (oqq), kiisaana, kiisali pulaartoq. kîsa, oĸr kîsame (oĸĸ), kîsauna, kîsale pulârtoĸ.
kisaq, t kitsat, kisarsuaq. kisaĸ, t kitsat, kisarssuaĸ.
kisaaraq, t kisaaqqat, kisaarartaarpoq. kisâraĸ, t kisârĸat, kisârartârpoĸ.
kisarpoq, kisarpaa, kisarpallappoq, kisarfik; (: nikikkumajunnaarpoq). kisarpoĸ, kisarpâ, kisarpatdlagpoĸ, kisarfik; (: nikíkumajungnaerpoĸ).
kisaat, t kisaatip, kisaatit (: ujarak kisatut atugaq); kisaaserpaa, kisaasiuppaa. kisaut, t kisautip, kisautit (: ujarak kisatut atugaĸ); kisauserpâ, kisausiúpâ.
kisi, (t), tak. : kisima, kisivit, kisimi, kisiat, kisitta, kisissi; kiserluinnarmi, kisermiuvoq. kise, (t), tak. : kisima, kisivit, kisime, kisiat, kisivta, kisivse; kiserdluínarme, kisermiuvoĸ.
kiserliorpoq : ilaqanngivippoq; kiserliorsaraaq, kiserliorniaq, kiserliortaannarpoq. kiserdliorpoĸ : ilaĸángivigpoĸ; kiserdliorssaraoĸ, kiserdliorniaĸ, kiserdliortáinarpoĸ.
kisermaaq, t kisermaap, kisermaat, = kisimiittoq; kisermaajuvoq = kisermaavoq. kisermâĸ, t kisermâp, kisermât, = kisimĩtoĸ; kisermâjuvoĸ = kisermauvoĸ.
kisermaappaa : kisimi pisaraa, pivaa, suliaraa; kisermaassivoq, kisermaassaq, kisermaassaavoq = kiserngaappaa. kisermáupâ : kisime pissarâ, pivâ, suliarâ; kisermáussivoĸ, kisermáussaĸ, kisermáussauvoĸ = kiserngáupâ.
kiserngoruppoq = kisinngoruppoq, kiserngorussaavoq. kiserngorúpoĸ = kisíngorúpoĸ, kiserngorússauvoĸ.
kisserpaa = kitserpaa; tak. : kippoq. kíserpâ = kitserpâ; tak. : kípoĸ.
kiserramma tk = kisimiillunga suliaraara; kiserrammi, kiserrappit. kiserrangma tk = kisimîtdlunga suliarâra; kiserrangme, kiserragpit.
kisianni, oqr kisiannili, kisiannimi. kisiáne, oĸr kisiánile, kisiánime.
kissiaq, t kivitsiaq (s. imeq sanittooq); kissiaavoq. kísiaĸ, t kivitsiaĸ (s. imeĸ sanigtôĸ); kísiauvoĸ.
kisiat, tk pigaara (allamik ilanagu). kisiat, tk pigâra (avdlamik ilanago).
kisissaanngillat (amerlanermit), kisissaanngitsut. kisigssáungitdlat (amerdlanermit), kisigssáungitsut.
kisima, tk suliaraara. kisima, tk suliarâra.
kisimi, tk ikiuuppoq. kisime, tk ikiũpoĸ.
kisimiippoq, kisimiivippoq, kisimiinngisaannarpoq, kisimiikkunnaarpoq, kisimiikkunnaarsoq, kisimiikkilluni. kisimĩpoĸ, kisimîvigpoĸ, kisimĩngisáinarpoĸ, kisimĩkungnaerpoĸ, kisimĩkungnaersoĸ, kisimĩkivdlune.
kisinngoruppoq, kisinngoruppaa; = kiserngoruppoq. kisíngorúpoĸ, kisíngorúpâ; = kiserngorúpoĸ.
kiisippaa = kiggippaa; tak. : kiivaa, kiivoq. kîsípâ = kiggípâ; tak. : kîvâ, kîvoĸ.
kisippai (natsorsukkani); kisinneritsut, tq. kisípai (natsorssugkane); kisíneritsut, tĸ.
kisisat, tq : kiseriikkat, amerlanngitsut. kisisat, tĸ : kiserîgkat, amerdlángitsut.
kisitat, tq kisitassat, kisitaanngillat. kisitat, tĸ kisitagssat, kisitáungitdlat.
kisitsit, t kisitsisip, kisitsisit kisitsisiliorpoq, kisitsimmik allaguk. kisitsit, t kisitsisip, kisitsisit kisitsisiliorpoĸ, kisitsímik agdlaguk.
kisitsivoq, kisitsilluarsinnaavoq, kisitsillaqqippoq, kisitsillaqqissoq. kisitsivoĸ, kisitsivdluarsínauvoĸ, kisitsitdlarĸigpoĸ, kisitsitdlarĸigsoĸ.
kisivit, tk pinngilatit. kisivit, tk píngilatit.
kiisivoq, kiisisarpoq, kiisigajuppoq. kîsivoĸ, kîsissarpoĸ, kîsigajugpoĸ.
kisissi, tk pigaarsi. kisivse, tk pigârse.
kisitta, tk nalunngilarput. kisivta, tk nalúngilarput.
kisu? = kina? kiso? = kina?
kiisorpoq, kiisortoq, kiisortorsuaq, kiisortueruppoq. kîsorpoĸ, kîsortoĸ, kîsortorssuaĸ, kîsortuerúpoĸ.
kissappoq, kissappaa, kissattaat, kissattaaserpaa, kissassarpaa, kissassaat, kissassaaserpaa, kissasserpoq, kissassaavoq, kissattoorpoq, kissatsippaa. kíssagpoĸ, kíssagpâ, kíssagtaut, kíssagtauserpâ, kíssagsarpâ, kíssagsaut, kíssagsauserpâ, kíssagserpoĸ, kíssagsaivoĸ, kíssagtôrpoĸ, kíssagtípâ.
kissannertooq, t kissannertoorsuaq. kíssangnertôĸ, t kíssangnertôrssuaĸ.
kissaq, t kissarsorpoq. kíssaĸ, t kíssarssorpoĸ.
kissarpoq, kissarnersiut, kissartulivoq, kissartuliorpoq, kissarnertoqaaq. kíssarpoĸ, kíssarnersiut, kíssartulivoĸ, kíssartuliorpoĸ, kíssarnertoĸaoĸ.
kissaaqqippoq, kissaaqqissoq, kissarluarpoq. kíssârĸigpoĸ, kíssârĸigsoĸ, kíssardluarpoĸ.
kissarsuut, t kissarsuutip, kissarsuutit, kissarsuussuaq. kíssarssût, t kíssarssûtip, kíssarssûtit, kíssarssũssuaĸ.
kiisartoq, t : pooqattaq parnaarsaatilik; kiisartut, tq : terianniarniutit. kîssartoĸ, t : pôĸátaĸ parnaersautilik; kîssartut, tĸ : teriangniarniutit.
kissarullerpoq, kissarullersoq kissarullersippaa, kissarulliuppaa. kíssarugdlerpoĸ, kíssarugdlersoĸ kíssarugdlersípâ, kíssarugdliúpâ.
kissaruluppoq, kissarulutsippoq, kissaruluttuinnaavoq. kíssarulugpoĸ, kíssarulugtípoĸ, kíssarulugtuínauvoĸ.
kissaallappoq, kissaallatsippaa, kissaallagaa. kíssâtdlagpoĸ, kíssâtdlagtípâ, kíssâtdlagâ.
kissaallak, t kissaallaap : silaarunnartoq; kissaallattorpoq. kíssâtdlak, t kíssâtdlaup : silaerúnartoĸ; kíssâtdlagtorpoĸ.
kissaammerpoq, kissaammersoq, kissaammersoorpoq, kissaammersippaa. kíssáumerpoĸ, kíssáumersoĸ, kíssáumersôrpoĸ, kíssáumersípâ.
kiseerpoq : kisikkunnaarpoq. kissêrpoĸ : kissigkungnaerpoĸ.
kisigaa = kisigivaa, kisigiunnaarpaa. kissigâ = kissigivâ, kissigiungnaerpâ.
kisippoq : nangaavoq; kisinnarpoq, kisittuarpoq, kisikkunnaarpoq, kisikkunnaarsoq. kissigpoĸ : nangâvoĸ; kissingnarpoĸ, kissigtuarpoĸ, kissigkungnaerpoĸ, kissigkungnaersoĸ.
kisiippoq, kisiitsoq, kisiillivoq, kisiillisarpoq. kissĩpoĸ, kissîtsoĸ, kissîtdlivoĸ, kissîtdlisarpoĸ.
kisuarpoq : periaqqajarpoq; kisuariarpoq, kisuarianngilaq, kisuarianngillat : aalarianngilaq. kissuarpoĸ : periarĸajarpoĸ; kissuariarpoĸ, kissuariángilaĸ, kissuariángitdlat : aulariángilaĸ.
kisunnerpoq, kisunnersoq : peqqajaavoq; kisunnerpai : pisinnaavai, artunngilai (s. ilinniakkani). kissungnerpoĸ, kissungnersoĸ : perĸajâvoĸ; kissungnerpai : pisínauvai, artúngilai (s. ilíniagkane).
kiisutorpaa : isumakkissiuppaa. kîsutorpâ : isumákíssiúpâ.
kitaa, tk = kitia; kitaaniippoq, kitaasiorpoq, kitaamioq, kitaajuvoq, kitaagut. kitâ, tk = kitia; kitânĩpoĸ, kitâsiorpoĸ, kitâmioĸ, kitâjuvoĸ, kitâgut.
kitangerpaa, kitangersorpaa, kitangersimavaa. kitangerpâ, kitangersorpâ, kitangersimavâ.
kitangiuppoq, kitangiukkiartorpoq. kitangiúpoĸ, kitangiúkiartorpoĸ.
kitaappaa, kitaatsivoq, kitaallugu. kitáupâ, kitautsivoĸ, kitautdlugo.
killeq, t killiup, killeraa, killiuvoq, killermiippoq, killersaat, killersaavoq. kitdleĸ, t kitdliup, kitdlerâ, kitdliuvoĸ, kitdlermĩpoĸ, kitdlersât, kitdlersauvoĸ.
killernga, tk : killinia, kimmut tullia. kitdlernga, tk : kitdlinia, kímut tugdlia.
kitsi, t oqs : (s. igalaanut) ussissaat; kitsiterpaa, kitsiliorpoq. kíte, t oĸs : (s. igalânut) uvsigsaut; kítiterpâ, kítiliorpoĸ.
kitigarpoq, kitigarpaa : qaannap paavanut akuilisani, tuilini atitippaa. kitigarpoĸ, kitigarpâ : ĸáinap pâvanut akuilisane, tuviline atitípâ.
kitigaappaa, kitigaassaarpoq, kitigaassaarpaa. kitigáupâ, kitigáussaerpoĸ, kitigáussaerpâ.
kitigaat, t kitigaatip, kitigaatit, kitigaaserpaa, kitigaataavoq. kitigaut, t kitigautip, kitigautit, kitigauserpâ, kitigautauvoĸ.
kitik, t : ungerut. kitik, t : ungerut.
kitsinngit, tq oqs : kitsap kalunneri. kítíngit, tĸ oĸs : kitsap kalungnere.
kittoq, t = kitsoq = kivisoq. kítoĸ, t = kitsoĸ = kivissoĸ.
kitserluppai : kisinnerluppai (naatsorsukkani); kitserlukkat, tq. kitserdlugpai : kisínerdlugpai (nautsorssugkane); kitserdlugkat, tĸ.
kiitserluppoq : kiisinerluppoq, kiisiumanngilaq. kîtserdlugpoĸ : kîsinerdlugpoĸ, kîsiumángilaĸ.
kiitserippoq, kiitserissoq, kiisiumatuvoq; kiitserissivoq. kîtserigpoĸ, kîtserigsoĸ, kîsiumatuvoĸ; kîtserigsivoĸ.
kitserpaa = kisserpaa; tak. : kippoq. kitserpâ = kíserpâ; tak. : kípoĸ.
kitsippoq, kitsissoq = kippasippoq; kitsissut (qeqertat), kitsissuarsuit, kitsippallaaqaaq. kitsigpoĸ, kitsigsoĸ = kípasigpoĸ; kitsigsut (ĸeĸertat), kitsigsuarssuit, kitsigpatdlâĸaoĸ.
kitsimavoq : pukkiliorsimavoq = kitsumavoq. kitsimavoĸ : púkiliorsimavoĸ = kitsumavoĸ.
kitsinaarpoq, kitsinaarpaa, kitsinaaqquppaa. kitsinârpoĸ, kitsinârpâ, kitsinârĸúpâ.
kitsinneq, t kitsinnerup, kitsinnerit, kitsinnerpaaq, kitsinnerpaap, kitsinnerpaat kitsinnersaat, kitsinnersaavoq. kitsingneĸ, t kitsingnerup, kitsingnerit, kitsingnerpâĸ, kitsingnerpâp, kitsingnerpât kitsingnerssât, kitsingnerssauvoĸ.
kitsoq, t = kittoq, kivisoq. kitsoĸ, t = kítoĸ, kivissoĸ.
kitsuppoq : puttallarluarsinnaanngilaq; kitsusumavoq, kitsuttoq. kitsugpoĸ : pugtatdlardluarsínáungilaĸ; kitsusumavoĸ, kitsugtoĸ.
kiuit? = kinaavit? kiunersoq naluara. kiuvit? = kinauvit? kiunersoĸ naluvara.
kiivaa, kiitippoq, kiisoorpaa, kiisarpaa, kiisimavaa, kiioraapput. kîvâ, kîtípoĸ, kîssôrpâ, kîssarpâ, kîsimavâ, kîoráiput.
killiaq, t : ujarak mattusooq kajuartoq = ammaaq. kivdliaĸ, t : ujarak mavtusôĸ kajuartoĸ = angmâĸ.
killippaa, killissaavoq, killissaanngilaq, killissaanngillat, killissaanngitsoq, killitsippoq. kivdligpâ, kivdligssauvoĸ, kivdligssáungilaĸ, kivdligssáungitdlat, kivdligssáungitsoĸ, kivdligtípoĸ.
killigussaavoq, oqt : killisimaarpoq. kivdligússauvoĸ, oĸt : kivdlisimârpoĸ.
killinnarpoq, killinnartorsuuvoq, killinnaqaaq, killinnartuliaq. kivdlingnarpoĸ, kivdlingnartorssûvoĸ, kivdlingnaĸaoĸ, kivdlingnartuliaĸ.
killiserrarippoq, killiserrarissoq = killiavoq, manngertuunngilaq. kivdliserrarigpoĸ, kivdliserrarigsoĸ = kivdliavoĸ, mángertũngilaĸ.
killisimaarpoq, killisimaarnaqaaq, killisimaartitsivoq. kivdlisimârpoĸ, kivdlisimârnaĸaoĸ, kivdlisimârtitsivoĸ.
killissarippoq, killissarissoq = killikkuminarpoq. kivdlíssarigpoĸ, kivdlíssarigsoĸ = kivdligkuminarpoĸ.
killorpaa, killortuutit : pilattuussuit. kivdlorpâ, kivdlortûtit : pilagtũssuit.
killugaq, t killukkat, killugaavoq. kivdlugaĸ, t kivdlugkat, kivdlugauvoĸ.
killuivoq, killuisuuvoq, killuillaqqippoq, killuillaqqissoq, killuisarpoq. kivdluivoĸ, kivdluissûvoĸ, kivdluitdlarĸigpoĸ, kivdluitdlarĸigsoĸ, kivdluissarpoĸ.
killuut, t killuutip, killuutit, killuussuaq, killuutaavoq, killuutaa : papii (timmissap). kivdlût, t kivdlûtip, kivdlûtit, kivdlũssuaĸ, kivdlûtauvoĸ, kivdlûtai : papê (tingmíssap).
kiverpaa : kiffiarpaa; kiversaq = kivigaq, kivikkat. kiverpâ : kivfiarpâ; kiversaĸ = kivigaĸ, kivigkat.
kiveqqavoq, kiveqqajuarpoq. kiverĸavoĸ, kiverĸajuarpoĸ.
kiversarpaa, kiversaavoq, kiversartippaa. kiverssarpâ, kiverssaivoĸ, kiverssartípâ.
kiffattarpaa : qaffassarpaa (s. umiatsiaq sanaassaq); kiffattaavoq. kivfagtarpâ : ĸagfagsarpâ (s. umiatsiaĸ sanâgssaĸ); kivfagtaivoĸ.
kiffattaat, t kiffattaatip, kiffattaatit : qaffaat = kiffattaq. kivfagtaut, t kivfagtautip, kivfagtautit : ĸagfaut = kivfagtaĸ.
kiffaq, t kiffalukaq, kiffalukkat : taasakuluk; kiffakattaq, kiffaanngilaq, kiffaanngillat, kiffaavoq, kiffaajunnaarpoq, kiffaajunnaarsippaa = kiggaq, oqt. kivfaĸ, t kivfalukaĸ, kivfalugkat : taissakuluk; kivfakátaĸ, kivfáungilaĸ, kivfáungitdlat, kivfauvoĸ, kivfaujungnaerpoĸ, kivfaujungnaersípâ = kivgaĸ, oĸt.
kiffaraa = kiffarivaa, kiffaritippoq, kiffartuuppaa, kiffartuut. kivfarâ = kivfarivâ, kivfaritípoĸ, kivfartũpâ, kivfartût.
kiffartorpoq, kiffartorfigaa, kiffartuuppaa, kiffartuussivoq, kiffartuussilluarpoq, kiffartorumatooq. kivfartorpoĸ, kivfartorfigâ, kivfartũpâ, kivfartũssivoĸ, kivfartũssivdluarpoĸ, kivfartorumatôĸ.
kiffi, tk = kiffani (ataaseq). kivfe, tk = kivfane (atauseĸ).
kiffiarpaa, kiffiaavoq, kiffiagaavoq, kiffiaqqissaarpaa. kivfiarpâ, kivfiaivoĸ, kivfiagauvoĸ, kivfiarĸigsârpâ.
kiffigaa = kiffigivaa : igiffigaa; tak. : kippoq. kivfigâ = kivfigivâ : igivfigâ; tak. : kípoĸ.
kiffik, t kiffissiaq. kivfik, t kivfigssiaĸ.
kiffiuppaa, I kiffaliuppaa. kivfiúpâ, I kivfaliúpâ.
kiffiuppaa, II : immiuppaa (s. iikkat ikiaannut); kiffiussorpai, kiffiussat. kivfiúpâ, II : ímiúpâ (s. îgkat ikiãnut); kivfiússorpai, kivfiússat.
kiffiut, t kiffiutip, kiffiutit, kiffiutaapput. kivfiut, t kivfiutip, kivfiutit, kivfiutáuput.
kiggumiaq, t kiggumissat = kissumiaq; kiggumiarpaa, kiggumissiuppaa. kivgumiaĸ, t kivgumíssat = kivssumiaĸ; kivgumiarpâ, kivgumíssiúpâ.
kigguppaa, kiggussaq, kiggussaavoq; = kiveqatigaa. kivgúpâ, kivgússaĸ, kivgússauvoĸ; = kiveĸatigâ.
kivippoq, kivitsippoq (pujoq), kivitserpaa : kiveqqissarpaa. kivigpoĸ, kivigtípoĸ (pujoĸ), kivigterpâ : kiverĸigsarpâ.
kivikkarpoq, kivikkavippoq (usinermit). kivíkarpoĸ, kivíkavigpoĸ (usinermit).
kivingavoq, kivingaarpoq, kivingavallaarpoq. kivingavoĸ, kivingârpoĸ, kivingavatdlârpoĸ.
kivinti, t oqs (oqimaalutaq) 5 grammit nalingat. kivinte, t oĸs (oĸimailutaĸ) 5 grámit nalingat.
kivippaa, kivitsivoq, kivikkiartorpaa. kivípâ, kivitsivoĸ, kivíkiartorpâ.
kivissat, tq = kivikkat; immikkat. kivíssat, tĸ = kivigkat; ímigkat.
kivitsit, t kivitsisip, kivitsisit, kivitsisaa, kivitsisigaa. kivitsit, t kivitsisip, kivitsisit, kivitsisâ, kivitsisigâ.
kiviivoq : timmissanik immiivoq, kiffiaavoq. kivîvoĸ : tingmíssanik ímîvoĸ, kivfiaivoĸ.
kiviivoq = kiffiaavoq; kiviisartuuvoq (timmissat amiinik). kivîvoĸ = kivfiaivoĸ; kivîssartûvoĸ (tingmíssat amînik).
kivivoq, kivivaa, kiviartorpoq, kivisippaa, kivisivaa, kivisoorpoq, kivioraapput, kivioraasitsivoq. kivivoĸ, kivivâ, kiviartorpoĸ, kivisípâ, kivissivâ, kivissôrpoĸ, kiviorãput, kiviorâsitsivoĸ.
kikkarpoq, kikkarpaa, kikkaluppoq, kikkagaq, kikkakkat, kikkaavoq. kivkarpoĸ, kivkarpâ, kivkalugpoĸ, kivkagaĸ, kivkagkat, kivkaivoĸ.
kikkutseq, t : oqqap kangia nipiliuut, qooqqaap paava. kivkutseĸ, t : orĸap kangia nipiliût, ĸôrĸâp pâva.
kiivoq (imminut), kiisimapput, kiisimaavarput. kîvoĸ (ingminut), kîsimáput, kîsimauarput.
kissavoq : kipisavoq; kissagajuppoq, kissasaannarpoq. kivsavoĸ : kipisavoĸ; kivsagajugpoĸ, kivsassáinarpoĸ.
kissaalik, t kissaallit : saattunik nujalik. kivssâlik, t kivssâgdlit : sãtunik nujalik.
kissarpoq, kissarpaa : nujaajarpoq, nujaajarpaa, kissartippoq, kissaavoq, kissaasarpoq. kivssarpoĸ, kivssarpâ : nujaiarpoĸ, nujaiarpâ, kivssartípoĸ, kivssaivoĸ, kivssaissarpoĸ.
kissumiaq, t kissumissat, kissumiaavoq = kissumiagaq, kiggumiaq. kivssumiaĸ, t kivssumíssat, kivssumiauvoĸ = kivssumiagaĸ, kivgumiaĸ.
kissumiarpoq, kissumiarpaa, kissumiartuarpaa, kissumiartaannarpaa. kivssumiarpoĸ, kivssumiarpâ, kivssumiartuarpâ, kivssumiartáinarpâ.
kissumissiuppaa = kissumialiuppaa. kivssumíssiúpâ = kivssumialiúpâ.
kjuuli, t oqs : annoraaq qarlissuulik. kjûle, t oĸs : ánorâĸ ĸardligsûlik.
kommuuni, t oqs kommuuneqarfik, kommuunirådi, oqs kommuunilik, kommuunillit. kommûne, t oĸs kommûneĸarfik, kommûneråde, oĸs kommûnilik, kommûnigdlit.
koori, t oqs : ivikkanit allanilluunniit nuioragaq; kooriliorpoq. kôre, t oĸs : ivigkanit avdlanitdlũnît nuioragaĸ; kôriliorpoĸ.
kooroq, t = qooroq; koorortooq, koororsuaq, koorormiu. kôroĸ, t = ĸôroĸ; kôrortôĸ, kôrorssuaĸ, kôrormio.
kooqqerpaa = qooqqerpaa, qoorulerpaa; kooqqersorpaa, kooqqersuut. kôrĸerpâ = ĸôrĸerpâ, ĸôrulerpâ; kôrĸersorpâ, kôrĸersût.
koorseriippoq, koorseriitsoq : inertissaanngilaq, nangassaanngilaq, serlernaqaaq; koorseriivippoq, koorseriivissoq = kuussaanngilaq. kôrserĩpoĸ, kôrserîtsoĸ : inertigssáungilaĸ, nangagssáungilaĸ, serdlernaĸaoĸ; kôrserîvigpoĸ, kôrserîvigsoĸ = kũssáungilaĸ.
koorusaarpoq, koorusaartuarpoq. kôrussârpoĸ, kôrussârtuarpoĸ.
kristumiu, t oqs kristumiussuseq, kristumiussutsit, kristumiuuvoq, kristumiulluarpoq. kristumio, t oĸs kristumiússuseĸ, kristumiússutsit, kristumiûvoĸ, kristumiuvdluarpoĸ.
kuanneq, t kuannersarpoq, kuannersorpoq, kuannilik, kuannillit, kuannersooq. kuáneĸ, t kuánersarpoĸ, kuánersorpoĸ, kuánilik, kuánigdlit, kuánersôĸ.
kuarti, t oqs : ilivitsup qeqqata qeqqa (¼). kuarte, t oĸs : ilivitsup ĸerĸata ĸerĸa (¼).
kuerarpaa, kueraavoq, kueraavik. kuerarpâ, kueraivoĸ, kueraivik.
kuuerpaa (kuuk) sapuserpaa; kuuersariaq, kuuersarissat. kûerpâ (kûk) sapuserpâ; kûersariaĸ, kûersaríssat.
kuueerpoq : tunisiumatuvoq; kuueersuuvoq. kûêrpoĸ : tunissiumatuvoĸ; kûêrsûvoĸ.
kuersat, tq kuersaapput, kuersarpassuit. kuerssat, tĸ kuerssáuput, kuerssarpagssuit.
kuugaaq, t kuugaap, kuugaat, kuugaannguaq, kuugaatsiaq, kuugaatsiaap, kuugaatsiaat. kûgâĸ, t kûgâp, kûgât, kûgãnguaĸ, kûgâtsiaĸ, kûgâtsiaup, kûgâtsiait.
kuugaarpoq = kuulaarpoq; kuugaartoq. kûgârpoĸ = kûlârpoĸ; kûgârtoĸ.
kuugasaarpoq, kuugasaartuinnaavoq. kûgasârpoĸ, kûgasârtuínauvoĸ.
kuffippaa (kuisamut ilannguppaa), kuffissaq, kuffissaavoq. kugfípâ (kuissamut ilángúpâ), kugfíssaĸ, kugfíssauvoĸ.
kuggippaa, kuggisillariaanagu. kuggípâ, kuggisitdlariaunago.
kuugiaq, t kuugiaannaavoq. kûgiaĸ, t kûgiáinauvoĸ.
kuuppoq, kuuttorsuuvoq, kuuttuarpoq, kuutsippaa. kûgpoĸ, kûgtorssûvoĸ, kûgtuarpoĸ, kûgtípâ.
kussagaa = kussagivaa : annikigaa, merseraa, sapiuffigaa; kussasuppoq, kussanarsivoq, kussagunnartoq. kugssagâ = kugssagivâ : angnikigâ, merserâ, sapiuvfigâ; kugssasugpoĸ, kugssanarsivoĸ, kugssagungnartoĸ.
kussagaa = kussagivaa : annikigaa, merseraa, sapiuffigaa; kussasuppoq, kussanarsivoq, kussagunnartoq. kugsagâ = kugsagivâ : angnikigâ, merserâ, sapiuvfigâ; kugsasugpoĸ, kugsanarsivoĸ, kugsagungnartoĸ.
kussassivoq : ilanngarsivoq; kussassigajuppoq. kugsagsivoĸ : ilángarsivoĸ; kugsagsigajugpoĸ.
kussak, t kussaap, kussaat = kussattaq; kussattarnaq = kussaarmisaq. kugsak, t kugsaup, kugsait = kugsagtaĸ; kugsagtarnaĸ = kugsârmisaĸ.
kussaaraq, t kussaaqqat : kussak piaraq. kugsâraĸ, t kugsârĸat : kugsak piaraĸ.
kussippoq, kussissoq : minnaarlugu tunisivoq; kussittaannarpoq, kussippallaaqaaq. kugsigpoĸ, kugsigsoĸ : mingnârdlugo tunissivoĸ; kugsigtáinarpoĸ, kugsigpatdlâĸaoĸ.
kussangajaaq, t kussangajaap, kussangajaat, kussangajaarsuaq, kussangajaannguaq, kussangajaajuvoq, = kussangajaavoq. kugssangajâĸ, t kugssangajâp, kugssangajât, kugssangajârssuaĸ, kugssangajãnguaĸ, kugssangajâjuvoĸ, = kugssangajauvoĸ.
kussanngarippoq, kussanngarissoq, kussanngarissorsuuvoq. kugssángarigpoĸ, kugssángarigsoĸ, kugssángarigsorssûvoĸ.
kussanngarmi, tk = kussangalluni. kugssángarme, tk = kugssangavdlune.
kussangaarpoq (imma). kugssangârpoĸ (ingma).
kussanngaarpoq, kussanngaartippaa. kugssángârpoĸ, kugssángârtípâ.
kussanngaat, tk kussanngaasa. kugssángât, tk kugssángaisa.
kussangavoq, kussangaqaaq, kussangalaarpoq, kussangavallaaqaaq. kugssangavoĸ, kugssangaĸaoĸ, kugssangalârpoĸ, kugssangavatdlâĸaoĸ.
kussariilippoq : kussariartuinnarpoq; kussariililluni napakkarpoq. kugssarîligpoĸ : kugssariartuínarpoĸ; kugssarîligdlune napákarpoĸ.
kussarpoq, kussarterpoq, kussartitsivoq (panertulianik s. saarullimmik). kugssarpoĸ, kugssarterpoĸ, kugssartitsivoĸ (panertulianik s. sârugdlingmik).
kusserpoq, kussersoq : kuuffinippoq; kussertiterpoq, kussersorpaa, kussersimavoq. kugsserpoĸ, kugssersoĸ : kûgfinigpoĸ; kugssertiterpoĸ, kugssersorpâ, kugssersimavoĸ.
kussiaq, t kussiaqarpoq, kussiakippoq, kussiakitsoq, kussiaavoq. kugssiaĸ, t kugssiaĸarpoĸ, kugssiakípoĸ, kugssiakitsoĸ, kugssiauvoĸ.
kussineq, t kusserngit, kussinersuaq, kussinertooq, kussinersuaq. kugssineĸ, t kugsserngit, kugssinerssuaĸ, kugssinertôĸ, kugssinerssuaĸ.
kussiorpoq, kussiorpaa, kussiugaavoq, kussiortitsivoq. kugssiorpoĸ, kugssiorpâ, kugssiugauvoĸ, kugssiortitsivoĸ.
kussugaq, t kussukkat : arlup pakka; kussugaasaq = kissugaq. kugssugaĸ, t kugssugkat : ardlup pavka; kugssugaussaĸ = kigssugaĸ.
kussugut, t kussugutip, kussugutit : kiggeqqut; kussugutserpaa. kugssugut, t kugssugutip, kugssugutit : kiggerĸut; kugssugutserpâ.
kussugaq, t kussukkat : arlup pakka; kussugaasaq = kissugaq. kugsugaĸ, t kugsugkat : ardlup pavka; kugsugaussaĸ = kigsugaĸ.
kussuppaa : qumartippaa, naalivaa, (: ilisiillugu ajunaartinniarpaa). kugsugpâ : ĸumartípâ, nailivâ, (: ilisîtdlugo ajunârtíniarpâ).
kussuk, t kussuit : ilisiitsoq; kussuuvoq, kussukasik. kugsuk, t kugsuit : ilisîtsoĸ; kugsûvoĸ, kugsukasik.
kussukulluut, t kussukulluutip, kussukulluutit : qaarut; kussukulluuserpoq. kugsukutdlût, t kugsukutdlûtip, kugsukutdlûtit : ĸaorut; kugsukutdlûserpoĸ.
kuuguppaa, kuugussaavoq, kuugussimavaa. kûgúpâ, kûgússauvoĸ, kûgúsimavâ.
kuimavoq, kuimaarpoq (imma), kuimaannartoq. kuimavoĸ, kuimârpoĸ (ingma), kuimáinartoĸ.
kuinginngeeq, t : puuluki, (qaqqap aqqa). kuingíngêĸ, t : pûluke, (ĸáĸap arĸa).
kuipeerpoq (isimigut); kuipeertitsivoq = marsivoq. kuipêrpoĸ (issimigut); kuipêrtitsivoĸ = marssivoĸ.
kuisimavoq, kuisimasuuvoq, kuisimanngitsoq. kuisimavoĸ, kuisimassûvoĸ, kuisimángitsoĸ.
kuisippoq, kuisittussaq, kuisinneq, kuisitsivoq, kuisitippaa. kuisípoĸ, kuisítugssaĸ, kuisíneĸ, kuisitsivoĸ, kuisitípâ.
kuisiffik, t kuisiffimmi, kuisipput. kuisivfik, t kuisivfingme, kuisigput.
kuisivik, t kuisiviup kuisivissaq. kuissivik, t kuissiviup kuissivigssaĸ.
kuissut, t kuissutip, kuissutaavoq, kuissummik. kuíssut, t kuíssutip, kuíssutauvoĸ, kuíssúmik.
kuitsivik, t kuitsiviup kuitsiviliorpoq, kuitsivissaq. kuitsivik, t kuitsiviup kuitsiviliorpoĸ, kuitsivigssaĸ.
kuiveertorpoq : saarfaarsuk qarlorpoq; kuiveertorpaluk. kuivêrtorpoĸ : sârfârssuk ĸardlorpoĸ; kuivêrtorpaluk.
kuivoq, kuivaa, kuioraavoq, kuisartoq, kuisaq, kuisivoq, kuisiinnarpoq (sialuk). kuivoĸ, kuivâ, kuioraivoĸ, kuissartoĸ, kuissaĸ, kuissivoĸ, kuissĩnarpoĸ (sialuk).
kujappaa (angutip arnaq). kujagpâ (angutip arnaĸ).
kujak, t kujaap, kujaat, kujaatsoq, kujassuaq. kujak, t kujaup, kujait, kujaitsoĸ, kujagssuaĸ.
kujaleq, t kujaleraa, kujalia, tk. kujaleĸ, t kujalerâ, kujalia, tk.
kujammukaaq, t kujammukaap, kujammukaat kujammukaarpassuit. kujámukâĸ, t kujámukâp, kujámukât kujámukârpagssuit.
kujammukarpoq, kujammukaappaa, kujammukaassivoq. kujámukarpoĸ, kujámukáupâ, kujámukáussivoĸ.
kujapigaq, t kujapikkat : qimerlut alliit; kujapigannappoq. kujapigaĸ, t kujapigkat : ĸimerdlut atdlît; kujapigánagpoĸ.
kujapigaasarpaa : mersukki putsiukkatut mersorpaa; kujapigaasagaq. kujapigaussarpâ : merssugke putsiugkatut merssorpâ; kujapigaussagaĸ.
kujaaq, t kujaap, kujaat kujaartooq (umiatsiaq), kujaalerpaa, kujaalik, kujaallit (pilattuut, pisissi), kujaaginnalik (qajaq qajaqqissorsuinngooq anorersuarsiutaat, itsaq) (: pisissip qerattaqqutaa ujaloq). kujâĸ, t kujâp, kujât kujârtôĸ (umiatsiaĸ), kujâlerpâ, kujâlik, kujâgdlit (pilagtût, pisigse), kujâgínalik (ĸajaĸ ĸajarĸigsorssuíngôĸ anorerssuarsiutât, itsaĸ) (: pisigsip ĸerátarĸutâ ujaloĸ).
kujaqquppaa, kujaqqutsivoq, kujaqqullerpaa, kujaqqukkiartorpaa. kujarĸúpâ, kujarĸutsivoĸ, kujarĸutdlerpâ, kujarĸúkiartorpâ.
kujasippoq, kujasissoq, kujasissumiippoq, kujasiarpoq, kujasissoorpoq. kujasigpoĸ, kujasigsoĸ, kujasigsumĩpoĸ, kujasiarpoĸ, kujasigsôrpoĸ.
kujasik, t (anori); kujasimmik anorlerpoq. kujasik, t (anore); kujasingmik anordlerpoĸ.
kujat, (t); tak. : kujati, kujataa; kujalleq, il. il. kujat, (t); tak. : kujate, kujatâ; kujatdleĸ, il. il.
kujataa, tk kujataaniippoq, kujataamioq. kujatâ, tk kujatânĩpoĸ, kujatâmioĸ.
kujalleq, t kujallersaat, kujallersaavoq, kujallermiippoq, kujalliuvoq. kujatdleĸ, t kujatdlersât, kujatdlersauvoĸ, kujatdlermĩpoĸ, kujatdliuvoĸ.
kujavarpoq, kujavaappaa, kujavarterpoq. kujavarpoĸ, kujaváupâ, kujavarterpoĸ.
kuuk, t kuuit kuussuaq, kuummioq. kûk, t kûit kûgssuaĸ, kûngmioĸ.
kukkaajarpoq, kukkaajarpaa, kukkaajartaannarpoq. kúkaiarpoĸ, kúkaiarpâ, kúkaiartáinarpoĸ.
kukkaajaat, t kukkaajaatip, kukkaajaatit, kukkaajaataavoq. kúkaiaut, t kúkaiautip, kúkaiautit, kúkaiautauvoĸ.
kukkaq, t kukkarnaaq, kukkarnaap, kukkarnaat : aak panertuliaq kukkarnaartorpoq. kúkaĸ, t kúkarnâĸ, kúkarnâp, kúkarnât : auk panertuliaĸ kúkarnârtorpoĸ.
kukkarpoq, kukkartaannarpoq. kúkarpoĸ, kúkartáinarpoĸ.
kukkaartuut, t kukkaartuutip, kukkaartuutit, kukkaartuusiorpoq. kúkârtût, t kúkârtûtip, kúkârtûtit, kúkârtûsiorpoĸ.
kukialuppoq : pikkorluppoq, toorlappoq. kukialugpoĸ : píkordlugpoĸ, tôrdlagpoĸ.
kukkippoq : kukinippoq. kúkigpoĸ : kukinigpoĸ.
kukik, t kukissooq, kukiffak, kukiffaap, kukiffaat (s. tuttup); kukiffaajooq (nersut). kukik, t kukigsôĸ, kukigfak, kukigfaup, kukigfait (s. tugtup); kukigfâjôĸ (nerssut).
kukkilappaa, kukkilattariaq, kukkilattarissat, kukkilattorpaa. kúkilagpâ, kúkilagtariaĸ, kúkilagtaríssat, kúkilagtorpâ.
kukkilagut, t kukkilagutip, kukkilagutit, kukkilaguserpaa, kukkilagutaavoq. kúkilagut, t kúkilagutip, kúkilagutit, kúkilaguserpâ, kúkilagutauvoĸ.
kukkilak, t kukkilaap, kukkilaat; = kukkilattariaq. kúkilak, t kúkilaup, kúkilait; = kúkilagtariaĸ.
kukkilaarpaa, kukkilaartuivoq, kukkilaartuisaqinak. kúkilârpâ, kúkilârtuivoĸ, kúkilârtuissaĸinak.
kukkilit, t kukkilisip, kukkilisit = kappoqqut; kukkilitserpaa, kukkilisaasaq (naasoq), kukkilisiliorpoq. kúkilit, t kúkilisip, kúkilisit = káporĸut; kúkilitserpâ, kúkilisaussaĸ (naussoĸ), kúkilisiliorpoĸ.
kukiusaq, t paassalivik nassuk. kukiussaĸ, t paugssalivik nagssuk.
kukooq, t (timmiaq). kukôĸ, t (tingmiaĸ).
kuukkooriarsuaq, t kuukkooriarsuit, kuukkooriarsuaqarpoq (kiattuni). kũkôriarssuaĸ, t kũkôriarssuit, kũkôriarssuaĸarpoĸ (kiagtune).
kuukkoorpoq : kuukkut ingerlavoq; kuukkoortariaq, kuukkoortarissat. kũkôrpoĸ : kũkut ingerdlavoĸ; kũkôrtariaĸ, kũkôrtaríssat.
kuukoorpoq, kuukoorpaa (ersulligaallutik). kûkôrpoĸ, kûkôrpâ (erssutdligautdlutik).
kukoqqaat, t kukoqqaatip, kukoqqaatit, kukoqqaatissaq, kukoqqaatissaaruppoq. kukorĸaut, t kukorĸautip, kukorĸautit, kukorĸautigssaĸ, kukorĸautigssaerúpoĸ.
kuukoortitsivoq = marsivoq; kuukoortitsinaqaaq. kûkôrtitsivoĸ = marssivoĸ; kûkôrtitsinaĸaoĸ.
kukuppoq, kukuttaat, kukuttaaserpaa, kukuttunnguamik : innikitsumik qulleq ikippaa. kukugpoĸ, kukugtaut, kukugtauserpâ, kukugtúnguamik : ingnikitsumik ĸutdleĸ ikípâ.
kuukujuk, t kuukujuit : miteq siorartooq inuusuttoq, siorartooq (inuk). kûkujuk, t kûkujuit : miteĸ sujorartôĸ inûsugtoĸ, sujorartôĸ (inuk).
kukkukooq, t timmiaat, marloraaq; kukkukoorpaluk. kúkukôĸ, t tingmiaut, mardlorâĸ; kúkukôrpaluk.
kukuppaa = ikippaa (kissarsuut); kukulluarpaa, kukutsivoq. kukúpâ = ikípâ (kíssarssût); kukutdluarpâ, kukutsivoĸ.
kukkuuppaa, kukkuussivoq, kukkuullugu …. kúkũpâ, kúkũssivoĸ, kúkûtdlugo ….
kukuut, t kukuutip, kukuutit; = kukussut. kukût, t kukûtip, kukûtit; = kukússut.
kukuutaavoq, kukuutaasinnaanngilaq, kukuutaasinnaanngillat. kukûtauvoĸ, kukûtausínáungilaĸ, kukûtausínáungitdlat.
kukuutissaq, t (: maneq); kukuutissartarpoq, kukuutissarsiorpoq. kukûtigssaĸ, t (: maneĸ); kukûtigssartarpoĸ, kukûtigssarsiorpoĸ.
kukuutissiarpoq, kukuutissiartarniarit. kukûtigssiarpoĸ, kukûtigssiartarniarit.
kukkuvoq, kukkuaa, kukkusaq, kukkugajuppoq, kukkujuippoq, kukkujuitsoq, kukkuluttorpoq, kukkuneq, kukkunersiorpoq, kukkusiuut, kukkunersiuut, kukkupateerpoq, kukkutaarpoq, kukkutippaa, kukkusaannarpoq, kukkutooq, kukkukulavoq, kukkusoorpoq. kúkuvoĸ, kúkuvâ, kúkussaĸ, kúkugajugpoĸ, kúkujuípoĸ, kúkujuitsoĸ, kúkulugtorpoĸ, kúkuneĸ, kúkunersiorpoĸ, kúkusiût, kúkunersiût, kúkupatêrpoĸ, kúkutârpoĸ, kúkutípâ, kúkussáinarpoĸ, kúkutôĸ, kúkukulavoĸ, kúkussôrpoĸ.
kul’uusit, tq oqs : siorarsuit, ujaraaqqat. kul’ûsit, tĸ oĸs : siorarssuit, ujarârĸat.
kulavak, t kulavaap, kulavaat : angisup nulia; kulavappoq, kulavaaraq, kulavaaqqat. kulavak, t kulavaup, kulavait : angissup nulia; kulavagpoĸ, kulavâraĸ, kulavârĸat.
kulooq, t oqs (nallukattani). kulôĸ, t oĸs (natdlukátane).
kuulti, t oqs kuultisiorfik, kuultiusaq, kuultiuvoq, kuultisut ippoq, kuultimineq, kuultimerngit. kûlte, t oĸs kûltisiorfik, kûltiussaĸ, kûltiuvoĸ, kûltisut ípoĸ, kûltimineĸ, kûltimerngit.
kulturi, t oqs kulturilik, kulturillit, kultureqanngilaq, kultureqanngillat, kultureqanngitsoq. kultûre, t oĸs kultûrilik, kultûrigdlit, kultûreĸángilaĸ, kultûreĸángitdlat, kultûreĸángitsoĸ.
kuluippoq, kuluitsoq : sajaappoq, ipeersaarpoq; kuluisaarpoq, kuluisaanngeqaaq. kuluípoĸ, kuluitsoĸ : sajáipoĸ, ipêrsârpoĸ; kuluisârpoĸ, kuluisãngeĸaoĸ.
kuulukujoorpoq : kaaviaarpoq. kûlukujôrpoĸ : kâviârpoĸ.
kulumpit, tq oqs : qajuusanit ammalortuliat (igaat); kulumpisorpoq. kulumpit, tĸ oĸs : ĸajûssanit angmalortuliat (igât); kulumpisorpoĸ.
kumaarpoq, kumaarpaa, kumaarsippoq, kumaarsarpoq, kumaarsarpaa, kumaarsaat. kumaerpoĸ, kumaerpâ, kumaersípoĸ, kumaersarpoĸ, kumaersarpâ, kumaersaut.
kumaarusaavoq, kumaarusaaneq. kumaerusaivoĸ, kumaerusaineĸ.
kumagaavoq, kumagaavippoq, kumagaavissoq. kumagauvoĸ, kumagauvigpoĸ, kumagauvigsoĸ.
kummappoq : kumattusivoq; kummassimavoq, kummassarpaa : sukasarpaa (mitaatigalugu). kúmagpoĸ : kumagtusivoĸ; kúmagsimavoĸ, kúmagsarpâ : sukasarpâ (mitautigalugo).
kumappoq : kumattuvoq; kumassimavoq. kumagpoĸ : kumagtuvoĸ; kumagsimavoĸ.
kumaajarpaa, kumaajartippoq. kumaiarpâ, kumaiartípoĸ.
kumak, t kumaap, kumaat, kumassiorpoq, kumattooq, kumalluk : peqqooraq. kumak, t kumaup, kumait, kumagsiorpoĸ, kumagtôĸ, kumagdluk : perĸôraĸ.
kumangerpoq, kumangersoq, kumangertarit. kumangerpoĸ, kumangersoĸ, kumangertarit.
kumangiutit, tq kumangiutisivoq. kumangiutit, tĸ kumangiutisivoĸ.
kumaasat, tq : akoorutissat tipigissut; kumaasarsivoq. kumaussat, tĸ : akôrutigssat tipigigsut; kumaussarsivoĸ.
kummi, t oqs (: nipinneqqut). kúme, t oĸs (: nipínerĸut).
kummerivoq : kumassiorpoq, paamititsivoq; kummerinertoqaaq. kúmerivoĸ : kumagsiorpoĸ, pâmititsivoĸ; kúmerinertoĸaoĸ.
kumigarpaa, kumigartorpaa, kumigartuutit, kumigaavoq. kumigarpâ, kumigartorpâ, kumigartûtit, kumigaivoĸ.
kumigaatit, tq (ivikkanut, saninnut) ; kumigaatisivoq. kumigautit, tĸ (ivigkanut, saningnut) ; kumigautisivoĸ.
kumippoq, kumippaa, kumillat : paataasaq sikusiut. kumigpoĸ, kumigpâ, kumigdlat : pautaussaĸ sikusiut.
kumigut, t kumigutip, kumigutit = kunngut, kummut; kumigussuit. kumigut, t kumigutip, kumigutit = kuvngut, kúmut; kumigússuit.
kumilappoq, kumilannarpoq : savituvoq, serlernarpoq, pikkorippoq; kumilannavippoq, kumilannavissoq. kumilagpoĸ, kumilangnarpoĸ : savituvoĸ, serdlernarpoĸ, píkorigpoĸ; kumilangnavigpoĸ, kumilangnavigsoĸ.
kummit, tq oqs : kamippaat kummiusut. kúmit, tĸ oĸs : kamigpait kúmiussut.
kummivoq : qisuk sullorserarpoq; kumminertooq. kúmivoĸ : ĸissuk suvdlorsserarpoĸ; kúminertôĸ.
kummut, t kummutip, kummutit; = kumigut. kúmut, t kúmutip, kúmutit; = kumigut.
kuungavoq, kuungasivoq, kuungasoorpoq, kuungavippoq, kuungavissoq, kuungalaarpoq. kûngavoĸ, kûngassivoĸ, kûngassôrpoĸ, kûngavigpoĸ, kûngavigsoĸ, kûngalârpoĸ.
kunngi, t oqs kunngerput, kunngip nulia, kunngissaq, kunngersaaq, kunngersaap, kunngeeruppoq, kunnginngorpoq. kúnge, t oĸs kúngerput, kúngip nulia, kúngigssaĸ, kúngersâĸ, kúngersâp, kúngêrúpoĸ, kúngíngorpoĸ.
kuunnaat, tq (qaqqarsuup aqqa) : kussinertuut; kuunnaani. kûngnât, tĸ (ĸáĸarssûp arĸa) : kugssinertût; kûngnâne.
kuunneq, t kuunnerup, kuunnerit kuunnerasaarpoq, kuunnersaq. kûngneĸ, t kûngnerup, kûngnerit kûngnerasârpoĸ, kûngnerssaĸ.
kunngornaq, t : qillertuusaq. kúngornaĸ, t : ĸivdlertûssaĸ.
kunngorpaa : siimippaa, siikorpaa; kunngortaapput (naalakkersaattut). kúngorpâ : sîmigpâ, sîkorpâ; kúngortáuput (nâlagkersáutut).
kuunnguaq, t kuunnguit kuunnguaqarpoq, kuunnguakkut. kũnguaĸ, t kũnguit kũnguaĸarpoĸ, kũnguákut.
kunillak, t kunillaap, kunillaat : milaaqi (kanajoq). kunigdlak, t kunigdlaup, kunigdlait : milâĸe (kanajoĸ).
kunippaa, kunissorpaa, kunissuupput, kunissigajuppoq. kunigpâ, kunigsorpâ, kunigsũput, kunigsigajugpoĸ.
kunik, t kunimmik. kunik, t kuningmik.
kuniorpaa (naaniarlugu); kuniortuarpaa. kuniorpâ (nainiardlugo); kuniortuarpâ.
kunippaa (naaniarlugu). kunípâ (nainiardlugo).
kunnippaa, kunnitsarpaa, kunnitsaavoq, kunnissaangavoq : piumalluanngilaq, perusoqanngilaq. kúnípâ, kúnitsarpâ, kúnitsaivoĸ, kúníssângavoĸ : piumavdluángilaĸ, perusoĸángilaĸ.
kuupeeq, t oqs kuupeersuaq, kuupiiaraq, kuupiiaqqat. kûpêĸ, t oĸs kûpêrssuaĸ, kûpîaraĸ, kûpîarĸat.
kuppeq, t oqs kuppilersippoq, kuppiliivoq, kuppiliissut. kúpeĸ, t oĸs kúpilersípoĸ, kúpilîvoĸ, kúpilĩssut.
kuupeerpoq, kuupeerpaa : kuupiimik ikuppaa. kûpêrpoĸ, kûpêrpâ : kûpîmik ikugpâ.
kupperpoq, kuppersoq, kupperneq, kuppersoqanngilaq, kuppersoqanngillat. kúperpoĸ, kúpersoĸ, kúperneĸ, kúpersoĸángilaĸ, kúpersoĸángitdlat.
kuseq, t kutsit, kusermiuvoq. kuseĸ, t kutsit, kusermiuvoĸ.
kuserpoq, kusersoq, kusersippaa, kusersitaq, kuserfik, kuseruarpoq. kuserpoĸ, kusersoĸ, kusersípâ, kusersitaĸ, kuserfik, kuseruarpoĸ.
kusoraq, t kusoqqat : singip nooqutaa. kusoraĸ, t kusorĸat : singip nôĸutâ.
kusagaa = kusagivaa, kusanaqaaq, kusassarpoq, kusassarpaa, kusatsippoq, kusanartuliaq, kusanarsarpaa. kussagâ = kussagivâ, kussanaĸaoĸ, kussagsarpoĸ, kussagsarpâ, kussagtípoĸ, kussanartuliaĸ, kussanarsarpâ.
kusa´jaarik, t : kusanavissoq. kussájârik, t : kussanavigsoĸ.
kusakkeerpoq, kusakkeerpaa, kusakkeersimavaa, kusakkiivippaa. kussákêrpoĸ, kussákêrpâ, kussákêrsimavâ, kussákîvigpâ.
kusakkisaanngilaq, kusakkisaanngillat, kusakkisaanngitsoq. kussákissãngilaĸ, kussákissãngitdlat, kussákissãngitsoĸ.
kusan’tarik, t = kusa´jaarik; kusan’tarimmik nasartaarpoq. kussan’tarik, t = kussájârik; kussan’taringmik nasartârpoĸ.
kusanaq, t piunnaarlugu suliaraa. kussanaĸ, t piungnaerdlugo suliarâ.
kusannat, t kusannatip, kusannatit = kusanaat; kusannatigaa, kusannataavoq. kussánat, t kussánatip, kussánatit = kussanaut; kussánatigâ, kussánatauvoĸ.
kuussaanngilaq, kuussaanngillat, kuussaanngitsoq, inerterseriippoq; kuussaanngivippoq, kuussaanngivissoq. kũssáungilaĸ, kũssáungitdlat, kũssáungitsoĸ, inerterserĩpoĸ; kũssáungivigpoĸ, kũssáungivigsoĸ.
kusuppoq : ajupataarpoq, tarungavoq; kusussimaannalerpoq. kussugpoĸ : ajupatârpoĸ, tarungavoĸ; kussugsimáinalerpoĸ.
kusugaq, t kusukkat : kuserneq qerruttoq; kusugaasaq (sukku). kusugaĸ, t kusugkat : kuserneĸ ĸerrútoĸ; kusugaussaĸ (súko).
kusukkerpoq = kusuganippoq; kusukkersornerit, tq. kusugkerpoĸ = kusuganigpoĸ; kusugkersornerit, tĸ.
kuusuppoq : innarlummut (ilummut) sanguvoq (saaqqut); kuusussarpaa, kuusussaavoq. kûsugpoĸ : ínardlungmut (ilungmut) sanguvoĸ (sârĸut); kûsugsarpâ, kûsugsaivoĸ.
kusupak, t kusupaap, kusupaat, kusupaavoq : kisimi peqqulerpoq; tull. tak. kusupak, t kusupaup, kusupait, kusupauvoĸ : kisime perĸulerpoĸ; tugdl. tak.
kusuppiuppoq : kisimi peqqulerpoq; kusuppiutivippoq. kusúpiúpoĸ : kisime perĸulerpoĸ; kusúpiutivigpoĸ.
kutaa, oqq, oqs kutaarpoq, kutaarpaa : ilassivaa = inuugujoq. kutâ, oĸĸ, oĸs kutârpoĸ, kutârpâ : ilagsivâ = inûgujoĸ.
kutappoq, kutakkunnaarpoq, kutakkunnaarsoq, kutattunnguuvoq. kutagpoĸ, kutagkungnaerpoĸ, kutagkungnaersoĸ, kutagtúngûvoĸ.
kuttaappoq, kuttaatsoq : pikkorippoq, ukulluippoq, oqallorippoq. kútáipoĸ, kútaitsoĸ : píkorigpoĸ, ukutdluípoĸ, oĸatdlorigpoĸ.
kutaappoq, kutaatsoq, kutaallivoq, kutaappallaarpoq. kutáipoĸ, kutaitsoĸ, kutaitdlivoĸ, kutáipatdlârpoĸ.
kullak, t kullaap, kullaat : quniitsoq. kutdlak, t kutdlaup, kutdlait : ĸunîtsoĸ.
kuti, t = kuserneq; tak. : kutuulavoq; kuterpoq = kuserpoq. kute, t = kuserneĸ; tak. : kutûlavoĸ; kuterpoĸ = kuserpoĸ.
kutsappoq : kujammik ningerpoq; kutsappaa. kutsagpoĸ : kujangmik ningerpoĸ; kutsagpâ.
kuutseq, t kuutsersorpoq, kuutsersooq, kuutsiiarpoq. kûtseĸ, t kûtsersorpoĸ, kûtsersôĸ, kûtsîarpoĸ.
kutserivoq : kutsi ippigaa. kutserivoĸ : kutse igpigâ.
kuutseerpoq, kuutseersoq : sukuutserpoq; kuutsiaarpoq : akumik aloquserluni sisorarpoq (sikukkut). kûtsêrpoĸ, kûtsêrsoĸ : sukûtserpoĸ; kûtsiârpoĸ : akumik aloĸuserdlune sisorarpoĸ (sikúkut).
kuutsiaatit, tq : saarlisaarutit. kûtsiautit, tĸ : sârdlissârutit.
kutsineq, t kutserngit, kutsinertorpoq, kutsinertooq. kutsineĸ, t kutserngit, kutsinertorpoĸ, kutsinertôĸ.
kutsiorpoq : qamuuna piumasaqarpoq, sapikkaminik qinuvoq; kutsiorfigaa. kutsiorpoĸ : ĸamûna piumassaĸarpoĸ, sapigkaminik ĸinuvoĸ; kutsiorfigâ.
kutsit, t = kutsisaq : kuserfik; tak. : kuseq. kutsit, t = kutsisaĸ : kuserfik; tak. : kuseĸ.
kutsivoq : nukappoq, saperparaartunngorpoq, pikkorlerpoq; kutsimavoq, kutsiffigaa, kutsiorpoq pikkorliorpoq; kutsimanngeqaaq = qinnuteqarpoq, kutsiuut : qinnut, paqqisaarut. kutsivoĸ : nukagpoĸ, saperparârtúngorpoĸ, píkordlerpoĸ; kutsimavoĸ, kutsivfigâ, kutsiorpoĸ píkordliorpoĸ; kutsimángeĸaoĸ = ĸínuteĸarpoĸ, kutsiût : ĸínut, parĸisârut.
kutsuk, t kutsuit, kutsuusaq, kutsuusiaq. kutsuk, t kutsuit, kutsûssaĸ, kutsûssiaĸ.
kutsukujoorpoq : niiorluni innanniarpoq (itsartut), (: nallorsuivoq). kutsukujôrpoĸ : nîordlune ingnangniarpoĸ (itsartut), (: natdlorssuivoĸ).
kutuulavoq : akulikitsunik kuserpoq; kutuulaarpoq, kutuulaaginnavippoq, kutuulaaginnavissoq. kutûlavoĸ : akulikitsunik kuserpoĸ; kutûlaorpoĸ, kutûlaugínavigpoĸ, kutûlaugínavigsoĸ.
kulloq, t kullukippoq, kullukitsoq, kullorsuaq. kuvdloĸ, t kuvdlukípoĸ, kuvdlukitsoĸ, kuvdlorssuaĸ.
kullupooq, t : savimmik sanalluni kilernaveeqqut (amimineq). kuvdlupôĸ, t : savingmik sanavdlune kilernavêrĸut (amimineĸ).
kunngut, t kunngutip, kunngutit : kumigut, kummut; kunnguserpoq, kunngusersoq. kuvngut, t kuvngutip, kuvngutit : kumigut, kúmut; kuvnguserpoĸ, kuvngusersoĸ.
ma, oqq, mo : kunitta; marpaa. ma, oĸĸ, mo : kunigta; marpâ.
maaqanngilaq, maaqanngillat, maaqanngitsoq : anniavoq; tak. : maappoq. maeĸángilaĸ, maeĸángitdlat, maeĸángitsoĸ : ániavoĸ; tak. : máipoĸ.
mallappoq, mallattorpoq, mallattorpaa : amia makialavoq, amia makialavaa. magdlagpoĸ, magdlagtorpoĸ, magdlagtorpâ : amia makialavoĸ, amia makialavâ.
mallak, t mallaap, mallaat : ittanneq, silatooq; mallaavoq, mallassuaq. magdlak, t magdlaup, magdlait : ítangneĸ, silatôĸ; magdlauvoĸ, magdlagssuaĸ.
mallerpoq, mallersoq, malliukkaarpoq, mallersorsuuvoq. magdlerpoĸ, magdlersoĸ, magdliúkârpoĸ, magdlersorssûvoĸ.
mallerupput : makiterupput. magdlerúput : makiterúput.
mallorpoq, mallorpaa : makiartiterpoq, makiartiterpaa; malluivoq (s. issunik). magdlorpoĸ, magdlorpâ : makiartiterpoĸ, makiartiterpâ; magdluivoĸ (s. ivssunik).
malluppaa : malinniguppaa; malluppaat (qassiiullutik), mallussivoq, malluserpaa : malilerpaa. magdlúpâ : malingnigúpâ; magdlúpât (ĸavsîuvdlutik), magdlússivoĸ, magdluserpâ : malilerpâ.
maggorluk, t = maqulluk. maggordluk, t = maĸugdluk.
magguppoq, magguppaa, maggussaq, maggukkiartorpoq, magguttoorpoq, magguttoorpaa. maggúpoĸ, maggúpâ, maggússaĸ, maggúkiartorpoĸ, maggútôrpoĸ, maggútôrpâ.
mappaarpoq : tunngavoq, patugusimavoq. magpârpoĸ : túngavoĸ, patugusimavoĸ.
mapperpoq, mapperpaa, mappersoorpoq, mappersoorpaa, mappersikkat, tq : atuakkat; mapperluarpaa. magperpoĸ, magperpâ, magpersôrpoĸ, magpersôrpâ, magpersigkat, tĸ : atuagkat; magperdluarpâ.
mapperuppoq : nuiaaruppoq; mapperukkiartorpaa (qilak). magperúpoĸ : nuiaerúpoĸ; magperúkiartorpâ (ĸilak).
mappikarpoq = mappilappoq. magpikarpoĸ = magpilagpoĸ.
mappiuppaa, mappiussaq, mappiunniarpaa, mappiukkiartorpaa. magpiúpâ, magpiússaĸ, magpiúniarpâ, magpiúkiartorpâ.
massappaa : puisi ameerpaa orsua atatillugu. magssagpâ : puisse amêrpâ orssua atatitdlugo.
massalaannguaq, t : qerneraanguaq (immami). magssalãnguaĸ, t : ĸernerânguaĸ (ímame).
massalavoq = makialippoq. magssalavoĸ = makialigpoĸ.
massalippoq = makiarterpoq. magssaligpoĸ = makiarterpoĸ.
massippoq, massisippaa, massikarpoq, massisimavoq, massimaarpoq. magssípoĸ, magssisípâ, magssikarpoĸ, magssisimavoĸ, magsimârpoĸ.
massorpaa : mallorpaa. magssorpâ : magdlorpâ.
massulavoq = massalippoq. magssulavoĸ = magssaligpoĸ.
massulippoq : ersalippoq; massulittuinnaavoq. magssuligpoĸ : ersaligpoĸ; magssuligtuínauvoĸ.
massullerpoq, massullersoq : makialavoq. magssutdlerpoĸ, magssutdlersoĸ : makialavoĸ.
maakkippoq : amia saalivoq. maigkípoĸ : amia sâlivoĸ.
maassak, t maassaap, maassaat : mattaap orsullu akornanni manngerneq; maassakippoq, maassakitsoq, maassattooq, maassattoqaaq. maigssak, t maigssaup, maigssait : mátaup orssuvdlo akornáne mángerneĸ; maigssakípoĸ, maigssakitsoĸ, maigssagtôĸ, maigssagtoĸaoĸ.
maattooq, t maattoorsuaq : anniaatsoq, qiiajaatsoq. maigtôĸ, t maigtôrssuaĸ : ániaitsoĸ, ĸîajaitsoĸ.
maattuvoq, maattusaarpoq, maattusarpoq, maattoqaaq, maattunersaavoq. maigtuvoĸ, maigtusârpoĸ, maigtusarpoĸ, maigtoĸaoĸ, maigtunerssauvoĸ.
maanak, t maanaap, maanaat : ammip issunera (s. aluni); maanakippoq, maanakitsoq. mainak, t mainaup, mainait : ámip ivssunera (s. alune); mainakípoĸ, mainakitsoĸ.
maanaasaq, t maanattut ittoq. mainaussaĸ, t mainagtut ítoĸ.
maannivoq, maannineq, maannerngit; = maananippoq. máinivoĸ, máinineĸ, máinerngit; = mainanigpoĸ.
maappoq, maatsoq = maaqanngilaq, anniavoq. máipoĸ, maitsoĸ = maeĸángilaĸ, ániavoĸ.
maatsoq, ts, anniasoq, qaajutooq. maitsoĸ, ts, ániassoĸ, ĸâjutôĸ.
maatsoqaaq : maaqarluarpoq : misikkareqaaq. maitsoĸaoĸ : maeĸardluarpoĸ : misíkareĸaoĸ.
majorappoq, majorassaarpoq, majorallappoq, majorallaappoq, majoratsippaa, majorakkuminaappoq, majorakkuminaatsoq. majoragpoĸ, majoragsârpoĸ, majoratdlagpoĸ, majoratdláupoĸ, majoragtípâ, majoragkumináipoĸ, majoragkuminaitsoĸ.
majorajaaq, t majorajaap, majorajaat, majorajaakkut, majorajaarsuaq, majorajaannguaq. majorajâĸ, t majorajâp, majorajât, majorajãkut, majorajârssuaĸ, majorajãnguaĸ.
majoralaarpoq (: tipi naamasaq nalliuppoq); majoralaartittuarpaa. majoralaorpoĸ (: tipe naimassaĸ nagdliúpoĸ); majoralaortítuarpâ.
majorarsivaa : piniagaq aggersaarpaa (serrallugu); majorarsisaq. majorarsivâ : piniagaĸ aggersârpâ (serravdlugo); majorarsissaĸ.
majoriaq, t majorissat = majuartariaq, majuariaq; majoriakkoorpoq. majoriaĸ, t majoríssat = majuartariaĸ, majuariaĸ; majoriákôrpoĸ.
majorpoq, majorpaa, majorsimavoq, majortippaa (: nuia kitaani). majorpoĸ, majorpâ, majorsimavoĸ, majortípâ (: nuia kitâne).
majoqqaq, t majoqqaap, majoqqaat, majoqqalik, majoqqallit; = majoriaq. majorĸaĸ, t majorĸaup, majorĸait, majorĸalik, majorĸagdlit; = majoriaĸ.
majorrapput = majuffapput. majorráput = majuvfáput.
majorteqivoq, majorteqilaarpoq. majorteĸivoĸ, majorteĸilârpoĸ.
majuaaniaritsi tak. : majuarpoq. majuâniaritse tak. : majuarpoĸ.
majuariaq, t majuarissat; = majoqqaq. majuariaĸ, t majuaríssat; = majorĸaĸ.
majuarpoq, majuaapput (qassiit), majuaatippai, majuartarfit = tummeqqat. majuarpoĸ, majuãput (ĸavsît), majuâtípai, majuartarfit = tungmerĸat.
majukujoorpoq (s. qimmeq unasoq); majukujoortaannarpoq. majukujôrpoĸ (s. ĸingmeĸ unassoĸ); majukujôrtáinarpoĸ.
majuuppaa, majuussivoq, majuussaq, majuussorpai. majũpâ, majũssivoĸ, majũssaĸ, majũssorpai.
majuffapput = majuaapput, majorrapput. majuvfáput = majuãput, majorráput.
majuffaseq, t majuffatsit, majuffasilik, majuffasillit (timmiaq). majuvfaseĸ, t majuvfatsit, majuvfasilik, majuvfasigdlit (tingmiaĸ).
majuffaserpoq, majuffasersoq = majualerpoq. majuvfaserpoĸ, majuvfasersoĸ = majualerpoĸ.
makkarippoq, makkarissoq : makillaqqippoq (kinngusaqattaartoq). mákarigpoĸ, mákarigsoĸ : makitdlarĸigpoĸ (kíngussaĸátârtoĸ).
maakkarpaa : siimippaa; maakkartaapput (ajugaaniuttut). mãkarpâ : sîmigpâ; mãkartáuput (ajugauniútut).
makkaavoq : makeqattaarpoq (kinngusaqattaartoq). mákâvoĸ : makeĸátârpoĸ (kíngussaĸátârtoĸ).
makiaarpoq, makiaanngilaq, makiaanngillat, makiaarajuppoq, makiaalluvoq, makiaallusooq. makiârpoĸ, makiãngilaĸ, makiãngitdlat, makiârajugpoĸ, makiâtdluvoĸ, makiâtdlusôĸ.
makiarpoq, makiarpaa, makiarterpoq, makiarterpaa, makialavoq, makialippoq, makialitsippaa, makiarneq. makiarpoĸ, makiarpâ, makiarterpoĸ, makiarterpâ, makialavoĸ, makialigpoĸ, makialigtípâ, makiarneĸ.
makippaa, makitsivoq, makitsisippaa, makitsisitaavoq. makípâ, makitsivoĸ, makitsisípâ, makítsisitaivoĸ.
makippoq, makissut, makissutaavoq, makitippaa, makittussaq, makinnioq, = makikkujoq, makittuuvoq. makípoĸ, makíssut, makíssutauvoĸ, makitípâ, makítugssaĸ, makínioĸ, = makíkujoĸ, makítûvoĸ.
makisequt, t makisequtip, makisequtit, makisequtaarpoq, makisequtserpoq, makisequtsersoq. makiseĸut, t makiseĸutip, makiseĸutit, makiseĸutaerpoĸ, makiseĸutserpoĸ, makiseĸutsersoĸ.
makit, t = makisik, makitsit, makisaa, tk makisermippaa, makisaarsivoq. makit, t = makisik, makitsit, makisâ, tk makisermigpâ, makisaersivoĸ.
makittappoq, makittassimaarpoq, makittakkaluttuinnarpoq. makítagpoĸ, makítagsimârpoĸ, makítagkalugtuínarpoĸ.
makittappaa : kinngussutiginngilaa; makittakkunnanngilaa. makítápâ : kíngússutigíngilâ; makítákungnángilâ.
makittaq, t makittaqarpoq : kinngugaluaruni makissinnaavoq. makítaĸ, t makítaĸarpoĸ : kíngugaluarune makísínauvoĸ.
makittarippoq, makittarissoq, napparippoq; makittarissaat, makittarissaammik misiliguk; makittarissuuvoq. makítarigpoĸ, makítarigsoĸ, náparigpoĸ; makítarigsaut, makítarigsáumik misiliguk; makítarigsûvoĸ.
makittat, t makittatigaa, makittataavoq. makítat, t makítatigâ, makítatauvoĸ.
makitavoq, makitasooq, makitajuippoq, makitajuitsoq, makitavallaaqaaq, makitasaarpoq. makitavoĸ, makitasôĸ, makitajuípoĸ, makitajuitsoĸ, makitavatdlâĸaoĸ, makitasârpoĸ.
makiterpoq, makiterniarit, makiterusaarpoq. makiterpoĸ, makiterniarit, makiterussârpoĸ.
