Grønlands Sprogsekretariat

Qajaq-termer

Kilde: Qajaq. Inoqarfinni tamani. H. C. Petersen 1987. Atuakkiorfik

  • Vær opmærksom på at dialekterne er medtaget, og listen er offentliggjort som termerne er angivet i bogen.

Søg i qajaq-termerne


Taaguutit qaannamut tunngasut

Grønlandsk

Dansk

Engelsk

aalerfik ridser i fuglespydets skaft til sidegrene grooves in bird dart for side prongs
aaliineq surring af fuglespydets sidegrene lashing of side prongs on bird dart
aaliuserfia forhøjning på fuglespydets sidegrene raised area on side prong of bird dart
aaliutaa forreste surring til sidegrene front lashing for side prongs
aallarooqqut øverste stødtap til kastetræ top support peg for throwing board
aaq fuglespydets sidegren side prong of bird spear
aaqqatit kajakvanter kayak mittens
aaqqigunneq indstillingstap til harpunline positioning peg for harpoon line
aaraq kajakærme kayak sleeves
aarnertooq udstående sidegren (fuglespyd) projecting side prong (bird dart)
aarnikitsoq lille spredning af fuglespydets sidegrene slight spread of side prongs on bird dart
aataarsuit sortside (grønlandssæl) saddle seal (adult harp seal)
agiaq årestøtte (Thule) paddle support (Thule)
ajaaq tværtræ cross beam
aki modhage barbs
akingitsoq harpunspids uden modhage harpoon head without barbs
akuilisaq halvpels kayakjacket
aleq harpunline harpoon line
allattooq blåside (grønlandssæl) young harp seal
allerorsiut den ende af bugsertøjet, der sættes i fangstdyrets underkæbe towing gear inserted into jaw of animal
alligaq blærespyd bladder dart
allunaaq kobberem strap made of bearded sealskin
ameerpaa tage skind af (kajak) remove kayak cover
ameersaq aftaget kajakskind the removed kayak cover
ameq skind skin
amerneq betrækker med skind covering with skin
amissiorneq primær sammensyning af skind first sewing together of the skins
ammutsit slæbe- og ophalerrem tow strap
amuaannarpoq trækker levende sæl ind pull in a living seal
amuarfik træstykke, til at skyde ind under kajakkens tværremme wooden piece slid under cross straps on kayak
anguarneq padler (med enkeltbladet åre) to paddle (with a single bladed paddle)
anguigaq lanse lance
anguigartuineq dræber bytte med lanse to kill animal with a lance
anguilerut kajakkniv kayak knife
anguiliineq stikker byttet med lanse og trækker den frem og tilbage i såret to pierce animal with a lance and pull the lance in and out of wound
apummap nerfalanera sidebrættets hældningsgrad degree of slant of sheer board
apummaq sidebræt sheer board
aquut styrefinne steering fin
asallerfik linestativets tværrem, forreste, midterste og bageste cross strap for line rack: front, middle and back straps
asalooraq “det lille linestativ” “the small line rack”
asaloq linestativ line rack
asalormioq reservelansespids reserve lance head
asaluusaq korsformet linestativ line rack shaped like a cross
asagiikkut harpunholder harpoon support
attoqutit lister til at gøre kajakkens indre snævrere battens used to make the inside of kayak narrower
avalisaq løs kantliste loose edge batten
avasisaartoq kajaktype kayak type
avataaq blære til blærespyd, øvelsesharpun eller lanse float for bladder dart, practice harpoon or lance
avataasaq bugserblære towing float
avataq fangstblære hunting float
avataritippoq lader sig slæbe efter harpuneret sæl to allow oneself to be pulled along by harpooned seal
avatimmippoq har sæl både på for- og agterdæk to carry seals on the fore and afterdecks
avatsivik trælæst, til formning af fangstblære wood block for shaping the float
