Ujarlerit

Sprognævnet

Opgaver

Oqaasiliortut – Grønlands Sprognævn har til opgave at indsamle, registrere og godkende nye grønlandske ord, former og vendinger – herunder forkortelser.

Endvidere har nævnet til opgave at vejlede myndighederne og offentligheden i spørgsmål vedrørende det grønlandske sprog.

Nævnet skal tillige samarbejde med institutioner, der udsender fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandsk navnestof.

Herudover har nævnet følgende opgaver, jævnfør Inatsisartutlov:

 • at vejlede myndighederne og offentligheden i brugen af nye udenlandske ord og navne
 • at redigere og udgive en grønlandsk retskrivningsordbog
 • at fastsætte regler for tegnsætning, stavemåde og lignende
 • at sprede oplysende materiale om det grønlandske sprog via kulturelle tidsskrifter
 • at samarbejde med Grønlands Stednavnenævn
 • at samarbejde med tilsvarende organer i de nordiske lande
 • at samarbejde med tilsvarende organer i andre lande, herunder med særlig vægt på inuit-samfundene i Canada, USA og Rusland.

Desuden kan Landsstyret nedsætte underudvalg til løsning af særlige opgaver. Nævnet er hvert år forpligtet til at afgive en beretning om arbejdet til landsstyret. Sprognævnets medlemmer vælges af landsstyret fire år ad gangen.

Der er fem medlemmer af Oqaasiliortut – Grønlands Sprognævn:

Medlemmer

 • Mariia Simonsen (formand)
 • Juaaka Lyberth
 • Knud Møller
 • Karen Ramsøe
 • Hans Kristian Olsen