makiffik, t makiffissaq, makiffissaqarpoq. makivfik, t makivfigssaĸ, makivfigssaĸarpoĸ.
makivoq, makisartoq, makisoorpoq, makialavoq. makivoĸ, makissartoĸ, makissôrpoĸ, makialavoĸ.
makku, upt qasseers. tak. : manna; makkununnga, makkunannga, makkunuuna, makkunatigut, makkunatut. máko, upt ĸavsêrs. tak. : mána; mákunúnga, mákunánga, mákunûna, mákunatigut, mákunatut.
makkorpoq, makkortat, tq : traskuut, kamippaat; makkorpallappoq, makkornat : nataqqornat. mákorpoĸ, mákortat, tĸ : traskût, kamigpait; mákorpatdlagpoĸ, mákornat : natarĸornat.
makkua tak. makku. mákua tak. máko.
makkuluppoq, makkulutsitsivoq, makkuluttuinnaavoq, makkuluttuarpoq. mákulugpoĸ, mákulugtitsivoĸ, mákulugtuínauvoĸ, mákulugtuarpoĸ.
makuppaa : ajugaaffigereerlugu qunugiunnaarpaa, siluguppaa = makkuppaa. makúpâ : ajugauvfigerêrdlugo ĸunugiungnaerpâ, silugúpâ = mákúpâ.
makkuppaa = makissuppaa (s. qajaq kinngugaluaq); makkukkiartorpaa, makkukkulluarpaa. mákúpâ = makíssúpâ (s. ĸajaĸ kíngugaluaĸ); mákúkiartorpâ, mákúkutdluarpâ.
malakarpoq, malakaappoq, malakaassaarpoq. malakarpoĸ, malakáupoĸ, malakáussârpoĸ.
malamuk, t oqs qaqullukuluk. malamuk, t oĸs ĸaĸugdlukuluk.
malangaarpoq, malangaartitsivoq (natsaminik). malangârpoĸ, malangârtitsivoĸ (natsaminik).
malangavoq, malangalaarpoq, malangavallaarpoq. malangavoĸ, malangalârpoĸ, malangavatdlârpoĸ.
malaq, t = manu; malarsiut : kalut manusiut. malaĸ, t = mano; malarsiut : kalut manusiut.
malarpoq, malartaappoq, malartaatsoq : nikallujuippoq; malartaaserpoq, malartaasersoq, qasutsaalivoq, uteriiserpoq; malartippaa (: ajugaaffigaa); malarninnguaq : inuaraq. malarpoĸ, malartáipoĸ, malartaitsoĸ : nikatdlujuípoĸ; malartaiserpoĸ, malartaisersoĸ, ĸasutsailivoĸ, uterîserpoĸ; malartípâ (: ajugauvfigâ); malarnínguaĸ : inuaraĸ.
maalaarpoq, maalaarut : naammagittaalliuut; maalaartuaannaqinak. mâlârpoĸ, mâlârut : nãmagigtaitdliût; mâlârtuáinaĸinak.
malaappaa, malaallugu sinippoq; malaassaarpoq. maláupâ, malautdlugo sinigpoĸ; maláussârpoĸ.
maalavoq (qimmeq), maalasarpoq, maalajavoq, maalajuarpoq (: anniavoq, ajorissaavoq); = maarpoq. mâlavoĸ (ĸingmeĸ), mâlassarpoĸ, mâlajavoĸ, mâlajuarpoĸ (: ániavoĸ, ajorigssaivoĸ); = mârpoĸ.
maleraq, t maleraraa, malerariipput : ikinngutigiipput. maleraĸ, t malerarâ, malerarîgput : ikíngutigîgput.
maleri = malereq, t : puisi malersugaq; malererpoq, malerersoq, maleritaq. malere = malereĸ, t : puisse malerssugaĸ; malererpoĸ, malerersoĸ, maleritaĸ.
maleripput : ammip meqqui tikkorput; tak. : malivoq. maleríput : ámip merĸue tíkorput; tak. : malivoĸ.
malerneeqaaq : malersoruminaaqaaq. malernêĸaoĸ : malerssoruminaeĸaoĸ.
malerniippoq, malerniitsoq, malerniillivoq; = malersoruminaappoq. malernĩpoĸ, malernîtsoĸ, malernîtdlivoĸ; = malerssorumináipoĸ.
maleqqiarpoq : malersoriarpoq (piniakkanik); maleqqiarnaq! malerĸiarpoĸ : malerssoriarpoĸ (piniagkanik); malerĸiarnaĸ!
maleqqiat, tq : malersoriat; maleqqiarpassuit. malerĸiat, tĸ : malerssoriat; malerĸiarpagssuit.
maleqqiuppaa = malluserpaa, malersulerpaa (s. puisi). malerĸiúpâ = magdluserpâ, malerssulerpâ (s. puisse).
malersorpoq, malersorpaa, malersorsuivoq, malersortippoq, malersoruminaappoq = malerniippoq. malerssorpoĸ, malerssorpâ, malerssorssuivoĸ, malerssortípoĸ, malerssorumináipoĸ = malernĩpoĸ.
malersugaq, t malersukkat, malersukkerpoq, malersukkersoq, malersugaavoq. malerssugaĸ, t malerssugkat, malerssugkerpoĸ, malerssugkersoĸ, malerssugauvoĸ.
maleruarpaa = maleraraa, naalappaa; maleruaavoq, maleruartaa (seqerngup : ulloriarsuaq). maleruarpâ = malerarâ, nâlagpâ; maleruaivoĸ, maleruartâ (seĸerngup : uvdloriarssuaĸ).
maleruuppoq : ilaguuppoq, piuminarpoq; maleruuttaannarpoq, maleruuttuarpoq. malerũpoĸ : ilagũpoĸ, piuminarpoĸ; malerũtáinarpoĸ, malerũtuarpoĸ.
maliallerpoq, maliallersoq, maliallerajuppoq, maliallersorsuuvoq. maliagdlerpoĸ, maliagdlersoĸ, maliagdlerajugpoĸ, maliagdlersorssûvoĸ.
maliallut, tq = malialuit. maliagdlut, tĸ = malialuit.
malialaarpoq (imma), malialaarneq, malialaartunnguuvoq. malialârpoĸ (ingma), malialârneĸ, malialârtúngûvoĸ.
malialuppoq, malialuttorsuuvoq. malialugpoĸ, malialugtorssûvoĸ.
malialuk, t malialuit, malialuppaluppoq. malialuk, t malialuit, malialugpalugpoĸ.
maliaqivoq (imaq), maliaqisorsuuvoq, maliaqilaarpoq. maliaĸivoĸ (imaĸ), maliaĸissorssûvoĸ, maliaĸilârpoĸ.
maliarpaluk, t = mallerpaluk. maliarpaluk, t = magdlerpaluk.
maliarsuk, t maliarsuit : immap aalarnga. maliarssuk, t maliarssuit : ímap aularnga.
maligaaq, t maligaap, maligaat : aalalaarneq (immami). maligâĸ, t maligâp, maligât : aulalârneĸ (ímame).
maligaq, t malikkat, maligassaq, maligassaavoq. maligaĸ, t maligkat, maligagssaĸ, maligagssauvoĸ.
maligaasiorpoq : maniileraarpoq; maligaasiorput (nuissat). maligaussiorpoĸ : manîlerârpoĸ; maligaussiorput (nuíssat).
malippaa, malipput (imminnut) = malerariipput; malittariipput, malittariissariaq, malittariissarissat, malitsigaa, malitsigisarpaa, malittarisaq, malittarisassiaq. maligpâ, maligput (ingmingnut) = malerarîgput; maligtarîgput, maligtarîgsariaĸ, maligtarîgsaríssat, maligtigâ, maligtigisarpâ, maligtarissaĸ, maligtarissagssiaĸ.
malissersut, tq : nuliariit nikittaattut (itsaq). maligsersut, tĸ : nuliarît nikítáutut (itsaĸ).
malittaa tak. malitsi. maligtâ tak. maligte.
malittaasappoq = malitsikippoq. maligtaisagpoĸ = maligtikípoĸ.
malittaqqutiinnarpoq : erngiinnaq tulliuppoq. maligtarĸutĩnarpoĸ : erngĩnaĸ tugdliúpoĸ.
malittaavoq = malitsiuvoq. maligtauvoĸ = maligtiuvoĸ.
malitsi, t malitsigaa, malitsigiumavaa. maligte, t maligtigâ, maligtigiumavâ.
malik, t mallit, malissiorpoq, malissuit. malik, t magdlit, maligsiorpoĸ, maligssuit.
malimaarpaa : ameq meqqorissarpaa; malimaagaq. malimaerpâ : ameĸ merĸorigsarpâ; malimaigaĸ.
maliina, t oqt (seqerngup arnaasup aqqa) = aguna. malîna, t oĸt (seĸerngup arnaussup arĸa) = aguna.
malinnaaq, t : malinnittoq; malinnaavoq, malinnaatippaa. malingnâĸ, t : malingnigtoĸ; malingnauvoĸ, malingnautípâ.
malinnippoq, malinniguppaa, malinnigussaq = mallussaq. malingnigpoĸ, malingnigúpâ, malingnigússaĸ = magdlússaĸ.
malinnguaaq, t malinnguaap : qitigiaq malersuuttariaq; malinnguaarpoq. malínguâĸ, t malínguâp : ĸitigiaĸ malerssũtariaĸ; malínguârpoĸ.
malisungarpaa, malisungaannarpaa. malisungarpâ, malisungáinarpâ.
malivoq (ameq meqqulik) : torsutsippoq (meqquni tukaallammata). malivoĸ (ameĸ merĸulik) : torssugtípoĸ (merĸune tukâtdlangmata).
malugaa = malugivaa, malugisoorpaa, malugisoortippoq, malugusuppoq : ajunnginaarsivoq; malussarpoq (: aliortuavoq), maluttarpoq, maluttaappoq, maluttaatsoq, malugisaavoq, malussitsaarpoq : kalupippoq. malugâ = malugivâ, malugissôrpâ, malugissôrtípoĸ, malugusugpoĸ : ajúnginârsivoĸ; malugssarpoĸ (: aliortuavoĸ), malugtarpoĸ, malugtáipoĸ, malugtaitsoĸ, malugissauvoĸ, malugssitsârpoĸ : kalupípoĸ.
malukkoorpoq : pasitsappoq, malugisaqarpoq. malúkôrpoĸ : pasitsagpoĸ, malugissaĸarpoĸ.
malunnaappoq, malunnaatsoq. malungnáipoĸ, malungnaitsoĸ.
malunnarpoq, malunnaappoq, malunnaatsoq, malunnaat, malunnaaserpaa, malunnaarsaarpoq, malunnaqaaq, malunnarsivoq. malungnarpoĸ, malungnáipoĸ, malungnaitsoĸ, malungnaut, malungnauserpâ, malungnaersârpoĸ, malungnaĸaoĸ, malungnarsivoĸ.
malunnaaqqut, t = malunnaqut; malunnaaqquserpaa. malungnârĸut, t = malungnaĸut; malungnârĸuserpâ.
malunnerarpoq (sila) : eqqumiitsoqarpoq, tupinnartoqarpoq. malungnerarpoĸ (sila) : erĸumîtsoĸarpoĸ, tupingnartoĸarpoĸ.
malunniuppoq, malunniukkiartorpoq, malunniulluarpoq. malungniúpoĸ, malungniúkiartorpoĸ, malungniutdluarpoĸ.
malussarippoq, malussarissoq, malussarissivoq, malussarikkunnaarpoq. malússarigpoĸ, malússarigsoĸ, malússarigsivoĸ, malússarigkungnaerpoĸ.
mamma, t (oqq), mo mammarpoq : nerivoq (meeraq). máma, t (oĸĸ), mo mámarpoĸ : nerivoĸ (mêraĸ).
mamagoq, t mamakkut : unaaq atasumik alertalik = mameraq. mamagoĸ, t mamagkut : unâĸ atassumik alertalik = mameraĸ.
mamaagaa = mamaagivaa, mamaagivippaa, mamaaginngilaa. mamaigâ = mamaigivâ, mamaigivigpâ, mamaigíngilâ.
mamaappoq, mamaatsoq, mamaannerarpaa, mamaallivoq, mamaatsoorpoq, mamaappallaaqaaq. mamáipoĸ, mamaitsoĸ, mamáinerarpâ, mamaitdlivoĸ, mamaitsôrpoĸ, mamáipatdlâĸaoĸ.
maamajooq, t = paapaaq, ersinartoq = maamaaq. mâmajôĸ, t = pâpâĸ, ersinartoĸ = mâmâĸ.
mamaalavoq (nipaa) : iggiinngarujuppaluppoq; mamaalasuinnaavoq. mamâlavoĸ (nipâ) : iggĩngarujugpalugpoĸ; mamâlassuínauvoĸ.
mamangaaq, t mamangaap : erngaataasaq, siilipi. mamangâĸ, t mamangâp : erngautaussaĸ, sîlipe.
mamanngerpoq, mamanngersoq, mamanngersorsuuvoq, mamanngerpallaarpoq, mamanngersuunngilaq, mamanngersuunngillat. mamángerpoĸ, mamángersoĸ, mamángersorssûvoĸ, mamángerpatdlârpoĸ, mamángersũngilaĸ, mamángersũngitdlat.
mamaq, oqr : mamassusia! mamaĸ, oĸr : mamássusia!
maamaaq, t maamaap, maamaat = maamajooq. mâmâĸ, t mâmâp, mâmât = mâmajôĸ.
mamarlerpaa : terlinganit oqallisigaa; mamarliivoq, mamarliut, mamarliisorsuaq. mamardlerpâ : terdlinganit oĸatdlisigâ; mamardlîvoĸ, mamardliut, mamardlîssorssuaĸ.
mamarisaq, t mamarisaaruppoq, mamarisariunnaarpaa. mamarissaĸ, t mamarissaerúpoĸ, mamarissariungnaerpâ.
mammaarpoq : illiguppoq. mámârpoĸ : igdligugpoĸ.
mamaarpoq : meqquminik, mattaap ameraasaanik kataavoq; mamaaqqammerpoq, mamaaqqammersoq. mamârpoĸ : merĸuminik, mátaup ameraussânik kataivoĸ; mamârĸámerpoĸ, mamârĸámersoĸ.
mamarpoq, mamaraa (: mamarlerpaa), mamarsarpoq, mamarsaatigaa, mamarsivoq, mamarsisoortippaa, mamartoq, mamartuliaq, mamallatsiinnarpoq : mamaraluartitsiinnarpoq. mamarpoĸ, mamarâ (: mamardlerpâ), mamarssarpoĸ, mamarssautigâ, mamarsivoĸ, mamarsissôrtípâ, mamartoĸ, mamartuliaĸ, mamatdlatsĩnarpoĸ : mamaraluartitsĩnarpoĸ.
mammatappoq : puunngassarpoq, qasutannermit uernarpoq. mámatagpoĸ : pũngagsarpoĸ, ĸasutangnermit uernarpoĸ.
mamatuarpoq : nerisarissaarpoq; mamatuartippaa, mamatuarnaqaaq. mamatuarpoĸ : nerissarigsârpoĸ; mamatuartípâ, mamatuarnaĸaoĸ.
mamaat, t mamaatip, mamaatit, mamaatilik, mamaatillit, mamaasivoq, mamaammik. mamaut, t mamautip, mamautit, mamautilik, mamautigdlit, mamausivoĸ, mamáumik.
mami, t mamigippoq, mamigissoq, mamiluppoq. mame, t mamigigpoĸ, mamigigsoĸ, mamilugpoĸ.
mameraq, t mameqqat = mamagoq; mamerartaarpoq. mameraĸ, t mamerĸat = mamagoĸ; mamerartârpoĸ.
mamiagaa = mamiagivaa, mamiagisaq, mamianaqaaq, mamiasaarpaa, mamiatsappoq, mamiatsaatigaa, mamiasuppoq. mamiagâ = mamiagivâ, mamiagissaĸ, mamianaĸaoĸ, mamiasârpâ, mamiatsagpoĸ, mamiatsautigâ, mamiasugpoĸ.
mamiaappoq = massiippoq. mamiáipoĸ = mavsĩpoĸ.
mamik, t = mami; maminga, tk mamillerpoq, mamillersoq : ammip orsuminut tunngarnga. mamik, t = mame; maminga, tk mamigdlerpoĸ, mamigdlersoĸ : ámip orssuminut túngarnga.
mamilippoq, mamilitsippaa : ungersippaa, talisippaa; mamilikkaluttuinnarpoq. mamiligpoĸ, mamiligtípâ : ungersípâ, talisípâ; mamiligkalugtuínarpoĸ.
mamiinaarpaa : mamiasaaraluarlugu mamiatsatsinngilaa; mamiinaavippaa. mamînârpâ : mamiasâraluardlugo mamiatsagtíngilâ; mamînâvigpâ.
maminngavoq : milinngavoq; maminngaarpoq. mamíngavoĸ : milíngavoĸ; mamíngaorpoĸ.
mamippoq (s. kilerneq) = milippoq; mamisarpaa, mamitippaa, mamiuippoq, mamiuitsoq, mamitserpaa, mamikkumaarnertooq. mamípoĸ (s. kilerneĸ) = miligpoĸ; mamisarpâ, mamitípâ, mamiuípoĸ, mamiuitsoĸ, mamitserpâ, mamíkumârnertôĸ.
mamit, tq ammip qaperrakui nerisassaliat; mamiliorpoq, mamitorpoq. mamit, tĸ ámip ĸaperrakue nerissagssaliat; mamiliorpoĸ, mamitorpoĸ.
mamitarpoq : kinnguvoq (s. qajaq); mamitaqqajarpoq, mamitartippaa. mamitarpoĸ : kínguvoĸ (s. ĸajaĸ); mamitarĸajarpoĸ, mamitartípâ.
mamitorpoq tak. mami. mamitorpoĸ tak. mame.
mammivoq : salavoq (sinilluni); mammineq : kinguaassiuut, anisooq. mámivoĸ : salavoĸ (sinigdlune); mámineĸ : kinguâgssiût, anissôĸ.
mammoorpoq = marmoorpoq : merngorpoq, nukillaarpoq. mámôrpoĸ = marmôrpoĸ : merngorpoĸ, nukigdlârpoĸ.
mamoqqaaq, t mamoqqaap, mamoqqaat : angutip qaatiguua tuttup amia, meeqqap qulitsaa maminngaartoq. mamorĸâĸ, t mamorĸâp, mamorĸât : angutip ĸâtigûa tugtup amia, mêrĸap ĸulitsâ mamíngaortoĸ.
maanna, oqr = maannakkut; maannamiit, maannangaaq; tak. : qanormaanna, kiamaanna. mãna, oĸr = mãnákut; mãnamît, mãnangâĸ; tak. : ĸanormãna, kiamãna.
manna, upt mannattaaq, mannalu manna; tak. : makku, makkua, matuma, massuma; tak : tamanna. mána, upt mánátaoĸ, mánalo mána; tak. : máko, mákua, matuma, mavssuma; tak : tamána.
maannakkut = maanna; maannakkornisaq, maannakkornitsat, maannakkorpiaq. mãnákut = mãna; mãnákornisaĸ, mãnákornitsat, mãnákorpiaĸ.
mannarik, t : manivissoq; mannarippoq, mannarissoq, mannarivippoq, mannarivissoq. mánarik, t : manivigsoĸ; mánarigpoĸ, mánarigsoĸ, mánarivigpoĸ, mánarivigsoĸ.
maani, upki maaniippoq, maanissaaq; tak. : tamaani. mâne, upki mânĩpoĸ, mânísaoĸ; tak. : tamâne.
maneq, t : issoq kukuutissaq iperaasartoq; = naneq, nanertalik; manermiut. maneĸ, t : ivssoĸ kukûtigssaĸ iperaussartoĸ; = naneĸ, nanertalik; manermiut.
maneqitsivaa (tuttu) : nuisaannarpaa, tarriffissaaruppaa. maneĸitsivâ (tugto) : nuisáinarpâ, tarrivfigssaerúpâ.
mannequsaq, t mannequsaap, mannequsaat (issunni). máneĸussaĸ, t máneĸussâp, máneĸussât (igssungne).
manerak, t maneqqat : imarik (maleqanngitsoq, siku maniilaatsoq); manerassiorpoq. manerak, t manerĸat : imarik (maleĸángitsoĸ, siko manîlaitsoĸ); maneragsiorpoĸ.
manneeraq, t manneeqqat, manneerartarpoq, manneerartaat, tq. mánêraĸ, t mánêrĸat, mánêrartarpoĸ, mánêrartât, tĸ.
manerippoq (imaq), manerisimavoq, manerilluarpoq, manerisimaarpoq. manerípoĸ (imaĸ), manerisimavoĸ, maneritdluarpoĸ, manerisimârpoĸ.
manernaq, t : tinupasoq aammik imalik; manernarpoq. manernaĸ, t : tinupassoĸ aungmik imalik; manernarpoĸ.
maneqqakkoorpoq, maneqqakkooruppaa. manerĸákôrpoĸ, manerĸákôrúpâ.
manneeqqiarpoq. mánêrĸiarpoĸ.
maannga, upki maanngangaaq, = maanngamiit. mãnga, upki mãngangâĸ, = mãngamît.
maanngaanniit, oqr = maannga. mãngãnît, oĸr = mãnga.
mangappaa : inappaa, killinniarpaa; mangatsivoq = kaammattorpaa. mangápâ : inápâ, kivdlingniarpâ; mangatsivoĸ = kãmagtorpâ.
manngarik, t manngarippoq, manngarissoq, manngarissuaq. mángarik, t mángarigpoĸ, mángarigsoĸ, mángarigssuaĸ.
manngaallappoq, manngaallagaa, manngaallaannarpoq. mángâtdlagpoĸ, mángâtdlagâ, mángâtdláinarpoĸ.
manngaallak, oqq. mángâtdlak, oĸĸ.
manngerpoq (: pitseriippoq); manngertippoq, manngertitsivoq (annaminik), manngertiguppoq, manngeqqak (aput) = manngertaaliaq. mángerpoĸ (: pitserĩpoĸ); mángertípoĸ, mángertitsivoĸ (ánaminik), mángertigúpoĸ, mángerĸak (aput) = mángertâliaĸ.
manngertoq, t manngertorsuaq, manngertumineq (qisuk). mángertoĸ, t mángertorssuaĸ, mángertumineĸ (ĸissuk).
manngertorneq, t manngertornerup, manngertornerpoq, manngertornersoq, manngertorneeruppoq, manngertorniiarpaa, manngertorniiaat. mángertorneĸ, t mángertornerup, mángertornerpoĸ, mángertornersoĸ, mángertornêrúpoĸ, mángertornîarpâ, mángertornîaut.
mangiarpoq, mangiarpaa : kikkarpaa; mangiarsaraa. mangiarpoĸ, mangiarpâ : kivkarpâ; mangiarssarâ.
mangippoq, mangippaa = mangiarpaa. mangípoĸ, mangípâ = mangiarpâ.
maankaajaaq, t maankaajaap, maankaajaat : aput manngeqqak. mângkâjâĸ, t mângkâjâp, mângkâjât : aput mángerĸak.
manngoq, t manngortooq, manngorippoq, manngorissoq. mángoĸ, t mángortôĸ, mángorigpoĸ, mángorigsoĸ.
manngororpaa, manngororluarpaa. mángororpâ, mángorordluarpâ.
mannguivoq, mannguisarpoq (s. qajaq nassatassaminik). mánguivoĸ, mánguissarpoĸ (s. ĸajaĸ nagsatagssaminik).
mannguk, t : issaasak; mannguppoq, manngusserpaa : kissalaarsiivaa. mánguk, t : íssaisak; mángugpoĸ, mángugserpâ : kíssalârsîvâ.
manngukippoq, manngukitsoq, manngukinaarpaa. mángukípoĸ, mángukitsoĸ, mángukinârpâ.
manngunippoq, manngunikkiartorpoq. mángunigpoĸ, mángunigkiartorpoĸ.
mannguppaa (: naveerpaa, oqaasipiluffigaa) : manngussuuppaa, manngussuussivoq. mángúpâ (: navêrpâ, oĸausipilugfigâ) : mángússũpâ, mángússũssivoĸ.
manguppaa, manguttaq, mangunngulluarpaa. mangúpâ, mangútaĸ, mangúngutdluarpâ.
manguttaajarpoq, manguttaajarpaa, manguttaajarsimavoq, manguttaajartaannarpoq. mangútaiarpoĸ, mangútaiarpâ, mangútaiarsimavoĸ, mangútaiartáinarpoĸ.
mangutserpoq, mangutserivoq, mangutseruppaa. mangutserpoĸ, mangutserivoĸ, mangutserúpâ.
mangussappoq : paatsoorluni, sianiilliorluni paarlaassivoq; mangussaappaa. manguvsagpoĸ : paitsôrdlune, sianîtdliordlune pârdláussivoĸ; manguvsáupâ.
mangussak, t mangussaap, mangussaat = mangusseq : erngalisaq (manguttamut), alliaq, nerriviip qalia. manguvsak, t manguvsaup, manguvsait = manguvseĸ : ervngalisaĸ (mangútamut), atdliaĸ, nerrivîp ĸalia.
manigorpaa : saammarsarpaa; manigorserpoq, manigorsersoq : iluareqqusoq, piutsersoq. manigorpâ : sáimarsarpâ; manigorserpoĸ, manigorsersoĸ : iluarerĸussoĸ, piutsersoĸ.
manippoq, II (qianermit); manittorpoq, manittortuinnanngorpoq. manigpoĸ, II (ĸianermit); manigtorpoĸ, manigtortuínángorpoĸ.
manippoq, manissoq I, manissaavoq, manissaavik, manissaat, manissaaserpoq, manissaasersoq, manissivoq, manilluinnarpoq, manissarpaa, manissuajaaq. manigpoĸ, manigsoĸ I, manigsaivoĸ, manigsaivik, manigsaut, manigsauserpoĸ, manigsausersoĸ, manigsivoĸ, manigdluínarpoĸ, manigsarpâ, manigsuajâĸ.
maniguuppoq, maniguuffigaa, maniguukkajuppoq, maniguutivippoq, maniguutivissoq, maniguuttoq. manigũpoĸ, manigûvfigâ, manigũkajugpoĸ, manigûtivigpoĸ, manigûtivigsoĸ, manigũtoĸ.
mannik, t mannissarpoq, mannissorpoq, mannissaaq, mannissaap, mannissaat. mánik, t mánigsarpoĸ, mánigsorpoĸ, mánigsâĸ, mánigsâp, mánigsât.
manik, t, oqq = manisoq. manik, t, oĸĸ = manisoĸ.
manikujutsippoq : narrakujuppoq, annulerpoq; manikujutsisimavoq. manikujugtípoĸ : narrakujugpoĸ, ánulerpoĸ; manikujugtisimavoĸ.
maniilakuluppoq, maniilakulutsippoq, maniilakuluttuinnaavoq. manîlakulugpoĸ, manîlakulugtípoĸ, manîlakulugtuínauvoĸ.
maniilaq, maniillat, maniilartooq, maniilarsuit, maniilaatsoq, maniilaavoq. manîlaĸ, manîtdlat, manîlartôĸ, manîlarssuit, manîlaitsoĸ, manîlauvoĸ.
maniileraarpoq : maniilakululaarpoq. manîlerârpoĸ : manîlakululârpoĸ.
manilerivoq, manilerisuuvoq. manilerivoĸ, manilerissûvoĸ.
manniliarpoq : mannissarniarpoq. mániliarpoĸ : mánigsarniarpoĸ.
maniinnalerpoq : qiasorujussuuvoq; tak. : manippoq, II. manĩnalerpoĸ : ĸiassorujugssûvoĸ; tak. : manigpoĸ, II.
maninnippoq : manissumut pivoq. maningnípoĸ : manigsumut pivoĸ.
maaniippoq, maaniinngilaq, maaniinngillat, maaniikkunnaarpoq, maaniikkunnaarsoq tak. : maani. mânĩpoĸ, mânĩngilaĸ, mânĩngitdlat, mânĩkungnaerpoĸ, mânĩkungnaersoĸ tak. : mâne.
maniippoq, maniitsoq, maniillivoq, maniikkunnaarpoq, maniikkunnaarsoq. manĩpoĸ, manîtsoĸ, manîtdlivoĸ, manĩkungnaerpoĸ, manĩkungnaersoĸ.
maniillat, tq tak. : maniilaq; maniilartat. manîtdlat, tĸ tak. : manîlaĸ; manîlartat.
maniillerpoq, maniillersoq, maniillersuivoq. manîtdlerpoĸ, manîtdlersoĸ, manîtdlersuivoĸ.
manitsivik, t = manisivik; manitsiviuvoq. manitsivik, t = manissivik; manitsiviuvoĸ.
maniitsoq, t maniitsormiu, maniitsorsuuvoq. manîtsoĸ, t manîtsormio, manîtsorssûvoĸ.
manniusaaq, t : mannittut ilusilik. mániussâĸ, t : mánigtut ilusilik.
mannivigaa = mannivigivaa = maniffigaa; mannivigiinnarpaa. mánivigâ = mánivigivâ = manivfigâ; mánivigĩnarpâ.
manivoq, manivaa, manilerpaa, maniorarpai, manioraavoq, maniginnaappoq, maniginnaatsoq : ilassiuminaappoq; manioqqat = manioqqavik : manisivik. manivoĸ, manivâ, manilerpâ, maniorarpai, manioraivoĸ, manigínáipoĸ, manigínaitsoĸ : ilagsiumináipoĸ; maniorĸat = maniorĸavik : manissivik.
manu, t : qaqerluk; manoqut, manoquserpaa, manorluppoq, manorsiut, manorsiuserpaa : kaluserpaa. mano, t : ĸaĸerdluk; manoĸut, manoĸuserpâ, manordlugpoĸ, manorsiut, manorsiuserpâ : kaluserpâ.
manusernga, tk oqt oqaluppoq : uppernanngitsumik oqaluppoq. manusernga, tk oĸt oĸalugpoĸ : ugpernángitsumik oĸalugpoĸ.
manusineq, t manuserngit : manup sinaa. manusineĸ, t manuserngit : manup sinâ.
manullorpoq : annernartoq nipaallivoq. manutdlorpoĸ : ánernartoĸ nipaitdlivoĸ.
maqaajallappoq, maqaajallaannarpoq : taamak peqaraluanngilaq. maĸaiatdlagpoĸ, maĸaiatdláinarpoĸ : taimak peĸaraluángilaĸ.
maqaappoq, maqaatsoq : peqanngilaq, pitarutinngilaq. maĸáipoĸ, maĸaitsoĸ : peĸángilaĸ, pitarutíngilaĸ.
maqaasivoq, maqaasivaa, maqaasisarpoq, maqaasinaqaaq, maqaasigajuppoq, maqaasiuarpoq, maqaasiuarpaa. maĸaissivoĸ, maĸaissivâ, maĸaississarpoĸ, maĸaissinaĸaoĸ, maĸaissigajugpoĸ, maĸaissiuarpoĸ, maĸaissiuarpâ.
maqigaq, t maqigaaruppoq; tak. : maqippoq, I. maĸigaĸ, t maĸigaerúpoĸ; tak. : maĸigpoĸ, I.
maqigiaq, t maqigissat : itinneq qaannisarluni itivittarfik, sikuliaq; = maqqaq. maĸigiaĸ, t maĸigíssat : itivneĸ ĸáinissardlune itivítarfik, sikuliaĸ; = marĸaĸ.
maqippoq, maqippaa : qaanni paavagut niaqquminik atillugu nassarpaa; maqiffik, maqittaannarpoq. maĸigpoĸ, maĸigpâ : ĸáine pâvagut niarĸuminik ativdlugo nagsarpâ; maĸigfik, maĸigtáinarpoĸ.
maqingerpoq, maqingersoq : maqikkani ilivaa. maĸingerpoĸ, maĸingersoĸ : maĸigkane ilivâ.
maqippoq, maqippaa (s. nappartap imaa maqittarfikkut aniatippaa); maqitsivoq, maqiterivoq. maĸípoĸ, maĸípâ (s. nápartap imâ maĸítarfíkut aniatípâ); maĸitsivoĸ, maĸiterivoĸ.
maqitaq, t maqitassaq. maĸitaĸ, t maĸitagssaĸ.
maqivoq, maqisarpaa, maqisaat, maqitippaa (s. ajuaq), maqisoorpoq, maqisorsuuvoq. maĸivoĸ, maĸisarpâ, maĸisaut, maĸitípâ (s. ajuaĸ), maĸissôrpoĸ, maĸissorssûvoĸ.
maqulluk, t = marulluk; maqullunippoq, maqullussunnippoq, maqullussunnitsoq, maqulluinnaavoq. maĸugdluk, t = marugdluk; maĸugdlunigpoĸ, maĸugdlugsungnípoĸ, maĸugdlugsungnitsoĸ, maĸugdluínauvoĸ.
maqunnaq, t : kiinnakkut tinupasuaraq; maqunnarpoq. maĸúnaĸ, t : kĩnákut tinupassuaraĸ; maĸúnarpoĸ.
maaraa = maarivaa : ippigaa, naammagittaalliuutigaa. mârâ = mârivâ : igpigâ, nãmagigtaitdliûtigâ.
maraneq, t mararngit : orsup kingarnga, erngaat; maranersunni. maraneĸ, t mararngit : orssup kingarnga, ervngaut; maranersungne.
marasisoq, t : sisoortussanik sisualiortoq (qaqqaq). marassissoĸ, t : sisôrtugssanik sisualiortoĸ (ĸáĸaĸ).
maralluk, t = maqulluk; marallussuaq, marallunippoq. maratdluk, t = maĸugdluk; maratdlugssuaĸ, maratdlunigpoĸ.
marloqiusaq, t : avinniusalik; marloqiusaavoq. mardloĸiussaĸ, t : avingniussalik; mardloĸiussauvoĸ.
marloraaq, t marloraap, marloraat = marloraaqaaq : kukkukooq. mardlorâĸ, t mardlorâp, mardlorât = mardlorâĸaoĸ : kúkukôĸ.
marloraq, t marloqqat, marloralik, marlorallit (qarsorsat); (: angut marlunnik nulialik). mardloraĸ, t mardlorĸat, mardloralik, mardloragdlit (ĸarsorsat); (: angut mardlungnik nulialik).
marloraarpoq, marloraarsimavoq, marloraaginnarpoq. mardlorârpoĸ, mardlorârsimavoĸ, mardlorâgínarpoĸ.
marloriarpoq, marloriarpaa, marloriaatit, tq marloriaammik pivoq, marloriagassat. mardloriarpoĸ, mardloriarpâ, mardloriautit, tĸ mardloriáumik pivoĸ, mardloriagagssat.
marloqqat, : nanu ataatsimik piaqqisartoq. (marloqqat, nanu ataatsimik piaqqisartoq ordbogeeqqami allassimanngikkaluartoq, imali allassimasup : “marloraq” kingornani rĸ isumaqartoq “marloqqat” allassimammat taamatut ilannguppara. Aammami “marloqqat” Oqaatsit 1990-mi saqqummersuni ilaareermat. E.F.) mardlorĸat, : nano atautsimik piarĸissartoĸ.
marlorsiut, t marlorsiutip, marlorsiutit (s. „marluk, uaguk, paaluk”). mardlorsiut, t mardlorsiutip, mardlorsiutit (s. „mardluk, uvaguk, pâluk”).
marluit, tq = marluiit; marluiupput. mardluit, tĸ = mardluvît; mardluiúput.
marluk, t marlors. marlunnik, marlussuit tq : qassiiuallaanngitsut; marlussaq. mardluk, t mardlors. mardlungnik, mardlugsuit tĸ : ĸavsîuvatdlãngitsut; mardlugssaĸ.
marlukkuutaarput, marlukkuutaarlutik sanileriiaarput. mardlúkûtârput, mardlúkûtârdlutik sanilerîârput.
marlukkuutaat, tq marlukkuutaarpassuit. mardlúkûtât, tĸ mardlúkûtârpagssuit.
marluliaq, t marlulissat, marluliaapput, marluliaasut, marluliaateqarpoq. mardluliaĸ, t mardlulíssat, mardluliáuput, mardluliaussut, mardluliauteĸarpoĸ.
marlulik, t marlullit : marlunnik napparutilik. mardlulik, t mardlugdlit : mardlungnik náparutilik.
marlulivoq, marluligajuppoq. mardlulivoĸ, mardluligajugpoĸ.
marlunngorpoq, marlunngorneq, marlunngormat, marlunngorpat, marlunngorneruvoq, marlunngortoq. mardlúngorpoĸ, mardlúngorneĸ, mardlúngormat, mardlúngorpat, mardlúngorneruvoĸ, mardlúngortoĸ.
marluuppaat, marluuttariaq, marluuttarissat, marluussaq, marluussipput. mardlũpât, mardlũtariaĸ, mardlũtaríssat, mardlũssaĸ, mardlũssíput.
marluupput, marluullutik suliaraat. mardlũput, mardlûvdlutik suliarât.
marluiit, tq = marluit. mardluvît, tĸ = mardluit.
marmoorpoq, merngorpoq, nukillaarpoq = mammoorpoq. marmôrpoĸ, merngorpoĸ, nukigdlârpoĸ = mámôrpoĸ.
marneq, t marnerup, marnilik, marnillit, marniliorpoq, marninippoq, marninissarpoq, marneeruppoq, marnersunni. marneĸ, t marnerup, marnilik, marnigdlit, marniliorpoĸ, marninigpoĸ, marninigsarpoĸ, marnêrúpoĸ, marnersungne.
marnginnarpoq : maniinnalerpoq (meeraq qiasoq). marngínarpoĸ : manĩnalerpoĸ (mêraĸ ĸiassoĸ).
marngusaq, t : nasaq qaarajuttuinnaq, qeqertaq taama ilusilik. marngussaĸ, t : nasaĸ ĸârajugtuínaĸ, ĸeĸertaĸ taima ilusilik.
maarpoq : qimmeq, inuk annerluni nillerpoq; tak. : maalavoq. mârpoĸ : ĸingmeĸ, inuk ánerdlune nivdlerpoĸ; tak. : mâlavoĸ.
maqqaq, t maqqaap, maqqaat : maqigiaq; maqqarfik : maqiffik (itivigiaq). marĸaĸ, t marĸaup, marĸait : maĸigiaĸ; marĸarfik : maĸigfik (itivigiaĸ).
maqqatappoq = maqqatalippoq : puppoq, taqippoq. marĸatagpoĸ = marĸataligpoĸ : pugpoĸ, taĸigpoĸ.
maqqallappoq : qaarsillarpoq, piguerpoq; maqqallassaatissaq. marĸatdlagpoĸ : ĸârsitdlarpoĸ, piguerpoĸ; marĸatdlagsautigssaĸ.
maqqalluk, t maqqalluppoq : sikup qaava aqiliorsimavoq. marĸatdluk, t marĸatdlugpoĸ : sikup ĸâva aĸiliorsimavoĸ.
maqqerluppoq : maqilluanngilaq (marniliortoq); (: maqinnerluppoq). marĸerdlugpoĸ : maĸivdluángilaĸ (marniliortoĸ); (: maĸingnerdlugpoĸ).
maqqerpoq, maqqersoq (qaannamik), maqqiuppaa (qaanni); tak. : maqippoq. marĸerpoĸ, marĸersoĸ (ĸáinamik), marĸiúpâ (ĸáine); tak. : maĸigpoĸ.
marraavoq : qequmik qalipaavoq; marraasartuuvoq. marraivoĸ : ĸeĸumik ĸalipaivoĸ; marraissartûvoĸ.
marraq, t marraap, marraat, marraavoq, marraannaq, marrarterpaa, marrarsuaq, (tiitorfik, il. il.). marraĸ, t marraup, marrait, marrauvoĸ, marráinaĸ, marrarterpâ, marrarssuaĸ, (tîtorfik, il. il.).
marrarasappoq, marrarasattuinnaavoq. marrarasagpoĸ, marrarasagtuínauvoĸ.
marrarpai (qarmat ujaraasut). marrarpai (ĸarmat ujaraussut).
marraat, t marraatip, marraatit, marraasivik, marraammik. marraut, t marrautip, marrautit, marrausivik, marráumik.
marriaq, t = marraliaq. marriaĸ, t = marraliaĸ.
marriorpoq, marriortuuvoq, marriorfik. marriorpoĸ, marriortûvoĸ, marriorfik.
marrippoq : ikkuttoorpoq, marrikkiartorpoq, marriffik, marrisimaarpoq (: uninngaavarpoq, arriunnaarpoq) marrinnartoq. marrípoĸ : íkútôrpoĸ, marríkiartorpoĸ, marrivfik, marrisimârpoĸ (: uníngauarpoĸ, arriungnaerpoĸ) marrínartoĸ.
marriuut, t marriuutip, marriuutit marriuutaavoq. marriût, t marriûtip, marriûtit marriûtauvoĸ.
marsivoq : itsivoq, qullipajuppoq; marsinaqaaq. marssivoĸ : itsivoĸ, ĸuvdlipajugpoĸ; marssinaĸaoĸ.
marulluk, t marulluit = maqulluk, maggorluk; marulluinnaavoq, marullussuaq. marugdluk, t marugdluit = maĸugdluk, maggordluk; marugdluínauvoĸ, marugdlugssuaĸ.
marujuk, t marujuit, marujuinnaavoq : maqulluinnaavoq. marujuk, t marujuit, marujuínauvoĸ : maĸugdluínauvoĸ.
masappoq, masappaa, masattuliorpoq, masassimaqaaq. masagpoĸ, masagpâ, masagtuliorpoĸ, masagsimaĸaoĸ.
masak, t masaap qeqqaniippoq, masammiuvoq, masatserpaa, masammut sianiguuk. masak, t masaup ĸerĸanĩpoĸ, masangmiuvoĸ, masagterpâ, masangmut sianigûk.
masannaveeqqut, t masannaveeqqutip, masannaveeqqutit, masannaveeqquserpaa, masannaveeqqutaavoq. masangnavêrĸut, t masangnavêrĸutip, masangnavêrĸutit, masangnavêrĸuserpâ, masangnavêrĸutauvoĸ.
masaqaaq, masaqaluni …. masaĸaoĸ, masaĸalune ….
masarlerpoq, masarlerpaa : niperlerpaa (s. qaanni), masarlerut. masardlerpoĸ, masardlerpâ : niperdlerpâ (s. ĸáine), masardlerut.
masarsuk, t masarsuit, masarsunippoq, masarsuuvoq, masarsussuaq. masarsuk, t masarsuit, masarsunigpoĸ, masarsûvoĸ, masarsugssuaĸ.
masatalaarpoq, masatalaarnaqaaq, masatalaarrapput. masatalârpoĸ, masatalârnaĸaoĸ, masatalârráput.
masik, t masimmiu, masiluppoq; (: qaannap paavata saavani ikaarut qisuk silittoq). masik, t masingmio, masilugpoĸ; (: ĸáinap pâvata sâvane ikârut ĸissuk siligtoĸ).
maskiina, t oqs maskiinaliorpoq, maskiinartaarpoq, maskiinaqanngilaq, maskiinaqanngillat. maskîna, t oĸs maskînaliorpoĸ, maskînartârpoĸ, maskînaĸángilaĸ, maskînaĸángitdlat.
mas! oqq (isorinnissut). mass! oĸĸ (issoringníssut).
massa, oqr, upo : unnit, naak, aana; massali, massalu, massami : sooruna; tak. : tamassa. mássa, oĸr, upo : uvnit, nauk, auna; mássale, mássalo, mássame : sôruna; tak. : tamássa.
massakkut, oqr massakkorpiaq, massakkulli, massakkornit. mássákut, oĸr mássákorpiaĸ, mássákutdle, mássákornit.
massami, oqq = aap, sooruna. mássame, oĸĸ = âp, sôruna.
massuma = matuma. mássuma = matuma.
mattaajarpaa, mattaajaavoq, mattaajagaavoq. mátaiarpâ, mátaiaivoĸ, mátaiagauvoĸ.
mattak, t mattaap, mattaat, mattattorpoq, mattassivoq. mátak, t mátaup, mátait, mátagtorpoĸ, mátagsivoĸ.
mattakarpoq, mattakarpaa : atisallerpoq; mattakarsimavoq. mátakarpoĸ, mátakarpâ : atissagdlerpoĸ; mátakarsimavoĸ.
mattalik, t mattallit, mattalissuaq, mattalinniarpoq, mattalippoq. mátalik, t mátagdlit, mátaligssuaĸ, mátalingniarpoĸ, mátaligpoĸ.
mattaanngapput = mattaangarrapput. mátãngáput = mátângarráput.
mattaanngarmi = mattaangalluni …. mátãngarme = mátângavdlune ….
mattaangavoq, mattaangajunnaarpoq, mattaangajunnaarsoq, mattaangajuippoq, mattaangajuitsoq. mátângavoĸ, mátângajungnaerpoĸ, mátângajungnaersoĸ, mátângajuípoĸ, mátângajuitsoĸ.
mattapappoq = mattakarpoq. mátapagpoĸ = mátakarpoĸ.
mattarpoq, mattarpaa, mattarterupput, mattarterpaa (: qimmeq anuerpaa). mátarpoĸ, mátarpâ, mátarterúput, mátarterpâ (: ĸingmeĸ anuerpâ).
maallat, t maallatip, maallatit : maalassut; maallataaruppoq. mâtdlat, t mâtdlatip, mâtdlatit : mâlássut; mâtdlataerúpoĸ.
maallatigaa = maallatigivaa : ajoraa, naammaginngilaa. mâtdlatigâ = mâtdlatigivâ : ajorâ, nãmagíngilâ.
maallavigaa, maallavigeqinanga. mâtdlavigâ, mâtdlavigeĸinanga.
matertaarpaa, matertaajarpoq, matertaarpai. matertaerpâ, matertaiarpoĸ, matertaerpai.
materti, t matertilersorpoq, matertikoq. materte, t matertilersorpoĸ, matertikoĸ.
matu, t matorsuaq, matoqanngilaq, matoqanngillat, matoqanngitsoq. mato, t matorssuaĸ, matoĸángilaĸ, matoĸángitdlat, matoĸángitsoĸ.
mattorluppaa = iluamik matunngilaa; mattorlugaavoq. mátordlugpâ = iluamik matúngilâ; mátordlugauvoĸ.
matorluppaa = matupiloorpaa. matordlugpâ = matupilôrpâ.
matoorpaa, matoortippaa, matoorneqarpoq. matôrpâ, matôrtípâ, matôrneĸarpoĸ.
matooruppaa, matoorussaq, matoorussaavoq. matôrúpâ, matôrússaĸ, matôrússauvoĸ.
matsappoq : erivippoq; matsatserpaa, matsatsigaq : masatsigaq; matsappaluppoq : misarpaluppoq (masammit). matsagpoĸ : erivípoĸ; matsagterpâ, matsagtigaĸ : masagtigaĸ; matsagpalugpoĸ : misarpalugpoĸ (masangmit).
matsamit suunngilaq : masaqaaq. matsamit sũngilaĸ : masaĸaoĸ.
matserfik, t matserfiup, matserfissooq, matserfiliorpoq, matserfissaq, matserfittaarpoq. matserfik, t matserfiup, matserfigsôĸ, matserfiliorpoĸ, matserfigssaĸ, matserfigtârpoĸ.
matserpaa = matulerpaa. matserpâ = matulerpâ.
matsiuppaa = matuliuppaa. matsiúpâ = matuliúpâ.
matsuippoq, matsuitsoq = massuippoq, mamikkumaarnertuvoq; matsuitsoqarpoq. matsuípoĸ, matsuitsoĸ = mavsuípoĸ, mamíkumârnertuvoĸ; matsuitsoĸarpoĸ.
matuerpoq, matuersoq, matuerpaa, matuersartoq, matuersaat, matuersaaserfik, matuersoorpoq; = mapperpoq. matuerpoĸ, matuersoĸ, matuerpâ, matuersartoĸ, matuersaut, matuersauserfik, matuersôrpoĸ; = magperpoĸ.
matuiuppaa = mappiuppaa. matuiúpâ = magpiúpâ.
matulik, t matullit, matulimmik. matulik, t matugdlit, matulingmik.
matuliuppaa, matuliussuuppai, matuliussaavoq. matuliúpâ, matuliússũpai, matuliússauvoĸ.
matuma, upt allam. matumaniippoq, matumatut, matumani; tak. : manna, massuma. matuma, upt avdlam. matumanĩpoĸ, matumatut, matumane; tak. : mána, mavssuma.
matumannga, upki pinngilaq. matumánga, upki píngilaĸ.
matumuuna, upki paasissavat. matumûna, upki pâsísavat.
matumunnga, upki atavoq. matumúnga, upki atavoĸ.
mattuppoq, mattuppaa, mattussivoq, mattuttoq, mattussaavoq. mátúpoĸ, mátúpâ, mátússivoĸ, mátútoĸ, mátússauvoĸ.
mattuserpaa, mattusersorpaa, mattusersuivoq, mattusigaavoq. mátuserpâ, mátusersorpâ, mátusersuivoĸ, mátusigauvoĸ.
mattut, t mattutip, mattutit, mattutaavoq, mattutaarpaa, mattutissiaq. mátut, t mátutip, mátutit, mátutauvoĸ, mátutaerpâ, mátutigssiaĸ.
matutarpaa, matutartaat, matutartaaserpaa. matutarpâ, matutartaut, matutartauserpâ.
mattuffik, t mattuffiup mattuffitoqaq. mátuvfik, t mátuvfiup mátuvfitoĸaĸ.
matuvoq, matuaa, matusartoq, matusivoq, matusiniut, matusaavoq. matuvoĸ, matuvâ, matussartoĸ, matussivoĸ, matussiniut, matussauvoĸ.
maavarpoq, maavaarpoq, (imma), maavaliorpoq, maavaliornaqaaq, maavarnaveeqqutit. mauarpoĸ, mauârpoĸ (ingma), maualiorpoĸ, maualiornaĸaoĸ, maualiornavêrĸutit, mauarnavêrĸutit.
maagarpoq, maagaarpoq (imma), maagaliorpoq, maagaliornaqaaq, maagarnaveeqqutit. maugarpoĸ, maugârpoĸ (ingma), maugaliorpoĸ, maugaliornaĸaoĸ, maugarnavêrĸutit.
maajooq, t = narlumukaaq (nersuteeraq). maujôĸ, t = nardlumukâĸ (nerssutêraĸ).
maajorluerpaa : minguerluerpaa. maujordluerpâ : minguerdluerpâ.
maajuppoq, maajugaa, maajunnarpoq, maajussaarpaa. maujugpoĸ, maujugâ, maujungnarpoĸ, maujugsârpâ.
maajujuippoq, maajujuitsoq maajujuillivoq, maajujuinaarpaa. maujujuípoĸ, maujujuitsoĸ maujujuitdlivoĸ, maujujuinârpâ.
maajutooq, t maajutoorsuaq. maujutôĸ, t maujutôrssuaĸ.
maajutuvoq, maajutoqaaq, maajutuippoq, maajutuissoq. maujutuvoĸ, maujutoĸaoĸ, maujutuvigpoĸ, maujutuvigsoĸ.
maakkarpoq, maakkarnaqaaq, maakkarnarsivoq, maakkarnaveeqqutit = maavarnaveeqqutit, maagarnaveeqqutit. máukarpoĸ, máukarnaĸaoĸ, máukarnarsivoĸ, máukarnavêrĸutit = mauarnavêrĸutit, maugarnavêrĸutit.
maakkaatit, tq : aputisiutit. máukautit, tĸ : aputisiutit.
maakuluk, t masarsuk, maqulluk. maukuluk, t masarsuk, maĸugdluk.
maana, upki maanaqquppoq, maanaqqukkiartorpoq, maanaralaannguaq. mauna, upki maunarĸúpoĸ, maunarĸúkiartorpoĸ, maunaralãnguaĸ.
maanaannarpoq : sunngilaq, soqanngilaq. maunáinarpoĸ : súngilaĸ, soĸángilaĸ.
maanga, upki maangamut. maunga, upki maungamut.
maangaannaq oqaluppoq; maangaannarpoq : pinngitsoorpoq. maungáinaĸ oĸalugpoĸ; maungáinarpoĸ : píngitsôrpoĸ.
maannarpoq, maannaappaa, maannaassivoq. maungnarpoĸ, maungnáupâ, maungnáussivoĸ.
maappoq : sikukkut puisimik piniarpoq, allusiorpoq; maanneq, maattoq; = nipparpoq. máupoĸ : sikúkut puissimik piniarpoĸ, agdlusiorpoĸ; máuneĸ, máutoĸ; = nigparpoĸ.
maasunnarpoq : qaajornarpoq. mausungnarpoĸ : ĸâjornarpoĸ.
maavoq, maasararpoq, maasoorpoq. mauvoĸ, maussararpoĸ, maussôrpoĸ.
massak, t massaap, massaat massappallappoq : misarpallappoq. mavsak, t mavsaup, mavsait mavsagpatdlagpoĸ : misarpatdlagpoĸ.
massarpaa : mamisarpaa; massarluarpaa. mavsarpâ : mamisarpâ; mavsardluarpâ.
massaat, t massaatip, massaatit, massaaserpaa, massaatigaa (: puunngassaatigaa). mavsaut, t mavsautip, mavsautit, mavsauserpâ, mavsautigâ (: pũngagsautigâ).
masserpoq, massersoq, masserpaa : mamisarpoq, masserpaa; masseriippoq, masseriitsoq, masseriarpoq, massersoq : mamisartoq. mavserpoĸ, mavsersoĸ, mavserpâ : mamisarpoĸ, mavserpâ; mavserĩpoĸ, mavserîtsoĸ, mavseriarpoĸ, mavsersoĸ : mamisartoĸ.
massippoq = mamiavoq. mavsigpoĸ = mamiavoĸ.
massimaarpoq : puunngassimaarpoq (qaarsilanermit, kiammit). mavsimârpoĸ : pũngagsimârpoĸ (ĸârsilanermit, kiangmit).
massiippoq, massiitsoq = mamikkumaarnertuvoq. mavsĩpoĸ, mavsîtsoĸ = mamíkumârnertuvoĸ.
massiivoq, massiivaa : mamitsiivaa. mavsîvoĸ, mavsîvâ : mamitsîvâ.
massorarsivaa : sapangippaa. mavssorarsivâ : sapangípâ.
massorput : ikit, sikup ammarngi mamerarput. mavssorput : ikit, sikup angmarnge mamerarput.
massuavoq : mamiasuppoq; massuatippaa, massuanertooq, massuavallaaqinak. mavssuavoĸ : mamiasugpoĸ; mavssuatípâ, mavssuanertôĸ, mavssuavatdlâĸinak.
massunnaaserpaa : uteriiserfigaa, nikallortaalilluni utaqqivaa. mavssúnaiserpâ : uterîserfigâ, nikatdlortailivdlune utarĸivâ.
massuppaa : mamissuppaa (s. allumik); massussaavoq. mavssúpâ : mamíssúpâ (s. agdlumik); mavssússauvoĸ.
massuippoq = matsuippoq. mavsuípoĸ = matsuípoĸ.
mattunnippoq : mattunermut pivoq; mattunnilluarpoq. mavtúnípoĸ : mavtunermut pivoĸ; mavtúnitdluarpoĸ.
mattusooq, t mattusoorsuaq. mavtusôĸ, t mavtusôrssuaĸ.
mattuvoq, mattuneq, mattutsippoq, mattuallaaqaaq, mattulaarpoq. mavtuvoĸ, mavtuneĸ, mavtugtípoĸ, mavtuvatdlâĸaoĸ, mavtulârpoĸ.
meraneq, t = maraneq. meraneĸ, t = maraneĸ.
meeraq, t meeqqat, meerarpaluppoq, meerassivoq, meerartavut, meerarpallappoq. mêraĸ, t mêrĸat, mêrarpalugpoĸ, mêragssivoĸ, mêrartavut, mêrarpatdlagpoĸ.
merarput = miapput, meqqaapput; tak. : mippoq. merarput = miáput, merĸãput; tak. : mípoĸ.
meralluk = maralluk. meratdluk = maratdluk.
meeraavoq, meeraajunnaarpoq, meeraajunnaarsoq, meeraavallaarpoq. mêrauvoĸ, mêraujungnaerpoĸ, mêraujungnaersoĸ, mêrauvatdlârpoĸ.
merlaaq, t merlaap, merlaat : meeraaraq, naalungiaq; merlaajuvoq. merdlâĸ, t merdlâp, merdlât : mêrâraĸ, nâlungiaĸ; merdlâjuvoĸ.
merlertoq, t merlertunnguaq = merlaaq, meeraq; merlertuujunnaarpoq. merdlertoĸ, t merdlertúnguaĸ = merdlâĸ, mêraĸ; merdlertûjungnaerpoĸ.
merfivoq : nukillaangavoq kiammit. merfivoĸ : nukigdlângavoĸ kiangmit.
meriannguuppaa, meriannguulluinnarpaa. meriángũpâ, meriángûtdluínarpâ.
meriannguvoq, merianngusarpoq, merianngutippaa, merianngunaqaaq. meriánguvoĸ, meriángussarpoĸ, meriángutípâ, meriángunaĸaoĸ.
meriaaq, t meriaap, meriaat meriaaraa, meriaassat. meriâĸ, t meriâp, meriât meriârâ, meriâgssat.
meriarpoq, meriaraa, meriarsarpoq, meriarsaat, meriarsaaserpaa, meriarfik. meriarpoĸ, meriarâ, meriarsarpoĸ, meriarsaut, meriarsauserpâ, meriarfik.
merissapput = meriarrapput. meríssáput = meriarráput.
merissat, tq = meriaat, meriarnerit; merissataavoq, merissatigaa. meríssat, tĸ = meriât, meriarnerit; meríssatauvoĸ, meríssatigâ.
merngorpoq : qasunermit nukillaangavoq; merngortorpoq, merngorserpoq, merngorsersoq. merngorpoĸ : ĸasunermit nukigdlângavoĸ; merngortorpoĸ, merngorserpoĸ, merngorsersoĸ.
mernguerpoq, mernguersoq, mernguerserpoq, mernguersersoq, mernguersaat, mernguersaaserpoq, mernguersarpoq = qasuerserpoq. mernguerpoĸ, mernguersoĸ, mernguerserpoĸ, mernguersersoĸ, mernguersaut, mernguersauserpoĸ, mernguersarpoĸ = ĸasuerserpoĸ.
meerpoq, meertorpoq (savaasaq); meerpallappoq. mêrpoĸ, mêrtorpoĸ (savaussaĸ); mêrpatdlagpoĸ.
meqqaapput = merarput, miapput; meqqaasorsuupput. merĸãput = merarput, miáput; merĸâssorssũput.
meqqerfik, t meqqerfissuvoq, meqqerfikippoq, meqqerfikitsoq. merĸerfik, t merĸerfigsuvoĸ, merĸerfikípoĸ, merĸerfikitsoĸ.
meeqqerivoq, meeqqerisaannarpoq, meeqqerisuuvoq, meeqqerillaqqippoq, meeqqerillaqqissoq. mêrĸerivoĸ, mêrĸerissáinarpoĸ, mêrĸerissûvoĸ, mêrĸeritdlarĸigpoĸ, mêrĸeritdlarĸigsoĸ.
meqqilerpaa, oqs : nalunaaqutserpaa (allagartamik). merĸilerpâ, oĸs : nalunaeĸutserpâ (agdlagartamik).
meeqqiorpoq : qitorniorpoq. mêrĸiorpoĸ : ĸitorniorpoĸ.
meeqqisaarpoq : meeqqamik akornuteqarpoq. mêrĸisârpoĸ : mêrĸamik akornuteĸarpoĸ.
meeqqisarpoq : meeqqamik nassarpoq, meerartaartarpoq. mêrĸissarpoĸ : mêrĸamik nagsarpoĸ, mêrartârtarpoĸ.
meqqit, tq mitit. merĸit, tĸ mitit.
meqqoq, t meqqorlerpoq, meqqorlersoq, meqqorterutit : kumigaatit asaasut atortagaat. merĸoĸ, t merĸordlerpoĸ, merĸordlersoĸ, merĸorterutit : kumigautit assaissut atortagait.
meqqorippoq, meqqorissoq, meqqorissarpoq, meqqorissivoq (: nuna naggorissivoq). merĸorigpoĸ, merĸorigsoĸ, merĸorigsarpoĸ, merĸorigsivoĸ (: nuna naggorigsivoĸ).
meqquerpoq, meqquersoq, meqquersimavoq, meqqueruppoq, (: nuna naasueruppoq). merĸuerpoĸ, merĸuersoĸ, merĸuersimavoĸ, merĸuerúpoĸ, (: nuna naussuerúpoĸ).
meqquppoq = meqqunippoq. merĸugpoĸ = merĸunigpoĸ.
meqquiarpaa, meqquiaannarpaa. merĸuiarpâ, merĸuiáinarpâ.
meqqujooq, t : meqqulissuaq; meqqujoorsuaq. merĸujôĸ, t : merĸuligssuaĸ; merĸujôrssuaĸ.
meqqulik, t meqqullit, meqqulissuaq. merĸulik, t merĸugdlit, merĸuligssuaĸ.
meqquluaq, t = meqquusaaq; meqquluanippoq, meqqulualik, meqquluallit, meqquluartooq. merĸuluaĸ, t = merĸûssâĸ; merĸuluanigpoĸ, merĸulualik, merĸuluagdlit, merĸuluartôĸ.
meqqunippoq, meqqunikkiartorpoq. merĸunigpoĸ, merĸunigkiartorpoĸ.
meqquserpoq, meqqusersoq = meqqutilerpoq; meqqusersuuppaa. merĸuserpoĸ, merĸusersoĸ = merĸutilerpoĸ; merĸusersũpâ.
meqqusivoq, = meqqusiorpoq, meqqusiuuppaa, meqqusivik. merĸusivoĸ, = merĸusiorpoĸ, merĸusiũpâ, merĸusivik.
meqquusaalik, t meqquusaallit; = meqqulualik. merĸûssâlik, t merĸûssâgdlit; = merĸulualik.
meqqut, t I meqqutip, meqqutit, meqqutaarserpoq, meqqutaajarpoq, meqqutisivoq, meqqutaasalik (orpik), meqqutaasallit, meqqussuaq, meqquteeraq, meqquteeqqat. merĸut, t I merĸutip, merĸutit, merĸutaerserpoĸ, merĸutaiarpoĸ, merĸutisivoĸ, merĸutaussalik (orpik), merĸutaussagdlit, merĸússuaĸ, merĸutêraĸ, merĸutêrĸat.
meqqut, tq II tak. : meqqoq. merĸut, tĸ II tak. : merĸoĸ.
merseraa = merserivaa, mersernarpoq (: inussiarniippoq, annuppoq); mersersaarpoq, merserusuppoq, mersernarpallaaqaaq. merserâ = merserivâ, mersernarpoĸ (: inugsiarnĩpoĸ, ánugpoĸ); mersersârpoĸ, merserusugpoĸ, mersernarpatdlâĸaoĸ.
mersorpoq, mersorpaa, mersorfik, mersortippaa, mersortitsivoq, mersorti, mersortigaa. merssorpoĸ, merssorpâ, merssorfik, merssortípâ, merssortitsivoĸ, merssorte, merssortigâ.
mersugaq, t mersukkat, mersugaasivik, mersugaarniarpoq, mersugassaq. merssugaĸ, t merssugkat, merssugausivik, merssugaerniarpoĸ, merssugagssaĸ.
mersuuppaa, mersuussivoq, mersuukkumavaa, mersuulluarpaa. merssũpâ, merssũssivoĸ, merssũkumavâ, merssûtdluarpâ.
mersullaqqippoq, mersullaqqissoq, mersullaqqissivoq, mersullaqqissuuvoq. merssutdlarĸigpoĸ, merssutdlarĸigsoĸ, merssutdlarĸigsivoĸ, merssutdlarĸigsûvoĸ.
meerujuk, t meerujuit : meeraq qiatooq; meerujuuvoq, meerujutsippoq, meerujussarpaa. mêrujuk, t mêrujuit : mêraĸ ĸiatôĸ; mêrujûvoĸ, mêrujugtípoĸ, mêrujugsarpâ.
meqqoq, t timmissap uppataa, tingerlaatip noqaataa; meqqutorpoq, meqqulerpaa. mevĸoĸ, t tingmíssap ugpatâ, tingerdlautip noĸautâ; mevĸutorpoĸ, mevĸulerpâ.
miaggoorpoq (qimmeq, amaroq), miaggoorpaluppoq, miaggoortaannarpoq. miaggôrpoĸ (ĸingmeĸ, amaroĸ), miaggôrpalugpoĸ, miaggôrtáinarpoĸ.
mianeraa = mianerivaa : ersigaa iluarinngisaanik iliussasoraluni, mianersorfigaa; mianeruuk (Guuti), mianernarpoq, mianernaqaaq. mianerâ = mianerivâ : ersigâ iluaríngisânik iliúsasoralune, mianerssorfigâ; mianerûk (Gûte), mianernarpoĸ, mianernaĸaoĸ.
mianersorpoq, mianersuuppaa, mianersuussivoq, mianersuaappoq, mianersuaatsoq, mianersorniarit. mianerssorpoĸ, mianerssũpâ, mianerssũssivoĸ, mianerssuáipoĸ, mianerssuaitsoĸ, mianerssorniarit.
mianivoq, mianisaarpoq : mianersoqqissaarpoq. mianivoĸ, mianisârpoĸ : mianerssorĸigsârpoĸ.
miapput = meqqaapput, merarput, miaapput. miáput = merĸãput, merarput, miãput.
millersuuppaa : illuttut milittalerpaa; millersuussivoq. migdlersũpâ : igdlugtut miligtalerpâ; migdlersũssivoĸ.
milliaq, t millissat, alliaq (nerisassanut), qalatsip inaluartaa. migdliaĸ, t migdlíssat, atdliaĸ (nerissagssanut), ĸalatsip inaluartâ.
millisserpoq, millissersoq, millisserpaa, millissersorpaa, millissiuppaa = millialerpaa. migdlísserpoĸ, migdlíssersoĸ, migdlísserpâ, migdlíssersorpâ, migdlíssiúpâ = migdlialerpâ.
milliuppoq = milikkiuppoq. migdliúpoĸ = miligkiúpoĸ.
millivoq, millivaa, millilerpaa, millisarpaa, millisaavoq, millisaat, millisaaserpaa, millisippaa, millisaq. migdlivoĸ, migdlivâ, migdlilerpâ, migdlisarpâ, migdlisaivoĸ, migdlisaut, migdlisauserpâ, migdlisípâ, migdlissaĸ.
missivoq = minitsivoq; missikoraa = missukoraa : minittaannarpaa. migsivoĸ = minitsivoĸ; migsikorâ = migsukorâ : minítáinarpâ.
missaq, (t), (: qaqulluk); missaa, tk = missinga. migssaĸ, (t), (: ĸaĸugdluk); migssâ, tk = migssinga.
missersuut, t missersuutip, missersuutit, missersuutigaa, missersuuppaa. migssersût, t migssersûtip, migssersûtit, migssersûtigâ, migssersũpâ.
missigaa = missigivaa, missigilluinnarpaa, missigivippaa. migssigâ = migssigivâ, migssigivdluínarpâ, migssigivigpâ.
missiliorpaa, missiliuuppaa, missiliorluinnarpaa = naapertorpaa. migssiliorpâ, migssiliũpâ, migssiliordluínarpâ = nâpertorpâ.
missinga, tk = missaa. migssinga, tk = migssâ.
missingerpaa, missingersorpaa, missingersuutigaa. migssingerpâ, migssingersorpâ, migssingersûtigâ.
missingiut, t missingiutip, missingiutit, missingiuserpaa, missingiuteqanngilaq, missingiuteqanngillat, missingiutaavoq. migssingiut, t migssingiutip, migssingiutit, migssingiuserpâ, migssingiuteĸángilaĸ, migssingiuteĸángitdlat, migssingiutauvoĸ.
missugaa = missugivaa : tuninngitsoortarpaa = mittaraa, missivoq; missukutaavoq. migsugâ = migsugivâ : tuníngitsôrtarpâ = migtarâ, migsivoĸ; migsukutauvoĸ.
mittaq, t minitaq; mittaraa, mittaavoq = missugaavoq. migtaĸ, t minitaĸ; migtarâ, migtauvoĸ = migsugauvoĸ.
mikagiak, t mikagiaap, mikagiaat, mikagissat : arferup ersaata orsua nukeruaasaq; mikagiattorpoq. mikagiak, t mikagiaup, mikagiait, mikagíssat : arferup erssâta orssua nukeruaussaĸ; mikagiagtorpoĸ.
mikkappoq, mikkappaa, mikkaappaat, mikkagaavoq. míkagpoĸ, míkagpâ, míkáupât, míkagauvoĸ.
miki, t = mikisoq; mikeqi : mikeqisoq. mike, t = mikissoĸ; mikeĸe : mikeĸissoĸ.
mikersarpoq, mikersaatigaa. mikerssarpoĸ, mikerssautigâ.
mikiaq = mikigaq, t mikikkat, mikissat, mikialaaq, mikiartorpoq; = mitsaq. mikiaĸ = mikigaĸ, t mikigkat, mikíssat, mikialâĸ, mikiartorpoĸ; = mitsaĸ.
mikiarpoq = mikigarpoq, mikiarserpaa, mikiarsiaq, mikiarsiivoq, mikigarserpaa, mikigarsiaq, mikigarsiivoq; = mitsappoq. mikiarpoĸ = mikigarpoĸ, mikiarserpâ, mikiarsiaĸ, mikiarsîvoĸ, mikigarserpâ, mikigarsiaĸ, mikigarsîvoĸ; = mitsagpoĸ.
mikkiartorpoq, mikkiartorfigaa; tak. : mippoq. míkiartorpoĸ, míkiartorfigâ; tak. : mípoĸ.
mikippoq, mikippaa, mikissippoq, = mikissivoq, mikitsippaa. mikigpoĸ, mikigpâ, mikigsípoĸ, = mikigsivoĸ, mikigtípâ.
mikileraq, t mikileqqat, mikilerarmippaa, mikileraajarpoq. mikileraĸ, t mikilerĸat, mikilerarmigpâ, mikileraiarpoĸ.