eertarpoq tilkalder hjælp to call for help
eqqarpoq kaster et kastevåben gentagne gange to throw a weapon repeatedly
eqqoq bageste ende af harpunspids back end of harpoon head
eqqoqut bendup bagest på harpunskaft bone knob at the back of the harpoon shaft
erisaaq narveskind skin with the epidermis on
erisarpoq afhårer ved plukning to depilate by plucking out hairs
ernannaq (innarnat) vingeharpun winged harpoon
ernerit fingergreb (kastetræ) finger grip (throwing board)
erngalisaq bundsædeskind skins for seat
igilasuut meget dygtig harpunkaster very skilled harpoon thrower
igimaq jernspids til dup- og vingeharpunforskaft iron rod for knob and winged harpoon foreshafts
igippoq kaster et kastevåben to throw af throwing weapon
illigiikkut indstillingstap til harpunline positioning sud for harpoon line
illisit bundbrædder floorboards
illuartaariulumi paarneq skifteroning med dobbeltbladet åre alternate paddling with double bladed paddle
illuinnaanik akillit harpunspids med enkelte modhager harpoon head with single barb
illuttut akillit harpunspids med dobbelte modhager harpoon head with double barb
ilorraq kasteretning tværs over kajakken direction of throw across the kayak
innarluk kasteretning bort fra kajakken direction of throw away from kayak
ipu 1) rensdyrlanse, 2) nederste del af linestativ 1. reindeer lance 2. bottom part of line rack
ipuitsoq kajakkniv kayak knife
ipuligaq lanseforskaft foreshaft of lance
ipunneq roning paddling
isigaasaq, paaguaq træfod i fangstblære wooden foot on float
isigassiut fodklemme, på fuglespydets sidegrene foot catcher on side prongs of bird dart
issaalerfiit, alermi forstrop af harpunline front strap of harpoon line
issaalerfiit, tuukkarmi linehul i harpunspids line hole in harpoon head
isserfik lændestøtte back support
isserfiup kingulia baglændestøtte cross beam behind back support
isserfiup qaava ryglænsdæk the after deck just behind the cockpit
isserfiup tunersui bageste dæklister aftermost deck stringers
issiaataq kajaksæde kayak seat
issoraq dækliste, tværgående cross batten
isulluk line til blærespyd line for bladder dart
iteq (itsikkoq) skaftgrube shaft hollow
iteroq urinbad urine bath
itigarpoq bider ikke (harpunspids) does not catch (about harpoon head)
kakassak benforstærkning, på bageste ende af kastetræ bone mounting at the back end of throwing board
kaliffii hængestropper i harpun hanging straps on harpoon
kalippoq bugserer to tow
kallu endebeslag på kajakåre end fittings on kayak paddle
kalutit bugsertøj, bugserline towing gear, line
kamik kamik (støvle) kamik (boots)
kapitaq helpels kayak suit
kapussivoq flåde af to kajakker float made of two kayaks
kapuut lancette small lance
kiasii de bageste dæklister, “skulderbladene” (Upernavik- dialekt) aftermost deck stringers, “shoulderblades”, (Upernavik-dialect)
kiinaa æg på et håndtag el. våbenblad edge on handle or blade of a weapon
kiinaalisaq skede, til lancette eller lanseblad sheath, for lance of small lance blade
kikiagussaq reservelansespids reserve lance head
kilitsisoq person ifærd med at skære remme person in process of cutting straps
kilitsivoq skærer kobberem af skindbælte to cut straps from a skin belt
kimmeqquusersornera bageste surring af fuglespydets sidegren back lashing of side prongs of bird dart
kimmeqquutaa fuglespydets sporer spurs of bird dart
kingu bageste halvdel af kajak stern part of kayak
kingua bageste spids af kajak stern tip of kayak
kinguata taqqai agterdækkets tværremme cross straps on afterdeck
