Ujarlerit

Terminologi

Beauforts vindskala

Godkendt af sprognævnet (17.06.2018).

Betegnelser som anvendes i centraladministration

Godkendt af sprognævnet (12.12.2014).

Godkendte tidsbetegnelser på grønlandsk

Godkendt af Grønlands Sprognævn (26.05.10).
Bemærk at tidsbetegnelserne ataaseq, arfineq og aqqaneq skal stå som entalsform, mens resten af formene skal stå som flertalsform.

Dette betyder, at fx ‘-mut’ skal bruges ved afledning med terminalis af disse former, mens resten af formerne skal bruge terminalis flertalsformen ‘-nut’.

Fx nalunaaqutaq aqqanermut (på kl. 11 / kl. 23) og nalunaaqutaq pingasunut (på kl. 3 / kl. 15). Kl. 05.30/17.30 hedder arfernup qeqqa, og kl. 02.30/14.30 hedder pingasut qeqqa (ikke pingasup qeqqa*).

Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn, 26. maj 2010


Autoriserede grønlandske by- og bygdenavne

Oversigt over grønlandske by- og bygdenavne samt deres forkortelser, autoriseret af Nunat Aqqinik Aalajangiisartut / Grønlands Stednavnenævn.

Godkendte terminologi over grønlandsk grammatik

Grønlandske termer inden for grønlandsk grammatik, godkendt af Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn.

Godkendte IT-betegnelser

En terminologiliste over IT betegnelser – godkendt af Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn.

Godkendte terminologi over journalistik

Terminologi over journalistik godkendt af Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn.

Miljøteknisk terminologi

I en årrække har tekster på miljøområdet i medierne og i skrivelser fra myndighederne været af meget svingende sproglig kvalitet. Mange grønlandske termer på miljøområdet blev “ny-opfundet” fra oversættelse til oversættelse. Ofte var fagudtryk oversat med en lang, uhåndterlig beskrivelse på grønlandsk og kunne endda være oversat på flere forskellige måder indenfor samme tekst.

Samtidig var der i forbindelse med den voksende miljødebat og fokus på affaldsområdet i Grønland ikke kun behov for præcise definitioner, men også information om, hvad de enkelte ord betyder, så man hurtigt og nemt kan finde ud af, hvad er fx dioxin? Hvorfor betragtes det som miljøfarligt og i hvilken grad det er sundhedsskadeligt? Dette er vigtigt når der skal tages stilling til beslutningerne om omkostningstunge tiltag på affalds- og spildevandsområdet.

Derfor tog KANUKOKAs projekt Miljø i kommunerne i 2005 kontakt til Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet for at indlede et samarbejde om at skabe er opslagsværk, hvor oversættere, forvaltere og politikere kan slå et fagteknisk udtryk fra miljøområdet op og finde en dækkende og præcis definition af begrebet på både dansk og grønlandsk.

For at sikre den bedst mulig kvalitet i sproglig henseende er projektet gennemført i samarbejde med Sprogsekretariatet. Resultatet foreligger nu i form af en standardiseret terminologiliste over miljøtekniske, primært affaldstekniske, begreber med 205 termer med definitioner og godkendt af Sprognævnet.

© Oqaasileriffik 2007
Redaktion:
Lisathe Møller Kruse, Oqaasileriffik
& Kitte Vinter-Jensen, KANUKOKA
Lay-out: Tegnestuen Tita
Tryk: Brix & Company
ISBN: 978 -87-990324-2-6


Arbejdslivsbegreber – psykisk arbejdsmiljø

Som et led i kvalificeringen i dokumentationen af det sproglige arbejde, udgav Oqaasileriffik – Sprogsekretariatet i 2006 i tæt samarbejde Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet, samt med brugere en gennemarbejdet og standardiseret terminologiliste over arbejdsmiljøbegreber.

Terminologilisten er på ca. 500 termer med definitioner og er på i alt 41 sider. Listen omfatter termer på grønlandsk og dansk og vice versa. Ældre og nye termer der er bearbejdet i fællesskab af fagfolk og brugere vil være at finde på listen.

Terminologilisten vil hjælpe til at bane vejen for en mere standardiseret brug af begreber på grønlandsk indenfor arbejdsmiljøbegreber og kan bruges af psykologer, sikkerhedsrepræsentanter, brandfolk, instruktører på sikkerhedskurser, lærere i brancheskoler samt alle der har relation til psykisk arbejdsmiljø.

© Oqaasileriffik 2006
Redigeret af: Bolatta Vahl & Lisathe Møller Kruse
Lay-out: Tegnestuen Tita
Tryk: Athene Grafisk
ISBN: 87-990324-1-4


Sundhedsvæsensterminologi

Terminologi over sundhedsvæsenet