mikisoq, t mikisoralaannguaq, mikisukullak, mikisunnguaq. mikissoĸ, t mikissoralãnguaĸ, mikissukutdlak, mikissúnguaĸ.
mikivoq, mikivallaaqaaq, mikigaa, mikinaarpaa = minnaarpaa; mikitigaaq (ima); mikineq = minneq. mikivoĸ, mikivatdlâĸaoĸ, mikigâ, mikinârpâ = mingnârpâ; mikitigaoĸ (ima); mikineĸ = mingneĸ.
milaguaq, t milagussat, milaguartoq. milaguaĸ, t milagússat, milaguartoĸ.
milak, t I, milaap, milaat, milattooq, milassuaq, milakippoq, milakitsoq, milaaraq, milaaqqat. milak, t I, milaup, milait, milagtôĸ, milagssuaĸ, milakípoĸ, milakitsoĸ, milâraĸ, milârĸat.
milak, t II, milaap, milaat = nilak; milattarpoq. milak, t II, milaup, milait = nilak; milagtarpoĸ.
milakulaaq, t milakulaap, milakulaat : nersut kiisortoq; milakulaarsuaq. milakulâĸ, t milakulâp, milakulât : nerssut kîsortoĸ; milakulârssuaĸ.
milakulaarpoq, milakulaartoq. milakulârpoĸ, milakulârtoĸ.
milaaqi, t : qivaaqi. milâĸe, t : ĸivâĸe.
miili, t oqs miilerpassuit, miileqarpoq, miilisut. mîle, t oĸs mîlerpagssuit, mîleĸarpoĸ, mîlisut.
mileqqortooq, t (kikiak), mileqqortoorsivoq. milerĸortôĸ, t (kikiak), milerĸortôrsivoĸ.
miligaq, t milikkat (pullatip), miligaat, miligaaserpaa. miligaĸ, t miligkat (putdlatip), miligaut, miligauserpâ.
miligarpoq, miligarpaa = milikarpoq; miligartarpoq, miligarsimavoq. miligarpoĸ, miligarpâ = milikarpoĸ; miligartarpoĸ, miligarsimavoĸ.
milippoq, milippaa, milittorpaa, milittoorpoq, milittaat, milittaaserpaa. miligpoĸ, miligpâ, miligtorpâ, miligtôrpoĸ, miligtaut, miligtauserpâ.
milik, t milinga, tk milittaq, milittakkaaq = matu, miligaat. milik, t milinga, tk miligtaĸ, miligtákâĸ = mato, miligaut.
milippaa, militaq, milinngavoq = milippaa. milípâ, militaĸ, milíngavoĸ = miligpâ.
miliuuni, t oqs miliuunillit (l.000.000). miliûne, t oĸs miliûnigdlit (l.000.000).
miloriarpoq, miloriarpaa, miloriarnertooq, miloriallaqqippoq, miloriallaqqissoq, miloriarnertoqqisaapput. miloriarpoĸ, miloriarpâ, miloriarnertôĸ, miloriatdlarĸigpoĸ, miloriatdlarĸigsoĸ, miloriarnertorĸisáuput.
milorpaa, milortaq, milornippoq, miloriuppaa, miloriussaavoq. milorpâ, milortaĸ, milornigpoĸ, miloriúpâ, miloriússauvoĸ.
miluerpoq, miluersoq, miluersippaa, miluersereerpaa. miluerpoĸ, miluersoĸ, miluersípâ, miluerserêrpâ.
milugaq, t milukkat milugaaruppoq, milugaraa. milugaĸ, t milugkat milugaerúpoĸ, milugarâ.
milugiak, t milugissat, milugiaap, milugiaat, milugiassuaq, milugiaaraq, milugiaaqqat, milugiaarsuk. milugiak, t milugíssat, milugiaup, milugiait, milugiagssuaĸ, milugiâraĸ, milugiârĸat, milugiârssuk.
miluppoq, miluppaa, milutsitsivoq, milutsippaa, milutsi : simernaveeqqut; miluttoq. milugpoĸ, milugpâ, milugtitsivoĸ, milugtípâ, milugte : simernavêrĸut; milugtoĸ.
miluguppoq, miluguppaa : milukkusuppoq (meeraq). milugugpoĸ, milugugpâ : milugkusugpoĸ (mêraĸ).
miluguppoq, miluguppaa : patuguppoq; milugukkajuppoq. milugúpoĸ, milugúpâ : patugúpoĸ; milugúkajugpoĸ.
miluiak, t miluissat, miluiaap, miluiaat, miluiassuaq, miluiaaraq, miluiaaqqat, miluiaarsuk. miluiak, t miluíssat, miluiaup, miluiait, miluiagssuaĸ, miluiâraĸ, miluiârĸat, miluiârssuk.
miluk, t milummik qiilerpoq; tak. : miluerpoq; milussiorpoq. miluk, t milungmik ĸîlerpoĸ; tak. : miluerpoĸ; milugsiorpoĸ.
milukaarpoq, milukaarpaa, milukaartippaa, milukaarumatoqaaq. milukârpoĸ, milukârpâ, milukârtípâ, milukârumatoĸaoĸ.
miluumasoq, t immummik perortitaq; miluumasorpassuupput. milûmassoĸ, t ímungmik perortitaĸ; milûmassorpagssũput.
miluuppoq : patuguppoq, qaninniarpoq; miluutivippoq, miluutivissoq, miluukkaluttuinnarpoq. milũpoĸ : patugúpoĸ, ĸaningniarpoĸ; milûtivigpoĸ, milûtivigsoĸ, milũkalugtuínarpoĸ.
miluut, t miluutip, miluutit; = milluut. milût, t milûtip, milûtit; = mitdlût.
minaaq, t minaap, minaat, minaaraa, minaarivaa, minaava, tk minaarpassui. minâĸ, t minâp, minât, minârâ, minârivâ, minâva, tk minârpagssue.
minarpoq, minaappaa, minaassivoq, minartarpoq, minarniaannarpoq. minarpoĸ, mináupâ, mináussivoĸ, minartarpoĸ, minarniáinarpoĸ.
mini, t : sialualaaq; tak. : minivoq. mine, t : sialualâĸ; tak. : minivoĸ.
minngavoq : nukkiorluarpoq; minngaappoq, minngaatsoq : paamaarpoq = merngorpoq; minngaalliorpoq. míngavoĸ : núkiordluarpoĸ; míngáipoĸ, míngaitsoĸ : pâmârpoĸ = merngorpoĸ; míngaitdliorpoĸ.
minngerivoq = mingulerivoq; minngerisit (atisapalaat) = minngerissutit. míngerivoĸ = mingulerivoĸ; míngerisit (atissapalât) = míngeríssutit.
mingerpoq, mingersoq : pissippoq. mingerpoĸ, mingersoĸ : pigsigpoĸ.
minngerpoq, minngersoq, minngersarpoq, minngersaat, minngersoorpoq, minngertuaannarpoq. míngerpoĸ, míngersoĸ, míngersarpoĸ, míngersaut, míngersôrpoĸ, míngertuáinarpoĸ.
mingitserneq, t mingitsernerup, mingitsernerit; = minittorneq. mingigterneĸ, t mingigternerup, mingigternerit; = minigtorneĸ.
minngippoq : minngumik iisivoq (imerluni). míngípoĸ : míngumik îsivoĸ (imerdlune).
mingiuppaa : kalluppaa, kiggippaa, tagiuppaa; mingiuppoq : attuutivippoq; mingiutivilluni ingippoq. mingiúpâ : kagdlúpâ, kiggípâ, tagiúpâ; mingiúpoĸ : agtûtivigpoĸ; mingiutivigdlune ingípoĸ.
minnaarpaa, minnaarsivoq, minnaaqquppaa, minnaarpallaaqaa; = mikinaarpaa. mingnârpâ, mingnârsivoĸ, mingnârĸúpâ, mingnârpatdlâĸâ; = mikinârpâ.
minneq, t minnerup, minnerit, minnerpaaq, minneruvoq, minnersaat = minnertaat, minnersiorpoq, minnersiuuppaa, minnerutippaa, minnersaavoq tak. : millivoq, mikivoq; = mikineq. mingneĸ, t mingnerup, mingnerit, mingnerpâĸ, mingneruvoĸ, mingnerssât = mingnertât, mingnersiorpoĸ, mingnersiũpâ, mingnerutípâ, mingnerssauvoĸ tak. : migdlivoĸ, mikivoĸ; = mikineĸ.
minneralaarsuuvoq. mingneralârssûvoĸ.
minngoq, t minngorsuaq, minngunippoq, minngortooq (taseq), minngippoq : minngumik iisivoq. míngoĸ, t míngorssuaĸ, míngunigpoĸ, míngortôĸ (taseĸ), míngípoĸ : míngumik îsivoĸ.
mingortuvoq : erloqivoq. mingortuvoĸ : erdloĸivoĸ.
minguerpoq, minguersoq, minguersarpaa, minguersaat, minguersippaa, minguerluarpoq. minguerpoĸ, minguersoĸ, minguersarpâ, minguersaut, minguersípâ, minguerdluarpoĸ.
minguppoq, minguttoq, mingunnarpoq, mingunnaappoq, mingunnaatsoq. mingugpoĸ, mingugtoĸ, mingungnarpoĸ, mingungnáipoĸ, mingungnaitsoĸ.
minguippoq, minguitsoq minguillivoq, minguillisaarpoq, minguilluinnarpoq, minguitsuuvoq. minguípoĸ, minguitsoĸ minguitdlivoĸ, minguitdlisârpoĸ, minguitdluínarpoĸ, minguitsûvoĸ.
minguk, t minguit minguttooq, mingutserpaa. minguk, t minguit mingugtôĸ, mingugterpâ.
mingulerterpaa : meeraq nerisassamik alutsippaa (: sioorasaarpaa assani peqillugit). mingulerterpâ : mêraĸ nerissagssamik alugtípâ (: sujôrasârpâ agssane peĸitdlugit).
minguuffigaa = minguuffigivaa : tatiffigaa, taliffigaa. mingûvfigâ = mingûvfigivâ : tativfigâ, talivfigâ.
minguuvoq = minguttuuvoq. mingûvoĸ = mingugtûvoĸ.
minittorneq, t minittornerup, minittornerit : qaallialaarneq; minittornerpoq, minittornersoq. minigtorneĸ, t minigtornerup, minigtornerit : ĸâgdlialârneĸ; minigtornerpoĸ, minigtornersoĸ.
minik, t : orsup pujaa, siutip iluani minguk; minitserpaa, minitserut. minik, t : orssup pujâ, siutip iluane minguk; minigterpâ, minigterut.
minippoq, minippaa, minitsivoq, minillugaa = minikkumanngilaa. minípoĸ, minípâ, minitsivoĸ, minitdlugâ = miníkumángilâ.
minitaq, t minitaavoq, minitaqanngilaq, minitaqanngillat. minitaĸ, t minitauvoĸ, minitaĸángilaĸ, minitaĸángitdlat.
minillalavoq, minillalasorsuuvoq (s. kuserneq). minitdlalavoĸ, minitdlalassorssûvoĸ (s. kuserneĸ).
minitsuippaa, minitsuisaarpaa : mininnaveersaarpaa; minitsuisaarut. minitsuípâ, minitsuisârpâ : minínavêrsârpâ; minitsuisârut.
minivoq, minilaarpoq, minialaarpoq, minisorujussuuvoq. minivoĸ, minilârpoĸ, minialârpoĸ, minissorujugssûvoĸ.
mippaarpoq : tuneqqusaarpoq; mippaariaq. mípârpoĸ : tunerĸusârpoĸ; mípâriaĸ.
mipperpoq, mippersoq : qinnuuloorpoq, tuneqqusaarpoq; mippersartoq. míperpoĸ, mípersoĸ : ĸínûlôrpoĸ, tunerĸusârpoĸ; mípersartoĸ.
mippoq, mikkiartorpoq, missuppaa, mittarfik. mípoĸ, míkiartorpoĸ, míssúpâ, mítarfik.
misaalupput, misaaluttuinnaapput (aalisakkat). misâlugput, misâlugtuínáuput (aulisagkat).
misaapput (aalisakkat puttasut); misaasorsuupput. misãput (aulisagkat pugtassut); misâssorssũput.
misarpaluppoq, misarpalunnaveersaarpoq (nerilluni). misarpalugpoĸ, misarpalungnavêrsârpoĸ (nerivdlune).
misarpoq (aalisagaq); misariarpoq, misartuinnaapput. misarpoĸ (aulisagaĸ); misariarpoĸ, misartuínáuput.
misaqqarpoq, misaqqarnaq (aalisagaq); misarpaluppoq. misarĸarpoĸ, misarĸarnaĸ (aulisagaĸ); misarpalugpoĸ.
misaasut, t aalisakkat nuisartut. misâssut, t aulisagkat nuissartut.
miseraq, t miseqqat, miserartorpoq, miserartorfik, miseraasivik; = misoraq. miseraĸ, t miserĸat, miserartorpoĸ, miserartorfik, miserausivik; = misoraĸ.
miseqqiorpoq = miseraliorpoq. miserĸiorpoĸ = miseraliorpoĸ.
miserrappaa, miserratigaa, miserrassivoq. miserrápâ, miserratigâ, miserrássivoĸ.
miserrarippoq, miserrarissoq = misiallaqqippoq. miserrarigpoĸ, miserrarigsoĸ = misiatdlarĸigpoĸ.
misiarpoq, misiaannarpoq, misiarfigaa. misiarpoĸ, misiáinarpoĸ, misiarfigâ.
misigaaq = misigivoq, misigaa, misigittarpoq, misitaappoq, misitaatsoq, misiginngitsoorpoq, misigisaq, misigissut, misigiitsoorpoq, misigiitsoorpaa, misiginertoqaaq, misigisalersaarpoq, misinnaatsoorpoq. misigaoĸ = misigivoĸ, misigâ, misigigtarpoĸ, misitáipoĸ, misitaitsoĸ, misigíngitsôrpoĸ, misigissaĸ, misigíssut, misigîtsôrpoĸ, misigîtsôrpâ, misiginertoĸaoĸ, misigissalerssârpoĸ, misingnaitsôrpoĸ.
misillerpoq, misillersoq, misillerfigaa, misillersippaa, misillernaqaaq. misigdlerpoĸ, misigdlersoĸ, misigdlerfigâ, misigdlersípâ, misigdlernaĸaoĸ.
misissarippoq, misissarissoq = misikkarippoq, misissarissuunngilaq, misissarissuunngillat, misissarlerpoq. misigssarigpoĸ, misigssarigsoĸ = misigkarigpoĸ, misigssarigsũngilaĸ, misigssarigsũngitdlat, misigssardlerpoĸ.
misissorpoq, misissorpaa, misissuivoq, misissuisoq, misissuaappoq, misissuaatsoq, misissujuippoq, misissujuitsoq, misissuaalliorpoq. misigssorpoĸ, misigssorpâ, misigssuivoĸ, misigssuissoĸ, misigssuáipoĸ, misigssuaitsoĸ, misigssujuípoĸ, misigssujuitsoĸ, misigssuaitdliorpoĸ.
misissuuppaa, misissuukkunnaarpaa, misissuulluarpaa. misigssũpâ, misigssũkungnaerpâ, misigssûtdluarpâ.
misikkeerpoq, misikkeerpaa, misikkeersippaa, misikkeersimaannarpaa, misikkiivippoq, misikkiivippaa. misíkêrpoĸ, misíkêrpâ, misíkêrsípâ, misíkêrsimáinarpâ, misíkîvigpoĸ, misíkîvigpâ.
misiligaq, t misilikkat, misiligaavoq, misiligaalluarpoq, misiligassaq, misiligartooq, misiligarpassuit. misiligaĸ, t misiligkat, misiligauvoĸ, misiligauvdluarpoĸ, misiligagssaĸ, misiligartôĸ, misiligarpagssuit.
misilippaa, misilittarpaa, misilittaat, misilittaavoq, misilinniarpaa. misiligpâ, misiligtarpâ, misiligtaut, misiligtaivoĸ, misilingniarpâ.
misiligut, t misiligutip, misiligutit, misiligutaavoq, misiliguserpoq. misiligut, t misiligutip, misiligutit, misiligutauvoĸ, misiliguserpoĸ.
misiliivoq, misiliiartortoq, misiliisaannarpoq, misiliisippaa, misiliissut. misilîvoĸ, misilîartortoĸ, misilîssáinarpoĸ, misilîsípâ, misilĩssut.
misinnaappoq, misinnaatsoq, misinnaatsoorpoq, misinnaatsoortippaa. misingnáipoĸ, misingnaitsoĸ, misingnaitsôrpoĸ, misingnaitsôrtípâ.
misinnarpoq, misinnaqaaq, misinnarsivoq, misinnartuarpoq. misingnarpoĸ, misingnaĸaoĸ, misingnarsivoĸ, misingnartuarpoĸ.
misinnaat, t misinnaatip, misinnaatit, misinnaatigaa, misinnaataavoq. misingnaut, t misingnautip, misingnautit, misingnautigâ, misingnautauvoĸ.
misiuppoq, misiuppaa, misiussivoq, misiussaq, misiussaavoq, misiukkunnaaruk, misiutigaa. misiúpoĸ, misiúpâ, misiússivoĸ, misiússaĸ, misiússauvoĸ, misiúkungnaeruk, misiutigâ.
misoraq, t misoqqat = miseraq. misoraĸ, t misorĸat = miseraĸ.
misoqqaarpoq : miserartorpoq. misorĸârpoĸ : miserartorpoĸ.
mistali, t oqs mistalerput, mistaleqarpoq, mistaliuvoq. mistal’e, t oĸs mistal’erput, mistal’eĸarpoĸ, mistal’iuvoĸ.
misuppoq, misuppaa, misussivoq, misuttaavoq, misuttaavik, misussimavaa, misuttaallaqqippoq, misuttaallaqqissoq. misugpoĸ, misúpâ, misugsivoĸ, misugtaivoĸ, misugtaivik, misugsimavâ, misugtaitdlarĸigpoĸ, misugtaitdlarĸigsoĸ.
misuttaat, t misuttaatip, misuttaatit misuttaatissat, misuttaatissiat. misugtaut, t misugtautip, misugtautit misugtautigssat, misugtautigssiat.
misuppaa, misutaq. misúpâ, misutaĸ.
mitagaq, t mitakkat, mitagaavoq. mitagaĸ, t mitagkat, mitagauvoĸ.
mitallerpoq, mitallersoq, mitallerajuppoq, mitallersorsuuvoq. mitagdlerpoĸ, mitagdlersoĸ, mitagdlerajugpoĸ, mitagdlersorssûvoĸ.
mitalliivoq, mitalliiuippoq, mitalliiuitsoq, mitalliisaannarpoq, mitalliineq. mitagdlîvoĸ, mitagdlîjuípoĸ, mitagdlîjuitsoĸ, mitagdlîssáinarpoĸ, mitagdlîneĸ.
mitappaa, mitasserpoq, mitassersoq = mitassippoq : tissisaarpoq. mitagpâ, mitagserpoĸ, mitagsersoĸ = mitagsigpoĸ : tivsisârpoĸ.
mitannarpoq : narrunarpoq; mitannarsivoq, mitannarsissutigaa. mitangnarpoĸ : narrunarpoĸ; mitangnarsivoĸ, mitangnarsíssutigâ.
mitaaraa = mitaarivaa = mitaarnaraa : amiilaaraa, isigiuminaatsippaa; mitaartaappoq, mitaartaatsoq mitaarnaaqaaq. mitârâ = mitârivâ = mitârnarâ : amîlârâ, issigiumináitípâ; mitârtáipoĸ, mitârtaitsoĸ mitârnaeĸaoĸ.
mittarfik, t mittarfiup mittarfiuvoq. mítarfik, t mítarfiup mítarfiuvoĸ.
mitaarpoq, mitaarpaa, mitaartaavoq, mitaartaannarpoq, mitaartoq, mitaarfik (: mitaaruserluni). mitârpoĸ, mitârpâ, mitârtaivoĸ, mitârtáinarpoĸ, mitârtoĸ, mitârfik (: mitâruserdlune).
mitarrartooq, t : mitaallaqqissoq. mitarrartôĸ, t : mitâtdlarĸigsoĸ.
mitaarut, t mitaarutip, mitaarutit, mitaaruserpoq, mitaarusersoq, mitaarusiorpoq. mitârut, t mitârutip, mitârutit, mitâruserpoĸ, mitârusersoĸ, mitârusiorpoĸ.
mittat, t mittatip, mittatit : ikkat; mittatigaa, mittatilliivoq, mittatilliigajuppoq. mítat, t mítatip, mítatit : íkat; mítatigâ, mítatigdlîvoĸ, mítatigdlîgajugpoĸ.
mittataavoq = mitaatigisaavoq. mítatauvoĸ = mitautigissauvoĸ.
mitaatigaa = mitaatigivaa = mittatigaa; mitaatilliivoq, mitaatigeqinagu. mitautigâ = mitautigivâ = mítatigâ; mitautigdlîvoĸ, mitautigeĸinago.
millalaarpoq (igutsak) : niviorpoq. mitdlalaorpoĸ (igutsak) : niviorpoĸ.
milloorpoq, milloorpaa, milloorniarpoq, milloorniarpaa, milloorajuppoq. mitdlôrpoĸ, mitdlôrpâ, mitdlôrniarpoĸ, mitdlôrniarpâ, mitdlôrajugpoĸ.
milluarpoq, milluarpaa, milluaavoq, milluaat, milluaaserpoq, milluartoq, milluartaat. mitdluarpoĸ, mitdluarpâ, mitdluaivoĸ, mitdluaut, mitdluauserpoĸ, mitdluartoĸ, mitdluartaut.
milluppaa, millussorpaa. mitdlugpâ, mitdlugssorpâ.
milluguppoq, milluguppaa, millugussaq, millugussaavoq. mitdlugúpoĸ, mitdlugúpâ, mitdlugússaĸ, mitdlugússauvoĸ.
millugut, t millugutip, millugutit, milluguserpaa. mitdlugut, t mitdlugutip, mitdlugutit, mitdluguserpâ.
millungavoq = imillungavoq. mitdlungavoĸ = imitdlungavoĸ.
millusukarpaa, millusukartuarpaa. mitdlusukarpâ, mitdlusukartuarpâ.
milluut, t milluutip, milluutit milluutigaa, milluutissaq, milluusiorpoq. mitdlût, t mitdlûtip, mitdlûtit mitdlûtigâ, mitdlûtigssaĸ, mitdlûsiorpoĸ.
miteq, t meqqit, miterpoq, mitertaq, miterniarpoq, miterniaq. miteĸ, t merĸit, miterpoĸ, mitertaĸ, miterniarpoĸ, miterniaĸ.
miteraq, t miteqqat, miterarpassuit, miteraavoq. miteraĸ, t miterĸat, miterarpagssuit, miterauvoĸ.
miiteri, t oqs meterisut takitigaaq, meterisut takitigivoq. mîtere, t oĸs mîterisut takitigaoĸ, mîterisut takitigivoĸ.
mitillivoq : matu, igalaaq mattorluppoq. mitigdlivoĸ : mato, igalâĸ mátordlugpoĸ.
mitiusaq, t : mitertut siggulik (miluumasoq). mitiussaĸ, t : mitertut siggulik (milûmassoĸ).
mitsappoq : nerpik mikiarpoq; mitsasserpaa, mitsassiaq. mitsagpoĸ : nerpik mikiarpoĸ; mitsagserpâ, mitsagsiaĸ.
mitsaq, t mitsartorpoq = mikiartorpoq (nerpimmik). mitsaĸ, t mitsartorpoĸ = mikiartorpoĸ (nerpingmik).
mitserpoq = mitinippoq. mitserpoĸ = mitinigpoĸ.
mitsiarpoq = mitiliarpoq, miterniarpoq (milaarpoq). mitsiarpoĸ = mitiliarpoĸ, miterniarpoĸ (milârpoĸ).
mitsimmapput = mitsimarrapput. mitsímáput = mitsimarráput.
mitsimmat, t mitsimmatip, mitsimmatit : timmissap isigaa. mitsímat, t mitsímatip, mitsímatit : tingmíssap isigâ.
mitsimmavik, t mitsimmaviup = mitsimaffik; mitsimmaviuvoq, mitsimmavinnaaq. mitsímavik, t mitsímaviup = mitsimavfik; mitsímaviuvoĸ, mitsímavingnâĸ.
mitsimavoq, mitsimagajuppoq, mitsimaannarpoq, mitsimaqqissaarpoq. mitsimavoĸ, mitsimagajugpoĸ, mitsimáinarpoĸ, mitsimarĸigsârpoĸ.
mitsuitsoq, t (timmiaarannguaq). mitsuitsoĸ, t (tingmiâránguaĸ).
miffik, t miffissarsiorpoq, miffissaaruppoq, miffigaa. mivfik, t mivfigssarsiorpoĸ, mivfigssaerúpoĸ, mivfigâ.
missi, t : aalisagaq panertuliaq; missilivoq, missiliaq; = nissi. mivse, t : aulisagaĸ panertuliaĸ; mivsilivoĸ, mivsiliaĸ; = nivse.
mu, oqq, mo : uaalu; tak. : mussi. mo, oĸĸ, mo : uvâlo; tak. : músse.
moreerpoq, moreerpaa (sakku) : ipissarpaa, kiinnappaa; moreersit, moreersivoq, moreersivik, moreersisaasaq : qipisoq (nipiliuut), moreertippaa. morêrpoĸ, morêrpâ (sáko) : ipigsarpâ, kĩnagpâ; morêrsit, morêrsivoĸ, morêrsivik, morêrsisaussaĸ : ĸipissoĸ (nipiliût), morêrtípâ.
morerpoq, morersoq : tinupaneq qaarajuttuinnaavoq, qaarisimavoq. morerpoĸ, morersoĸ : tinupaneĸ ĸârajugtuínauvoĸ, ĸârisimavoĸ.
morfippoq : marrippoq. morfípoĸ : marrípoĸ.
moriippoq, moriitsoq : nuna (sunaluunniit) morerunnaarsoq; moriillivoq. morĩpoĸ, morîtsoĸ : nuna (sunalũnît) morerungnaersoĸ; morîtdlivoĸ.
moriuvoq, oqt : nuna portuvoq qutaarluulluni, ikkiippoq (sakku). moriuvoĸ, oĸt : nuna portuvoĸ ĸutârdlûvdlune, ivkĩpoĸ (sáko).
mororpoq : sororpoq, tarorpoq (peqqiinnermit). mororpoĸ : sororpoĸ, tarorpoĸ (perĸĩnermit).
morparpoq : taqippoq, pukkiliorpoq; morpartaarpoq (s. siku) = appartaarpoq. morparpoĸ : taĸigpoĸ, púkiliorpoĸ; morpartârpoĸ (s. siko) = ápartârpoĸ.
moorpoq, moortorpoq (nersussuaq). môrpoĸ, môrtorpoĸ (nerssússuaĸ).
morroorpoq (terianniaq); morroortuarpoq. morrôrpoĸ (teriangniaĸ); morrôrtuarpoĸ.
morsuppoq, morsukkiartorpoq, morsuttaarpoq morsutserpoq, morsutsippaa, morsuffik. morssugpoĸ, morssugkiartorpoĸ, morssugtârpoĸ morssugterpoĸ, morssugtípâ, morssugfik.
morsuuppaa, morsuussinnaavaa, morsuussivoq. morssũpâ, morssũsínauvâ, morssũssivoĸ.
mussoorpoq : siggartarpoq, uinngiarpoq; mussuulavoq : uinngialaarpoq. mugsôrpoĸ : siggartarpoĸ, uíngiarpoĸ; mugsûlavoĸ : uíngialârpoĸ.
muukulooq, t mo : nersussuaq. mûkulôĸ, t mo : nerssússuaĸ.
muleq, t (ivianngip), mulertuvoq, mulikippoq, mulikitsoq (: pilutaq). muleĸ, t (iviángip), mulertuvoĸ, mulikípoĸ, mulikitsoĸ (: pilutaĸ).
mulik, t mulinga, tk (iputip), mulituvoq, mulikinaarpaa. mulik, t mulinga, tk (iputip), mulituvoĸ, mulikinârpâ.
muloorpoq, muloortuarpoq, mulooruppaa. mulôrpoĸ, mulôrtuarpoĸ, mulôrúpâ.
muluvoq, mulusaarpoq : unikataarpoq; mulussut, muluallaaqaaq. muluvoĸ, mulussârpoĸ : unikatârpoĸ; mulússut, muluvatdlâĸaoĸ.
mummeq, (t), mummia, tk = muminnera; mummianiippoq. múmeĸ, (t), múmia, tk = mumingnera; múmianĩpoĸ.
mumerpoq, mumersoq : niperujoorpoq, erinarsualaarpoq; mumertuannguartoq. mumerpoĸ, mumersoĸ : niperujôrpoĸ, erinarssualârpoĸ; mumertuánguartoĸ.
mumeqqutappoq : sianiilliorpoq; mumeqqutaatigaa. mumerĸutagpoĸ : sianîtdliorpoĸ; mumerĸutautigâ.
mumigalavai (panersiat). mumigalavai (panersiat).
mumippoq, mumittoorpoq, mumittoorsimavoq, mumitsippai (s. neqiliat). mumigpoĸ, mumigtôrpoĸ, mumigtôrsimavoĸ, mumigtípai (s. neĸiliat).
mumigut, t mumigutip, mumigutit, mumiguserpoq, mumigusersoq, mumigutaajarpoq, mumigutissaq. mumigut, t mumigutip, mumigutit, mumiguserpoĸ, mumigusersoĸ, mumigutaiarpoĸ, mumigutigssaĸ.
muminga, tk = mummia, illua’tungaa; muminganiippoq. muminga, tk = múmia, igdlua’tungâ; muminganĩpoĸ.
muminngavoq, muminngasoorpoq, muminngatippaa, muminngaarpoq. mumíngavoĸ, mumíngassôrpoĸ, mumíngatípâ, mumíngaorpoĸ.
mumippaa, mumitsivoq, mumisippaa, mumisitsivoq, mumitsit, mumitsisaa, mumisiterivoq. mumípâ, mumitsivoĸ, mumisípâ, mumisitsivoĸ, mumitsit, mumitsisâ, mumisiterivoĸ.
mumiut, t mumiutip, mumiutit, mumiuserpoq, mumiusersoq, mumiutaajarpoq, mumiutissaq. mumiut, t mumiutip, mumiutit, mumiuserpoĸ, mumiusersoĸ, mumiutaiarpoĸ, mumiutigssaĸ.
muslimeeq, t oqs : muuamaakkuusoq. muslimêĸ, t oĸs : mûamãkûssoĸ.
musaq, t : sorlak nerisartagaq; musaasaq. mussaĸ, t : sordlak nerissartagaĸ; mussaussaĸ.
mussi, oqq, mo : uaalulaaq; tak. : mo. músse, oĸĸ, mo : uvâlulâĸ; tak. : mo.
musseeq, t oqs : muamaakkut oqaluffiat. mússêĸ, t oĸs : muamãkut oĸalugfiat.
mullortooq, t mullortoorsuaq. mutdlortôĸ, t mutdlortôrssuaĸ.
mullortuvoq, mullortuallaaqaaq, mullortunersaat, mullortunersaavoq, mullortusivoq. mutdlortuvoĸ, mutdlortuvatdlâĸaoĸ, mutdlortunerssât, mutdlortunerssauvoĸ, mutdlortusivoĸ.
mulluppaa, mullussivoq, mullukkallarpaa. mutdlúpâ, mutdlússivoĸ, mutdlúkatdlarpâ.
mulluserpoq, mullusersoq, mullusinnguarpoq (tikilertussanani). mutdluserpoĸ, mutdlusersoĸ, mutdlusínguarpoĸ (tikilertúsanane).
mullut, t mullutip, mullutit = mulussut; mullutigaa, mullutaavoq. mutdlut, t mutdlutip, mutdlutit = mulússut; mutdlutigâ, mutdlutauvoĸ.
na´, oqq = na´-aa (annernerup nipaa); na´-aalaa, na´-aartorpoq = nannannaartorpoq. ná, oĸĸ = ná-â (ánernerup nipâ); ná-ailâ, ná-ârtorpoĸ = nánánârtorpoĸ.
naaqaaq, tak. : naappoq. naeĸaoĸ, tak. : náipoĸ.
naarneq, t naarnerup, naarnerit : tamorasaassaq. naerneĸ, t naernerup, naernerit : tamorassâgssaĸ.
naarpaa (puisi saavagut); naarsivoq, naartiterpaa. naerpâ (puisse sâvagut); naersivoĸ, naertiterpâ.
nalleriipput, nalleriissut = naligiipput; nalleriissippai, nalleriissaarpai, nalleriilluarput. nagdlerîgput, nagdlerîgsut = naligîgput; nagdlerîgsípai, nagdlerîgsârpai, nagdlerîgdluarput.
nalleriit, tq = naligiit, angeqatigiit; nalleriikkuutaat. nagdlerît, tĸ = naligît, angeĸatigît; nagdlerĩkûtât.
naallerpaa (orlutinniarlugu), naallersippoq, naallersoorpaa, naallerarpaa : akornusersorpaa. nâgdlerpâ (ordlutíniardlugo), nâgdlersípoĸ, nâgdlersôrpâ, nâgdlerarpâ : akornusersorpâ.
nallerpoq, nallerpaa, nallersiivaa, nallersiisaq, nallersuuppoq, nallersuuppaa, nallerluarpaa. nagdlerpoĸ, nagdlerpâ, nagdlersîvâ, nagdlersîssaĸ, nagdlersũpoĸ, nagdlersũpâ, nagdlerdluarpâ.
nalleruppoq, nalleruttoorpoq. nagdlerúpoĸ, nagdlerútôrpoĸ.
nalligaa = nalligivaa, nalligiinnarpaa, nalligitsaappaa, nalligivallaarpaa. nagdligâ = nagdligivâ, nagdligĩnarpâ, nagdligitsáupâ, nagdligivatdlârpâ.
nallippaa, nallittorpaa, nallittortaa, nallissorpaa. nagdligpâ, nagdligtorpâ, nagdligtortâ, nagdligssorpâ.
nallineq, t nallerngit : ilumiup aalarnga. nagdlineĸ, t nagdlerngit : ilumiup aularnga.
nallinnarpoq, nallinnarsivoq, nallinnaqaaq. nagdlingnarpoĸ, nagdlingnarsivoĸ, nagdlingnaĸaoĸ.
naalliuppoq, naalliutsippaa, naalliutsitsisoq, naalliualaarpoq, naalliukkunnaarpoq, naalliukkunnaarsoq, naalliuloorpoq. nâgdliugpoĸ, nâgdliugtípâ, nâgdliugtitsissoĸ, nâgdliualârpoĸ, nâgdliugkungnaerpoĸ, nâgdliugkungnaersoĸ, nâgdliulôrpoĸ.
naalliunnarpoq, naalliunnarsivoq, naalliunnartorsiorpoq, naalliunnaqaaq, naalliunnartoq. nâgdliungnarpoĸ, nâgdliungnarsivoĸ, nâgdliungnartorsiorpoĸ, nâgdliungnaĸaoĸ, nâgdliungnartoĸ.
naalliunneq, t naalliunnerup, naalliunnerit, naalliunnersuaq. nâgdliungneĸ, t nâgdliungnerup, nâgdliungnerit, nâgdliungnerssuaĸ.
naalliuperaarpoq = naalliuloorpoq. nâgdliuperârpoĸ = nâgdliulôrpoĸ.
nalliuppoq (: inuuissiorpoq); nalliuttoq, nalliuttorsiorpoq, nalliussivaa, nalliussivik, nalliussaat : isummakkut nappaat. nagdliúpoĸ (: inûvigsiorpoĸ); nagdliútoĸ, nagdliútorsiorpoĸ, nagdliússivâ, nagdliússivik, nagdliússaut : isúmákut nápaut.
naalliivaa : erloqisippaa. nâgdlîvâ : erdloĸisípâ.
nallivoq (naartu inuuniartoq), nallineq, nallinertuvoq, nallinikippoq, nallinikitsoq. nagdlivoĸ (nârto inûniartoĸ), nagdlineĸ, nagdlinertuvoĸ, nagdlinikípoĸ, nagdlinikitsoĸ.
naffasserpoq, naffassersoq, naffassersimavoq. nagfagserpoĸ, nagfagsersoĸ, nagfagsersimavoĸ.
naffaku, t naffakuinnaapput, naffakoqaqaaq. nagfako, t nagfakuínáuput, nagfakoĸaĸaoĸ.
naffaq, t naffaap, naffaat (: sikut nallorneri); naffarpassuit. nagfaĸ, t nagfaup, nagfait (: sikut navdlornere); nagfarpagssuit.
naffarpoq = nappuppoq. nagfarpoĸ = nápúpoĸ.
naaffik, t naaffigaa, naaffissaq, naaffissiaq. nâgfik, t nâgfigâ, nâgfigssaĸ, nâgfigssiaĸ.
naagga, oqq naaggali, naaggaluunniit. nâgga, oĸĸ nâggale, nâggalũnît.
naggammeerpoq, naggammeersoq, naggammeersippaa, naggammeerut. naggámêrpoĸ, naggámêrsoĸ, naggámêrsípâ, naggámêrut.
naggammik, tki atuarput tak. naggat. naggámik, tki atuarput tak. naggat.
naaggaarpoq, naaggaarpaa, naaggaartut (: katuullit akerlii (s. lutserikkut); naaggaartorpoq, naaggaartorpaa, naaggaanngilaq, naaggaanngillat. nâggârpoĸ, nâggârpâ, nâggârtut (: katûgdlit akerdlê (s. lúteríkut); nâggârtorpoĸ, nâggârtorpâ, nâggãngilaĸ, nâggãngitdlat.
naggaserpaa = naggatilerpaa; naggaserluarpaa. naggaserpâ = naggatilerpâ; naggaserdluarpâ.
naggasiut, t naggasiutip, naggasiutit (s. erinnap); naggasiutaavoq. naggasiut, t naggasiutip, naggasiutit (s. erínap); naggasiutauvoĸ.
naggat, t naggatip, naggatit = naaffik; naggatissaq, naggateqatigiipput, naggateqatigiissut, naggateqatigiissaarpai (taallat), naggatitaaq (: kinguliaqutitaaq). naggat, t naggatip, naggatit = nâvfik; naggatigssaĸ, naggateĸatigîgput, naggateĸatigîgsut, naggateĸatigîgsârpai (taigdlat), naggatitâĸ (: kinguliaĸutitâĸ).
naggataaq, t naggataap, naggataat, naggataarut, naggataarutigaa, naggataarsivoq. naggatâĸ, t naggatâp, naggatât, naggatârut, naggatârutigâ, naggatârsivoĸ.
naggorluppoq, naggorlussivoq, naggorluttuinnaavoq. naggordlugpoĸ, naggordlugsivoĸ, naggordlugtuínauvoĸ.
naggorfik, t naggorfiup : ajorsaarisut pilerfiat. naggorfik, t naggorfiup : ajorsârissut pilerfiat.
naggorippoq, naggorissoq, naggorissarpaa, naggorissaavoq, naggorissaat, naggorissaaserpaa. naggorigpoĸ, naggorigsoĸ, naggorigsarpâ, naggorigsaivoĸ, naggorigsaut, naggorigsauserpâ.
naggorsaarpaa : ajorsaarpaa, narrassaarpaa; naggorsaarutigaa. naggorsârpâ : ajorsârpâ, narragsârpâ; naggorsârutigâ.
nagguppoq (issumut), naggussorput, naggulluni tammarpoq. naggúpoĸ (ivssumut), naggússorput, naggutdlune támarpoĸ.
naggueqat, t naggueqatip, naggueqatit naggueqatigiit, naggueqataavoq. nagguveĸat, t nagguveĸatip, nagguveĸatit nagguveĸatigît, nagguveĸatauvoĸ.
nagguik, t nagguiup = naaffik, pinngorfik; nagguissiorpoq, nagguissiorpaa, nagguigaa tak. naavoq. nagguvik, t nagguviup = nauvfik, píngorfik; nagguvigsiorpoĸ, nagguvigsiorpâ, nagguvigâ tak. nauvoĸ.
naakkaluarpoq, naakkaluarpaa : naakkiaraluarluni uniorpoq; naakkaluaqattaarpoq, naakkaluartaannarpoq. nâgkaluarpoĸ, nâgkaluarpâ : nâgkiaraluardlune uniorpoĸ; nâgkaluaĸátârpoĸ, nâgkaluartáinarpoĸ.
naakkiarpoq, naakkiarpaa, naakkiaqattaarpoq, naakkiagaq, naakkiakkat, naakkiarnertooq. nâgkiarpoĸ, nâgkiarpâ, nâgkiaĸátârpoĸ, nâgkiagaĸ, nâgkiagkat, nâgkiarnertôĸ.
naakkilerpaa : naakkiassallugu angumaqqarpaa. nâgkilerpâ : nâgkiásavdlugo angumarĸarpâ.
naakkiuppaa (saaqqut), naakkiussaq, naakkiulluarpaa. nâgkiúpâ (sârĸut), nâgkiússaĸ, nâgkiutdluarpâ.
naakkiuppoq = pulamippoq; naakkiuffik, naakkiuttaannarpoq. nâgkiúpoĸ = pulamigpoĸ; nâgkiuvfik, nâgkiútáinarpoĸ.
naappoq, naalluni pusigarpoq; naaffigaa. nâgpoĸ, nâgdlune pusigarpoĸ; nâgfigâ.
nassarpoq, nassarpaa, nassaappaa, nassaassivoq, nassartippaa, nassarsinnaanngilaa. nagsarpoĸ, nagsarpâ, nagsáupâ, nagsáussivoĸ, nagsartípâ, nagsarsínáungilâ.
nassataq, t nassataraa, nassatassaq, nassataaruppoq, nassataqarpoq. nagsataĸ, t nagsatarâ, nagsatagssaĸ, nagsataerúpoĸ, nagsataĸarpoĸ.
nasseraq, t nasseqqat : nakatagaq; nasserarpoq. nagseraĸ, t nagserĸat : nakatagaĸ; nagserarpoĸ.
nassikarpoq, nassikaarpoq, nassikaartitsivoq. nagsikarpoĸ, nagsikaorpoĸ, nagsikaortitsivoĸ.
nassinarpoq, nassinaqaaq. nagsinarpoĸ, nagsinaĸaoĸ.
nassippaa, nassitsivoq, nassissorpai. nagsípâ, nagsitsivoĸ, nagsísorpai.
nassippoq = nassivoq; nassissinnaavoq. nagsípoĸ = nagsivoĸ; nagsísínauvoĸ.
nassiuppaa, nassiussivoq, nassiussaq, nassiukkiartorpaa. nagsiúpâ, nagsiússivoĸ, nagsiússaĸ, nagsiúkiartorpâ.
nassoqippai : assigiissippai; nassoqillugit paarlaappai. nagsoĸípai : ássigîgsípai; nagsoĸitdlugit pârdláupai.
naassaavoq, naassaanngilaq, naassaanngillat, naassaanngitsoq. nâgssauvoĸ, nâgssáungilaĸ, nâgssáungitdlat, nâgssáungitsoĸ.
nassoqqik, t nassoqqiup, nassoqqissuaq, nassoqqippoq, nassoqqissoq. nagssorĸik, t nagssorĸiup, nagssorĸigssuaĸ, nagssorĸigpoĸ, nagssorĸigsoĸ.
nassuk, t nassuit, nassummippaa, nassummissaavoq, nassummigarpaa, nassummigaavoq, nassulik, nassullit, nassuttooq, nassukippoq, nassukitsoq. nagssuk, t nagssuit, nagssungmigpâ, nagssungmigsaivoĸ, nagssungmigarpâ, nagssungmigaivoĸ, nagssulik, nagssugdlit, nagssugtôĸ, nagssukípoĸ, nagssukitsoĸ.
nassuusaq, t nassuusaqarpoq, nassuusaavoq. nagssûssaĸ, t nagssûssaĸarpoĸ, nagssûssauvoĸ.
natsimavoq, natsimaqaaq, natsimasorsuuvoq, natsimavippoq, natsimavissoq, natsimavallaanngilaq, natsimavallaanngitsoq. nagtimavoĸ, nagtimaĸaoĸ, nagtimassorssûvoĸ, nagtimavigpoĸ, nagtimavigsoĸ, nagtimavatdlãngilaĸ, nagtimavatdlãngitsoĸ.
natsippoq, natsikkiartorpoq, natsiimisaarpoq, natsissuppaa, natsittorsuuvoq. nagtípoĸ, nagtíkiartorpoĸ, nagtîmissârpoĸ, nagtíssúpâ, nagtítorssûvoĸ.
nattoralaaq, t nattoralaap, nattoralaat nattoralaarsuaq. nagtoralâĸ, t nagtoralâp, nagtoralât nagtoralârssuaĸ.
nattoralik, t nattorallit, nattoraliusaq, nattoralissuaq. nagtoralik, t nagtoragdlit, nagtoraliussaĸ, nagtoraligssuaĸ.
nattoraq, t nattoqqat : kalutit saanertaat anneq taqqamut qerluttagaq. nagtoraĸ, t nagtorĸat : kalutit saunertât angneĸ tavĸamut ĸerdlútagaĸ.
naagaa = naagivaa, naagisoorpaa, naagalugu uiuaa, naagalugu uiguaa. naigâ = naigivâ, naigissôrpâ, naigalugo uiuvâ, naigalugo uiguvâ.
naallerpaa : naamasoortippaa; naallernaversaarpaa. naigdlerpâ : naimassôrtípâ; naigdlernaversârpâ.
naalivoq, naalivaa, naalisarpaa, naalisaavoq, naalisippaa. nailivoĸ, nailivâ, nailisarpâ, nailisaivoĸ, nailisípâ.
naamavoq, naamavaa, naamannarpoq, naamasoortippaa. naimavoĸ, naimavâ, naimangnarpoĸ, naimassôrtípâ.
naanaarpaa, naanaartiterpai, naanaaqquppaa. nainârpâ, nainârtiterpai, nainârĸúpâ.
naappoq, naatsoq, naanneruvoq, naappallaaqaaq, naannersaat. náipoĸ, naitsoĸ, náineruvoĸ, náipatdlâĸaoĸ, náinerssât.
naatsoq, t naatsunnguaq, naatsoralaannguaq, naatsukullak. naitsoĸ, t naitsúnguaĸ, naitsoralãnguaĸ, naitsukutdlak.
naatsut, tq : seeqqerngit; naatsortaarpoq, naatsukut. naitsut, tĸ : sêrĸerngit; naitsortârpoĸ, naitsukut.
naavoq, naavaa (tikka), naasivoq, naasoorpaa, naasaq. naivoĸ, naivâ (tivka), naissivoĸ, naissôrpâ, naissaĸ.
najak, t najaap, najaat, najassiaq, najattaaq, najattaarpoq, najagiit, najagaa. najak, t najaup, najait, najagsiaĸ, najagtâĸ, najagtârpoĸ, najagît, najagâ.
najani, tk. najane, tk.
najanngapput, najanngattut, najanngattorsuupput. najángáput, najángátut, najángátorssũput.
najangarpoq, najangariarpoq, najangartuarpoq, najangassaarpoq, najangassaarsoq. najangarpoĸ, najangariarpoĸ, najangartuarpoĸ, najangásaerpoĸ, najangásaersoĸ.
najaaraq, tq najaaraqarpoq, najaaraa, trl. najâraĸ, tĸ najâraĸarpoĸ, najârâ, trdl.
najorpaa, I najorliivoq (ernisuttumut), najortuinnarpaa, najortaavoq, najortigaa, najortinippoq. najorpâ, I najordlîvoĸ (ernisugtumut), najortuínarpâ, najortauvoĸ, najortigâ, najortinigpoĸ.
najorpaa, II najorsivoq, najortaavoq. najorpâ, II najorsivoĸ, najortaivoĸ.
najorpalugaq, t najorpalukkat, najorpiligaq : qeeraasaq. najorpalugaĸ, t najorpalugkat, najorpiligaĸ : ĸêraussaĸ.
najooqqarpaa = najortarpaa (s. kaffi). najôrĸarpâ = najortarpâ (s. kavfe).
najoqqutaq, t najoqquttat, najoqqutaraa, najoqqutassaq, najoqqutassiaq. najorĸutaĸ, t najorĸútat, najorĸutarâ, najorĸutagssaĸ, najorĸutagssiaĸ.
najorti, t najortaavoq (najortiuvoq), najortersi. najorte, t najortauvoĸ (najortiuvoĸ), najorterse.
najortippoq = niortippoq, najunngarpoq; najortikkiartorpoq, najortinnavianngilaq, najortinnavianngillat. najortípoĸ = niortípoĸ, najúngarpoĸ; najortíkiartorpoĸ, najortínaviángilaĸ, najortínaviángitdlat.
najoruppaa, najorunnaqaaq : naamajuminaqaaq; najorussivoq. najorúpâ, najorúnaĸaoĸ : naimajuminaĸaoĸ; najorússivoĸ.
najugassaq, t (s. kaffi); najugassarsivoq. najugagssaĸ, t (s. kavfe); najugagssarsivoĸ.
najugaq, t najukkat, najugaraa, najugassarsivoq (: kiffartorfik illumi); najugartaarpoq, najugaaruppoq. najugaĸ, t najugkat, najugarâ, najugagssarsivoĸ (: kivfartorfik igdlume); najugartârpoĸ, najugaerúpoĸ.
najuppoq, I, najuppaa, (avatassaq), najutsippaa, najuttorpaa = aappaa. najugpoĸ, I, najugpâ, (avatagssaĸ), najugtípâ, najugtorpâ = âgpâ.
najuppoq, II naani qalatsippai; najussimavoq. najugpoĸ, II nâne ĸalatsípai; najugsimavoĸ.
najuivoq, najuisuuvoq, najuiuarpoq, najuiumanngilaq, najuiumanngillat. najuivoĸ, najuissûvoĸ, najuiuarpoĸ, najuiumángilaĸ, najuiumángitdlat.
najukallit, t = najungallit, najukallisip, najukallisit : ilullit (sannat). najukatdlit, t = najungatdlit, najukatdlisip, najukatdlisit : ilugdlit (sánat).
najummappoq, najummatserpoq, najummassimavoq, najummalluarpoq. najúmagpoĸ, najúmagterpoĸ, najúmagsimavoĸ, najúmagdluarpoĸ.
najummivoq, najummivaa, najummisigaa, najummisuuvoq, najummiunnaarpoq, najummiunnaarpaa, najummigallannga. najúmivoĸ, najúmivâ, najúmissigâ, najúmissûvoĸ, najúmiungnaerpoĸ, najúmiungnaerpâ, najúmigatdlánga.
najunngarpoq, najunngartaarpoq, najunngartoorpoq, najunngartippaa; = niunngarpoq. najúngarpoĸ, najúngartârpoĸ, najúngartôrpoĸ, najúngartípâ; = niúngarpoĸ.
najungallak, t najungallaap, najungallaat : tuttu tumarnilik. najungatdlak, t najungatdlaup, najungatdlait : tugto tumarnilik.
najungavoq, najungalaarpoq, najungavallaaqaaq, najungasoq : tulimaaq, niungasoq; najungaqaaq, najungaleqisappoq. najungavoĸ, najungalârpoĸ, najungavatdlâĸaoĸ, najungassoĸ : tulimâĸ, niungassoĸ; najungaĸaoĸ, najungaleĸisagpoĸ.
najuuppaa (ilummut anersaarnermigut); najuussorpaa, najuussivoq; = najoruppaa. najũpâ (ilungmut anersârnermigut); najũssorpâ, najũssivoĸ; = najorúpâ.
najuuppoq, najuukkiartorpoq, najuukkumavoq, najuukkunnaarpoq, najuukkunnaarsoq. najũpoĸ, najũkiartorpoĸ, najũkumavoĸ, najũkungnaerpoĸ, najũkungnaersoĸ.
nak, oqq qaaguk (inugaq), isaaguk. nak, oĸĸ ĸaiguk (inugaĸ), isauguk.
naakkaa = naakigaa. nãkâ = nâkigâ.
naakka, tk (uanga); tak. : naat. nãka, tk (uvanga); tak. : nât.
nakkaavaa, nakkaasaq, nakkaasoorpaa, nakkaallugu aserorpaa. nákaivâ, nákaissaĸ, nákaissôrpâ, nákaivdlugo aserorpâ.
nakkajasuppoq : isumakuluppoq, erngumavoq, aarlerivoq. nákajasugpoĸ : isumakulugpoĸ, erngumavoĸ, ârdlerivoĸ.
nakkakattarpoq, nakkakattarfik, nakkakattartippaa. nákakátarpoĸ, nákakátarfik, nákakátartípâ.
nakkakaavoq = nakkaavoq; nakkakaalluni toquvoq. nákakâvoĸ = nákâvoĸ; nákakâvdlune toĸuvoĸ.
nakkalatserut, t nakkalatserutip, nakkalatserutit = nakkartitsivik; nakkalatseruserpoq, nakkalatserusersoq. nákalagterut, t nákalagterutip, nákalagterutit = nákartitsivik; nákalagteruserpoĸ, nákalagterusersoĸ.
nakalatsivoq = ukilatsivoq, kanngutsippoq. nakalatsivoĸ = ukilatsivoĸ, kángutsípoĸ.
nakkaalavoq, nakkaalanikut, tq : sequnnerit (s. issualuit). nákâlavoĸ, nákâlanikut, tĸ : seĸungnerit (s. ivssualuit).
naakkalugu = naakkillugu tunivaa. nãkalugo = nãkivdlugo tunivâ.
nakanngapput, nakanngattut, nakanngattuinnaapput = nakangarrapput. nakángáput, nakángátut, nakángátuínáuput = nakangarráput.
nakkangavoq, nakkangaannarpoq, nakkanganeruvoq. nákangavoĸ, nákangáinarpoĸ, nákanganeruvoĸ.
nakangavoq, nakangasoorpoq, nakangavallaarpoq. nakangavoĸ, nakangassôrpoĸ, nakangavatdlârpoĸ.
nakappoq, nakappaa, nakassarpoq, nakassaappoq, nakakkiartorpoq, nakanngaallak. nakápoĸ, nakápâ, nakássarpoĸ, nakássáupoĸ, nakákiartorpoĸ, nakángâtdlak.
nakkaapput = nakkakaapput; tak. : nakkaavik, nakkaavoq. nákãput = nákakãput; tak. : nákâvik, nákâvoĸ.
nakkariaq, t nakkarissat, nakkariaqarpoq, nakkariaavoq. nákariaĸ, t nákaríssat, nákariaĸarpoĸ, nákariauvoĸ.
nakkariikkut, t nakkariikkutip, nakkariikkutit = nakkarnaveeqqut; nakkariikkuserpaa. nákarĩkut, t nákarĩkutip, nákarĩkutit = nákarnavêrĸut; nákarĩkuserpâ.
nakkarpoq, nakkartippaa, nakkartitsivoq (: erlavimminik); nakkarfik, nakkarnaveeqqut, nakkarnaveeqquserpoq, nakkartaarpoq, nakkartoorpoq. nákarpoĸ, nákartípâ, nákartitsivoĸ (: erdlavingminik); nákarfik, nákarnavêrĸut, nákarnavêrĸuserpoĸ, nákartârpoĸ, nákartôrpoĸ.
nakasuk, t nakatsut, nakasukippoq, nakasukitsoq, nakasuusaq, nakasuluppoq, nakasuttooq. nakasuk, t nakatsut, nakasukípoĸ, nakasukitsoĸ, nakasûssaĸ, nakasulugpoĸ, nakasugtôĸ.
nakasunnaaq, t nakasunnaap, nakasunnaat : niup nukingi kingorarliit; nakasunnaassarippoq, nakasunnaassarissoq, nakasunnaakippoq, nakasunnaakitsoq. nakasungnâĸ, t nakasungnâp, nakasungnât : niup nukinge kingorardlît; nakasungnãssarigpoĸ, nakasungnãssarigsoĸ, nakasungnâkípoĸ, nakasungnâkitsoĸ.
nakataq, t nakattat = nakatagaq, nakatakkat, nakatarpoq, nakatagassaq, nakataavoq. nakataĸ, t nakátat = nakatagaĸ, nakatagkat, nakatarpoĸ, nakatagagssaĸ, nakatauvoĸ.
nakataapput, nakataakkiarput, nakataakkumapput. nakatáuput, nakatáukiarput, nakatáukumáput.
nakkaallappoq, nakkaallassimavoq, nakkaallaatigaa : ajoriaatigaa. nákâtdlagpoĸ, nákâtdlagsimavoĸ, nákâtdlautigâ : ajoriautigâ.
nakallorpaa : pussuppaa. nakatdlorpâ : púsugpâ.
nakatippaa, (s. aalisaat), nakatitsivoq, nakatikkunnaarpaa. nakatípâ, (s. aulisaut), nakatitsivoĸ, nakatíkungnaerpâ.
nakkaatippai, nakkaatitsivoq, nakkaatitsivik. nákâtípai, nákâtitsivoĸ, nákâtitsivik.
nakatsiivoq, nakatsiisarpoq, nakatsiigit. nakatsîvoĸ, nakatsîssarpoĸ, nakatsîgit.
nakkaappoq, nakkaattoorpoq, nakkaakkiartorpoq. nákáupoĸ, nákáutôrpoĸ, nákáukiartorpoĸ.
nakkaallerpaa (illup inueruttup qulaa). nákautdlerpâ (igdlup inuerútup ĸulâ).
nakkaatigaa = nakkaatigivaa, nakkaatigigajuppaa. nákautigâ = nákautigivâ, nákautigigajugpâ.
nakkaavik, t nakkaaviup (kuup nakkaavia, tk), nakkaavigaa. nákâvik, t nákâviup (kûp nákâvia, tk), nákâvigâ.
nakkaavoq, nakkaagajuppoq, nakkaaneq, nakkaalanikut, tq nakkaalaarpoq, nakkaasoq. nákâvoĸ, nákâgajugpoĸ, nákâneĸ, nákâlanikut, tĸ nákâlaorpoĸ, nákâssoĸ.
nakeraa = nakerivaa : iluaraa; nakerisaq, nakerisarsiorpoq. nakerâ = nakerivâ : iluarâ; nakerissaĸ, nakerissarsiorpoĸ.
nakeriallappoq : nangaasoorpoq; nakeriallaatigaa. nakeriatdlagpoĸ : nangâssôrpoĸ; nakeriatdlautigâ.
nakerpoq, nakersoq I sukkavoq (s. sarfaq), nakertikkiartorpoq, nakerpallaaqaaq. nakerpoĸ, nakersoĸ I súkavoĸ (s. sarfaĸ), nakertíkiartorpoĸ, nakerpatdlâĸaoĸ.
nakerpoq, nakersoq II = toraajuvoq; nakersaavoq, nakersivoq; tak. : nakiippoq. nakerpoĸ, nakersoĸ II = torâjuvoĸ; nakersaivoĸ, nakersivoĸ; tak. : nakĩpoĸ.
nakerut, t nakerutip, nakerutit : allikkap avataasaa; nakeruserpaa, nakerutitaarpoq. nakerut, t nakerutip, nakerutit : agdligkap avataussâ; nakeruserpâ, nakerutitârpoĸ.
naakkigaa = naakkigivaa, naakkittarpoq, naakkittaappoq, naakkittaatsoq, naakkitsaappaa, naakkisaarpoq, naakkisaarfigaa = naakkaa. nãkigâ = nãkigivâ, nãkigtarpoĸ, nãkigtáipoĸ, nãkigtaitsoĸ, nãkitsáupâ, nãkisârpoĸ, nãkisârfigâ = nãkâ.
nakimmappoq = nakimmarpoq, nakimmaappaa, nakimmakkiartorpoq = kigaallappoq (sarfaq). nakímagpoĸ = nakímarpoĸ, nakímáupâ, nakímagkiartorpoĸ = kigaitdlagpoĸ (sarfaĸ).
nakimaappoq, nakimaatsoq, nakimaallivoq, nakimaatsuuvoq. nakimáipoĸ, nakimaitsoĸ, nakimaitdlivoĸ, nakimaitsûvoĸ.
nakimmat, t nakimmatip, nakimmatit, nakimassut; nakimmatigaa, nakimmatiginngilaa : qularinngilaa; nakimmataavoq. nakímat, t nakímatip, nakímatit, nakimássut; nakímatigâ, nakímatigíngilâ : ĸularíngilâ; nakímatauvoĸ.
nakimavoq, nakimassutigaa, nakimagajuppoq, nakimaannarpoq, nakimaneq : qularneq; nakinaappoq, nakinaatsoq. nakimavoĸ, nakimássutigâ, nakimagajugpoĸ, nakimáinarpoĸ, nakimaneĸ : ĸularneĸ; nakináipoĸ, nakinaitsoĸ.
naakkinnippoq, naakkinnikkajuppoq, naakkinnissut, naakkinninneq, naakkinniuippoq, naakkinniuitsoq, naakkinnittoq. nãkingnigpoĸ, nãkingnigkajugpoĸ, nãkingníssut, nãkingningneĸ, nãkingniuípoĸ, nãkingniuitsoĸ, nãkingnigtoĸ.
nakiippoq, nakiitsoq, nakiillivoq, nakiilliorpoq (: iluaalliorpoq). nakĩpoĸ, nakîtsoĸ, nakîtdlivoĸ, nakîtdliorpoĸ (: iluaitdliorpoĸ).
nakkipput : eqqunngikkaluartumik oqalliseqartuarput. nákíput : erĸúngíkaluartumik oĸatdliseĸartuarput.
nakkisatsippoq (anori), (: qularnani oqaluppoq). nákissagtípoĸ (anore), (: ĸularnane oĸalugpoĸ).
nakkisaarpoq (anori), nakkisaartorsuuvoq, nakkisaaliuppaa; tak. : nakkisatsippoq. nákissârpoĸ (anore), nákissârtorssûvoĸ, nákissâliúpâ; tak. : nákissagtípoĸ.
naakkivaa, naakkillugu ikiorpaa; naakkisaagajuppoq, oqt : naakkinnikkajuppoq; naakkinaqaaq, naakkinaappoq, naakkinaatsoq, naakkisaq, naakkisaarpoq. nãkivâ, nãkivdlugo ikiorpâ; nãkissaigajugpoĸ, oĸt : nãkingnigkajugpoĸ; nãkinaĸaoĸ, nãkináipoĸ, nãkinaitsoĸ, nãkissaĸ, nãkisârpoĸ.
nakivoq : quineq ajulerpoq; nakigajuppoq, nakissaarpoq, nakiatitsivoq = nakimatitsivoq (quussaminik). nakivoĸ : ĸuineĸ ajulerpoĸ; nakigajugpoĸ, nakísaerpoĸ, nakiatitsivoĸ = nakimatitsivoĸ (ĸûgssaminik).
nakkoraa = nakkorivaa : iluaraa, nuannaraa; nakkorinnippoq, nakkorusuppoq, nakkoriipput, nakkoriitsoq : inupalaaq. nákorâ = nákorivâ : iluarâ, nuánarâ; nákoringnigpoĸ, nákorusugpoĸ, nákorîgput, nákorîtsoĸ : inupalâĸ.
nakkoriippoq, nakkoriitsoq, inussiarniippoq, inummataavoq = nakkorittaappoq. nákorĩpoĸ, nákorîtsoĸ, inugsiarnĩpoĸ, inungmatauvoĸ = nákorigtáipoĸ.
nakorsaq, t nakorsartaaq, nakorsaqarfik, nakorsassaq = katsorsaasoq. nakorsaĸ, t nakorsartâĸ, nakorsaĸarfik, nakorsagssaĸ = katsorsaissoĸ.
nakorsarpaa : ajorunnaarsarpaa; nakorsartippoq, nakorsaavik. nakorsarpâ : ajorungnaersarpâ; nakorsartípoĸ, nakorsaivik.
nakorsaat, t nakorsaatip, nakorsaatit, nakorsaasiortoq, nakorsaammik tunivaa. nakorsaut, t nakorsautip, nakorsautit, nakorsausiortoĸ, nakorsáumik tunivâ.
nakorsiarpoq = nakorsaliarpoq. nakorsiarpoĸ = nakorsaliarpoĸ.
nakortippoq : iluarsiimivoq, nakussatsilerpoq; nakortinngitsoorpoq. nakortípoĸ : iluarsîmivoĸ, nakússagtilerpoĸ; nakortíngitsôrpoĸ.
nakorut, nakorutip, nakorutit : iluaqut, ikiorti; nakorutigaa (kisiat), nakorutaavoq. nakorut, nakorutip, nakorutit : iluaĸut, ikiorte; nakorutigâ (kisiat), nakorutauvoĸ.
nakuaq, t nakussat, nakuarsuaq : pissarsuaq; nakuaavoq, nakuartaat. nakuaĸ, t nakússat, nakuarssuaĸ : píssarssuaĸ; nakuauvoĸ, nakuartât.
nakuippoq, nakuitsoq : sanngiippoq, kimiippoq; nakuillivoq, nakuippallaaqaaq. nakuípoĸ, nakuitsoĸ : sángĩpoĸ, kimĩpoĸ; nakuitdlivoĸ, nakuípatdlâĸaoĸ.
nakunaq, t oquutaq. nakunaĸ, t oĸûtaĸ.
nakunngaarpoq, nakunngaartuuvoq. nakúngârpoĸ, nakúngârtûvoĸ.
nakkuppaa : ukkippaa, alartaaserpaa; nakkussivoq. nákúpâ : úkípâ, alartaiserpâ; nákússivoĸ.
nakuuserpoq, nakuusersoq : nukkiorpoq; nakuuserfigaa, nakuusertaannarpoq. nakûserpoĸ, nakûsersoĸ : núkiorpoĸ; nakûserfigâ, nakûsertáinarpoĸ.
nakuusineq, t nakuuserngit : natsersuaq aasarsiortoq; nakuusinerpoq. nakûsineĸ, t nakûserngit : natserssuaĸ aussarsiortoĸ; nakûsinerpoĸ.
nakussappoq, nakussatsippoq, nakussatsippaa, nakussassarpaa, nakussassaat, nakussassaaserpaa. nakússagpoĸ, nakússagtípoĸ, nakússagtípâ, nakússagsarpâ, nakússagsaut, nakússagsauserpâ.
nakussat, tq : pissarsuit; nakussatut ippoq. nakússat, tĸ : píssarssuit; nakússatut ípoĸ.
nakuussut, t nakuussutip, nakuussutit, nakuussutaavoq, nakuussutigaa. nakũssut, t nakũssutip, nakũssutit, nakũssutauvoĸ, nakũssutigâ.
nakkutigaa = nakkutigivaa : sianigaa, misissorpaa; nakkutilliivoq, nakkutigilluarpaa, nakkutigiuarpaa. nákutigâ = nákutigivâ : sianigâ, misigssorpâ; nákutigdlîvoĸ, nákutigivdluarpâ, nákutigiuarpâ.
nakuvoq, nakuniarpoq : ukkisseqqissaarpoq annikitsumik; nakuniarnartoq; nakutippaa (: sianiilliortippaa); nakungavoq, nakuniutigaa, nakungaarpoq (imma). nakuvoĸ, nakuniarpoĸ : úkísserĸigsârpoĸ angnikitsumik; nakuniarnartoĸ; nakutípâ (: sianîtdliortípâ); nakungavoĸ, nakuniutigâ, nakungârpoĸ (ingma).
nakuuvoq, nakuuippoq, nakuuissoq nakuunersaat, nakuunersaavoq. nakûvoĸ, nakûvigpoĸ, nakûvigsoĸ nakûnerssât, nakûnerssauvoĸ.
nalaa, tk = nalia; nalaani, nalaaniippoq, nalaagut tak. : nali. nalâ, tk = nalia; nalâne, nalânĩpoĸ, nalâgut tak. : nale.
nalaagaq, t nalaakkat, nalaagaaruppoq. nalâgaĸ, t nalâgkat, nalâgaerúpoĸ.
naalagaq, t naalakkat, naalagartaaq, naalagarsuaq, naalagaasaq. nâlagaĸ, t nâlagkat, nâlagartâĸ, nâlagarssuaĸ, nâlagaussaĸ.
naalagaaraq, t naalagaaqqat (sakkutuut naalagaaraat). nâlagâraĸ, t nâlagârĸat (sákutût nâlagârât).
naalagarsiorpoq, naalagarsiorfigaa, naalagarsiortaannarpoq, naalagarsiortuarpoq, naalagarsiortitsivoq. nâlagarsiorpoĸ, nâlagarsiorfigâ, nâlagarsiortáinarpoĸ, nâlagarsiortuarpoĸ, nâlagarsiortitsivoĸ.
naalagaaffik, t naalagaaffiup, naalagaaffissuaq, naalagaaffittaaq, naalagaaffiuvoq. nâlagauvfik, t nâlagauvfiup, nâlagauvfigssuaĸ, nâlagauvfigtâĸ, nâlagauvfiuvoĸ.
naalagaavoq, naalagaaneq, naalagaanersaat, naalagaaniarpoq, = naalagaatserpoq, naalagaatsersoq, naalagaajumatooq. nâlagauvoĸ, nâlagauneĸ, nâlagaunerssât, nâlagauniarpoĸ, = nâlagautserpoĸ, nâlagautsersoĸ, nâlagaujumatôĸ.
naalaffik, t (: oqaluffik); naalaffissuaq. nâlagfik, t (: oĸalugfik); nâlagfigssuaĸ.
naalagiaq, t naalagiakippoq, naalagiakitsoq, naalagiarpassuit. nâlagiaĸ, t nâlagiakípoĸ, nâlagiakitsoĸ, nâlagiarpagssuit.
naalagiarpoq, naalagiarfik, naalagiarajuppoq, naalagiartitsivoq, naalagiartaannarpoq, naalagiarrapput, naalagiarsiivoq. nâlagiarpoĸ, nâlagiarfik, nâlagiarajugpoĸ, nâlagiartitsivoĸ, nâlagiartáinarpoĸ, nâlagiarráput, nâlagiarsîvoĸ.
naalagissapput = naalagiarrapput; naalagissattorpassuupput. nâlagíssáput = nâlagiarráput; nâlagíssátorpagssũput.