kingullersiut fortøjningsline til den bageste ende af byttet towing line for back end of animal
kinngusaqattaarpoq øver sig i kajakvending to practice rolling a kayak over
kinnguvoq kæntrer to capsize
kitigaassaarpoq løsner dragten fra ringen to loosen kayak suit from the coaming
kitigarpoq spænder dragtkanten om ringen to tighten kayak suit around the coaming
kujaaq køl keel
kullup inaa tommelfingergreb (kastetræ) thumb grip (throwing board)
kuserfik drypning drip ring
kussugaasaq løkke i fangstblærens bagende loop on rear of float
kussugaq løkke i fangstblærens forende loop on front of float
kuuguttoq en kastet harpuns tendens til at følge en indaddrejet bane tendency for harpoon to veer inwards
kuutsiit de bageste dæklister, “bækkenbenene’’ (Upernavik-dialekt) aftermost deck stringers, “pelvic bones” (Upernavik-dialect)
makisimippoq bærer kajak på lænden to carry kayak on one’s hips
makittalik en person, der mestrer kajakvending a person who can roll over in a kayak
makittaqanngitsoq en person, der ikke mestrer kajakvending a person who has never mastered the art of rolling over
makkusiineq hagelask hook scarf
malasiut bugserlinens strubeters towing line toggle
maleqqiarneq forfølgesesjagt a chase (hunting)
mamagoq øvelsesharpun practice harpoon
maqippoq bærer kajak omvendt på hovedet to carry a kayak upside down on one’s head
masik masik masik
masiup qaava dækket lige foran manden deck just in front of cockpit
miaat y-formet rem på fordækket (Østgrønl.) y-shaped strap on foredeck (East Greenland)
minik tætningsmiddel, tyktflydende tran solution to make skins watertight, train oil
minitserivoq tætner sømme med minik to make seams watertight with minik
mulik åreblad paddle blade
naajunnaaq læside lee side
naakkiarfissaq sæl på kastelængde seal within throwing distance
naleraq pejlemærke float for bladder dart
nanneq skindbælte (beregnet til kobberem) skin belt
napasortaq qulleq bageste holder på harpunskaft (til kastetræ) back peg on harpoon shaft for throwingboard
napasortaq siorleq forreste holder på harpunskaft (til kastetræ) front peg on harpoon shaft for throwingboard
naqitsit y-formet rem på fordækket (Sydgrønland) y-shaped strap on foredeck (South Greenland)
naqqoq 1) fuglespydets spids 2) blærespydets spids 3) pilens od 1. head of bird dart 2. head of bladder dart 3. arrow tip
narnippoq (narnikaarpoq) ror kraftigt to paddle hard
nassuk rentak reindeer antler
nattoraq benstopper på bugserline, “ørnenæb” bone stop on towing line, “eagle’s beak”
navippoq trækker rem gennem remjævner to pull strap through strap evener
navitsit remjævner strap evener
niaquutaa bagende af blærespydets skaft back of shaft of bladder dart
nimeq bevikling lashing
ningeq fangstpart hunting share
niorlup inaa hul i forskaft (til bentap /niuleq) hole in foreshaft for bone tenon
niperliut kajaksædets nederste lag bottom layer of kayak seat
niuleq bentap, forrest på harpun bone tenon at the front of the harpoon
niutaakitsoq kort stævnprofil short stem and stern profile
niutaap saanertai stævnbeskyttere stem and stem edgings
niutaaq stævnprofil stem and stern profile
niutaaqqortooq lang stævnprofil elongated stem and stern profile
niutaq drivanker til fangstblære drag anchor for hunting float
nooqutaq bentap, bagest på harpun bone knob at back of harpoon
norsap qooqqinera kastetræets udhulning groove or furrow in throwing board
norsaq kastetræ throwing board
nueq fuglespyd bird dart
nueriarpoq kaster et fuglespyd to throw a bird dart
nuffit naqquat fuglespydets spids head of bird dart