naalakkerpaa, naalakkersorpaa, naalakkersuut, naalakkersuivoq, naalakkersuilluarpoq, naalakkersaapput. nâlagkerpâ, nâlagkersorpâ, nâlagkersût, nâlagkersuivoĸ, nâlagkersuivdluarpoĸ, nâlagkersáuput.
naalakkisaarpoq, naalakkisaartitsivoq, naalakkisaartuarpoq. nâlagkisârpoĸ, nâlagkisârtitsivoĸ, nâlagkisârtuarpoĸ.
naalakkiut, t naalakkiutip, naalakkiutit, naalakkiutaavoq, naalakkiummik nalunaarpoq. nâlagkiut, t nâlagkiutip, nâlagkiutit, nâlagkiutauvoĸ, nâlagkiúmik nalunaerpoĸ.
naalakkiivoq, naalakkiisaannarpoq, naalakkiilluarpoq, naalakkiillaqqippoq, naalakkiillaqqissoq. nâlagkîvoĸ, nâlagkîssáinarpoĸ, nâlagkîvdluarpoĸ, nâlagkîtdlarĸigpoĸ, nâlagkîtdlarĸigsoĸ.
naalappoq, naalasseriarpoq, naalasseriippoq, naalasseriitsoq, naalatsi, naalattaa, naalatsigaa, naalattoq. nâlagpoĸ, nâlagseriarpoĸ, nâlagserĩpoĸ, nâlagserîtsoĸ, nâlagte, nâlagtâ, nâlagtigâ, nâlagtoĸ.
naalaannarpoq, naalaannarpaa, naalaannartuuvoq, naalaannarajuppoq, naalaannarsinnaanngilaq, naalaannarsinnaanngillat. nâláinarpoĸ, nâláinarpâ, nâláinartûvoĸ, nâláinarajugpoĸ, nâláinarsínáungilaĸ, nâláinarsínáungitdlat.
naalaalliorpoq = naalanngilaq; naalaalliortaannarpoq, naalaalliorfigaa. nâlaitdliorpoĸ = nâlángilaĸ; nâlaitdliortáinarpoĸ, nâlaitdliorfigâ.
naalakuluppoq, naalakuluppaa, naalakuluutigaa, naalakulussaarpoq, naalakulussaarpaa. nâlakulugpoĸ, nâlakulugpâ, nâlakulûtigâ, nâlakulúsaerpoĸ, nâlakulúsaerpâ.
naalanngersorpoq, naalanngersuutigaa. nâlángerssorpoĸ, nâlángerssûtigâ.
naalanngilaq, naalanngillat, naalanngisaarpoq, naalanngittaannarpoq, naalanngivippoq, naalanngivissoq. nâlángilaĸ, nâlángitdlat, nâlángisârpoĸ, nâlángítáinarpoĸ, nâlángivigpoĸ, nâlángivigsoĸ.
naalannginneq, t naalannginnerup, naalannginneruvoq, naalannginnersuaq. nâlángíneĸ, t nâlángínerup, nâlángíneruvoĸ, nâlángínerssuaĸ.
naalanngitsoq, t naalanngitsorujussuuvoq, naalanngitsuunngilaq, naalanngitsuunngillat, naalanngitsoqaqaaq. nâlángitsoĸ, t nâlángitsorujugssûvoĸ, nâlángitsũngilaĸ, nâlángitsũngitdlat, nâlángitsoĸaĸaoĸ.
naalannaarpoq, naalannaarpaa, oqt : tusarnaarpoq, tusarnaarpaa, naalaarpaa; naalannaarluarpoq. nâlangnârpoĸ, nâlangnârpâ, oĸt : tusarnârpoĸ, tusarnârpâ, nâlaorpâ; nâlangnârdluarpoĸ.
naalannarpoq, naalannarsivoq, naalannarsili, naalannarsuseq, naalannarsutsit = naalannassuseq, naalannartorsuuvoq. nâlangnarpoĸ, nâlangnarsivoĸ, nâlangnarsile, nâlangnarssuseĸ, nâlangnarssutsit = nâlangnássuseĸ, nâlangnartorssûvoĸ.
naalannaat, t naalannaatip, naalannaatit, naalannaaserpaa, naalannaammik piginnittoq. nâlangnaut, t nâlangnautip, nâlangnautit, nâlangnauserpâ, nâlangnáumik pigingnigtoĸ.
naalanneq, t naalannerup : naalattuuneq; naalannerpaaq, naalannersaat, naalannersaavoq. nâlangneĸ, t nâlangnerup : nâlagtûneĸ; nâlangnerpâĸ, nâlangnerssât, nâlangnerssauvoĸ.
naalaarpoq, naalaarpaa, naalaartaat, naalaartaaserpoq, naalaartaasersoq, naalaartuarpoq, naalaartaannarpoq. nâlaorpoĸ, nâlaorpâ, nâlaortaut, nâlaortauserpoĸ, nâlaortausersoĸ, nâlaortuarpoĸ, nâlaortáinarpoĸ.
naalaarut, t naalaarutip, naalaarutit, naalaarutaaruppoq, naalaarutitaarpoq, naalaarummik pisivoq. nâlaorut, t nâlaorutip, nâlaorutit, nâlaorutaerúpoĸ, nâlaorutitârpoĸ, nâlaorúmik pisivoĸ.
nalaarpaa : toraarpaa; nalaartippaa, nalaarluarpaa, nalaarsivoq, nalaarsilluarpoq. nalârpâ : torârpâ; nalârtípâ, nalârdluarpâ, nalârsivoĸ, nalârsivdluarpoĸ.
nalaarpoq : kussangavallaanngilaq, nalerumavoq; nalaartuinnaavoq. nalârpoĸ : kugssangavatdlãngilaĸ, nalerumavoĸ; nalârtuínauvoĸ.
naalaqqutooq, t naalaqqutoorsuaq, naalaqqutoorsuuvoq. nâlarĸutôĸ, t nâlarĸutôrssuaĸ, nâlarĸutôrssûvoĸ.
naalaruluppoq : tusagassaminik utaqqivoq (ilimasupilulluni). nâlarulugpoĸ : tusagagssaminik utarĸivoĸ (ilimasupilugdlune).
nalaavarpoq = nalajuarpoq; nalaavarsinnaanngilaq, nalaavarsinnaanngillat. nalauarpoĸ = nalajuarpoĸ; nalauarsínáungilaĸ, nalauarsínáungitdlat.
nalaappoq, nalaappaa = nalerorpaa; nalaalluni : ilimananngitsukkut tikiuppoq. naláupoĸ, naláupâ = nalerorpâ; nalautdlune : ilimanángitsúkut tikiúpoĸ.
naalaaserluppoq : pisussamik ilimasupiluppoq; naalaaserlunnaqaaq. nâlauserdlugpoĸ : pissugssamik ilimasupilugpoĸ; nâlauserdlungnaĸaoĸ.
nalaasaarpoq, nalaasaarfik, nalaasaarajuppoq. nalaussârpoĸ, nalaussârfik, nalaussârajugpoĸ.
nalaataq, t = nalaagaq; nalaatassarsivoq. nalautaĸ, t = nalâgaĸ; nalautagssarsivoĸ.
nalaatsivoq : naammattoorivoq; nalaatsilluarpoq, nalaatsinerluppoq. nalautsivoĸ : nãmagtôrivoĸ; nalautsivdluarpoĸ, nalautsinerdlugpoĸ.
nalaatsorpoq, nalaatsuippoq, nalaatsuissoq, nalaatsoqaaq, nalaatsuuppaa, nalaatsortippaa. nalautsorpoĸ, nalautsuvigpoĸ, nalautsuvigsoĸ, nalautsoĸaoĸ, nalautsũpâ, nalautsortípâ.
nalavoq (: nalerumavoq); nalajumatoqaaq, nalavallaartarpoq, nalarusaarpoq (: puisi terlippoq). nalavoĸ (: nalerumavoĸ); nalajumatoĸaoĸ, nalavatdlârtarpoĸ, nalarussârpoĸ (: puisse terdligpoĸ).
nali, (t), naleqarpoq, naleqanngilaq, naleqanngillat : nallerneqanngilaq; naleqarunnaarpoq, naleqarunnaarsoq, nalerorpaa, nalerpiaa. nale, (t), naleĸarpoĸ, naleĸángilaĸ, naleĸángitdlat : nagdlerneĸángilaĸ; naleĸarungnaerpoĸ, naleĸarungnaersoĸ, nalerorpâ, nalerpiâ.
nalequtaq, t nalequttat : allequtaq, tuffik; nalequtserpoq, nalequtsersoq, nalequtserpaa, nalequtsiuppaa. naleĸutaĸ, t naleĸútat : atdleĸutaĸ, tugfik; naleĸutserpoĸ, naleĸutsersoĸ, naleĸutserpâ, naleĸutsiúpâ.
naleraq, t naleqqat, naleraqarpoq, naleraaruppoq, naleraavoq, nalerassarsivoq. naleraĸ, t nalerĸat, naleraĸarpoĸ, naleraerúpoĸ, nalerauvoĸ, naleragssarsivoĸ.
nalerippoq : assigiissivoq, saammarpoq, tulluuppoq; nalerisarpaa (: saammarsarpaa, tuppallersarpaa); nalerisimaarpoq, nalerisaavoq : eqqissisaavoq; naleritsappoq. nalerípoĸ : ássigîgsivoĸ, sáimarpoĸ, tugdlũpoĸ; nalerisarpâ (: sáimarsarpâ, tugpatdlersarpâ); nalerisimârpoĸ, nalerisaivoĸ : erĸigsisaivoĸ; naleritsagpoĸ.
nalerpiaa, tk nalerpiaaniippoq, nalerpiaagut. nalerpiâ, tk nalerpiânĩpoĸ, nalerpiâgut.
naleqqat, tq : ullorissat 3, siattut. nalerĸat, tĸ : uvdloríssat 3, siagtut.
naleqqerpoq, naleqqerpaa, naleqqersimavaa, naleqqerluarpaa. nalerĸerpoĸ, nalerĸerpâ, nalerĸersimavâ, nalerĸerdluarpâ.
naleqqiuppoq, naleqqiuppaa, naleqqiussivoq, naleqqiussaq. nalerĸiúpoĸ, nalerĸiúpâ, nalerĸiússivoĸ, nalerĸiússaĸ.
naleqquppoq, naleqqulluarpoq, naleqquttoq, naleqqunneruvoq, naleqqutsivigaa : assinganik pivaa. nalerĸúpoĸ, nalerĸutdluarpoĸ, nalerĸútoĸ, nalerĸúneruvoĸ, nalerĸutsivigâ : ássinganik pivâ.
nalerumavoq, nalerumaarpoq, nalerummappoq; tak. : nalaarpoq. nalerumavoĸ, nalerumârpoĸ, nalerúmagpoĸ; tak. : nalârpoĸ.
naleeruppoq, naleerussivaa, naleerusimaarpoq, naleerutivippoq, naleerutivissoq, naleerulluarpoq. nalêrúpoĸ, nalêrússivâ, nalêrusimârpoĸ, nalêrutivigpoĸ, nalêrutivigsoĸ, nalêrutdluarpoĸ.
naligaa = naligivaa, naligiipput, naligiissut, naligiik, naligiit, naligiinngillat, naligilluinnarpaa. naligâ = naligivâ, naligîgput, naligîgsut, naligîk, naligît, naligĩngitdlat, naligivdluínarpâ.
nalissaaruppoq, nalissaarulluinnarpoq. naligssaerúpoĸ, naligssaerutdluínarpoĸ.
nalik, t nalinga tk. nalik, t nalinga tk.
nalikkaak, t nalikkaap, nalikkaat, nalikkaalluppoq. nalíkâk, t nalíkâp, nalíkât, nalíkâgdlugpoĸ.
nalikkak, t nalikkaap, nalikkaat : qulliip kalaallisuup allequtaa; = nalikkagut, nalikkaguserpaa, nalikkaajarpoq. nalíkak, t nalíkaup, nalíkait : ĸutdlîp kalâtdlisûp atdleĸutâ; = nalíkagut, nalíkaguserpâ, nalíkaiarpoĸ.
nalimavoq : toqqaserippoq, natsinnaavoq; nalimasuinnaavoq. nalimavoĸ : torĸaserigpoĸ, natsingnauvoĸ; nalimassuínauvoĸ.
nalimoorpaa, nalimoorluinnarpaa. nalimôrpâ, nalimôrdluínarpâ.
nalimuappoq = nalerumavoq; nalimuattuinnaavoq. nalimuagpoĸ = nalerumavoĸ; nalimuagtuínauvoĸ.
nalimut, tki nalimuinnaq. nalimut, tki nalimuínaĸ.
nalinga, tk = nalaa, nalia (: akisoqataa, angeqataa). nalinga, tk = nalâ, nalia (: akisoĸatâ, angeĸatâ).
nalinginnaq, t nalinginnaap, nalinginnaat, nalinginnaraa, nalinginnarpoq, nalinginnarsorpoq, nalinginnaaluit, nalinginnaavoq, nalinginnaatippaa, nalinginnarsiorpoq. nalingínaĸ, t nalingínaup, nalingínait, nalingínarâ, nalingínarpoĸ, nalingínarssorpoĸ, nalingínâluit, nalingínauvoĸ, nalingínautípâ, nalingínarsiorpoĸ.
nalimmappoq, nalimmatserpaa, nalimmaappoq, nalimmatserut. nalingmagpoĸ, nalingmagterpâ, nalingmáupoĸ, nalingmagterut.
nalisivaa, nalisinngilaa. nalisivâ, nalisíngilâ.
naloorarpai = naloriussuuppai; nalooraavoq. nalôrarpai = naloriússũpai; nalôraivoĸ.
naloraarpoq, naloraariaq = nalloq; naloraarusilik, naloraarusillit, naloraartaannarpoq. nalorârpoĸ, nalorâriaĸ = natdloĸ; nalorârusilik, nalorârusigdlit, nalorârtáinarpoĸ.
naloriuppaa, naloriussivoq, naloriussaavoq. naloriúpâ, naloriússivoĸ, naloriússauvoĸ.
nalorngivoq, nalorngisoorpoq, nalorngisoorpaa, nalornginaarpaa, nalorngisiginngilaa, nalornginngisaannarpoq, nalorngissut. nalorngivoĸ, nalorngissôrpoĸ, nalorngissôrpâ, nalornginaerpâ, nalorngisigíngilâ, nalorngíngisáinarpoĸ, nalorngíssut.
naloqquppoq, naloqquppaa : sapiuppoq, naloqquppaa; naloqqukkunnaarpoq, naloqqukkunnaarsoq. nalorĸúpoĸ, nalorĸúpâ : sapiúpoĸ, nalorĸúpâ; nalorĸúkungnaerpoĸ, nalorĸúkungnaersoĸ.
nalorrapput = naloraarrapput. nalorráput = nalorârráput.
nalorsarpoq, nalorsaatigaa, nalorsartaannarpoq. nalorssarpoĸ, nalorssautigâ, nalorssartáinarpoĸ.
nalorsippaa, nalorsitsaarpaa, nalorsitsaarivoq, nalorsitsaarut. nalorssípâ, nalorssitsârpâ, nalorssitsârivoĸ, nalorssitsârut.
naluersorpaa : qanoq piumaartoq ilisimareerpaa. naluerssorpâ : ĸanoĸ piumârtoĸ ilisimarêrpâ.
naluppaa, nalussivoq; tak. : naluppaa; nalussivigaa. nalugpâ, nalugsivoĸ; tak. : nalúpâ; nalugsivigâ.
naluppoq (: piaaraluni imermi toquppoq, ipitippoq); naluttarfik, nalukkiarpoq, nalussuataarpoq. nalugpoĸ (: piâralune imerme toĸúpoĸ, ipitípoĸ); nalugtarfik, nalugkiarpoĸ, nalugssuatârpoĸ.
naaluppoq = naarluppoq; naalukkajuppoq, naalussivoq. nâlugpoĸ = nârdlugpoĸ; nâlugkajugpoĸ, nâlugsivoĸ.
nalujunnaarpoq, nalujunnaarpaa, nalujunnaarsippaa, nalujunnaarutissaq. nalujungnaerpoĸ, nalujungnaerpâ, nalujungnaersípâ, nalujungnaerutigssaĸ.
naluumasortoq = naluumasortoq, t (naloraarusillit ilaat). nalûmasortoĸ = nalûmassortoĸ, t (nalorârusigdlit ilât).
naluumavoq = naluttartuuvoq. nalûmavoĸ = nalugtartûvoĸ.
nalunaaqutaq, t nalunaaquttat, nalunaaqutarsuaq, nalunaaqutarsivoq, nalunaaqutaaruppoq. nalunaeĸutaĸ, t nalunaeĸútat, nalunaeĸutarssuaĸ, nalunaeĸutarsivoĸ, nalunaeĸutaerúpoĸ.
nalunaaqutaaraq, t nalunaaqutaaqqat, nalunaaqutaarartaarpoq, nalunaaqutaararsivoq. nalunaeĸutâraĸ, t nalunaeĸutârĸat, nalunaeĸutârartârpoĸ, nalunaeĸutârarsivoĸ.
nalunaaqutserpaa, nalunaaqutsiuppaa, nalunaaqutsersorpai. nalunaeĸutserpâ, nalunaeĸutssiúpâ, nalunaeĸutsersorpai.
nalunaaqutsiorpoq, nalunaaqutsiorfik, nalunaaqutsiorsinnaavoq. nalunaeĸutsiorpoĸ, nalunaeĸutsiorfik, nalunaeĸutsiorsínauvoĸ.
nalunaarasuartaat, t nalunaarasuartaatip, nalunaarasuartaatit, nalunaarasuartaaserisoq, nalunaarasuartaammik. nalunaerasuartaut, t nalunaerasuartautip, nalunaerasuartautit, nalunaerasuartauserissoĸ, nalunaerasuartáumik.
nalunaarpoq, nalunaarfigaa, nalunaarsorpaa, nalunaartaat, nalunaarsuut. nalunaerpoĸ, nalunaerfigâ, nalunaerssorpâ, nalunaertaut, nalunaerssût.
nalunaaqqut, t nalunaaqqutip, nalunaaqqutit nalunaaqqutaavoq, nalunaaqqummik. nalunaerĸut, t nalunaerĸutip, nalunaerĸutit nalunaerĸutauvoĸ, nalunaerĸúmik.
nalunaarut, t nalunaarutip, nalunaarutit, nalunaarutaavoq, nalunaarutigaa. nalunaerut, t nalunaerutip, nalunaerutit, nalunaerutauvoĸ, nalunaerutigâ.
nalunaajarpoq, nalunaajarpaa, nalunaajaavoq, nalunaajaasuuvoq. nalunaiarpoĸ, nalunaiarpâ, nalunaiaivoĸ, nalunaiaissûvoĸ.
nalunaajaat, t nalunaajaatip, nalunaajaatit nalunaajaatigaa, nalunaajaataavoq. nalunaiaut, t nalunaiautip, nalunaiautit nalunaiautigâ, nalunaiautauvoĸ.
nalunaappoq, nalunaatsoq, nalunaallivoq, nalunaannersaavoq. nalunáipoĸ, nalunaitsoĸ, nalunaitdlivoĸ, nalunáinerssauvoĸ.
nalunarpoq, nalunaqaaq, nalunarsivoq, nalunarunnaarpoq, nalunarunnaarsoq, nalunarumaanngilaq, nalunarumaanngillat. nalunarpoĸ, nalunaĸaoĸ, nalunarsivoĸ, nalunarungnaerpoĸ, nalunarungnaersoĸ, nalunarumãngilaĸ, nalunarumãngitdlat.
nalunngeqatiginnissut, t nalunngeqatiginnissutip : tarnip nalunngissusia; nalunngeqatiginnissummigut. nalúngeĸatigingníssut, t nalúngeĸatigingníssutip : tarnip nalúngíssusia; nalúngeĸatigingníssúmigut.
naalungiaarpoq, naalungiaartaannarpoq. nâlungiaerpoĸ, nâlungiaertáinarpoĸ.
naalungiaq, t naalungissat, naalungiarsuk, naalungiaavoq, naalungialik, naalungiallit. nâlungiaĸ, t nâlungíssat, nâlungiarssuk, nâlungiauvoĸ, nâlungialik, nâlungiagdlit.
nalunngilaq, nalunngillat, nalunngisaq, nalunngilluinnarpaa, nalunngikkaluarpaa. nalúngilaĸ, nalúngitdlat, nalúngisaĸ, nalúngitdluínarpâ, nalúngíkaluarpâ.
naalungissi, tk = naalungiani (ataasers.). nâlungísse, tk = nâlungiane (atausers.).
nalunnguarpoq, nalunnguarfik, nalunnguallaqqippoq, nalunnguallaqqissoq, nalunnguarumatoqaaq. nalúnguarpoĸ, nalúnguarfik, nalúnguatdlarĸigpoĸ, nalúnguatdlarĸigsoĸ, nalúnguarumatoĸaoĸ.
naluppaa, nalutaq. nalúpâ, nalutaĸ.
naluppaa, nalutsivoq = nalussivoq; nalutaq, nalutaavoq tak. : naluppaa. nalúpâ, nalutsivoĸ = nalugsivoĸ; nalutaĸ, nalutauvoĸ tak. : nalugpâ.
nalusaq, t nalusaaruppoq, nalusaqanngilaq, nalusaqanngitsoq. nalussaĸ, t nalussaerúpoĸ, nalussaĸángilaĸ, nalussaĸángitsoĸ.
naluvoq, naluaa, nalusoorpoq, nalulluinnarpoq, naluallaaqaaq. naluvoĸ, naluvâ, nalussôrpoĸ, naluvdluínarpoĸ, naluvatdlâĸaoĸ.
naammagaa = naammagivaa, naammagiuarpaa, naammagilluarpaa, naammagittarpoq, naammagittaappoq, naammagittaatsoq, naammagittaalliorpoq, naammagisaq. nãmagâ = nãmagivâ, nãmagiuarpâ, nãmagivdluarpâ, nãmagigtarpoĸ, nãmagigtáipoĸ, nãmagigtaitsoĸ, nãmagigtaitdliorpoĸ, nãmagissaĸ.
naammappoq, naammassivoq, naammassissuppaa, naammassisarpaa, naammattorsaarpaa, naammatsippoq (: qaarsillarpoq), naammalluarpoq. nãmagpoĸ, nãmagsivoĸ, nãmagsíssúpâ, nãmagsisarpâ, nãmagtorsârpâ, nãmagtípoĸ (: ĸârsitdlarpoĸ), nãmagdluarpoĸ.
naammattoorpaa, naammattuuippaa, naammattoorsaarpaa, naammattooruppaa, naammattoorsivoq. nãmagtôrpâ, nãmagtûvigpâ, nãmagtôrsârpâ, nãmagtôrúpâ, nãmagtôrsivoĸ.
naammattumik, oqr pusigarpoq = pusigaqaaq. nãmagtumik, oĸr pusigarpoĸ = pusigaĸaoĸ.
naammaannarpoq : ingasanngilaq; naammaannartumik, naammaannartuuvoq. nãmáinarpoĸ : ingassángilaĸ; nãmáinartumik, nãmáinartûvoĸ.
naammaqaaq, naammaqisoq. nãmaĸaoĸ, nãmaĸissoĸ.
naammaqut, t naammaqutit, naammaqutaavoq, naammaquserpaa, naammaqusiuppaa, naammaqutsiuppaa, naammaqutigaa; = naammaat. nãmaĸut, t nãmaĸutit, nãmaĸutauvoĸ, nãmaĸuserpâ, nãmaĸusiúpâ, nãmaĸutsiúpâ, nãmaĸutigâ; = nãmaut.
naammaappoq, naammaalluinnarpoq, naammaataavoq, naammaasiuppaa. nãmáupoĸ, nãmautdluínarpoĸ, nãmautauvoĸ, nãmausiúpâ.
naammaat, t naammaaserpaa, naammaasiuppaa. nãmaut, t nãmauserpâ, nãmausiúpâ.
naami, oqq = peqanngilaq; naamerluinnaq, naameqqissaaq = naameqqinnaaq. nâme, oĸĸ = peĸángilaĸ; nâmerdluínaĸ, nâmerĸigsâĸ = nâmerĸingnâĸ.
nanana, oqq = na´-aa, na´-aa. nanana, oĸĸ = ná-â, ná-â.
nannannaartorpoq tak. : na´. nánánârtorpoĸ tak. : ná.
naanaaq, t naanaap, naanaat : qajariaq. nânâĸ, t nânâp, nânât : ĸajariaĸ.
nannaarpoq, mo : toquvoq, ajoquserpoq. nánârpoĸ, mo : toĸuvoĸ, ajoĸuserpoĸ.
nanaak? = naak-naak? nanauk? = nauk-nauk?
nannaamisaarpoq : iimisaarpoq (sissaq). nánaumissârpoĸ : îmissârpoĸ (sigssaĸ).
naneralisaq, t naneralitsat, alliaq; naneralisaraa. naneralisaĸ, t naneralitsat, atdliaĸ; naneralisarâ.
nannerivoq : nanulerivoq, nanorsiorpoq. nánerivoĸ : nanulerivoĸ, nanorsiorpoĸ.
nanerpoq, nanerpaa, nanertorpaa, nanertuupput, nanertippoq (: narrujuummivoq); nanerlivoq, nanerlivaa, nanertuut. nanerpoĸ, nanerpâ, nanertorpâ, nanertũput, nanertípoĸ (: narrujũmivoĸ); nanerdlivoĸ, nanerdlivâ, nanertût.
nanertugaq, t nanertukkat, nanertugaavoq. nanertugaĸ, t nanertugkat, nanertugauvoĸ.
naneruaq, t nanerussat, naneruaaruppoq. naneruaĸ, t nanerússat, naneruaerúpoĸ.
naneruarpoq, naneruarpaa, naneruarfik, naneruartippoq, naneruartueruppoq. naneruarpoĸ, naneruarpâ, naneruarfik, naneruartípoĸ, naneruartuerúpoĸ.
naneruuserfik, t naneruuserfiup, naneruuserfittaarpoq, naneruuserfissuaq, naneruuserfiuvoq. nanerûserfik, t nanerûserfiup, nanerûserfigtârpoĸ, nanerûserfigssuaĸ, nanerûserfiuvoĸ.
nanerussapput = naneruarrapput; nanerussattorsuupput. nanerússáput = naneruarráput; nanerússátorssũput.
nanerusserpoq, nanerussersoq = nanerualerpoq; nanerussersorput. nanerússerpoĸ, nanerússersoĸ = nanerualerpoĸ; nanerússersorput.
naneruut, t naneruutip, naneruutit naneruummik, naneruutaaruppoq, naneruussuaq, naneruuteeraq, naneruuteeqqat, naneruuserpoq, naneruusersoq = naneruutilerpoq, naneruutilersoq. nanerût, t nanerûtip, nanerûtit nanerũmik, nanerûtaerúpoĸ, nanerũssuaĸ, nanerûtêraĸ, nanerûtêrĸat, nanerûserpoĸ, nanerûsersoĸ = nanerûtilerpoĸ, nanerûtilersoĸ.
nangassaanngilaq, nangassaanngillat, nangassaanngivippoq, nangassaanngivissoq. nangagssáungilaĸ, nangagssáungitdlat, nangagssáungivigpoĸ, nangagssáungivigsoĸ.
nangaavoq = nangarnippoq. nangaivoĸ = nangarnigpoĸ.
nangamivaa : nangaasaarpaa. nangamivâ : nangâsârpâ.
nangarpaa : peqqunngilaa, tanerpaa; nangartarpaa, = nangartorpaa, nangartaavoq, nangartaapput (imminnut), nangartaat. nangarpâ : perĸúngilâ, tanerpâ; nangartarpâ, = nangartorpâ, nangartaivoĸ, nangartáuput (ingmingnut), nangartaut.
nanngarpaa = nanngaavaa : nangittarpaa (toqunniakki). nángarpâ = nángaivâ : nangítarpâ (toĸúniagke).
nangaavoq, nangaasoorpoq, nangaavippoq, nangaavissoq nangaassutigaa, nangaassuppaa, nangaajunnaarpoq, nangaajunnaarsoq, nangaajallanngilaq, nangaajallanngillat. nangâvoĸ, nangâssôrpoĸ, nangâvigpoĸ, nangâvigsoĸ nangãssutigâ, nangãssúpâ, nangâjungnaerpoĸ, nangâjungnaersoĸ, nangâjatdlángilaĸ, nangâjatdlángitdlat.
nangeq, t nanngit : qaaq, alliaq; nangertaarpoq, nangikoq. nangeĸ, t nángit : ĸâĸ, atdliaĸ; nangertârpoĸ, nangikoĸ.
nangeqattaariaa, tk (taallap, erinnap). nangeĸátâriâ, tk (taigdlap, erínap).
nanngerpoq, nanngersoq = nangilerpoq; nanngerpaa, nanngersorpaa. nángerpoĸ, nángersoĸ = nangilerpoĸ; nángerpâ, nángersorpâ.
nanngiarpaa = nannigarpaa : saaqqummik nangittarpaa (pissataq). nángiarpâ = nangnigarpâ : sârĸúmik nangítarpâ (pivsataĸ).
nangiarpoq, nangiaraa, nangiatuvoq, nangiatooq, nangiasuippoq, nangiasuitsoq, nangiartaannarpoq, nangiarnaqaaq. nangiarpoĸ, nangiarâ, nangiatuvoĸ, nangiatôĸ, nangiasuípoĸ, nangiasuitsoĸ, nangiartáinarpoĸ, nangiarnaĸaoĸ.
nangippoq : aammaloorpoq, oqaqqippoq, nappaataa; nangitsippaa (suliani); nangikkumaarpoq. nangigpoĸ : ãmalôrpoĸ, oĸarĸigpoĸ, nápautâ; nangigtípâ (suliane); nangigkumârpoĸ.
nangimavoq (nappaamminik); nangimalersarpoq, nangimajunnaarpoq, nangimajunnaarsoq. nangimavoĸ (nápáuminik); nangimalersarpoĸ, nangimajungnaerpoĸ, nangimajungnaersoĸ.
nangippaa (s. suliani, atisakoq); nangitsivoq, nangitippaa, nangissut, nangissutaavoq (: toqunniakkamut). nangípâ (s. suliane, atissakoĸ); nangitsivoĸ, nangitípâ, nangíssut, nangíssutauvoĸ (: toĸúniagkamut).
nangiippoq, nangiitsoq, nangiillivoq, nangiikkutaq, nangiikkutaraa, nangiippallaaqaaq. nangĩpoĸ, nangîtsoĸ, nangîtdlivoĸ, nangĩkutaĸ, nangĩkutarâ, nangĩpatdlâĸaoĸ.
nangiiserpoq, nangiisersoq, nangiisiarpoq, nangiisertaannarpoq, nangiisernertooq. nangîserpoĸ, nangîsersoĸ, nangîsiarpoĸ, nangîsertáinarpoĸ, nangîsernertôĸ.
nangissapput = nangiarrapput; nangissattorsuupput, nangissakkunnaaritsi. nangíssáput = nangiarráput; nangíssátorssũput, nangíssákungnaeritse.
nangitaq, t nangitassaq, nangitaavoq. nangitaĸ, t nangitagssaĸ, nangitauvoĸ.
nangitippoq : ajortooqqippoq; nangitinngilaq : iluanaarpoq, iluatsippoq. nangitípoĸ : ajortôrĸigpoĸ; nangitíngilaĸ : iluanârpoĸ, iluagtípoĸ.
naanngivoq, naanngisarpoq, naanngisat = naanngisarfiit, naanngisarrapput. nãngivoĸ, nãngissarpoĸ, nãngissat = nãngissarfît, nãngissarráput.
nammaarpoq = nammaaverpoq; nammaariaqattaarpoq (tulugaq); tak. : nammaassaarpoq. nangmaerpoĸ = nangmâverpoĸ; nangmaeriaĸátârpoĸ (tulugaĸ); tak. : nangmáissârpoĸ.
nammagaq, t nammakkat, nammagassarsivoq, nammagassaaruppoq, nammagaqaqaaq. nangmagaĸ, t nangmagkat, nangmagagssarsivoĸ, nangmagagssaerúpoĸ, nangmagaĸaĸaoĸ.
nammakkerpoq, nammakkersoq, nammakkerpaa, nammakkersorpoq, nammakkersorpaa, nammakkiuppaa, nammakkiussaq. nangmagkerpoĸ, nangmagkersoĸ, nangmagkerpâ, nangmagkersorpoĸ, nangmagkersorpâ, nangmagkiúpâ, nangmagkiússaĸ.
nammappoq, nammappaa, nammatsigaa, nammattussaq, nammattorsuuvoq. nangmagpoĸ, nangmagpâ, nangmagtigâ, nangmagtugssaĸ, nangmagtorssûvoĸ.
nammaassaarpoq, nammaassaariaqattaarpoq (tulugaq); tak. : nammaarpoq. nangmáissârpoĸ, nangmáissâriaĸátârpoĸ (tulugaĸ); tak. : nangmaerpoĸ.
nammaaq, t nammaap, nammaat = nammagaq; nammaaveruppoq = nammaarpoq. nangmâĸ, t nangmâp, nangmât = nangmagaĸ; nangmâverúpoĸ = nangmaerpoĸ.
nammaat, t = nammaataq, nammaattat, nammaatsiorpoq, nammaatsiorpaa. nangmaut, t = nangmautaĸ, nangmáutat, nangmautsiorpoĸ, nangmautsiorpâ.
nammik, t nammissiaq, nammissaaruppoq, nammissarsivoq. nangmik, t nangmigssiaĸ, nangmigssaerúpoĸ, nangmigssarsivoĸ.
nammineq, (t), namminertuutigaa = namminersuutigaa, namminermisut itippaa. nangmineĸ, (t), nangminertûtigâ = nangminerssûtigâ, nangminermisut itípâ.
nammineraa = namminerivaa : nammineq pigaa. nangminerâ = nangminerivâ : nangmineĸ pigâ.
nammineerpoq, nammineersoq, nammineersippaa, nammineertaannarpoq, nammineerunnaarpoq, nammineerunnaarsoq. nangminêrpoĸ, nangminêrsoĸ, nangminêrsípâ, nangminêrtáinarpoĸ, nangminêrungnaerpoĸ, nangminêrungnaersoĸ.
namminneq, (t)k namminnermissut, namminnerminniipput. nangmingneĸ, (t)k nangmingnermigsut, nangmingnermingnĩput.
namminissaq, t namminissarsiorpoq : isumamineerpoq. nangminigssaĸ, t nangminigssarsiorpoĸ : isumaminêrpoĸ.
nammiuppaa = nammakkiuppaa; nammiukkallakkit. nangmiúpâ = nangmagkiúpâ; nangmiúkatdlákit.
nammissinnik (t)k suliniaritsi. nangmivsínik (t)k suliniaritse.
nammitsinnik (t)k suli saperpugut. nangmivtínik (t)k sule saperpugut.
nanniarpaa = nannigarpaa : nangippaa (toqunniakki) = nanngiarpaa. nangniarpâ = nangnigarpâ : nangípâ (toĸúniagke) = nángiarpâ.
nanniarpaa = nannigarpaa : nangippaa (toqunniakki) = nanngiarpaa. nangnigarpâ = nangniarpâ : nangípâ (toĸúniagke) = nángiarpâ.
nannippoq = nangippoq; nannitseqqissarpoq : meeraq, qiasoq nipangerumajunnaarpoq; nannittoq : ajornerulersoq (napparsimasoq). nangnigpoĸ = nangigpoĸ; nangnigterĸigsarpoĸ : mêraĸ, ĸiassoĸ nipangerumajungnaerpoĸ; nangnigtoĸ : ajornerulersoĸ (náparsimassoĸ).
nanngut, t nanngutip, nanngutit = nangissut. nángut, t nángutip, nángutit = nangíssut.
naniaraa = naniannaraa tak. nanivaa. naniarâ = naniánarâ tak. nanivâ.
naaniarpaa, naaniarpai, naaniarsaraa. nâniarpâ, nâniarpai, nâniarssarâ.
nanniarpoq = nanuliarpoq, nannunniarpoq. nániarpoĸ = nanuliarpoĸ, nánungniarpoĸ.
nanigaq, t nanikkat, nanigaavoq. nanigaĸ, t nanigkat, nanigauvoĸ.
nanippoq = ninippoq, pullaaruppoq; nanikkiartorpoq. nanípoĸ = ninípoĸ, putdlaerúpoĸ; naníkiartorpoĸ.
nanivaa, nanisaq, nanisivoq, naniaraa = nanisiaraa, naniannaaraa, naniunnanngilaa. nanivâ, nanissaĸ, nanissivoĸ, naniarâ = nanissiarâ, naniangnârâ, naniungnángilâ.
nanniveqanngilaq, nanniveqanngillat (tammaasaq) = naniffissaqanngilaq. nániveĸángilaĸ, nániveĸángitdlat (támaissaĸ) = nanivfigssaĸángilaĸ.
nannivik, t nanniviup : nanisiffik; nanniveqanngilaq, nanniveqanngillat. nánivik, t nániviup : nanissivfik; nániveĸángilaĸ, nániveĸángitdlat.
nanu, t nannut, nanoraq : atertaq (: issoq marrarmik akulik); nanoramineq : nannup amimernga; nanorsuaq, nanorsivoq, nanorsiorpoq. nano, t nánut, nanoraĸ : atertaĸ (: ivssoĸ marrarmik akulik); nanoramineĸ : nánup amimernga; nanorssuaĸ, nanorsivoĸ, nanorsiorpoĸ.
nanorluarpoq : toqqissivoq, najummappoq; nanorluavilluni ingippoq. nanordluarpoĸ : torĸigsivoĸ, najúmagpoĸ; nanordluavigdlune ingípoĸ.
nanuaraq, t nanuaqqat, nanuaraavoq. nanuaraĸ, t nanuarĸat, nanuarauvoĸ.
nannuppoq, nannuttaq, nannuttaraa, nannunniarpoq, nannunniaq, nannukkajuppoq. nánugpoĸ, nánugtaĸ, nánugtarâ, nánungniarpoĸ, nánungniaĸ, nánugkajugpoĸ.
nanunnguusaarpoq = nanuusaarpoq (nannutut iliorluni). nanúngûssârpoĸ = nanûssârpoĸ (nánutut iliordlune).
naaralavoq, naaralaarpoq, naaralaartitsivik, naaralasorsuuvoq (inneq). naoralavoĸ, naoralaorpoĸ, naoralaortitsivik, naoralassorssûvoĸ (ingneĸ).
naararput = naajorarput (s. tinupasut). naorarput = naujorarput (s. tinupassut).
naarallappoq (inneq), naarallattariaq, naarallattarissat (qitigiaq), naarallattuinnaavoq. naoratdlagpoĸ (ingneĸ), naoratdlagtariaĸ, naoratdlagtaríssat (ĸitigiaĸ), naoratdlagtuínauvoĸ.
naarlaaq, t naarlaap, naarlaat, naarlaannguaq, naarlaavoq, = naarlaajuvoq; = naarngaaq. naordlâĸ, t naordlâp, naordlât, naordlãnguaĸ, naordlauvoĸ, = naordlâjuvoĸ; = naorngâĸ.
naarngaaq, t naarngaap, naarngaat. naorngâĸ, t naorngâp, naorngât.
naaqqaaq, t naaqqaap, naaqqaat = naarlaaq; naaqqaajuvoq. naorĸâĸ, t naorĸâp, naorĸât = naordlâĸ; naorĸâjuvoĸ.
naaqqaarpoq, naaqqaarfik, naaqqaarfigaa. naorĸârpoĸ, naorĸârfik, naorĸârfigâ.
naaqqaat, t naaqqaatip, naaqqaatit, naaqqaatissaq, naaqqaataavoq. naorĸaut, t naorĸautip, naorĸautit, naorĸautigssaĸ, naorĸautauvoĸ.
naaqqavik, t naaqqaviup = naaffik; naaqqaveqanngilaq, naaqqaveqanngillat (: piffeqanngilaq). naorĸavik, t naorĸaviup = nauvfik; naorĸaveĸángilaĸ, naorĸaveĸángitdlat (: pivfeĸángilaĸ).
naaqqippoq, naaqqissoq, naaqqissinnaavoq. naorĸigpoĸ, naorĸigsoĸ, naorĸigsínauvoĸ.
naaruttorneq, t naaruttornerup, naaruttornerit, naaruttorneruvoq. naorugtorneĸ, t naorugtornerup, naorugtornerit, naorugtorneruvoĸ.
napaannartoq, t : suliumanngitsoq; napaannartuunngilaq, napaannartuunngillat. napáinartoĸ, t : suliumángitsoĸ; napáinartũngilaĸ, napáinartũngitdlat.
nappaavoq, nappaasuuvoq, nappaasarpoq. nápaivoĸ, nápaissûvoĸ, nápaissarpoĸ.
nappaja, t : napparsisoq; nappajaavoq, nappajaagaluaq. nápaja, t : náparsissoĸ; nápajauvoĸ, nápajaugaluaĸ.
napajungak, t napajungaap, napajungaat, napajungattaq (ilulissami). napajungak, t napajungaup, napajungait, napajungagtaĸ (ilulíssame).
napakkarpoq : kussanngaarpoq; napakkaappoq, = napakkaruppoq, napakkaapput (qassiit, s. kiioraasut). napákarpoĸ : kugssángârpoĸ; napákáupoĸ, = napákarúpoĸ, napákãput (ĸavsît, s. kîoraissut).
nappaku, t = naffaku. nápako, t = nagfako.
nappakujoorpoq (s. angallat malinni). nápakujôrpoĸ (s. angatdlat malingne).
nappaalapput, nappaalaannarput, nappaalajunnaarput, nappaalajunnaarsut; = nappakulapput. nápâláput, nápâláinarput, nápâlajungnaerput, nápâlajungnaersut; = nápakuláput.
nappappoq (imminut) : pilersorpoq, attappoq; nappappaa (allap). nápápoĸ (ingminut) : pilersorpoĸ, átápoĸ; nápápâ (avdlap).
nappararput = napparrapput. nápararput = náparráput.
naparlivoq : suliaqanngilaq, tarfivoq; naparliinnaqinak. napardlivoĸ : suliaĸángilaĸ, tarfivoĸ; napardlĩnaĸinak.
napariaq, t naparissat, napariarsiorpoq, napariakipput (qamutit) (: umiap napariai saneraani) = napaqqut. napariaĸ, t naparíssat, napariarsiorpoĸ, napariakíput (ĸamutit) (: umiap napariai saneraine) = naparĸut.
napparippoq, napparissoq, napparissaarpoq, napparissivoq, napparilluinnarpoq, napparikkunnaarpoq, napparikkunnaarsoq. náparigpoĸ, náparigsoĸ, náparigsârpoĸ, náparigsivoĸ, náparigdluínarpoĸ, náparigkungnaerpoĸ, náparigkungnaersoĸ.
nappaarippoq, nappaarissoq, napparivippoq. nápârigpoĸ, nápârigsoĸ, náparivigpoĸ.
naparissat, tq (qamutini); tak. : napariaq. naparíssat, tĸ (ĸamutine); tak. : napariaĸ.
naparisserpai (qamutit) = naparialerpai; naparissersuutit (allunaat qilersuutit). naparísserpai (ĸamutit) = naparialerpai; naparíssersûtit (agdlunât ĸilerssûtit).
naparissiorpoq = naparialiorpoq. naparíssiorpoĸ = naparialiorpoĸ.
napparpoq, I, napparpaa, nappartippaa, nappartiterpai, napparluarpaa. náparpoĸ, I, náparpâ, nápartípâ, nápartiterpai, nápardluarpâ.
napparpoq, II napparsimavoq, napparsimaannarpoq, napparsimagajuppoq, napparnaveersaarpoq. náparpoĸ, II náparsimavoĸ, náparsimáinarpoĸ, náparsimagajugpoĸ, náparnavêrsârpoĸ.
nappaqqut, t nappaqqutip, nappaqqutit (s. ilivermi); nappaqquserpaa, nappaqqutaavoq tak. : napariaq. náparĸut, t náparĸutip, náparĸutit (s. iliverme); náparĸuserpâ, náparĸutauvoĸ tak. : napariaĸ.
napaqqut, t napaqqutip, napaqqutit, = napariaq; napaqquserpaa. naparĸut, t naparĸutip, naparĸutit, = napariaĸ; naparĸuserpâ.
napparsimmavik, t napparsimmaviup, napparsimmavimmiippoq, napparsimmavittaaq. náparsímavik, t náparsímaviup, náparsímavingmĩpoĸ, náparsímavigtâĸ.
napparsivoq (nappartamik), napparsisarpoq, napparsisinnaavoq, napparsisuuvoq. náparsivoĸ (nápartamik), náparsissarpoĸ, náparsisínauvoĸ, náparsissûvoĸ.
nappartaq, t = nappagaq nappartassiaq, nappartarsuaq, nappartaaraq, nappartamineq. nápartaĸ, t = nápagaĸ nápartagssiaĸ, nápartarssuaĸ, nápartâraĸ, nápartamineĸ.
napaartoq, t : orpinnguaq. napârtoĸ, t : orpínguaĸ.
napparut, t napparutip, napparutit, napparuserpoq, napparuserfik, napparutaarpaa, napparutaajarpoq, napparussuaq. náparut, t náparutip, náparutit, náparuserpoĸ, náparuserfik, náparutaerpâ, náparutaiarpoĸ, náparússuaĸ.
naparutaq, t naparuttat, napatakippoq, napatakitsoq, naparutartooq, naparutaarussuppaa (qipoqqaap aqqajuitsup). naparutaĸ, t naparútat, napatakípoĸ, napatakitsoĸ, naparutartôĸ, naparutaerússúpâ (ĸiporĸaup arĸajuitsup).
napparuttoorpoq, napparuttoorluni nakkarpoq. náparútôrpoĸ, náparútôrdlune nákarpoĸ.
naparutserpoq, naparutsersoq = naparutanippoq. naparutserpoĸ, naparutsersoĸ = naparutanigpoĸ.
napparutsiorpoq = napparutiliorpoq. náparutsiorpoĸ = náparutiliorpoĸ.
napasaqattaarpoq (kussangalluni). napassaĸátârpoĸ (kugssangavdlune).
napasariaq, t = napatariaq. napassariaĸ, t = napatariaĸ.
napassut, t napassutip, napassutit, napassutigaa, napassutaavoq. napássut, t napássutip, napássutit, napássutigâ, napássutauvoĸ.
nappat, t nappatip, nappatit = napassut; nappatigaa, nappataavoq. nápat, t nápatip, nápatit = napássut; nápatigâ, nápatauvoĸ.
napataraalupput : tamatigut tamaana nuiorarput. napatarâlugput : tamatigut tamauna nuiorarput.
napatariaq, t napatarissat : kinguusarsuaq = napasariaq. napatariaĸ, t napataríssat : kingûssarssuaĸ = napassariaĸ.
nappaallappoq (napparissinani). nápâtdlagpoĸ (náparigsinane).
nappatiinnarput : suliaqanngillat. nápatĩnarput : suliaĸángitdlat.
napatsivoq (puisi), napatsigajupput (terliunngitsut). napatsivoĸ (puisse), napatsigajugput (terdliúngitsut).
napaavarpoq = napajuarpoq (: inuummersorpoq). napauarpoĸ = napajuarpoĸ (: inũmersorpoĸ).
nappaat, t nappaatip, nappaatit, nappaataavoq, nappaassuaq. nápaut, t nápautip, nápautit, nápautauvoĸ, nápáussuaĸ.
napavoq, napasarpoq, napasortaq, napasuliaq, napasua : tikaagutaa; napatippaa (: atatippaa, inuutippaa). napavoĸ, napassarpoĸ, napassortaĸ, napassuliaĸ, napassua : tikâgutâ; napatípâ (: atatípâ, inûtípâ).
naapeeq, t = naapequt, atukkap assinganik atueqat; naapeeraa. nâpêĸ, t = nâpeĸut, atugkap ássinganik atueĸat; nâpêrâ.
naapeqat, t naapeqatip, naapeqatit, naapeqatigiit, naapeqagiipput, naapeqagiissut. nâpeĸat, t nâpeĸatip, nâpeĸatit, nâpeĸatigît, nâpeĸagîgput, nâpeĸagîgsut.
naapequt, t naapequtip, naapequtit naapequtigiipput, naapequtigiissut. nâpeĸut, t nâpeĸutip, nâpeĸutit nâpeĸutigîgput, nâpeĸutigîgsut.
naperpaa, napertorpaa, napertuut = naqitaraa. naperpâ, napertorpâ, napertût = naĸitarâ.
naapertorpaa = missiliorpaa; naapertornarsivoq. nâpertorpâ = migssiliorpâ; nâpertornarsivoĸ.
naapertuivoq, naapertuilluarpoq : eqqortumik iliorpoq; naapertuineq. nâpertuivoĸ, nâpertuivdluarpoĸ : erĸortumik iliorpoĸ; nâpertuineĸ.
naapertuuppoq, naapertuuppaa, naapertuulluarpoq, naapertuukkunnaarpoq, naapertuukkunnaarsoq. nâpertũpoĸ, nâpertũpâ, nâpertûtdluarpoĸ, nâpertũkungnaerpoĸ, nâpertũkungnaersoĸ.
napiagaq, t napiakkat. napiagaĸ, t napiagkat.
napiarpaa, napiarniut = napiaaniut. napiarpâ, napiarniut = napiainiut.
naapigiaq, t : nerinialuttoq. nâpigiaĸ, t : nerinialugtoĸ.
naapigiarpoq, naapigiarpaa : naammattooriarpaa; naapigiaavoq. nâpigiarpoĸ, nâpigiarpâ : nãmagtôriarpâ; nâpigiaivoĸ.
naapissaavoq : naapinneq ajornanngilaq; naapissaanngilaq, naapissaanngillat. nâpigssauvoĸ : nâpíneĸ ajornángilaĸ; nâpigssáungilaĸ, nâpigssáungitdlat.
naapippaa, naapikkiartorpaa, naapinngisaannarpaa, naapilluarpaa. nâpípâ, nâpíkiartorpâ, nâpíngisáinarpâ, nâpitdluarpâ.
napippoq, napittorpoq, napittortaq. napípoĸ, napítorpoĸ, napítortaĸ.
naapitaq, t naapitassaaruppoq. nâpitaĸ, t nâpitagssaerúpoĸ.
napitippoq, napitippaa, napitinniarpaa (: ajortumeerniarpaa peqquserlulluni); napititaq. napitípoĸ, napitípâ, napitíniarpâ (: ajortumêrniarpâ perĸuserdlugdlune); napititaĸ.
naapitsivoq, naapitsigajuppoq, naapitsisaannarpoq, naapitsinerluppoq. nâpitsivoĸ, nâpitsigajugpoĸ, nâpitsissáinarpoĸ, nâpitsinerdlugpoĸ.
napivoq (: meeraq isumallerpoq), napivaa (: tamaat sanimut ingerlavigaa), napisaq, napisivoq, napisartoq, napissaanngilaq, napisoorpoq, napivippoq, napivissoq. napivoĸ (: mêraĸ isumagdlerpoĸ), napivâ (: tamât sanimut ingerdlavigâ), napissaĸ, napissivoĸ, napissartoĸ, napigssáungilaĸ, napissôrpoĸ, napivigpoĸ, napivigsoĸ.
napu, t : qamutit ikaarutaat; naportupput. napo, t : ĸamutit ikârutât; naportúput.
nappuk, t : avannaq (anori). nápuk, t : avangnaĸ (anore).
napulersorpai (qamutit). napulersorpai (ĸamutit).
napulipput (qamutit usinermit, naput attorlugit qamutit maggusimapput). napulíput (ĸamutit usinermit, naput agtordlugit ĸamutit maggusimáput).
napuliutit, tq : napunut qilersuutit. napuliutit, tĸ : napunut ĸilerssûtit.
napummarippoq, napummarissoq, napummarissarpaa. napúmarigpoĸ, napúmarigsoĸ, napúmarigsarpâ.
napumavoq, napumaarpoq, napumaqaaq. napumavoĸ, napumârpoĸ, napumaĸaoĸ.
nappuppoq : itivippoq, ituippoq; nappuppaa : uliunnappaa; napputtoorpoq (: kipinngutsappoq, noqqaatsappoq). nápúpoĸ : itivípoĸ, ituípoĸ; nápúpâ : uliúnagpâ; nápútôrpoĸ (: kipíngutsagpoĸ, norĸaitsagpoĸ).
naapput : kipipput, isulipput; tak. : naavoq. nãput : kipíput, isulíput; tak. : nâvoĸ.
napput, t napputip, napputit : alissamik qitulisaat (saaneq putulik) = nalluut. náput, t náputip, náputit : aligssamik ĸitulisaut (sauneĸ putulik) = navdlût.
naput, tq tak. napu. naput, tĸ tak. napo.
naaq, t tak. : naat, nassat, naartu, naartuvoq, il. il. ; naaqqortooq, naarluppoq = naaluppoq. nâĸ, t tak. : nât, nássat, nârto, nârtuvoĸ, il. il. ; nârĸortôĸ, nârdlugpoĸ = nâlugpoĸ.
naqerloq, t : itinneq, naqinneq; naqerlukkoorpoq. naĸerdloĸ, t : itivneĸ, naĸingneĸ; naĸerdlúkôrpoĸ.
naqippoq : pukkippoq; naqillivoq, naqillisippaa, naqittoq, naqillisarpaa. naĸigpoĸ : púkípoĸ; naĸigdlivoĸ, naĸigdlisípâ, naĸigtoĸ, naĸigdlisarpâ.
naqiguppaa, naqigussaavoq, naqigukkiartorpaa. naĸigúpâ, naĸigússauvoĸ, naĸigúkiartorpâ.
naqigut, t naqigutip, naqigutit naqiguserpaa. naĸigut, t naĸigutip, naĸigutit naĸiguserpâ.
naqinneq, t naqinnerup, naqinnerit, allanneq naqitaq; naqinnerlunneq, naqinneqarpoq; tak. : naqippaa. naĸíneĸ, t naĸínerup, naĸínerit, agdlangneĸ naĸitaĸ; naĸínerdlungneĸ, naĸíneĸarpoĸ; tak. : naĸípâ.
naqinneq, t naqinnerup, naqinnerit = naqerloq, atsinnersaq; naqinnersaq, naqinneruvoq. naĸingneĸ, t naĸingnerup, naĸingnerit = naĸerdloĸ, atsingnerssaĸ; naĸingnerssaĸ, naĸingneruvoĸ.
naqippaa, naqittarpaa, naqittagaq, naqittakkat, naqittaavoq, naqittaavik, naqittaarivoq, naqittaappaa, naqittaat, naqittaaserpaa. naĸípâ, naĸítarpâ, naĸítagaĸ, naĸítagkat, naĸítaivoĸ, naĸítaivik, naĸítârivoĸ, naĸítáupâ, naĸítaut, naĸítauserpâ.
naqissut, t naqissutip, naqissutit, naqissutilik, naqissutillit, naqissuserpaa. naĸíssut, t naĸíssutip, naĸíssutit, naĸíssutilik, naĸíssutigdlit, naĸíssuserpâ.
naqitaq, t (: annoraassaq akikinneq); naqitaavoq, naqitarpassuit. naĸitaĸ, t (: ánorâgssaĸ akikíneĸ); naĸitauvoĸ, naĸitarpagssuit.
naqitaraa = naqitarivaa, naqitarisaq, naqitarilluarpaa. naĸitarâ = naĸitarivâ, naĸitarissaĸ, naĸitarivdluarpâ.
naqitarut, t naqitarutip, naqitarutit, naqitaruserpaa, naqitarutaarpaa, naqitarutaajarpaa. naĸitarut, t naĸitarutip, naĸitarutit, naĸitaruserpâ, naĸitarutaerpâ, naĸitarutaiarpâ.
naqiterpai (atuakkiat), naqiterivoq, naqiterisoq, naqiterisuuvoq, naqiterivik. naĸiterpai (atuagkiat), naĸiterivoĸ, naĸiterissoĸ, naĸiterissûvoĸ, naĸiterivik.
naqiterut, t naqiterutip, naqiterutit, naqiterusiorpoq, naqiterutitaarpoq. naĸiterut, t naĸiterutip, naĸiterutit, naĸiterusiorpoĸ, naĸiterutitârpoĸ.
naqitigaq, t naqitikkat, naqitigaavoq, naqitigaaruppoq, naqitigassaaruppoq. naĸitigaĸ, t naĸitigkat, naĸitigauvoĸ, naĸitigaerúpoĸ, naĸitigagssaerúpoĸ.
naqitikkiorpoq = naqitigaliorpoq. naĸitigkiorpoĸ = naĸitigaliorpoĸ.
naqitsit, t naqitsisip, naqitsisit, naqitsisaa, tk naqitsisaaruppoq, naqitsisiliorpoq. naĸitsit, t naĸitsisip, naĸitsisit, naĸitsisâ, tk naĸitsisaerúpoĸ, naĸitsisiliorpoĸ.
naqitsivoq, naqitsisarpoq, naqitsivik, naqitsivissiaq. naĸitsivoĸ, naĸitsissarpoĸ, naĸitsivik, naĸitsivigssiaĸ.
narajaq, t narassat, narajartorpaa, narajassaq. narajaĸ, t narássat, narajartorpâ, narajagssaĸ.
narajarpoq : naamasaminukarpoq; narajaaniarpoq : alapernaappoq. narajarpoĸ : naimassaminukarpoĸ; narajainiarpoĸ : alapernáipoĸ.
narajorpoq, narajorpaa, narajortuinnaavoq, narajusivoq. narajorpoĸ, narajorpâ, narajortuínauvoĸ, narajussivoĸ.
naraseq, t naratsit, naraserluk, narasivik. naraseĸ, t naratsit, naraserdluk, narasivik.
narasserpaa : narajalerpaa; narassersorpaa, narassiuppaa. narásserpâ : narajalerpâ; narássersorpâ, narássiúpâ.
narlappoq = narrappoq. nardlagpoĸ = narragpoĸ.
narlangavoq = narlannguvoq. nardlangavoĸ = nardlánguvoĸ.
narlannguvoq : naamasaluppoq; narlanngunaqaaq, narlannguuppaa. nardlánguvoĸ : naimassalugpoĸ; nardlángunaĸaoĸ, nardlángũpâ.
narloqippoq, narloqisippaa : tikkortippaa; narloqissinnaanngilaq. nardloĸípoĸ, nardloĸisípâ : tíkortípâ; nardloĸísínáungilaĸ.
narlorpoq, narlorpaa, narlorsarpaa, narlorsaavoq, narlorsaat; = narlutsippoq. nardlorpoĸ, nardlorpâ, nardlorsarpâ, nardlorsaivoĸ, nardlorsaut; = nardlugtípoĸ.
narlugaq, t narlukkat, narlugaavoq. nardlugaĸ, t nardlugkat, nardlugauvoĸ.
naarluppoq = naaluppoq naarluttaannarpoq; tak. : naaq. nârdlugpoĸ = nâlugpoĸ nârdlugtáinarpoĸ; tak. : nâĸ.
narlumukaaq, t narlumukaap, narlumukaat (nersuteeraq). nardlumukâĸ, t nardlumukâp, nardlumukât (nerssutêraĸ).
narlumut, tki narlumuinnaq, oqr. nardlumut, tki nardlumuínaĸ, oĸr.
narluvoq, narlusooq, narlusarpaa, narlusaaqqut, narlusaarserpoq, narlusaarsersoq, narlusivoq (: annulerpoq), narlutsippoq. nardluvoĸ, nardlusôĸ, nardlusarpâ, nardlusârĸut, nardlusârserpoĸ, nardlusârsersoĸ, nardlusivoĸ (: ánulerpoĸ), nardlugtípoĸ.
naarippoq, naarissoq, naarittuaannarpoq : kanajoq. nârigpoĸ, nârigsoĸ, nârigtuáinarpoĸ : kanajoĸ.
naarissaat, t naarissaatip, naarissaatit, naarissaaserpaa, naarissaataavoq, naarissaammik. nârigsaut, t nârigsautip, nârigsautit, nârigsauserpâ, nârigsautauvoĸ, nârigsáumik.
naarisarpai, naarisaavoq, naarisaapput : kinguleriaarput. nârisarpai, nârisaivoĸ, nârisáuput : kinguleriârput.
narnerpoq, narnersoq (qajaq) : paarataarpoq, paanngarpoq; narnersippaa, narnerrapput. narnerpoĸ, narnersoĸ (ĸajaĸ) : paoratârpoĸ, páungarpoĸ; narnersípâ, narnerráput.
narnguppaa : nanerlugu unitsippaa, aalangeerpaa; narngussaavoq, narngussivoq. narngúpâ : nanerdlugo unigtípâ, aulangêrpâ; narngússauvoĸ, narngússivoĸ.
narngut, t narngutip, narngutit : perlernaveeqqut; narngutigaa. narngut, t narngutip, narngutit : perdlernavêrĸut; narngutigâ.
narnuaq, t : nanertitsivigisaq; narnuaraa, narnualiuppaa : peruliuppaa; narnuaruserpoq. narnuaĸ, t : nanertitsivigissaĸ; narnuarâ, narnualiúpâ : peruliúpâ; narnuaruserpoĸ.
naqqa, tk = natia; naqqatigoorpoq, naqqaniippoq. narĸa, tk = natia; narĸatigôrpoĸ, narĸanĩpoĸ.
naqqannerpaa, naqqanniinnarpaa. narĸánerpâ, narĸánĩnarpâ.
naqqannippoq : naqqanut pivoq; naqqannikkiartorpoq. narĸánípoĸ : narĸanut pivoĸ; narĸáníkiartorpoĸ.
naaqqavaa = naavissimavaa. nârĸavâ = nâvigsimavâ.
naaqqavik, t naaqqaviup, naaqqavilersorpaa, naaqqaveeruppoq, naaqqavikippoq, naaqqavikitsoq = naateqqavik. nârĸavik, t nârĸaviup, nârĸavilersorpâ, nârĸavêrúpoĸ, nârĸavikípoĸ, nârĸavikitsoĸ = nâterĸavik.
naaqqavoq : naatisimavoq, naavissimavoq. nârĸavoĸ : nâtisimavoĸ, nâvigsimavoĸ.
naqqi, tk = natii; naqqisa, allam. = natiisa. narĸe, tk = natê; narĸisa, avdlam. = natîsa.
naqqippaa : kukkuneq iluarsivaa; naqqisigaa : nalunaajaasigaa; naqqissorpaa : eqqaasippaa, tikkuaavigaa (kukkuneranik); naqqinneqarpoq, naqqissuut, naqqitsippaa, naqqigaq. narĸigpâ : kúkuneĸ iluarsivâ; narĸisigâ : nalunaiaissigâ; narĸigssorpâ : erĸaisípâ, tíkuaivigâ (kúkuneranik); narĸingneĸarpoĸ, narĸigssût, narĸigtípâ, narĸigaĸ.
naqqippoq : uummarissivoq (pikkaluartaq); naqqittoortippaa, naqqikkaluttuinnarpoq. narĸigpoĸ : ũmarigsivoĸ (píkaluartaĸ); narĸigtôrtípâ, narĸigkalugtuínarpoĸ.
naqqigut, t naqqigutip, naqqigutit, naqqigutigaa, naqqigutaavoq, naqqiguserpaa. narĸigut, t narĸigutip, narĸigutit, narĸigutigâ, narĸigutauvoĸ, narĸiguserpâ.
naqqippoq, naqqitsoq : nateqanngilaq. narĸípoĸ, naĸitsoĸ : nateĸángilaĸ.
naqqit, t = natit. narĸit, t = natit.
naqqiut, t naqqiutip, naqqiutit, naqqiutigaa, naqqiutaavoq, naqqiuserpaa. narĸiut, t narĸiutip, narĸiutit, narĸiutigâ, narĸiutauvoĸ, narĸiuserpâ.
naaqqivai : naasimavai (isuanit isuanut); naaqqisimavai. nârĸivai : nâsimavai (isuanit isuanut); nârĸisimavai.
naqqiivoq, naqqiisuuvoq, naqqiigajuppoq. narĸîvoĸ, narĸîssûvoĸ, narĸîgajugpoĸ.
naqqoq, t : suugaq (qarsup); naqqulik, naqqullit, naqqortuvoq, naqqukippoq, naqqukitsoq. narĸoĸ, t : sûgaĸ (ĸarssup); narĸulik, narĸugdlit, narĸortuvoĸ, narĸukípoĸ, narĸukitsoĸ.
narrappoq, narraappaa, narraassivoq, narrannarpoq = narlappoq. narragpoĸ, narráupâ, narráussivoĸ, narrangnarpoĸ = nardlagpoĸ.
narraat, t narraatip, narraatit, narraataavoq, narraatigaa. narraut, t narrautip, narrautit, narrautauvoĸ, narrautigâ.
narrorsaarpaa : ajorsaarpaa; narrorsaarutigaa. narrorsârpâ : ajorsârpâ; narrorsârutigâ.
narruttorpoq, narruttornaqaaq. narrugtorpoĸ, narrugtornaĸaoĸ.
narrujuummivoq, narrujuummisippaa, narrujuummisitsivoq, narrujuummissutigaa. narrujũmivoĸ, narrujũmisípâ, narrujũmisitsivoĸ, narrujũmíssutigâ.
narruvoq, narrugaa, narrugisaq, narrunarsarpaa, narrunarsivoq, narrusuppoq, narrutsappoq, narrutsaappaa, narrutsaat, narrutsaatigaa, narrusivaa, narrusuut, narrutooq, narrutuvoq. narruvoĸ, narrugâ, narrugissaĸ, narrunarsarpâ, narrunarsivoĸ, narrusugpoĸ, narrutsagpoĸ, narrutsáupâ, narrutsaut, narrutsautigâ, narrussivâ, narrusût, narrutôĸ, narrutuvoĸ.
narsiarutit = narsiarutit, tq : qarngusat, igaffiliap qulisaannaap taluusaa. narsiarutit = narssiarutit, tĸ : ĸarngussat, igavfiliap ĸulissáinaup talûssai.
narsingavoq, narsingaarpoq (imma), narsingavallaaqaaq. narsingavoĸ, narsingârpoĸ (ingma), narsingavatdlâĸaoĸ.
narsippoq : allunaasamut narsippappoq, naatippoq. narsípoĸ : agdlunaussamut narsípagpoĸ, nâtípoĸ.
narsaq, t narsaat, narsaamaneq, narsaavoq, narsaviaq, narsartaq, narsarmiu. narssaĸ, t narssaut, narssaumaneĸ, narssauvoĸ, narssaviaĸ, narssartaĸ, narssarmio.
narsarmiutaq, t narsarmiuttat, narsarmiutaaraq, narsarmiutanippoq. narssarmiutaĸ, t narssarmiútat, narssarmiutâraĸ, narssarmiutanigpoĸ.
narsaaqqippoq, narsaaqqissoq, narsaaqqilluinnarpoq, narsaaqqivippoq, narsaaqqivissoq. narssârĸigpoĸ, narssârĸigsoĸ, narssârĸigdluínarpoĸ, narssârĸivigpoĸ, narssârĸivigsoĸ.
narsiarpoq = narsamukarpoq; narsiartaannarpoq, narsiaatigaa. narssiarpoĸ = narssamukarpoĸ; narssiartáinarpoĸ, narssiautigâ.
narsiumaneq = narsaamaneq. narssiumaneĸ = narssaumaneĸ.
narsuppaa (: isumaa unitsippaa), narsukkiartorpaa, narsuavaa, narsuttaavoq, narsuttaapput : assortuupput; narsuagut, narsuaguserpaa, narsuataarpaa, narsuataarivoq. narssúpâ (: isumâ unigtípâ), narssúkiartorpâ, narssuavâ, narssútaivoĸ, narssútáuput : agssortũput; narssuagut, narssuaguserpâ, narssuatârpâ, narssuatârivoĸ.
nartaavoq : kunnitsaavoq. nartaivoĸ : kúnitsaivoĸ.
naartu, t naartuerpaa, naartuersippoq. nârto, t nârtuerpâ, nârtuersípoĸ.
naartooq, t = naaqqortooq; naartoorsuaq. nârtôĸ, t = nârĸortôĸ; nârtôrssuaĸ.
naartuvoq (: ilumippoq), naartulerpoq, naartujuippoq, naartujuitsoq. nârtuvoĸ (: ilumigpoĸ), nârtulerpoĸ, nârtujuípoĸ, nârtujuitsoĸ.
nasaarpoq, nasaarpaa, nasaarpoq, nasaarsimavoq. nasaerpoĸ, nasaerpâ, nasârpoĸ, nasaersimavoĸ.
nasaarserpoq, nasaarsiut. nasaerserpoĸ, nasaersiut.
nasaangavoq, nasaangagajuppoq, nasaanngarmi anivoq. nasaingavoĸ, nasaingagajugpoĸ, nasáingarme anivoĸ.
naasaangavoq : ilimatsapiluppoq, annilaangarpaluppoq; naasaangajunnaarniarit. nâsângavoĸ : ilimatsapilugpoĸ, ánilângarpalugpoĸ; nâsângajungnaerniarit.
naasaaq, t naasaap, naasaat : perlussamik, ajunaarnissamik ilimasaarut; naasaajuvoq. nâsâĸ, t nâsâp, nâsât : perdlugssamik, ajunârnigssamik ilimasârut; nâsâjuvoĸ.
nasaq, t natsat, nasartaarpoq, nasaasaq, nasarpoq. nasaĸ, t natsat, nasartârpoĸ, nasaussaĸ, nasarpoĸ.
naasarpai : naaniarpai; naasaavoq. nâsarpai : nâniarpai; nâsaivoĸ.
nasarpoq, nasarsimavoq, nasartaat, nasartaaserpoq, nasartaasersoq. nasarpoĸ, nasarsimavoĸ, nasartaut, nasartauserpoĸ, nasartausersoĸ.
naasaarpoq, naasaartaannarpoq. nâsârpoĸ, nâsârtáinarpoĸ.
nasaviarpoq (annoraami nasaanik), nasaviarsimavoq. nasaviarpoĸ (ánorâme nasânik), nasaviarsimavoĸ.
nasippoq = qaqqippoq; nasiffik, nasikkajuppoq, nasiffigaa. nasigpoĸ = ĸáĸípoĸ; nasigfik, nasigkajugpoĸ, nasigfigâ.