nulluarpoq sæl, der ligger roligt på ryggen i vandet seal floating calmly on its back in the water
nuluutit tværribber på linestativ cross ribs online rack
nusuartigiit fællesbugsering (ved større fangst) combined towing (for large game)
oqummiaa stævnkile steam and stern wedge
oqqoq læside lee side
orleqqavoq sigter med kastevåben to aim with throwing weapon
orseq 1) løkke, 2) benspænde 1. loop, 2. a bone holder
orsiut regulerbar slæberem adjustable drag rope
paaguaq holder til fangstblære holder for float
paagusserfiit remme til fastgøring af bugserblærens holder straps for securing float holder
paallappoq ombukker ved knækkeled (forskaft) to snap a joint (foreshaft)
paallattarfiit knækkeled ball and socket joint
paaq kajakring cockpit coaming
paarfik årestøtte paddle support
paarpoq ror i kajak to paddle a kayak
paatit kajakåre, dobbeltbladet double bladed kayak paddle
pakka harpunens bageste del back part of harpoon
pakkussivik 1) åreholder (tværrem) 2) klamp til at fastholde åren som stabilisator i vandet
Under arbejdet
1. paddle holder (cross strap)
2. clamp to hold paddle in water as a stabiliser while working
pakkut balancestang, balancesæk balancing pole, balancing sack
pamiaa harpunspidsens hale tail of harpoon head
pamialluusaq harpunspidstype type of harpoon head
pamiaq spore på harpunspids spur on harpoon head
patippaa fanger, der støtter en anden med åren hunter who supports another with his paddle
peqitsivik trælæst til fangstblære wood block for float
pequngasoq den krumme (kajaktype) the “curved” kayak type
perlaarsersuineq specialsting til sammensyning af remme special stitch for sewing straps
piaaqqisiaq den kultiske kajaktype the cult kayak
poortap ikorfaa geværposens støtte support for gun holster
poortaq geværpose gun holster
puerfik pusterør til fangst- og bugserblære blow tube for hunting and towing floats
pukkoq taphul (i trækonstruktion) mortise
pullaat pusterør blow tube
putui to huller på det sidestillede kastetræ, der passer til tapper på harpunskaftet two holes on the side-positioned throwing board for corresponding pegs on harpoon shaft
qaamaqqutit ekstra sidelægter extra chine stringers
qaannamut eqqussivik kajaklem (i husets endevæg) trap door for kayak (in end wall of house)
qaannap sakkui kajakkens redskaber kayak tools
qaannap savii kajakknive kayak knives
qaannap pisatai kajakkens udstyr kayak gear
qaannerivoq arbejder på (med) sin kajak to work on or with one’s kayak
qaanniorpoq bygger en kajak to build a kayak
qaanniusersornera surring (af kajakribber) lashing (of ribs)
qaanniutaa rem til surring af kajakribber strap for lashing ribs in kayak
qaannivik kajakstativ kayak rack
qaannivoq stiller sin kajak på land to haul kayak onto land
qaateq benbeslag forrest på harpun- eller lanseskaft bone socket at front of harpoon or lance shaft
qajaalaq enlig kajakroer på søen single kayaker on the sea
qajaaraq 1) barnekajak, 2) lille kajakmand 1. a child’s kayak, 2. small kayaker
qajaavoq omkommer i kajak to die in a kayak
qajalukaq begynder i kajak to begin in a kayak
qajamineq skindstykke udskåret af gammelt kajakskind skin bit cut from old kayak skin
qajaq kajak kayak
qajaq imarsiut fangstkajak hunting kayak
qajaq kujaannalik stormvejrskajak the storm kayak
qajaq maqittagaq den transportable kajak the portable kayak
qajaq sakkulik kajak med våben kayak with weapons
qajaqat 1) reservelansespids, 2) kajakfælle 1. reserve lance head, 2. kayak friend
qajariaq kanokajak canoe-kayak
qajarmioq kajakkniv kayak knife
qajartaq kajak, der ledsager båd kayak accompanying a boat