nasippaa, nasissimavaa, nasikkiartorpaa, nasittarfik. nasípâ, nasísimavâ, nasíkiartorpâ, nasítarfik.
nassappoq, nassattoorpoq, nassassimaarpoq; tak. : naaq. nássagpoĸ, nássagtôrpoĸ, nássagsimârpoĸ; tak. : nâĸ.
nassani, tk = naani. nássane, tk = nâne.
naassarippoq, naassarissoq, naaqqortuvoq. nãssarigpoĸ, nãssarigsoĸ, nârĸortuvoĸ.
naasaarpai (s. niuni maakkartup). nâssârpai (s. niune máukartup).
nassat, tq = naat. nássat, tĸ = nât.
naaserarpai : naajartorpai; naaseraapput = naarisarpai. nâsserarpai : nâjartorpai; nâsseráuput = nârisarpai.
nasserivoq, nasserigajuppoq, nasserissaarpoq, nasserissaarsoq nasserivallaaqaaq. násserivoĸ, násserigajugpoĸ, násserísaerpoĸ, násserísaersoĸ násserivatdlâĸaoĸ.
naasiartorpai = naarisarpai. nâssiartorpai = nârisarpai.
nassivoq = naanippoq, naartulerpoq; nassilaarpoq. nássivoĸ = nânigpoĸ, nârtulerpoĸ; nássilârpoĸ.
naat, tq = nassat. nât, tĸ = nássat.
nataaq, t nataap, nataat (natassat), (: tatsip sikua ilivitsuinnaq); nataassiaq, nataaveruppoq. natâĸ, t natâp, natât (natássat), (: tatsip sikua ilivitsuínaĸ); natâgssiaĸ, natâverúpoĸ.
nataarnaapput = nataarnaarrapput. natârnãput = natârnârráput.
nataarnaq, t nataarnarpoq, nataarnarsiut, nataarnarsuaq. natârnaĸ, t natârnarpoĸ, natârnarsiut, natârnarssuaĸ.
nataarnaaraq, t nataarnaaqqat, nataarnaararpoq. natârnâraĸ, t natârnârĸat, natârnârarpoĸ.
nataarniaq, t = nataarnarniariaq; nataarniarpassuit. natârniaĸ, t = natârnarniariaĸ; natârniarpagssuit.
nataarniarpoq, nataarniarfik, nataarniarfinnaaq. natârniarpoĸ, natârniarfik, natârniarfingnâĸ.
nataarnivoq : nataarnanik pilivoq. natârnivoĸ : natârnanik pilivoĸ.
nattaqqallisaarpoq : oqalulluni akunnattuuataarpoq. nátarĸatdlisârpoĸ : oĸalugdlune akungnagtûatârpoĸ.
nataqqoq, t nataqquaq, nataqquinnaavoq. natarĸoĸ, t natarĸuaĸ, natarĸuínauvoĸ.
nataqqornaq, t : qanik manngertoq; nataqqornarsuit. natarĸornaĸ, t : ĸanik mángertoĸ; natarĸornarssuit.
nataqqornarpoq, nataqqornartorsuuvoq, nataqqornarpaluppoq. natarĸornarpoĸ, natarĸornartorssûvoĸ, natarĸornarpalugpoĸ.
nataqquaq, t. natarĸuaĸ, t.
natasserpaa = nataalerpaa; natassersorpai, natassiuppaa. natásserpâ = natâlerpâ; natássersorpai, natássiúpâ.
nalla, t qaqqaq nalaartoq. natdla, t ĸáĸaĸ nalârtoĸ.
nallanngavik, t = nalaffik, nallavik. natdlángavik, t = nalavfik, natdlavik.
naallapput = naalaarrapput; naallatiinnarput, naallatiinnarpaat. nâtdláput = nâlaorráput; nâtdlatĩnarput, nâtdlatĩnarpât.
nallaapput = nallararput. natdlãput = natdlararput.
nallarpoq, nallartitat, tq (sioqqat seeqqinerni). natdlarpoĸ, natdlartitat, tĸ (sujorĸat sêrĸinerne).
nallat, t = nalassut; nallatigaa, nallataavoq. natdlat, t = nalássut; natdlatigâ, natdlatauvoĸ.
nallaappaa, nallaakkumavaa, nallaassivoq. natdláupâ, natdláukumavâ, natdláussivoĸ.
nallavik, t = nallanngavik; nallavissiorpaa, nallavigaa. natdlavik, t = natdlángavik; natdlavigssiorpâ, natdlavigâ.
nalloq, t : naloraariaq, masarsuk; nallorsiorpoq : naluttorsiorpoq (tuttunik). natdloĸ, t : nalorâriaĸ, masarsuk; natdlorsiorpoĸ : nalugtorsiorpoĸ (tugtunik).
nallorippoq, nallorissoq = nalullaqqippoq; nallorissivoq, nallorissaarpoq, nallorikkunnaarpoq, nallorikkunnaarsoq. natdlorigpoĸ, natdlorigsoĸ = nalutdlarĸigpoĸ; natdlorigsivoĸ, natdlorigsârpoĸ, natdlorigkungnaerpoĸ, natdlorigkungnaersoĸ.
nallorsuivoq : paggatsitsivoq. natdlorssuivoĸ : paggagtitsivoĸ.
naallorsuivoq : uppippoq, innarpoq. nâtdlorssuivoĸ : úpípoĸ, ínarpoĸ.
nallugaq, t : nalluummik pisaq. natdlugaĸ, t : natdlũmik pissaĸ.
nalluppoq, nalluffik, nalluttarpoq. natdlugpoĸ, natdlugfik, natdlugtarpoĸ.
nalluivoq = nalooraavoq; nalluisarput, nalluisuuvoq. natdluivoĸ = nalôraivoĸ; natdluissarput, natdluissûvoĸ.
nallukattarpoq, nallukattaapput, nallukattartut, nallukattarajuppoq. natdlukátarpoĸ, natdlukátáuput, natdlukátartut, natdlukátarajugpoĸ.
nallukattat, tq nallukattarsivoq. natdlukátat, tĸ natdlukátarsivoĸ.
nalluppai = naloorarpai; nallussuivoq, nallunniakkit. natdlúpai = nalôrarpai; natdlússuivoĸ, natdlúniákit.
naalluppoq, naallusimavoq, naallutiinnarpoq = uppippoq. nâtdlúpoĸ, nâtdlusimavoĸ, nâtdlutĩnarpoĸ = úpípoĸ.
nalluupput (imminnut, s. arsamik); nalluullutik pinnguarput. natdlũput (ingmingnut, s. arssamik); natdlûtdlutik pínguarput.
nalluserpoq, nallusersoq = nalulerpoq, nalunngualerpoq. natdluserpoĸ, natdlusersoĸ = nalulerpoĸ, nalúngualerpoĸ.
nalluut, t nalluutip, nalluutit nalluusiorpoq, nalluutissaq, nalluummik. natdlût, t natdlûtip, natdlûtit natdlûsiorpoĸ, natdlûtigssaĸ, natdlũmik.
nateq, t naqqit, natermiippoq, natermiuuvoq, natersivaa, natersuaq : natip qalequtaa; naternaarpoq : persoralaarpoq, sikup qaava pujoraasanippoq tak. naqqa, naqqi. nateĸ, t narĸit, natermĩpoĸ, natermiûvoĸ, natersivâ, naterssuaĸ : natip ĸaleĸutâ; naternârpoĸ : persoralârpoĸ, sikup ĸâva pujoraussanigpoĸ tak. narĸa, narĸe.
naterippoq, naterissoq (imaq), naterilluinnarpoq, naterissuunngilaq, naterissuunngillat. naterigpoĸ, naterigsoĸ (imaĸ), naterigdluínarpoĸ, naterigsũngilaĸ, naterigsũngitdlat.
naatippoq, naatippaa, naatittartoq (kappoqqut), naatittariaq, naatittarissat, naatippai (isini) : takusaqalerpoq. nâtípoĸ, nâtípâ, nâtítartoĸ (káporĸut), nâtítariaĸ, nâtítaríssat, nâtípai (issine) : takussaĸalerpoĸ.
naatit, tk = nassatit. nâtit, tk = nássatit.
naatitsivoq (aalisakkamik); naatitsigajuppoq, naatitsissaarpoq, naatitsissaarsoq. nâtitsivoĸ (aulisagkamik); nâtitsigajugpoĸ, nâtitsísaerpoĸ, nâtitsísaersoĸ.
natsi, tk = natsani. natse, tk = natsane.
natseq, t (: natsiluaq), natsersiut : allunaasaq pingasulik; natserpoq, natsersoq, natsersaarpoq. natseĸ, t (: natsiluaĸ), natsersiut : agdlunaussaĸ pingasulik; natserpoĸ, natsersoĸ, natsersârpoĸ.
naatsersorpaa = naatsorsorpaa. nâtserssorpâ = nautsorssorpâ.
natsersuaapput = natsersuarrapput; natsersuaasut. natserssuãput = natserssuarráput; natserssuâssut.
natsersuaq, t natsersuit, natsersuatsiaq : natsersuaq milanilersoq; natsersuaraq : piaraq. natserssuaĸ, t natserssuit, natserssuatsiaĸ : natserssuaĸ milanilersoĸ; natserssuaraĸ : piaraĸ.
natsiaq, t natsiaaruppoq, natsianippoq, natsiamapput (qassiit). natsiaĸ, t natsiaerúpoĸ, natsianigpoĸ, natsiamáput (ĸavsît).
natsillak, t natsillaap, natsillaat natsillassuaq, natsillaavoq. natsigdlak, t natsigdlaup, natsigdlait natsigdlagssuaĸ, natsigdlauvoĸ.
natsilik, t natsillit (: natsilualik); natsililisaarpoq. natsilik, t natsigdlit (: natsilualik); natsililissârpoĸ.
natsiluaq, t natsilussat : arnap annoraava (= natsia) meqqui qalliit; natsiluartaarpoq. natsiluaĸ, t natsilússat : arnap ánorâva (= natsia) merĸue ĸagdlît; natsiluartârpoĸ.
natsinnaq, t natsinnaap, natsinnaat : nalerumasoq, narsaviartaq; natsinnaavoq, natsinnaannaq. natsingnaĸ, t natsingnaup, natsingnait : nalerumassoĸ, narssaviartaĸ; natsingnauvoĸ, natsingnáinaĸ.
natsiorpoq = nasaliorpoq, natiliorpoq; natsiortoq. natsiorpoĸ = nasaliorpoĸ, natiliorpoĸ; natsiortoĸ.
natsisaarpoq = nasalisaarpoq. natsissârpoĸ = nasalissârpoĸ.
natsit, t natsisip, natsisit = natsiseq; natsisaa, tk : ujaqqat natilersuutit; natsisaannalik, natsisaannallit. natsit, t natsisip, natsisit = natsiseĸ; natsisai, tk : ujarĸat natilersûtit; natsisáinalik, natsisáinagdlit.
naatsiivaa = naassiivaa, kipitsiivaa. nâtsîvâ = nãsîvâ, kipitsîvâ.
natsivoq = natsiorpoq. natsivoĸ = natsiorpoĸ.
naatsuummatigaa (naatsiuummatigaa) : sillimmatigaa. nâtsũmatigâ (nâtsiũmatigâ) : sitdlímatigâ.
naaja, t naajarluk, naajavaarsuk, naajavik. nauja, t naujardluk, naujavârssuk, naujavik.
naajannguaq, t (naajakkut ilaat). naujánguaĸ, t (naujákut ilât).
naajappoq, naajataq, naajanniarpoq. naujápoĸ, naujataĸ, naujániarpoĸ.
naajaaq, t naajaap, naajaat, naajaarsuaq, naajaarniarpoq, naajaanippoq. naujâĸ, t naujâp, naujât, naujârssuaĸ, naujârniarpoĸ, naujânigpoĸ.
naajoraapput = naararput, naajorarput. naujorãput = naorarput, naujorarput.
naak, oqq sumiippa? oqr : naak erligalugu tunniutiinnarpaa; naammi, naallikiaq, naak-naak (naanaak) tak. nanaak? nauk, oĸĸ sumĩpa? oĸr : nauk erdligalugo túniutĩnarpâ; naungme, naugdlikiaĸ, nauk-nauk (naunauk) tak. nanauk?
naalarnaq, t : kingussuaq, peqquusaq. naularnaĸ, t : kingugssuaĸ, perĸûssaĸ.
naalerpoq, naalerfia, naalertorpoq, naaleqqaarnera. naulerpoĸ, naulerfia, naulertorpoĸ, naulerĸârnera.
naaligaq, t naalikkat, naaligartaarpoq, naaligaarserpoq, naaligaarsersoq; (: unaaq). nauligaĸ, t nauligkat, nauligartârpoĸ, nauligaerserpoĸ, nauligaersersoĸ; (: unâĸ).
naaligarpoq, naaligartaannarpoq, naaligarsinnaalluarpoq. nauligarpoĸ, nauligartáinarpoĸ, nauligarsínauvdluarpoĸ.
naaligaat, naaligaatip, naaligaatit naaligaaserpaa, naaligaassuaq, naaligaammik. nauligaut, nauligautip, nauligautit nauligauserpâ, nauligáussuaĸ, nauligáumik.
naalikkiorpoq, naalikkiorpaa = naaligaliorpoq, naaligaliorpaa. nauligkiorpoĸ, nauligkiorpâ = nauligaliorpoĸ, nauligaliorpâ.
naalippoq, naalittaq, naalikkajuppoq, naalittoq. nauligpoĸ, nauligtaĸ, nauligkajugpoĸ, nauligtoĸ.
naalippaa, naalitaq, naalillugu pisaraa. naulípâ, naulitaĸ, naulitdlugo pissarâ.
naapput (s. naasut); tak. : naavoq. náuput (s. naussut); tak. : nauvoĸ.
naasoq, t naasortaat, naasorpassuit, naasorsunnippoq, naasorsunnitsoq. naussoĸ, t naussortât, naussorpagssuit, naussorsungnípoĸ, naussorsungnitsoĸ.
naasorippoq, t naasorissaavoq, naasorissaasoq, naasorissivoq. naussorigpoĸ, t naussorigsaivoĸ, naussorigsaissoĸ, naussorigsivoĸ.
naasulivik, t naasuliviup, naasulivissuaq, naasulivimmiippoq. naussulivik, t naussuliviup, naussulivigssuaĸ, naussulivingmĩpoĸ.
naasuusiaq, t naasuusiaavoq. naussûssiaĸ, t naussûssiauvoĸ.
naasuippoq, naasuitsoq = naasuisappoq. nausuípoĸ, nausuitsoĸ = naussuisagpoĸ.
naallaa, tk : naalinnera; naallaagut …. nautdlâ, tk : naulínera; nautdlâgut ….
naallappaat : ataatsikkut naalippaat; naallassaq. nautdlápât : atautsíkut naulípât; nautdlássaĸ.
naallumavoq : naaleqattaarpoq; naallumapput (qassiit); naallumasorsuupput. nautdlumavoĸ : nauleĸátârpoĸ; nautdlumáput (ĸavsît); nautdlumassorssũput.
naatserpaa = naatsiivaa; naatserserippoq, naatserserissoq : naalertorpoq. nautserpâ = nautsîvâ; nautserserigpoĸ, nautserserigsoĸ : naulertorpoĸ.
naatsiiaq, t (: katoffeli); naatsiiassaq, naatsiiarsivoq, naatsiiassapiluk, naatsiiassarissoq. nautsîaĸ, t (: katorfile); nautsîagssaĸ, nautsîarsivoĸ, nautsîagssapiluk, nautsîagssarigsoĸ.
naatsiivaa, naatsiivik, naatsiivittaarpoq, naatsiivilerisoq, naatsiiviusaq. nautsîvâ, nautsîvik, nautsîvigtârpoĸ, nautsîvilerissoĸ, nautsîviussaĸ.
naatsorsorpaa : qanoq ilinissaq utaqqivaa; naatsorsorpai (kisitani), naatsorsuivoq, naatsorsuuppaa, naatsorsuutit, naatsorsuusiorpoq, naatsorsoqqissaarpai. nautsorssorpâ : ĸanoĸ ilinigssaĸ utarĸivâ; nautsorssorpai (kisitane), nautsorssuivoĸ, nautsorssũpâ, nautsorssûtit, nautsorssûsiorpoĸ, nautsorssorĸigsârpai.
naavoq : puttuppoq (s. naasoq, ajuaq); naajorarput, naasoorpoq, naalluarpoq, naajaarpoq. nauvoĸ : pútúpoĸ (s. naussoĸ, ajuaĸ); naujorarput, naussôrpoĸ, nauvdluarpoĸ, naujârpoĸ.
naavaa : isulippaa (s. atuakki). nâvâ : isulípâ (s. atuagke).
nallik, (t), nallinga, tk = nalinga; nalliguppoq : naapertuuppoq, naleqquppoq. navdlik, (t), navdlinga, tk = nalinga; navdligúpoĸ : nâpertũpoĸ, nalerĸúpoĸ.
nallu, t nalloqut, nalloquserpoq, nalloqusersoq, nalluersivoq; = nissup peqittarfia, ataatungaa. navdlo, t navdloĸut, navdloĸuserpoĸ, navdloĸusersoĸ, navdluersivoĸ; = nísup peĸítarfia, atâtungâ.
nallorpoq, nallorpaa (: navippaa); nalloqqissaarpaa, nallorneq, nalluivoq, nallortoq. navdlorpoĸ, navdlorpâ (: navigpâ); navdlorĸigsârpâ, navdlorneĸ, navdluivoĸ, navdlortoĸ.
nalluataarpaa : sanimut naasaqattaarpaa (s. ujarlerluni). navdluatârpâ : sanimut nâssaĸátârpâ (s. ujardlerdlune).
nalluuppaa, nalluussaavoq, nalluutitippoq. navdlũpâ, navdlũssauvoĸ, navdlûtitípoĸ.
naveerpaa, naveersippoq, naveersivoq, naveertuaannarpaa. navêrpâ, navêrsípoĸ, navêrsivoĸ, navêrtuáinarpâ.
naveerpoq, naveersoq : navialivoq, naveerluinnarpoq, naveertaannarpoq. navêrpoĸ, navêrsoĸ : navialivoĸ, navêrdluínarpoĸ, navêrtáinarpoĸ.
naafferarpaa : ulikkaarniarpaa (s. qattaq imermik); naafferarpai (akiligassani) : naaniarpai; naafferaat : uuttuut (immersagaq). nâvferarpâ : ulivkârniarpâ (s. ĸátaĸ imermik); nâvferarpai (akiligagssane) : nâniarpai; nâvferaut : ûgtût (ímersagaĸ).
naggorpoq = nallorpoq; naggorfik : sikut nallortarfiat. navgorpoĸ = navdlorpoĸ; navgorfik : sikut navdlortarfiat.
nagguaatsoq, t (nersuterujutak); nagguaatsorsuaq, nagguaatsuusaq. navguaitsoĸ, t (nerssuterujutak); navguaitsorssuaĸ, navguaitsûssaĸ.
nagguaq, t naggussat, nagguarluppoq, nagguarserpaa = nagguarsivaa. navguaĸ, t navgússat, navguardlugpoĸ, navguarserpâ = navguarsivâ.
nagguppoq : avittoorpoq (s. siku); nagguttoorpoq. navgúpoĸ : avigtôrpoĸ (s. siko); navgútôrpoĸ.
naggut, t naggutip, naggutit : nallorneq (siku); nagguteeraq : iveeraq. navgut, t navgutip, navgutit : navdlorneĸ (siko); navgutêraĸ : ivêraĸ.
naviagaa = naviagivaa, naviasuppoq, naviattarpoq, naviattaappoq, naviattaatsoq, navianaq, oqq. naviagâ = naviagivâ, naviasugpoĸ, naviagtarpoĸ, naviagtáipoĸ, naviagtaitsoĸ, navianaĸ, oĸĸ.
naviakkuppaa, naviakkussivoq, naviakkullugu toqqorpara (s. sakku). naviákúpâ, naviákússivoĸ, naviákutdlugo torĸorpara (s. sáko).
navialivoq : ajunaangajappoq; navialissut. navialivoĸ : ajunângajagpoĸ; navialíssut.
navianarpoq, navianarsivoq, navianarunnaarpoq, navianarunnaarsoq, navianartueruppoq, navianaqaaq. navianarpoĸ, navianarsivoĸ, navianarungnaerpoĸ, navianarungnaersoĸ, navianartuerúpoĸ, navianaĸaoĸ.
naviiataarpoq : navialingajappoq; naviiataarluinnarpoq. navîatârpoĸ : navialingajagpoĸ; navîatârdluínarpoĸ.
navigaq, t navikkat : nallugaq. navigaĸ, t navigkat : navdlugaĸ.
navippaa : alissaq qitulisarpaa, ameq uluppaa; navissivoq = nallorpaa. navípâ (N. R. 1967) : aligssaĸ ĸitulisarpâ, ameĸ ulúpâ; navigsivoĸ = navdlorpâ.
navippaa : alissaq qitulisarpaa, ameq uluppaa; navissivoq = nallorpaa. navigpâ : aligssaĸ ĸitulisarpâ, ameĸ ulúpâ; navigsivoĸ = navdlorpâ.
navissit, t : saaneq putulik allunaamut qitulisaat. navigsit, t : sauneĸ putulik agdlunâmut ĸitulisaut.
nannerut, t nannerutip, nannerutit : nunngarut; nannerutitooq. navnerut, t navnerutip, navnerutit : núngarut; navnerutitôĸ.
nannikaarpoq : sanimukaarpoq, nimeruaarpoq; nannikaartuinnaavoq, nannikaaq. navnikârpoĸ : sanimukârpoĸ, nimeruârpoĸ; navnikârtuínauvoĸ, navnikâĸ.
naavoq, naavaa, naajavoq, naasivoq, naasarpai, naasoorpoq, naatserpaa, naatsiivaa, naasuitsoorput tak. naggat, il. il. nâvoĸ, nâvâ, nâjavoĸ, nâssivoĸ, nâsarpai, nâssôrpoĸ, nâtserpâ, nâtsîvâ, nâsuitsôrput tak. naggat, il. il.
nassu, (t) : isertortoq; nassoqanngilaq : erseqqippoq, nassuippoq; „kisimi nassuuvoq”? imaassaaq : kisimi nassuippoq, nassuiarpoq : isertugaajarpoq; nassutanngueruppoq : erseqqissivippoq. navso, (t) : isertortoĸ; navsoĸángilaĸ : ersserĸigpoĸ, navsuípoĸ; „kisime navsûvoĸ”? imáisaoĸ : kisime navsuípoĸ, navsuiarpoĸ : issertugaiarpoĸ; navsutánguerúpoĸ : ersserĸigsivigpoĸ.
nassaalikkutitaq, oqq : nassaaleqaanga (uisakajaarluni). navssâlíkutitaĸ, oĸĸ : navssâleĸaunga (uisakajârdlune).
nassaq, t : napisaq (affakortaq) = napisaq. navssaĸ, t : napissaĸ (agfakortaĸ) = napissaĸ.
nassaaq, t nassaap, nassaat, nassaarsiorpoq, nassaaraa, nassaaqarpoq, nassaartorpoq. navssâĸ, t navssâp, navssât, navssârsiorpoĸ, navssârâ, navssâĸarpoĸ, navssârtorpoĸ.
nassaarpoq, nassaaraa, nassaarniarpoq, nassaartaannarpoq, nassaartorpoq, nassaartuaannarpoq, nassaarfigaa. navssârpoĸ, navssârâ, navssârniarpoĸ, navssârtáinarpoĸ, navssârtorpoĸ, navssârtuáinarpoĸ, navssârfigâ.
nassuerpoq, nassuersoq, nassuerpaa, nasuersippaa, nassuerut, nassuerusiaq. navsuerpoĸ, navsuersoĸ, navsuerpâ, nasuersípâ, navsuerut, navsuerusiaĸ.
nassuiaavoq : nalunartuiaavoq; nassuiaalluarpoq. navsuiaivoĸ : nalunartuiaivoĸ; navsuiaivdluarpoĸ.
nassuiaappaa, nassuiaassivoq. navsuiáupâ, navsuiáussivoĸ.
nassuiaat, t nassuiaasiorpoq, nassuiaatigaa. navsuiaut, t navsuiausiorpoĸ, navsuiautigâ.
nassuippoq, nassuitsoq : nassoqanngilaq; nassuilluinnarpoq, nassuitsunnguaq (qeqertaq). navsuípoĸ, navsuitsoĸ : navsoĸángilaĸ; navsuitdluínarpoĸ, navsuitsúnguaĸ (ĸeĸertaĸ).
nassuuvoq : erseqqinngilaq, isertorpoq, aanngajuppoq; nassuusut : isertukkat. navsûvoĸ : ersserĸíngilaĸ, issertorpoĸ, áungajugpoĸ; navsûssut : issertugkat.
neqaa, tk = neqia; neqaata mamassusia! neĸâ, tk = neĸia; neĸâta mamássusia!
neqaarpaa, neqaarsivoq : neqimik peersivoq. neĸaerpâ, neĸaersivoĸ : neĸimik pêrsivoĸ.
neqaarpoq : neqimik tunisivoq akilimmik; neqaarniaq, neqaarniut. neĸaerpoĸ : neĸimik tunissivoĸ akilingmik; neĸaerniaĸ, neĸaerniut.
neqaajarpaa, neqaajaavoq, neqaajartippaa, neqaajarsimavoq. neĸaiarpâ, neĸaiaivoĸ, neĸaiartípâ, neĸaiarsimavoĸ.
neqaalatsivoq, neqaalatsinaqaaq, neqaalatsinarsivoq. neĸailatsivoĸ, neĸailatsinaĸaoĸ, neĸailatsinarsivoĸ.
neqangiaavoq : allap neqqattaassaanik ilanngartuivoq. neĸangiaivoĸ : avdlap nerĸagtâgssainik ilángartuivoĸ.
neqaaqivoq : nuannaarluni qujasaavoq. neĸaoĸivoĸ : nuánârdlune ĸujasaivoĸ.
neqaasivoq : neqimik pequusivoq; neqaasivik. neĸausivoĸ : neĸimik peĸûsivoĸ; neĸausivik.
neqaasaq, t : saarngup aqinnera (ilua); neqaasakippoq, neqaasakitsoq; = timi. neĸaussaĸ, t : saorngup aĸínera (ilua); neĸaussakípoĸ, neĸaussakitsoĸ; = time.
neqaat, t neqaatip, neqaatit neqaataaruppoq, neqaassui, tk. neĸaut, t neĸautip, neĸautit neĸautaerúpoĸ, neĸáussue, tk.
neqi, t neqiliorpoq, neqiguppoq, neqitorpoq, neqituarpoq, neqigippoq, neqigissoq, neqisunni. neĸe, t neĸiliorpoĸ, neĸigugpoĸ, neĸitorpoĸ, neĸituarpoĸ, neĸigigpoĸ, neĸigigsoĸ, neĸisungne.
neqeroorpoq : tukkorpoq; neqeroorutigaaq (imminut) : piukkuppoq; neqerooqaaq. neĸerôrpoĸ : túkorpoĸ; neĸerôrutigaoĸ (ingminut) : piúkúpoĸ; neĸerôĸaoĸ.
neqigaa = neqigivaa : nerisaraa, inuussutigaa; neqigilluarpaa. neĸigâ = neĸigivâ : nerissarâ, inũssutigâ; neĸigivdluarpâ.
neqissaq, t : inuussutissaq, nerisassaq; neqissaavoq, neqissarsivoq, neqissarsiorpoq. neĸigssaĸ, t : inũssutigssaĸ, nerissagssaĸ; neĸigssauvoĸ, neĸigssarsivoĸ, neĸigssarsiorpoĸ.
neqissaat, t neqissaatip, neqissaatit, neqissaateqarpoq. neĸigssaut, t neĸigssautip, neĸigssautit, neĸigssauteĸarpoĸ.
neqissiortoq, t : igasoq, pilittaq. neĸigssiortoĸ, t : igassoĸ, piligtaĸ.
neqiluarpoq : nerisaminik narruvoq; neqiluajuippoq, neqiluajuitsoq, neqiluartaannarpoq. neĸiluarpoĸ : nerissaminik narruvoĸ; neĸiluajuípoĸ, neĸiluajuitsoĸ, neĸiluartáinarpoĸ.
neqiserpoq, neqisersoq : nerrerivoq. neĸiserpoĸ, neĸisersoĸ : nerrerivoĸ.
neqisivoq, neqisissuppaa, neqiniarpoq. neĸisivoĸ, neĸisíssúpâ, neĸiniarpoĸ.
neqitaq, t neqittat (qarsorsamut); neqitaaruppoq, neqitassaqqippoq, neqitassaqqissoq. neĸitaĸ, t neĸítat (ĸarsorsamut); neĸitaerúpoĸ, neĸitagssarĸigpoĸ, neĸitagssarĸigsoĸ.
neqitserpoq, neqitserpaa (qarsorsaq); neqitsersorpai, neqitsiuppaa. neĸitserpoĸ, neĸitserpâ (ĸarsorsaĸ); neĸitsersorpai, neĸitsiúpâ.
neqiut, neqiutip, neqiutit = neqaat; neqiutaaruppoq. neĸiut, neĸiutip, neĸiutit = neĸaut; neĸiutaerúpoĸ.
neraarpoq : nereruluppoq. nerârpoĸ : nererulugpoĸ.
neraasaq, t neraasarpoq, neraasarsuaq. neraussaĸ, t neraussarpoĸ, neraussarssuaĸ.
nerla, tk = nilia. nerdla, tk = nilia.
nerlaaq, t nerlaap, nerlaat : nerleq piaraq. nerdlâĸ, t nerdlâp, nerdlât : nerdleĸ piaraĸ.
nerleq, t nerlerup, nerlerit, nerlernaarsuk, nerlerpassuit. nerdleĸ, t nerdlerup, nerdlerit, nerdlernârssuk, nerdlerpagssuit.
nerlernera, tk : annoraap nasaata ataani peernera (putunera). nerdlernera, tk : ánorâp nasâta atâne pêrnera (putunera).
nerlerpaa, nerlersorpaa, nerlernerluppaa. nerdlerpâ, nerdlersorpâ, nerdlernerdlugpâ.
nerliiaq, t nerliiassiaq, nerliiassiortoq. nerdlîaĸ, t nerdlîagssiaĸ, nerdlîagssiortoĸ.
nerligaq, t nerlikkat, nerligaavoq. nerdligaĸ, t nerdligkat, nerdligauvoĸ.
nerlinnguvoq, nerlinngutooq, nerlinnguuppaa, nerlinnguussivoq, nerlinngusaapput. nerdlínguvoĸ, nerdlíngutôĸ, nerdlíngũpâ, nerdlíngũssivoĸ, nerdlíngussáuput.
nerliuppaa, nerliutinngilaa (: peqquaa, pitippaa). nerdliúpâ, nerdliutíngilâ (: perĸuvâ, pitípâ).
nerliut, t nerliutip, nerliutit, nerliutigaa, nerliummik, nerliutaavoq. nerdliut, t nerdliutip, nerdliutit, nerdliutigâ, nerdliúmik, nerdliutauvoĸ.
nerliivoq, nerliivik, nerliiviliarpoq, nerliiviliartitsivoq. nerdlîvoĸ, nerdlîvik, nerdlîviliarpoĸ, nerdlîviliartitsivoĸ.
nerloq, t : tinmmissap kaperluata uppataasalu akornat (qitip nalaa); nerlorpaa : niulerpaa (qiteraa kittorarlugu). nerdloĸ, t : tíngmíssap kaperdluata ugpataisalo akornat (ĸitip nalâ); nerdlorpâ : niulerpâ (ĸiterâ kigtorardlugo).
nerlupput = nillaapput. nerdlúput = nitdlãput.
nereqanngilaq, nereqanngillat = nerrikippoq. nereĸángilaĸ, nereĸángitdlat = nerrikípoĸ.
nerfajartorpoq = nivingajattaqattaarpoq. nerfajartorpoĸ = nivingajagtaĸátârpoĸ.
nerfala, t (nallukattani) = nerfalasoq. nerfala, t (natdlukátane) = nerfalassoĸ.
nerfalavoq, nerfalagajuppoq, nerfalaannarpoq, nerfalajuarpoq. nerfalavoĸ, nerfalagajugpoĸ, nerfaláinarpoĸ, nerfalajuarpoĸ.
nerfallarpoq, nerfallarterpoq, nerfallaappaa. nerfatdlarpoĸ, nerfatdlarterpoĸ, nerfatdláupâ.
nerfuppaa, nerfukkiartorpaa, nerfulluarpaa = nerruppaa. nerfúpâ, nerfúkiartorpâ, nerfutdluarpâ = nevrúpâ.
neria, t = neriasoq; tak. : nerivoq. neria, t = neriassoĸ; tak. : nerivoĸ.
nerigugisaq, t nerigugisaaruppoq, nerigugisaavoq, nerigugisaqarpoq; = neriugisaq. nerigugissaĸ, t nerigugissaerúpoĸ, nerigugissauvoĸ, nerigugissaĸarpoĸ; = neriugissaĸ.
neriguppoq, nerigugaa, neriguffigaa, nerigulluarpoq, nerigulluut, nerigulluuserpoq, nerigulluuserpaa; = neriuppoq. nerigugpoĸ, nerigugâ, nerigugfigâ, nerigugdluarpoĸ, nerigugdlût, nerigugdlûserpoĸ, nerigugdlûserpâ; neriugpoĸ.
nerigusaaq, t nerigusaap, nerigusaat, nerigusaanippoq, nerigusaarsuaq; = neriusaaq. nerigussâĸ, t nerigussâp, nerigussât, nerigussânigpoĸ, nerigussârssuaĸ; = neriussâĸ.
neriguut, t neriguutip, neriguutit, neriguutaavoq, neriguummik, neriguutissaavoq; = neriuut. nerigût, t nerigûtip, nerigûtit, nerigûtauvoĸ, nerigũmik, nerigûtigssauvoĸ; = neriût.
nerilappoq : iisivallaarnermit meriarpoq. nerilagpoĸ : îsivatdlârnermit meriarpoĸ.
nerilippoq, nerilittaq, nerilikkajuppoq. neriligpoĸ, neriligtaĸ, neriligkajugpoĸ.
neriluppoq : nalinginnarnik illigisaminik nerivoq; neriluppallaaqinak. nerilugpoĸ : nalingínarnik igdligissaminik nerivoĸ; nerilugpatdlâĸinak.
nerinnarpoq, nerinnajaqivoq, = nerinnakuluppoq, nerinnarsivoq, nerinnaallak, nerinnaallaannarpoq, nerinnartoq. nerínarpoĸ, nerínajaĸivoĸ, = nerínakulugpoĸ, nerínarsivoĸ, nerínâtdlak, nerínâtdláinarpoĸ, nerínartoĸ.
nerinnasooq, t : nerinnartoq. nerínasôĸ, t : nerínartoĸ.
neriorpaa : qaqilerpaa, ilullivaa, qarajallivaa; neriortiterpaa, neriortuarpaa. neriorpâ : ĸaĸilerpâ, ilugdlivâ, ĸarajagdlivâ; neriortiterpâ, neriortuarpâ.
neriorsorpaa, neriorsuivoq, neriorsuut, neriorsugaavoq, neriorsuutaavoq. neriorssorpâ, neriorssuivoĸ, neriorssût, neriorssugauvoĸ, neriorssûtauvoĸ.
nerisaq, t nerisassaq, nerisassiorpoq, nerisassippaa, nerisasakippoq, nerisasakitsoq. nerissaĸ, t nerissagssaĸ, nerissagssiorpoĸ, nerissagssípâ, nerissassakípoĸ, nerissassakitsoĸ.
neriit = nerigit. nerît = nerigit.
neritsappoq : sinnganermit qujavoq (killormut). neritsagpoĸ : sínganermit ĸujavoĸ (kigdlormut).
neriugisaq, t neriugisaaruppoq, neriugisaavoq, neriugisaqarpoq; = nerigugisaq. neriugissaĸ, t neriugissaerúpoĸ, neriugissauvoĸ, neriugissaĸarpoĸ; = nerigugissaĸ.
neriuppoq, neriugaa, neriuffigaa, neriulluarpoq, neriulluut, neriulluuserpoq, neriulluuserpaa; = neriguppoq. neriugpoĸ, neriugâ, neriugfigâ, neriugdluarpoĸ, neriugdlût, neriugdlûserpoĸ, neriugdlûserpâ; = nerigugpoĸ.
neriunarpoq = nerigunarpoq = tutsuiginarpoq, isumalluarnarpoq; neriunaatigaa, nerigunaatigaa. neriunarpoĸ = nerigunarpoĸ = tutsuviginarpoĸ, isumavdluarnarpoĸ; neriunautigâ, nerigunautigâ.
neriunneq, t = nerigunneq, neriunnerup, nerigunnerup, neriunnivik, nerigunnivik. neriungneĸ, t = nerigungneĸ, neriungnerup, nerigungnerup, neriungnivik, nerigungnivik.
neriusaaq, t neriusaap, neriusaat, neriusaanippoq, neriusaarsuaq; = nerigusaaq. neriussâĸ, t neriussâp, neriussât, neriussânigpoĸ, neriussârssuaĸ; = nerigussâĸ.
neriusaarpoq = nerigusaarpoq: nuannersumik ilimatsappoq; neriusaaraa, nerigusaaraa : tutsuigaa. neriussârpoĸ = nerigussârpoĸ : nuánersumik ilimatsagpoĸ; neriussârâ, nerigussârâ : tutsuvigâ.
neriuut, t = neriuutip, neriuutit, neriuutaavoq, neriuummik, neriuutissaavoq; = neriguut. neriût, t neriûtip, neriûtit, neriûtauvoĸ, neriũmik, neriûtigssauvoĸ; = nerigût.
nerikkaq, t = nerukkaq; nerikkartorpoq, nerukkartorpoq. nerivkaĸ, t = neruvkaĸ; nerivkartorpoĸ, neruvkartorpoĸ.
nerikkarpaa, nerikkaavoq, nerikkaasuuvoq = nerukkarpaa; nerikkaat. nerivkarpâ, nerivkaivoĸ, nerivkaissûvoĸ = neruvkarpâ; nerivkaut.
nerivoq, nerivaa, neriaarpoq, neriavoq, nerisarfik, nerinialuppoq, neriumaarnertuvoq, nerivallaarpoq, nerilluarpoq, neriniutit : qamutaasat ataatsimik assakaasullit. nerivoĸ, nerivâ, neriârpoĸ, neriavoĸ, nerissarfik, nerinialugpoĸ, neriumârnertuvoĸ, nerivatdlârpoĸ, nerivdluarpoĸ, neriniutit : ĸamutaussat atautsimik agssakâssugdlit.
nerma, tk = nernga, nimia. nerma, tk = nervnga, nimia.
nermajoraarpoq = nerngajoraarpoq : kaavilluni nakkariartorpoq (timmiaq). nermajorârpoĸ = nervngajorârpoĸ : kâvigdlune nákariartorpoĸ (tingmiaĸ).
nermallappoq, nermallappaa, nermallaappoq, nermallaappaa, nermallatsippaa = nerngallatsippaa. nermatdlagpoĸ, nermatdlagpâ, nermatdláupoĸ, nermatdláupâ, nermatdlagtípâ = nervngatdlagtípâ.
nermuppoq, nermuppaa = nernguppoq; nermussaq, nermussaarpaa, nermussariarpaa, nermussivoq. nermúpoĸ, nermúpâ = nervngúpoĸ; nermússaĸ, nermússaerpâ, nermússariarpâ, nermússivoĸ.
nernga = nerma, nernga, nernga. nernga = nerma, nernga, nervnga.
nernga = nerma, tk = nimia. nernga = nervnga, tk = nerma, nimia.
nerngajoraarpoq = nermajoraarpoq. nerngajorârpoĸ = nervngajorârpoĸ = nermajorârpoĸ.
nerngallappoq, nerngallappaa, nerngallaappoq. nerngatdlagpoĸ = nervngatdlagpoĸ nerngatdlagpâ, nerngatdláupoĸ.
nernguppoq, nernguppaa, nerngussuuppoq. nerngúpoĸ = nervngúpoĸ, nerngúpâ, nerngússũpoĸ.
nerngusaat, t nerngusaatip, nerngusaatit : qaarut; nerngusaatitaarpoq. nerngussaut, t = nervngussaut, nerngussautip, nerngussautit : ĸaorut; nerngussautitârpoĸ.
nerpik, t nerpissooq, nerpigippoq, nerpigissoq, nerpillerpoq, nerpiluppoq, nerpissorpoq. nerpik, t nerpigsôĸ, nerpigigpoĸ, nerpigigsoĸ, nerpigdlerpoĸ, nerpilugpoĸ, nerpigsorpoĸ.
neqqappoq : neqimik ningerpoq, neqinippoq; neqqattaaq. nerĸagpoĸ : neĸimik ningerpoĸ, neĸinigpoĸ; nerĸagtâĸ.
neqqarippoq, neqqarissoq, neqqarinneq, neqqarivippoq, neqqarivissoq. nerĸarigpoĸ, nerĸarigsoĸ, nerĸaringneĸ, nerĸarivigpoĸ, nerĸarivigsoĸ.
neqqarik, t = neqqarissoq. nerĸarik, t = nerĸarigsoĸ.
neeqqorpoq, neeqquluppoq, neeqqulaarpoq, neeqqullarippoq, neeqqullarissoq, neeqqorpallappoq. nêrĸorpoĸ, nêrĸulugpoĸ, nêrĸulârpoĸ, nêrĸutdlarigpoĸ, nêrĸutdlarigsoĸ, nêrĸorpatdlagpoĸ.
nerraaq, t nerraap, nerraarpoq, nerraaluppoq, nerraannguaq, nerraalaaq, nerraalaannguaq. nerrâĸ, t nerrâp, nerrârpoĸ, nerrâlugpoĸ, nerrãnguaĸ, nerrâlâĸ, nerrâlãnguaĸ.
nerrerivoq, nerreritsappoq, nerreritooq, nerrerivallaarnak. nerrerivoĸ, nerreritsagpoĸ, nerreritôĸ, nerrerivatdlârnak.
nerrersooq, t nerrersoorsuaq. nerrersôĸ, t nerrersôrssuaĸ.
nerrersuvoq, nerrersuallaaqaaq, nerrersunersaavoq. nerrersuvoĸ, nerrersuvatdlâĸaoĸ, nerrersunerssauvoĸ.
nerrikippoq, nerrikitsoq, nerrikillivoq, nerrikisaarpoq, nerrikinaarpaa. nerrikípoĸ, nerrikitsoĸ, nerrikitdlivoĸ, nerrikisârpoĸ, nerrikinârpâ.
nerripput, nerrittorsuupput, nerrippaat. nerríput, nerrítorssũput, nerrípât.
nerriserpoq, nerrisersoq, nerriseruttortoq …. nerriserpoĸ, nerrisersoĸ, nerriserugtortoĸ ….
nerrit, t nerritip, nerritit, nerrisaa, nerrisaavoq. nerrit, t nerritip, nerritit, nerrisâ, nerrisauvoĸ.
nerritsuupput : kajungeqatigiillutik nerripput. nerritsũput : kajungeĸatigîgdlutik nerríput.
nerrivik, t nerriviup, nerrivissuaq, nerrivissivoq, nerriviiaavoq : nerisut atugaannik piiaavoq; nerriviusaaq. nerrivik, t nerriviup, nerrivigssuaĸ, nerrivigsivoĸ, nerrivîaivoĸ : nerissut atugáinik pîaivoĸ; nerriviussâĸ.
nerrup, t allam. tak. : nigeq, nerraaq. nerrup, t avdlam. tak. : nigeĸ, nerrâĸ.
nerruppaa = nerfuppaa, nerruppaa : niveruppaa. nerrúpâ = nerfúpâ, nevrúpâ : niverúpâ.
nersoqaa, nersoqaara, nersoqaarput. nersoĸâ, nersoĸâra, nersoĸârput.
nersorpoq (imminut), nersorpaa, nersoqqusaarpoq, nersornaat, nersornaaserpaa. nersorpoĸ (ingminut), nersorpâ, nersorĸusârpoĸ, nersornaut, nersornauserpâ.
nersusiuppaa : kisiat sulisippaa (ulapitippallaarpaa). nerssusiúpâ : kisiat sulisípâ (ulapitípatdlârpâ).
nersut, t nersutip, nersutit, nersussuaq, nersutaat. nerssut, t nerssutip, nerssutit, nerssússuaĸ, nerssutaut.
nersualaarpaa, nersualaartippoq. nersualârpâ, nersualârtípoĸ.
nersugaq, t nersukkat, nersugaavoq, nersugassaavoq. nersugaĸ, t nersugkat, nersugauvoĸ, nersugagssauvoĸ.
nersunarpoq = nersornarpoq; nersunaqaaq, nersunaatigaa. nersunarpoĸ = nersornarpoĸ; nersunaĸaoĸ, nersunautigâ.
nersusaraa : nersorajuppaa; nersusareqaara. nersussarâ : nersorajugpâ; nersussareĸâra.
nersuut, t nersuutip, nersuutit = unnersiutiginnissut (tussiut); nersuutissaq, nersuutaavoq. nersût, t nersûtip, nersûtit = únersiutigingníssut (tugsiut); nersûtigssaĸ, nersûtauvoĸ.
neruttorpoq, neruttorpaa, neruttuivaa, neruttugaavoq, neruttoqqut, neruttoqquserpaa, neruttorsarpaa. nerugtorpoĸ, nerugtorpâ, nerugtuivâ, nerugtugauvoĸ, nerugtorĸut, nerugtorĸuserpâ, nerugtorsarpâ.
nerukippoq, nerukitsoq, nerukillivoq, nerukillivaa, nerukinaarpaa, nerukisaarpoq. nerukípoĸ, nerukitsoĸ, nerukitdlivoĸ, nerukitdlivâ, nerukinârpâ, nerukisârpoĸ.
nerummappoq, nerummappaa, nerummakkiartorpoq, nerummatsippa. nerúmagpoĸ, nerúmagpâ, nerúmagkiartorpoĸ, nerúmagtípa.
nerummaarippoq, nerummaarissoq, nerummaarissivoq. nerúmârigpoĸ, nerúmârigsoĸ, nerúmârigsivoĸ.
nerumaarpoq : kissalaarpoq, maavaarpoq, maagaarpoq. nerumârpoĸ : kíssalârpoĸ, mauârpoĸ, maugârpoĸ.
nerummaallak, oqq. nerúmâtdlak, oĸĸ.
nerumippoq, nerumitsippoq, nerumikkunnaarpoq, nerumikkunnaarsoq. nerumigpoĸ, nerumigtípoĸ, nerumigkungnaerpoĸ, nerumigkungnaersoĸ.
neruuppoq : imminut tunniuppoq; neruuppaa : peqqullugu unnersuuppaa (innersuuppaa). nerũpoĸ : ingminut túniúpoĸ; nerũpâ : perĸuvdlugo únersũpâ (ínersũpâ).
nerutooq, t = nerutusoq nerutoorsuuvoq, nerutuukullak. nerutôĸ, t = nerutussoĸ nerutôrssûvoĸ, nerutûkutdlak.
nerutukkak, t nerutukkaap, nerutukkaat nerutukkaavoq, nerutukkannik qarlissaarpoq. nerutúkak, t nerutúkaup, nerutúkait nerutúkauvoĸ, nerutúkangnik ĸardligsârpoĸ.
nerutuvoq, nerutusoq, nerutusooq, nerutulatsivoq, nerutunaarpaa, nerutuallaaqaaq. nerutuvoĸ, nerutussoĸ, nerutusôĸ, nerutulatsivoĸ, nerutunârpâ, nerutuvatdlâĸaoĸ.
nerukkaq, t nerukkaap, nerukkaat, = nerikkaq. neruvkaĸ, t neruvkaup, neruvkait, = nerivkaĸ.
nerukkarpaa : nerlerpaa (qimmeq); nerukkaavoq, nerukkaavik, nerukkaat. neruvkarpâ : nerdlerpâ (ĸingmeĸ); neruvkaivoĸ, neruvkaivik, neruvkaut.
nerussappoq = nerumaarpoq; nerussappallappoq, nerussaallappoq, nerussaallagaa. neruvsagpoĸ = nerumârpoĸ; neruvsagpatdlagpoĸ, neruvsâtdlagpoĸ, neruvsâtdlagâ.
nerussaqqut, t nerussaqqutip, nerussaqqutit, nerussaqquserpaa, nerussaqqusersorpaa, nerussaqqutaavoq. neruvssarĸut, t neruvssarĸutip, neruvssarĸutit, neruvssarĸuserpâ, neruvssarĸusersorpâ, neruvssarĸutauvoĸ.
nerruppaa = nerfuppaa. nevrúpâ = nerfúpâ.
niaqoq, t niaqqut, niaqorlerpoq, niaqorluppoq, niaqorlunneq, niaqorliuppaa, niaqortooq (: nerlernaarsuk); niaqorsorpoq, niaqortaq. niaĸoĸ, t niarĸut, niaĸordlerpoĸ, niaĸordlugpoĸ, niaĸordlungneĸ, niaĸordliúpâ, niaĸortôĸ (: nerdlernârssuk); niaĸorssorpoĸ, niaĸortaĸ.
niaqorippoq, niaqorissoq : isumaliullaqqippoq, kisitsillaqqippoq; niaqorissaat. niaĸorigpoĸ, niaĸorigsoĸ : isumaliutdlarĸigpoĸ, kisitsitdlarĸigpoĸ; niaĸorigsaut.
niaqornaq, t niaqornaarsuk, niaqornaaraq, niaqornarsuaq, niaqornannguaq, niaqornaasaq. niaĸornaĸ, t niaĸornârssuk, niaĸornâraĸ, niaĸornarssuaĸ, niaĸornánguaĸ, niaĸornaussaĸ.
niaqorut, t niaqorutip, niaqorutit niaqoruserpaa, niaqorummik, niaqorutilik, niaqorutillit. niaĸorut, t niaĸorutip, niaĸorutit niaĸoruserpâ, niaĸorúmik, niaĸorutilik, niaĸorutigdlit.
niaquarpaa : niaquagut eqqorpaa; niaquarnaveeqqut. niaĸuarpâ : niaĸuagut erĸorpâ; niaĸuarnavêrĸut.
niaquerpaa, niaquersippoq, niaquerpaa. niaĸuerpâ, niaĸuersípoĸ, niaĸuerpâ.
niaquiaavoq. niaĸuiaivoĸ.
niaquigaq, t niaquigaavoq, niaquigassaq. niaĸuigaĸ, t niaĸuigauvoĸ, niaĸuigagssaĸ.
niaquiivoq, niaquiisarfik. niaĸuîvoĸ, niaĸuîssarfik.
niaqulaarpoq, niaqulaajusarpoq. niaĸulârpoĸ, niaĸulâjussarpoĸ.
niaqunak, t niaqunaap, niaqunaat (qisuup), niaqunaavoq, niaqunassuaq. niaĸunak, t niaĸunaup, niaĸunait (ĸissûp), niaĸunauvoĸ, niaĸunagssuaĸ.
niaqunnguvoq, niaqunngutitsivoq (issimit), niaqunngunaq, niaqunngunaqaaq. niaĸúnguvoĸ, niaĸúngutitsivoĸ (íssimit), niaĸúngunaĸ, niaĸúngunaĸaoĸ.
niarnaq, t oqt : erneq; niarnaa, tk. niarnaĸ, t oĸt : erneĸ; niarnâ, tk.
niaqqi, tk = niaquni, niaqquni; niaqqerpoq, niaqqersoq : niaqqi napparpaa (s. puisip). niarĸe, tk = niaĸune, niarĸune; niarĸerpoĸ, niarĸersoĸ : niarĸe náparpâ (s. puissip).
niaqqerivoq, niaqqerigajuppoq, niaqqerisaannarpoq. niarĸerivoĸ, niarĸerigajugpoĸ, niarĸerissáinarpoĸ.
niaqqumoorpoq (kisitsilluni); niaqqumuugassaq, niaqqumoorsinnaavoq. niarĸumôrpoĸ (kisitsivdlune); niarĸumûgagssaĸ, niarĸumôrsínauvoĸ.
nigagaq, t nigakkat nigagaavoq. nigagaĸ, t nigagkat nigagauvoĸ.
nigaq, t niggat, nigartuvoq : immortuvoq (s. imusaq); nigalik, nigallit (: peqingasorsuaq). nigaĸ, t niggat, nigartuvoĸ : ímortuvoĸ (s. imussaĸ); nigalik, nigagdlit (: peĸingassorssuaĸ).
nigarpaa, nigaruppaa, nigarussaq, nigartorpaa. nigarpâ, nigarúpâ, nigarússaĸ, nigartorpâ.
nigaartorpoq, nigaartorpaa : qilorartorpoq, qilorartorpaa; nigaartuivoq, nigaartugaq, nigaartukkat. nigârtorpoĸ, nigârtorpâ : ĸilorartorpoĸ, ĸilorartorpâ; nigârtuivoĸ, nigârtugaĸ, nigârtugkat.
nigaartuut, t nigaartuutip, nigaartuutit, nigaartuusiorpoq. nigârtût, t nigârtûtip, nigârtûtit, nigârtûsiorpoĸ.
nigavippoq, nigavippaa, nigavitippaa, nigavinnerussaarpaa. nigavípoĸ, nigavípâ, nigavitípâ, nigavínerússaerpâ.
nillarippoq, nillarissoq, nillarissivoq, nillarittuaannarpoq, nillarivippoq, nillarivissoq, = nillaarippoq. nigdlarigpoĸ, nigdlarigsoĸ, nigdlarigsivoĸ, nigdlarigtuáinarpoĸ, nigdlarivigpoĸ, nigdlarivigsoĸ, = nigdlârigpoĸ.
nillaarpaluppoq, nillaarpalutsippoq, nillaarpaluttuinnaavoq. nigdlârpalugpoĸ, nigdlârpalugtípoĸ, nigdlârpalugtuínauvoĸ.
nillarpoq, nillarsarpoq, nillarsaat, nillarsaaserpoq, nillarsaasersoq, nillaqquppoq. nigdlarpoĸ, nigdlarsarpoĸ, nigdlarsaut, nigdlarsauserpoĸ, nigdlarsausersoĸ, nigdlarĸúpoĸ.
nillarutsippoq : nillertilerpoq. nigdlarutsípoĸ : nigdlertilerpoĸ.
nillasuarpoq = nillataarpoq. nigdlasuarpoĸ = nigdlatârpoĸ.
nillataraa = nillatarivaa, nillataritippoq, nillatarivallaaqaa. nigdlatarâ = nigdlatarivâ, nigdlataritípoĸ, nigdlatarivatdlâĸâ.
nillataarpoq = nillasuarpoq; nillataarutigaa. nigdlatârpoĸ = nigdlasuarpoĸ; nigdlatârutigâ.
nillaallappoq, nillaallatsippaa, nillaallalluni napparpoq. nigdlâtdlagpoĸ, nigdlâtdlagtípâ, nigdlâtdlagdlune náparpoĸ.
nilleq, t nillerup, nillerusaq : nutsuisoq (elektricitetimi). nigdleĸ, t nigdlerup, nigdlerussaĸ : nutsuissoĸ (elektricitetime).
nilleqaaq. nigdleĸaoĸ.
nillerpoq, nillertikkiartorpoq, nillerunnaarpoq, nillerunnaarsoq, nillerpallaaqaaq, nillersivoq. nigdlerpoĸ, nigdlertíkiartorpoĸ, nigdlerungnaerpoĸ, nigdlerungnaersoĸ, nigdlerpatdlâĸaoĸ, nigdlersivoĸ.
nillorpoq, nillorpaa, nillorsarpaa, nillorserpaa. nigdlorpoĸ, nigdlorpâ, nigdlorsarpâ, nigdlorserpâ.
nillorussaq, t (s. neqi). nigdlorússaĸ, t (s. neĸe).
nillorut, t nillorutip, nillorutit, nillorutissartarpoq, nilloruserpaa (imeq). nigdlorut, t nigdlorutip, nigdlorutit, nigdlorutigssartarpoĸ, nigdloruserpâ (imeĸ).
nillungavoq : uunarunnaarpoq; nillungasortorpoq. nigdlungavoĸ : ûnarungnaerpoĸ; nigdlungassortorpoĸ.
nigeq, t nerrut, nigersuaq, nigerleq : kujalleq; nigertooq; tak. : nerrup. nigeĸ, t nerrut, nigerssuaĸ, nigerdleĸ : kujatdleĸ; nigertôĸ; tak. : nerrup.
niggerpaa = nigalerpaa; niggersorpaa. niggerpâ = nigalerpâ; niggersorpâ.
niggerpoq, niggersoq, niggerajuppoq, niggerajussivoq, niggersarpoq, niggersorsuuvoq. niggerpoĸ, niggersoĸ, niggerajugpoĸ, niggerajussivoĸ, niggersarpoĸ, niggersorssûvoĸ.
niggiliuppaa, niggiliussaavoq, niggiliukkiartorpaa. niggiliúpâ, niggiliússauvoĸ, niggiliúkiartorpâ.
niggit, t niggisip, niggisit niggisaa, tk : niiortuutip qissakaatitsisua (allunaartalik); niggimmik atukkippaa. niggit, t niggisip, niggisit niggisâ, tk : nîortûtip ĸivssakâtitsissua (agdlunârtalik); niggímik atugkípâ.
nigguppaa : niuaa ilagalugu, nioqatigaa; niggussivoq, niggussaq. niggúpâ : niuvâ ilagalugo, nioĸatigâ; niggússivoĸ, niggússaĸ.
niggut, t niggutip, niggutit : niusissut. niggut, t niggutip, niggutit : niussíssut.
nigguik, t nigguiup = niuffik; nigguissaq, nigguissaaruppoq, nigguigaa, niggueeruppoq. nigguvik, t nigguviup = niuvfik; nigguvigssaĸ, nigguvigssaerúpoĸ, nigguvigâ, nigguvêrúpoĸ.
nigorpoq, nigorpaa, nigorsimaarpoq, nigorsimaarpaa, nigortippaa. nigorpoĸ, nigorpâ, nigorsimârpoĸ, nigorsimârpâ, nigortípâ.
nipparpoq : allup sinaani puisimik qamavoq : maappoq. nigparpoĸ : agdlup sinâne puissimik ĸamavoĸ : máupoĸ.
nippoq : ningippoq; nitserpaa : ningiterpaa. nigpoĸ : ningípoĸ; nigterpâ : ningiterpâ.
nissappallappoq, nissappallattoqanngilaq, nissappallattoqanngillat, nipatannguaqanngilaq, nipatannguaqanngillat. nigsagpatdlagpoĸ, nigsagpatdlagtoĸángilaĸ, nigsagpatdlagtoĸángitdlat, nipatánguaĸángilaĸ, nipatánguaĸángitdlat.
nissaappoq, nissaagaa (iisani), nissaakkajuppoq, nissaappallappoq. nigsâgpoĸ, nigsâgâ (îssane), nigsâgkajugpoĸ, nigsâgpatdlagpoĸ.
nissaalaarpoq (s. aqisseq, tui). nigsâlârpoĸ (s. aĸigsseĸ, tue).
nissaaq, t nissaattarfik. nigsâĸ, t nigsâgtarfik.
nissiaavoq (: nissikullattaavoq); nissiaallaqqippoq, nissiaallaqqissoq (s. eqalunnik). nigsiaivoĸ (: nigsikutdlagtaivoĸ); nigsiaitdlarĸigpoĸ, nigsiaitdlarĸigsoĸ (s. eĸalungnik).
nissiaat, t nissiaatip, nissiaatit (: nissikullattaat); nissiaasiorpoq. nigsiaut, t nigsiautip, nigsiautit (: nigsikutdlagtaut); nigsiausiorpoĸ.
nissigaq, t nissikkat, = nissitaq. nigsigaĸ, t nigsigkat, = nigsitaĸ.
nississorpoq (paatinik), nississullaqqippoq, nississullaqqissoq. nigsigsorpoĸ (pautinik), nigsigsutdlarĸigpoĸ, nigsigsutdlarĸigsoĸ.
nissiguppoq, nissiuppoq : qarsorsaappoq. nigsigúpoĸ, nigsiúpoĸ : ĸarsorsáupoĸ.
nissik, t (: qarsorsaq nissiaataasoq); nississuaq. nigsik, t (: ĸarsorsaĸ nigsiautaussoĸ); nigsigssuaĸ.
nissikullattarpaa = nissiarpaa (ujalussiaq); nissikullattaavoq, nissikullattagassiaq. nigsikutdlagtarpâ = nigsiarpâ (ujalugssiaĸ); nigsikutdlagtaivoĸ, nigsikutdlagtagagssiaĸ.
nissikullattaat, t nissikullattaatip, nissikullattaatit = nissiaat; nissikullattaasiorpoq, nissikullattaasiorpaa. nigsikutdlagtaut, t nigsikutdlagtautip, nigsikutdlagtautit = nigsiaut; nigsikutdlagtausiorpoĸ, nigsikutdlagtausiorpâ.
nissippaa, nissitsivoq, nissitaq. nigsípâ, nigsitsivoĸ, nigsitaĸ.
nissipappaa (nissivinnagu). nigsipagpâ (nigsivingnago).
nissiut, t = nissiutaq : nissiiniut. nigsiut, t = nigsiutaĸ : nigsîniut.
nissavarsuk, t nissavarsuit, nissavarsunippoq, nissavarsueruppoq. nigssavarssuk, t nigssavarssuit, nigssavarssunigpoĸ, nigssavarssuerúpoĸ.
nittaarpoq : ningeqattaarpoq (innakkut). nigtârpoĸ : ningeĸátârpoĸ (ivnákut).
niguavoq : nigorterumatuvoq; niguatitsivoq. niguavoĸ : nigorterumatuvoĸ; niguatitsivoĸ.
nigussaavoq, nigussaanngilaq, nigussaanngillat. nigugssauvoĸ, nigugssáungilaĸ, nigugssáungitdlat.
nikagaa = nikagivaa, nikagisaavoq, nikasaarpoq, nikassaavoq, = nikaginnippoq. nikagâ = nikagivâ, nikagissauvoĸ, nikasârpoĸ, nikagssaivoĸ, = nikagingnigpoĸ.
nikanarpoq, nikanarsivoq, nikanarsarpoq, nikanarsaat, nikanartippoq, nikanartunnguuvoq. nikanarpoĸ, nikanarsivoĸ, nikanarsarpoĸ, nikanarsaut, nikanartípoĸ, nikanartúngûvoĸ.
nikaarpoq : immuk ivianngimit kigaarpoq; nikaartitsivoq. nikârpoĸ : ímuk iviángimit kigaerpoĸ; nikârtitsivoĸ.
nikallorpoq, nikallorsiivaa, nikallortaalivoq, nikallortaalivaa, nikallortaaserpoq, nikallortaasersoq. nikatdlorpoĸ, nikatdlorsîvâ, nikatdlortailivoĸ, nikatdlortailivâ, nikatdlortaiserpoĸ, nikatdlortaisersoĸ.
nikallujavoq, nikallujaappoq, nikallujaatsoq, nikallujavallaaqaaq. nikatdlujavoĸ, nikatdlujáipoĸ, nikatdlujaitsoĸ, nikatdlujavatdlâĸaoĸ.
nikallujuippoq, nikallujuitsoq, nikallujuillivoq, nikallujuisaarpoq, nikallujuinaarpoq. nikatdlujuípoĸ, nikatdlujuitsoĸ, nikatdlujuitdlivoĸ, nikatdlujuisârpoĸ, nikatdlujuinârpoĸ.
nikallungavoq, nikallungaannarpoq, nikallungarrapput, nikallungavallaarpoq. nikatdlungavoĸ, nikatdlungáinarpoĸ, nikatdlungarráput, nikatdlungavatdlârpoĸ.
nikalluuppaa, nikalluussivoq, nikalluutsuippaa, nikalluukkiartorpaa. nikatdlũpâ, nikatdlũssivoĸ, nikatdlûtsuípâ, nikatdlũkiartorpâ.
nikalluut, t nikalluutigaa. nikatdlût, t nikatdlûtigâ.
nikavoq : ukingavoq, nuannaanngilaq; nikasaqinak. nikavoĸ : ukingavoĸ, nuánãngilaĸ; nikassaĸinak.
nikeqqusaapput = nikittaapput. nikerĸussáuput = nikítáuput.
nikingavoq : uniorsimavoq (nipi); nikingasoorpoq, nikingalaarpoq, nikingavippoq, nikingavissoq. nikingavoĸ : uniorsimavoĸ (nipe); nikingassôrpoĸ, nikingalârpoĸ, nikingavigpoĸ, nikingavigsoĸ.
nikippoq, nikittaapput, nikisippaa, nikisiterpai, nikikkiartorpoq, nikisiterut, nikissaarpoq, nikissaarsoq. nikípoĸ, nikítáuput, nikisípâ, nikisiterpai, nikíkiartorpoĸ, nikisiterut, nikísaerpoĸ, nikísaersoĸ.
nikisarpoq = eqquutinngitsoortarpoq, allanngorarpoq. nikissarpoĸ = erĸûtíngitsôrtarpoĸ, avdlángorarpoĸ.
nikorfavoq, nikorfaarpoq, nikorfaammisaarpoq, nikorfaataq : allup sinaani tulleraq; nikorfaavarpoq. nikorfavoĸ, nikorfaorpoĸ, nikorfáumissârpoĸ, nikorfautaĸ : agdlup sinâne tugdleraĸ; nikorfauarpoĸ.
nikorraarpoq = nikorfaarpoq. nikorraorpoĸ = nikorfaorpoĸ.
nikuppoq = nikuippoq; nikutserpoq, nikutserupput, nikussippoq. nikugpoĸ = nikuípoĸ; nikugterpoĸ, nikugterúput, nikugssípoĸ.
nikuippoq, nikuitippaa, nikuikkasuarpoq, nikuilluarpoq, nikuimisaarpoq. nikuípoĸ, nikuitípâ, nikuíkasuarpoĸ, nikuitdluarpoĸ, nikuimissârpoĸ.
nikussaarpoq (assut), nikussaaqattaarpoq. nikússârpoĸ (agsut), nikússâĸátârpoĸ.
nikussuppaa, nikussukkiartorpaa, nikussullugu oqaluppoq. nikússúpâ, nikússúkiartorpâ, nikússutdlugo oĸalugpoĸ.
nilappoq : nillertumik isugutserpoq (s. sila). nilagpoĸ : nigdlertumik isugutserpoĸ (s. sila).
nilak, t nilaap, nilaat = milak; nilattarpoq, nilattorpoq, nilaasorpoq. nilak, t nilaup, nilait = milak; nilagtarpoĸ, nilagtorpoĸ, nilaisorpoĸ.
nilakkaaq, t nilakkaap, nilakkaat, qaalluitsisoq nakkartoq (s. appa). nilákâĸ, t nilákâp, nilákât, ĸaugdluitsissoĸ nákartoĸ (s. agpa).
nilaalavoq, nilaalalaarpoq, nilaalasoorpoq, nilaalasuinnaavoq. nilâlavoĸ, nilâlalârpoĸ, nilâlassôrpoĸ, nilâlassuínauvoĸ.
nilaarpoq : nerumippoq; nilaartuinnaavoq. nilârpoĸ : nerumigpoĸ; nilârtuínauvoĸ.
nilaallappoq : pullaa ilanngarpoq. nilâtdlagpoĸ : putdlâ ilángarpoĸ.
nilavippoq : isugutavoq; nilavikkunnaarpoq, nilavikkunnaarsoq. nilavípoĸ : isugutavoĸ; nilavíkungnaerpoĸ, nilavíkungnaersoĸ.
nileq, t nerlut tak. : nerla, nilia. nileĸ, t nerdlut tak. : nerdla, nilia.
nilerpoq, nilerpaa, nilertuaannarpoq, nilertaavoq; tak. : nillaavoq. nilerpoĸ, nilerpâ, nilertuáinarpoĸ, nilertaivoĸ; tak. : nitdlâvoĸ.
nilippoq : pullaaruppoq; = ninippoq; nilippaa, nilisserpoq, nilissersoq, nilikkiartorpoq. nilípoĸ : putdlaerúpoĸ; = ninípoĸ; nilípâ, nilíserpoĸ, nilísersoĸ, nilíkiartorpoĸ.
niliterpaa, nilitertuarpaa. niliterpâ, nilitertuarpâ.
nilititerivoq, nilititerisarpoq. nilititerivoĸ, nilititerissarpoĸ.
nimaarpoq : anniarnermit nillialuppoq; nimaartuarpoq, nimaajaappoq, nimaajaatsoq nimaarneq. nimârpoĸ : ániarnermit nivdlialugpoĸ; nimârtuarpoĸ, nimâjáipoĸ, nimâjaitsoĸ nimârneĸ.
nimaarut, t nimaarutip, nimaarutit (: naammagittaalliuut); nimaarutigaa. nimârut, t nimârutip, nimârutit (: nãmagigtaitdliût); nimârutigâ.
nimeq, t nermit, nerngit tak. : nerma, nernga, nermuppaa. nimeĸ, t nermit, nervngit tak. : nerma, nervnga, nermúpâ.
nimeriaq, t nimerissat, nimeriaaruppoq, nimeriartooq. nimeriaĸ, t nimeríssat, nimeriaerúpoĸ, nimeriartôĸ.
nimerpaa, nimertorpaa, nimeqqissaarpaa. nimerpâ, nimertorpâ, nimerĸigsârpâ.
nimissiaq, t nimissiaqarpoq, nimissiaaruppoq. nimigssiaĸ, t nimigssiaĸarpoĸ, nimigssiaerúpoĸ.
niineqisappoq (attuussartut nipaat tutsiuppoq). nîneĸisagpoĸ (agtũssartut nipât tutsiúpoĸ).
niineqisak, t niineqisaap niineqisapaluppoq. nîneĸisak, t nîneĸisaup nîneĸisapalugpoĸ.
niinerarneq, t : apummi manngertumi qeraarpalunneq. nînerarneĸ, t : apúme mángertume ĸerârpalungneĸ.
ninngappoq (meeraq) (: kamappoq); ninngassarpoq, ninngassaarpaa, ninnganneq. níngagpoĸ (mêraĸ) (: kamagpoĸ); níngagsarpoĸ, níngagsârpâ, níngangneĸ.