qajartorneq kajakroning kayak paddling
qajartorpoq ror i kajak to paddle a kayak
qajartuarpoq ror i kajak for sin fornøjelse to paddle in a kayak for pleasure
qajartuut kajakanorak, hvid kantet med sort kayak anorak, white edged with black
qajavik fuldbefaren kajakroer fully experienced kayaker
qallineq ydersøm ved syning af bådbetræk outer seam of boat cover
qamavoq venter på sæl to wait for a seal
qammavik fangstplads hunting grounds
qapiarfik skrabebænk scraping block
qaqisartaat træ-pusterør, til at puste sæl op wooden blow tube, for inflating seal
qaqorsuit (qaqorsoqqut) overtræksanorak, kort og hvid outer anorak, short and white
qaquit (qaquiseq) benknap til bageste ende af fugleblærespyd eller vingeharpun bone cap for back end of bird dart, bladder dart or winged harpoon
qarmat skindkiler i betræk ved kajakring skin gussets in the cover by the coaming
qasungasoq bageste tværrem aftermost cross strap
qeqqa midterdel (af harpun, kajak osv.) middle part (of harpoon, kayak, etc.)
qileq benkrog på bageste ende af kastetræ bone hook at back end of throwingboard
qilermippoq laver flåde af to kajakker to make a float of two kayaks
qinngat linehuller i harpunspids line holes on harpoon head
qipeqqu skaftehul på harpunspids shaft hole on harpoon head
qissarut svirvel swivel
qisoqut hævepind, af træ til kajakkens tværremme wooden pin for raising cross straps
qiterlequt midterste figur på forreste tværrem middle figure on foremost cross strap
qitsuusersuineq ophængningsteknik til kajakring fastening technique for the coaming
qitsuutit bentapper på kajakring, hvor skindet fæstnes bone tenons on coaming for fastening the cover
qoorut 1) strammer (ved dobbelte tværremme) 2) surring i kajakskelet 1. tightener (for double straps) 2. lashing in the kayak framework
qooqqinera udhulning i kastetræ til harpunskaft furrow in throwing board for harpoon shaft
quasaqut benring til forstærkning af hullet i kastetræ bone ring reinforcing the hole in the throwingboard
saaguaq spids til kastevåben head for throwing weapons
sagguttartoq reservelansespids reserve lance head
sakku en harpunspidstype type of harpoon head
saloqqutit kajakdragt kayak suit
sanarfit lancette small lance
sanarfivoq klargører sælen til bugsering to prepare seal for towing
sannertaq harpunspidstype type of harpoon head
sannerut ters toggle
sanneruteeraq den lille ters the small toggle
sanneruviaq ters (Thule) toggle, Thule
sapangaq benperle bone bead
saqigiikkut indstillingstap til harpunline positioning peg for harpoon line
sarpissuttoq en kastet harpuns tendens til at følge en udaddrejet bane tendency for harpoon to veer outwards when thrown
saviffik 1) hæftetap på harpunskaft til line 2) hæfteskive på fangstline 1. fastening pin on harpoon shaft for line, 2. fastening disc on huntingline
savippoq 1) sætter harpunskaft på plads 2) gør harpun klar til kast 1. to put harpoon shaft in place, 2. to prepare harpoon for the throw
savittartoq reservelansespids (Thule) reserve lance head (Thule)
seeqqortarfik knæstøtte knee support
seeqqortarfiup siulia tværtræ, mellem fod- og knæstøtten cross beam between knee and foot support
sermeersuut isskraber ice scraper
siaaneeqqat korte sidelægter short chine stringer
siaaneq sidelægte chine stringer
sikorpalaarut sællok seal call
simigaq sårprop wound plug
simik træprop til fangstblære wooden plug for float
sinaasaaqqat inderste benbeslag på siden af åreblad inner bone fitting on side of paddle
sinaasat yderste benbeslag på siden af åreblad outer bone fitting on side of paddle