ningaaq, t ningaava, tk ningaaraa, ningaannguaq. ningaoĸ, t ningaua, tk ningaorâ, ningáunguaĸ.
ningarpoq (arnaq), ningartoq, ningarajuppoq, ningarnertooq, ningajuippoq. ningarpoĸ (arnaĸ), ningartoĸ, ningarajugpoĸ, ningarnertôĸ, ningajuípoĸ.
ningaak, t trl ningaassaq, ningaassippoq. ningauk, t trdl ningaugssaĸ, ningaugssípoĸ.
ninngaappaa (: kamaappaa), ninngaallugu alarpaa. níngáupâ (: kamáupâ), níngautdlugo alarpâ.
ningaappaa (arnap arnaqanni), ningaataq. ningáupâ (arnap arnaĸáne), ningautaĸ.
ningaasivoq : ningaanngorpoq. ningausivoĸ : ningãngorpoĸ.
ningeq, t : pisalimmit pissarsiaq. ningeĸ, t : pissalingmit pigssarsiaĸ.
ningerpoq, ningerluarpoq, ningeraa, ningertippaa. ningerpoĸ, ningerdluarpoĸ, ningerâ, ningertípâ.
ningioq, t (: aanaq); ninguusaq, ningiuat, tk ningioraa, ningioqut : qimmit qimuttut utoqqartaat. ningioĸ, t (: ânaĸ); ningûssaĸ, ningiuat, tk ningiorâ, ningioĸut : ĸingmit ĸimugtut utorĸartât.
ningippoq, ningippaa, ningittakkat, ningittakkerpoq, ningittakkersoq, ningitippoq (: nittaallerpoq), ningitsivoq, ningittaarpoq, ningiterpaa, ningittoq. ningípoĸ, ningípâ, ningítagkat, ningítagkerpoĸ, ningítagkersoĸ, ningitípoĸ (: nivtaitdlerpoĸ), ningitsivoĸ, ningítârpoĸ, ningiterpâ, ningítoĸ.
ningujak, t ningujaap, ningujaat : tinupasoq paamittoq; ningujappoq. ningujak, t ningujaup, ningujait : tinupassoĸ pâmigtoĸ; ningujagpoĸ.
ninngut, ninngutip, ninngutit = ningissut; ninnguserpoq, ninngusersoq, ninngutaavoq. níngut, níngutip, níngutit = ningíssut; nínguserpoĸ, níngusersoĸ, níngutauvoĸ.
ninnguvoq, ninngusooq, ninngutsippoq, ninnguippoq, ninnguitsoq, ninngunaarpoq, ninngunaarpaa, ninnguallaanngilaq, ninnguallaanngillat. nínguvoĸ, níngusôĸ, níngugtípoĸ, nínguípoĸ, nínguitsoĸ, níngunârpoĸ, níngunârpâ, nínguvatdlãngilaĸ, nínguvatdlãngitdlat.
ninippoq = nanippoq; ninissinnaanngilaq, ninikkiartorpoq. ninípoĸ = nanípoĸ; ninísínáungilaĸ, niníkiartorpoĸ.
niu, t nissut, niorpalik, niorpallit tak. : niukippoq, niutooq, niutak, il. il. nio, t nísut, niorpalik, niorpagdlit tak. : niukípoĸ, niutôĸ, niutak, il. il.
nioorarput, nioorarpai = niooqqarpai, niooraavoq, niooraavik, nioorartippai. niôrarput, niôrarpai = niôrĸarpai, niôraivoĸ, niôraivik, niôrartípai.
niorla, tk = niulia; tak. : niuleq. niordla, tk = niulia; tak. : niuleĸ.
nioorpaa = nioorarpaa; niooqqaavoq, niooqqaavik. niôrpâ = niôrarpâ; niôrĸaivoĸ, niôrĸaivik.
niorpiligaq, t niorpilikkat = najorpiligaq. niorpiligaĸ, t niorpiligkat = najorpiligaĸ.
niiorpoq, niiorpaa, niiornikut, niiortuut, niiortuusiorpoq (: qooqersorpoq). nîorpoĸ, nîorpâ, nîornikut, nîortût, nîortûsiorpoĸ (: ĸôĸersorpoĸ).
niooqqaat, t niooqqaatip, niooqqaatit, niooqqaassuaq, niooqqaataavoq. niôrĸaut, t niôrĸautip, niôrĸautit, niôrĸáussuaĸ, niôrĸautauvoĸ.
nioqqavoq, nioqqaannarpoq, nioqqavik. niorĸavoĸ, niorĸáinarpoĸ, niorĸavik.
nioqqut, t nioqqutip, nioqqutit, nioqqusivoq, nioqqutissaq, nioqqutaavoq, nioqqutigaa. niorĸut, t niorĸutip, niorĸutit, niorĸusivoĸ, niorĸutigssaĸ, niorĸutauvoĸ, niorĸutigâ.
niorruvoq, oqt : tikeraarpoq; niorrusut, niorrusarpoq. niorruvoĸ, oĸt : tikerârpoĸ; niorrussut, niorrussarpoĸ.
niortippoq, niortippaa, = najortippoq; niortikkiartorpoq. niortípoĸ, niortípâ, = najortípoĸ; niortíkiartorpoĸ.
nipaa, tk nipaata, nipaanit ilisaraa = nipia. nipâ, tk nipâta, nipânit ilisarâ = nipia.
nipaarluk, t it : oqaaseqassaanngitsoq; nipaarluuvoq, nipaarluik. nipaerdluk, t it : oĸauseĸavsãngitsoĸ; nipaerdlûvoĸ, nipaerdluvik.
nipaarsaarpoq, nipaarsaaruppaa, nipaarsaartippaa, nipaarsaanngilaq, nipaarsaanngillat. nipaersârpoĸ, nipaersârúpâ, nipaersârtípâ, nipaersãngilaĸ, nipaersãngitdlat.
nipaarsikkaarpoq, nipaarsikkaarutigaa. nipaersíkârpoĸ, nipaersíkârutigâ.
nipaaruppoq, nipaaruttoorpoq, nipaarussivaa, nipaarutivippoq, nipaarutivissoq. nipaerúpoĸ, nipaerútôrpoĸ, nipaerússivâ, nipaerutivigpoĸ, nipaerutivigsoĸ.
nippappoq : nipinippoq, nipittorpoq; nippassimaarpoq, nippakkaluttuinnarpoq. nípagpoĸ : nipinigpoĸ, nipigtorpoĸ; nípagsimârpoĸ, nípagkalugtuínarpoĸ.
nipaappoq, nipaatsoq, nipaallivoq, nipaallisaarpoq, nipaannersaat, nipaannersaavoq. nipáipoĸ, nipaitsoĸ, nipaitdlivoĸ, nipaitdlisârpoĸ, nipáinerssât, nipáinerssauvoĸ.
nipaasinnanngilaq, nipaasinnanngillat : appiukkumasaminut oqanngitsoorumanngilaq; nipaasinnanngitsoq. nipaisínángilaĸ, nipaisínángitdlat : agpiúkumassaminut oĸángitsôrumángilaĸ; nipaisínángitsoĸ.
nipaatsoorpoq : nilleriaraluarluni nillinngitsoorpoq; nipaatsuuippoq, nipaatsuuissoq. nipaitsôrpoĸ : nivdleriaraluardlune nivdlíngitsôrpoĸ; nipaitsûvigpoĸ, nipaitsûvigsoĸ.
nipalerpoq, nipalersoq (imeq qorlorululluni, sila anorleqqajaasumi). nipalerpoĸ, nipalersoĸ (imeĸ ĸordlorulugdlune, sila anordlerĸajâssume).
nipaaluppoq (ippiorluni); nipaaluttuinnaavoq. nipâlugpoĸ (igpiordlune); nipâlugtuínauvoĸ.
nipaanngarpaa : nipangiivaa; nipaanngaavoq. nipãngarpâ : nipangîvâ; nipãngaivoĸ.
nipangerpoq, nipangersoq, nipangersippaa, nipangersarpaa, nipangeqqissaarpoq, nipangersoorpoq, nipangersaat. nipangerpoĸ, nipangersoĸ, nipangersípâ, nipangersarpâ, nipangerĸigsârpoĸ, nipangersôrpoĸ, nipangersaut.
nipangiuppaa, nipangiussivoq, nipangiussaavoq, nipangiussaq, nipangiukkumavaa. nipangiúpâ, nipangiússivoĸ, nipangiússauvoĸ, nipangiússaĸ, nipangiúkumavâ.
nipangiivaa (: akiillivaa); nipangiivippaa. nipangîvâ (: akîtdlivâ); nipangîvigpâ.
nipaqanngilaq, nipaqanngillat = nipeqanngilaq. nipaĸángilaĸ, nipaĸángitdlat = nipeĸángilaĸ.
niparlaa, tk : perpallannera. nipardlâ, tk : perpatdlangnera.
nipparippoq, nipparissoq = nippaarippoq; nipparissivoq. níparigpoĸ, níparigsoĸ = nípârigpoĸ; níparigsivoĸ.
nipaarpoq = nilliavoq; nipaarpaluppoq, nipaarpalaarpoq, nipaarpalaarut. nipârpoĸ = nivdliavoĸ; nipârpalugpoĸ, nipârpalârpoĸ, nipârpalârut.
niparrataavoq : tusaqqusaarutaavoq. niparratauvoĸ : tusarĸusârutauvoĸ.
niparsatanngueruppoq = nissappallattoqanngilaq. niparssatánguerúpoĸ = nigsagpatdlagtoĸángilaĸ.
niparsatsaarulluni sulivoq, atuarpoq. niparssatsaerutdlune sulivoĸ, atuarpoĸ.
nippaappaa, nippaallugu oqaluppoq. nípáupâ, nípautdlugo oĸalugpoĸ.
nipaavoq (kisimi), nipaalluni oqarpoq. nipauvoĸ (kisime), nipauvdlune oĸarpoĸ.
nipi, t nipeqanngilaq = nipaqanngilaq. nipe, t nipeĸángilaĸ = nipaĸángilaĸ.
niperlerpoq, niperlersoq, niperlerpaa (qaanni) : masarlerpaa; niperlerut. niperdlerpoĸ, niperdlersoĸ, niperdlerpâ (ĸáine) : masardlerpâ; niperdlerut.
nipeqqavoq, nipeqqaaluppoq, nipeqqasoorpoq, nipeqqatitsivoq. niperĸavoĸ, niperĸâlugpoĸ, niperĸassôrpoĸ, niperĸatitsivoĸ.
nipeqqut, t nipeqqutip, nipeqqutit : masarlerut; nipeqqutaarpoq : nipeqqaaluppoq. niperĸut, t niperĸutip, niperĸutit : masardlerut; niperĸutârpoĸ : niperĸâlugpoĸ.
niperujoorpoq : erinarsualaarpoq. niperujôrpoĸ : erinarssualârpoĸ.
nipia, tk = nipaa. nipia, tk = nipâ.
nipilliuppoq, nipilliunneq, nipilliunnerit (ernisuttup anniarneranit). nipigdliúpoĸ, nipigdliúneĸ, nipigdliúnerit (ernisugtup ániarneranit).
nipigippoq, nipigissoq, nipigissarpoq, nipigissarpaa, nipigissaavoq, nipigissaarpoq, nipigissivoq, nipigissaat : imissaat. nipigigpoĸ, nipigigsoĸ, nipigigsarpoĸ, nipigigsarpâ, nipigigsaivoĸ, nipigigsârpoĸ, nipigigsivoĸ, nipigigsaut : imigsaut.
nipippoq, nipitsippaa, nipinnarpoq, nipinnartoq. nipigpoĸ, nipigtípâ, nipingnarpoĸ, nipingnartoĸ.
nipittorpoq, nipittorpaa, nipittortaat, nipittorsimaarpoq. nipigtorpoĸ, nipigtorpâ, nipigtortaut, nipigtorsimârpoĸ.
nipittuuppaa, nipittuummisaarpoq, nipittuullugu oqaluppoq. nipigtũpâ, nipigtũmissârpoĸ, nipigtûtdlugo oĸalugpoĸ.
nipikippoq, nipikitsoq, nipikillivoq, nipikisaarpoq, nipikitsumik, nipikitsoralannguaq. nipikípoĸ, nipikitsoĸ, nipikitdlivoĸ, nipikisârpoĸ, nipikitsumik, nipikitsoralánguaĸ.
nipilersorpoq, nipilersullaqqippoq, nipilersullaqqissoq, nipilersortaannarpoq. nipilerssorpoĸ, nipilerssutdlarĸigpoĸ, nipilerssutdlarĸigsoĸ, nipilerssortáinarpoĸ.
nipilik, t nipillit, nipilissuuvoq, nipilimmik. nipilik, t nipigdlit, nipiligssûvoĸ, nipilingmik.
nipiliorpoq, nipiliortuarpoq. nipiliorpoĸ, nipiliortuarpoĸ.
nipiluppoq, nipilutsippoq, nipiluppallaaqaaq, nipiluippoq, nipiluissoq. nipilugpoĸ, nipilugtípoĸ, nipilugpatdlâĸaoĸ, nipiluvigpoĸ, nipiluvigsoĸ.
nipinneq, t nipinnerup, nipinnerit, nipinnerussaarpoq, nipinnertooq, nipinnertorpoq. nipíneĸ, t nipínerup, nipínerit, nipínerússaerpoĸ, nipínertôĸ, nipínertorpoĸ.
nipinneqqut, nipinneqqutip, nipinneqqutit, nipinneqqutissaq, nipinneqqutaavoq, nipinneqqummik. nipínerĸut, nipínerĸutip, nipínerĸutit, nipínerĸutigssaĸ, nipínerĸutauvoĸ, nipínerĸúmik.
nipinngavoq = nippusimavoq; nipinngasoorpoq, nipinngavallaaqaaq. nipíngavoĸ = nípusimavoĸ; nipíngassôrpoĸ, nipíngavatdlâĸaoĸ.
nipippaa, nipiffigaa. nipípâ, nipivfigâ.
nipipput : nilliapput; tak. : nipivoq. nipíput : nivdliáput; tak. : nipivoĸ.
nipisa, t nipitsat, nipisatorpoq, nipisaaraq, nipisalluk. nipisa, t nipitsat, nipisatorpoĸ, nipisâraĸ, nipisagdluk.
nipisappoq, nipisataq, nipisanniarpoq. nipisápoĸ, nipisataĸ, nipisániarpoĸ.
nipitarput (s. qimmit nuliartut); nipitartuliat : ammassat attortitaarlugit panersiat; nipitartut : ukiut aasaqanngitsut. nipitarput (s. ĸingmit nuliartut); nipitartuliat : angmagssat agtortitârdlugit panersiat; nipitartut : ukiut aussaĸángitsut.
nipitippaa, nipitippai, nipititaq, nipititsivoq. nipitípâ, nipitípai, nipititaĸ, nipititsivoĸ.
nipitooq, t nipitoorsuaq, nipitoorsuarmik. nipitôĸ, t nipitôrssuaĸ, nipitôrssuarmik.
nipitsiarpoq (: nipilaarpoq) = nipisanniarpoq. nipitsiarpoĸ (: nipilârpoĸ) = nipisániarpoĸ.
nipituvoq, nipitusaarpoq, nipitukannersumik, nipituallaaqaaq. nipituvoĸ, nipitusârpoĸ, nipitukánersumik, nipituvatdlâĸaoĸ.
nipivoq : nilliavoq; nipivallaarnak. nipivoĸ : nivdliavoĸ; nipivatdlârnak.
nippoqqutitaarpoq, nippoqqutitaartoq. níporĸutitârpoĸ, níporĸutitârtoĸ.
nippuppoq, nipputtoorpoq, nippukkiartorpoq, nippunnertooq, nipputitippaa, nippussuupput, nippussorput. nípúpoĸ, nípútôrpoĸ, nípúkiartorpoĸ, nípúnertôĸ, níputitípâ, nípússũput, nípússorput.
nipput, t nipputip, nipputit : nilliaat, tusaqqusaarut; nipputigaa, nipputaavoq. níput, t níputip, níputit : nivdliaut, tusarĸusârut; níputigâ, níputauvoĸ.
niisa, t niisarnaq, niisarnarpassuit, niisaqaqaaq. nîsa, t nîsarnaĸ, nîsarnarpagssuit, nîsaĸaĸaoĸ.
niisappoq, niisataq, niisanniarpoq. nîsápoĸ, nîsataĸ, nîsániarpoĸ.
niisaaq, t niisaap, niisaat : niisap piaraa. nîsâĸ, t nîsâp, nîsât : nîsap piarâ.
nissi, tk niuni (ataasers.). níse, tk niune (atausers.).
nisserivoq : nissumigut annerisaqarpoq; tak. : niu. níserivoĸ : nísumigut ánerissaĸarpoĸ; tak. : nio.
nisserpoq, nisserluni (talerminik) …. níserpoĸ, níserdlune (talerminik) ….
niissoraq, t niissoqqat : sakissat qulaatungaat torluup nalaa (itersaq). nĩsoraĸ, t nĩsorĸat : sakíssat ĸulâtungât tordlûp nalâ (iterssaĸ).
niisorarpoq : niisoqqakkut nilliallattarpoq; niisorartaannarpoq, niisoraannalerpoq. nîsorarpoĸ : nîsorĸákut nivdliatdlagtarpoĸ; nîsorartáinarpoĸ, nîsoráinalerpoĸ.
nissukka, tk = niukka. nísúka, tk = niúka.
nissuni, tk = niuni (qasseers.). nísune, tk = niune (ĸavsêrs.).
nissut, tq = niut. nísut, tĸ = niut.
nissutit, tk = niutit. nísutit, tk = niutit.
nillaavoq : nileqattaarpoq; tak. : nilerpoq. nitdlâvoĸ : nileĸátârpoĸ; tak. : nilerpoĸ.
nillikarpoq, nillikaavoq, nillikaappaa, nillikaapput (qassiit). nitdlikarpoĸ, nitdlikâvoĸ, nitdlikáupâ, nitdlikãput (ĸavsît).
niuarpoq, niuarpaa : ameq meqqorissarpaa (allungiartuullugu apummut); niuaavoq, niuarfik. niuarpoĸ, niuarpâ : ameĸ merĸorigsarpâ (atdlungiartûtdlugo apúmut); niuaivoĸ, niuarfik.
niuaappoq : nunamut uppilluni tagiuppoq; niuaatarivoq (ippiornermit). niuáupoĸ : nunamut úpitdlune tagiúpoĸ; niuautarivoĸ (igpiornermit).
niiugaq, t niiukkat (niiortuummik, qillerummik). nîugaĸ, t nîugkat (nîortũmik, ĸivdlerúmik).
niuiarpoq, niuiarpaa, niuiarsimavoq, niuiartippaa. niuiarpoĸ, niuiarpâ, niuiarsimavoĸ, niuiartípâ.
niukkarpoq : niungajappoq. niúkarpoĸ : niungajagpoĸ.
niukippoq, niukitsoq, niukillak, niukisaarpoq. niukípoĸ, niukitsoĸ, niukitdlak, niukisârpoĸ.
niuleq, t niorlit niornga = niorla : timmissap qungasimernga; niulerpaa : timmiaq uumasuugaq niulia napillugu toqulluarpaa. niuleĸ, t niordlit niornga = niordla : tingmíssap ĸungasimernga; niulerpâ : tingmiaĸ ûmassûgaĸ niulia napivdlugo toĸutdluarpâ.
niulu, t niulortooq. niulo, t niulortôĸ.
niuluppoq, niulussivoq, niulukkunnaarpoq, niulukkunnaarsoq, niuluttoq. niulugpoĸ, niulugsivoĸ, niulugkungnaerpoĸ, niulugkungnaersoĸ, niulugtoĸ.
niuluiarpoq, niuluiarpaa, niuluiarnikoq. niuluiarpoĸ, niuluiarpâ, niuluiarnikoĸ.
niulukippoq, niulukitsoq niulukillivaa, niulukinaarpaa. niulukípoĸ, niulukitsoĸ niulukitdlivâ, niulukinârpâ.
niulutaq, t niuluttat, niulutartooq, niulutakippoq, niulutakitsoq (naasoq). niulutaĸ, t niulútat, niulutartôĸ, niulutakípoĸ, niulutakitsoĸ (naussoĸ).
niunngarpoq, niunngarpaa, niunngartoorpoq, niunngartorujussuuvoq. niúngarpoĸ, niúngarpâ, niúngartôrpoĸ, niúngartorujugssûvoĸ.
niungasoq, t = najungasoq (: saaneq). niungassoĸ, t = najungassoĸ (: sauneĸ).
niungavoq = najungavoq, niungalaarpoq, niungavallaaqaaq. niungavoĸ = najungavoĸ, niungalârpoĸ, niungavatdlâĸaoĸ.
niuuppoq = niuaappoq. niũpoĸ = niuáupoĸ.
niussarippoq, niussarissoq, niussarivippoq, niussarivissoq. niússarigpoĸ, niússarigsoĸ, niússarivigpoĸ, niússarivigsoĸ.
niussippoq = niukkarpoq, niussikkiartorpoq, niussinngitsoorpoq. niússípoĸ = niúkarpoĸ, niússíkiartorpoĸ, niússíngitsôrpoĸ.
niutak, t niutaap, niutaat, niutassiaq, niutasserpaa (: qarliit niutaat). niutak, t niutaup, niutait, niutagssiaĸ, niutagsserpâ (: ĸardlît niutait).
niutaaq, t niutaap, niutaat, niutaartooq (qajaq), niutaakippoq, niutaakitsoq (: niu nutaaq, sanaaq). niutâĸ, t niutâp, niutât, niutârtôĸ (ĸajaĸ), niutâkípoĸ, niutâkitsoĸ (: nio nutâĸ, sanâĸ).
niutooq, t (: aasiaasaq); niutoorsuaq. niutôĸ, t (: ausiaussaĸ); niutôrssuaĸ.
niutsippaa, niutsikkallaak. niutsípâ, niutsíkatdlauk.
niutsit, t niutsisip, niutsisit, niutsisaa : niusissutaa. niutsit, t niutsisip, niutsisit, niutsisâ : niussíssutâ.
niutsivik, t niutsiviup, niutsivittaarpoq, niutsivissivoq. niutsivik, t niutsiviup, niutsivigtârpoĸ, niutsivigsivoĸ.
niuerpoq, niuerfigaa, niuertoq, niuerniaq, niuertoruseq, niuertorutsit, niuertussaq, niuernialuppoq, niuertarfik = pisiniarfik. niuverpoĸ, niuverfigâ, niuvertoĸ, niuverniaĸ, niuvertoruseĸ, niuvertorutsit, niuvertugssaĸ, niuvernialugpoĸ, niuvertarfik = pisiniarfik.
niuffagiaq, t niuffagiarpassuit, niuffagiaapput. niuvfagiaĸ, t niuvfagiarpagssuit, niuvfagiáuput.
niuffapput, niuffattorsuupput = niuerrapput. niuvfáput, niuvfátorssũput = niuverráput.
niuffarluppoq : niuernerluppoq. niuvfardlugpoĸ : niuvernerdlugpoĸ.
niuffarippoq, niuffarissoq, niuffarivippoq, niuffarivissoq, niuffarissaarpoq. niuvfarigpoĸ, niuvfarigsoĸ, niuvfarivigpoĸ, niuvfarivigsoĸ, niuvfarigsârpoĸ.
niuffiorpoq, niuffiorpaa, niuffiorrapput = aterfiorpoq. niuvfiorpoĸ, niuvfiorpâ, niuvfiorráput = aterfiorpoĸ.
niuvoq, niuaa, niusivoq, niusarfik, niujartorpoq, niujartorpaa, niuffigaa = nigguigaa. niuvoĸ, niuvâ, niussivoĸ, niussarfik, niujartorpoĸ, niujartorpâ, niuvfigâ = nigguvigâ.
nivagaq, t nivakkat, nivagassaq. nivagaĸ, t nivagkat, nivagagssaĸ.
nivappoq, nivattaavoq, nivakkiarpoq. nivagpoĸ, nivagtaivoĸ, nivagkiarpoĸ.
nivappaa, nivataq, nivataavoq, nivallugu nakkartippaa. nivápâ, nivataĸ, nivatauvoĸ, nivatdlugo nákartípâ.
nivaat, = nivaataq, t nivaattat, nivaatarsivoq, nivaatarsuaq, nivaataaraq = niffat. nivaut, = nivautaĸ, t niváutat, nivautarsivoĸ, nivautarssuaĸ, nivautâraĸ = nivfat.
nivaatserpoq, nivaatsisarpoq, nivaatsiorpoq. nivautserpoĸ, nivautsissarpoĸ, nivautsiorpoĸ.
nillerpoq, nillersoq, nillersippaa, nillerratigaa, nillerrappaat. nivdlerpoĸ, nivdlersoĸ, nivdlersípâ, nivdlerratigâ, nivdlerrápât.
nilliavoq, nilliasaannarpoq, nilliatitsivoq, nilliavallaaqaaq, nilliatooq, nillialuppoq. nivdliavoĸ, nivdliassáinarpoĸ, nivdliatitsivoĸ, nivdliavatdlâĸaoĸ, nivdliatôĸ, nivdlialugpoĸ.
nillissaaruppoq, nillissaarussuppaa, nillissaarussullugu ulapippoq. nivdligssaerúpoĸ, nivdligssaerússúpâ, nivdligssaerússutdlugo ulapípoĸ.
nillinngilaq, nillinngillat nillinngitsoorpoq. nivdlíngilaĸ, nivdlíngitdlat nivdlíngitsôrpoĸ.
nillillaavoq = nillialuppoq. nivdlitdlâvoĸ = nivdlialugpoĸ.
nilliuaarpoq, nilliugaarpoq (amoortoq). nivdliuaorpoĸ, nivdliugaorpoĸ (amôrtoĸ).
nilliuppaa, nilliutinngilaa : oqarfiginngivippaa. nivdliúpâ, nivdliutíngilâ : oĸarfigíngivigpâ.
nilliivaa (annerisani, s. kaportoq); nilliivippaa. nivdlîvâ (ánerissane, s. kaportoĸ); nivdlîvigpâ.
niverpoq, nivertippaa, niversimaarpoq tak. : nerfuppaa. niverpoĸ, nivertípâ, niversimârpoĸ tak. : nerfúpâ.
niffapput = nivarrapput; niffattorsuupput. nivfáput = nivarráput; nivfátorssũput.
niffaq, t : nivanneq; niffaa, niffakut. nivfaĸ, t : nivangneĸ; nivfai, nivfakut.
niffat, t = nivaat, niffakut. nivfat, t = nivaut, nivfakut.
niffik, t niffii : inalussat ataqutaat umeraminiisat. nivfik, t nivfê : inalússat ataĸutait umeraminîssat.
niggu, t niggoqaqaaq, niggorni, niggornippoq, niggorntisoq, nigguusaq, niggueruppoq, nigguinnaavoq, niggorneeqqut. nivgo, t nivgoĸaĸaoĸ, nivgorne, nivgornípoĸ, nivgornitsoĸ, nivgûssaĸ, nivguerúpoĸ, nivguínauvoĸ, nivgornêrĸut.
niviaq, t nivissat, niviarsiaq, niviaaluit, niviarsiatsiaq, niviarsiaraq. niviaĸ, t nivíssat, niviarsiaĸ, niviâluit, niviarsiatsiaĸ, niviarsiaraĸ.
niviarsiat, tq : naasut aappalaartunik sikkersullit = nivissat. niviarsiat, tĸ : naussut augpalârtunik sivkersugdlit = nivíssat.
nivinngaavik, t nivinngaaviup, nivinngaavippassuit, nivinngaavilersorpaa. nivíngaivik, t nivíngaiviup, nivíngaivigpagssuit, nivíngaivilersorpâ.
nivinngaapput (qassiit) = nivinngakaapput; nivinngaasut. nivíngãput (ĸavsît) = nivíngakãput; nivíngâssut.
nivinngarpoq, nivinngarpaa, nivinngaavoq, nivinngartiterpai. nivíngarpoĸ, nivíngarpâ, nivíngaivoĸ, nivíngartiterpai.
nivinngaaterpai, nivinngaatiterivoq. nivíngâterpai, nivíngâtiterivoĸ.
nivingavoq, I nivingasulerpoq, nivingasulersoq (nuiarluk), nivingatak, nivingataaluppoq. nivingavoĸ, I nivingasulerpoĸ, nivingasulersoĸ (nuiardluk), nivingatak, nivingatâlugpoĸ.
nivingavoq, II : qivingavoq; nivingavallaarpoq. nivingavoĸ, II : ĸivingavoĸ; nivingavatdlârpoĸ.
niviorpoq, niviorpaa : qaninniarpoq, qaninniarpaa, ussappoq (s. niviugak); niviortorpassuit. niviorpoĸ, niviorpâ : ĸaningniarpoĸ, ĸaningniarpâ, ugsagpoĸ (s. niviugak); niviortorpagssuit.
niviugappaa (: ussappaa). niviugagpâ (: ugsagpâ).
niviugak, t niviukkat, niviugassuaq, niviugaaruppoq, niviuganippoq. niviugak, t niviugkat, niviugagssuaĸ, niviugaerúpoĸ, niviuganigpoĸ.
niviukkerpoq = niviuganippoq, niviukkersorsuuvoq. niviugkerpoĸ = niviuganigpoĸ, niviugkersorssûvoĸ.
nivivaa, nivisaarpaa : ussassaarpaa; nivitserpaa, nivisaarut. nivivâ, nivisârpâ : ugsagsârpâ; nivitserpâ, nivisârut.
nikku, t : neqi panertoq; nikkulivoq, nikkuusaq : tupaaki; nikkutorpoq. nivko, t : neĸe panertoĸ; nivkulivoĸ, nivkûssaĸ : tupâke; nivkutorpoĸ.
ninnaallappoq : ippinnaallappoq; ninnaallatsitsivoq. nivnâtdlagpoĸ : igpingnâtdlagpoĸ; nivnâtdlagtitsivoĸ.
ninnaallak, oqq. nivnâtdlak, oĸĸ.
ninneqiusimavoq : attuumaqaaq. nivneĸiusimavoĸ : agtûmaĸaoĸ.
ninnerutitooq, t : nimeruartooq tak. : nannerut. nivnerutitôĸ, t : nimeruartôĸ tak. : navnerut.
ninnippoq, ninnigaa, ninniorpoq, ninniortippaat, ninnillivaa, ninninaarpaa. nivnípoĸ, nivnigâ, nivniorpoĸ, nivniortípât, nivnitdlivâ, nivninârpâ.
nissi, t = missi; nissilivoq (aalisakkamik), nissiliaq. nivse, t = mivse; nivsilivoĸ (aulisagkamik), nivsiliaĸ.
nissaq, t nissaqattak, nissaqataaq, nissaqataarpoq, nissaasat. nivssaĸ, t nivssaĸátak, nivssaĸatâĸ, nivssaĸatârpoĸ, nivssaussat.
nittaalaq, nittaallat, nittaalarsuaq, nittaalarsiorpoq. nivtailaĸ, nivtaitdlat, nivtailarssuaĸ, nivtailarsiorpoĸ.
nittaalarpoq, nittaalartorsuuvoq. nivtailarpoĸ, nivtailartorssûvoĸ.
nittaappoq, nittaatsoq, nittaakkunnaarpoq, nittaakkunnaarsoq, nittaallerpoq, nittaatsorsuuvoq. nivtáipoĸ, nivtaitsoĸ, nivtáikungnaerpoĸ, nivtáikungnaersoĸ, nivtaitdlerpoĸ, nivtaitsorssûvoĸ.
nittangerpoq, nittangersoq, nittangiuppaa, nittangiussaavoq, nittangersorsuuvoq. nivtangerpoĸ, nivtangersoĸ, nivtangiúpâ, nivtangiússauvoĸ, nivtangersorssûvoĸ.
nittarpaa, nittarsaappaa, nittarsaassivoq, nittarterpaa. nivtarpâ, nivtarsáupâ, nivtarsáussivoĸ, nivtarterpâ.
nittarpoq, nittarsimavoq, nittangajappoq. nivtarpoĸ, nivtarsimavoĸ, nivtangajagpoĸ.
nittavoq, nittareerpoq, nittareersoq nittavippoq, nittavissoq. nivtavoĸ, nivtarêrpoĸ, nivtarêrsoĸ nivtavigpoĸ, nivtavigsoĸ.
noqarpoq, (: noqqaalerpoq), noqarpaa, noqarsarpoq, noqartuivoq, noqartoorpoq. noĸarpoĸ, (: norĸailerpoĸ), noĸarpâ, noĸarssarpoĸ, noĸartuivoĸ, noĸartôrpoĸ.
noqartaaruppoq (s. agiaq), noqartaarussivaa, noqartaarutivippoq, noqartaarutivippaa. noĸartaerúpoĸ (s. agiaĸ), noĸartaerússivâ, noĸartaerutivigpoĸ, noĸartaerutivigpâ.
noqarti, t noqarteqarpoq, noqartilik, noqartillit, noqartitaarpoq. noĸarte, t noĸarteĸarpoĸ, noĸartilik, noĸartigdlit, noĸartitârpoĸ.
noqarut, t noqarutip, noqarutit, noqaruserpaa, noqarusersorpaa, noqarutaajarpoq, noqarutaajarpaa. noĸarut, t noĸarutip, noĸarutit, noĸaruserpâ, noĸarusersorpâ, noĸarutaiarpoĸ, noĸarutaiarpâ.
noqasuppoq : sukalavoq; noqasuttorsuuvoq. noĸasugpoĸ : sukalavoĸ; noĸasugtorssûvoĸ.
noqataarpoq : sukataarpoq; noqataartuarpoq. noĸatârpoĸ : sukatârpoĸ; noĸatârtuarpoĸ.
nooqattaarpoq = nuuttaqattaarpoq; nooqattaartippaa. nôĸátârpoĸ = nûgtaĸátârpoĸ; nôĸátârtípâ.
noqaat, t noqaatip, noqaatit, noqaaserpaa, noqaataaruppoq. noĸaut, t noĸautip, noĸautit, noĸauserpâ, noĸautaerúpoĸ.
noqavippoq : sukavippoq, noqqaaleqaaq. noĸavigpoĸ : sukavigpoĸ, norĸaileĸaoĸ.
noqippoq (: atuipallakkumanngilaq); noqitsippaa, noqittaat, noqittaaserpaa. noĸigpoĸ (: atuipatdlagkumángilaĸ); noĸigtípâ, noĸigtaut, noĸigtauserpâ.
noqimaarpoq, noqimaarpaa (imma), noqimaartuarpoq, noqimaartuarpaa = noqaamaarpaa. noĸimârpoĸ, noĸimârpâ (ingma), noĸimârtuarpoĸ, noĸimârtuarpâ = noĸâmârpâ.
noqippaa, noqitsivoq, noqitsigisaq. noĸípâ, noĸitsivoĸ, noĸitsigissaĸ.
noqillaqqippoq, noqillaqqissoq (: sipaallaqqippoq); noqillaqqissuuvoq. noĸitdlarĸigpoĸ, noĸitdlarĸigsoĸ (: sipâtdlarĸigpoĸ); noĸitdlarĸigsûvoĸ.
nooqut, t nooqutip, nooqutit nooquserpaa, nooqutaq, nooqutaavoq, nooqusiuppaa. nôĸut, t nôĸutip, nôĸutit nôĸuserpâ, nôĸutaĸ, nôĸutauvoĸ, nôĸusiúpâ.
norajorak, t norajoraap, norajoraat, norajoqqat, umeraminiisaq; norajorassuaq, norajoraavoq. norajorak, t norajoraup, norajorait, norajorĸat, umeraminîssaĸ; norajoragssuaĸ, norajorauvoĸ.
norajoqqerpoq, norajoqqersoq = norajoranippoq. norajorĸerpoĸ, norajorĸersoĸ = norajoranigpoĸ.
norla, tk nulia (: sakeqat arnaq angulluunniit, oqt); norlaraa tak. nuleq. nordla, tk nulia (: sakeĸat arnaĸ angutdlũnît, oĸt); nordlarâ tak. nuleĸ.
noorleq, t : isorleq (: tyskeq, qatanngutigiinniat ilaat); noorlersoorpoq, noorlersooq, noorliuvoq. nôrdleĸ, t : isordleĸ (: tyskeĸ, ĸatángutigîngniat ilât); nôrdlersôrpoĸ, nôrdlersôĸ, nôrdliuvoĸ.
norlu = norloq, t putulik atitittarfik (qamutini, qulissiummi); norlulerpaa, norlulimmik qilerpaa (peeruminartumik). nordlo = nordloĸ, t putulik atitítarfik (ĸamutine, ĸulivsiúme); nordlulerpâ, nordlulingmik ĸilerpâ (pêruminartumik).
noorpiaa, tk noorpiaaniippoq : isorpiaaniippoq; noorpiaagut, noorpiaanit, noorpiaanut. nôrpiâ, tk nôrpiânĩpoĸ : isorpiânĩpoĸ; nôrpiâgut, nôrpiânit, nôrpiânut.
noqqaavoq, noqqaassutigaa, noqqaajusaarpoq, noqqaajuippoq, noqqaajuitsoq. norĸaivoĸ, norĸáissutigâ, norĸaiussârpoĸ, norĸaiuípoĸ, norĸaiuitsoĸ.
noqqartooq, t : sukalasorsuaq. norĸartôĸ, t : sukalassorssuaĸ.
noqqillappoq : qasukkarpoq, sumik isumajunnaarpoq; noqqillatsippaa, noqqillaatigaa. norĸitdlagpoĸ : ĸasúkarpoĸ, sumik isumajungnaerpoĸ; norĸitdlagtípâ, norĸitdlautigâ.
noqqoruupput, noqqoruuppaat = noqquppaat; noqqoruuttuarput, noqqoruuttuarpaat. norĸorũput, norĸorũpât = norĸúpât; norĸorũtuarput, norĸorũtuarpât.
noqqupput : imminnut noqipput; noqquppaat. norĸúput : ingmingnut noĸigput; norĸúpât.
noqqut, t noqqutip, noqqutit noqquserpaa, noqqutaavoq. norĸut, t norĸutip, norĸutit norĸuserpâ, norĸutauvoĸ.
nooqquaa, nooqqusaavoq. nôrĸuvâ, nôrĸussauvoĸ.
norraq, t norraap, norraat : tuttup piaraa; norraatsoq : tuttu arnaviaq inuusuttoq; norrarpoq, norralik, norrallit. norraĸ, t norraup, norrait : tugtup piarâ; norraitsoĸ : tugto arnaviaĸ inûsugtoĸ; norrarpoĸ, norralik, norragdlit.
norrisarpoq (kulavak norralik). norrissarpoĸ (kulavak norralik).
norsaq, t norsaatsoq : saaqqut napasortaannalik (tikaagutaannalik); norsassaq. norssaĸ, t norssaitsoĸ : sârĸut napassortáinalik (tikâgutáinalik); norssagssaĸ.
norserfik, t norserfiup : taqqaq, asalluni norsap inaa (ilisarfia). norsserfik, t norsserfiup : tavĸaĸ, asatdlune norssap inâ (ilissarfia).
norsiorpoq, norsiorpaa = norsaliorpoq, norsaliorpaa. norssiorpoĸ, norssiorpâ = norssaliorpoĸ, norssaliorpâ.
nuua, tk nuuaniippoq, nuuagut, nuuanit. nûa, tk nûanĩpoĸ, nûagut, nûanit.
nuaarsarfik, t nuaarsarfiup (pujortaatip); nuaarsarfiuvoq. nuaersarfik, t nuaersarfiup (pujortautip); nuaersarfiuvoĸ.
nuaarsaat, t nuaarsaatip, nuaarsaatit nuaarsaasiorpoq, nuaarsaammik qinuvunga. nuaersaut, t nuaersautip, nuaersautit nuaersausiorpoĸ, nuaersáumik ĸinuvunga.
nuappoq, nuattorsuuvoq, nuakkunnaarpoq, nuakkunnaarsoq, nuappallaaqaanga. nuagpoĸ, nuagtorssûvoĸ, nuagkungnaerpoĸ, nuagkungnaersoĸ, nuagpatdlâĸaunga.
nuattariaq, t nuattarissat, aqerluusaq. nuagtariaĸ, t nuagtaríssat, aĸerdlûssaĸ.
nuak, t nuaap, nuatserpaa, nualluk, nuassuaq. nuak, t nuaup, nuagterpâ, nuagdluk, nuagssuaĸ.
nuakoorfik, t nuakoorfiup, nuakoorfilerpaa, nuakoorfilersuivoq. nuakôrfik, t nuakôrfiup, nuakôrfilerpâ, nuakôrfilersuivoĸ.
nuann’, oqq = nuanneq = nuanneqaaq. nuán’, oĸĸ = nuáneĸ = nuáneĸaoĸ.
nuannaanngilaq, nuannaanngillat, nuannaanngeqaaq, = nuannaanngivippoq, nuannaanngivissoq. nuánãngilaĸ, nuánãngitdlat, nuánãngeĸaoĸ, = nuánãngivigpoĸ, nuánãngivigsoĸ.
nuannapput = nuannarrapput; nuannattorsuuput, nuannakkiat. nuánáput = nuánarráput; nuánátorssûput, nuánákiat.
nuannaraa = nuannarivaa, nuannarisaq, nuannarinngisaq, nuannarsarpoq, nuannaqqisaarpoq = nuannakkisaarpoq, nuannaqqissiuppaa, = nuannakkisiuppaa. nuánarâ = nuánarivâ, nuánarissaĸ, nuánaríngisaĸ, nuánarssarpoĸ, nuánarĸissârpoĸ = nuánákissârpoĸ, nuánarĸíssiúpâ, = nuánákissiúpâ.
nuannaariarpoq, nuannaariarfik. nuánâriarpoĸ, nuánâriarfik.
nuannaarpoq, nuannaarfik, nuannaartoraa, nuannaataarpoq, nuannaartunaqaaq, nuannaatsappoq, nuannaavippoq, nuannaavissoq, nuannaajallappoq, nuannaajallaatigaa. nuánârpoĸ, nuánârfik, nuánârtorâ, nuánâtârpoĸ, nuánârtunaĸaoĸ, nuánâtsagpoĸ, nuánâvigpoĸ, nuánâvigsoĸ, nuánâjatdlagpoĸ, nuánâjatdlautigâ.
nuannarrapput = nuannapput. nuánarráput = nuánáput.
nuannaarut, t nuannaarutip, nuannaarutit, nuannaarutaavoq, nuannaarutigaa. nuánârut, t nuánârutip, nuánârutit, nuánârutauvoĸ, nuánârutigâ.
nuannerpoq, nuannersoq, nuanneqaaq, nuannivippoq, nuannivissoq, nuannisaarpoq. nuánerpoĸ, nuánersoĸ, nuáneĸaoĸ, nuánivigpoĸ, nuánivigsoĸ, nuánissârpoĸ.
nuanniippoq, nuanniitsoq, nuanniillivoq, nuanniikkunnaarpoq, nuanniikkunnaarsoq. nuánĩpoĸ, nuánîtsoĸ, nuánîtdlivoĸ, nuánĩkungnaerpoĸ, nuánĩkungnaersoĸ.
nuaraluaq, t nuaralussat : qatanngutip arnap qitornaa, qangiaq; nuaraluaraa. nuaraluaĸ, t nuaralússat : ĸatángutip arnap ĸitornâ, ĸangiaĸ; nuaraluarâ.
nuarluk, t nuarluit = nuarleq; nuarluusaq, nuarlussuaq. nuardluk, t nuardluit = nuardleĸ; nuardlûssaĸ, nuardlugssuaĸ.
nuii, tk = nuffi. nuê, tk = nugfe.
nueq, t (nuik), nuffit, nuggit (nuggit); tak. : nuerpaa, nuffit; nuersaarpoq. nueĸ, t (nuik), nugfit, nuvgit (nuggit); tak. : nuerpâ, nugfit; nuersârpoĸ.
nuerleq, t = nuarluk. nuerdleĸ, t = nuardluk.
nuerlut, tq nuerlui, tk : tinguit umeramerngi (: qeqertaaqqat tatsimi puttusimasut). nuerdlut, tĸ nuerdlue, tk : tinguit umeramernge (: ĸeĸertârĸat tatsime pútusimassut).
nueriarpoq, nueriarpaa, nueriallaqqippoq, nueriallaqqissoq, nueriarnertooq. nueriarpoĸ, nueriarpâ, nueriatdlarĸigpoĸ, nueriatdlarĸigsoĸ, nueriarnertôĸ.
nuerpaa, nuersaq, nuernippoq, nuersuppoq : nuernikkajuppoq. nuerpâ, nuersaĸ, nuernigpoĸ, nuersugpoĸ : nuernigkajugpoĸ.
nuersorpoq : seqineq nuissatigut anillakaappoq qinngorlunilu = qunngorsorpoq. nuersorpoĸ : seĸineĸ nuíssatigut anitdlakáupoĸ ĸíngordlunilo = ĸúngorssorpoĸ.
nuersagaq, t nuersakkat, nuersagassaq : qilattagassaq. nuerssagaĸ, t nuerssagkat, nuerssagagssaĸ : ĸilagtagagssaĸ.
nuersaavoq, nuersaasarpoq, nuersaagajuppoq. nuerssaivoĸ, nuerssaissarpoĸ, nuerssaigajugpoĸ.
nuersarpaa, nuersartuarpaa = qilattarpaa. nuerssarpâ, nuerssartuarpâ = ĸilagtarpâ.
nuersaat, t nuersaatip, nuersaatit, nuersaatitaarpoq, nuersaasiorpoq. nuerssaut, t nuerssautip, nuerssautit, nuerssautitârpoĸ, nuerssausiorpoĸ.
nuersuppoq : erseqqinngilaq (isigisaq); nuersuttuinnaavoq. nuerssugpoĸ : ersserĸíngilaĸ (issigissaĸ); nuerssugtuínauvoĸ.
nuersui, tk : seqerngup qinngorneri. nuersue, tk : seĸerngup ĸíngornere.
nuugaaq = nuuaaq, t nuugaap, nuugaat, nuugaarsuk, nuugaarsunnguaq. nûgâĸ = nûâĸ, t nûgâp, nûgât, nûgârssuk, nûgârssúnguaĸ.
nuugaatsiaq = nuuaatsiaq, t nuugaatsiaap, nuugaatsiaat, nuugaatsiarsuaq, nuugaatsiaami. nûgâtsiaĸ = nûâtsiaĸ, t nûgâtsiaup, nûgâtsiait, nûgâtsiarssuaĸ, nûgâtsiâme.
nuugaasaq = nuuaasaq, t nuugaasarsuaq, nuugaasannguaq. nûgaussaĸ = nûaussaĸ, t nûgaussarssuaĸ, nûgaussánguaĸ.
nufferpoq = nuggerpoq; nuffersimaneq, nuggersimaneq. nugferpoĸ = nuggerpoĸ; nugfersimaneĸ, nuggersimaneĸ.
nuffersaappaa, nuffersaassivoq. nugferssáupâ, nugferssáussivoĸ.
nuffersuuppaa : nuioraappaa (: kakkersuuppaa, paarlaappaa). nugferssũpâ : nuioráupâ (: kákerssũpâ, pârdláupâ).
nuffiorpoq = nuiliorpoq; nuffiorpaa. nugfiorpoĸ = nuiliorpoĸ; nugfiorpâ.
nuffippaa, nuffissaq, nuffissorpaa, nuffissuivoq = nuggippaa. nugfípâ, nugfíssaĸ, nugfíssorpâ, nugfíssuivoĸ = nuggípâ.
nuffisaat, t nuisaat. nugfisaut, t nuissaut.
nuffit, tq = nuggit; tak. : nueq (: nuisissut, nuffisaat). nugfit, tĸ = nuggit; tak. : nueĸ (: nuissíssut, nugfisaut).
nuffiumaneq, t nuffiumarngit, nuffiumanermiippoq, nuffiumanersuaq. nugfiumaneĸ, t nugfiumarngit, nugfiumanermĩpoĸ, nugfiumanerssuaĸ.
nuffivigaa = nuffivigivaa = nuiffigaa. nugfivigâ = nugfivigivâ = nuivfigâ.
nuggerpoq = nuunippoq, nufferpoq; nuggersimaneq. nuggerpoĸ = nûnigpoĸ, nugferpoĸ; nuggersimaneĸ.
nuggippaa : nuissuppaa (: meqqutip isaagut) = nuffippaa. nuggípâ : nuíssúpâ (: merĸutip issâgut) = nugfípâ.
nuggit, t = nuffit, nuisissut. nuggit, t = nugfit, nuissíssut.
nukkama, tk allam. = nukama. nugkama, tk avdlam. = nukama.
nukkat, tk nukkavit, allam. tak. : nukaq. nugkat, tk nugkavit, avdlam. tak. : nukaĸ.
nukki, tk = nukani (ataasers.). nugke, tk = nukane (atausers.).
nuuppoq, nuutsippaa, nuussimavoq, nuukkumavoq, nuukkiartorpoq, nuuttoq tak. nuuppaa. nûgpoĸ, nûgtípâ, nûgsimavoĸ, nûgkumavoĸ, nûgkiartorpoĸ, nûgtoĸ tak. nũpâ.
nussivoq = nuutsivoq; nussivaa, nussigallaak. nugsivoĸ = nûtsivoĸ; nugsivâ, nugsigatdlauk.
nuttappoq, nuttappaa : nutilaarpoq, nutilaarpaa; nuttassimavoq. nugtagpoĸ, nugtagpâ : nutilârpoĸ, nutilârpâ; nugtagsimavoĸ.
nuttanngi, t (qitigiaq); nuttanngeerpoq. nugtánge, t (ĸitigiaĸ); nugtángêrpoĸ.
nuttaq, t nuttalik, nuttallit, nuttaqarpoq, nuttartooq, nuttarpallappoq : nutippallappoq. nugtaĸ, t nugtalik, nugtagdlit, nugtaĸarpoĸ, nugtartôĸ, nugtarpatdlagpoĸ : nutigpatdlagpoĸ.
nuttaarpaluppoq, nuttaarpalunneq. nugtârpalugpoĸ, nugtârpalungneĸ.
nuttarpoq (puisi) = nuttaqattaarpoq, nuttaqajaarpoq = nooqattaarpoq. nugtarpoĸ (puisse) = nugtaĸátârpoĸ, nugtaĸajârpoĸ = nôĸátârpoĸ.
nutserivoq, nutserilluarpoq, nutserillaqqippoq, nutserillaqqissoq, nutserisinnaavoq, nutserisuuvoq. nugterivoĸ, nugterivdluarpoĸ, nugteritdlarĸigpoĸ, nugteritdlarĸigsoĸ, nugterisínauvoĸ, nugterissûvoĸ.
nutserpaa, nutseqqippaa, nutseqqissaarpaa, nutsernerluppaa, nutserluarpaa. nugterpâ, nugterĸigpâ, nugterĸigsârpâ, nugternerdlugpâ, nugterdluarpâ.
nutserpoq (s. illutaaminut), nutsertaannarpoq, nutserfik. nugterpoĸ (s. igdlutâminut), nugtertáinarpoĸ, nugterfik.
nutsigaq, t nutsikkat nutsigaavoq, nutsigarpassuit. nugtigaĸ, t nugtigkat nugtigauvoĸ, nugtigarpagssuit.
nuia, t nuissat, nuiarsuaq, nuiarluk, nuiataq. nuia, t nuíssat, nuiarssuaĸ, nuiardluk, nuiataĸ.
nuiakkuaaq, t nuiakkuaap, nuiakkuaat, nuiakkuaarpoq. nuiákuâĸ, t nuiákuâp, nuiákuât, nuiákuârpoĸ.
nuiavoq, nuiasorsuuvoq, nuiagajuppoq (: nuigajuppoq), nuiajuarpoq. nuiavoĸ, nuiassorssûvoĸ, nuiagajugpoĸ (: nuigajugpoĸ), nuiajuarpoĸ.
nuissaq, t nuissaavoq. nuigssaĸ, t nuigssauvoĸ.
nuikka, tk = nuffikka. nuíka, tk = nugfíka.
nuilaq, nuillat, nuilaqut, nuilaquserpoq, nuilaqusersoq, nuilartooq, nuilarmiut : sapanngat (nuilaqutit). nuilaĸ, nuitdlat, nuilaĸut, nuilaĸuserpoĸ, nuilaĸusersoĸ, nuilartôĸ, nuilarmiut : sapángat (nuilaĸutit).
nuioragaq, t nuiorakkat : nuiuussanit puuliaq; nuioragaavoq. nuioragaĸ, t nuioragkat : nuiũssanit pûliaĸ; nuioragauvoĸ.
nuiorakkiorpoq, nuiorakkiullaqqippoq, nuiorakkiullaqqissoq. nuioragkiorpoĸ, nuioragkiutdlarĸigpoĸ, nuioragkiutdlarĸigsoĸ.
nuioraavoq, nuioraasartoq, nuioraasaannarpoq. nuioraivoĸ, nuioraissartoĸ, nuioraissáinarpoĸ.
nuiorarpaa = nuffissorpaa; nuiorarpai. nuiorarpâ = nugfíssorpâ; nuiorarpai.
nuioraapput (imminnut); nuioraallutik …. nuioráuput (ingmingnut); nuiorautdlutik ….
nuissaarpoq, nuissaarsoq, nuissaavippoq. nuísaerpoĸ, nuísaersoĸ, nuísaivigpoĸ.
nuisaartoq, t : kilunngaat; nuisaartulerpaa, nuisaartulersorpaa. nuisârtoĸ, t : kilúngaut; nuisârtulerpâ, nuisârtulersorpâ.
nuisippaa, nuisitsivoq : tuniniaavoq; nuisitaq, nuisitsivik. nuisípâ, nuisitsivoĸ : tuniniaivoĸ; nuisitaĸ, nuisitsivik.
nuisit, tk = nuffisit, nuffitit. nuisit, tk = nugfisit, nugfitit.
nuisaat, t nuisaatip, nuisaatit = nuffisaat; nuisaasiorpoq. nuissaut, t nuissautip, nuissautit = nugfisaut; nuissausiorpoĸ.
nuisserpoq, nuissersoq, nuissersorpoq, nuissiuppaa, nuissersorsuuvoq. nuísserpoĸ, nuíssersoĸ, nuíssersorpoĸ, nuíssiúpâ, nuíssersorssûvoĸ.
nuillerpaa = nuilalerpaa; nuillersorpaa. nuitdlerpâ = nuilalerpâ; nuitdlersorpâ.
nuiuuppoq, nuiuuppaa, nuiuupput, nuiuuppai, nuiuussivoq, nuiuussaq. nuiũpoĸ, nuiũpâ, nuiũput, nuiũpai, nuiũssivoĸ, nuiũssaĸ.
nuivaa, nuisivoq, nuilluarpaa. nuivâ, nuissivoĸ, nuivdluarpâ.
nuivoq, nuimavoq, nuisavoq, nuisaannarpoq, nuisaarsuppoq, nuitippaa, nuisalaarpoq, nuioqqaapput. nuivoĸ, nuimavoĸ, nuisavoĸ, nuisáinarpoĸ, nuisârssugpoĸ, nuitípâ, nuisalârpoĸ, nuiorĸáuput.
nujaarpoq (ujalu), nujaartippaa, nujaartoorpoq : nukkilisitsivoq. nujaerpoĸ (ujalo), nujaertípâ, nujaertôrpoĸ : núkilisitsivoĸ.
nujaartorpaa, nujaartuupput (imminnut), nujaartugaavoq. nujaertorpâ, nujaertũput (ingmingnut), nujaertugauvoĸ.
nujaaruppoq, nujaaruttoorpoq, nujaarutivinngilaq, nujaarutivinngillat. nujaerúpoĸ, nujaerútôrpoĸ, nujaerutivíngilaĸ, nujaerutivíngitdlat.
nujappippoq, nujappissoq : illaarneqanngilaq; nujappittuaannarpoq. nujagpigpoĸ, nujagpigsoĸ : igdlaerneĸángilaĸ; nujagpigtuáinarpoĸ.
nujaajaavoq, nujaajaasartuuvoq, nujaajaallaqqippoq, nujaajaallaqqissoq, nujaajaasuuvoq. nujaiaivoĸ, nujaiaissartûvoĸ, nujaiaitdlarĸigpoĸ, nujaiaitdlarĸigsoĸ, nujaiaissûvoĸ.
nujaajarpoq, nujaajarpaa, nujaajartittaannarpoq. nujaiarpoĸ, nujaiarpâ, nujaiartítáinarpoĸ.
nujaajaat, t nujaajaatip, nujaajaatit, nujaajaateqarpoq, nujaajaataavoq. nujaiaut, t nujaiautip, nujaiautit, nujaiauteĸarpoĸ, nujaiautauvoĸ.
nujakippoq, nujakitsoq, nujakillivoq. nujakípoĸ, nujakitsoĸ, nujakitdlivoĸ.
nujalik, t nujallit (: paaq (timmiaq)); nujalippoq. nujalik, t nujagdlit (: pâĸ (tingmiaĸ)); nujaligpoĸ.
nujaq, t nutsat, nujarmiu : illaagutaasaq; nujartooq. nujaĸ, t nutsat, nujarmio : igdlaigutaussaĸ; nujartôĸ.
nujarippoq, nujarissoq, nujarissarpoq, nujarissaat, nujarissivippoq. nujarigpoĸ, nujarigsoĸ, nujarigsarpoĸ, nujarigsaut, nujarigsivigpoĸ.
nujatsialik, t = nujalik, paaq. nujatsialik, t = nujalik, pâĸ.
nujaasat, tq nujaasalik, nujaasallit, nujaasaqarpoq. nujaussat, tĸ nujaussalik, nujaussagdlit, nujaussaĸarpoĸ.
nujoqqappoq, nujoqqassarpaa, nujoqqassaat, nujoqqassaaserpaa, nujoqqaavaa, nujoqqavippoq, nujoqqavissoq, nujoqqaatigaa. nujorĸagpoĸ, nujorĸagsarpâ, nujorĸagsaut, nujorĸagsauserpâ, nujorĸaivâ, nujorĸavigpoĸ, nujorĸavigsoĸ, nujorĸautigâ.
nujualavoq : erlaartiterpoq, ingitsilavoq; nujualalaarpoq. nujualavoĸ : erdlaertiterpoĸ, ingivtilavoĸ; nujualalârpoĸ.
nujuarpoq, nujuarsaarut, = nujuarsaat, nujuarsaaserpaa, nujuartaq. nujuarpoĸ, nujuarsârut, = nujuarsaut, nujuarsauserpâ, nujuartaĸ.
nujuallarpoq : nujualalerpoq. nujuatdlarpoĸ : nujualalerpoĸ.
nujuersaarpaa = nujuilaarpaa, nujuiserpaa; nujuersaarnertoqaaq. nujuerssârpâ = nujuilârpâ, nujuiserpâ; nujuerssârnertoĸaoĸ.
nujuppoq : qimaguppoq; nujutsippaa, nujussivoq : nigorsivoq. nujugpoĸ : ĸimagúpoĸ; nujugtípâ, nujugsivoĸ : nigorsivoĸ.
nujuilaarpoq = nujuiserpoq. nujuilaorpoĸ = nujuiserpoĸ.
nujuippoq, nujuitsoq, nujuillivoq, nujuillisarpaa, nujuikkak, nujuilluinnarpoq. nujuípoĸ, nujuitsoĸ, nujuitdlivoĸ, nujuitdlisarpâ, nujuíkak, nujuitdluínarpoĸ.
nujuiserpoq, nujuisersoq, nujuiserpaa, nujuisertuarpoq, nujuisertuarpaa, nujuiserajuppoq, nujuisertippoq. nujuiserpoĸ, nujuisersoĸ, nujuiserpâ, nujuisertuarpoĸ, nujuisertuarpâ, nujuiserajugpoĸ, nujuisertípoĸ.
nuuk, t nuussuaq, nuummiu. nûk, t nûgssuaĸ, nûngmio.
nukaa, tk nukaata, allam. nukâ, tk nukâta, avdlam.
nuka, trl nukartaa, trl. nuka, trdl nukartâ, trdl.
nukalloq, t : aaveeraq; nukallulik, nukallullit, nukalloriit. nukagdloĸ, t : auvêraĸ; nukagdlulik, nukagdlugdlit, nukagdlorît.
nukappiaq, t nukappissat (: aak panertuliaq, kukkarnaaq); nukappiaraq, nukappiaqqat, nukappiatoqaq, nukappiatoqqat, nukappiaaluit, nukappiatsiaq, nukappiatsiaap, nukappiatsiaat nukappiasussuk, nukappiapassuk, nukappiaavoq. nukagpiaĸ, t nukagpíssat (: auk panertuliaĸ, kúkarnâĸ); nukagpiaraĸ, nukagpiarĸat, nukagpiatoĸaĸ, nukagpiatorĸat, nukagpiâluit, nukagpiatsiaĸ, nukagpiatsiaup, nukagpiatsiait nukagpiasugssuk, nukagpiapagsuk, nukagpiauvoĸ.
nukappoq : qasukkarpoq; nukatsitaq, nukatsitaavoq, nukassarpaa, nukassaatigaa, nukakkaluttuinnarpoq. nukagpoĸ : ĸasúkarpoĸ; nukagtitaĸ, nukagtitauvoĸ, nukagsarpâ, nukagsautigâ, nukagkalugtuínarpoĸ.
nukkappoq = nukinippoq; nukkassarpoq, nukkassarpaa, nukkattoorpoq, nukkakkaluttuinnarpoq. núkagpoĸ = nukinigpoĸ; núkagsarpoĸ, núkagsarpâ, núkagtôrpoĸ, núkagkalugtuínarpoĸ.
nukangavoq, nukangasoorpoq, nukangavallaarpoq. nukangavoĸ, nukangassôrpoĸ, nukangavatdlârpoĸ.
nukaarnoq, t nukaarnoriipput, nukaarnoriissut (ningaaqatigiit, ukuaqatigiit). nukaornoĸ, t nukaornorîgput, nukaornorîgsut (ningaoĸatigît, ukuaĸatigît).
nukaq, t nukkat, nukarleq, nukarlequt, nukarliliaq, nukartaaq, nukartaap, nukartaat, nukarlersaat, nukarliuvoq, nukaraa, nukariik (marlors.), nukariipput, nukariissut, nukariit. nukaĸ, t nugkat, nukardleĸ, nukardleĸut, nukardliliaĸ, nukartâĸ, nukartâp, nukartât, nukardlersât, nukardliuvoĸ, nukarâ, nukarîk (mardlors.), nukarîgput, nukarîgsut, nukarît.
nukatugaq, t nukatukkat : tuttu angisoq inuusuttoq; nukatugarpoq, nukatugarsuaq. nukatugaĸ, t nukatugkat : tugto angissoĸ inûsugtoĸ; nukatugarpoĸ, nukatugarssuaĸ.
nuki, t = nukik; nukeqarpoq. nuke, t = nukik; nukeĸarpoĸ.
nukkersaarpoq, nukkersaarajuppoq, nukkersaajuippoq, nukkersaajuitsoq. núkerssârpoĸ, núkerssârajugpoĸ, núkerssâjuípoĸ, núkerssâjuitsoĸ.
nukersorpoq, nukersorfigaa, nukersortaannarpoq. nukerssorpoĸ, nukerssorfigâ, nukerssortáinarpoĸ.
nukeruaq, t nukerussat nukeruartooq, nukeruaannangajak. nukeruaĸ, t nukerússat nukeruartôĸ, nukeruáinangajak.
nukeeruppoq, nukeerukkiartorpoq, nukeerutivippoq, nukeerutivissoq nukeerunneruvoq = nukingeruppoq. nukêrúpoĸ, nukêrúkiartorpoĸ, nukêrutivigpoĸ, nukêrutivigsoĸ nukêrúneruvoĸ = nukingerúpoĸ.
nukillaarpoq, nukillaangavoq, nukillaarsarpoq, nukillaarsarpaa, nukillaartippaa, nukillaarluinnarpoq. nukigdlârpoĸ, nukigdlângavoĸ, nukigdlârsarpoĸ, nukigdlârsarpâ, nukigdlârtípâ, nukigdlârdluínarpoĸ.
nukittorpoq, nukittorneruvoq, nukittorpianngilaq, nukittorpianngillat, nukittorsimaarpoq. nukigtorpoĸ, nukigtorneruvoĸ, nukigtorpiángilaĸ, nukigtorpiángitdlat, nukigtorsimârpoĸ.
nukittuvoq, nukittunersaavoq, nukittuallaaqaaq, nukittusivoq. nukigtuvoĸ, nukigtunerssauvoĸ, nukigtuvatdlâĸaoĸ, nukigtusivoĸ.
nukik, t nukingi, tk nukissui, nukillerpoq = nukillaarpoq, nukittooq, nukittoorsuaq tak. nukkiorpoq. nukik, t nukinge, tk nukigssue, nukigdlerpoĸ = nukigdlârpoĸ, nukigtôĸ, nukigtôrssuaĸ tak. núkiorpoĸ.
nukikka, tk atorpakka. nukíka, tk atorpáka.
nukkilippoq, = nukkilivoq, nukkilisitsivoq, nukkilisippaa. núkilípoĸ, = núkilivoĸ, núkilisitsivoĸ, núkilisípâ.
nukingerpoq, nukingersoq (: nukeeruppoq); nukingersorpaa, nukingertuarpoq, nukingisaarpaa; = tuaviorpoq. nukingerpoĸ, nukingersoĸ (: nukêrúpoĸ); nukingerssorpâ, nukingertuarpoĸ, nukingisârpâ; = tuaviorpoĸ.
nukingeruppoq = nukeeruppoq; nukeerulluinnarpoq. nukingerúpoĸ = nukêrúpoĸ; nukêrutdluínarpoĸ.
nukingigaa = nukingigivaa, nukinginnarpoq, nukingitsappoq, nukingiuppaa, nukingiussivoq, nukingiussaavoq. nukingigâ = nukingigivâ, nukingingnarpoĸ, nukingitsagpoĸ, nukingiúpâ, nukingiússivoĸ, nukingiússauvoĸ.
nukinngipput : suliaminnik inerasuaapput; nukinngiserpoq, nukinngisersoq, nukinngisigaa. nukíngíput : suliamingnik inerasuáiput; nukíngiserpoĸ, nukíngisersoĸ, nukíngisigâ.
nukinippoq, nukinissarpoq, nukinissaat, nukinilluarpoq. nukinigpoĸ, nukinigsarpoĸ, nukinigsaut, nukinigdluarpoĸ.
nukkiorpoq, nukkiortippaa, nukkioqqammerpoq, nukkioqqammersoq, nukkiorajuppoq. núkiorpoĸ, núkiortípâ, núkiorĸámerpoĸ, núkiorĸámersoĸ, núkiorajugpoĸ.
nukkippoq : nukinippoq; nukkikkiartorpoq. núkípoĸ : nukinigpoĸ; núkíkiartorpoĸ.
nukivut, tk atortigik. nukivut, tk atortigik.
nuukullak, t nuukullaap, nuukullaat, nuukullammiippoq. nûkutdlak, t nûkutdlaup, nûkutdlait, nûkutdlangmĩpoĸ.
nulii, tk = nuliani (ataasers.). nulê, tk = nuliane (atausers.).
nuleq, t ningaap, ukussap angutaa arnaaluunniit tak. : norla = sakeqat. nuleĸ, t ningaup, ukússap angutâ arnâlũnît tak. : nordla = sakeĸat.
nuleriit, tq : sakigiit. nulerît, tĸ : sakigît.
nuleerpoq, nuleersoq, nuleerneq, nuleerserpoq. nulêrpoĸ, nulêrsoĸ, nulêrneĸ, nulêrserpoĸ.
nuulersaq, t (suluup), nuulersarorpaa, nuulersaajarpaa. nûlerssaĸ, t (sulûp), nûlerssarorpâ, nûlerssaiarpâ.
nuliassaq, t nuliassarsiorpoq, nuliassaaruppoq, nuliassaqarpoq. nuliagssaĸ, t nuliagssarsiorpoĸ, nuliagssaerúpoĸ, nuliagssaĸarpoĸ.
nuliassiaq, t nuliassiartaarpoq, nuliassiaqarpoq. nuliagssiaĸ, t nuliagssiartârpoĸ, nuliagssiaĸarpoĸ.
nuliaq, t nuliaraa, nuliariit, nuliaqqiut, nuliaqqiutigaa, nuliartaaq. nuliaĸ, t nuliarâ, nuliarît, nuliarĸiut, nuliarĸiutigâ, nuliartâĸ.
nuliariissussat, tq. nuliarîgsugssat, tĸ.
nuliariinneq, t nuliariinnerup, nuliariinnerput. nuliarîngneĸ, t nuliarîngnerup, nuliarîngnerput.
nuliarpoq, nuliarpaa, nuliarniarpoq, nuliarsarpoq, nuliarserpoq, nuliarsersoq, nuliaqqippoq, nuliaqqissoq, nuliannaaq. nuliarpoĸ, nuliarpâ, nuliarniarpoĸ, nuliarsarpoĸ, nuliarserpoĸ, nuliarsersoĸ, nuliarĸigpoĸ, nuliarĸigsoĸ, nuliangnâĸ.
nuliasuk, t nuliasuit, nuliasueruppoq = nuliisaq. nuliasuk, t nuliasuit, nuliasuerúpoĸ = nulîssaĸ.
nulissiuppaa, nulissiukkumavaa, nulissiussaq. nulíssiúpâ, nulíssiúkumavâ, nulíssiússaĸ.
nuliuvoq = nuliaavoq; nuliulluarpoq. nuliuvoĸ = nuliauvoĸ; nuliuvdluarpoĸ.
nuloq, nullut, nulortooq, nulormippoq, ulormippaa. nuloĸ, nutdlut, nulortôĸ, nulormigpoĸ, ulormigpâ.
nulorarpoq : takoqqusaarluni aalaterivoq (kalerriiniarluni). nulorarpoĸ : takorĸusârdlune aulaterivoĸ (kalerrîniardlune).
nuuluk, t : nuuluttoq. nûluk, t : nûlugtoĸ.
nuluutit, tq : qamutit napariaasa allunaartaat ikaartitat, asallut ikaarutaat (saarnit). nulûtit, tĸ : ĸamutit napariaisa agdlunârtait ikârtitat, asatdlut ikârutait (saornit).
nuna, t nunagaa, nunaqarfik, nunaqarfiup, nunalippoq, nunalitsoq, nunamiu, nunamiutaq, nunalisarpoq, nunalingiarpoq : nunamut tulakkiartorpoq, nunaluarpoq, nunarpasippoq, nunarpasissoq, nunasivoq, nunasiaq, nunasiorpoq, nunataq, nunasarneq, nunasunni, nunavik, nunagippoq, nunagissoq, nunassippoq, nunalluaraa : nunannaaraa. nuna, t nunagâ, nunaĸarfik, nunaĸarfiup, nunalípoĸ, nunalitsoĸ, nunamio, nunamiutaĸ, nunalisarpoĸ, nunalingiarpoĸ : nunamut tulagkiartorpoĸ, nunaluarpoĸ, nunarpasigpoĸ, nunarpasigsoĸ, nunasivoĸ, nunasiaĸ, nunasiorpoĸ, nunataĸ, nunasarneĸ, nunasungne, nunavik, nunagigpoĸ, nunagigsoĸ, nunagssípoĸ, nunagdluarâ : nunangnârâ.
nunakkoorpoq. nunákôrpoĸ.
nunangiappoq : nunaluarpoq. nunangiagpoĸ : nunaluarpoĸ.
nunangiak, t nunangiaap, nunangiaat, nunangissat : qisuk aappalaartoq; nunangiatserpaa. nunangiak, t nunangiaup, nunangiait, nunangíssat : ĸissuk augpalârtoĸ; nunangiagterpâ.
nunarparpoq (anori), nunarpaappaa. nunarparpoĸ (anore), nunarpáupâ.
nunaat, t nunaatip, nunaatit, nunaatitaarpoq, nunaassuaq, nunaatikippoq, nunaatikitsoq, nunaasiaq. nunaut, t nunautip, nunautit, nunautitârpoĸ, nunáussuaĸ, nunautikípoĸ, nunautikitsoĸ, nunausiaĸ.
nunavoq = nunnippoq. nunavoĸ = núnípoĸ.
nuungajaa, tk nuungajaani, nuungajaagut. nûngajâ, tk nûngajâne, nûngajâgut.
nuungajuk, t nuungajuit, nuungajuttooq, nuungajuppassuit. nûngajuk, t nûngajuit, nûngajugtôĸ, nûngajugpagssuit.
nunngaaluppoq, kapukaaluppoq (s. ujalukkut). núngâlugpoĸ, kapukâlugpoĸ (s. ujalúkut).
nunngarut, t nunngarutip, nunngarutit, nunngarussuaq, nunngaruserpoq, nunngarusersoq. núngarut, t núngarutip, núngarutit, núngarússuaĸ, núngaruserpoĸ, núngarusersoĸ.
nunngerpoq, nunngersoq : puisimik uniarfik aammik nunngerpoq; nunngersippaa (: nuttappoq). núngerpoĸ, núngersoĸ : puissimik uniarfik aungmik núngerpoĸ; núngersípâ (: nugtagpoĸ).
nungorluppoq (s. puisi aarlerisoq) = nungupiloorpoq. nungordlugpoĸ (s. puisse ârdlerissoĸ) = nungupilôrpoĸ.
nunngua, tk = nungunnera; nunnguanut allaat nerivaa. núngua, tk = nungungnera; núnguanut agdlât nerivâ.
nuunnguaq, t nuunnguit, nuunnguakkut, nuunnguamiippoq. nũnguaĸ, t nũnguit, nũnguákut, nũnguamĩpoĸ.
nungussaanngilaq, nungussaanngillat. nungugssáungilaĸ, nungugssáungitdlat.
nungulussinnarpaa, nungulussinnaavoq, nungulussinnaqinagu. nungulugsínarpâ, nungulugsínaivoĸ, nungulugsínaĸinago.
nungunaarpaa : atorsinnaajunnaaligaq atorpaa. nungunaerpâ : atorsínaujungnailigaĸ atorpâ.
nunguuppaa, nunguussaavoq, nunguussivoq, nunguuteqinagu. nungũpâ, nungũssauvoĸ, nungũssivoĸ, nungûteĸinago.
nunguppoq, nunguppaa, nungutsivoq, nungutsuitsoq, nungunniarsaraa. nungúpoĸ, nungúpâ, nungutsivoĸ, nungutsuitsoĸ, nungúniarssarâ.
nunngut, t nunngutip, nunngutit, nunngungutaarpaa, nunngungutaarsivoq, nunngukoq. núngut, t núngutip, núngutit, núngungutârpâ, núngungutârsivoĸ, núngukoĸ.
nungullarpoq, nungullarpaa, nungullaavaa, nungullarsarpaa. nungutdlarpoĸ, nungutdlarpâ, nungutdlaivâ, nungutdlarsarpâ.
nungullugit = tamakkerlugit (s. ullut) tamatigut. nungutdlugit = tamákerdlugit (s. uvdlut) tamatigut.
nungutippaa, nungutitsivoq, nungutitaavoq, nungutinniarpaa. nungutípâ, nungutitsivoĸ, nungutitauvoĸ, nungutíniarpâ.
nunguutsivoq, nunguutsisoorpoq, nunguutsigajuppoq. nungûtsivoĸ, nungûtsissôrpoĸ, nungûtsigajugpoĸ.
nunguvoq, nunguniku, nungusaavoq, nungusaappaa, nungusaassivoq, nungusivaa, nungusaarpoq, nunguinnarpoq, nungusoorpoq, nungujavoq, nungujaappoq, nungujaatsoq. nunguvoĸ, nunguniko, nungusaivoĸ, nungusáupâ, nungusáussivoĸ, nungussivâ, nungussârpoĸ, nunguínarpoĸ, nungussôrpoĸ, nungujavoĸ, nungujáipoĸ, nungujaitsoĸ.
nuniappoq, nuniappai (paarnat), nuniagiarpoq, nuniagiaq, nuniassamaarpoq, nuniakkajuppoq. nuniagpoĸ, nuniagpai (paornat), nuniagiarpoĸ, nuniagiaĸ, nuniagssamârpoĸ, nuniagkajugpoĸ.
nunniaq, t = nunniugaq; nunniaavoq. núniaĸ, t = núniugaĸ; núniauvoĸ.
nuniaaq, t nuniaat = nuniagaq, nuniakkat, nuniaarpassui, nuniaaraa. nuniâĸ, t nuniât = nuniagaĸ, nuniagkat, nuniârpagssue, nuniârai.
nuniaat, t nuniaatip, nuniaatit, nuniaasiorpoq, nuniaagaatsiaq : ameq mersugaq nuniaataasartoq. nuniaut, t nuniautip, nuniautit, nuniausiorpoĸ, nuniaugâtsiaĸ : ameĸ merssugaĸ nuniautaussartoĸ.
nunniorpoq, nunniorpaa, nunniugaq, nunniukkat, nunniugaavoq, nunniortippaa. núniorpoĸ, núniorpâ, núniugaĸ, núniugkat, núniugauvoĸ, núniortípâ.
nunnippoq = nunnivoq; nunnikkiartorpoq, nunniffik, nunniguppaa, nunnissinnaanngilaq, nunnissinnaanngillat. núnípoĸ = núnivoĸ; núníkiartorpoĸ, núnivfik, núnigúpâ, núnísínáungilaĸ, núnísínáungitdlat.
nuniffapput = nuniarrapput. nunivfáput = nuniarráput.
nuniffarippoq, nuniffarissoq nuniffarissaarpoq, nuniffarivippoq, nuniffarivissoq, nuniffarissivoq. nunivfarigpoĸ, nunivfarigsoĸ nunivfarigsârpoĸ, nunivfarivigpoĸ, nunivfarivigsoĸ, nunivfarigsivoĸ.
nunnivik, t = nunniffik. núnivik, t = núnivfik.
nunorpaa : oqaasissani, illassani unitsippaa, nerukillivaa. nunorpâ : oĸausigssane, igdlagssane unigtípâ, nerukitdlivâ.
nunoruttartut, tq : errortanut kiggeqqutit = quuguttartut. nunorútartut, tĸ : errortanut kiggerĸutit = ĸûgútartut.
nunuppaa : ninnillivaa; nunutsivoq = nunorpaa. nunúpâ : nivnitdlivâ; nunutsivoĸ = nunorpâ.
nunuvoq, nunuaa : nangaavoq, unitsippaa; nunuartorpoq, nunullaqqippoq, nunullaqqissoq. nunuvoĸ, nunuvâ : nangâvoĸ, unigtípâ; nunuartorpoĸ, nunutdlarĸigpoĸ, nunutdlarĸigsoĸ.
nuuppaa, nuunneqarpoq, nuussuppaa, nuukkiartorpaa, nuukkumavaa, nuunniarpaa tak. nuutsivoq. nũpâ, nũneĸarpoĸ, nũssúpâ, nũkiartorpâ, nũkumavâ, nũniarpâ tak. nûtsivoĸ.
nuusiorpoq = nuutiliorpoq; nuusiortaannarpoq. nûsiorpoĸ = nûtiliorpoĸ; nûsiortáinarpoĸ.
nuusiuut, t nuusiuutip, nuusiuutit = (allaat) nuutiliuut, nuusiuutaavoq, nuusiuutikkuminarpoq. nûsiût, t nûsiûtip, nûsiûtit = (agdlaut) nûtiliût, nûsiûtauvoĸ, nûsiûtíkuminarpoĸ.
nusuarpoq, nusuarpaa, nusuartigiipput, nusuartigiissut (qaannat kalittut). nusuarpoĸ, nusuarpâ, nusuartigîgput, nusuartigîgsut (ĸáinat kaligtut).
nusuaat, t nusuaatip, nusuaatit, nusuaaserpoq, nusuaasersoq, nusuaataavoq. nusuaut, t nusuautip, nusuautit, nusuauserpoĸ, nusuausersoĸ, nusuautauvoĸ.
nusugaq, t nusukkat = nusutaq. nusugaĸ, t nusugkat = nusutaĸ.
nusuppoq, nusussivoq, nusuttagaq, nusuttakkat, nusuttaat, nusuttaaserpaa, nusussippoq, nusutsippoq, nusuttaavoq, = nusunneqarpoq. nusugpoĸ, nusugsivoĸ, nusugtagaĸ, nusugtagkat, nusugtaut, nusugtauserpâ, nusugsípoĸ, nusugtípoĸ, nusugtauvoĸ, = nusúneĸarpoĸ.
nusukarpaa, nusukarlugu aallaruppaa; nusukattarpaa, nusukattarput (qaannat). nusukarpâ, nusukardlugo autdlarúpâ; nusukátarpâ, nusukátarput (ĸáinat).
nusuumisaat, tk : qassutit sikusiutit misilittaataat. nusûmissât, tk : ĸagssutit sikusiutit misiligtautât.
nusuppaa, nusutsivoq, nusukarpaa, nusukarut, nusuttaapput (imminnut). nusúpâ, nusutsivoĸ, nusúkarpâ, nusúkarut, nusútáuput (ingmingnut).
nusuut, t nusuutip, nusuutit, nusuummik iluaquserpaa, nusuutaaruppoq. nusût, t nusûtip, nusûtit, nusũmik iluaĸuserpâ, nusûtaerúpoĸ.
nusutaq, t = nusugaq; nusutaavoq. nusutaĸ, t = nusugaĸ; nusutauvoĸ.
nuutaaruppoq, nuutaarussullugu pattassuataarpoq. nûtaerúpoĸ, nûtaerússutdlugo pátagssuatârpoĸ.
nutalleq, t : nujaq qaqorsisoq qiiunngitsoq; nutalleqarpoq. nutagdleĸ, t : nujaĸ ĸaĸorsissoĸ ĸîúngitsoĸ; nutagdleĸarpoĸ.
nutaggarik, t = nutaavik; nutaggarippoq, nutaggarissoq, nutaggarivippoq, nutaggarivissoq. nutaggarik, t = nutâvik; nutaggarigpoĸ, nutaggarigsoĸ, nutaggarivigpoĸ, nutaggarivigsoĸ.
nutak, t nutassivoq : nutaaliorpoq. nutak, t nutagssivoĸ : nutâliorpoĸ.
nutaangajak, nutaangajaap, nutaangajaat, nutaangajaavoq, nutaangajalluinnaq. nutângajak, nutângajaup, nutângajait, nutângajauvoĸ, nutângajagdluínaĸ.
nutaanngorpoq, nutaanngorsaavoq, nutaanngortippaa, nutaanngortitsivoq. nutãngorpoĸ, nutãngorsaivoĸ, nutãngortípâ, nutãngortitsivoĸ.
nutaaq, t nutaap, nutaat nutaavik, nutaaqqissaaq = nutaaqqinnaaq, nutaartorpoq, nutaartaarpoq, nutaarsiaq : aatsaat atuligaq; nutaajunngilaq, nutaajunngillat. nutâĸ, t nutâp, nutât, nutâvik, nutârĸigsâĸ = nutârĸingnâĸ, nutârtorpoĸ, nutârtârpoĸ, nutârsiaĸ : aitsât atuligaĸ; nutâjúngilaĸ, nutâjúngitdlat.
nutaraaluppoq (inneq), nutaraaluttuarpoq, nutaraallappoq, nutaraaluttuinnaavoq. nutarâlugpoĸ (ingneĸ), nutarâlugtuarpoĸ, nutarâtdlagpoĸ, nutarâlugtuínauvoĸ.
nutaraq, t nutaqqat, inuusuttuaraq, pilerlaaq; nutaraavallaaqaaq, nutaratsippoq : uterpoq (utoqqaanermit). nutaraĸ, t nutarĸat, inûsugtuaraĸ, pilerdlâĸ; nutarauvatdlâĸaoĸ, nutaragtípoĸ : uterpoĸ (utorĸaunermit).
nutarfasippoq, nutarfasissoq = nutarpasippoq; nutarfasinneruvoq. nutarfasigpoĸ, nutarfasigsoĸ = nutarpasigpoĸ; nutarfasingneruvoĸ.
nuttarik, t = nutaggarik; nuttarimmik, nuttariuvoq, nuttarissuaq. nútarik, t = nutaggarik; nútaringmik, nútariuvoĸ, nútarigssuaĸ.
nutarmeq, t sikuliaq; nutarmerpoq, nutarmersoq, nutarmeeruppoq. nutarmeĸ, t sikuliaĸ; nutarmerpoĸ, nutarmersoĸ, nutarmêrúpoĸ.
nutarterpoq, nutarterpaa, nutartigaavoq, nutarterneqanngilaq, nutarterneqanngillat nutarterivoq (: pereersunik eqqartuivoq). nutarterpoĸ, nutarterpâ, nutartigauvoĸ, nutarterneĸángilaĸ, nutarterneĸángitdlat nutarterivoĸ (: perêrsunik erĸartuivoĸ).
nutaatsiaq, t nutaatsiaat nutaatsiaavoq, nutaatsialak. nutâtsiaĸ, t nutâtsiait nutâtsiauvoĸ, nutâtsialak.
nutaanngilivoq, nutaanngiliuitsoq. nutáungilivoĸ, nutáungiliuitsoĸ.
nutaavoq = nutaajuvoq; nutaalluinnarpoq, nutaavippoq, nutaavissoq. nutauvoĸ = nutâjuvoĸ; nutauvdluínarpoĸ, nutauvigpoĸ, nutauvigsoĸ.
nullavoq, nullangavoq : pallungavoq, pappappoq. nutdlavoĸ, nutdlangavoĸ : patdlungavoĸ, pápagpoĸ.
nulluarpoq (puisi), nullutuarpoq, nulluallartoq, nulluartoq. nutdluarpoĸ (puisse), nutdlutuarpoĸ, nutdluatdlartoĸ, nutdluartoĸ.
nullukattarpoq = nulormissarpoq. nutdlukátarpoĸ = nulormigsarpoĸ.
nullukummissarpoq, nullukummissarfik. nutdlukúmigsarpoĸ, nutdlukúmigsarfik.
nullut, tq tak. : nuloq; nullukka. nutdlut, tĸ tak. : nuloĸ; nutdlúka.
nuuti, t oqs nuutersorpoq, nuutissaaruppoq, nuuterpassuit. nûte, t oĸs nûterssorpoĸ, nûtigssaerúpoĸ, nûterpagssuit.
nutippoq, nutittaannarpoq, nutitsippaa, nutikkiartorpoq. nutigpoĸ, nutigtáinarpoĸ, nutigtípâ, nutigkiartorpoĸ.
nuutiliorpoq, nuutiliorpaa = nuusiorpoq. nûtiliorpoĸ, nûtiliorpâ = nûsiorpoĸ.
nutinneq, t nutinnerup, nutinnerit, nutinnersaqarpoq, nutinneeruppoq. nutingneĸ, t nutingnerup, nutingnerit, nutingnerssaĸarpoĸ, nutingnêrúpoĸ.
nuutippaa, nuutitsivoq; tak. : nuutsippaa. nûtípâ, nûtitsivoĸ; tak. : nûgtípâ.
nuutit, tq tak. : nuuti. nûtit, tĸ tak. : nûte.
nutsappoq : nujanippoq, nujartusivoq; nutsappallaaqaaq, nutsakkaluttuinnarpoq. nutsagpoĸ : nujanigpoĸ, nujartusivoĸ; nutsagpatdlâĸaoĸ, nutsagkalugtuínarpoĸ.
nutserfik, t : nutsap puttuffia; nutserfikippoq, nutserfikitsoq, nutserfissuvoq. nutserfik, t : nutsap pútuvfia; nutserfikípoĸ, nutserfikitsoĸ, nutserfigsuvoĸ.
nuutsivoq = nussivoq; tak. : nuuppaa. nûtsivoĸ = nugsivoĸ; tak. : nũpâ.
nutsoruupput, nutsoruuppaat, nutsoruukkunnaaritsi. nutsorũput, nutsorũpât, nutsorũkungnaeritse.
nutsuppoq (: aalisartoq), nutsuppaa, nutsugiaq, nutsugissat, supputaasaq; nutsugaq, nutsukkat, nutsuivoq. nutsugpoĸ (: aulisartoĸ), nutsugpâ, nutsugiaĸ, nutsugíssat, súputaussaĸ; nutsugaĸ, nutsugkat, nutsuivoĸ.
nuffapput, nuffattorsuupput, nuffattaannarput. nuvfáput, nuvfátorssũput, nuvfátáinarput.
nuffarliorpoq, nuffarliuutigaa, nuffarliortuarpoq. nuvfardliorpoĸ, nuvfardliûtigâ, nuvfardliortuarpoĸ.
nuffaserpoq, nuffasersoq, nuffasiutigaa, nuffaseqaaq. nuvfaserpoĸ, nuvfasersoĸ, nuvfasiutigâ, nuvfaseĸaoĸ.
nuffiorpoq : nuani aniatippaa; nuffiortorsuuvoq. nuvfiorpoĸ : nuane aniatípâ; nuvfiortorssûvoĸ.
oqaaruppoq : nipangivippoq. oĸaerúpoĸ : nipangivigpoĸ.
oqassarlerpoq, oqassarlersoq, oqassarlersippaa, oqassarliuppaa. oĸagssardlerpoĸ, oĸagssardlersoĸ, oĸagssardlersípâ, oĸagssardliúpâ.
oqassatanngueruppoq = oqassaanngilaq. oĸagssatánguerúpoĸ = oĸavsãngilaĸ.
oqaannarpoq (: oqaatsi eqquutinngilaa); oqaannarsorpoq, oqaannarajuppoq. oĸáinarpoĸ (: oĸautse erĸûtíngilâ); oĸáinarssorpoĸ, oĸáinarajugpoĸ.
oqaatsoq, t (timmiaq qarsaakkut ilaat), oqaatsorniarpoq, oqaatsueruppoq, oqaatsuaq (piaraq). oĸaitsoĸ, t (tingmiaĸ ĸarssãkut ilât), oĸaitsorniarpoĸ, oĸaitsuerúpoĸ, oĸaitsuaĸ (piaraĸ).
oqajamaaq, t oqajamaap, oqajamaat, oqajamaavoq : oqarasuartarpoq. oĸajamâĸ, t oĸajamâp, oĸajamât, oĸajamauvoĸ : oĸarasuartarpoĸ.
oqakippoq, oqakitsoq, oqakivippoq, oqakivissoq. oĸakípoĸ, oĸakitsoĸ, oĸakivigpoĸ, oĸakivigsoĸ.
oqaloqatigaa = oqaloqatigivaa, oqaloqagiipput. oĸaloĸatigâ = oĸaloĸatigivâ, oĸaloĸagîgput.
oqalorujuppoq, oqalorujuffigaa, oqalorujuttaannarpoq, oqalorujuuppaa, oqalorujuussivoq, oqalorujukkajuppoq. oĸalorujugpoĸ, oĸalorujugfigâ, oĸalorujugtáinarpoĸ, oĸalorujũpâ, oĸalorujũssivoĸ, oĸalorujugkajugpoĸ.
oqalorussarpoq : paasissaanngitsuliorpoq; oqalorussaappaa; = oqalungussarpoq. oĸalorússarpoĸ : pâsigssáungitsuliorpoĸ; oĸalorússáupâ; = oĸalungússarpoĸ.
oqalualaaq, t oqalualaap, oqalualaat, oqalualaaqaqaaq, oqalualaarpassuit, oqalualaarsiorpaa. oĸalualâĸ, t oĸalualâp, oĸalualât, oĸalualâĸaĸaoĸ, oĸalualârpagssuit, oĸalualârsiorpâ.
oqalualaarpoq, oqalualaarut, oqalualaarusiorpoq, oqalualaartarpoq = oqaluasaarpoq. oĸalualârpoĸ, oĸalualârut, oĸalualârusiorpoĸ, oĸalualârtarpoĸ = oĸaluasârpoĸ.
oqalualaapput (imminnut) = oqalualaarupput, oqalualaalluarput. oĸalualáuput (ingmingnut) = oĸalualârúput, oĸalualautdluarput.
oqalualuppoq : oqaruserpoq; oqalualuffigaa. oĸalualugpoĸ : oĸaruserpoĸ; oĸalualugfigâ.
oqaluarpaluk, t = oqalualuppaluk. oĸaluarpaluk, t = oĸalualugpaluk.
oqaluasaaq, t oqaluasaap, oqaluasaat, = oqalualaaq; oqaluasaalik, oqaluasaallit. oĸaluasâĸ, t oĸaluasâp, oĸaluasât, = oĸalualâĸ; oĸaluasâlik, oĸaluasâgdlit.
oqaluasaarpoq, oqaluasaapput, oqaluasaaterusaarput. oĸaluasârpoĸ, oĸaluasáuput, oĸaluasauterussârput.
oqaluatsiiaq, t : saarulliip aqajarua tingunnik immerlugu uutaq. oĸaluatsîaĸ, t : sârugdlîp aĸajarua tingungnik ímerdlugo ûtaĸ.
oqaluavoq : oqaaserluppoq; oqaluagajuppoq. oĸaluavoĸ : oĸauserdlugpoĸ; oĸaluagajugpoĸ.
oqaluffik, t oqaluffiup, oqaluffissaarsuaq, oqaluffissaaq, oqaluffitoqaq. oĸalugfik, t oĸalugfiup, oĸalugfíssârssuaĸ, oĸalugfigsâĸ, oĸalugfitoĸaĸ.
oqalugiarpoq, oqalugiartippaa, oqalugiartitsivoq, oqalugiarfik. oĸalugiarpoĸ, oĸalugiartípâ, oĸalugiartitsivoĸ, oĸalugiarfik.
oqaluppoq, oqaluffigaa, oqaluttarfik, oqaluttartoq, oqalutsi, oqalutsigaa, oqaluttaavoq, oqaluppalaarpoq = oqalualaarpoq; oqaluttuuppaa, oqaluttuussivoq, oqaluppallaaqaaq. oĸalugpoĸ, oĸalugfigâ, oĸalugtarfik, oĸalugtartoĸ, oĸalugte, oĸalugtigâ, oĸalugtauvoĸ, oĸalugpalârpoĸ = oĸalualârpoĸ; oĸalugtũpâ, oĸalugtũssivoĸ, oĸalugpatdlâĸaoĸ.
oqaluussaanngilaq, oqaluussaanngillat : oqaluukkuminaappoq. oĸalûgssáungilaĸ, oĸalûgssáungitdlat : oĸalũkumináipoĸ.
oqaluttuaq, t oqaluttualiaq, oqaluttuatoqaq, oqaluttualeritooq, oqaluttuassarsiorpoq, oqaluttualiullaqqippoq, oqaluttualiullaqqissoq. oĸalugtuaĸ, t oĸalugtualiaĸ, oĸalugtuatoĸaĸ, oĸalugtualeritôĸ, oĸalugtuagssarsiorpoĸ, oĸalugtualiutdlarĸigpoĸ, oĸalugtualiutdlarĸigsoĸ.
oqaluttuarpoq, oqaluttuaraa, oqaluttuallaqqippoq, oqaluttuallaqqissoq, oqaluttuarumatooq, oqaluttuassaarput, oqaluttuartoq (: oqaluinnarumavoq). oĸalugtuarpoĸ, oĸalugtuarâ, oĸalugtuatdlarĸigpoĸ, oĸalugtuatdlarĸigsoĸ, oĸalugtuarumatôĸ, oĸalugtuásaerput, oĸalugtuartoĸ (: oĸaluínarumavoĸ).
oqaluinnarpoq = oqaluttuaannarpoq. oĸaluínarpoĸ = oĸalugtuáinarpoĸ.
oqalunneq, t naluvoq, saperpoq. oĸalungneĸ, t naluvoĸ, saperpoĸ.
oqalungusiarpoq = oqalualaarpoq, oqaluasaarpoq aliikkutaasumik; oqalungusiallaqqippoq, oqalungusiallaqqissoq. oĸalungusiarpoĸ = oĸalualârpoĸ, oĸaluasârpoĸ alĩkutaussumik; oĸalungusiatdlarĸigpoĸ, oĸalungusiatdlarĸigsoĸ.
oqalungusiut, t oqalungusiutip, oqalungusiutit; = oqalualaaq. oĸalungusiut, t oĸalungusiutip, oĸalungusiutit; = oĸalualâĸ.
oqalungussarpoq = oqalorussarpoq. oĸalungússarpoĸ = oĸalorússarpoĸ.
oqalupiluppoq, oqalupilukkajuppoq = oqarnippoq. oĸalupilugpoĸ, oĸalupilugkajugpoĸ = oĸarnigpoĸ.
oqaluuppoq (imminut), oqaluuppaa, oqaluupput = oqaloqatigiipput; oqaluussivoq, oqaluussissutigaa, oqaluussisartoq, oqaluussaa. oĸalũpoĸ (ingminut), oĸalũpâ, oĸalũput = oĸaloĸatigîgput; oĸalũssivoĸ, oĸalũssíssutigâ, oĸalũssissartoĸ, oĸalũssâ.
oqaluusaavoq = oqaluusiuvoq. oĸalûsauvoĸ = oĸalûsiuvoĸ.
oqaluuseq, t oqaluutsit, oqaluusia = oqaluusaa. oĸalûseĸ, t oĸalûtsit, oĸalûsia = oĸalûsâ.
oqaluuseraa = oqaluuserivaa, oqaluuserinngivippaa. oĸalûserâ = oĸalûserivâ, oĸalûseríngivigpâ.
oqaluut, t oqaluutip, oqaluutit, oqaluutaavoq, oqaluummik. oĸalût, t oĸalûtip, oĸalûtit, oĸalûtauvoĸ, oĸalũmik.
oqalullaqqippoq, oqalullaqqissoq, oqalullaqqissorsuuvoq, oqalullaqqissuunngilaq, oqalullaqqissuunngillat. oĸalutdlarĸigpoĸ, oĸalutdlarĸigsoĸ, oĸalutdlarĸigsorssûvoĸ, oĸalutdlarĸigsũngilaĸ, oĸalutdlarĸigsũngitdlat.
oqaluuvoq, oqaluusuunngilaq, oqaluusuunngillat : oqalukkumatuunngilaq. oĸalûvoĸ, oĸalûssũngilaĸ, oĸalûssũngitdlat : oĸalugkumatũngilaĸ.
oqamik isumaqanngilaq : oqaaseqanngivippoq. oĸamik isumaĸángilaĸ : oĸauseĸángivigpoĸ.
ooqanngitsoq, t ooqanngitsortorpoq : tak. : uuppoq, uuppaa. ôĸángitsoĸ, t ôĸángitsortorpoĸ : tak. : ûgpoĸ, ũpâ.
oqaaqqissaarpaa, oqaaqqissaartippoq, oqaaqqissaartippaa (: tangeqartippaa). oĸaorĸigsârpâ, oĸaorĸigsârtípoĸ, oĸaorĸigsârtípâ (: tangeĸartípâ).
oqaaqqissaarut, t oqaaqqissaarutip, oqaaqqissaarutit, oqaaqqissaarutaavoq. oĸaorĸigsârut, t oĸaorĸigsârutip, oĸaorĸigsârutit, oĸaorĸigsârutauvoĸ.
oqaq, t oqqat, oqarnippoq, oqaasipiluppoq; oqarmiu (: t, n, s, s, l, j, i); tak. : oqqat. oĸaĸ, t orĸat, oĸarnigpoĸ, oĸausipilugpoĸ; oĸarmio (: t, n, s, ss, l, j, i); tak. : orĸat.
oqaraa (ataaseq) = taannaraa. oĸarâ (atauseĸ) = táinarâ.
oqarataarpoq, oqarataartaannarpoq, oqarataarajuppoq, oqarataarpallaarnak. oĸaratârpoĸ, oĸaratârtáinarpoĸ, oĸaratârajugpoĸ, oĸaratârpatdlârnak.
oqariartorpoq, oqariartorfigaa, oqariartortippaa. oĸariartorpoĸ, oĸariartorfigâ, oĸariartortípâ.
oqariartuuppaa, oqariartuukkumavaa. oĸariartũpâ, oĸariartũkumavâ.
oqariartuut, t oqariartuutip, oqariartuutit, oqariartuutaavoq, oqariartuummik. oĸariartût, t oĸariartûtip, oĸariartûtit, oĸariartûtauvoĸ, oĸariartũmik.
oqarnippoq : oqqassivoq, oqaasipiluppoq; oqarnikkumatuvoq. oĸarnigpoĸ : orĸássivoĸ, oĸausipilugpoĸ; oĸarnigkumatuvoĸ.
oqarpaa : oqaasipiluuppaa. oĸarpâ : oĸausipilũpâ.
oqarpoq, oqarfigaa, oqarsaarpaa, oqarsiivaa, oqartoorpoq, oqarput = oqqapput; oqartussaavoq. oĸarpoĸ, oĸarfigâ, oĸarsârpâ, oĸarsîvâ, oĸartôrpoĸ, oĸarput = orĸáput; oĸartugssauvoĸ.
oqaruserpoq, oqarusersoq, oqaruserajuppoq. oĸaruserpoĸ, oĸarusersoĸ, oĸaruserajugpoĸ.
oqarusiut, t oqarusiutip, oqarusiutit, oqarusiutigaa, oqarusiutaavoq. oĸarusiut, t oĸarusiutip, oĸarusiutit, oĸarusiutigâ, oĸarusiutauvoĸ.
oqasissaq, t : alinneq qaarajuttoq; oqasissamik alippoq. oĸasigssaĸ, t : alingneĸ ĸârajugtoĸ; oĸasigssamik aligpoĸ.
oqasisarpoq : oqalupiluppoq; oqasisartaannarpoq. oĸasissarpoĸ : oĸalupilugpoĸ; oĸasissartáinarpoĸ.
ooqattaavoq, ooqattaasarpoq, ooqattaavik. ôĸátaivoĸ, ôĸátaissarpoĸ, ôĸátaivik.
ooqattaarpaa, ooqattaarsivoq, ooqattaanngilaa, ooqattaarut, = misilippaa. ôĸátârpâ, ôĸátârsivoĸ, ôĸátãngilâ, ôĸátârut, = misiligpâ.
oqallattaarpoq, oqallattaalerpoq. oĸatdlagtârpoĸ, oĸatdlagtâlerpoĸ.
oqallatsiarpoq, oqallatsiartarpoq. oĸatdlatsiarpoĸ, oĸatdlatsiartarpoĸ.
oqallipput, oqallittorsuupput, oqallippallaaqaat, = oqallupput. oĸatdlíput, oĸatdlítorssũput, oĸatdlípatdlâĸaut, = oĸatdlúput.
oqallisaavoq, oqallisaajuarpoq, oqallisaajunnaarpoq, oqallisaajunnaarsoq. oĸatdlisauvoĸ, oĸatdlisaujuarpoĸ, oĸatdlisaujungnaerpoĸ, oĸatdlisaujungnaersoĸ.
oqallisigaa = oqallisigivaa, oqallisigiuarpaa, oqallisigiunnaarpaa. oĸatdlisigâ = oĸatdlisigivâ, oĸatdlisigiuarpâ, oĸatdlisigiungnaerpâ.
oqallit, t oqallisip, oqallisit, oqallisissaanngilaq, oqallisissaanngillat, oqallisaa. oĸatdlit, t oĸatdlisip, oĸatdlisit, oĸatdlisigssáungilaĸ, oĸatdlisigssáungitdlat, oĸatdlisâ.
oqallorluppoq, oqallorluttuuvoq, oqallorlutsikkaluttuinnarpoq. oĸatdlordlugpoĸ, oĸatdlordlugtûvoĸ, oĸatdlordlugtíkalugtuínarpoĸ.
oqallorippoq, oqallorissoq, oqallorissaarpoq, oqallorissivoq, oqallorippallaanngilaq, oqallorippallaanngillat, oqallorissorsuuvoq. oĸatdlorigpoĸ, oĸatdlorigsoĸ, oĸatdlorigsârpoĸ, oĸatdlorigsivoĸ, oĸatdlorigpatdlãngilaĸ, oĸatdlorigpatdlãngitdlat, oĸatdlorigsorssûvoĸ.
oqallortuvoq : sivisuumik oqaluppoq; oqallortunersaavoq. oĸatdlortuvoĸ : sivisûmik oĸalugpoĸ; oĸatdlortunerssauvoĸ.
oqallutsippoq, oqallutsissutigaa, oqallutsippallaarpoq. oĸatdlugtípoĸ, oĸatdlugtíssutigâ, oĸatdlugtípatdlârpoĸ.
oqallukippoq, oqallukitsoq : naatsumik oqaluppoq; oqallukitsuunngilaq, oqallukitsuunngillat. oĸatdlukípoĸ, oĸatdlukitsoĸ : naitsumik oĸalugpoĸ; oĸatdlukitsũngilaĸ, oĸatdlukitsũngitdlat.
oqatsiarpoq : ilumuunngikkaluartumik oqarasuarpoq; oqatsiaatigaa, oqatsiaat. oĸatsiarpoĸ : ilumũngíkaluartumik oĸarasuarpoĸ; oĸatsiautigâ, oĸatsiaut.
oqaappaa (: oqqersorpaa), oqaassivoq, oqaassutigaa. oĸáupâ (: orĸersorpâ), oĸáussivoĸ, oĸáussutigâ.
oqaaseq, t oqaatsit, oqaaseraa, oqaaserluut, oqaasersivaa, oqaaserpassuit, oqaaseqatigiit. oĸauseĸ, t oĸautsit, oĸauserâ, oĸauserdlût, oĸausersivâ, oĸauserpagssuit, oĸauseĸatigît.
oqaasissaq, t oqaasissaaruppoq, oqaasissaqarpianngilaq, oqaasissaqarpianngillat. oĸausigssaĸ, t oĸausigssaerúpoĸ, oĸausigssaĸarpiángilaĸ, oĸausigssaĸarpiángitdlat.
oqaasissiorpaa, oqaasissiorneqarpoq. oĸausigssiorpâ, oĸausigssiorneĸarpoĸ.
oqaasilerivoq, oqaasilerissutit, oqaasilerisuuvoq. oĸausilerivoĸ, oĸausileríssutit, oĸausilerissûvoĸ.
oqaasiliuut, t oqaasiliuutissat : abd-iit tamakkerlugit = qanermissarissat. oĸausiliût, t oĸausiliûtigssat : abd-ît tamákerdlugit = ĸanermigsaríssat.
oqaasipiluppoq, oqaasipiluttuarpoq, oqaasipilussaarpoq, oqaasipilussaarsoq, oqaasipiluuppaa. oĸausipilugpoĸ, oĸausipilugtuarpoĸ, oĸausipilúsaerpoĸ, oĸausipilúsaersoĸ, oĸausipilũpâ.
oqaasipiluk, t oqaasipiluit, oqaasipilussuaq. oĸausipiluk, t oĸausipiluit, oĸausipilugssuaĸ.
oqaasat, tq (naasut sikkersullit ilaat). oĸaussat, tĸ (naussut sivkersugdlit ilait).
oqaatigaa = oqaatigivaa, oqaatilliivoq, oqaatissuarpaa : oqallisigaa terlinganit; oqaatiginerluppaa. oĸautigâ = oĸautigivâ, oĸautigdlîvoĸ, oĸautigssuarpâ : oĸatdlisigâ terdlinganit; oĸautiginerdlugpâ.
oqaatseriarpoq : killikkuminarpoq. oĸautseriarpoĸ : kivdligkuminarpoĸ.
oqaatseriippoq, oqaatseriitsoq, oqaatseriillivoq. oĸautserĩpoĸ, oĸautserîtsoĸ, oĸautserîtdlivoĸ.
oqaatserivoq, oqaatseritooq, oqaatserituallaaqaaq. oĸautserivoĸ, oĸautseritôĸ, oĸautserituvatdlâĸaoĸ.
oqassaanngilaq, oqassaanngillat : oqarumarpianngilaq, nipaappoq; oqassaanngitsoq. oĸavsãngilaĸ, oĸavsãngitdlat : oĸarumarpiángilaĸ, nipáipoĸ; oĸavsãngitsoĸ.
ooqeeq, t : ikinngut; ooqeeraa. ôĸêĸ, t : ikíngut; ôĸêrâ.
oqersarpoq (s. nerisaminik pikkutsajuitsoq). oĸerssarpoĸ (s. nerissaminik píkutsajuitsoĸ).
oqigaa = oqigivaa, oqigisoorpaa, oqinaarpaa, oqigivippaa. oĸigâ = oĸigivâ, oĸigissôrpâ, oĸinârpâ, oĸigivigpâ.
oqilaappoq, oqilaatsoq, oqilaallivoq, oqilaaqaaq. oĸiláipoĸ, oĸilaitsoĸ, oĸilaitdlivoĸ, oĸilaeĸaoĸ.
oqilavoq, oqilasooq, oqilasaarpoq, oqilavippoq, oqilavissoq, oqilavallaanngilaq, oqilavallaanngillat. oĸilavoĸ, oĸilasôĸ, oĸilasârpoĸ, oĸilavigpoĸ, oĸilavigsoĸ, oĸilavatdlãngilaĸ, oĸilavatdlãngitdlat.
oqilivoq, oqilisaappaa, oqilisaassivoq, oqilisippaa, oqiliallappoq (: eqqissiallappoq). oĸilivoĸ, oĸilisáupâ, oĸilisáussivoĸ, oĸilisípâ, oĸiliatdlagpoĸ (: erĸigsiatdlagpoĸ).
oqiluarpaluppoq = oqippaluppoq, minngaanngilaq. oĸiluarpalugpoĸ = oĸípalugpoĸ, míngáingilaĸ.
oqiluallappoq, oqiluallagaa, = oqiliallagaa. oĸiluatdlagpoĸ, oĸiluatdlagâ, = oĸiliatdlagâ.
oqimaagaa = oqimaagivaa, oqimaagisoorpaa. oĸimaigâ = oĸimaigivâ, oĸimaigissôrpâ.
oqimaalutaq, t oqimaaluttat oqimaalutaavoq, oqimaalutarpaa. oĸimailutaĸ, t oĸimailútat oĸimailutauvoĸ, oĸimailutarpâ.
oqimaalutserpaa, oqimaalutsersorpaa. oĸimailutserpâ, oĸimailutsersorpâ.
oqimaappoq, oqimaatsoq, oqimaallivoq, oqimaatsuuvoq. oĸimáipoĸ, oĸimaitsoĸ, oĸimaitdlivoĸ, oĸimaitsûvoĸ.
oqimangerpoq, oqimangersoq (sinilluni), oqimangerajuppoq, oqimangiuippoq, oqimangiuitsoq. oĸimangerpoĸ, oĸimangersoĸ (sinigdlune), oĸimangerajugpoĸ, oĸimangiuípoĸ, oĸimangiuitsoĸ.
oqimangiut, t oqimangiutip, oqimangiutit, oqimangiutigaa, oqimangiutaavoq. oĸimangiut, t oĸimangiutip, oĸimangiutit, oĸimangiutigâ, oĸimangiutauvoĸ.
oqinaarpaa, oqinaavippaa, oqinaarsivoq. oĸinârpâ, oĸinâvigpâ, oĸinârsivoĸ.
oqippoq, oqitsoq, oqillivoq = oqilivoq. oĸípoĸ, oĸitsoĸ, oĸitdlivoĸ = oĸilivoĸ.
oqillappoq, oqillassarpoq, oqillassarpaa, oqillatsippoq, oqillassimaarpoq. oĸitdlagpoĸ, oĸitdlagsarpoĸ, oĸitdlagsarpâ, oĸitdlagtípoĸ, oĸitdlagsimârpoĸ.
oqilluaarippoq, oqilluaarissoq, oqilluaarissivoq. oĸitdluârigpoĸ, oĸitdluârigsoĸ, oĸitdluârigsivoĸ.
oqitsoq, t oqitsorsiorpoq, oqitsoralaannguaq. oĸitsoĸ, t oĸitsorsiorpoĸ, oĸitsoralãnguaĸ.
oqorpoq, oqorsarpoq, oqorsaat, oqorsaatigaa, oqorsivoq, oqorsaappaa, oqortuinnaavoq. oĸorpoĸ, oĸorsarpoĸ, oĸorsaut, oĸorsautigâ, oĸorsivoĸ, oĸorsáupâ, oĸortuínauvoĸ.
oqorunarpoq, oqorunarsivoq, oqorunartuarpoq, oqorunarpallaanngilaq, oqorunarpallaanngillat. oĸorunarpoĸ, oĸorunarsivoĸ, oĸorunartuarpoĸ, oĸorunarpatdlãngilaĸ, oĸorunarpatdlãngitdlat.
oqorut, t oqorutip, oqorutit, oqoruserpoq, oqorusersorpoq, oqorutitaarpoq, oqorutissiaq. oĸorut, t oĸorutip, oĸorutit, oĸoruserpoĸ, oĸorusersorpoĸ, oĸorutitârpoĸ, oĸorutigssiaĸ.
oqueruppoq, oquerusarpaa, oquerulluinnarpoq. oĸuerúpoĸ, oĸuerusarpâ, oĸuerutdluínarpoĸ.
oquppoq, oqusserpaa, oquttorsuuvoq. oĸugpoĸ, oĸugserpâ, oĸugtorssûvoĸ.
oquippoq, oquitsoq, = oqunngilaq; oquippallaaqaaq, oquillisarpoq. oĸuípoĸ, oĸuitsoĸ, = oĸúngilaĸ; oĸuípatdlâĸaoĸ, oĸuitdlisarpoĸ.
oquk, I oquit, oqussunnippoq, oqussunnitsoq. oĸuk, I oĸuit, oĸugsungnípoĸ, oĸugsungnitsoĸ.
oqulik, t oqullit, oqulissuuvoq. oĸulik, t oĸugdlit, oĸuligssûvoĸ.
oqummeraq, t oqummeqqat, oqummerartorpoq (orsumik), oqummerassaq, oqummerarpoq : orserpoq. oĸúmeraĸ, t oĸúmerĸat, oĸúmerartorpoĸ (orssumik), oĸúmeragssaĸ, oĸúmerarpoĸ : orsserpoĸ.
oqummerpaa, oqummersivoq, = oqummissivoq; oqummersaq. oĸúmerpâ, oĸúmersivoĸ, = oĸúmíssivoĸ; oĸúmersaĸ.
oqummiaq, t oqummissat (: niortuummut torruffik kiisariaq); oqummiassaq, oqummiakoq, oqummiaqarpoq, oqummiaqattaq. oĸúmiaĸ, t oĸúmíssat (: niortũmut torruvfik kîssariaĸ); oĸúmiagssaĸ, oĸúmiakoĸ, oĸúmiaĸarpoĸ, oĸúmiaĸátaĸ.
oqummiarpoq, oqummiarpaa, oqummiagaq, oqummiakkat, oqummiarfik, oqummiartuarpaa. oĸúmiarpoĸ, oĸúmiarpâ, oĸúmiagaĸ, oĸúmiagkat, oĸúmiarfik, oĸúmiartuarpâ.
oqumippoq : oqqummukaarpoq; oqumigaarpoq, oqumigaarpaa. oĸumigpoĸ : orĸungmukârpoĸ; oĸumigârpoĸ, oĸumigârpâ.
oqummissivoq, oqummissivaa, oqummissinertooq, oqummissersorpoq. oĸúmíssivoĸ, oĸúmíssivâ, oĸúmíssinertôĸ, oĸúmíssersorpoĸ.
oqummiuppaa, oqummiussaavoq, oqummiunniarpaa. oĸúmiúpâ, oĸúmiússauvoĸ, oĸúmiúniarpâ.
oquutaq, t oquuttat (: killunni pujoorfimmiluunniit suernaveeqqut); oquutartorpoq, oquutarsivoq. oĸûtaĸ, t oĸũtat (: kigdlungne pujôrfingmilũnît suvernavêrĸut); oĸûtartorpoĸ, oĸûtarsivoĸ.
oquutserpoq, oquutserpaa : oquutalerpoq, oquutalerpaa; oquutsiuppaa, oquutsersorpaa. oĸûtserpoĸ, oĸûtserpâ : oĸûtalerpoĸ, oĸûtalerpâ; oĸûtsiúpâ, oĸûtsersorpâ.
oquutsiorpoq (: oquutaliorpoq). oĸûtsiorpoĸ (: oĸûtaliorpoĸ).
oquffaarik, t oquissoq. oĸuvfârik, t oĸuvigsoĸ.
oquippoq, oquissoq, = oqorluarpoq. oĸuvigpoĸ, oĸuvigsoĸ, = oĸordluarpoĸ.
oorlaaq, t oorlaap, oorlaat, = ooqqaaq; oorlaajuvoq. ôrdlâĸ, t ôrdlâp, ôrdlât, = ôrĸâĸ; ôrdlâjuvoĸ.
orlerpoq, orlerpaa : siluppoq, uppingavoq; orleqqappaa, orleqqassivoq, orlersaraa, orlersimavoq. ordlerpoĸ, ordlerpâ : silugpoĸ, úpingavoĸ; ordlerĸápâ, ordlerĸássivoĸ, ordlerssarâ, ordlersimavoĸ.
orligaq, t orligat, orlikkerpoq, orlikkersoq, orligaaruppoq. ordligaĸ, t ordligat, ordligkerpoĸ, ordligkersoĸ, ordligaerúpoĸ.
orlingaarpoq (imma) : uppingalaarpoq. ordlingârpoĸ (ingma) : úpingalârpoĸ.
orlingavoq, orlingasorujussuuvoq; = orlungavoq. ordlingavoĸ, ordlingassorujugssûvoĸ; = ordlungavoĸ.
orluvoq, orlugajuppoq, orlusaannarpoq, orlussut, orlutippaa. ordluvoĸ, ordlugajugpoĸ, ordlussáinarpoĸ, ordlússut, ordlutípâ.
orfaavoq = orraavoq; orfaajusaarpoq. orfâvoĸ = orrâvoĸ, ovrâvoĸ; orfâjussârpoĸ.
orfuppaa = orruppaa; orfutivillugu tissiarput. orfúpâ = orrúpâ, ovrúpâ; orfutivigdlugo tigsiarput.
oriarpaa, oriartorpaa, oriartorfik. oriarpâ, oriartorpâ, oriartorfik.
oriorpaa (orsup isseranik). oriorpâ (orssup ivseranik).
orissaq, tq = oriagaq; orissakut = oqummiakut. oríssaĸ, tĸ = oriagaĸ; oríssakut = oĸúmiakut.
oriugaq, t oriukkat (s. paarngat orsup isseranik). oriugaĸ, t oriugkat (s. paorngat orssup ivseranik).
ornakkerpoq, ornakkersoq : talini ammut peqillugit avalassaartillugit qitippoq (tivavoq). ornagkerpoĸ, ornagkersoĸ : taline ámut peĸitdlugit avalagsârtitdlugit ĸitigpoĸ (tivavoĸ).
orngavappoq, orngavappaa, orngavaffik, orngavaffilik, orngavaffillit. orngavagpoĸ, orngavagpâ, orngavagfik, orngavagfilik, orngavagfigdlit.
orngavaat, t orngavaatip, orngavaatit : ajaappiaq orngavaffilik. orngavaut, t orngavautip, orngavautit : ajáupiaĸ orngavagfilik.
orngi, tk = unii, unini (ataasers.). ornge, tk = unê, unine (atausers.).
orngilisit, tq : unermi meqqut. orngilisit, tĸ : unerme merĸut.
orngit, tq tak. : uneq, orngi. orngit, tĸ tak. : uneĸ, ornge.
ornigaa = ornigivaa : kajumigaa, soqutigaa; orniginngilaa. ornigâ = ornigivâ : kajumigâ, soĸutigâ; ornigíngilâ.
ornigaq, t ornikkat, ornigalik, ornigallit, ornigassaq. ornigaĸ, t ornigkat, ornigalik, ornigagdlit, ornigagssaĸ.
ornippaa, ornittaavoq, ornittaannarpaa, ornikkumanngilaa. ornigpâ, ornigtaivoĸ, ornigtáinarpâ, ornigkumángilâ.
orniguppoq, ornigukkumanngilaq, ornigukkumanngillat, orniguttutuaavoq, ornigussinnaanngilaq, ornigussinnaanngillat. ornigúpoĸ, ornigúkumángilaĸ, ornigúkumángitdlat, ornigútutuauvoĸ, ornigúsínáungilaĸ, ornigúsínáungitdlat.
orornit = ororngit, tq tak. oruni. orornit = ororngit, tĸ tak. orune.
orpigaq, t orpikkat, orpigalik, orpigallit, orpigaqarpoq, orpigartooq. orpigaĸ, t orpigkat, orpigalik, orpigagdlit, orpigaĸarpoĸ, orpigartôĸ.
orpippaa : unataammik unatarpaa = orpinnguarpaa. orpigpâ : unatáumik unatarpâ = orpínguarpâ.
orpik, t orpissuaq, orpippassuit, orpippalik, orpippallit, orpimmiutaq, orpimmiuttat. orpik, t orpigssuaĸ, orpigpagssuit, orpigpalik, orpigpagdlit, orpingmiutaĸ, orpingmiútat.
orpiliaq, t (juullimi), orpiliarsuaq, orpiliaaraq, orpiliassiaq : papilik, qanak; orpiliarpoq. orpiliaĸ, t (jûtdlime), orpiliarssuaĸ, orpiliâraĸ, orpiliagssiaĸ : papilik, ĸanak; orpiliarpoĸ.
oqqakippoq, oqqakitsoq : oqallukippoq. orĸakípoĸ, orĸakitsoĸ : oĸatdlukípoĸ.
oqqapput, oqqappaa, oqqassivoq, oqqassaarivoq, oqqassutigaat. orĸáput, orĸápâ, orĸássivoĸ, orĸásârivoĸ, orĸássutigât.
ooqqaaq, t = oorlaaq; ooqqaajuvoq. ôrĸâĸ, t = ôrdlâĸ; ôrĸâjuvoĸ.
oqqarliorpoq, oqqarliorajuppoq. orĸardliorpoĸ, orĸardliorajugpoĸ.
oqqarluut, t oqqarluutip, oqqarluutit, oqqarluutaavoq. orĸardlût, t orĸardlûtip, orĸardlûtit, orĸardlûtauvoĸ.
ooqqaarpaa (uutassaq), ooqqaagaq, ooqqaarlugu nerivaa. ôrĸârpâ (ûtagssaĸ), ôrĸâgaĸ, ôrĸârdlugo nerivâ.
oqqartuvoq = oqallortuvoq. orĸartuvoĸ = oĸatdlortuvoĸ.
oqqat, tk, tq tak. oqaq. orĸat, tk, tĸ tak. oĸaĸ.
oqqi, tk = oqani (ataasers.). orĸe, tk = oĸane (atausers.).
oqqerpaa, oqqersorpaa, oqqersuivoq = oqaassivoq. orĸerpâ, orĸersorpâ, orĸersuivoĸ = oĸáussivoĸ.
oqqersuut, t oqqersuutip, oqqersuutit, oqqersuutaavoq, oqqersuutigaa. orĸersût, t orĸersûtip, orĸersûtit, orĸersûtauvoĸ, orĸersûtigâ.
ooqqippoq, ooqqissoq : uulluarsimavoq; ooqqilluanngilaq, ooqqilluanngillat, ooqqivippoq, ooqqivissoq (: peqqippaluppoq, uinnarippoq). ôrĸigpoĸ, ôrĸigsoĸ : ûgdluarsimavoĸ; ôrĸigdluángilaĸ, ôrĸigdluángitdlat, ôrĸivigpoĸ, ôrĸivigsoĸ (: perĸigpalugpoĸ, uvingnarigpoĸ).
oqqiorpoq, oqqiorfik. orĸiorpoĸ, orĸiorfik.
oqqippoq : oqquartumut pivoq, oqqisaarpoq, oqqisimaarpoq. orĸípoĸ : orĸuartumut pivoĸ, orĸissârpoĸ, orĸisimârpoĸ.
oqqiffik, t oqqiffigaa, oqqiffiulluarpoq, oqqiffeeruppoq, oqqiffissaaruppoq. orĸivfik, t orĸivfigâ, orĸivfiuvdluarpoĸ, orĸivfêrúpoĸ, orĸivfigssaerúpoĸ.
oqqiivoq = oqqersuivoq; oqqiisimavoq. orĸîvoĸ = orĸersuivoĸ; orĸîsimavoĸ.
oqqoq, t oqqormut, = oqqummut saappoq; oqqorparpoq, oqqorpasippoq, oqqorpasissoq, oqqorpaappaa. orĸoĸ, t orĸormut, = orĸungmut sâgpoĸ; orĸorparpoĸ, orĸorpasigpoĸ, orĸorpasigsoĸ, orĸorpáupâ.
oqquarpoq, oqquannippoq, oqquannisaarpoq, oqquavippoq, oqquavissoq. orĸuarpoĸ, orĸuánípoĸ, orĸuánissârpoĸ, orĸuavigpoĸ, orĸuavigsoĸ.
oqquippoq = oqquivoq; oqquisartorpoq, oqquiffik = oqqiffik. orĸuípoĸ = orĸuivoĸ; orĸuisartorpoĸ, orĸuivfik = orĸivfik.
oqqujooq, t : ersinartoq; = eqqujooq. orĸujôĸ, t : ersinartoĸ; = erĸujôĸ.
oqqummukarpoq, oqqummukaarpoq, oqqummukaappaa; tak. : oqqoq. orĸungmukarpoĸ, orĸungmukârpoĸ, orĸungmukáupâ; tak. : orĸoĸ.
oqquppaa : nammineq nassarlugu utertippaa; oqqussivoq. orĸúpâ : nangmineĸ nagsardlugo utertípâ; orĸússivoĸ.
orrajaappoq, orrajaatsoq, orrajaavippoq, orrajaavissoq, orrajaallivoq. orrajáipoĸ, orrajaitsoĸ, orrajaivigpoĸ, orrajaivigsoĸ, orrajaitdlivoĸ.
orrajavoq, orrajaqaaq, orrajajuarpoq. orrajavoĸ, orrajaĸaoĸ, orrajajuarpoĸ.
orrajoqisaarpoq, orrajoqisaartippaa; tak. : uaavoq. orrajoĸissârpoĸ, orrajoĸissârtípâ; tak. : uvâvoĸ.
orrarluppoq, orrarluttunngorpoq = orrajaallivoq. orrardlugpoĸ, orrardlugtúngorpoĸ = orrajaitdlivoĸ.
orrarippoq, orrarissoq, orrarissivoq, orrarippallaaqaaq. orrarigpoĸ, orrarigsoĸ, orrarigsivoĸ, orrarigpatdlâĸaoĸ.
orrallappoq, orrallattoorpoq, orrallatsippaa. orratdlagpoĸ, orratdlagtôrpoĸ, orratdlagtípâ.
orraavoq, orraasaannarpoq, orraavallaarpoq = ueqattaarpoq tak. : orfaavoq, orraavoq. orrâvoĸ, orrâssáinarpoĸ, orrâvatdlârpoĸ = uveĸátârpoĸ tak. : orfâvoĸ, ovrâvoĸ.
orroriuppoq : erivippoq (isuguttaalluni); orroriusimavoq, = orrorippoq. orroriúpoĸ : erivípoĸ (isugútautdlune); orroriusimavoĸ, = orrorípoĸ.
orruppaa = orruppaa, orfuppaa; tak. : uerpoq; orrutivillugu. orrúpâ = ovrúpâ, orfúpâ; tak. : uverpoĸ; orrutivigdlugo.
orseq, t : qilerneq qajannaarut (piissagaanni nusuinnariaq), qimmit qimuttut pituutaasa putoqquffiat (saaneq). orseĸ, t : ĸilerneĸ ĸajangnaerut (pĩsagáine nusuínariaĸ), ĸingmit ĸimugtut pitûtaisa putorĸuvfiat (sauneĸ).
orsilik, t orsillit, orsilimmik qileruk; tak. : orseq. orsilik, t orsigdlit, orsilingmik ĸileruk; tak. : orseĸ.
orsiutit, tq : uniutit (sikukkut). orsiutit, tĸ : uniutit (sikúkut).
orsaallappoq : orsumik angisuumik oqummersivoq. orssâtdlagpoĸ : orssumik angisûmik oĸúmersivoĸ.
orseraaq, orserivoq, orserisuuvoq. orsseraoĸ, orsserivoĸ, orsserissûvoĸ.
orserpoq, orsersoq, orserpaa (nerisani), orsersorpoq, orsersorpaa, orserfik, orsersaarpoq. orsserpoĸ, orssersoĸ, orsserpâ (nerissane), orssersorpoĸ, orssersorpâ, orsserfik, orssersârpoĸ.
orsiarpoq : orsunik aallerpoq; orsiartaat = orsiaat. orssiarpoĸ : orssunik aigdlerpoĸ; orssiartaut = orssiaut.
orsinnguvoq, orsinngujuippoq, orsinngujuitsoq. orssínguvoĸ, orssíngujuípoĸ, orssíngujuitsoĸ.
orsiuppaa = orsuliuppaa; orsiukkumanngilaa. orssiúpâ = orssuliúpâ; orssiúkumángilâ.
orsivaarpoq = orseruloorpoq. orssivârpoĸ = orsserulôrpoĸ.
orsivik, t orsiviup = orsulivik, orseriffik; orsivissuaq. orssivik, t orssiviup = orssulivik, orsserivfik; orssivigssuaĸ.
orsivoq : orsumik qalunnivoq; orsilluarpoq, orsiorpoq. orssivoĸ : orssumik ĸalúnivoĸ; orssivdluarpoĸ, orssiorpoĸ.
orsoq, t orsorpassuit. orssoĸ, t orssorpagssuit.
orsorasappoq, orsorasattuinnaavoq. orssorasagpoĸ, orssorasagtuínauvoĸ.
orsorpaa (s. umiap amia). orssorpâ (s. umiap amia).
orsoruppoq, orsoruttaqaaq, orsoruttassaagut. orssorugpoĸ, orssorugtaĸaoĸ, orssorugtásaugut.
orsualikkerpoq, orsualikkersoq, orsualikkersorpoq. orssualigkerpoĸ, orssualigkersoĸ, orssualigkersorpoĸ.
orsualikappoq, orsualikattuinnaavoq. orssualikagpoĸ, orssualikagtuínauvoĸ.
orsualikaaq, t orsualikaap, orsualikaat, orsualikaarsuaq, = orsualikak. orssualikâĸ, t orssualikâp, orssualikât, orssualikârssuaĸ, = orssualikak.
orsuannisaaq, t orsuannisaarpoq. orssuánissâĸ, t orssuánissârpoĸ.
orsuarlerpaa (imaq qatsualasarlugu), orsuarlequt. orssuardlerpâ (imaĸ ĸatsualasardlugo), orssuardleĸut.
orsuaasaq, t (naasoq), orsuaasanippoq, orsuaasartooq. orssuaussaĸ, t (naussoĸ), orssuaussanigpoĸ, orssuaussartôĸ.
orsuerpoq, orsuerniarpoq, orsuerniaq, orsuerluarpoq, orsuerniutit. orssuerpoĸ, orssuerniarpoĸ, orssuerniaĸ, orssuerdluarpoĸ, orssuerniutit.
orsueruppoq, orsuerulluinnarpoq. orssuerúpoĸ, orssuerutdluínarpoĸ.
orsugiak t orsugiaap, orsugiaat, orsugissat, orsugialik, orsugiallit. orssugiak t orssugiaup, orssugiait, orssugíssat, orssugialik, orssugiagdlit.
orsugisserpoq, orsugissersoq (iki). orssugísserpoĸ, orssugíssersoĸ (ike).
orsuiak t orsuiaap, orsuiaat, orsuissat, orsuialik, orsuiallit. orssuiak t orssuiaup, orssuiait, orssuíssat, orssuialik, orssuiagdlit.
orsuisorpoq : orsumik aallerpoq; orsuisuut. orssuisorpoĸ : orssumik aigdlerpoĸ; orssuisût.
orsulik, t orsullit, orsulissuuvoq. orssulik, t orssugdlit, orssuligssûvoĸ.
orsupalippoq, orsupalitserpaa, orsupalittuinnaavoq, orsupalinnarpoq. orssupaligpoĸ, orssupaligterpâ, orssupaligtuínauvoĸ, orssupalingnarpoĸ.
orsuut, t orsuutip, orsuutit (: usserut); orsuuserpaa, orsuutaaruppoq. orssût, t orssûtip, orssûtit (: uvserut); orssûserpâ, orssûtaerúpoĸ.
oruluut, t oruluutip, oruluutit, = orulussut; oruluutaavoq. orulût, t orulûtip, orulûtit, = orulússut; orulûtauvoĸ.
oruluvoq : meerujuuvoq, naammagittaappoq; orulugaa, orulutooq. oruluvoĸ : mêrujûvoĸ, nãmagigtáipoĸ; orulugâ, orulutôĸ.
oruni, t tak. : ororngit, orornit; orunersorpoq, oruneerpaa. orune, t tak. : ororngit, orornit; orunersorpoĸ, orunêrpâ.
oorunneq, t oorunnerup, oorunnerit : orroriusimanermit amiani aqiliorneq (meeqqami). ôrúneĸ, t ôrúnerup, ôrúnerit : orroriusimanermit amiane aĸiliorneĸ (mêrĸame).
oruuppaa, oruupput : pinnaapput, isumaqatigiikkunnaarput; oruussivoq. orũpâ, orũput : pínáuput, isumaĸatigîgkungnaerput; orũssivoĸ.
ooruppoq, ooruppaa, oorukkiartorpaa. ôrúpoĸ, ôrúpâ, ôrúkiartorpâ.
orulluppoq, orullussimaarpoq; tak. : oruluvoq. orutdlugpoĸ, orutdlugsimârpoĸ; tak. : oruluvoĸ.
orullut, t orullutip, orullutit, orullutigaa : naammagittaalliuutigaa. orutdlut, t orutdlutip, orutdlutit, orutdlutigâ : nãmagigtaitdliûtigâ.
orulluigaa (s. meeqqap arni). orutdluvigâ (s. mêrĸap arne).
orraavoq = orfaavoq; orraalaarpoq, orraasorsuuvoq. ovrâvoĸ = orrâvoĸ, orfâvoĸ; ovrâlârpoĸ, ovrâssorssûvoĸ.
orruppaa = orfuppaa; tak. : uerpoq. ovrúpâ = orrúpâ, orfúpâ; tak. : uverpoĸ.
paa, tk = paava (s. alluitsup paa). pâ, tk = pâva (s. agdluitsup pâ).
paaqatigaa = paaqatigivaa; ; tak. : paavoq. paeĸatigâ = paeĸatigivâ; ; tak. : paivoĸ.
paggappoq, paggatsitsivoq, paggattorsuupput. paggagpoĸ, paggagtitsivoĸ, paggagtorssũput.
paggappaa : passuppaa; paggatigaa, paggatigisaq : ujajaanikkut tigusaq. paggápâ : pássúpâ; paggatigâ, paggatigissaĸ : ujajainíkut tigussaĸ.
paggapput = paapput; paggaserput, paggasersut = paggipput. paggáput = pãput; paggaserput, paggasersut = paggíput.
paggaq, t paasaq, paallugu toqutaq; paggaavoq. paggaĸ, t pâssaĸ, pâvdlugo toĸutaĸ; paggauvoĸ.
paggarluppoq : paanninnerluppoq. paggardlugpoĸ : pângningnerdlugpoĸ.
paggarippoq, paggarissoq : paannillaqqippoq , paaqaqaaq; paggarilluinnarpoq. paggarigpoĸ, paggarigsoĸ : pângnitdlarĸigpoĸ , paoĸaĸaoĸ; paggarigdluínarpoĸ.
paggaserput : paalerput. paggaserput : pâlerput.
paggat, t paggatip, paggatit : ujajaagaq. paggat, t paggatip, paggatit : ujajâgaĸ.
paggavik, t = paaffik; paggavissuaq. paggavik, t = pâvfik; paggavigssuaĸ.
paggerpoq, paggersoq, paanippoq; paggerajuppoq, paggersippaa. paggerpoĸ, paggersoĸ, paunigpoĸ; paggerajugpoĸ, paggersípâ.
paggipput : paapput, sorsuullutik akiuupput = paggapput. paggíput : pãput, sorssûtdlutik akiũput = paggáput.
paggit, t paggisaa, tk paggisissaq : illumi qimataasup pissamaataa; tak. : paavoq. paggit, t paggisâ, tk paggisigssaĸ : igdlume ĸimataussup pigssamautâ; tak. : paivoĸ.
paggivik, t paggiviup : paaffik. paggivik, t paggiviup : paivfik.
paggorippoq, paggorissoq : parrataallaqqippoq; paggorissivoq. paggorigpoĸ, paggorigsoĸ : parratâtdlarĸigpoĸ; paggorigsivoĸ.
paappaa, paattorpaa, paattuut, paattuuserpaa, paattugaq, paattukkat tak. : paaguppaa. pâgpâ, pâgtorpâ, pâgtût, pâgtûserpâ, pâgtugaĸ, pâgtugkat tak. : pâgúpâ.
paassiaq, t (qaannamut); paassiarsivoq. pâgssiaĸ, t (ĸáinamut); pâgssiarsivoĸ.
paattuutitarpoq : paatsoorluni paarlaassivoq; paattuutitarajuppoq. pâgtûtitarpoĸ : paitsôrdlune pârdláussivoĸ; pâgtûtitarajugpoĸ.
paaguaq, t paagussat, paagualiorpoq, paaguassaq. pâguaĸ, t pâgússat, pâgualiorpoĸ, pâguagssaĸ.
paaguppaa, paagussaavoq, paagussivoq, paagulluarpaa. pâgúpâ, pâgússauvoĸ, pâgússivoĸ, pâgutdluarpâ.
paagut, t paagutip, paagutit, = paaguseq, paagutsit, paaguserpaa, paagusersorpaa, paagusiorpoq. pâgut, t pâgutip, pâgutit, = pâguseĸ, pâgutsit, pâguserpâ, pâgusersorpâ, pâgusiorpoĸ.
paatsoorpoq, paatsoorpaa : paasinngitsoorpaa; paatsuuippoq, paatsuuippaa, paatsuussaarpoq, paatsoorsinnaanngilaq, paatsoorsinnaanngillat. paitsôrpoĸ, paitsôrpâ : pâsíngitsôrpâ; paitsûvigpoĸ, paitsûvigpâ, paitsũsaerpoĸ, paitsôrsínáungilaĸ, paitsôrsínáungitdlat.
paavoq : illumi nakkutilliissalluni qimataavoq; paasuuvoq, paaffik = paggivik. paivoĸ : igdlume nákutigdlĩsavdlune ĸimatauvoĸ; paissûvoĸ, paivfik = paggivik.
pajannaarpaa = parnaarpaa, patanaarpaa; pajannaavippaa, pajannaarsorpaa. pajangnaerpâ = parnaerpâ, patanaerpâ; pajangnaivigpâ, pajangnaerssorpâ.
pajuppoq, pajuttorpai, pajuttuivoq, pajuttaannarpoq, pajuttaannarpaa, pajuttoq. pajugpoĸ, pajugtorpai, pajugtuivoĸ, pajugtáinarpoĸ, pajugtáinarpâ, pajugtoĸ.
pajugut, t pajugutip, pajugutit, pajugutaavoq, pajugusiorpoq. pajugut, t pajugutip, pajugutit, pajugutauvoĸ, pajugusiorpoĸ.
pajuppaa, pajutaq, pajukkumavaa. pajúpâ, pajutaĸ, pajúkumavâ.
pakappaa : kalluarpaa; pakagaq, pakakkat tak. : pakappaa. pakagpâ : kagdluarpâ; pakagaĸ, pakagkat tak. : pakápâ.
pakalatsivoq : qunutitaanerminik misigaaq, kanngutsippoq. pakalatsivoĸ : ĸunutitaunerminik misigaoĸ, kángutsípoĸ.
pakkaluaq, t pakkalussat = paluaq, palugaq; pakkaluaaraq, pakkaluaaqqat, pakkaluarsuaq. pákaluaĸ, t pákalússat = pal’uaĸ, pal’ugaĸ; pákaluâraĸ, pákaluârĸat, pákaluarssuaĸ.
pakappaa, pakatsivoq = pakassivoq; pakataq : kalluagaq. pakápâ, pakatsivoĸ = pakagsivoĸ; pakataĸ : kagdluagaĸ.