siu forstævn stem
siua forende (af spyd, harpun, kajak osv.) front of dart, harpoon, kayak, etc.
sungiillit benrør på siden af blærespyd bone tube on side of bladder dart
sungiilliseq blærespydets pusterør blow tube for bladder dart
suugaq spids på blære- eller fuglespyd head of bladder or bird dart
taalutaq skydesejl shooting screen
taalutserfik træholder til skydesejl wooden frame for the shooting screen
talliaqut benbeslag på nederste ende af kastetræ bone mounting on lowest end of throwingboard
taqqaasaq forreste tværrem foremost cross strap
taqqat siorliit forreste tværrem foremost cross strap
taqqaq tværrem cross strap
tartunakitsoq kajak med smalt agterdæk kayak with narrow afterdeck
tartunaq agterdækkets bredde ved næstbageste tværtræ width of afterdeck at the next to last cross beam
tartunaqqortooq kajak med bredt agterdæk kayak with a wide afterdeck
tasiaq kajakårens midterstykke midpiece of paddle
tassik strop på et kastevåben strap on a throwing weapon
tassutaq surring med fjedervirkning lashing with springing effect
tassutserfik surringshul til fjedersurring lashing hole for spring lashing
teqqiaq kasketskygge shade on cap
terlik sæl, der ligger trygt i vandet unalerted seal in the water
tikaagut håndgreb hand grip
tikaagutaannalik variant af lanse variant of lance, practice lance
tikaat kasterem throwing strap
tikerup inaa pegefmgergreb på kastetræ grip for the index finger on a throwing board
tippik ribber ribs
torrutaq (toqqutaq) sokkelstykke til metalspids på kastevåben socket piece for metal head of throwing weapon
tuappik lille fangstblære little hunting float
tuilik helpels kayak suit
tuiitsoq halvpels kayakjacket
tukerumiaq fodstøtte foot support
tukinnaveeqqut den lille ters the small toggle
tunersuk dækliste, langsgående deck stringer
tunnaq stævnsamling join at stem and stern
tuukkaalik øvelsesharpun practice harpoon
tuukkaq harpunspids type of harpoon head
tuukkartaarsiniutaa langt hul i isskraber long hole in ice scraper
tuuppoq strækker kajakbetrækket over skelettet ved hjælp af en rem to stretch kayak cover over framework using a strap
tuussut strammerem til bådebetræk tightening strap for boat covers
uartaq træprop til fangstblære wood plug for float
ueqattaarpoq øver sig i at kæntre med kajak to practice rolling (capsizing) in a kayak
ujatsiutit seler braces
uliutaajagaq en harpunspidstype type of harpoon head
ulu 1) harpun- eller lanseblad 2) kvindekniv 1. harpoon or lance blade, 2. woman’s knife
ummia harpunspidsens forreste del front of harpoon head
umerlussiut den ende af bugsertøjet, der sættes i fangstdyrets mule end of towing gear inserted in animal’s muzzle
unaap pakka bageste del af kasteharpun back end of throwing harpoon
unaaq dupharpun knob harpoon
unaariarpoq kaster dupharpun to throw knob harpoon
unaarsippoq løfter harpun til kast to raise harpoon ready for the throw
unaasivik 1) harpunholder (Thule) 2) drivtømmer-sort 1. harpoon holder (Thule) 2. drift wood (pine)
unarreerfik harpunholder på linestativ harpoon rest on line rack
ungerfik løbegang i kajakpels casing in kayak clothes
unneq hvidt, afhåret skind white, depilated skin
uppateqisarpoq kajakbegynders forsøg på at finde balancen attempts of beginner to keep his balance
usiaq 1) last bagpå kajak 2) kile i betræk 1. afterdeck load, 2. gusset in cover
usiarpoq har last bag på kajakken to carry a load aft
usuusap puua bendup på kajakspids bone knob at tip of kayak
usuusaq stævnstykke stem and stern post

 

Termer