pakasarpaa : terlinganit tikippaa, akornuserpaa; pakasarluinnarpaa, = pakasappaa. pakasarpâ : terdlinganit tikípâ, akornuserpâ; pakasardluínarpâ, = pakasagpâ.
pakasaarpoq : ipingajalluni anersaarpoq; pakasaarpallak. pakasârpoĸ : ipingajagdlune anersârpoĸ; pakasârpatdlak.
pakassipput, pakassippaa, pakassikkiartorpaa, pakassikkumavaa. pakássíput, pakássípâ, pakássíkiartorpâ, pakássíkumavâ.
pakassummipput, pakassummippaa, pakassummikkumapput. pakássungmigput, pakássungmigpâ, pakássungmigkumáput.
pakatsivoq : ajortoornini pillugu kanngusuppoq; pakatsisippaa, pakatsisarpaa, pakatsissutigaa. pakatsivoĸ : ajortôrnine pivdlugo kángusugpoĸ; pakatsisípâ, pakatsisarpâ, pakatsíssutigâ.
pakkerpaa, pakkeraapput, pakkerluarpaa. pákerpâ, pákeráuput, pákerdluarpâ.
pakinippoq, pakinippaa : iperippaa; pakinilluarpaa. pakinigpoĸ, pakinigpâ : iperípâ; pakinigdluarpâ.
paakippoq, paakitsoq (: aallaat sullukippoq); paakinneruvoq, paakitsuuvoq. pâkípoĸ, pâkitsoĸ (: autdlait suvdlukípoĸ); pâkíneruvoĸ, pâkitsûvoĸ.
pakkumialik, t pakkumiallit : pakkusimasalik. pákumialik, t pákumiagdlit : pákusimassalik.
pakkuppaa, pakkussivoq, pakkulluarpaa, pakkusimavaa. pákúpâ, pákússivoĸ, pákutdluarpâ, pákusimavâ.
pakkut, t pakkutip, pakkutit : kinngunaveeqqut, patermut qaqilerut; pakkutaavoq, pakkuserpoq, pakkusersoq, pakkutit : perlaassiat napulersuutit. pákut, t pákutip, pákutit : kíngunavêrĸut, patermut ĸaĸilerut; pákutauvoĸ, pákuserpoĸ, pákusersoĸ, pákutit : perdlâgssiat napulersûtit.
palak, t oqs, palaap, palaat : pitsavik; palaavoq. pal’ak, t oĸs, pal’aup, pal’ait : pitsavik; pal’auvoĸ.
palanngarpoq : nuak kaangallappoq; palanngaallappoq. palángarpoĸ : nuak kângatdlagpoĸ; palángâtdlagpoĸ.
palaarsimavoq : palerulussimavoq. palârsimavoĸ : palerulugsimavoĸ.
palasi, t oqs (palasti, oqt), palasissaq, palasiuneq, palasiuvoq. palase, t oĸs (palaste, oĸt), palasigssaĸ, palasiuneĸ, palasiuvoĸ.
paleq, pallit, palissat, palilersorpaa, palikut. paleĸ, patdlit, paligssat, palilersorpâ, palikut.
paalerpaa (s. qajaq), paalersuut, paalersuivoq. pâlerpâ (s. ĸajaĸ), pâlersût, pâlersuivoĸ.
palerpoq, palersoq, palersivoq (qulliip iperaa), palerneq, palersingavoq : uinilluppoq, saluppoq. palerpoĸ, palersoĸ, palerssivoĸ (ĸutdlîp iperâ), palerneĸ, palerssingavoĸ : uvinigdlugpoĸ, salugpoĸ.
paliaarpoq, oqs : soqulavoq, ileqqorsorluni qitippoq. paliârpoĸ, oĸs : soĸulavoĸ, ilerĸorssordlune ĸitigpoĸ.
paaliorti, t : ernisussiortoq. pâliorte, t : ernisugsiortoĸ.
palivaarpoq = palaarsimavoq. palivârpoĸ = palârsimavoĸ.
paloqqavoq : palloreersimavoq, palungavoq. palorĸavoĸ : patdlorêrsimavoĸ, palungavoĸ.
paaluk = paasa (marlors.). pâluk = pâsa (mardlors.).
palut, tq oqs : nujaasat. palut, tĸ oĸs : nujaussat.
paluvoq, palungavoq, paluinnarpoq, palusoorpoq, palungataaq : qimmeq nakkangasunik siutilik. paluvoĸ, palungavoĸ, paluínarpoĸ, palussôrpoĸ, palungatâĸ : ĸingmeĸ nákangassunik siutilik.
paamaaq, t paamaap, paamaat : tinupasuaraq paamittoq, paamaarpoq. pâmâĸ, t pâmâp, pâmât : tinupassuaraĸ pâmigtoĸ, pâmârpoĸ.
paamaarpoq : pilaarpoq, arriippoq; paamaarpallaaqaaq, paamaaruppaa, paamaartippaa. pâmârpoĸ : pilârpoĸ, arrĩpoĸ; pâmârpatdlâĸaoĸ, pâmârúpâ, pâmârtípâ.
paamaarut, t paamaarutit, paamaarutigaa, paamaarutaavoq. pâmârut, t pâmârutit, pâmârutigâ, pâmârutauvoĸ.
paami, tki paamiippoq; tak. : paaq, II. pâme, tki pâmĩpoĸ; tak. : pâĸ, II.
pameerpaa : pamiuerpaa. pamêrpâ : pamiuerpâ.
paammerpoq, paammersoq : paamilerpoq; paammersippaa, paammersoorpoq, paammerivoq. pãmerpoĸ, pãmersoĸ : pâmilerpoĸ; pãmersípâ, pãmersôrpoĸ, pãmerivoĸ.
pamersarpaa : perorsarpaa. pamersarpâ : perorsarpâ.
pameruppaa : makisimmippaa = pamerpaa. pamerúpâ : makisingmigpâ = pamerpâ.
pamialluk, t pamialluit, pamialluusaq, pamialluttorpoq, pamialluerpaa. pamiagdluk, t pamiagdluit, pamiagdlûssaĸ, pamiagdlugtorpoĸ, pamiagdluerpâ.
pamiaq, t pamissat : tuukkap eqquata isorlutaa (pamiaa); pamiakippoq, pamiakitsoq. pamiaĸ, t pamíssat : tũkap erĸuata isordlutâ (pamiâ); pamiakípoĸ, pamiakitsoĸ.
paamippoq, paamigaa, paaminnarpoq (: pikkorippoq, kutsimaappoq). pâmigpoĸ, pâmigâ, pâmingnarpoĸ (: píkorigpoĸ, kutsimáipoĸ).
paamioq, t paamiormioq, paamiuniippoq; tak. : paamiut. pâmioĸ, t pâmiormioĸ, pâmiunĩpoĸ; tak. : pâmiut.
pamioq, t pamiortooq, pamiulik, pamiullit, pamiukippoq, pamiukitsoq, pamiuerpaa. pamioĸ, t pamiortôĸ, pamiulik, pamiugdlit, pamiukípoĸ, pamiukitsoĸ, pamiuerpâ.
paamisaarpaa, paamisaartippoq, paamisaartuarpaa. pâmisârpâ, pâmisârtípoĸ, pâmisârtuarpâ.
pamisserpoq, pamissersoq, pamissiuppaa = pamiuliuppaa. pamísserpoĸ, pamíssersoĸ, pamíssiúpâ = pamiuliúpâ.
paamititsivoq, paamititsinaqaaq. pâmititsivoĸ, pâmititsinaĸaoĸ.
paamitsappoq, paamitsaappaa, paamitsaatigaa, paamitsajuippoq, paamitsajuitsoq. pâmitsagpoĸ, pâmitsáupâ, pâmitsautigâ, pâmitsajuípoĸ, pâmitsajuitsoĸ.
paamiut, tq (alluitsup paamiut). pâmiut, tĸ (agdluitsup pâmiut).
paammiivaa, paammiivippaa. pãmîvâ, pãmîvigpâ.
pana, t panarpaa, panalik, panallit, panarsuaq, panaaraq. pana, t panarpâ, panalik, panagdlit, panarssuaĸ, panâraĸ.
pannaatsoq, t : panerneqanngitsoq. pánaitsoĸ, t : panerneĸángitsoĸ.
pannakaaq, t oqs, pannakaap, pannakaat, pannakaaliorpoq, pannakaatorpoq; = panikaaq. pánakâĸ, t oĸs, pánakâp, pánakât, pánakâliorpoĸ, pánakâtorpoĸ; = panikâĸ.
pannaku, t = panernikoq; pannakuuvoq, pannakuik. pánako, t = panernikoĸ; pánakûvoĸ, pánakuvik.
pannarippoq, pannarissoq, = panivippoq; pannarivippoq, pannarivissoq, pannarissitserpaa, pannarissivoq. pánarigpoĸ, pánarigsoĸ, = panivigpoĸ; pánarivigpoĸ, pánarivigsoĸ, pánarigsitserpâ, pánarigsivoĸ.
pannarik, t = panivissoq. pánarik, t = panivigsoĸ.
pannarnippoq, pannarnitsoq : panertumik anarnippoq. pánarnípoĸ, pánarnitsoĸ : panertumik anarnípoĸ.
pannarpaluppoq : panerpaluppoq; pannarpaluttuinnaavoq. pánarpalugpoĸ : panerpalugpoĸ; pánarpalugtuínauvoĸ.
pannarpallappoq : panertumut tuppallappoq. pánarpatdlagpoĸ : panertumut tugpatdlagpoĸ.
panaapput, panaappaa, panaassivoq, panaakkumapput (imminnut), panaattut. panáuput, panáupâ, panáussivoĸ, panáukumáput (ingmingnut), panáutut.
panaasaq, t panaasaliorpoq. panaussaĸ, t panaussaliorpoĸ.
panaavoq = palaavoq. panauvoĸ = pal’auvoĸ.
panni, tk = panini (ataasers.). páne, tk = panine (atausers.).
paneq, t panermit qeratavoq. paneĸ, t panermit ĸeratavoĸ.
panerfak, t panerfaap, panerfaat : nuliasuk; panerfalik, panerfallit, panerfaavoq. panerfak, t panerfaup, panerfait : nuliasuk; panerfalik, panerfagdlit, panerfauvoĸ.
panerpoq (: soqanngitsuusaarpoq); panerserpaa, panertoq (: nikku), panernaveeqqut, panernaveerserpaa, panersiaq, panersigaq, panersiivaa, panersuppoq, panertorsaat : simernaveeqqut; panerniarfigaa : qinnuuloorfigaa; panerneeruppoq, panertiinnarpaa. panerpoĸ (: soĸángitsûssârpoĸ); panerserpâ, panertoĸ (: nivko), panernavêrĸut, panernavêrserpâ, panersiaĸ, panersigaĸ, panersîvâ, panersugpoĸ, panertorsaut : simernavêrĸut; panerniarfigâ : ĸínûlôrfigâ; panernêrúpoĸ, panertĩnarpâ.
pangaligiaq, t pangaligissat : saaneq aalisakkap qilaavaniittoq, qarsoq akitooq. pangaligiaĸ, t pangaligíssat : sauneĸ aulisagkap ĸilâvanĩtoĸ, ĸarssoĸ akitôĸ.
pangalippoq, pangalitsippaa, pangaligaarpoq, pangalinnertooq, pangalittuarpoq. pangaligpoĸ, pangaligtípâ, pangaligârpoĸ, pangalingnertôĸ, pangaligtuarpoĸ.
pangallappoq, pangallakkiartorpoq, pangallaappaa, pangallaassaq. pangatdlagpoĸ, pangatdlagkiartorpoĸ, pangatdláupâ, pangatdláussaĸ.
pangallorippoq, pangallorissoq, = pangalillaqqippoq. pangatdlorigpoĸ, pangatdlorigsoĸ, = pangalitdlarĸigpoĸ.
pangalluppaa = pangalissuppaa; pangallussivoq. pangatdlúpâ = pangalíssúpâ; pangatdlússivoĸ.
pangallupput = pangalerrapput; pangalluttorsuupput. pangatdlúput = pangalerráput; pangatdlútorssũput.
pangalluserpoq, pangallusersoq = pangalilerpoq. pangatdluserpoĸ, pangatdlusersoĸ = pangalilerpoĸ.
paangerpaa, paangersippoq, paangersimavaa, paangersorpaa. pângerpâ, pângersípoĸ, pângersimavâ, pângersorpâ.
paangiuppoq, paangiuppaa, paangiusimaannarpoq. pângiúpoĸ, pângiúpâ, pângiusimáinarpoĸ.
paannaq, t paannaap, paannaat : naasoq aappalaartunik sikkersulik pilutartooq. pângnaĸ, t pângnaup, pângnait : naussoĸ augpalârtunik sivkersulik pilutartôĸ.
panneq, t pannerup, pannerit : angisoq (tuttu), = panniligaq, pannilikkat panniligarpoq, panniligarsoq. pangneĸ, t pangnerup, pangnerit : angissoĸ (tugto), = pangniligaĸ, pangniligkat pangniligarpoĸ, pangniligarsoĸ.
paannippoq, paannikkajuppoq, paannipput : ammassat erniortitsisut; tak. : paavaa. pângnigpoĸ, pângnigkajugpoĸ, pângnigput : angmagssat erniortitsissut; tak. : pâvâ.
panik, t panissaarpoq, panissaq, panissiaq, panikoq : paniip toqusup aqqa; panisuaq. panik, t panigsârpoĸ, panigssaĸ, panigsiaĸ, panikoĸ : panîp toĸussup arĸa; panisuaĸ.
panikaaq, t = pannakaaq; panikaassiassat : qajuusat. panikâĸ, t = pánakâĸ; panikâgssiagssat : ĸajûssat.
paaq, t paarsuaq; tak. : paanippoq, paaverluerpoq, paassat. paoĸ, t paorssuaĸ; tak. : paunigpoĸ, pauerdluerpoĸ, paugssat.
paarasuarpoq, paarasuarpaa (qaannamik). paorasuarpoĸ, paorasuarpâ (ĸáinamik).
paarataarpoq : narnerpoq (qajaq); paarataavilluni aggerpoq. paoratârpoĸ : narnerpoĸ (ĸajaĸ); paoratâvigdlune aggerpoĸ.
paarmaq, t paarmarsuaq, paarmarluk, paarmaasaq; = paarnaq, paarngaq. paormaĸ, t paormarssuaĸ, paormardluk, paormaussaĸ; = paornaĸ, paorngaĸ.
paarmaqulluk, t paarmaqulluit, paarmaqulluttarpoq, paarmaqulluttaat, paarmaqullueruppoq; = paarnaqulluk, paarngaqulluk. paormaĸutdluk, t paormaĸutdluit, paormaĸutdlugtarpoĸ, paormaĸutdlugtât, paormaĸutdluerúpoĸ; = paornaĸutdluk, paorngaĸutdluk.
paarmaqutit, tq paarmaqutigippoq, paarmaqutigissoq, paarmaqutitarpoq; = paarnaqutit, paarngaqutit. paormaĸutit, tĸ paormaĸutigigpoĸ, paormaĸutigigsoĸ, paormaĸutitarpoĸ; = paornaĸutit, paorngaĸutit.
paarmorpoq, paarmortuarpoq, paarmorsinnaanngilaq, paarmorsinnaanngillat paarmortut : s. qullugiaq; = paarngorpoq. paormorpoĸ, paormortuarpoĸ, paormorsínáungilaĸ, paormorsínáungitdlat paormortut : s. ĸugdlugiaĸ; = paorngorpoĸ.
paarnaq, t paarnarluk, paarnarpassuit, paarnartorpoq, paarnaasaq; = paarmaq, paarngaq. paornaĸ, t paornardluk, paornarpagssuit, paornartorpoĸ, paornaussaĸ; = paormaĸ, paorngaĸ.
paarngaq, t paarngarluk, paarngarpassuit, paarngartorpoq, paarngaasaq; = paarmaq, paarnaq. paorngaĸ, t paorngardluk, paorngarpagssuit, paorngartorpoĸ, paorngaussaĸ; = paormaĸ, paornaĸ.
paarngorpoq = paarnorpoq paarngorfigaa, paarngortut, paarnorfigaa, paarnortut; = paarmorpoq. paorngorpoĸ = paornorpoĸ paorngorfigâ, paorngortut, paornorfigâ, paornortut; = paormorpoĸ.
paarngualaarpoq = paarnualaarpoq : saggaasumik perserpoq. paorngualârpoĸ = paornualârpoĸ : saggaussumik perserpoĸ.
paarngualuupput = paarnualuupput : nunamut tunngapput, ilaguupput; paarngualuutiinnarput, paarnualuutiinnarput. paorngualũput = paornualũput : nunamut túngáput, ilagũput; paorngualûtĩnarput, paornualûtĩnarput.
paarnguliaq = paarnuliaq, t : puisi allumini sikkussaq. paornguliaĸ = paornuliaĸ, t : puisse agdlumine síkússaĸ.
paarniaq, t = paarngiaq = paarmaliaq, nuniagiaq. paorniaĸ, t = paorngiaĸ = paormaliaĸ, nuniagiaĸ.
paarniarpoq = paarngiarpoq, paarniartaannarpoq, paarniarfik, paarngiartaannarpoq, paarngiarfik. paorniarpoĸ = paorngiarpoĸ, paorniartáinarpoĸ, paorniarfik, paorngiartáinarpoĸ, paorngiarfik.
paarpoq, paarpaa, paartorpoq (timmiaq immap qaagut), paartuarpaa (anorip sarfaq assorlugu), paartippaa, paartitsivoq. paorpoĸ, paorpâ, paortorpoĸ (tingmiaĸ ímap ĸâgut), paortuarpâ (anorip sarfaĸ agssordlugo), paortípâ, paortitsivoĸ.
paaqqivaa : isumagaa, nakkutigaa; paaqqeqqissaarpaa, paaqqisarpaa, paaqqinnippoq. paorĸivâ : isumagâ, nákutigâ; paorĸerĸigsârpâ, paorĸissarpâ, paorĸingnigpoĸ.
paartoq, t paartuuvoq, paartoqarpoq. paortoĸ, t paortûvoĸ, paortoĸarpoĸ.
paarusaa, tk = paarusia. paorusâ, tk = paorusia.
paarut, t paarutit, paarutigaa, paarutaavoq. paorut, t paorutit, paorutigâ, paorutauvoĸ.
pappappoq, pappatsippaa, pappattaarpoq, pappakkaluttuinnarpoq. pápagpoĸ, pápagtípâ, pápagtârpoĸ, pápagkalugtuínarpoĸ.
pappangavoq, pappangavallaaqaaq. pápangavoĸ, pápangavatdlâĸaoĸ.
paapaaq, t mo paapaap, paapaat : ersinartoq. pâpâĸ, t mo pâpâp, pâpât : ersinartoĸ.
papattappoq : nuannaarnermit pissippoq = papatsappoq. papátagpoĸ : nuánârnermit pigsigpoĸ = papatsagpoĸ.
pappi, t oqs : pappialaq issusooq, qeratasooq. pápe, t oĸs : pápial’aĸ ivssusôĸ, ĸeratasôĸ.
papeqanngilaq, papeqanngillat, papeqanngitsoq. papeĸángilaĸ, papeĸángitdlat, papeĸángitsoĸ.
papeqilavoq, = papikilavoq, papeqilasoq : kavaajaq isorlutalik, aqajaqanngitsoq. papeĸilavoĸ, = papikilavoĸ, papeĸilassoĸ : kavâjaĸ isordlutalik, aĸajaĸángitsoĸ.
papequmitsappoq : pissangatsappoq. papeĸumitsagpoĸ : písangatsagpoĸ.
paperoq, t papeqqut, paperorsorpoq, paperukippoq, paperukitsoq, paperuusaq, paperortortippaa : kingoqqutsisippaa (s. sapaammi unnukkut tikittoq). paperoĸ, t paperĸut, paperorssorpoĸ, paperukípoĸ, paperukitsoĸ, paperûssaĸ, paperortortípâ : kingorĸutsisípâ (s. sapãme únúkut tikítoĸ).
papeqqiuppoq : kinguleruppoq; papeqqiutivippoq, papeqqiutivissoq. paperĸiúpoĸ : kingulerúpoĸ; paperĸiutivigpoĸ, paperĸiutivigsoĸ.
papeqquppoq : paperunnappoq. paperĸugpoĸ : paperúnagpoĸ.
papeeruppoq, papeerulluinnarpoq, papeerussimavoq. papêrúpoĸ, papêrutdluínarpoĸ, papêrúsimavoĸ.
pappiaraq, t pappialaq, oqs pappiararsuaq, pappiaraarniaq, pappiaraaruppoq, pappiararpassuit. pápiaraĸ, t pápial’aĸ, oĸs pápiararssuaĸ, pápiaraerniaĸ, pápiaraerúpoĸ, pápiararpagssuit.
papik, t papimmissarpoq, papittooq, papittoorsuaq, papilluppoq (: kataassimavoq). papik, t papingmigsarpoĸ, papigtôĸ, papigtôrssuaĸ, papigdlugpoĸ (: katáusimavoĸ).
papikatsuk, t : nersut pamiuigaq = papikalluk, papikatsui : kavaajap aqajaqanngitsup papeqilasui. papikatsuk, t : nerssut pamiuigaĸ = papikatdluk, papikatsue : kavâjap aĸajaĸángitsup papeĸilasue.
papikippoq, papikitsoq, papikisaarpoq, papikisaartoq, papikilluinnarpoq. papikípoĸ, papikitsoĸ, papikisârpoĸ, papikisârtoĸ, papikitdluínarpoĸ.
papikuujuk, t oqs, papikuujuit : timmiaq oqalussinnaalersartoq. papikûjuk, t oĸs, papikûjuit : tingmiaĸ oĸalugsínaulersartoĸ.
papilik, t papillit : napaartoq, qanassiaq. papilik, t papigdlit : napârtoĸ, ĸanagssiaĸ.
paapput (imminnut); tak. : paavaa. pãput (ingmingnut); tak. : pâvâ.
paaq, I paap, paat : nujalik (timmiaq). pâĸ, I pâp, pât : nujalik (tingmiaĸ).
paaq, t II, paap, paat : torsuuk, isaariaq; paarpasippoq, paarsuaq, paarsuaasaq (: qaannap paava). pâĸ, t II, pâp, pât : torssûk, isâriaĸ; pârpasigpoĸ, pârssuaĸ, pârssuaussaĸ (: ĸáinap pâva).
paaqartippaa = paasivaa; paaqartinngilaa. pâĸartípâ = pâsivâ; pâĸartíngilâ.
paqinnarpoq, oqt : upperisarsorluni pinaveersaarpoq = paqumisuppoq. paĸingnarpoĸ, oĸt : ugperissarssordlune pinavêrsârpoĸ = paĸumisugpoĸ.
paqumigaa = paqumigivaa, paqumisuppoq, paqumittarpoq, paquminaqaaq; = teqigaa, taqassigaa. paĸumigâ = paĸumigivâ, paĸumisugpoĸ, paĸumigtarpoĸ, paĸuminaĸaoĸ; = teĸigâ, taĸagsigâ.
paaqut, paaqutip, paaqutit, paaqutigaa, paaqutaavoq; tak. : atsipaaqut. pâĸut, pâĸutip, pâĸutit, pâĸutigâ, pâĸutauvoĸ; tak. : atsipâĸut.
paaraa = paarivaa, paarilluarpaa, paarisaq, = paarsaq; paarisassaq. pârâ = pârivâ, pârivdluarpâ, pârissaĸ, = pârssaĸ; pârissagssaĸ.
paaraq, t paaqqat = paavaraq : nujaleeraq. pâraĸ, t pârĸat = pâvaraĸ : nujalêraĸ.
paaraarsuk, t paaraarsuit : paajusaq. pârârssuk, t pârârssuit : pâjussaĸ.
paaratiisi, t oqs : naatsiivik nuannersoq, pilluarfik; paaratiiseqarpoq. pâratîse, t oĸs : nautsîvik nuánersoĸ, pivdluarfik; pâratîseĸarpoĸ.
paarlagarput, paarlagarpaa, paarlagartuarpoq, paarlagarunnaarpoq, paarlagarunnaarsoq. pârdlagarput, pârdlagarpâ, pârdlagartuarpoĸ, pârdlagarungnaerpoĸ, pârdlagarungnaersoĸ.
paarlagiarpoq, paarlagiarpaa, paarlagiaavoq. pârdlagiarpoĸ, pârdlagiarpâ, pârdlagiaivoĸ.
paarlappaa : naapinniakki qaangiinnarsimavaa tak. : paarlaannarpaa. pârdlagpâ : nâpíniagke ĸângĩnarsimavâ tak. : pârdláinarpâ.
paarlappai (assani) = paarlatsippai. pârdlagpai (agssane) = pârdlagtípai.
paarlaannarpaa : naapinngitsoorpaa. pârdláinarpâ : nâpíngitsôrpâ.
paarlaavaa, paarlaallugu perianngitsoorpaa. pârdlaivâ, pârdlaivdlugo periángitsôrpâ.
paarlakaapput = paarlagarput (imminnut). pârdlakáuput = pârdlagarput (ingmingnut).
paarlaappaa, paarlaassivoq, paarlaassaavoq, paarlaassuivoq, paarlaapput (s. atisaminnik). pârdláupâ, pârdláussivoĸ, pârdláussauvoĸ, pârdláussuivoĸ, pârdláuput (s. atissamingnik).
paarleq, t paarliup, paarlermiippoq, paarliuvoq, paarlersaat, paarlersaavoq, paarlerpaaq. pârdleĸ, t pârdliup, pârdlermĩpoĸ, pârdliuvoĸ, pârdlersât, pârdlersauvoĸ, pârdlerpâĸ.
paariarpaa : putuniagaq illuanit naaperiarpaa; paariaallaqqippoq, paariaallaqqissoq. pâriarpâ : putuniagaĸ igdluanit nâperiarpâ; pâriaitdlarĸigpoĸ, pâriaitdlarĸigsoĸ.
paariartorpaa : naapikkiartorpaa, ilassiartorpaa. pâriartorpâ : nâpíkiartorpâ, ilagsiartorpâ.
parnaarpoq, parnaarpaa, parnaarsorpaa, parnaarsaat, parnaarsaaserpaa, parnaarsimavoq, parnaarsimmavik; = pajarnaarpoq. parnaerpoĸ, parnaerpâ, parnaerssorpâ, parnaersaut, parnaersauserpâ, parnaersimavoĸ, parnaersímavik; = pajarnaerpoĸ.
parnaaruppaa, parnaarussivik, parnaarussorpai, parnaarussaq, parnaarussaavoq, parnaarussaarpaa, parnaarussaarsippaa. parnaerúpâ, parnaerússivik, parnaerússorpai, parnaerússaĸ, parnaerússauvoĸ, parnaerússaerpâ, parnaerússaersípâ.
parnginnarpoq = parninnarpoq : panersiataaginnarpoq; parnginnartippaa, parninnartippaa. parngínarpoĸ = parnínarpoĸ : panersiatâgínarpoĸ; parngínartípâ, parnínartípâ.
parngup aserorpaa, parnup aserorpaa. parngup aserorpâ, parnup aserorpâ.
parnguppoq, parnguppaa, parngussaq parngutivippoq, parngutiinnarpoq; = parnuppoq. parngúpoĸ, parngúpâ, parngússaĸ parngutivigpoĸ, parngutĩnarpoĸ; = parnúpoĸ.
parngutigaa, parngutigivaa : ileqqoraa, ileqquliuppaa; = parnutigaa. parngutigâ, parngutigivâ : ilerĸorâ, ilerĸuliúpâ; = parnutigâ.
parnivaa = parnuppaa. parnivâ = parnúpâ.
parnuppoq, parnuppaa, parnussaq parnutivippoq, parnutiinnarpoq; = parnguppoq. parnúpoĸ, parnúpâ, parnússaĸ parnutivigpoĸ, parnutĩnarpoĸ; = parngúpoĸ.
parnutigaa, parnutigivaa : ileqqoraa, ileqquliuppaa; = parngutigaa. parnutigâ, parnutigivâ : ilerĸorâ, ilerĸuliúpâ; = parngutigâ.
paarpaa, paarsivoq : naapitsiartorpoq; paarnippoq. pârpâ, pârsivoĸ : nâpitsiartorpoĸ; pârnigpoĸ.
paqqa, tk : patia. parĸa, tk : patia.
paqqappoq : panersuppoq; paqqasserpaa, paqqassiaq, paqqappallaaqaaq. parĸagpoĸ : panersugpoĸ; parĸagserpâ, parĸagsiaĸ, parĸagpatdlâĸaoĸ.
paaqqangavoq : toraakkaminut kipungavoq; paaqqangasoorpoq, paaqqangatippaa. pârĸangavoĸ : torâgkaminut kipungavoĸ; pârĸangassôrpoĸ, pârĸangatípâ.
paqqaarpoq : imma panerpoq. parĸârpoĸ : ingma panerpoĸ.
paqqi, tk : patii. parĸe, tk : patê.
paqqerpoq, paqqersoq : imeeruppoq, qarsorpoq, taattueruppoq; paqqersoorpoq, paqqersippaa. parĸerpoĸ, parĸersoĸ : imêrúpoĸ, ĸarsorpoĸ, táutuerúpoĸ; parĸersôrpoĸ, parĸersípâ.
paqqingavoq, paqqingavallaarpoq, paqqingasuunngilaq, paqqingasuunngillat. parĸingavoĸ, parĸingavatdlârpoĸ, parĸingassũngilaĸ, parĸingassũngitdlat.
paqqisaarpoq, = paqqasaarpoq : qinnuuloorpoq (soqanngitsuusaarluni); paqqisaarutigaa. parĸisârpoĸ, = parĸasârpoĸ : ĸínûlôrpoĸ (soĸángitsûssârdlune); parĸisârutigâ.
paqqit, tq = patit. parĸit, tĸ = patit.
paqqiuppaa, paqqiullugu annilaangavoq. parĸiúpâ, parĸiutdlugo ánilângavoĸ.
paaqquppaa, paaqqutiinnarpaa (pulanani), paaqqukkiartorpaa. pârĸúpâ, pârĸutĩnarpâ (pulanane), pârĸúkiartorpâ.
paqqut, t paqqutip, paqqutit : patiut; tak. : pateq. parĸut, t parĸutip, parĸutit : patiut; tak. : pateĸ.
paaqqutaraa = paaqqutarivaa, paaqqutigaa, paaqqutigivaa : nakkutigaa; paaqqutariuarpaa. pârĸutarâ = pârĸutarivâ, pârĸutigâ, pârĸutigivâ : nákutigâ; pârĸutariuarpâ.
paaqqutilliivoq, paaqqutilliisarpoq, paaqqutilliigajuppoq. pârĸutigdlîvoĸ, pârĸutigdlîssarpoĸ, pârĸutigdlîgajugpoĸ.
parrataarpoq, parrataarpaa = paarataarpoq, paarataarpaa. parratârpoĸ, parratârpâ = paoratârpoĸ, paoratârpâ.
parrallapput : assut paalerput. parratdlagput : agsut pâlerput.
parrupput, parruppaat, parrussivoq, parrunniarput (sukkaniuttut). parrúput, parrúpât, parrússivoĸ, parrúniarput (súkaniútut).
parsangavoq : sorungavoq, peqqiippaluppoq; parsangassutigaa (nappaanni). parsangavoĸ : sorungavoĸ, perĸĩpalugpoĸ; parsangássutigâ (nápáune).
paarsaq, t = paarisaq; paarsaraa, paarsaavoq. pârssaĸ, t = pârissaĸ; pârssarâ, pârssauvoĸ.
parsiarpaa : paarpaa, illuatungaanit naaperiarpaa = paariartorpaa; parsiaavoq. parssiarpâ : pârpâ, igdluatungânit nâperiarpâ = pâriartorpâ; parssiaivoĸ.
paarsivoq, paarsilluarpoq, paarsiuippoq, paarsiuitsoq, paarsisigaa. pârssivoĸ, pârssivdluarpoĸ, pârssiuípoĸ, pârssiuitsoĸ, pârssissigâ.
paartitsipput : umiarsuit puersitsipput. pârtitsíput : umiarssuit puersitsíput.
paarussarpoq : pulammagiaq malinnit qaartorsuuvoq; paarussartuinnaavoq. pârússarpoĸ : pulámagiaĸ malingnit ĸârtorssûvoĸ; pârússartuínauvoĸ.
paasa = paalata, paaqisa. pâsa = pâlata, pâĸisa.
passappoq : kinngujavoq, pertujavoq; passappallaarpoq. pásagpoĸ : kíngujavoĸ, pertujavoĸ; pásagpatdlârpoĸ.
passangaappoq, passangaatsoq : kinngujaappoq, pertujaappoq. pásangáipoĸ, pásangaitsoĸ : kíngujáipoĸ, pertujáipoĸ.
paasi, t oqs : qernersaat qillersagassaq (qisummut); paaserpaa. pâse, t oĸs : ĸernersaut ĸivdlersagagssaĸ (ĸissungmut); pâserpâ.
pasillerpoq, pasillersoq, pasillerpaa, pasillertaannarpoq, pasillertaannarpaa, pasillersaa, pasillersi. pasigdlerpoĸ, pasigdlersoĸ, pasigdlerpâ, pasigdlertáinarpoĸ, pasigdlertáinarpâ, pasigdlersâ, pasigdlerse.
pasilliut, t pasilliutip, pasilliutit, pasilliutaavoq, pasilliutaaruppoq, pasilliutigaa. pasigdliut, t pasigdliutip, pasigdliutit, pasigdliutauvoĸ, pasigdliutaerúpoĸ, pasigdliutigâ.
pasilliivoq, pasilliisaannarpoq, pasilliisuuvoq. pasigdlîvoĸ, pasigdlîssáinarpoĸ, pasigdlîssûvoĸ.
pasinaarpaa, pasinaarsaarpoq : pinngitsuusaarpoq; pasinaarsaarutigaa, pasinaarsaarajuppoq. pasinaerpâ, pasinaersârpoĸ : píngitsûssârpoĸ; pasinaersârutigâ, pasinaersârajugpoĸ.
pasinarpoq, pasinarluinnarpoq, pasinapiluppoq, pasinaappoq, pasinaatsoq, pasinaat. pasinarpoĸ, pasinardluínarpoĸ, pasinapilugpoĸ, pasináipoĸ, pasinaitsoĸ, pasinaut.
pasitsappoq, pasitsaappaa, pasitsaassivoq, pasitsaalivaa : pinngitsuutippaa. pasitsagpoĸ, pasitsáupâ, pasitsáussivoĸ, pasitsailivâ : píngitsûtípâ.
paasivaa, paasissaavoq, paasissaanngilaq, paasissaanngillat, paasinaappoq, paasinaatsoq paasinngitsoorpaa, = paatsoorpaa; paasisimasalik, paasisimasallit paasisimasaaruppoq, paasilluarpaa. pâsivâ, pâsigssauvoĸ, pâsigssáungilaĸ, pâsigssáungitdlat, pâsináipoĸ, pâsinaitsoĸ pâsíngitsôrpâ, = paitsôrpâ; pâsisimassalik, pâsisimassagdlit pâsisimassaerúpoĸ, pâsivdluarpâ.
pasivaa, pasisaq, pasisaarpoq, pasisaarpaa, pasinerluppaa, pasinaat, pasisaavoq, pasinanngivippoq, pasinanngivissoq. pasivâ, pasissaĸ, pasisârpoĸ, pasisârpâ, pasinerdlugpâ, pasinaut, pasissauvoĸ, pasinángivigpoĸ, pasinángivigsoĸ.
paasaraapput (imminnut); paasaraattorsuupput. pâssaráuput (ingmingnut); pâssaráutorssũput.
passarluppaa = passarluppaa : paarnerliorpaa, paarlaannarpaa. pássardlugpâ = pásardlugpâ : pârnerdliorpâ, pârdláinarpâ.
passuppaa, passussivoq, passussaq = passutaq, passunneritsoq, passukkunnaarpaa, passuttuarpaa. pássúpâ, pássússivoĸ, pássússaĸ = pássutaĸ, pássúneritsoĸ, pássúkungnaerpâ, pássútuarpâ.
paasut, tq (imminnut); tak. : paavaa, paapput. pâssut, tĸ (ingmingnut); tak. : pâvâ, pãput.
pattagiaq, t pattagissat, pattagiarsuaq, pattagiaaraq, pattagiaaqqat, pattagiaasaq : supputaasaq; pattagiapalaaq, pattagialik, pattagiallit. pátagiaĸ, t pátagíssat, pátagiarssuaĸ, pátagiâraĸ, pátagiârĸat, pátagiaussaĸ : súputaussaĸ; pátagiapalâĸ, pátagialik, pátagiagdlit.
pattagissiortoq, t pattagissiortuuvoq. pátagíssiortoĸ, t pátagíssiortûvoĸ.
pattappoq, pattappaa, pattaffik, pattassinnaavoq, pattattuuvoq, pattattorpoq (timmiaq). pátagpoĸ, pátagpâ, pátagfik, pátagsínauvoĸ, pátagtûvoĸ, pátagtorpoĸ (tingmiaĸ).
patajaappoq, patajaappoq : orlujaappoq, kinngujaappoq; patajaallivoq, patajaavippoq, patajaavissoq. patajáipoĸ, patajáipoĸ : ordlujáipoĸ, kíngujáipoĸ; patajaitdlivoĸ, patajaivigpoĸ, patajaivigsoĸ.
patajavoq, patajasivoq, = pertujavoq, orlujavoq; patajavallaarnak. patajavoĸ, patajasivoĸ, = pertujavoĸ, ordlujavoĸ; patajavatdlârnak.
pattaku, t : tuttup patigassartaa aseqqukoq (pateriigaq). pátako, t : tugtup patigagssartâ aserĸukoĸ (paterîgaĸ).
pattalaarpaa (nersualaarlugu, pitsaanerarlugu); pattalaartippoq, pattalaartuinnaavaa. pátalârpâ (nersualârdlugo, pitsaunerardlugo); pátalârtípoĸ, pátalârtuínauvâ.
patanaarpaa : qajannaarpaa. patanaerpâ : ĸajangnaerpâ.
patanaappoq, patanaatsoq, patanaallivoq. patanáipoĸ, patanáitsoĸ, patanaitdlivoĸ.
patanarpoq : qajannarpoq, uppiavoq, kinngujavoq; patanarsivoq. patanarpoĸ : ĸajangnarpoĸ, úpiavoĸ, kíngujavoĸ; patanarsivoĸ.
pattarippoq, pattarissoq : patillaqqippoq, pertujaappoq. pátarigpoĸ, pátarigsoĸ : patitdlarĸigpoĸ, pertujáipoĸ.
pattallaqqippoq, pattallaqqissoq, pattallaqqissivoq, pattallaqqissorujussuuvoq. pátatdlarĸigpoĸ, pátatdlarĸigsoĸ, pátatdlarĸigsivoĸ, pátatdlarĸigsorujugssûvoĸ.
pattaapput (arsamik), pattaakkumapput. pátáuput (arssamik), pátáukumáput.
pattaat, t pattaatip, pattaatit pattaasiorpoq, pattaammik akortaapput. pátaut, t pátautip, pátautit pátausiorpoĸ, pátáumik akortáuput.
paallappoq, paallatsippaa, paallattoorpoq, paallatserpoq : ajunaarpoq, ajulilerpoq. pâtdlagpoĸ, pâtdlagtípâ, pâtdlagtôrpoĸ, pâtdlagterpoĸ : ajunârpoĸ, ajulilerpoĸ.
pallarippoq, pallarissoq : palillaqqippoq, tarsalitsippoq. patdlarigpoĸ, patdlarigsoĸ : palitdlarĸigpoĸ, tarssaligtípoĸ.
palleq, t pallerit, pallersarpoq, pallersaat, pallersuaq = orpik toquliortoq, pannakoq, qarsorneq. patdleĸ, t patdlerit, patdlersarpoĸ, patdlersât, patdlerssuaĸ = orpik toĸuliortoĸ, pánakoĸ, ĸarsorneĸ.
pallerpaa : palilerpaa (s. ammassaat); pallersorpaa. patdlerpâ : palilerpâ (s. angmagssaut); patdlersorpâ.
pallippaa, pallittorpaa, pallissimaarpaa, pallikkiartorpaa, palligoorpaa. patdligpâ, patdligtorpâ, patdligsimârpâ, patdligkiartorpâ, patdligôrpâ.
palliguppoq, palligukkiartorpoq : qanilliartorpoq. patdligúpoĸ, patdligúkiartorpoĸ : ĸanigdliartorpoĸ.
pallimavaa : qaninngoorpaa; pallimanngivippaa. patdlimavâ : ĸaníngôrpâ; patdlimángivigpâ.
pallimoorpaa = pallimangajappaa. patdlimôrpâ = patdlimangajagpâ.
pallisaq, t : pullatip miligaata salliaqutaa (uppinnaveeqqutaa). patdlisaĸ, t : putdlatip miligâta sagdliaĸutâ (úpínavêrĸutâ).
pallorpoq, pallorfigaa, pallortippaa, pallorsimavoq. patdlorpoĸ, patdlorfigâ, patdlortípâ, patdlorsimavoĸ.
pallunngapput, pallunngarsorpoq, pallunngarsorfik. patdlúngáput, patdlúngarssorpoĸ, patdlúngarssorfik.
pallunngavik, t pallunngaviup (s. niuertarfimmi); pallunngavittaarpoq. patdlúngavik, t patdlúngaviup (s. niuvertarfingme); patdlúngavigtârpoĸ.
pallungavoq, pallungaannarpoq, pallungagajuppoq, pallungarrapput. patdlungavoĸ, patdlungáinarpoĸ, patdlungagajugpoĸ, patdlungarráput.
pateq, t paqqit tak. : paqqa. pateĸ, t parĸit tak. : parĸa.
paterpoq : patertorpoq, patinnguvoq (anniussaq). paterpoĸ : patertorpoĸ, patínguvoĸ (ániússaĸ).
patigassaq, t s. tuttup quttoraata saarna (saarnga); patigassartaa. patigagssaĸ, t s. tugtup ĸugtorâta saorna (saornga); patigagssartâ.
patippoq, patissivoq, patiffik, patitsippai (imminnut), patittariaq, patittarissat. patigpoĸ, patigsivoĸ, patigfik, patigtípai (ingmingnut), patigtariaĸ, patigtaríssat.
patinnguvoq, patinngulaarpoq, patinngutitsivoq. patínguvoĸ, patíngulârpoĸ, patíngutitsivoĸ.
patippaa, patitsivoq, patitsisaa, patilluarpaa. patípâ, patitsivoĸ, patitsisâ, patitdluarpâ.
patipassuppaa (pateruloornagu). patipagsugpâ (paterulôrnago).
patitaq, t patitaavoq, patitassaq. patitaĸ, t patitauvoĸ, patitagssaĸ.
paatooq, t paatoorsuaq (s. aallaat). pâtôĸ, t pâtôrssuaĸ (s. autdlait).
pattorpaa : patittarpaa; pattorneq, pattorput (aappariit). pátorpâ : patítarpâ; pátorneĸ, pátorput (áiparît).
patruuni, t oqs : aallaasip imassaa; patruuneqarpoq, patruunisivoq. patrûne, t oĸs : autdlaisip imagssâ; patrûneĸarpoĸ, patrûnisivoĸ.
patsippaa = patsisaatippaa; patsikkunnaarpaa. patsípâ = patsisautípâ; patsíkungnaerpâ.
patsiseqarpoq, patsiseqanngivippoq, patsiseqanngivissoq. patsiseĸarpoĸ, patsiseĸángivigpoĸ, patsiseĸángivigsoĸ.
patsisigaa, patsisigivaa, patsisiginngilaa, patsisigeqinagu. patsisigâ, patsisigivâ, patsisigíngilâ, patsisigeĸinago.
patsisissaaruppoq, patsisissaarutivippoq, patsisissaarutivissoq. patsisigssaerúpoĸ, patsisigssaerutivigpoĸ, patsisigssaerutivigsoĸ.
patsisissarsiorpoq, patsisissarsiortaannarpoq, patsisissarsioqinak. patsisigssarsiorpoĸ, patsisigssarsiortáinarpoĸ, patsisigssarsioĸinak.
patsissarpoq : patsiseqarluni akornuteqarpoq. patsíssarpoĸ : patsiseĸardlune akornuteĸarpoĸ.
patsit, t patsisip, patsisit patsisissaq, patsisaa, patsisaavoq. patsit, t patsisip, patsisit, patsisigssaĸ, patsisâ, patsisauvoĸ.
paatsivik, t : paasiffik; paatsiveeruppoq, paatsiveeruppaa, paatsiveerussivaa, paatsivitanngueruppoq, paatsivissaaruppoq. pâtsivik, t : pâsivfik; pâtsivêrúpoĸ, pâtsivêrúpâ, pâtsivêrússivâ, pâtsivitánguerúpoĸ, pâtsivigssaerúpoĸ.
patuguppoq, patuguppaa, patugussaavoq, patugukkiartorpaa, patugutivippaa. patugúpoĸ, patugúpâ, patugússauvoĸ, patugúkiartorpâ, patugutivigpâ.
patugut, t patugutip, patugutit, patugutaavoq, patugutaarpaa. patugut, t patugutip, patugutit, patugutauvoĸ, patugutaerpâ.
pattuupput : imminnut patittaapput; tak. : pattorpaa. pátũput : ingmingnut patítáuput; tak. : pátorpâ.
paaverluerpoq, paaverluerpaa, paaverluersimavoq. pauerdluerpoĸ, pauerdluerpâ, pauerdluersimavoĸ.
paassaannarpoq : paassaannarnik aallaannippoq. paugssáinarpoĸ : paugssáinarnik autdlaingnigpoĸ.
paassat, tq paassaasat (uumasuaqqat), paassalivik. paugssat, tĸ paugssaussat (ûmassuarĸat), paugssalivik.
paassaasivik, t paassaasiviup, paassaasivimmiippoq; = paassivik. paugssausivik, t paugssausiviup, paugssausivingmĩpoĸ; = paugssivik.
paasserpaa = paassalerpaa. paugsserpâ = paugssalerpâ.
paassivik, t = paassaasivik. paugssivik, t = paugssausivik.
paaviarpaa (: silattorsarpaa tuniseqqunagu); paaviaavoq, paaviagaavoq. pauiarpâ (: silagtorsarpâ tunisserĸunago); pauiaivoĸ, pauiagauvoĸ.
paaviaat, t paaviaatip, paaviaatit, paaviaataarserpoq, paaviaataarsersoq, paaviaataaruppoq, paaviaatisivoq. pauiaut, t pauiautip, pauiautit pauiautaerserpoĸ, pauiautaersersoĸ, pauiautaerúpoĸ, pauiautisivoĸ.
paavinnaq, t paavinnaap, paavinnaat, paavinnaavoq, paavinnarsuaq. pauínaĸ, t pauínaup, pauínait, pauínauvoĸ, pauínarssuaĸ.
paajaqivoq, paajaqisorujussuuvoq. paujaĸivoĸ, paujaĸissorujugssûvoĸ.
paakkarut, t paakkarutip, paakkarutit, paakkaruserpaa, paakkarusersorpaa, paakkarutissaq, paakkarummiippoq, paakkarussuaq. páukarut, t páukarutip, páukarutit, páukaruserpâ, páukarusersorpâ, páukarutigssaĸ, páukarúmĩpoĸ, páukarússuaĸ.
paakujuppoq, paakujuttuinnaavoq, paakujutsippoq; = paajaqivoq. paukujugpoĸ, paukujugtuínauvoĸ, paukujugtípoĸ; = paujaĸivoĸ.
paalangerpaa : uunnaavik, iga paaviarpaa; paalangeqqaarallaak. paulangerpâ : ũnaivik, iga pauiarpâ; paulangerĸâratdlauk.
paalerpaa : paassalerpaa. paulerpâ : paugssalerpâ.
paalersaat, t paalersaatip, paalersaatit, paalersaasiorpoq, paalersaaserpoq, paalersaasersoq. paulersaut, t paulersautip, paulersautit, paulersausiorpoĸ, paulersauserpoĸ, paulersausersoĸ.
paanngarpoq : paarasuarpoq, narnerpoq; paanngaasut : ornigisut. páungarpoĸ : paorasuarpoĸ, narnerpoĸ; páungaissut : ornigissut.
paanippoq, paanippallaaqaaq. paunigpoĸ, paunigpatdlâĸaoĸ.
paaserpoq = paatilerpoq; paasersorpoq. pauserpoĸ = pautilerpoĸ; pausersorpoĸ.
paasunnippoq, paasunnitsoq, paasunneqaaq. pausungnípoĸ, pausungnitsoĸ, pausungneĸaoĸ.
paataarserpoq, paataarsersoq, paataarsersimavoq. pautaerserpoĸ, pautaersersoĸ, pautaersersimavoĸ.
paataajarpoq (: patsiseqarluni soraarpoq); paataajartippaa. pautaiarpoĸ (: patsiseĸardlune soraerpoĸ); pautaiartípâ.
paaterpoq, paaterpaa, paaterupput (ajugaaniullutik). pauterpoĸ, pauterpâ, pauterúput (ajugauniutdlutik).
paatersorpoq : paatinik atuivoq; paatersullaqqippoq, paatersullaqqissoq. pauterssorpoĸ : pautinik atuivoĸ; pauterssutdlarĸigpoĸ, pauterssutdlarĸigsoĸ.
paatit, tq paatissiaq, paatitaarpoq; = paatik (marlors.). pautit, tĸ pautigssiaĸ, pautitârpoĸ; = pautik (mardlors.).
paavoq : paaqalerpoq; paasimaqaaq. pauvoĸ : paoĸalerpoĸ; pausimaĸaoĸ.
paavaa, paasaqattaapput, paatippoq (: ipummut). pâvâ, pâssaĸátáuput, pâtípoĸ (: ipúmut).
paava, tk (qaannap, kangerluup, illup). pâva, tk (ĸáinap, kangerdlûp, igdlup).
pavani, upki pavanersuaq, pavaneraallak; tak. : tappavani. pavane, upki pavanerssuaĸ, pavanerâtdlak; tak. : tagpavane.
pavannga, upki pavanngarnisaq, pavanngarnitsat, pavanngaanniit, pavanngarsuaq, pavanngarsarnerpoq, pavanngarsarnersoq. pavánga, upki pavángarnisaĸ, pavángarnitsat, pavángãnît, pavángarssuaĸ, pavángarsarnerpoĸ, pavángarsarnersoĸ.
pavaniippoq (: kangianiippoq). pavanĩpoĸ (: kangianĩpoĸ).
paavi, t oqs ataataq (ilagiit katuullit ataataanerpaavat); paaviuvoq. pâve, t oĸs atâtaĸ (ilagît katûgdlit atâtaunerpâvat); pâviuvoĸ.
paffa, upo paffaraallak, paffarujussuaq. pavfa, upo pavfarâtdlak, pavfarujugssuaĸ.
paffequtit, tq = tajarutit. pavfeĸutit, tĸ = tajarutit.
paffik, t paffiluppoq = passik. pavfik, t pavfilugpoĸ = pavssik.
paaviaaneq, t oqs : aapakaarsuit ilaat. pâviâneĸ, t oĸs : âpakârssuit ilât.
pakka, tk = papia, kingumut isua; pakkaniippoq, pakkagut. pavka, tk = papia, kingumut isua; pavkanĩpoĸ, pavkagut.
pakki, tk = papii; pakkisa, pakkiniippoq. pavke, tk = papê; pavkisa, pavkinĩpoĸ.
pakkeruppoq = papeeruppoq; pakkerussimavoq. pavkerúpoĸ = papêrúpoĸ; pavkerúsimavoĸ.
pakkit, tq = papiit. pavkit, tĸ = papît.
pakku, upt qasseers. pakkua, allam. pavko, upt ĸavsêrs. pavkua, avdlam.
panna, upt pannagooq; tak. : tappanna. pavna, upt pavnagôĸ; tak. : tagpavna.
paavooq, t : timmiarsuaq papittooq. pâvôĸ, t : tingmiarssuaĸ papigtôĸ.
passik, t = paffik. pavssik, t = pavfik.
passuma, upt allam. passumatut, passumaniippoq; tak. : tappassuma. pavssuma, upt avdlam. pavssumatut, pavssumanĩpoĸ; tak. : tagpavssuma.
passumaak, oql passumaak-aa! pavssumâk, oĸl pavssumâk-â!
paassuarpoq, paassuarpaluppoq : paamilaarpaluppoq. pâvsuarpoĸ, pâvsuarpalugpoĸ : pâmilârpalugpoĸ.
pavuuna, upki pavuunaqquppoq, pavuunarsuaq, pavuunarujussuaq. pavûna, upki pavûnarĸúpoĸ, pavûnarssuaĸ, pavûnarujugssuaĸ.
pavunga, upki pavungapilorujussuaq, pavungarsuaq. pavunga, upki pavungapilorujugssuaĸ, pavungarssuaĸ.
pavunnarpoq, pavunnaappaa, pavunnarsimavoq. pavungnarpoĸ, pavungnáupâ, pavungnarsimavoĸ.
pi, (t), perput, persi, peqarpoq, peqasaarpoq, perpassuit, peqangaarpoq, peqanngilaq, peqanngillat, peqaqaaq tak. : piga, pigaa, pikka, il. il. pe, (t), perput, perse, peĸarpoĸ, peĸassârpoĸ, perpagssuit, peĸangârpoĸ, peĸángilaĸ, peĸángitdlat, peĸaĸaoĸ tak. : piga, pigâ, píka, il. il.
pii, tk tak. : peeruppoq. pê, tk tak. : pêrúpoĸ.
peqat, t peqatip, peqatit, peqasiuppaa, peqatigiit, peqatigiinniat, peqasersorpaa. peĸat, t peĸatip, peĸatit, peĸasiúpâ, peĸatigît, peĸatigîngniat, peĸasersorpâ.
peqippoq, peqitsippaa, peqissimavoq, peqilluarpoq. peĸigpoĸ, peĸigtípâ, peĸigsimavoĸ, peĸigdluarpoĸ.
peqinngarippoq, peqinngarissoq, peqinngarissarpaa. peĸíngarigpoĸ, peĸíngarigsoĸ, peĸíngarigsarpâ.
peqingaarpoq (imma), peqingaalaarpoq. peĸingârpoĸ (ingma), peĸingâlârpoĸ.
peqingavoq, peqingavallaarpoq, peqingasorsuaq. peĸingavoĸ, peĸingavatdlârpoĸ, peĸingassorssuaĸ.
peqippaa, peqitsivoq, peqitsivik, peqitippaa. peĸípâ, peĸitsivoĸ, peĸitsivik, peĸitípâ.
peqisappoq = pequsappoq; peqisattuarpoq (aalisagaq). peĸissagpoĸ = peĸussagpoĸ; peĸissagtuarpoĸ (aulisagaĸ).
peqisaavaq, t = pequsaavaq. peĸissâvaĸ, t = peĸussâvaĸ.
peqitaq, t peqitaavoq, peqitassaq. peĸitaĸ, t peĸitauvoĸ, peĸitagssaĸ.
pequallapput = pequilerput. peĸuatdlagput = peĸuilerput.
pequerpoq, pequersoq : uisaruserpoq; pequersorsuupput, pequerrapput. peĸuerpoĸ, peĸuersoĸ : uisaruserpoĸ; peĸuersorssũput, peĸuerráput.
pequliappoq, pequliassimavoq, pequliatsippaa. peĸuliagpoĸ, peĸuliagsimavoĸ, peĸuliagtípâ.
pequsappoq = peqisappoq. peĸussagpoĸ = peĸissagpoĸ.
pequsaavaq, t = eqisaavaq; pequsaavarpassuit. peĸussâvaĸ, t = eĸissâvaĸ; peĸussâvarpagssuit.
pequt, t pequtip, pequtit, pequsiorpoq, pequtaaluit, pequtissat (: aallaasip imassaa); pequsersorpaa. peĸut, t peĸutip, peĸutit, peĸusiorpoĸ, peĸutâluit, peĸutigssat (: autdlaisip imagssai); peĸusersorpâ.
pequut, t pequutip, pequutit, pequusivoq, pequutersorpoq. peĸût, t peĸûtip, peĸûtit, peĸûsivoĸ, peĸûterssorpoĸ.
pequffapput = pequerrapput. peĸuvfáput = peĸuerráput.
perataarpoq : perroorpoq, akimaniarpoq; perataanngeqaaq; = peratsivoq. peratârpoĸ : perrôrpoĸ, akimaniarpoĸ; peratãngeĸaoĸ; = peratsivoĸ.
perlagaq, t perlakkat, = perlaasaq. perdlagaĸ, t perdlagkat, = perdlaissaĸ.
perlasserpoq, perlassersoq, perlasserpaa, perlassiaq : perlertinniagaq. perdlagserpoĸ, perdlagsersoĸ, perdlagserpâ, perdlagsiaĸ : perdlertíniagaĸ.
perlaassiaq, t : qamutinut alussiaq (savimineq saattoq). perdlâgssiaĸ, t : ĸamutinut alugssiaĸ (savimineĸ sãtoĸ).
perlaajaq, t = perlaaq, perlagaq = perlaasaq. perdlaiaĸ, t = perdlâĸ, perdlagaĸ = perdlaissaĸ.
perlaavoq, perlaavaa, perlaasaq, perlaasinnaavoq, perlaavik. perdlaivoĸ, perdlaivâ, perdlaissaĸ, perdlaisínauvoĸ, perdlaivik.
perlaaq, t perlaap, perlaat, perlaarpaaluit, perlaassaq. perdlâĸ, t perdlâp, perdlât, perdlârpâluit, perdlâgssaĸ.
perlaaraa = perlaarivaa : qamutit aluinik nanerpaa (aqqutigalugu). perdlârâ = perdlârivâ : ĸamutit aluinik nanerpâ (avĸutigalugo).
perlarpaa = perlaavaa; perlarnerit : perlaajat. perdlarpâ = perdlaivâ; perdlarnerit : perdlaiat.
perlaarpoq : nukillaarluni uppipoq. perdlârpoĸ : nukigdlârdlune úpipoĸ.
perlasivoq : perlussivoq, ajunaarpoq, ajoquserpoq, perlasinngilaq : aniguilluarpoq. perdlasivoĸ : perdlugsivoĸ, ajunârpoĸ, ajoĸuserpoĸ, perdlasíngilaĸ : aniguivdluarpoĸ.
perlasserpai, perlassersorpai : qamutit alulersorpai. perdlásserpai, perdlássersorpai : ĸamutit alulersorpai.
perlaat, tq : qamutit aluisa saviminertaat; (: ujallut perlakkat). perdlât, tĸ : ĸamutit aluisa saviminertait; (: ujatdlut perdlagkat).
perlataarpoq : ajunaarajuppoq; perlataanngilaq, perlataanngillat, perlataarajuppoq, = pillattaarpoq. perdlatârpoĸ : ajunârajugpoĸ; perdlatãngilaĸ, perdlatãngitdlat, perdlatârajugpoĸ, = pitdlagtârpoĸ.
perlequjaaq, t perlequjaap, perlequjaat : silaqassaanngitsoq; perlequjaavoq, = perlequjaajuvoq; = pillequjaaq. perdleĸujâĸ, t perdleĸujâp, perdleĸujât : silaĸavsãngitsoĸ; perdleĸujauvoĸ, = perdleĸujâjuvoĸ; = pivdleĸujâĸ.
perleraa = perlerivaa. perdlerâ = perdlerivâ.
perlerorpoq = pillerorpoq; perlerortoqarajuppoq. perdlerorpoĸ = pivdlerorpoĸ; perdlerortoĸarajugpoĸ.
perlerpoq, perlertoqassaarpoq, perlertoqassaarsoq, perlerfik, perlerneq. perdlerpoĸ, perdlertoĸásaerpoĸ, perdlertoĸásaersoĸ, perdlerfik, perdlerneĸ.
perlimoorpoq = perlipappoq. perdlimôrpoĸ = perdlipagpoĸ.
perloqquaa, perloqqunarsili, perloqqusivoq, perloqqusaavoq, perloqqoqussut. perdlorĸuvâ, perdlorĸunarsile, perdlorĸussivoĸ, perdlorĸussauvoĸ, perdlorĸoĸússut.
perluppoq (: silarluppoq), perlussivoq, perlukkajuppoq, perlutsippaa : ajunaartippaa. perdlugpoĸ (: silardlugpoĸ), perdlugsivoĸ, perdlugkajugpoĸ, perdlugtípâ : ajunârtípâ.
perluk, t perluit (: silarluk), perlussiorpoq, perlussuaq. perdluk, t perdluit (: silardluk), perdlugsiorpoĸ, perdlugssuaĸ.
perluliorpoq, perluliortaannarpoq, perluliortitsivoq. perdluliorpoĸ, perdluliortáinarpoĸ, perdluliortitsivoĸ.
perlusuut, t perlusuutip, perlusuutit : ajunaarut; perlusuuteqarpoq. perdlusût, t perdlusûtip, perdlusûtit : ajunârut; perdlusûteĸarpoĸ.
perluut, t perluutip, perluutit, perluuserpaa, perluummik nalaatsivoq. perdlût, t perdlûtip, perdlûtit, perdlûserpâ, perdlũmik nalautsivoĸ.
periagaq, t periakkat, periagassaq, periagaavoq. periagaĸ, t periagkat, periagagssaĸ, periagauvoĸ.
periarpoq, periarpaa, periarfeeruppoq, periarfeeruppaa, periarfeerussivaa, periallaqqippoq, periallaqqissoq, periasaarpoq = periataarpoq. periarpoĸ, periarpâ, periarfêrúpoĸ, periarfêrúpâ, periarfêrússivâ, periatdlarĸigpoĸ, periatdlarĸigsoĸ, periassârpoĸ = periatârpoĸ.
periaaseq, t periaatsit, periaaseqarpoq, periaatsimigut …. periauseĸ, t periautsit, periauseĸarpoĸ, periautsimigut ….
periuppaa, periussaavoq, periukkaluarpaa. periúpâ, periússauvoĸ, periúkaluarpâ.
periuseq, t periutsit, periusissaaruppoq. periuseĸ, t periutsit, periusigssaerúpoĸ.
periut, t periutip, periutit, periutissaq. periut, t periutip, periutit, periutigssaĸ.
pernaaq, t pernaap, pernaat, = pilerlaaq; pernaavoq = pernaajuvoq; = perngaaq. pernâĸ, t pernâp, pernât, = pilerdlâĸ; pernauvoĸ = pernâjuvoĸ; = perngâĸ.
pernarpoq : aatsaat pisaqarpoq, taamaaliorpoq; pernartaq, pernarniarpoq, pernartaavoq; = perngarpoq. pernarpoĸ : aitsât pissaĸarpoĸ, taimailiorpoĸ; pernartaĸ, pernarniarpoĸ, pernartauvoĸ; = perngarpoĸ.
pernaat, t pernaatip, pernaatit, pernaammik aavarpoq; pernaataavoq; = perngaat. pernaut, t pernautip, pernautit, pernáumik auvarpoĸ; pernautauvoĸ; = perngaut.
perneq, t pernerup, pernerit, pernermippoq, pernermippaa, pernertuvoq. perneĸ, t pernerup, pernerit, pernermigpoĸ, pernermigpâ, pernertuvoĸ.
pernerliaqivoq : timmiaq issutaq timminerliulerpoq, inuk orloqqajaavoq. pernerdliaĸivoĸ : tingmiaĸ igssutaĸ tingminerdliulerpoĸ, inuk ordlorĸajâvoĸ.
pernerpai, I : iperisillugit uiguai; pernernerluppai. pernerpai, I : iperisitdlugit uiguvai; pernernerdlugpai.
pernerpai, II = pinilerpai (kamiit). pernerpai, II = pinilerpai (kamît).
perngaaq, t perngaap, perngaat, = pilerlaaq; perngaavoq = perngaajuvoq; = pernaaq. perngâĸ, t perngâp, perngât, = pilerdlâĸ; perngauvoĸ = perngâjuvoĸ; = pernâĸ.
perngarpoq : aatsaat pisaqarpoq, taamaaliorpoq; perngartaq, perngarniarpoq, perngartaavoq; = pernarpoq. perngarpoĸ : aitsât pissaĸarpoĸ, taimailiorpoĸ; perngartaĸ, perngarniarpoĸ, perngartauvoĸ; = pernarpoĸ.
perngaat, t perngaatip, perngaatit, perngaammik aavarpoq; perngaataavoq; = pernaat. perngaut, t perngautip, perngautit, perngáumik auvarpoĸ; perngautauvoĸ; = pernaut.
pernit = perngit, tq tak. : pineq. pernit = perngit, tĸ tak. : pineĸ.
peru, t peruiarpaa, perukippoq, perukitsoq. pero, t peruiarpâ, perukípoĸ, perukitsoĸ.
peroorpaa, peroorluarpaa, peroortippaa. perôrpâ, perôrdluarpâ, perôrtípâ.
peroorpoq = perroorpoq. perôrpoĸ = perrôrpoĸ.
perorpoq, perorsarpaa, perorsaavoq, perorsaavik, perortinniarpaa, perorluarpoq. perorpoĸ, perorsarpâ, perorsaivoĸ, perorsaivik, perortíniarpâ, perordluarpoĸ.
peerpaa, peersippaa, peersitaavoq; tak. : peerpoq. pêrpâ, pêrsípâ, pêrsitauvoĸ; tak. : pêrpoĸ.
perpalaaq, t perpalaap, perpalaat, perpalaannguaq, perpalaaqaaq. perpalâĸ, t perpalâp, perpalât, perpalãnguaĸ, perpalaoĸaoĸ.
perpaluppoq, perpalutsitsivoq, perpaluppallaarpoq, perpalunneq, perpalunnersuaq. perpalugpoĸ, perpalugtitsivoĸ, perpalugpatdlârpoĸ, perpalungneĸ, perpalungnerssuaĸ.
perpaluk, t perpaluit, perpalussuaq, perpaluisappoq. perpaluk, t perpaluit, perpalugssuaĸ, perpaluisagpoĸ.
perpallappoq, perpallatsippaa. perpatdlagpoĸ, perpatdlagtípâ.
peerpoq, peersoq, peersivaa, peersivoq, peersoorpoq, peersartoq, peersaat. pêrpoĸ, pêrsoĸ, pêrsivâ, pêrsivoĸ, pêrsôrpoĸ, pêrsartoĸ, pêrsaut.
peqqajanngilaa : inorpaa, angunngilaa, artorpaa. perĸajángilâ : inorpâ, angúngilâ, artorpâ.
peqqaluttorpoq : susaangajappoq, nunguussaangajappoq. perĸalugtorpoĸ : sussângajagpoĸ, nungũssaungajagpoĸ.
peqqammerpoq (: toqoqqammerpoq), peqqammersoq. perĸámerpoĸ (: toĸorĸámerpoĸ), perĸámersoĸ.
peqqarpoq, peqqaluttorpoq, peqqaluttorpaa, peqqartaappoq, peqqartaatsoq, peqqarniippoq, peqqarniitsoq, peqqarniisaarpoq. perĸarpoĸ, perĸalugtorpoĸ, perĸalugtorpâ, perĸartáipoĸ, perĸartaitsoĸ, perĸarnĩpoĸ, perĸarnîtsoĸ, perĸarnîsârpoĸ.
peqqaannagu : tamaviat ajaqaa. perĸáunago : tamaviat ajaĸâ.
peqqaat, t peqqaatip, peqqaatit, peqqaataavoq, peqqaatigaa. perĸaut, t perĸautip, perĸautit, perĸautauvoĸ, perĸautigâ.
peqqavoq : ipeqqavoq. perĸavoĸ : iperĸavoĸ.
peqqiigaa = peqqiigivaa : iluarinngilaa, ajoraa. perĸîgâ = perĸîgivâ : iluaríngilâ, ajorâ.
peqqippoq, peqqissoq : inuummarippoq; peqqissivoq, peqqilluinnarpoq, peqqissarpoq, peqqissaat (: aamma pivoq). perĸigpoĸ, perĸigsoĸ : inũmarigpoĸ; perĸigsivoĸ, perĸigdluínarpoĸ, perĸigsarpoĸ, perĸigsaut (: ãma pivoĸ).
peqqissaarpoq, peqqissaarpaa : pipallanngilaq, pipallanngilaa; peqqissaaruppaa (suliani), peqqissaanngilaq, peqqissaanngillat. perĸigsârpoĸ, perĸigsârpâ : pipatdlángilaĸ, pipatdlángilâ; perĸigsârúpâ (suliane), perĸigsãngilaĸ, perĸigsãngitdlat.
peqqissimivoq, peqqissimissutigaa, peqqissimilluarpoq, peqqissimineq, peqqissimilerpoq, peqqissimilersoq. perĸigsimivoĸ, perĸigsimíssutigâ, perĸigsimivdluarpoĸ, perĸigsimineĸ, perĸigsimilerpoĸ, perĸigsimilersoĸ.
peqqiippoq, peqqiitsoq, peqqiilliorpoq, peqqiillissutigaa, peqqiippaluppoq, peqqiissut. perĸĩpoĸ, perĸîtsoĸ, perĸîtdliorpoĸ, perĸîtdlíssutigâ, perĸĩpalugpoĸ, perĸĩssut.
peqqiisaappaa : inuluugaa, kusaginngilaa; peqqiisaattaannarpaa. perĸîsáupâ : inulûgâ, kussagíngilâ; perĸîsáutáinarpâ.
peqquuarpoq = peqqujuarpoq. perĸûarpoĸ = perĸujuarpoĸ.
peqquk, t peqquit, = peqquttaq, peqqussuaq, peqqooraq. perĸuk, t perĸuit, = perĸugtaĸ, perĸugssuaĸ, perĸôraĸ.
peqqumaarpaa : ileqqaarpaa. perĸumârpâ : ilevĸârpâ.
peqqumaat, t peqqumaatip, peqqumaatit, peqqumaasivoq, peqqumaasivik, peqqumaaserpoq, peqqumaasersoq; = pissamaat. perĸumaut, t perĸumautip, perĸumautit, perĸumausivoĸ, perĸumausivik, perĸumauserpoĸ, perĸumausersoĸ; = pigssamaut.
peqqunngilaa, peqqunngisaq : tigoqqunngisaq. perĸúngilâ, perĸúngisaĸ : tigorĸúngisaĸ.
peqquppoq = pequ